MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 111    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 18 martie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           39. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinãu la 20 iunie 1998

           Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor certificatelor si titlurilor stiintifice acordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova

           80. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinãu la 20 iunie 1998

           40. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciprocã a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate în România si în  Republica Slovacã, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciprocã a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate în România si în Republica Slovacã

           81. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciprocã a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate în România si în Republica Slovacã, semnat Ia Bratislava la 28 iunie 1998

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           8. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

           9. - Hotãrâre privind validarea unui mandat de deputat

DECIZII ALE CURTII SUPREME DE JUSTITIE

           Decizia nr. 1 din 8 februarie 1999

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           468. - Ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si  de unitãtile subordonate acestuia

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinãu la 20 iunie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinãu la 20 iunie 1998.
            Art. 2. - Ministerul Educatiei Nationale va adopta mãsurile necesare pentru îndeplinirea dispozitiilor prezentului acord.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 12 martie 1999.
Nr. 39.

ACORD
între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova

            Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare pãrti,
            în baza prevederilor Acordului privind colaborarea în domeniul stiintei, învãtãmântului si culturii dintre Guvernul României Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chisinãu la 19 mai 1992,
            în baza prevederilor art. 21 din Protocolul de colaborare dintre Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din Republica Moldova în anul de învãtãmânt 1997/1998,
            cãlãuzindu-se dupã prevederile Conventiei cu privire la recunoasterea calificãrilor în învãtãmântul superior în regiunea europeanã, semnatã de cãtre ambele state la Lisabona în anul 1997,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:

ARTICOLUL 1

            Diplomele de absolvire a 8 clase în România (de capacitate) si diplomele de absolvire a 9 clase în Republica Moldova (atestate) se recunosc reciproc.

ARTICOLUL 2

            Diplomele de absolvire a scolii, profesionale cu durata de 2-4 ani, dupã terminarea scolii generale de 8 clase, eliberate în România, si diplomele de absolvire a unei scoli profesionale din Republica Moldova, cu durata de 1-2 ani, dupã absolvirea a 9 clase, se recunosc reciproc pentru aceeasi meserie sau meserii înrudite.

ARTICOLUL 3

            Diplomele de bacalaureat din România si din Republica Moldova se recunosc reciproc pentru aceleasi tipuri si profiluri de învãtãmânt sau similare. Aceste diplome permit continuarea studiilor, inclusiv în învãtãmântul superior.

ARTICOLUL 4

            Diplomele de absolvire a colegiilor universitare de 3 ani din România si diplomele de absolvire eliberate de colegiile din Republica Moldova se recunosc reciproc pe teritoriul statul celeilalte pãrti.

ARTICOLUL 5

            Diplomele de licentã eliberate de institutiile de învãtãmânt superior din România si diplomele de învãtãmânt superior eliberate de institutiile similare din Republica Moldova se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte pãrti.

ARTICOLUL 6

            Diplomele si certificatele eliberate de institutiile de învãtãmânt superior din România la absolvirea studiilor aprofundate, a studiilor academice postuniversitare, a studiilor de specializare si cursurilor de perfectionare (exclusiv doctoratul) si diplomele eliberate de institutiile similare din Republica Moldova pentru studii acelasi tip se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte pãrti.

ARTICOLUL 7

            Diplomele si titlurile stiintifice de doctor în ramurile de stiintã, acordate în România, si diplomele de doctor în ramurile de stiintã, precum si titlurile stiintifice, acordate în Republica Moldova, se recunosc reciproc pe teritoriul statului celeilalte pãrti.

ARTICOLUL 8

            Absolvirea unei perioade de studii în România si în Republica Moldova, confirmatã prin documente scolare, se recunosc reciproc, dacã durata studiilor si continutul învãtãmântului sunt similare.

ARTICOLUL 9

            Pãrtile se vor informa reciproc despre structura si schimbãrile care intervin în sistemul lor de învãtãmânt, despre denumirile, continutul si criteriile de eliberare a documentelor de studii.

ARTICOLUL 10

            Recunoasterea profesionalã si încadrarea în activitatea profesionalã se fac conform legislatiei nationale în vigoare pe teritoriul statului fiecãrei pãrti semnatare a prezentului acord.

ARTICOLUL 11

            Orice divergentã în interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului acord se va solutiona de cãtre Comisia mixtã de experti, denumitã în continuare comisie, având caracter tehnic, compusã din 4 membri numiti de fiecare parte. Pãrtile îsi vor comunica reciproc lista cuprinzând membrii comisiei în termen de douã luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului acord.
            Comisia se întruneste de cel putin douã ori pe an si ori de câte ori este necesar, la cererea oricãrei pãrti. Data si locul întrunirii urmeazã sã fie stabilite de comun acord.

ARTICOLUL 12

            Prezentul acord poate fi modificat si completat numai cu consimtãmântul scris al ambelor pãrti.

ARTICOLUL 13

            În cazul încetãrii valabilitãtii prezentului acord, prevederile lui vor rãmâne în vigoare, pânã la expirarea ciclului de studii, pentru persoanele care si-au început aceste studii pe teritoriul statului celeilalte pãrti la o datã anterioarã expirãrii prezentului acord.

ARTICOLUL 14

            Prezentul acord intrã în vigoare la data ultimei notificãri prin care pãrtile se informeazã reciproc despre îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare pentru intrarea lui în vigoare.
            Prezentul acord este încheiat pentru o perioadã de 5 ani. Actiunea lui se va prelungi automat pe perioade de câte un an, dacã nici una dintre pãrti nu va notifica, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea termenului respectiv, despre intentia sa de a-l denunta.
            Semnat la Chisinãu la 20 iunie 1998, în douã exemplare, ambele texte fiind egal autentice.
 

Pentru Guvernul României, 
Andrei Marga
Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Anatol Gremalschi 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, apordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinãu la 20 iunie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciprocã a diplomelor, certificatelor si titlurilor stiintifice, acordate de institutii de învãtãmânt acreditate în România si în Republica Moldova, semnat la Chisinãu la 20 iunie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 11 martie 1999.
Nr. 80.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciprocã a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate în România si în Republica Slovacã, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciprocã a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate în România si în Republica Slovacã, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998.
            Art. 2. - Ministerul Educatiei Nationale va adopta mãsurile necesare pentru îndeplinirea dispozitiilor prezentului acord.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor, în sedinta din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 12 martie 1999.
Nr. 40.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României
si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciprocã a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate în România si în Republica Slovacã, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind recunoasterea reciprocã a perioadelor de studii si a actelor de studii eliberate în România si în Republica Slovacã, semnat la Bratislava la 28 iunie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 11 martie 1999.
Nr. 81.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

            În temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Hotãrârea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
            - domnul deputat Tokay Gheorghe, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, trece de la Comisia pentru învãtãmânt, stiintã, tineret sisport la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritãtilor nationale;
            - domnul deputat Elek Barna, apartinând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritãtilor nationale la Comisia pentru învãtãmânt, stiintã, tineret si sport.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 15 martie 1999.
Nr. 8.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
privind validarea unui mandat de deputat

            În temeiul art. 67 alin. (1) din Constitutia României, al art. 66 alin. (9) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se valideazã mandatul de deputat al domnului Vasile Dãnilã, ales la 3 noiembrie 1996, în Circumscriptia electoralã nr. 36 Timis, mandat devenit vacant ca urmare a decesului deputatului George Serban.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta Camerei Deputatilor din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 15 martie 1999.
Nr. 9.

DECIZII ALE CURTII SUPREME DE JUSTITIE

CURTEA SUPREMÃ DE JUSTITIE
- SECTIILE UNITE -

DECIZIA Nr. 1
din 8 februarie 1999

            Sub presedintia vicepresedintelui Curtii Supreme de Justitie, Paul Florea, s-a luat în examinare recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, referitor la aplicarea dispozitiilor art. 453 din Codul de procedurã civilã privind competenta materialã a instantelor de solutionare a cererilor de executare silitã prin poprire.
            Ministerul Public a fost reprezentat de prim-adjunctul procurorului general Ion Ionescu, care a sustinut recursul în interesul legii, cerând sã se decidã cã, potrivit dispozitiilor art. 453 din Codul de procedurã civilã, competenta de a solutiona în primã instantã cererile de poprire, indiferent de natura si valoarea creantei, apartine judecãtoriei.

SECTIILE UNITE,

            deliberând asupra recursului în interesul legii constatã urmãtoarele:
            În aplicarea dispozitiilor art. 453 din Codul de procedurã civilã, privind competenta materialã de solutionare a cererilor de executare silitã prin poprire, instantele judecãtoresti nu au un punct de vedere unitar.
            Astfel, unele instante au considerat cã solutionarea în primã instantã a cererilor de executare silitã în materie comercialã, prin poprire, este de competenta tribunalului în cazul în care acestea se referã la creante cu o valoare mai mare de 10.000.000 lei.
            În motivarea acestei solutii s-a învederat cã din moment ce, în conformitate cu dispozitiile art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedurã civilã, competenta de a judeca în primã instantã procesele si cererile în materie comercialã al cãror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 lei revine tribunalului, apare firesc ca tot el sã solutioneze si cererile de poprire în asemenea cauze, mai ales cã, în raport cu prevederile art. 373 din acelasi cod si cu cele ale art. 138 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, este si instantã de executare, având executori judecãtoresti proprii.
            Alte instante, dimpotrivã, s-au pronuntat în sensul cã, indiferent de natura si de valoarea creantelor, competenta de solutionare a cererilor de poprire, formulate în cadrul procedurii de executare silitã, revine judecãtoriei, indiferent de natura si valoarea creantei.
            Aceste din urmã instante au procedat corect.
            Potrivit art. 372 din Codul de procedurã civilã, executarea silitã se realizeazã în baza unei hotãrâri judecãtoresti sau a oricãrui alt titlu executoriu.
            Pentru asigurarea realizãrii executãrii silite, în cadrul sectiunii a V-a din capitolul II al Cãrtii a V-a din Codul de procedurã civilã este reglementatã "urmãrirea si poprirea bunurilor miscãtoare ale datornicului care sunt în mâna celor de-al treilea", prevãzându-se prin art. 452 cã "orice creditor va putea, pe bazã de titluri executorii, sã urmãreascã si sã popreascã pentru sumele cuprinse în titlul sãu sumele sau efectele datorate datornicului sãu de cãtre un al treilea...".
            Referindu-se la competenta de solutionare, art. 453 din Codul de procedurã civilã prevede cã "aceastã poprire se va face dupã o cerere ce creditorul va adresa la judecãtoria domiciliului celui de-al treilea sau al datornicului", fãrã a face vreo distinctie cu privire la natura si valoarea creantei ori la calitatea pãrtilor.
            Pe de altã parte, prin reglementãrile cuprinse în Cartea a IV-a titlul I din Codul comercial, care se referã la exercitiul actiunilor comerciale, cererile de poprire nu sunt, indicate printre actiunile de competenta tribunalului comercial. Tot astfel, este de observat cã, în materia executãrii silite, Codul comercial reglementeazã la art. 910-935 o singurã procedurã specialã, cu caracter de exceptie, prin care este prevãzutã competenta tribunalului în cazul urmãririi si vânzãrii silite a navelor.
            Conferirea de atributii de executare silitã tribunalului prin art. 373 din Codul de procedurã civilã si prin art. 138 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, nu poate justifica, prin ea însãsi, competenta acestei instante de a solutiona si cererile de poprire la care se referã art. 453 din Codul de procedurã civilã atâta timp cât textul de lege prevede în mod expres cã poprirea se face numai în urma cererii pe care creditorul o adreseazã judecãtoriei.
            De aceea, se impune a se considera cã si în materie comercialã, indiferent de valoarea creantei urmãrite competenta de solutionare a cererii creditorului de înfiintare a popririi pentru sumele cuprinse în titlul sãu executoriu, revine judecãtoriei.
            În consecintã, în temeiul art. 26 lit. b) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicatã, si al art. 329 din Codul de procedurã civilã, urmeazã a se admite recursul în interesul legii si a se stabili cã, în cadrul procedurii de executare silitã, competenta materialã de a solutiona cererile de poprire în primã instantã revine judecãtoriei, indiferent de natura si valoarea creantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E:

            Admite recursul în interesul legii.
            În aplicarea dispozitiilor art. 453 din Codul de procedurã civilã, stabileste cã judecãtoriei îi revine competenta de a solutiona în primã instantã cererile de poprire, indiferent de natura si de valoarea creantei.
            Pronuntatã la data de 8 februarie 1999.
 

Vicepresedintele Curtii Supreme de Justitie, 
Paul Florea
Prim-magistrat asistent,
Ioan Rãileanu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFlE

ORDIN
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de unitãtile subordonate acestuia

            Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
            în temeiul prevederilor art. 5 lit. b) din Legea cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, ale art. 2 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificãri ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 101/1998 privind reglementarea plãtii unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie,
            emite prezentul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã tarifele pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru Geodezie si Cartografie si de unitãtile subordonate acestuia, prevãzute în lista cuprinsã în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Furnizarea informatiilor privind retelele de referintã si a hãrtilor analogice si digitale se va face la solicitarea persoanelor fizice si juridice interesate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Tarifele vor fi actualizate periodic prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie în functie de evolutia preturilor la materiale si de rata inflatiei comunicatã de Comisia Nationalã pentru Statisticã.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 6. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îsi înceteazã a aplicabilitatea ordinul presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 336 din22 septembrie 1998 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de unitãtile subordonate acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998.

Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
Cornel Nicolae Petre Popescu

Bucuresti, 19 februarie 1999.
Nr. 468.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând tarifele pentru servicile prestate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si de unitãtile subordonate acestuia
Nr.
crt.
Serviciul prestat
U.M.
Tariful1)
(lei)

0
1
2
3

1. Autorizarea persoanelor fizice Persoanã
100.000
2. Avizarea lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru,
fotogrametrie si teledetectie2)
2.1. Executarea, modernizarea si completarea retelelor de referintã Punct
2.000
2.2. Realizarea hãrtilor analogice digitale si a ortofotohãrtilor
la scara: 
1:200 km2
2.500.000
1:500 km2
400.000
1:1.000 km2
100.000
1:2.000 km2
25.000
1:5.000 km2
4.000
1:10.000 km2
1.000
<1:10.000 Plansã
25.000
2.3. Efectuarea de aerofotografieri si achizitia de imagini prin satelit Lucrare
1.000.000
2.4. Lucrãri pentru cadastrele de specialitate Lucrare/ha
100.000+100/ha
2.5. Realizarea planurilor de amplasament si delimitare a bunurilor
imobile necesare pentru înregistrarea în evidentele
cadastral-juridice, pentru utilizarea în circuitul civil si pentru
întocmirea documentatiilor topografice, conform Hotãrârii Guvernului
nr. 834/1991, cu modificãrile ulterioare
Amplasament
20.000-intravilan
 
10.000-extravilan
3. Avizarea continutului topografic al documentelor
cartografice actuale, destinate uzului public3)
3.1. Categoria de greutate I Dmp
10.000
3.2. Categoria de greutate II Dmp
20.000
3.3 Categoria de greutate III Dmp
30.000
4. Receptia lucrãrilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie
4.1. Retele de referintã Punct
10.000
4.2. Hãrti analogice, digitale si ortohãrti
Categoria de greutate I Dmp
1.000
Categoria de greutate II Dmp
2.000
Categoria de greutate III Dmp
3.000
4.3. Aerofotografieri, imagini prin satelit Lucrare
2.000.000
4.4. Lucrãri de cadastru general Lucrare/ha
100.000+500/ha
4.5. Date de geodezie, cartografie si cadastru general
din lucrãrile cadastrelor de specialitate 
Lucrare/ha
100.000+500/ha
4.6. Planuri de amplasament si delimitare a bunurilor
imobile, executate pentru înregistrarea în evidentele
cadastral-juridice sau pentru utilizarea în circuitul civil
Amplasament
50.000-intravilan
 
25.000-extravilan
4.7. Documentatia topograficã întocmitã conform
Hotãrârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificãrile ulterioare
Mp
100
5. Furnizarea informatiilor privind retelele de referintã
 
5.1. Inventare de coordonate în sistem de proiectie
STEREO 70 si plan de referintã Marea Neagrã - 1975
Punct
10.000
5.2. Inventar de coordonate în alte sisteme de referintã Punct
20.000
5.3. Inventar de cote în diverse sisteme de referintã Punct
5.000
5.4. Descrieri topografice Punct
10.000
6. Furnizarea de hãrti analogice4) la scara:
1:200 Foaie de hartã
50.000
1:500 Foaie de hartã
40.000
1:1.000 Foaie de hartã
35.000
1:2.000 Foaie de hartã
30.000
1:5.000 Foaie de hartã
25.000
1:10.000 - 1:1.000.000 Foaie de hartã
20.000
7. Furnizarea de hãrti digitale pe suporturi magnetice5)
7.1. Rezolutie <500 dpi M. Bytes
20.000
7.2. Rezolutie cuprinsã între 500 - 800 dpi M. Bytes
30.000
7.3. Rezolutie >800 dpi M. Bytes
40.000
8. Furnizarea situatiilor statistice de sintezã si a
evidentelor referitoare al lucrãrile de geodezie,
cartografie, fotogrammetrie, teledetectie si cadastru
Lucrare
200.000
9. Asistentã tehnicã si consultantã în domeniile
geodeziei, cartografiei si cadastrului
Orã
30.000


Notã:
1) Tarifele din prezenta listã nu includ taxe pe valoarea adãugatã.
2) Serviciul se tarifeazã chiar dacã avizul este negativ.
3) Categoria de greutate se apreciazã în functie de densitatea detaliilor pe unitatea de mãsurã, conform tabelului urmãtor:

Categoria de greutate
Detalii/Dmp (%)

I
<30%
II
30% - 60%
III
>60%

4) Tarifele se referã la hãrti tipãrite. Pentru hãrti scanate sau extrase la plotter tarifele se majoreazã de 4 ori.
Pentru copii xerox sau la heliograf tarifele se reduc cu 25%.
5) Tariful nu include costul suportului magnetic.
Informatiile furnizate la pct. 5, 6 si 7 nu pot fi folosite decât în scopul pentru care au fost achizitionate si nu numai în cadrul lucrãrilor care fac obiectul solicitãrii acestora.

ANEXA Nr. 2

Model de solicitare


 
Datele de identificare a solicitantului
..............................................................
(numele/denumirea, adresa/sediul, telefonul)
Aprob.
Director general
Cãtre Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie/Oficiul judetean de cadstru,
geodezie si cartografie

            Vã rugãm sã aprobati furnizarea urmãtoarele informatii: ..................................................,
care vor fi achizitionate conform tarifelor aprobate prin Ordinul presedintelui Oficiului national de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. ............................../ ............................. .
            Documentele ne sunt necesare în cadrul realizãrii lucrãrii (sau pentru): .............................
            Ne angajãm sã utilizãm informatiile furnizate numai în cadrul lucrãrile care fac obiectul solicitãrilor si sã nu folosim, sã nu transmitem si sã nu facilitãm accesul la acestea în alte scopuri decât cele pentru care au fost achizitionate.

Data ...........................  

Calitatea (functia), 
numele si semnãtura