MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 133    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 31 martie 1999

SUMAR

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           Declaratia Parlamentului României adoptatã în sedinta plenarã din data de 30 martie 1999

           13. - Hotãrâre privind numirea membrilor Curtii de Conturi

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           211. - Hotãrâre privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

           212. - Hotãrâre privind îndeplinirea de cãtre România a obligatiilor rezultând din paragraful 8 al Rezolutiei nr. 1.160 (1998) a Consiliului de Securitate al O.N.U.

           213. - Hotãrâre pentru modificarea art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pânã la 15 aprilie 1996

           214. - Hotãrâre privind activitãtile de naturã economicã pentru care se calculeazã amortizarea mijloacelor fixe

           226. - Hotãrâre privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult

           227. - Hotãrâre pentru aprobarea Procesului-verbal al celei de-a XXV-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de cãlãtori în zona de frontierã, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           1.775/1998. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare

           75. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea programelor de restructurare a unor societãti si companii nationale din industria minierã

ACTE ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

DECLARATIA
Parlamentului României adoptatã în sedinta plenarã din data de 30 martie 1999

            Parlamentul României,
            profund îngrijorat de conflictul militar situat în vecinãtatea granitelor tãrii, de pericolul extinderii acestuia în regiune, de evolutia gravã a evenimentelor din Republica Federalã Iugoslavia, precum si de accentuarea fãrã precedent a stãrii de tensiune si conflict din aceastã tarã,
            exprimându-si preocuparea pentru cursul periculos al evenimentelor în plan umanitar, marcat de exodul populatiei cãtre tãrile vecine si de riscul unei catastrofe umanitare,
            fiind convins cã singura solutie de rezolvare a conflictului nu poate fi decât una politicã,
            DECLARĂ:

            1. Se pronuntã pentru realizarea conditiilor în vederea încetãrii operatiunilor militare în spatiul iugoslav si pentru reluarea negocierilor care sã permitã elaborarea unei solutii politice de duratã, prin care sã se garanteze:
            a) încetarea oricãror represiuni si violente împotriva populatiei civile, îndeosebi a celor îndreptate împotriva cetãtenilor minoritãtii albaneze din Kosovo;
            b) integritatea teritorialã si suveranitatea Republicii Federale Iugoslavia si Republicii Serbia;
            c) respectarea drepturilor cetãtenilor apartinând minoritãtilor din spatiul iugoslav;
            d) revenirea populatiei dislocate în conditii de deplinã securitate.
            2. Îsi exprimã convingerea cã pânã la urmã ratiunea va învinge în beneficiul tuturor pãrtilor aflate în conflict si în interesul umanitãtii.
            3. În concordantã cu interesul national, reafirmã optiunea fermã a tãrii noastre pentru integrarea în NATO, vãzând în aceasta singura solutie pentru garantarea propriei sale securitãti, potrivit aspiratiilor de pace si dorintei de bunã vecinãtate ale poporului român.

           Aceastã declaratie a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 30 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea membrilor Curtii de Conturi

            În temeiul art. 103 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

            Art. 1. - Se numeste în functia de presedinte al Curtii de Conturi, pentru un mandat de 6 ani, domnul Condor Ioan.
            Art. 2. - Se numesc în functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, pentru un mandat de 6 ani, urmãtorii consilieri de conturi:
            1. Boulescu Mircea
            2. Bercea Florian.
            Art. 3. - Se numesc în functia de presedinte de sectie la Curtea de Conturi, pentru un mandat de 6 ani, urmãtorii consilieri de conturi:
            1. Neamtu Horia Ion - presedinte al Sectiei de control preventiv
            2. Ispir Ovidiu - presedinte al Sectiei de control ulterior
            3. Saguna Dan Drosu - presedinte al Sectiei jurisdictionale.
            Art. 4. - Se numesc în functia de membru al Curtii de Conturi, pentru un mandat de 6 ani, urmãtorii consilieri de conturi:

1. Alãmâie Dumitru
2. Anghel Iordan
3. Bogdan Ioan
4. Bombos Sever Gabriel
5. Crisu Anastasiu
6. Luncan Victor
7. Mitroi Florea
8. Pop Tania Monica
9. Popa Mihail Stelian
10. Popeangã Petre
11. Popescu Ion Gheorghe
12. Popescu Marin
13. Roman Mihail Antoniu
14. Sãndulescu Atanase
15. Segesvari Nicolaie Pavel
16. Szarka Edit
17. Sandru Nicolae Crinu
18. Tole Marin

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 30 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 30 martie 1999.
Nr. 13.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice

           Guvernul României hotărăste:

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 577 din 25 septembrie 1997 pentru aprobarea programului privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apã a satelor, conectarea satelor la reteaua de electrificare si la retelele telefonice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 29 septembrie 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului coordoneazã realizarea programului aprobat potrivit art. 1 si fundamenteazã, împreunã cu consiliile judetene, necesarul anual de fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu prioritãtile prevãzute în program, care se nominalizeazã distinct în bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului.
            (2) Dupã intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului repartizeazã pe judete suma prevãzutã pentru realizarea programului, pe care o comunicã consiliilor judetene, defalcatã pe cele douã subprograme - pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apã a satelor.
            (3) Dupã consultarea primarilor, a consiliilor locale si cu avizul acestora, consiliile judetene stabilesc si transmit Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului listele cuprinzând obiectivele încadrate în prevederile programului si în nivelurile valorice stabilite conform alin. (2).
            (4) Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului analizeazã si avizeazã listele primite de la consiliile judetene, dupã care vireazã acestora lunar, prin ordin de platã, sumele necesare pentru realizarea lucrãrilor, în limita plafoanelor stabilite conform alin. (2).
            (5) Consiliile judetene vireazã lunar consiliilor locale sumele primite pentru obiectivele nominalizate în listele avizate de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului."
           2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Lucrãrile de pietruire reprezintã viabilizãri ale unor trasee de drumuri comunale de pãmânt clasate si se realizeazã pe bazã de proiecte tehnice aprobate de consiliul local si avizate de consiliul judetean, dupã caz. Încredintarea elaborãrii proiectelor tehnice si a executiei lucrãrilor se va face prin licitatie organizatã în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare."
           3. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - Sursele de finantare pentru pietruirea drumurilor comunale si pentru alimentarea cu apã a satelor se constituie, dupã caz, din:
            - sume de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului;
            - alocatii din bugetul local si alte surse atrase (contributia populatiei, sponsorizãri etc.)."
           4. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - Telefonizarea satetor si conectarea la reteaua telefonicã nationalã se realizeazã de cãtre Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A., conform reglementãrilor legale în vigoare si în concordantã cu obligatiile stabilite în licenta de operare acordatã de cãtre Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã."
           5. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Conectarea la reteaua de electrificare a asezãrilor umane de pe teritoriul României se realizeazã de cãtre Ministerul Industriei si Comertului, prin Compania Nationalã de Electricitate - S.A., în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 243/1990 privind actiunea de electrificare a tuturor localitãtilor tãrii. Iluminatul intravilan se realizeazã conform reglementãrilor în vigoare, pe bazã de conventii încheiate între consiliile locale si Compania Nationalã de Electricitate - S.A., în limita fondurilor disponibile la nivelul fiecãrei comune."
           6. Articolul 9 se abrogã.
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 577/1997, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 211.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind îndeplinirea de cãtre România a obligatiilor rezultând din paragraful 8 al Rezolutiei nr. 1.160 (1998) a Consiliului de Securitate al O.N.U.

            În temeiul paragrafului 8 al Rezolutiei nr. 1.160 (1998), adoptatã de cãtre Consiliul de Securitate al O.N.U., în cea de-a 3.868-a sedintã, la data de 31 martie 1998,

           Guvernul României hotărăste:

            Art. 1. - În conformitate cu prevederile paragrafului 8 al Rezolutiei nr. 1.160 (1998) a Consiliului de Securitate al O.N.U., se interzice vânzarea sau livrarea cãtre Republica Federalã lugoslavia, inclusiv Kosovo, de armament si materiale conexe de toate tipurile, inclusiv arme si munitii, vehicule si echipamente militare, piese de schimb aferente, precum si înarmarea si instruirea de persoane în scopul desfãsurãrii de actiuni teroriste.
            Art. 2. - Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor si Ministerul Transporturilor vor lua toate mãsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Încãlcarea prevederilor art. 1 atrage rãspunderea disciplinarã, civilã, contraventionalã sau, dupã caz, penalã a persoanelor vinovate, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
p. Ministru de interne,
Mircea Muresan,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 212.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor  de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pânã la 15 aprilie 1996

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia României,

           Guvernul României hotărăste:

           Articol unic. - Articolul 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social în devize si alte operatiuni aplicabile începând cu bilantul contabil cu termen de depunere pânã la 15 aprilie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
            "Art. 1. - Diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitãtilor în devize reprezentând aport la capitalul social se vor înregistra, începând cu bilantul contabil aferent exercitiului financiar cu termen de întocmire si de depunere, potrivit legii, pânã la data de 15 aprilie 1996, în contul «Alte rezerve» analitic distinct, fãrã a fi influentate rezultatele financiare ale agentilor economici. Aceste sume nu vor putea fi utilizate în alte scopuri.
            Acelasi regim se aplicã si pentru diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii si cel al vãrsãrii efective a capitalului social în valutã.
            Prevederile prezentului articol se aplicã în mod corespunzãtor si capitalului de dotare a sucursalelor bãncilor strãine, reglementat de Legea bancarã nr. 58/1998 inclusiv pentru bilantul contabil pe anul 1998, cu termen de depunere 15 aprilie 1999."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 213.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind activitãtile de naturã economicã pentru care se calculeazã amortizarea mijloacelor fixe

            În temeiul prevederilor art. 47 alin. (3) din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,

           Guvernul României hotărăste:

            Art. 1. - Serviciile publice de interes local care desfãsoarã activitãti de naturã economicã au obligatia sã calculeze, sã înregistreze si sã recupereze uzura fizicã si moralã a mijloacelor fixe aferente acestor activitãti, prin tarif sau pret, cu exceptia celor care alcãtuiesc domeniul public al statului si al unitãtilor administrativ-teritoriale conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia.
            Art. 2. - Amortizarea mijloacelor fixe existente în patrimoniul serviciilor publice de interes local la data de 31 decembrie 1998 se va calcula în regim linear, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, cu modificãrile ulterioare, în functie de durata normalã de utilizare rãmasã si de valoarea de intrare aferentã acestei durate.
            Amortizarea mijloacelor fixe intrate în patrimoniul serviciilor publice de interes local dupã data de 1 ianuarie 1999 se va calcula conform prevederilor Legii nr. 15/1994, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 3. - Activitãtile de naturã economicã pentru care serviciile publice de interes local au obligatia sã calculeze, sã înregistreze si sã recupereze amortizarea mijloacelor fixe sunt prezentate în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 4. - Prezenta hotãrâre va intra în vigoare începând cu luna urmãtoare celei în care a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 214.

ANEXA

ACTIVITÃTILE DE NATURÃ ECONOMICÃ
pentru care serviciile publice de interes local calculeazã
amortizarea mijloacelor fixe aferente acestor activitãti

            - alimentarea cu apã;
            - canalizare si epurarea apelor uzate;
            - salubritate;
            - alimentarea cu energie termicã;
            - transportul urban, în comun, de cãlãtori;
            - igienizare, deratizare si dezinsectie;
            - administrarea pietelor, târgurilor si oboarelor;
            - bãi publice;
            - alte servicii publice care desfãsoarã activitãti de naturã economicã ale cãror cheltuieli se recupereazã prin pret sau tarif, înfiintate prin hotãrâri ale consiliilor judetene sau locale, dupã caz.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea de la bugetul de stat a unor ajutoare financiare pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult

           Guvernul României hotărăste:

            Art. 1. - Se aprobã alocarea de la bugetul de stat a sumei de 3.500 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întretinerea si functionarea unor unitãti de cult, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Cu sumele prevãzute la art. 1 se suplimenteazã bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte pe anul 1999 din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 3. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 4. - Secretariatul de Stat pentru Culte si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor prevãzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretariatul de Stat pentru Culte
Gheorghe F. Anghelescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 26 martie 1999.
Nr. 226.

ANEXA


Nr.
crt.
Unitatea de cult
Localitatea
Suma
- milioane lei -

1. Mitropolia Ardealului pentru Mânãstirea "brâncoveanu" Sâmbãta de Sus 1.000
2. Patriarhia Românã Bucuresti 2.500

TOTAL: 3.500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Procesului-verbal al celei de-a XXV-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de cãlãtori în zona de frontierã, semnat la  Bucuresti la 18 decembrie 1998

           Guvernul României hotărăste:

           Articol unic. - Se aprobã Procesul-verbal al celei de-a XXV-a sesiuni ordinare a Comisiei mixte permanente româno-iugoslave pentru micul trafic de cãlãtori în zona de frontierã, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 1998, cuprins în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu

Bucuresti, 26 martie 1999.
Nr. 227.


*) Anexa se comunicã numai institutiilor interesate.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea Programului de restructurare a Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare

            Ministrul industriei si comertului
            în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997, astfel cum a fost modificatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998, precum si cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 36/1998 si ale Hotãrârii Consiliului de administratie al Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare nr. 3/1998,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Programul de restructurare a Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare, cuprins în anexa*) la prezentul ordin.
            Art. 2. - Consiliul de administratie al Regiei Autonome pentru Activitãti Nucleare va lua mãsurile necesare pentru realizarea programului de restructurare.

p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 decembrie 1998.
Nr. 1.775.


*) Anexa se comunicã celor interesati.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea programelor de restructurare a unor societãti si companii nationale
din industria minierã

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 9/1997 cu privire ia unele mãsuri de protectie pentru persoanele ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, efectuate în procesul de restructurare, închidere operationalã a activitãtii, privatizare sau lichidare, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 52/1998,
            având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) si (2) si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1997 privind unele mãsuri de protectie ce se acordã personalului din industria minierã si din activitãtile de prospectiuni si explorãri geologice, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 68/1998,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - (1) Se aprobã programele de restructurare, cuprinse în anexa la prezentul ordin, pentru urmãtoarele societãti si companii nationale din industria minierã:
            a) Societatea Nationalã a Sãrii - S.A. Bucuresti;
            b) Societatea Nationalã a Cãrbunelui - S.A. Ploiesti;
            c) Compania Nationalã a Uraniului - S.A. Bucuresti;
            d) Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A. Deva;
            e) Compania Nationalã a Huilei - S.A. Petrosani.
            (2) Programele de restructurare se transmit de cãtre minister direct titularilor.
            Art. 2. - Personalul care urmeazã sã fie disponibilizat ca urmare a aplicãrii programelor de restructurare prevãzute la art. 1 va beneficia de mãsurile de protectie care se acordã în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/1997, modificatã si completatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 68/1998.
            Art. 3. - Consiliile de administratie si conducerile executive ale societãtilor si companiilor nationale prevãzute la art. 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 75.