MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A     I
Anul XI - Nr. 544    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 5 noiembrie 1999

SUMAR

HOTARÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

            34. - Hotarâre privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, generate de ploile torentiale cazute în unele zone ale tării

            DECIZIA nr.116 din 21 septembrie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.7 alin. 1 lit.e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            890. - Hotarâre privind unele măsuri pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale si carbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999-2000

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            ORDIN nr.1.323 din 5 noiembrie 1999 al ministrului finantelor

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTĂRÂRE
privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor
care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti,
generate de ploile torentiale căzute în unele zone ale tării

            În temeiul prevederilor art.61 alin.(4) din Constitutia României si ale art.69 si 77 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.
            Art. 1. - Se constituie Comisia specială pentru investigarea cauzelor care au produs dezastrele ecologice, urmate de pierderi de vieii omenesti, generate de ploile torentiale căzute în unele zone ale tării, cu următoarele obiective:
            a) prezentarea procentului de împădurire în zonele afectate de calamitâtile naturale produse în luna iunie 1999 si de cele care s-ar putea produce ulterior;
            b) identificarea pe baza surselor existente a defrisărilor de păduri efectuate de-a lungul timpului, precum si a celor
efectuate recent în zonele afectate de calamitătlle naturale produse în luna iunie 1999 si de cele care s-ar putea produce ulterior;
            c) verificarea modului de executare si de comportare a lucrărilor de corectare a torentilor si de ameliorare a terenurilor degradate din zonele afectate;
            d) identificarea si prezentarea terenurilor degradate, excesiv degradate si cu eroziune în adâncime din zonele care fac obiectul acestei anchete;
            e) verificarea datelor referitoare la măsurile propuse sau luate în vederea regularizării cursurilor de ape din zonele care fac obiectul acestei anchete;
            f) verificarea gradului de implicare a Comisiei Naiionale pentru Prevenirea si Combaterea Dezastrelor, instituită prin hotărâre a Guvernului, în vederea prevenirii dezastrelor ecologice;
            g) verificarea si a altor aspecte legate de eventualele cauze care au condus la dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti, din zonele care fac obiectul prezentei anchete;
h) propuneri de măsuri care trebuie luate la nivel decizional si legislativ pentru prevenirea producerii de noi dezechilibre ecologice majore generate de averse de ploaie.
            Art. 2. - Camera Deputatilor împuterniceste comisia specială să facă audieri si cere organelor abilitate ale statului, institutiilor, organizatiilor, societătilor comerciale si cetătenilor să pună la dispozitia comisiei datele sau materialele solicitate de aceasta, în scopul îndeplinirii mandatului încredintat. Împiedicarea în orice fel a comisiei speciale de a-si îndeplini atributiile, prezentarea de date eronate sau falsificarea unor situatii reale prin documentele prezentate acesteia se sanctionează potrivit legii.
            Art. 3. - Comisia specială este formată din 11 deputati din cadrul următoarelor comisii permanente: 6 deputati din Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice si 5 deputati din Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic. Comisia specială va avea un birou format dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Componenta comisiei speciale si a biroului său este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
            Art. 4. - În scopul realizării obiectivelor pentru care se instituie comisia specială, Biroul permanent al Camerei Deputatilor va asigura logistica necesară si utilizarea unor persoane în calitate de colaboratori, în conditiile prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările ulterioare.
            Art. 5. - Comisia specială va prezenta plenului Camerei Deputatilor spre dezbatere raportul final în termen de 120 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Această hotărâre a fast adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 2 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 2 noiembrie 1999.
Nr. 34.

ANEXA

COMPONENTA NOMINALĂ
a Comisiei speciale a Camerei Deputatilor pentru investigarea cauzelor
care au produs dezechilibre ecologice majore, urmate de pierderi de vieti omenesti,
generate de ploile torentiale căzute în unele zone ale tării
 

Nr.
crt.
Numele si prenumele 
deputatului
Grupul parlamentar,
Comisia
1.
Paul Alecu  P.N.T.C.D-civic-ecologist, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice
2.
Radu Mânea P.N.T.C.D.-civic-ecologist, Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
3.
Marian lanculescu P.D.S.R., Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice
4.
Traian Sabău P.D.S.R., Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
5.
Ștefan Popescu Bejat U.S.D. - P.D., Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice
6.
loan Oltean  U.S.D. - P.D., Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
7.
Vasile Dănilă  P.N.L., Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
8.
Atilla Kelemen U.D.M.R., Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice 
9.
Viorel Burlacu P.R.M., Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic
10.
Petru Șteolea P.U.N.R., Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice
11.
 Iohan Peter Babias minorităti nationale, Comisia pentru agricultură, silvicultură,  industrie alimentară si servicii specifice
   
Biroul comisiei
1.
Paul Alecu - presedinte
2.
Marian lanculescu - vicepresedinte
3.
Stefan Popescu Bejan - secretar

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ
 
DECIZIA Nr. 116
din 21 septembrie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991
privind impozitul pe salarii, republicată

            Ioan Muraru - presedinte
            Costică Bulai - judecător
            Constantin Doldur - judecător
            Kozsokar Gabor - judecător
            Nicolae Popa - judecător
            Lucian Stângu - judecător
            Romul Petru Vonica - judecător
            Paula C. Pantea - procuror
            Maria Bratu - magistrat-asistent

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, exceptie ridicată de Ion Marchidan, Vasile Valerian si Gheorghe Serban în Dosarul      nr. 764/1999 al Judecătoriei Buzău.
            La apelul nominal lipsesc părtile. Procedura de citare este legal îndeplinită.
            Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că Legea nr. 4211990, republicată, care este legea cadru, prevede că Presedintele României conferă titlurile de onoare pentru participantii la Revolutia din decembrie 1989. Aceasta este autoritatea publică prevăzută de Constitutie, chemată să confere titluri de onoare, de natură a crea pentru beneficiar drepturi, iar nu amintita comisie, a cărei menire este aceea de a propune numai acordarea titlurilor.

CURTEA,
având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:
            Prin Încheierea din 3 mai 1999, pronuntată în Dosarul nr. 764/1999, Judecătoria Buzău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, exceptie ridicată de lon Marchidan, Vasile Valerian si Gheorghe Șerban. Autorii exceptiei consideră că art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea      nr. 32/1991, republicată, încalcă prevederile art. 94 lit. a) din Constitutia României, în sensul că textul art. 7 alin. 1 lit. e), desi prevede scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru detinătorii titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, leagă această scutire de conferirea titlului prin brevet. Potrivit dispozitiilor art. 94 lit. a) din Constituiia României, Presedintele României conferă decoratii si titluri de onoare. "Constatarea calitătii de luptător pentru victoria Revolutiei române din decembrie 1989 este în atributiile comisiei special constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 si nu în atributiile Presedintelui României. În aceste conditii, dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 , republicată, încalcă prevederile constitutionale.
            Exprimându-si opinia, instanta consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată, întrucât, potrivit dispozitiilor Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 se conferă în semn de pretuire a spiritului de sacrificiu manifestat în lupta pentru victoria Revolutiei române, la propunerea Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, acesta fiind un titlu de onoare în întelesul dat de art. 94 lit. a) din Constitutia Romăniei, conferirea fiind atestată prin brevet.
            În vederea solutionării exceptiei de neconstitutionalitate, în temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională a comunicat încheierea prin care a fost sesizată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a transmite punctele lor de vedere.
            În punctul de vedere al Guvernului se consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, este neîntemeiată. Potrivit art. 2 din Legea nr. 4211990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Romăne din Decembris 1989 s-a instituit în semn de pretuire si recunostintă pentru cei care au fost răniti în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, constituind titlu de onoare în sensul art. 94 lit. a) din Constitutie. Conferirea acestui titlu se face în conditiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 42/1990, republicată, sub sanctiunea nulitătii, si se atestă prin brevet. Faptul că la art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicată, se precizează că titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 trebuie să fie atestat prin brevet nu constituie o încălcare a dispozitiilor constitutionale, întrucât aceste titluri de onoare se acordă numai în conditiile legii, iar atestarea prin brevet constituie o conditie de validitate a lor, potrivit art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicată. Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, la care se face referire în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, este adoptată pentru organizarea executării legii, iar nu pentru a stabili o procedură diferită de conferire a titlului de onoare.
            Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:
            În temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizată.
            Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, avănd următorul cuprins: "Sunt scutite de plata impozitului prevăzut de prezenta lege următoarele categorii de persoane: [...] e) urmasii eroilor martiri ai Revolutiei, precum si detinătorii titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989, conferit prin brevet, pentru veniturile realizate în cadrul functiei de bază. "
            Autorii exceptiei consideră că dispozitia legală criticată este neconstitutională, deoarece conditionează scutirea de plata impozitului pe salarii de conferirea titlurilor prin brevet. Or, drepturile celor distinsi cu titlurile mentionate se acordă de către o comisie, printr-un certificat de atestare a calitătii, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 56611996. Fiind astfel atestată calitatea, dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. e) constată existenta unor drepturi si de aceea teza referitoare la conferirea titlului prin brevet este neconstitutională, întrucât nu este "în concordantă cu dispozitiile art. 94 lit. a) din constitutie". Aceste dispozitii constitutionale au următorul cuprins: "Presedintele României îndeplineste si următoarele atributii:
            a) conferă decoratii si titluri de onoare".
            Curtea Constitutională constată că examinarea constitutionalitătii prevederilor legale atacate trebuie făcută prin raportare la dispozitii din legea fundamentală, iar nu prin raportare la un act normativ cu fortă juridică inferioară legii, cum este o hotărâre a Guvernului.
            Titlurile de onoare la care se referă dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicată, sunt: titlul de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989, de care beneficiază urmasii eroilor-martiri, si titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989. Aceste titluri au fost instituite prin dispozitiile art. 1 si 2 din Legea nr. 42/1990, republicată.
            Potrivit art. 1 din această lege, titlul de Erou-Martir al Revolutiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit pentru cinstirea si eternizarea memoriei celor care si-au jertfit viata pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, iar, potrivit art. 2 al aceleiasi legi, titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 s-a instituit în semn de pretuire si recunostintă pentru cei care au fost răniti în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.
            Desi în lege nu este utilizată notiunea de titlu de onoare, se poate constata că în intentia legiuitorului a stat tocmai dezideratul de a onora prin distinctii, post-mortem sau în viată, pe cei care s-au jertfit sau au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989.
            Asadar, Curtea Constitutională constată că titlurile instituite sunt titluri de onoare în întelesul art. 94 lit. a) din Constitutie. Conferirea acestor titluri se face, sub sanctiunea nulitătii, în conditiile art. 5 a) Legii nr. 42/1990, republicată, la propunerea Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, a cărei componentă este prevăzută de lege, si conform criteriilor stabilite în anexele nr. 1 si 2 ale legii.
            Prin Legea nr. 30 din 6 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, Parlamentul României a modificat si completat unele prevederi ale Legii nr. 42/1990 si a stabilit faptul că distinctiile - inclusiv titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 - se conferă de către Presedintele României, la propunerea unei comisii, în componenta fixată prin art. 4 al legii. Necesitatea atestării prin brevet a titlului este prevăzută si în Legea nr. 30/1996, la art. 5 ultimul alineat, care prevede: "Conferirea distinctiilor prevăzute de lege se atestă prin brevet."
            În baza si în vederea aplicării Legii nr. 42/1990, republicată si completată prin Legea nr. 30/1996, Guvernul României a emis Hotărârea nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revoluiiei din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 29 iulie 1996. Printre drepturile de care beneficiază, conform Legii nr. 42/1990, republicată, detinătorii titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, se află si scutirea de plata impozitului pe salariu. Acest drept urmează să fie exercitat de titularul său în conditiile fixate de lege. Faptul că într-o hotărâre a Guvernului nu se specifică necesitatea atestării titlului prin brevet nu poate însemna că această conditie legală a fost înlăturată. O hotărâre a Guvernului nu poate adăuga la lege si nu poate fi contrară legii. Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, prin dispozitia ce face obiectul exceptiei, nu face altceva decât să preia conditia existentei brevetului, fixată prin Legea nr. 42l1990, republicată.
            Rezultă că prin Legea nr. 42/1990, republicată si modificată, s-a instituit titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, titlu care se conferă prin brevet. Legea prevede acordarea scutirii de plata impozitului pe salariu, drept mentionat si în Hotărârea Guvernului nr. 566/996.
            Raportând prevederile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicată, la dispozitiile art. 94 lit. a) din Constitutie, Curtea constată că textul de lege criticat este în concordantă cu legea fundamentală. Conferirea unei decoratii sau a unui titlu de onoare de către Presedintele României, în baza art. 94 lit. a) din Constitutie, se atestă prin brevet. Brevetele sunt validate sub semnătura autografă a Presedintelui României, precum si prin sigiliu. Ipoteza cuprinsă în dispozitia legală criticată, referitoare la conditionarea scutirii de plata impozitului, concretizează prerogativa constitutională a Presedintelui României.
            Pentru aceste considerente, urmează ca exceptia de neconstitutionalitate să fie respinsă ca neîntemeiată.

            Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1 ) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, ridicată de lon Marchidan, Vasile Valerian si Gheorghe Șerban în Dosarul nr. 764/1999 al Judecătoriei Buzău.
            Definitivă.
            Pronuntată în sedinta publică din data de 21 septembrie 1999.

                                            PREȘEDINTE,
                                 prof. univ. dr. loan Muraru
                                                                                                                        Magistrat-asistent,
                                                                                                                             Maria Bratu
 


HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind unele măsuri pentru asigurarea finantării partiale a importurilor de păcură, gaze naturale
si cărbune energetic, necesare pentru realizarea Programutui energetic 1999-2000

            În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) lit. b) si ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

            Guvernul României hotărăste:

            Art. 1. - Compania Natională de Electricitate - S.A. este autorizată să contracteze, în scopul finantării unei părti din importul de păcură, gaze naturale si cărbune energetic, necesare pentru realizarea Programului energetic 1999-2000, un credit extern de 100 milioane dolari S.U.A.
            Art. 2. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor, în numele statului, a unui credit extern în valoare de     100 milioane dolari S.U.A., precum si a dobânzilor si comisioanelor aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru importul de păcură, gaze naturale si cărbune energetic pentru realizarea Programului energetic 1999-2000, credit al cărui beneficiar este Compania Natională de Electricitate - S.A.
            Art. 3. - Restituirea creditului extern, a dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente va fi asigurată de către Compania Natională de Electricitate - S.A. din surse proprii.
            Art. 4. - Selectarea finantatorilor va fi efectuată de către Ministerul Finantelor pe baza ofertelor de finantare prezentate de Compania Natională de Electricitate - S.A.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul Industriei si Comertului,
Radu Berceanu
p. Ministrul Finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Bucuresti, 28 octombrie 1999.
Nr. 890.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN

            Ministerul Finantelor,
            In baza prevederilor Hotărărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,
            având în vedere că statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, protejează economiile bănesti ale populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare și contribuie la consolidarea încrederii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente,
            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.277 din 29 octombrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, se prelungeste astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 8, 9, 10, 11 si 12 februarie 2000.
            Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 12 noiembrie 1999, ora 14,00.
            Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile deschise la băncile comerciale, în contul curent general al trezoreriei statului.
            Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.
            Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se menține la 55% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 d zile si se calculează după formula:
                    VN x 55 x 90
            D = -------------------
                      360 x 100
            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

Ministrul Finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 1323.