MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 541   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 5 noiembrie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 121 din 23 septembrie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           170. - Ordonanta de urgenta privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute în legi speciale

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 121
din 23 septembrie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala

            Lucian Mihai - presedinte
            Costica Bulai - judecator
            Constantin Doldur - judecator
            Kozsokár Gábor - judecator
            Ioan Muraru - judecator
            Nicolae Popa - judecator
            Lucian Stângu - judecator
            Romul Petru Vonica - judecator
            Iuliana Nedelcu - procuror
            Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent
            Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedurapenala, exceptie ridicata de Stela Valu în Dosarul nr. 1.101/1998 al Judecatoriei Zimnicea.
            La apelul nominal raspund Stela Valu, asistata de avocat Alexandru Pantea, si Cooperativa Mestesugareasca"dunarea" din Zimnicea, reprezentata de consilier juridic Ion Orasanu.
            Procedura de citare este legal îndeplinita.
            Cauza fiind în stare de judecata, aparatorul autoarei exceptiei de neconstitutionalitate solicita admiterea acesteia, sustinând ca dispozitiile art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala contravin prevederilor art. 24 din Constitutie privitoare la dreptul la aparare, deoarece stabilesc ca asistenta juridica este obligatorie atunci când legea prevede, pentru infractiunea savârsita, pedeapsa închisorii mai marede 5 ani sau atunci când instanta apreciaza ca inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, însa numai în cursul judecatii, nu si în cursul urmaririi penale.
            Reprezentantul Cooperativei Mestesugaresti "dunarea" din Zimnicea solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât prevederile art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala nu contravin prevederilor art. 24 din Constitutie referitoare la dreptul la aparare. De asemenea, depune concluzii scrise.
            Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, cu motivarea ca textul legal criticat nu restrânge dreptul la aparare prevazut laart. 24 din Constitutie

CURTEA,
            având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Încheierea din 24 martie 1999, pronuntata în Dosarul nr. 1.101/1998, Judecatoria Zimnicea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata de Stela Valu. În motivarea exceptiei s-asustinut ca aceste dispozitii legale contravin prevederilor art. 24 din Constitutie, referitoare la dreptul la aparare, deoarece prevad ca asistenta juridica este obligatorie atunci când legea prevede, pentru infractiunea savârsita, pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani sau atunci când instanta apreciaza ca inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, numai în cursul judecatii, nu si în cursul urmaririi penale. Se considera ca aceste prevederi constituie o îngradire a dreptului la aparare prevazut în Constitutie.
           Exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, instanta considera ca aceasta nu este întemeiata, fiindca dreptul constitutional la apararenu este îngradit prin art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala, daca se au în vedere prevederile art. 6 din acelasi cod, privitoare la garantarea dreptului la aparare, înbaza carora partilor din proces si, în special, învinuitului sau inculpatului le sunt garantate drepturile procesuale si, în primul rând, dreptul la aparare în tot cursul procesului
penal. Pentru exemplificare, instanta arata ca, în speta, autoarea exceptiei de neconstitutionalitate, trimisa în judecata pentru savârsirea infractiunilor de delapidare si fals intelectual, a avut posibilitatea neîngradita de a-si exercita dreptul la aparare în toate fazele procesului penal.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            În punctul de vedere al Guvernului se considera ca exceptia de neconstitutionalitate a art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala este neîntemeiata. Dispozitialegala criticata, care prevede ca în cursul judecatii asistenta juridica este obligatorie si în toate cauzele în care legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani sau atunci când instanta apreciaza ca inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, nu este în contradictie cu dispozitiile art. 24 din Constitutie. Aceasta deoarece dreptul la aparare este reflectat în art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala, care prevede caînvinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de aparator în tot cursul urmarii penale si al judecatii, iarorganele judiciare sunt obligate sa îi aduca la cunostinta acest drept.
            Constitutia si Codul de procedura penala consacra regula ca partile au dreptul la asistenta juridica, iar nu o obligatie a organelor judiciare de a asigura asistenta juridica.
            Se mai arata ca exista si situatii în care legea impune asistenta juridica obligatorie a învinuitului sau a inculpatului, pornind de la premisa ca apararea este o institutie de interes public care functioneaza atât în interesul învinuitului sau inculpatului, cât si pentru asigurareaunei bune desfasurari a procesului penal. Aceste situatii sunt prevazute în art. 171 alin. 2 din Codul de procedurapenala pentru faza de urmarire penala si de judecata si în art. 171 alin. 3, din acelasi cod, numai pentru faza de judecata. Asadar, regula este ca asistenta juridica este facultativa, iar cazurile în care aceasta este obligatorie sunt prevazute de lege.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si prevederile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta sa solutionezeexceptia ridicata.
            Exceptia de neconstitutionalitate priveste dispozitiile art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala, potrivit carora: "În cursul judecatii asistenta juridica este obligatorie siîn cauzele în care legea prevede pentru infractiunea savârsita pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani sau când instanta apreciaza ca inculpatul nu si-ar putea face singur apararea."
            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa.
            Sustinerea autoarei exceptiei, potrivit careia dispozitiile criticate sunt contrare prevederilor art. 24 din Constitutie, care reglementeaza dreptul la aparare, nu poate fi retinuta,deoarece art. 171 alin. 1 din Codul de procedura penala prevede ca învinuitul sau inculpatul are dreptul sa fie asistat de aparator în tot cursul urmaririi penale si al judecatii, iar organele judiciare sunt obligate sa îi aduca la cunostintaacest drept, de care însa el se poate folosi sau nu, asistenta de catre aparator având caracter facultativ.
            Asistenta juridica obligatorie reprezinta o exceptie de la acest caracter facultativ si a fost instituita de legiuitor pentru cazurile speciale prevazute la alin. 2 al art. 171 din Codul de procedura penala, si anume: învinuitul sau inculpatul este minor, militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de învatamânt, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori când este arestat, chiar în alta cauza. În aceste situatii, în care în mod obiectiv învinuitul sau inculpatul nu îsi poate asigura asistenta prin aparator, obligativitatea asistentei juridice exista pe tot parcursul procesului penal, iar pentru cazurile prevazute la alin. 3 al aceluiasi articol, respectiv atunci când inculpatul este învinuit de savârsirea unei infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani ori atunci când instanta apreciaza ca inculpatul nu si-ar putea face singur apararea, numai în faza judecatii si, desigur, daca nu exista aparator ales.
            Este de competenta exclusiva a legiuitorului sa stabileasca aceste exceptii, atâta timp cât dreptul la aparare este asigurat în toate cazurile. Dreptul la asistenta juridica nu presupune în mod automat dreptul la asistenta juridica obligatorie. Restrângerea asistentei obligatorii, în cazurileprevazute la alin. 3 al art. 171 din Codul de procedura penala, numai la faza judecatii nu poate fi considerata o restrângere a dreptului la aparare, atâta timp cât acest drept poate fi folosit în toata plenitudinea sa în faza
judecatii care este faza hotarâtoare a procesului.
           De altfel Curtea Constitutionala a solutionat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala, pe care a respins-o prin Decizia nr. 17 din 9 februarie 1999, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 18 martie 1999. În considerentele acestei decizii Curtea Constitutionala a retinut ca reglementarea diferita a dreptului la asistenta juridica esteo problema de legiferare care intra în competenta exclusiva a organului legislativ. Aceste considerente sunt valabile si în cauza de fata si nu exista temei pentru modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.
            2.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1)
lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
            În numele legii
            DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedura penala, ridicata de Stela Valu în Dosarul nr. 1.101/1998 al Judecatoriei Zimnicea.
            Definitiva.
            Pronuntata în sedinta publica din data de 23 septembrie 1999.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu
ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute în legi speciale

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - Persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiaza de drepturile acordate asiguratilor în conditiile prevazute de Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile ulterioare, de actele normative prin care au fost institutionalizate si în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
            Art. 2. - Categoriile de persoane prevazute la art. 1 sunt:
            a) persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, marii mutilati, ranitii si urmasii celor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, persoanele care au fost retinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participarii la actiunile pentru victoria revolutiei, precum si persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revolutiei si care detin titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989;
            b) veteranii de razboi si vaduvele de razboi;
            c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu începere de la 6 martie 1945, precum si cele deportate în strainatate ori constituite în prizonieri.
            Art. 3. - Persoanele prevazute la art. 2 lit. a) beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
            a) acces gratuit la tratament si consultatii în spitalele si policlinicile Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne;
            b) medicamente gratuite;
            c) acordarea gratuita de proteze pentru ranitii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;
            d) acces gratuit în sanatorii si în baze de tratament apartinând Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne.
            Art. 4. - Persoanele prevazute la art. 2 lit. b) beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
            a) asistenta medicala gratuita în toate institutiile medicale civile de stat sau militare;
            b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarii;
            c) bilete de tratament gratuite, în limita posibilitatilor existente, în statiuni balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Autoritatea Nationala pentru Turism;
            d) obtinerea gratuita de catre invalizii de razboi a protezelor, a cârjelor, a ghetelor ortopedice, a carucioarelor si asigurarea, cu prioritate si în conditii avantajoase, a aparatelor auditive si a implanturilor cardiace, a mijloacelor moto si auto speciale pentru cei cu handicap locomotor.
            Art. 5. - Persoanele prevazute la art. 2 lit. c) beneficiaza si de urmatoarele drepturi:
            a) asistenta medicala gratuita;
            b) medicamente, în mod gratuit si prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarii.
            Art. 6. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevazute la art. 3-5 se suporta din Fondul de asigurari sociale de sanatate, gestionat de casele de asigurari de sanatate judetene si ale municipiului Bucuresti.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministrul sanatatii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Alexandru Ciocâlteu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 170.