MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 88   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 2 martie 1999

SUMAR

DECRETE SI LEGI

           337/1998. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996

           33. - Lege pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
 
           Acord european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului

           63. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 
           14. - Decizie privind traducerea în limba românã a unor programe difuzate în alte limbi

DECRETE SI LEGI

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat Ia Strasbourg la 5 martie 1996

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1999 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 9 octombrie 1998.
Nr. 337.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Acordul european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 3 noiembrie 1998, cu respectarea  prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 25 februarie 1999.
Nr. 33.

ACORD EUROPEAN
privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului

            Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului acord,
            având în vedere Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, semnatã la Roma la 4 noiembrie 1950, denumitã în continuare conventie,
            tinând seama de Acordul european referitor la persoanele participante la procedurile Comisiei si Curtii Europene a Drepturilor Omului, semnat la Londra la 6 mai 1969,
            având în vedere Protocolul nr. 11 la conventie, prin care se restructureazã mecanismul de control stabilit în conventie, semnat la Strasbourg la 11 mai 1994, denumit în continuare Protocolul nr. 11 la conventie, si care stabileste o nouã Curte Permanentã Europeanã a Drepturilor Omului, denumitã în continuare Curtea, înlocuind Comisia si Curtea Europeanã a Drepturilor Omului,
            considerând, în lumina celor mai sus mentionate, cã este oportun, pentru o mai bunã îndeplinire a scopurilor conventiei, ca persoanele care participã la proceduri în fata Curtii sã beneficieze de anumite imunitãti si facilitãti printr-un nou acord - Acordul european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, denumit în continuare acord,
            au convenit asupra urmãtoarelor:

ARTICOLUL 1

            1. Persoanele cãrora li se aplicã prezentul acord sunt:
            a) toate persoanele participante la procedurile angajate de Curte fie în calitate de pãrti, fie ca reprezentanti sau consilieri ai acestora;
            b) martorii si expertii chemati de cãtre Curte, precum si alte persoane invitate de presedintele acesteia sã participe la procedura respectivã.
            2. Pentru scopurile acestui acord, termenul Curte desemneazã comitetele, camerele, colegiul Marii Camere, Marea Camerã si judecãtorii. Expresia a participa la procedurã vizeazã, de asemenea, orice comunicare în vederea introducerii unei plângeri împotriva unui stat-parte la conventie.
            3. În cazul în care, în timpul exercitãrii de cãtre Comitetul Ministrilor a functiilor ce îi revin prin aplicarea art. 46 paragraful 2 din conventie, o persoanã vizatã la paragraful 1 de mai sus este chematã sã comparã în fata acestuia sau sã îi prezinte declaratii scrise, prevederile prezentului acord se vor aplica si acestei persoane.

ARTICOLUL 2

            1. Persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord vor beneficia de imunitate de jurisdictie cu privire la declaratiile lor, orale sau scrise, fãcute în fata Curtii, precum si cu privire la alte mijloace de probã supuse Curtii.
            2. Aceastã imunitate nu se aplicã în cazul comunicãrii în afara Curtii a declaratiilor fãcute sau a mijloacelor de probã prezentate Curtii.

ARTICOLUL 3

            1. Pãrtile contractante vor respecta dreptul persoanelor vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord de a coresponda liber cu Curtea.
            2. În cazul persoanelor arestate, exercitarea acestui drept implicã, în special, urmãtoarele:
            a) corespondenta acestora trebuie sã fie transmisã si sã le fie remisã fãrã întârzieri prea mari si fãrã sã fie modificatã;
            b) acestor persoane nu li se va putea aplica nici un fel de mãsuri disciplinare ca urmare a transmiterii, pe cãile specifice, de documente Curtii;
            c) aceste persoane au dreptul pe tema unei plângeri si a oricãrei proceduri ce rezultã din aceasta, sã corespondeze cu un avocat admis sã pledeze în fata instantelor tãrii în care sunt detinute si sã discute cu acesta fãrã sã poatã fi ascultati de o altã persoanã.
            3. În aplicarea paragrafelor precedente nu poate exista nici o ingerintã din partea unei autoritãti publice decât în mãsura în care o astfel de ingerintã este prevãzutã de lege si constituie, într-o societate democraticã, o mãsurã necesarã în interesul securitãtii nationale, al cercetãrii si urmãririi unei infractiuni penale sau al protectiei sãnãtãtii.

ARTICOLUL 4

            1. a) Pãrtile contractante se angajeazã sã nu împiedice persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord de a circula si a cãlãtori liber pentru a asista la procedurã în fata Curtii si de a se întoarce.
            b) Nu vor fi impuse alte restrictii asupra deplasãrilor si cãlãtoriilor acestora în afara celor care sunt prevãzute de lege ca fiind necesare într-o societate democraticã, în interesul securitãtii nationale, al sigurantei publice, al mentinerii ordinii publice, pentru prevenirea infractiunilor penale, pentru protectia sãnãtãtii sau moralei, precum si pentru protectia drepturilor si libertãtilor altora.
            2. a) În tãrile de tranzit sau în cele în care are loc procedura respectivã, persoanele sus-mentionate nu vor fi urmãrite, detinute sau supuse nici unei restrângeri a libertãtii lor individuale pentru fapte sau condamnãri anterioare începerii cãlãtoriei.
            b) Orice parte contractantã poate, în momentul semnãrii, ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii prezentului acord, sã declare cã prevederile acestui paragraf nu vor fi aplicate resortisantilor proprii. O asemenea declaratie poate fi retrasã în orice moment printr-o notificare adresatã secretarului general al Consiliului Europei.
            3. Pãrtile contractante se angajeazã sã permitã reîntoarcerea acestor persoane pe teritoriul lor, atunci când si-au început cãlãtoria pe teritoriul respectiv.
            4. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol vor înceta sã se mai aplice în cazul în care persoana în cauzã a avut posibilitatea, pe o perioadã de 15 zile consecutive de la data când prezenta sa nu mai era solicitatã de cãtre Curte, sã se întoarcã în tara de unde si-a început cãlãtoria.
            5. În cazul în care existã un conflict între obligatiile unei pãrti contractante, care rezultã din prevederile paragrafului 2 al acestui articol si cele care rezultã dintr-o conventie a Consiliului Europei, dintr-un tratat de extrãdare sau dintr-un tratat de asistentã judiciarã în materie penalã, încheiat cu alte pãrti contractante, dispozitiile paragrafului 2 al acestui articol vor prevala.

ARTICOLUL 5

            1. Imunitãtile si facilitãtile sunt acordate persoanelor la care s-a fãcut referire la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord doar pentru a le putea asigura libertatea cuvântului si independenta necesare pentru îndeplinirea functiilor, atributiilor sau a obligatiilor ce le revin ori pentru a-si exercita drepturile în fata Curtii.
            2. a) Curtea va fi singura care poate pronunta ridicarea partialã sau totalã a imunitãtii prevãzute la art. 2 paragraful 1 din prezentul acord; nu numai cã ea are acest drept, dar îi revine si obligatia de a ridica imunitatea în toate cazurile în care, în opinia sa, aceasta ar obstructiona activitatea justitiei si cu conditia ca ridicarea imunitãtii sã nu aducã prejudicii scopului definit în paragraful 1 al prezentului articol.
            b) Imunitatea poate fi ridicatã de cãtre Curte din oficiu sau la cererea oricãrei pãrti contractante sau persoane interesate.
            c) Deciziile de ridicare a imunitãtii sau de refuz al ridicãrii imunitãtii vor fi motivate.
            3. În cazul în care o parte contractantã atestã cã ridicarea imunitãtii prevãzute la art. 2 paragraful 1 din prezentul acord este necesarã în scopul urmãririi pentru atingeri aduse securitãtii nationale, Curtea va ridica imunitatea în limita specificatã în atestarea respectivã.
            4. În cazul descoperirii unui fapt de naturã sã exercite o influentã decisivã si care, în momentul deciziei de refuzare a ridicãrii imunitãtii, nu era cunoscut de cãtre autorul cererii, acesta din urmã poate sesiza Curtea cu o nouã cerere.

ARTICOLUL 6

            Nici o dispozitie a prezentului acord nu va fi interpretatã ca o limitare sau derogare de la obligatiile asumate de cãtre pãrtile contractante în baza conventiei sau a protocoalelor acesteia.

ARTICOLUL 7

            1. Prezentul acord este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, care îsi pot exprima consimtãmântul de a fi legate prin:
            a) semnare, fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii; sau
            b) semnare, sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, urmatã de ratificare, acceptare sau aprobare.
            2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 8

            1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de o lunã de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei si-au exprimat consimtãmântul de a fi legate prin prezentul acord conform dispozitiilor art. 7, dacã la acea datã Protocolul nr. 11 la conventie este în vigoare sau, în caz contrar, la data intrãrii în vigoare a Protocolului nr. 11 la conventie.
            2. În cazul statelor membre care îsi vor exprima ulterior consimtãmântul de a fi legate prin acord, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de o lunã de la data semnãrii sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 9

            1. Orice stat contractant poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare ori la o datã ulterioarã, printr-o declaratie adresatã secretarului general al Consiliului Europei, sã extindã aplicarea prezentului acord la orice teritoriu desemnat în declaratie si ale cãrui relatii internationale le asigurã sau în numele cãruia este abilitat sã stipuleze.
            2. Prezentul acord va intra în vigoare, cu privire la orice teritoriu desemnat în declaratia fãcutã în baza prevederilor paragrafului 1, în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de o lunã de la data primirii declaratiei de cãtre secretarul general.
            3. Orice declaratie fãcutã în baza prevederilor paragrafului 1 poate fi retrasã cu privire la orice teritoriu desemnat în aceasta, în conditiile procedurii prevãzute pentru denuntare la art. 10 din prezentul acord.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului european
privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 februarie 1999.
Nr. 63.

DECIZII ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

DECIZIE
privind traducerea în limba românã a unor programe difuzate în alte limbi

            În scopul asigurãrii dreptului îngrãdit al persoanei de a avea acces la orice informatie de interes public, prevãzut la art. 31 alin. (1) din Constitutia României,
            având în vedere prevederile art. 32 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 48/1992 si în conformitate cu prevederile art. 29 din aceeasi lege,

           Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

            Art. 1. - Programele difuzate pe teritoriul României în altã limbã decât limba românã, transmise pe cale radioelectricã sau prin satelit, în baza unei licente de emisie eliberate de Consiliul National al Audiovizualului, precum si programele difuzate în alte limbi decât limba românã în cadrul serviciilor mentionate la art. 21 lit. b) si c) din Legea nr. 48/1992 vor fi în mod obligatoriu subtitrate sau traduse în limba românã.
            Art. 2. - Filmele artistice de lungmetraj si serialele vor fi subtitrate sau dublate în limba românã.
            Art. 3. - Filmele documentare (stiintifice, educative, de artã), programele destinate copiilor si alte programe înregistrate prin diverse mijloace pot fi traduse atât prin subtitrare, cât si prin rostirea textului traducerii de cãtre un crainic (voice off).
            Art. 4. - În cazul interviurilor, talk-showurilor si al altor programe transmise în direct într-o altã limbã, traducerea acestora în limba românã va fi rostitã integral, dupã caz, între fraze, grupuri de fraze sau între luãri de cuvânt.
            Art. 5. - Sunt exceptate de la prevederile art. 3 videoclipurile muzicale si acele pãrti din cursurile de limbi strãine, care, prin modul de concepere a lectiilor, nu trebuie sã fie traduse.
            Art. 6. - Sunt exceptate de la prevederile art. 4 buletinele de stiri difuzate în cadrul emisiunilor adresate minoritãtilor nationale, înscrise în grila de program din caietul de sarcini, parte integrantã a licentei de emisie.
            Art. 7. - Prezenta decizie intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, nerespectarea prevederilor sale atrãgând dupã sine sanctiunile prevãzute de legislatia în vigoare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,
MIRCEA SORIN MOLDOVAN

Bucuresti, 18 februarie 1999.
Nr. 14.