MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 131    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 31 martie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           28. - Ordonantã de urgentã privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

           29. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice si a sistemelor electronice microprogramate

           30. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României

           31. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã

           220. - Hotãrâre privind transmiterea unui obiectiv de investitii, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Iasi, judetul Iasi, din administrarea Ministerului Sãnãtãtii în folosinta gratuitã a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - (1) Agentii economici care efectueazã livrãri de bunuri sau prestãri de servicii direct cãtre populatie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi, sunt obligati sã utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
            (2) Agentii economici prevãzuti la alin. (1), denumiti în continuare utilizatori, au obligatia sã emitã bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale si sã le predea clientilor.
            (3) În cazul în care agentii economici efectueazã atât activitãti de vânzare cu amãnuntul, cât si cu ridicata, acestia au obligatia sã emitã bonuri fiscale pentru bunurile vândute cu amãnuntul si facturi fiscale pentru vânzãrile cu ridicata.
            (4) În situatia defectãrii aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorii sunt obligati ca în momentul constatãrii defectiunii sã anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentantii legali ai acestuia în teritoriu. Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonante de urgentã, se întelege orice agent economic producãtor, importator sau comerciant, autorizat în conditiile prevãzute la art. 5.
            (5) Pânã la repunerea în functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agentii economici utilizatori sunt obligati sã înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operatiunile efectuate si sã emitã facturi fiscale pentru respectivele operatiuni.
            Art. 2. - (1) Se excepteazã de la prevederile art. 1 alin. (1):
            a) agentii economici care realizeazã venituri totale anuale de pânã la 100 milioane lei;
            b) comertul si prestãrile de servicii cu caracter ambulant, desfãsurate în zone publice ori la domiciliul clientului, pe bazã de autorizatie, precum si vânzãrile efectuate prin automatele comerciale;
            c) serviciile de alimentatie publicã efectuate în mijloace de transport;
            d) vânzarea de pâine si produse de panificatie în magazine sau în raioane specializate;
            e) vânzarea de ziare si reviste prin distribuitori specializati;
            f) transportul de persoane pe bazã de bilete sau de abonamente, precum si cu metroul;
            g) activitãtile pentru care încasãrile se realizeazã pe bazã de bonuri cu valoare fixã - bilete de acces la spectacole, muzee, expozitii, târguri si oboare, grãdini zoologice si grãdini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule si altele similare.
            (2) În situatia în care un agent economic presteazã atât activitãti prevãzute la alin. (1) lit. b)-g), cât si activitãti pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, fãrã a organiza gestiuni si evidente contabile distincte pentru acestea, obligatia utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale se extinde asupra întregii activitãti.
            Art. 3. - (1) În sensul dispozitiilor art. 1 alin. (1) aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum si alte sisteme ce includ dispozitive cu functii de case de marcat, care înglobeazã constructiv un modul fiscal, prin intermediul cãruia controleazã memoria fiscalã, dispozitivul dublu de imprimare si afisajul client.
            (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sã îndeplineascã cumulativ cel putin urmãtoarele functii esentiale:
            a) conservarea datelor prin acumulãri progresive;
            b) imprimarea si emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnicã, rapoarte fiscale periodice;
            c) înregistrarea în memoria fiscalã a datelor de sintezã cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnicã si a oricãror modificãri de parametri care afecteazã interpretarea datelor stocate si evenimente care afecteazã continuitatea înregistrãrii datelor;
            d) blocarea automatã a functionãrii aparatului atunci când sunt inactive memoria fiscalã, dispozitivul dublu de imprimare sau afisajul client;
            e) asigurarea continuitãtii functionãrii si înregistrãrii datelor, coerentei structurii de date si a documentelor emise, precum si asigurarea procedurilor de recuperare din stãri de eroare generate de manipulãri gresite sau de erori de sistem.
            (3) Memoria fiscalã este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie sã permitã obligatoriu acumulãri progresive ale datelor fãrã ca acestea sã poatã fi modificate sau sterse, precum si conservarea în timp a acestora pe o perioadã de minimum 10 ani.
            (4) În memoria fiscalã se vor stoca urmãtoarele date: denumirea, adresa, codul fiscal ale emitentului, logotipul si seria aparatului, precum si datele prevãzute la alin. (2) lit. c).
            (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de cãtre persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finantelor.
            Art. 4. - (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie sã cuprindã cel putin: denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numãrul de ordine; data si ora emiterii; denumirea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate; cantitãtile; preturile unitare; valoarea; cotele de taxã pe valoarea adãugatã; valoarea totalã; valoarea taxei pe valoarea adãugatã, precum si alte taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã.
            (2) Rola jurnal este documentul care se tipãreste concomitent cu bonul fiscal, contine toate datele din acesta si se pãstreazã în arhiva agentilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul cãruia a fost întocmit.
            (3) Raportul fiscal de închidere zilnicã este documentul care contine: denumirea, adresa si codul fiscal ale agentului economic emitent; logotipul si seria aparatului; numãrul de ordine numerotat progresiv; data si ora emiterii; numãrul bonurilor emise în ziua respectivã; valoarea totalã a operatiunilor efectuate, inclusiv taxa pe valoarea adãugatã, si defalcarea acesteia pe cote de taxã pe valoarea adãugatã, cu precizarea nivelului cotei, precum si valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adãugatã.
            (4) Registrul special prevãzut la art. 1 alin. (5) si raportul fiscal de închidere zilnicã sunt documente avute în vedere de cãtre organele fiscale cu ocazia verificãrii veniturilor care stau la baza determinãrii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveazã si se pãstreazã pe o perioadã de 10 ani.
            (5) Agentii economici care utilizeazã aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale sau atunci când aceasta trebuie înlocuitã ca urmare a defectãrii, sunt obligati sã predea memoria fiscalã spre pãstrare si arhivare directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupã caz. Pãstrarea si arhivarea memoriilor fiscale se asigurã pentru o perioadã de 10 ani,
            Art. 5. - (1) În vederea avizãrii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, a distribuitorilor autorizati si a unitãtilor service acreditate se constituie Comisia de avizare a distributiei si utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale.
            (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisã numai dacã pentru respectivele aparate s-a obtinut avizul comisiei prevãzute la alin. (1) si în conditiile stipulate în acest aviz.
            (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie sã fie dotate de cãtre distribuitor cu o brosurã cu pagini numerotate, care contine istoria aparatului, denumitã carte de interventii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligati sã pãstreze în conditii optime cartea de interventii, iar împreunã cu unitãtile de service acreditate rãspund de completarea si de actualizarea acesteia cu datele referitoare la utilizator si la interventiile service.
            (4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeazã aparate de marcat electronice fiscale ce se încadreazã în prevederile art. 3, asigurã service pentru perioada de garantie, postgarantie si piese de schimb.
            (5) Distribuitorii sunt obligati ca prin sistemul de service acreditat sã asigure, în termen de maximum 72 de ore de la anuntarea defectãrii aparatului de cãtre agentul economic, repunerea în functiune a aparatului de marcat electronic fiscal sau înlocuirea acestuia.
            Art. 6. - (1) Obligatia agentilor economici prevãzuti la art. 1 de a utiliza aparatele de marcat electronice fiscale ia nastere astfel:
            a) în termen de 6 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonante de urgentã, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei;
            b) în termen de 12 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonante de urgentã, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 si 500 milioane lei.
            (2) Agentii economici care se înregistreazã la Oficiul National al Registrului Comertului dupã data de 1 ianuarie 1999 au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care au depãsit plafonul prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. a), dar nu înainte de 6 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 7. - Agentii economici care pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã au achizitionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizãrii sau distribuirii sunt obligati ca în termen de 6 luni de la aceastã datã sã obtinã avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale.
            Art. 8. - Clientii vor solicita, vor prelua si vor pãstra bonurile fiscale asupra lor pânã la iesirea din unitatea de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentãrii acestora la un eventual control.
            Art. 9. - Constituie contraventii urmãtoarele fapte, dacã potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni:
            a) dotarea, comercializarea sau utilizarea de cãtre agentii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fãrã avizul Comisiei de avizare a distributiei si utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea conditiilor stipulate în aviz;
            b) livrarea de bunuri sau prestarea de servicii fãrã emiterea bonului fiscal, cu exceptia situatiei prevãzute la art. 1 alin. (5);
            c) nepredarea bonului fiscal clientului de cãtre operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
            d) nerespectarea de cãtre clienti a obligatiei de a solicita, prelua, pãstra bonurile fiscale si de a le prezenta la cererea organelor de control;
            e) nerespectarea de cãtre utilizatori a obligatiei de a anunta distribuitorul autorizat sau reprezentantii legali ai acestuia în teritoriu în momentul constatãrii defectãrii aparatului de marcat electronic fiscal;
            f) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor de repunere în functiune a aparatelor de marcat electronice fiscale defecte sau de înlocuire a acestora în termenul prevãzut de prezenta ordonantã de urgentã;
            g) nerespectarea obligatiei de a pãstra si de a arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnicã si registrul special prevãzut la art. 1 alin. (5);
            h) nerespectarea obligatiei de a pãstra, de a completa si de a actualiza cartea de interventii prevãzutã la art. 5 alin. (3);
            i) nerespectarea obligatiei de a preda spre pãstrare si arhivare memoria fiscalã, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
            j) emiterea bonului fiscal pentru o valoare inferioarã celei reale, precum si nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5).
            Art. 10. - (1) Amenzile pentru contraventiile prevãzute la art. 9 se aplicã persoanelor juridice, cu exceptia celor prevãzute la lit. c) si d), astfel:
            a) faptele prevãzute la lit. a), b), e), f) si j) se sanctioneazã cu amendã de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
            b) faptele prevãzute la lit. g) si h) se sanctioneazã cu amendã de la un milion lei la 25 milioane lei;
            c) fapta prevãzutã la lit. i) se sanctioneazã cu amendã de la 50 milioane lei la 100 milioane lei.
            (2) Amenzile pentru contraventiile prevãzute la art. 9 lit. c) si d) se aplicã persoanelor fizice, astfel:
            a) fapta prevãzutã la lit. c) se sanctioneazã cu amendã de la un milion lei la 5 milioane lei;
            b) fapta prevãzutã la lit. d) se sanctioneazã cu amendã de la 100.000 lei la 500.000 lei.
            Art. 11. - (1) Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre organele de specialitate din Ministerul Finantelor, Ministerul de Interne, precum si din unitãtile lor teritoriale.
            (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevãzute la alin. (1) si solutionarea contestatiilor se efectueazã pe baza procedurilor prevãzute de legislatia în vigoare.
            (3) Prevederile prezentei ordonante de urgentã se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 12. - În cazul repetãrii faptei prevãzute la art. 9 lit. f), o datã cu aplicarea amenzii contraventionale organele de control vor dispune si retragerea definitivã a avizului eliberat distribuitorului pentru distributia si comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
            Art. 13. - Neîndeplinirea obligatiei agentilor economici prevãzuti la art. 1 de a se dota si de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevãzute la art. 6 atrage suspendarea activitãtii unitãtii pânã în momentul înlãturãrii cauzelor care au generat aceasta.
            Art. 14. - În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice de aplicare, ce vor cuprinde prevederi privind structura si atributiile Comisiei de avizare a distributiei si utilizãrii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si procedura de suspendare a activitãtii sau de retragere definitivã a avizului eliberat distribuitorului pentru distribuirea si comercializarea aparatelor, care se vor aproba prin hotãrâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 28.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele mãsuri legate de trecerea la anul 2000 a sistemelor informatice si a sistemelor electronice microprogramate

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
 
            Art. 1. - (1) Prezenta ordonantã de urgentã reglementeazã raporturile generate de mãsurile care se impun pentru prevenirea disfunctionalitãtilor ce pot apãrea la data de 31 decembrie 1999, ora 24,00, din cauza unor defecte tehnologice legate de reprezentarea digitalã a datei calendaristice, care pot fi identificate în sistemele informatice si în sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor încorporat), defecte care pot aduce prejudicii securitãtii persoanelor, functionãrii serviciilor publice, sigurantei nationale, economiei si societãtii în ansamblul ei.
            (2) Expresia prevenirea disfunctionalitãtilor care pot apãrea la data de 31 decembrie 1999, ora 24,00, din cauza unor defecte tehnologice legate de reprezentarea digitalã a datei calendaristice, care pot fi identificate în sistemele informatice si în sistemele electronice microprogramate (cu microprocesor încorporat) va fi denumitã prin sintagma "anul 2000".
            Art. 2. - În cadrul actiunilor "anul 2000" rolul institutiilor statului este de a mobiliza comunitatea nationalã prin actiuni de informare si sensibilizare, în special pentru agentii economici, precum si de a urmãri direct adaptarea sau înlocuirea sistemelor utilizate de administratia publicã, de organismele subordonate acesteia si de agentii economici în care statul este actionar.
            Art. 3. - Responsabilitatea pentru buna desfãsurare a actiunii "Anul 2000" revine autoritãtilor publice pentru domeniile pe care le conduc sau, dupã caz, le coordoneazã, conform legilor în vigoare, atât la nivel central, cât si teritorial.
            Art. 4. - (1) Coordonarea la nivel national a actiunilor vizând "Anul 2000" se realizeazã de cãtre consiliul national "Mileniul", constituit prin decizie a primului-ministru.
            (2) Sursa de finantare pentru sumele necesare în vederea angajãrii logisticii si acoperirii costurilor aferente functionãrii Consiliului National "mileniul" o constituie bugetul de stat iar alocarea creditelor bugetare va fi prevãzutã distinct, cu aceastã destinatie, în bugetul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã.
            (3) Sursa de finantare pentru sumele necesare în vederea acoperirii costurilor ce revin pãrtii române în derularea proiectelor finantate din credite nerambursabile acordate Guvernului României de cãtre institutii financiare internationale, destinate rezolvãrii problemei "anul 2000", o constituie bugetul de stat, iar alocarea creditelor bugetare va fi prevãzutã distinct, cu aceastã destinatie, în bugetul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã.
            Art. 5. - (1) Conducãtorii institutiilor publice centrale, ai autoritãtilor administratiei publice locale, precum si regiile autonome de interes national, institutiile publice si autoritãtile administrative autonome, societãtile si companiile nationale vor lua mãsurile corespunzãtoare privind "anul 2000", prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã, si vor întocmi în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã planul de actiuni "anul 2000" în domeniul condus sau, dupã caz, coordonat.
            (2) Societãtile comerciale, indiferent ale forma de proprietate, inclusiv bãncile si societãtile de asigurare-reasigurare, regiile autonome de interes local vor lua mãsurile corespunzãtoare privind "anul 2000", prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã.
            (3) Planul de actiuni va cuprinde:
            a) inventarierea si diagnosticul sistemelor informatice si sistemelor electronice microprogramate (cu microprocesor încorporat);
            b) evaluarea riscurilor si a prioritãtilor de remediere;
            c) solutii de adaptare sau de înlocuire a sistemelor în cauzã;
            d) estimarea resurselor umane si financiare necesare;
            e) graficul pentru implementarea solutiilor identificate;
            f) graficul pentru testarea sistemelor remediate;
            g) calendarul de desfãsurare a actiunilor.
            (4) Planurile de actiuni astfel întocmite vor fi transmise Consiliului National "mileniul", în vederea avizãrii si corelãrii intersectoriale, prin Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã.
            Art. 6. - (1) Toate persoanele juridice au obligatia de a raporta actiunile întreprinse pentru rezolvarea problemei "anul 2000".
            (2) Raportãrile privind stadiul actiunilor întreprinse pentru "anul 2000" se vor realiza astfel:
            a) cãtre ministerul sau organul coordonator al domeniului, iar acesta cãtre Consiliul National "mileniul", pentru persoanele juridice prevãzute la art. 5 alin. (1);
            b) cãtre prefecturile în a cãror razã teritorialã îsi au sediul social, iar acestea cãtre Consiliul National "mileniul", pentru persoanele juridice prevãzute la art. 5 alin. (2).
            (3) Procedurile de lucru, continutul raportãrilor si activitãtile legate de "anul 2000" se stabilesc prin norme metodologice emise de cãtre Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã, cu avizul Ministerului Finantelor, si vor fi supuse aprobãrii Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 7. - Pentru realizarea actiunilor "anul 2000", persoanele juridice prevãzute la art. 5 alin. (1) si (2) voi colabora cu furnizorii de produse si servicii de tehnologia informatiei si comunicatiei pentru diagnosticarea sistemelor informatice si a sistemelor electronice microprogramate (cu microprocesor încorporat), pentru identificarea de solutii si pentru punerea în aplicare a acestora.
            Art. 8. - Achizitorii de echipamente si servicii de tehnologia informatiei si comunicatiei sunt obligati sã solicite furnizorilor acestora prezentarea de garantii si certificate de conformitate în problema "anul 2000".
            Art. 9. - Costurile aferente elaborãrii planului de actiuni, adaptãrii sau înlocuirii sistemelor, pentru rezolvarea problemei "anul 2000", vor fi suportate de beneficiari.
            Art. 10. - (1) Sunt scutite de taxe vamale importurile de echipamente, componente si produse software destinate rezolvãrii problemei "Anul 2000".
            (2) Scutirile de taxe vamale prevãzute se vor acorda în urmãtoarele conditii:
            a) prezentarea de cãtre fiecare beneficiar de importuri pentru "Anul 2000", în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, a listei cuprinzând, pentru fiecare produs importat:
            (i) denumirea;
            (ii) caracteristicile tehnice relevante pentru "anul 2000";
            (iii) cantitãtile necesare;
            (iv) nivelul riscului "anul 2000" rezolvat;
            (v) numele beneficiarului, inclusiv locurile de instalare a produselor importate;
            b) comunicarea, dupã stabilirea conform legislatiei în vigoare a furnizorilor, a identificãrii oficiale a furnizorilor de echipamente, componente si produse software;
            c) punerea la dispozitie Directiei Generale a Vãmilor a listei complete cuprinzând echipamente, componente si produse software, în vederea punerii în aplicare a acestor scutiri de taxe vamale.
            (3) Fiecare beneficiar va transmite organizatorului si administratorului bazei de date, pe propria rãspundere, toate informatiile prevãzute la alin. (2) cu privire la denumirea produselor, caracteristicile lor tehnice, cantitãtile necesare si numele furnizorilor stabiliti.
            (4) Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Informaticã (ICI) Bucuresti, va organiza si va administra baza de date necesarã pentru acordarea de scutiri de taxe vamale în vederea rezolvãrii problemei "anul 2000".
            (5) Sursa de finantare pentru sumele necesare în vederea organizãrii si administrãrii bazei de date necesare pentru acordarea scutirilor de taxe vamale în problema "anul 2000", pentru toatã perioada pânã la rezolvarea integralã a problemei "anul 2000" pentru fiecare beneficiar, o constituie bugetul de stat, iar alocarea creditelor bugetare va fi prevãzutã distinct, cu aceastã destinatie, în bugetul Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã.
            Art. 11. - Ministerul Finantelor este autorizat sã opereze în bugetul de stat modificãrile corespunzãtoare prevederilor din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 12. - Sunt scutite de taxe vamale importurile de echipamente, componente, produse software si documentatie finantate integral din credite nerambursabile acordate Guvernului României de cãtre institutii financiare internationale, destinate rezolvãrii problemei "anul 2000".
            Art. 13. - Înscrierea nejustificatã de echipamente, componente sau produse software, de cãtre beneficiari, în lista cuprinzând produsele scutite de taxe vamale la import, sub aspectul denumirii produsului, al caracteristicilor lui tehnice si al cantitãtilor necesare, constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.
            Art. 14. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre împuternicitii Consiliului National "mileniul", precum si ai Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã.
            (2) Sanctiunea se poate aplica si persoanelor juridice.
            Art. 15. - Dispozitiile privitoare la constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se completeazã cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã,
Dan Chirondojan,
vicepresedinte
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 29.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993
privind Tariful vamal de import al României

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României adoptã urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Articolul 7 din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 102/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - De asemenea, este scutit de taxe vamale importul urmãtoarelor categorii de bunuri:
            - bunurile de origine românã;
            - bunurile reparate în strãinãtate sau bunurile care le înlocuiesc pe cele necorespunzãtoare calitativ, returnate partenerilor externi în perioada de garantie;
            - bunurile care se înapoiazã în tarã ca urmare a unei expedieri eronate;
            - bunurile din import, destinate a fi utilizate de asociatii familiale si unitãti din sectorul mestesugãresc, agricol si al industriei mici, în cadrul unor programe si actiuni de ajutorare si dezvoltare a activitãtilor, finantate de cãtre guvernele strãine în baza unor acorduri sau tratate încheiate cu România."
           Art. II. - Pentru bunurile importate, folosite de asociatii familiale si unitãti din sectorul mestesugãresc, agricol si al industriei mici, derulate în baza unor programe de ajutorare si dezvoltare, pentru care nu s-a plãtit datoria vamalã pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, drepturile de import pentru aceste produse nu se mai datoreazã bugetului de stat.
           Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 102/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum si cu modificãrile aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 30.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea art. 17 lit. B.s) din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Articol unic. - Litera B.s) a articolului 17 din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adãugatã, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 130/1992 si republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "s) editarea, tipãrirea si vânzarea de ziare si reviste de culturã, inclusiv activitatea de reclamã si de publicitate efectuatã prin acestea.
            Prin reviste de culturã se întelege publicatiile periodice care au ca obiect literatura, stiintele teoretice si aplicate, artele si orice alt domeniu al vietii spirituale sau intelectuale, editate în scopul promovãrii acestor activitãti prin informare, dezbateri, educatie si prin rãspândirea de creatii specifice."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 31.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui obiectiv de investitii, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Iasi, judetul lasi, din administrarea Ministerului Sãnãtãtii în folosinta gratuitã a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea obiectivului de investitii nefinalizat "Centrul de diagnostic si tratament si a terenului aferent acestuia, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Iasi, str. Poitiers nr. 10, judetul lasi, din administrarea Ministerului Sãnãtãtii în folosinta gratuitã a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi, pe durata existentei constructiei, în vederea realizãrii unui spital filantropic.
            Art. 2. - Datele de identificare a obiectivului prevãzut la art. 1 sunt cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 3. - Predarea-preluarea obiectivului de investitii transmis potrivit art. 1 se face prin protocol încheiat între pãrtile interesate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 220.

ANEXÃ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investitii "Centrul de diagnostic si tratament" din municipiul Iasi, care se transmite din administrarea Ministerului Sãnãtãtii în folosinta gratuitã a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi

           Amplasament:
            Teren proprietate de stat, situat în municipiul Iasi, str. Poitiers nr. 10, judetul Iasi, în suprafatã totalã de 5.153 m2, din care:
            - suprafata construitã = 1.028,5 m2;
            - suprafata desfãsuratã = 3.159,9 m2;
            - suprafata pentru circulatie auto = 2.081,0 m2;
            - suprafetele trotuarelor + mobilare urbanã = 1.480,0 m2;
            - suprafata spatiilor verzi amenajate = 343,5 m2.

 Indicatori tehnico-economici:
- valoarea totalã a investitiei
(preturi în luna octombrie 1998),
din care: 
20.216.284 mii lei
- constructii-montaj 12.119.290 mii lei
Realizãri totale,
din care:
5.543.360 mii lei
- constructii-montaj 5.341.826 mii lei
- proiectare  174.102 mii lei
- I.G.S.I.C. 22.355 mii lei
- alte cheltuieli
(comisioane B.R.D., taxe de licitatie)
5.047 mii lei
Capacitãti:
- suprafata desfãsuratã a obiectivului de bazã  3.158,9 m2