MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A     I
Anul XI - Nr. 543   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 5 noiembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

          161. - Lege pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale la Asociatia Internationalã a Inspectiei
Muncii

          340. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea afllierii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale la Asociatia
Internationalã a Inspectiei Muncii

          163. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei de urgentã a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de  stat pe anul 1998

          346. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului  nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

          872. - Hotãrâre privind aprobarea Memorandumului de  întelegere pentru Programul de dezvoltare ruralã  în România (Sistem de informare geograficã si perfectionarea specialistilor în domeniul asociatiilor de utilizatori de irigatii) dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Agentia Spaniolã de Cooperare Internationalã, semnat la Bucuresti la 21 iunie 1999

           Memorandum de întelegere pentru Programul de dezvoltare ruralã în România (Sistem de informare geograficã si perfectionarea specialistilor în domeniul asociatiilor de utilizatori de irigatii)

          895. - Hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999

          896. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionalã a sectorului privat (PIBL)

          897. - Hotãrâre privind realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurãrilor de sãnãtate din România

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                             SENATUL

LEGE
pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
la Asociatia Internationalã a Inspectiei Muncii

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - (1) Se aprobã afilierea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, ca membru, la Asociatia Internationalã a Inspectiei  Muncii (A.I.I.M.), cu sediul la Geneva.
(2) Sumele necesare pentru plata cotizatiei anuale se asigurã din bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
         Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 5 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 4 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 3 noiembrie 1999.
Nr. 161.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale
la Asociatia Internationalã a Inspectiei Muncii

            În temeiul art. 77 alin. (1 ) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea afilierii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale la Asociatia Internationalã a Inspectiei Muncii (A.I.I.M.) si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 octombrie 1999.
Nr. 340.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                            SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 28 din 14 octombrie 1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 16 octombrie 1998, cu urmãtoarele modificãri:
            1. Titlul ordonantei de urgentã va avea urmãtorul cuprins:
            "Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã"
            2. Preambulul ordonantei de urgentã va avea urmãtorul cuprins:
            "În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituiia României, Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:"
            3. La anexa nr. 1 valoarea de referintã sectorialã este de 685.872 lei.
            4. La anexa nr. 2 valoarea de referintã sectorialã este de 660.931 lei.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 27 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUl,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 octombrie r999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 3 noiembrie 1999.
Nr. 163.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 28/1998
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/1998
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
         Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 28/1998 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 346.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Memorandumului de întelegere pentru Programul de dezvoltare ruralã
în România (Sistem de informare geograficã si perfectionarea specialistilor în domeniul asociatiilor de utilizatori de irigatii) dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Agentia Spaniolã de Cooperare Internationalã, semnat la Bucuresti la 21 iunie 1999

            În temeiul prevederilor Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Memorandumul de întelegere pentru Programul de dezvoltare ruralã în România (Sistem de informare geograficã si perfectionarea specialistilor în domeniul asociatiilor de utilizatori de irigatii) dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Agentia Spaniolã de Cooperare Intemationalã, semnat la Bucuresti la 21 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
lon Pascu,
secretar de stat

Bucuresti, 21 octombrie 1999.
Nr. 872.

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE
pentru programul da dezvoltare ruralã în România (Sistem de informare geograficã
si perfectionarea specialistilor în domeniul asociatiilor de utilizatori de irigatii)

            În cadrul Conventiei de cooperare stiintificã si tehnicã dintre Spania si România din 4 martie 1980 si în conformitate cu cele prevãzute în Actul celei de-a III-a Comisii mixte hispano-române de cooperare stiintificã si tehnicã, care s-a desfãsurat la Bucuresti în perioada 24-25 septembrie 1998,
            Agentia Spaniolã de Cooperare Internationalã (AECI) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Spaniei, reprezentatã de ambasadorul Spaniei în România, Excelenta sa domnul Antonio Bellver, si
            Ministerul Agriculturii si Alimentatiei (M.A.A.) al României, reprezentat de secretarul general al ministerului, domnul Dragos Tãnãsoiu,
            denumite în continuare ambele pãrti,
            în dorinta de a impulsiona cooperarea tehnicã dintre cele douã tãri în domeniul agriculturii,
            convin urmãtoarele:

            1. Obiectul memorandumului
            Prezentul memorandum are ca obiect urmãtoarele proiecte de cooperare:
            A. Implementarea unui sistem de informare geograficã - SIG - prin furnizarea de imagini prin satelit; si
            B. Program de perfectionare a specialistilor în domeniul asociatiilor de utilizatori de irigatii.

            2. Descrierea proiectelor
            A. lmplementarea sl formarea pentru operarea unul sistem de informare geograflcã
            Este un proiect destinat Directiei generale dezvoltarea ruralã si programe din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            Obiectivul sãu este controlul teritoriilor din spatiul rural al României.
            Proiectul include:
            a) livrarea de cãtre partea spaniolã cãtre partea românã, sub formã de ajutor nerambursabil, de echipament
de bazã pentru analizarea, procesarea si producerea cartografiei tematice pornind de la imagini transmise prin satelit.
            Achizitionarea de materiale se va realiza, în functie de calitãti, disponibilitãti si serviciul de asistentã tehnicã, din Spania sau din România, din subventia mentionatã la pct. 3.
            Materialele achizitionate din Spania vor fi transmise de AECI Ambasadei Spaniei din România, ca material destinat proiectului de cooperare ce face obiectul prezentului memorandum, în regim de scutire de taxe vamale, ca parte integrantã a ajutorului nerambursabil mentionat anterior.
            Toate materialele si echipamentele mentionate, necesare pentru functionarea proiectului, vor rãmâne la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
            b) pregãtirea de specialisti pentru folosirea echipamentului si materialului informatic, destinate dezvoltãrii proiectului, care se va realiza, de asemenea, în baza aceluiasi ajutor nerambursabil.
            Aceastã pregãtire se va realiza pe durata a 5-6 sãptãmâni, cu douã niveluri distincte si cu o perioadã interimarã de douã sãptãmâni de lucru pentru specialistii români, în scopul de a le permite sã dobândeascã practica necesarã în vederea folosirii materialului.

            B. Perfectionarea de specialisti în domeniul asociatiilor de utilizatori de irigatii
            Proiectul este destinat transmiterii cãtre partea românã a experientei spaniole în materie (Comunitãti de utilizatori de irigatii), cu scopul final de a promova în România folosirea si gestionarea eficientã a apei pentru irigatii.
            Proiectul constã în pregãtirea în Spania, pentru o perioadã de 10 zile, a 5 functionari ai Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, timp în care acestia vor intra în contact direct cu Comunitãtile de utilizatori de irigatii spaniole, precum si cu întreprinderile spaniole de tehnologie pentru irigatii.
            Aceastã perfectionare se va face, în baza aceluiasi ajutor nerambursabil, din subventia mentionatã la pct. 3.

            3. Modalitãti de cooperare
            În scopul dezvoltãrii proiectelor descrise la pct. 1 si 2, în modul cel mai rapid si eficient posibii, ambele pãrti au cãzut de acord cã modalitatea cea mai adecvatã pentru punerea în aplicare a acestei cooperãri este urmãtoarea:
            - AECI acordã o subventie de 30.250.000 pesetas Organizatiei neguvernamentale spaniole "pueblos fraternos" ("popoare înfrãtite");
            - Organizatia neguvernamentalã spaniolã "pueblos fraternos" va fi însãrcinatã si îsi va asuma responsabilitatea gestionãrii financiare a ambelor proiecte;
            - realizarea si dezvoltarea tehnicã a proiectelor va reveni Intreprinderii spaniole "tragsatec", aleasã de AECI pentru specializarea sa în domeniul asistentei tehnice si ingineriei în mediul rural.
            Întreprinderea "tragsatec" va realiza si va dezvolta proiectele în colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România.
            4. Sarcini si obligatii ale participantilor la proiecte
            A. Partea spaniolã:
            a) Agentiei Spaniole de Cooperare Internationalã (AECI) îi revine sarcina de a transmite subventia mentionatã la pct. 3 Organizatiei neguvernamentale "pueblos fraternos", precum si de a supraveghea în general desfãsurarea programului de cooperare în colaborare cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România.
            b) Organizatia neguvernamentalã "pueblos fraternos", ca receptor al subventiei mentionate la paragraful anterior, este supusã examinãrii si evaluãrii determinate de AECI, precum si controlului financiar al Interventiei generale a statului spaniol si va facilita informatiile care îi vor fi solicitate de cãtre Curtea de Conturi din Spania.
            În coordonare cu ceilalti participanti la proiectele de cooperare organizatia se va ocupa cu urmãrirea si evaluarea lor si va redacta un raport final despre acestea.
            c) Întreprinderea "tragsatec", însãrcinatã cu realizarea si dezvoltarea tehnicã a proiectelor descrise la pct. 1 si 2, în coordonare cu ceilalti participanti la program, va propune un calendar de activitãti pentru ambele proiecte si celelalte detalii pentru implementarea lor.
            Planificarea celor douã proiecte va fi adaptatã termenelor si calendarelor convenite între ambele pãrti, astfel încât, în mãsura posibilului, ambele proiecte sã fie finalizate în anul 1999.
            B. Partea românã:
            Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va pune la dispozitie proiectelor de cooperare resursele umane si mijloacele logistice necesare în vederea realizãrii lor.
            Va colabora cu partea spaniolã la proiectarea si elaborarea activitãtilor si calendarului realizãrii ambelor proiecte si, dupã caz, va aproba deciziile adoptate în comun.
            Totodatã va propune si va desemna participantii români la ambele proiecte, care vor fi formati în Spania.
            Va colabora cu Ambasada Spaniei din România pentru realizarea demersurilor vamale necesare pentru importul în România al livrãrilor destinate proiectelor, provenite din Spania, care vor fi trimise de partea spaniolã sub forma descrisã la     lit. A.
            Listele succesive cuprinzând livrãrile mentionate la paragraful anterior vor fi considerate ca fãcând parte integrantã din memorandum.

            5. Coordonatorii si responsabilii
            A. Partea spaniolã:
            - din partea AECI, directorul general al Institutului de Cooperare cu Lumea Arabã Mediteraneanã si tãri în Curs de Dezvoltare si, în numele sãu, domnul Antonio Viu, de la Subdirectia Generalã de Cooperare cu tãrile din Europa Rãsãriteanã si Asia din cadrul institutului mentionat;
            - din partea Organizaiiei neguvernamentale "pueblos fraternos", secretarul general al acesteia, domnul Jose Vicente Esteve Rodrigo si, în numele sãu, doamna Africa Sanchis, director de proiecte;
            - din partea Întreprinderii "tragsatec", domnul Eduardo Sentchordi, director adjunct la Departamentul International.
            B. Partea românã:
            - coordonator general al programului - doamna Silvia Cãpitanu, director general pentru integrare europeanã si cooperare internationalã din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
            - responsabil pentru Proiectul de informare geograficã - SIG: doamna doctor Floarea Bordanc, director - Program SAPARD - la Directia generalã dezvoltare ruralã si programe din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei;
            - responsabil pentru Proiectul de formare a asociatiilor de utilizatori de irigatii: domnul Liviu Creangã, directorul Directiei de îmbunãtãtiri funciare si protectia mediului.

            6. Continuarea cooperãrii
            Agentia Spaniolã de Cooperare Internationalã si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei îsi exprimã dorinta ca actuala cooperare hispano-românã sã nu ia sfârsit o datã cu proiectele ce formeazã obiectul prezentului memorandum, ci, dimpotrivã, sã poatã continua cu proiecte ulterioare, fie prin instrumente si resurse bilaterale, fie prin instrumente si resurse multilaterale, în general, si europene, în special.

            7. Intrarea în vigoare
            Prezentul memorandum va intra în vigoare în momentul în care vor fi îndeplinite de cãtre ambele pãrti demersurile si formalitãtile prevãzute de dispozitiile legale din cele douã tãri.
            Semnat la Bucuresti la 21 iunie 1999, în douã exemplare, în limbile românã si spaniolã, ambele texte având aceeasi valabilitate.
Pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei,
Dragos Tãnãsoiu,
secretar general
Pentru Agentia Spaniolã de Cooperare Internationalã,
Antonio Bellver,
ambasadorul Spaniei în România

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 312/1999
pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999

            În temeiul prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
         Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asisteniei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 26 aprilie 1999, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 732/1999, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1 ) Lista denumirilor comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, cu sau fãrã contributie personalã, este prevãzutã în anexa nr. 1 la contractul-cadru. Costul medicamentelor corespunzãtoare denumirilor comune internationale cuprinse în aceastã listã se suportã din bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate. Aceastã listã este valabilã pânã la elaborarea, în termenul prevãzut la    art. 2, a listei mentionate la art. 24 din Legea nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Lista se aprobã prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al ministrului sãnãtãtii si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I."
            2. Alineatul (3) al artlcolului 48 din capitolul VIII din anexã va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Lista denumirilor comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, cu sau fãrã contributie personalã, poate fi modificatã de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, ori de câte ori este nevoie pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului de decontare a medicamentelor."

PRIM-MlNISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate,
Alexandru Ciocâlteu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 895.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor
Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a  Programului de dezvoltare institutionalã a sectorului privat (PIBL)

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,
            Guvernul României  h o t ã r ã s t e :
          Art. I. - Hotãrârea Guvemului nr. 374/1999 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Programului pentru ajustarea sectorului privat (PSAL) si a Programului de dezvoltare institutionalã a sectorului privat (PIBL), publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 1999, cu modificârile si completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 6 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - Obiectivele Programului de reformã structuralã privind restructurarea si privatizarea bãncilor, piata titlurilor si obligatiunilor de stat, privatizarea societãiilor comerciale cu capital majoritar de stat, reforma în sectorul utilitãtilor, îmbunãtãtirea mediului de afaceri si atenuarea implicatiilor sociale aferente, precum si institutiile rãspunzãtoare de îndeplinirea lor sunt prevãzute în anexa nr. 3. Actiunile concrete de îndeplinire a obiectivelor programului vor fi realizate integral pânã la data de 31 decembrie 1999. Fiecare membru al CCI va supune acestuia spre aprobare programe de actiuni pentru încadrarea în termenul final 31 decembrie 1999 a tuturor componentelor sectoriale ale proiectului, care revin institutiei pe care o conduce."
            2. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre.
            3. Anexa nr. 2 se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.
          Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 374/1999, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
          Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 896.

ANEXA Nr. 1

COMPONENTA
Comitetului de coordonare a implementãrii acordurilor de împrumut PSAL si PIBL (CCI)

            1. Traian Bãsescu - ministrul transporturilor, presedintele CCI
            2. Valeriu Stoica - ministrul justitiei
            3. Decebal Traian Remes - ministrul finantelor
            4. Radu Berceanu - ministrul industriei si comertului
            5. Alexandru Athanasiu - ministrul muncii si protectiei sociale
            6. Mugur Isãrescu - guvernatorul Bãncii Nationale a României
            7. Sorin Fodoreanu - presedintele Agentiei Române de Dezvoltare
            8. Radu Sârbu - presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat
            9. Dumitru Tãtaru - presedintele Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare
            10. Petrisor Peiu - consilier al primului-ministru.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat
al asigurãrilor de sãnãtate din România

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - În vederea realizãrii sistemului informational unic integrat al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate se aprobã crearea unui parteneriat având ca scop proiectarea, constructia si operarea acestuia cu un furnizor care va fi ales în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.
            Art. 2. - Responsabilitatea selectiei partenerului, precum si a contractãrii, urmãririi si executiei contractului de parteneriat revine în întregime si în exclusivitate Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate.
            Art. 3.
            (1) Cheltuielile privind serviciile furnizate de sistemul informational, rambursarea cheltuielilor de capital,
precum si a dobânzilor si comisioanelor aferente se vor asigura de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, în limita de pânã la 1,5% din veniturile colectate anual la Fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, conform bugetului anual al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate.
            (2) Constituirea sumelor necesare în vederea acoperirii cheltuielilor prevãzute la alin. (1) se va realiza prin colectarea lunarã de la casele de asigurãri de sãnãtate a cotei-pãrti ce le revine acestora.
            (3) Defalcarea pe articole de cheltuieli se va înscrie în bugetul anual al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul sãnãtãtii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate,
Alexandru Ciocâlteu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 noiembrie 1999.
Nr. 897.