MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 118    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 23 martie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           155. - Hotãrâre pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

           23. - Decizie privind traducerea în limba românã a unor programe de televiziune difuzate în alte limbi

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Pentru agentii economici si pentru orice alti generatori de deseuri, persoane fizice sau juridice, se introduce evidenta gestiunii deseurilor, care va fi tinutã conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
            (2) Evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) este tinutã pentru deseurile care se genereazã dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (3) Cantitãtile de deseuri generate si existente în depozite la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se înscriu în evidenta gestiunii deseurilor ca valori globale ale deseurilor din depozite.
            Art. 2. - Prevederile art. 1 nu se aplicã agentilor economici sau oricãror alti generatori de deseuri care gestioneazã deseuri menajere, pentru care evidenta acestei activitãti va face obiectul unei reglementãri distincte.
            Art. 3. - (1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor, Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului va organiza, împreunã cu unitãtile subordonate, raportarea statisticã departamentalã în acest domeniu.
            (2) Metodologia si sistemul de raportare statisticã care vor sta la baza cercetãrilor statistice vor fi elaborate de cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si vor fi avizate de cãtre Comisia Nationalã pentru Statisticã conform art. 13 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, aprobatã prin Legea nr. 11/1994.
            Art. 4. - Pânã la elaborarea de cãtre Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului a unui nomenclator national privind deseurile, evidenta gestiunii deseurilor se va tine pe baza Catalogului European al Deseurilor prevãzut în anexa nr. 2.
            Art. 5. - Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului va actualiza, cu avizul Comisiei Nationale pentru Statisticã, prin ordin comun, modificãrile ce intervin în catalogul mentionat la art. 4, ori de câte ori acesta este modificat de cãtre organismele internationale.
            Art. 6. - Constituie contraventie încãlcarea prevederilor prezentei hotãrãri si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            a) mentinerea evidentei gestiunii deseurilor sau înscrierea de date incorecte în aceastã evidentã, cu amendã de la 700.000 lei la 1.000.000 lei;
            b) neutilizarea Catalogului European al Deseurilor în completarea evidentei gestiunii deseurilor sau în alte activitãti legate de deseuri, cu amendã de la 600.000 lei la 800.000 lei;
            c) netransmiterea sau transmiterea cu întârziere autoritãtilor teritoriale pentru protectia mediului a evidentei gestiunii deseurilor, cu amendã de la 500.000 lei la 700.000 lei.
            Art. 7. - Contraventiilor prevãzute în prezenta hotãrâre le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MIINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor
si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Presedintele Comisiei Nationale
pentru Statisticã,
Constantin Chirca,
vicepresedinte

Bucuresti, 8 martie 1999.
Nr. 155.

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind traducerea în limba românã a unor programe de televiziune difuzate în alte limbi

            În scopul asigurãrii dreptului neîngrãdit al persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, prevãzut la art. 31 alin. (1) din Constitutia României, si în baza art. 25 alin. (2) din Legea nr. 48/1992,
            având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 48/1992 si în conformitate cu prevederile art. 29 din aceeasi lege,
           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Art. 1. - Programele de televiziune emise autorizat, pe cale radioelectricã sau prin satelit, de pe teritoriul României si receptionate pe teritoriul României, în altã limbã decât limba românã, vor fi traduse în mod obligatoriu în limba românã. Traducerea în limba românã se va face prin subtitrare, prin dublare sau prin procedeul de traducere simultanã.
            Aceastã prevedere se aplicã si serviciilor de comunicatie audiovizualã distribuitã prin cablu, precizate la art. 21 lit. b) si c) din Legea nr. 48/1992 (retransmisia de programe audiovizuale înregistrate prin diverse mijloace si difuzarea de programe de conceptie proprie).
            Art. 2. - Emisiunile transmise în direct într-o altã limbã, în conformitate cu grila de program înscrisã în caietul de sarcini, a cãror traducere în limba românã le poate afecta cursivitatea, vor fi retransmise cu subtitrare în limba românã, în cazul în care vor fi reluate.
            Art. 3. - Sunt exceptate de la prevederile art. 1 videoclipurile muzicale si acele pãrti din cursurile de limbi strãine, care prin modul de concepere a lectiilor nu trebuie sã fie traduse.
            Art. 4. - La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia Consiliului National al Audiovizualului nr. 14 din 18 februarie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 martie 1999.
            Art. 5. - Prezenta decizie intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nerespectarea prevederilor sale atrãgând sanctiunile prevãzute de legislatia în vigoare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 11 martie 1999.
Nr. 23.