MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 130    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 31 martie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           43. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare

           92. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare

           44. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit  si/sau de panificatie

           93. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

           8. - Hotãrâre privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 1998

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           24. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998

           25. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi

           26. - Ordonantã de urgentã privind unele facilitãti care se acordã Companiei Nationale "posta românã" -  S.A. pentru plata drepturilor de protectie socialã la domiciliul beneficiarilor

           27. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

           231. - Hotãrâre privind organizarea si desfãsurarea la Roma, în perioada 31 martie - 30 aprilie 1999, a  Expozitiei "Sacrul în arta contemporanã româneascã - UN BIZANT LATIN"

LEGI  SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATlLOR
SENATUL

LEGE
privind modificarea si completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1893, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul 2 al articolului 2 se abrogã.
           2. Alineatul 1 al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Când inculpatul este militar activ, judecãtorul sau dupã caz, presedintele completului de judecatã, la instantele militare prevãzute la art. 2, precum si procurorul care participã la judecarea cauzei trebuie sã fie cel putin egali în grad cu acesta. Când inculpatul este ofiter superior, judecãtorul sau, dupã caz, presedintele completului de judecatã, la instantele militare prevãzute la art. 2, precum si procurorul care participã la judecarea cauzei trebuie sã fie ofiteri superiori."
           3. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - Instantele si parchetele militare se încadreazã cu numãrul necesar de magistrati militari, precum si cu personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu, stabilit de ministrul justitiei, cu avizul consultativ al ministrului apãrãrii nationale, în conditiile prevãzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã."
           4. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 10. - Cauzele date, potrivit legii, în competentã de primã instantã tribunalelor militare de judecã de un singur judecãtor militar.
            Judecãtorii militari stagiari, care au obtinut dreptul de a participa la activitatea de judecatã, vor putea judeca:
            a) infractiunile contra ordinii si disciplinei militare, sanctionate cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani;
            b) sesizãrile comandantilor închisorilor militare în legãturã cu reducerea pedepsei care se executã în aceste închisori, în cazul si în conditiile prevãzute la art. 62 alin. 2 din Codul penal;
            c) infractiunile la care face referire art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedurã penalã;
            d) cererile de reabilitare."
           5. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - Cauzele date, potrivit legii, în competenta tribunalului militar teritorial se judecã în primã instantã de un singur judecãtor militar, în apel, în complet format din doi judecãtori militari, iar în recurs, în complet format din trei judecãtori militari."
           6. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 16. - Cauzele date, potrivit legii, în competenta Curtii Militare de Apel se judecã în primã instantã de un singur judecãtor militar, în apel, în complet format din doi judecãtori militari, iar în recurs, în complet format din trei judecãtori militari."
           7. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - Atributiile parchetelor militare sunt cele prevãzute la art. 27 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, care se aplicã în mod corespunzãtor."
           8. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 20. - Parchetele de pe lângã tribunalele militare si de pe lângã tribunalul militar teritorial sunt conduse de cãtre prim-procurori militari, ajutati de prim-procurori militari adjuncti.
            Parchetul militar de pe lângã Curtea Militarã de Apel este condus de un procuror general militar, ajutat de un adjunct."
           9. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 22. - Procurorul general militar al Parchetului de pe lângã Curtea Militarã de Apel exercitã, direct sau prin procurori militari inspectori, controlul asupra parchetelor militare din subordine."
           10. Articolul 26 se completeazã cu alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
            "Judecãtorii si procurorii militari de la tribunalele militare, tribunalele militare teritoriale si de la parchetele de pe lângã aceste instante pot fi mentinuti în functie pânã la împlinirea vârstei de 65 de ani, cei de la Curtea Militarã de Apel si de la Parchetul de pe lângã aceastã Curte, pânã la împlinirea vârstei de 68 de ani, iar procurorii militari de la Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, pânã la împlinirea vârstei de 70 de ani. Mentinerea în functie se face pentru judecãtorii militari de cãtre ministrul justitiei, iar pentru procurorii militari, de cãtre procurorul general al Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, în toate cazurile, cu avizul conducãtorului instantei sau al parchetului."
           11. Alineatul 2 al articolului 27 va avea urmãtorul cuprins:
            "Magistratii militari nu pot fi cercetati, retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi în judecatã fãrã avizul ministrului justitiei."
           12. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 28. - Dispozitiile din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, referitoare la drepturile si îndatoririle magistratilor, sunt aplicabile si magistratilor militari."
           13. Titlul capitolului VII va avea urmãtoarea redactare:
            "CAPITOLUL VII
           Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu"
           14. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 32. - Toate instantele si parchetele militare vor avea câte o grefã, o registraturã, o arhivã, un compartiment economico-administrativ si un compartiment de documentare."
           15. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 33. - Personalul auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu de la instantele si parchetele militare poate fi numit si din rândul subofiterilor activi."
           16. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 34. - Numirea personalului prevãzut în prezentul capitol se face de cãtre presedintele Curtii Militare de Apel, pentru instantele militare, si de cãtre procurorul general militar al Parchetului de pe lângã Curtea Militarã de Apel, pentru parchetele mlitare."
           17. Alineatul 1 al articolului 36 va avea urmãtorul cuprins:
            "Numãrul total al magistratilor militari, precum si al personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ si de serviciu de Ia instantele si parchetele militare se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul consultativ al ministrului apãrãrii nationale."
           18. Articolul 37 se abrogã.
           Art. II. - (1) Orice dispozitie contrarã prezentei legi se abrogã.
            (2) Legea nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 14 iulie 1993, se va republica, dându-se articolelor numerotarea corespunzãtoare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 26 martie 1999.
Nr. 43.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia  României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 54/1993 pentru organizarea instantelor si parchetelor militare si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 1999.
Nr. 92.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 20 din 28 septembrie 1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 29 septembrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 24 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 26 martie 1999.
Nr. 44.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind respingerea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 20/1998 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpãrarea grâului din recolta anului 1998 pentru panificatie, destinat consumului intern, societãtilor comerciale de morãrit si/sau de panificatie si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 24 martie 1999.
Nr. 93.

HOTÃRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 1998

            În temeiul art. 64 din Constitutia României, precum si al art. 24 lit. k) si al art. 179 din Regulamentul Senatului,

           Senatul adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Se aprobã contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anul 1998, potrivit raportului de gestiune prevãzut în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Senat în sedinta din 23 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Bucuresti, 23 martie 1999.
Nr. 8. 


*) Anexa se comunicã celor interesati.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea Legii bancare nr. 58/1998

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Legea bancarã nr. 58/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 121 din 23 martie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Litera h) a articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "h) conducãtorii bãncii - persoanele, cel putin douã, care, potrivit actelor constitutive si/sau hotãrârii organelor statutare ale bãncii, sunt împuternicite sã conducã si sã coordoneze activitatea zilnicã a acesteia si sunt învestite cu competenta de a angaja rãspunderea bãncii. Acestia sunt presedintele si unul sau mai multi vicepresedinti ai consiliului de administratie sau, dupã caz, directorul general si unul sau mai multi directori generali adjuncti, membri ai comitetului de directie, în cazul bãncilor, persoane juridice române, si, respectiv, directorii împuterniciti sã angajeze legal în România banca strãinã autorizatã sã functioneze pe teritoriul României printr-o sucursalã;"
            2. Ultima liniutã a literei g) a articolului 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "- persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de actionar semnificativ sunt în functiune de mai putin de 3 ani; se excepteazã persoanele juridice rezultate în urma unei fuziuni sau divizãri, în cazul în care una dintre participantele la fuziune, respectiv persoana juridicã supusã divizãrii, este în functiune de cel putin 3 ani;"
            3. Alineatul 2 al articolului 26 se abrogã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
p. Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Emil Iota Ghizari,
prim-viceguvernator

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 24.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTÃ
pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Litera a) alineatul 1 si alineatul 2 din articolul 15 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si vor avea urmãtorul cuprins:
            "a) câte 12 cãlãtorii interne gratuite, dus-întors, sau 24 de cãlãtorii simple, în cursul unui an calendaristic, la clasa I pe calea feratã, la tren de orice rang, pentru marii mutilati, pentru invalizii de rãzboi, precum si pentru veteranii de rãzboi decorati cu ordine si medalii.
            Veteranii de rãzboi nedecorati, precum si vãduvele de rãzboi au dreptul, în cursul unui an calendaristic, la 6 cãlãtorii interne gratuite, dus-întors, sau la 12 cãlãtorii simple pe calea feratã, la tren de orice rang. Generalii si ofiterii cãlãtoresc la clasa I, iar ceilalti veterani de rãzboi nedecorati si vãduvele de rãzboi, la clasa a II-a."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 25.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele facilitãti care se acordã Companiei Nationale "posta românã" - S.A. pentru plata drepturilor de protectie socialã la domiciliul beneficiarilor

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Pentru sumele încasate drept comision pentru plata la domiciliul beneficiarilor a pensiilor de asigurãri sociale de stat, pensiilor agricultorilor, pensiilor pentru invalizi, orfani si vãduve de rãzboi, a ajutoarelor sociale acordate în baza legislatiei de pensii, indemnizatiilor pentru veterani de rãzboi, a celor cuvenite persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ulterioare, si a Legii nr. 42/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, a ajutoarelor de somaj, alocatiilor de sprijin, ajutoarelor de integrare profesionalã, alocatiilor de stat pentru copiii prescolari si pentru cei care au absolvit învãtãmântul general obligatoriu înainte de împlinirea vârstei de 16 ani si nu mai urmeazã altã formã de învãtãmânt, a alocatiilor suplimentare pentru familiile cu copii, a pensiilor sociale pentru nevãzãtori, ajutoarelor speciale pentru persoanele cu handicap, salariului persoanelor de îngrijire a persoanelor cu handicap, Compania Nationalã "posta românã" - S.A. nu datoreazã taxa pe valoarea adãugatã, aceste operatiuni încadrându-se în categoria celor scutite.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 26.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Ultimul alineat al punctului 2 al articolului 27 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 22 iulie 1998, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 62/1998, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Taxele de autorizare nu se datoreazã în cazul eliberãrii de autorizatii pentru lãcasuri de cult, inclusiv pentru constructiile-anexe ale acestora, pentru lucrãrile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului, precum si pentru constructiile ai cãror beneficiari sunt institutii publice."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 27.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea si desfãsurarea la Roma, în perioada 31 martie - 30 aprilie 1999, a Expozitiei "Sacrul în arta contemporanã româneascã - UN BIZANT LATIN"

            În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantelor publice,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã organizarea de cãtre Ministerul Culturii, la Roma, în perioada 31 martie - 30 aprilie 1999, a Expozitiei "Sacrul în arta contemporanã româneascã - UN BIZANT LATIN".
            Art. 2. - Se suplimenteazã bugetul Ministerului Culturii pe anul 1999, la capitolul "Culturã, religie si actiuni privind activitatea sportivã si de tineret", cu suma de 954.165 mii lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului, pentru finantarea cheltuielilor de organizare a expozitiei prevãzute la art. 1, conform devizului estimativ din anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 4. - Sumele rãmase neutilizate se restituie la bugetul de stat pânã la data de 30 iunie 1999, pentru reîntregirea Fondului de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 1999.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 martie 1999.
Nr. 231.