MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A     I
Anul XI - Nr. 547    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Marti, 9 noiembrie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            172. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

            173. - Ordonanta de urgenta privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

            174. - Ordonanta de urgenta privind acordarea unui sprijin financiar Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Română de Atletism)

            175. - Ordonanta de urgenta privind înfiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI)

            900. - Hotarâre privind extinderea capacitătii conductelor de tranzit al gazelor pe teritoriul Romăniei

            901. - Hotarâre privind numirea Comitetului national de aniversare a Revolutiei române din decembrie 1989

            908. - Hotarâre privind aprobarea achizitiei, dintr-o singură sursă, de către Regia Autonomă "administratia natională a drumurilor din românia" a executiei lucrărilor pentru repararea si întretinerea sectorului de drum dintre localitătile Uricani-Câmpu lui Neag-Băile Herculane

            909. - Hotarâre privind acordarea indemnizatiei de profesor universitar consultant

            910. - Hotarâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 475/1999 privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români
pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

        În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

        Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

        Art. 1. - Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenitor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 118/1999, se modifică si se completează după cum urmează:

        I. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
        "Art. 8. - (1) Compensatiile acordate cetătenilor români îndreptătiti se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, iar plătile către persoanele fizice se asigură de către directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat în raza cărora îsi au domiciliul beneficiarii.
        (2) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în functie de volumul compensatiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de esalonare a acordării compensatiilor. În cazul în care compensatiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrală, iar în situatia în care se achită în anul următor, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat le actualizează în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima lună pentru care a fost publicat de către Comisia Natională pentru Statistică înaintea plătii, fată de luna decembrie a anului anterior. Esalonarea plătilor nu poate depăsi 2 ani consecutivi."
        2. După articolul 8 se introduce articolul 81 cu următorul cuprins:
        "Art. 81. - (1) Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor si a recoltelor neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizări de constructii si evaluatori funciari si agricoli, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale.
        (2) Consiliile locale, institutiile publice si serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.
        (3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare semnat de toti membrii camisiei tehnice, care se înaintează comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti.
        (4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze si să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare.
        (5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizatie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti. Indemnizatia brută orară se determină prin împărtirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru functia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni.
        (6) Indemnizatiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.
        (7) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finantelor, prin directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevăzute la capitolul "alte actiuni", subcapitolul "Despăgubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale".
        Art. II. - Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.458 din 30 noiembrie 1998, vor fi modificate si completate corespunzător în termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României.
        Art. III. - Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea de către Parlament a prezentei ordonante de urgentă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Bucuresti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 172.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind suportarea de la bugetul de stat a cheltuielilor de ecologizare a procesului de reciclare
a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat

        În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

        Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

        Art. 1. - Cheltuielile de ecologizare ale agentilor economici cu capital majoritar de stat, generate de procesul de reciclare a deseurilor si subproduselor plumboase, rezultate din obtinerea plumbului decuprat, constând în manipularea, filtrarea, transportul si depozitarea acestora, se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Industriei si Comertului.
        Art. 2. - Alocatia unitară se stabileste anual, ca diferentă între cheltuielile aferente operatiunilor de manipulare, filtrare, transport si depozitare a acestora si veniturile aferente subproduselor obtinute, raportată la cantitatea de subproduse recirculate.
        Lunar, beneficiarul depune un decont prin care se vor evidentia cantitătile reciclate în luna respectivă, alocatia unitară si cuantumul sumei ce urmează a se suporta de la bugetul de stat.
        Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti.
        Alocatia unitară se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.
        Pentru anul 1999 alocatia unitară este de 1,25 milioane lei/tonă subproduse reciclate.
        Art. 3. - Pentru anul 1999 cheltuielile de ecologizare prevăzute la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Industriei si Comertului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,
Romică Tomescu
Bucuresti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 173.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind acordarea unui sprijin financiar
Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Română de Atletism)

        În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

        Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

        Art. 1. - Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.000 milioane lei Fundatiei Atletismul Românesc (Fundatia Română de Atletism) pentru plata lucrărilor de acoperire cu material sintetic a pistei de atletism a Stadionului municipal din Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, executate de firma Polytan din Germania.
        Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se alocă din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 1999 prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, la titlul "transferuri".
        Art. 3. - Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1999.
        Art. 4. - Sumele rămase necheltuite se restituie bugetului de stat pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
Ministrul tineretului si sportului,
Crin Antonescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Bucuresti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 174.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind infiintarea Agentiei pentru Organizarea Centrului Regional
pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI)

        În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

        Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă:

        Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia pentru Organizarea Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI) la Bucuresti, în clădirea Palatului Parlamentului, denumită în continuare agentie, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului de Interne.
        (2) Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, str. Mihai Vodă nr. 6, sectorul 5.
        Art. 2. - Structura organizatorică a agentiei este prevăzută în anexa nr. 1.
        Art. 3. - (1) Directorul agentiei este reprezentantul Ministerului de Interne, numit prin ordin al ministrului.
        (2) Directorul agentiei are calitatea de ordonator de credite.
        Art. 4. - Personalul agentiei este asigurat, prin delegare pe perioada functionării acesteia, de la următoarele institutii publice: Ministerul de Interne, Ministerul Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Externe si Camera Deputatilor - Secretariatul general, potrivit anexei nr. 2.
        Art. 5. - În vederea organizării Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea infractionalitătii Transfrontaliere, agentia va desfăsura următoarele activităti:
        a) gestionează fondurile bănesti primite de la persoane juridice din tară ori din străinătate, potrivit legislatiei în vigoare, precum si din programe de finantare exteme;
        b) gestionează bunurile achizitionate din fondurile bănesti prevăzute la lit. a), primite, cu titlu de donatie sau de sponsorizare, de la persoane juridice din tară sau din străinătate;
        c) stabileste relatii cu organisme din tară sau din străinătate si desfăsoară activităti în vederea organizării si functionării Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere.
        Art. 6. - În vederea desfăsurării activitătii agentia foloseste două autoturisme, puse la dispozitie, cu cota de carburanti aferentă, de către Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor.
        Art. 7. - Centrul Regional pentru Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere va avea sediul în municipiul Bucuresti, în clădirea Palatului Parlamentului, în spatiile nominalizate în anexa nr. 3.
        Art. 8. - Sumele necesare pentru amenajarea si dotarea sediului Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătiii Transfrontaliere vor fi puse la dispozitie Camerei Deputatilor într-un cont distinct deschis la trezoreria statului de către Ministerul Finantelor Directia Generală a Vămilor, din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unităti vamale, în baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999.
        Art. 9. - (1) La data constituirii Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere ca persoană juridică de drept international preluarea spatiilor si a bunurilor se va face în conditiile stabilite de Guvern.
        (2) Activitatea agentiei încetează după aplicarea prevederilor alin. (1).
        Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă art. 7 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, se modifică si va avea următorul cuprins:
        "Art. 7. - Ministerul de Interne poate avea în subordinea sau în coordonarea sa regii autonome, institutii publice, cluburi si asociatii sportive, cu personalitate juridică."
        Art. 11 . - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Bucuresti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 175.

ANEXA Nr. 1

        1. Structura organizatorică a agentiei:

        a) director;
        b) compartiment contabilitate;
        c) compartiment logistic;
        d) secretariat.

        2. Numărul maxim de posturi aprobat: 10.
 

ANEXA Nr. 2

 Personalul asigurat de la institutiile publice (componenta personalului agentiei)
 

1. Ministerul de Interne  - 4 
2. Ministerul Finantelor - 3
3. Ministerul Justitiei  - 1
4. Ministerul Afacerilor Externe - 1
5. Camera Deputatilor - Secretariatul general - 1

ANEXA Nr. 3

        1. Nominalizarea spatiilor din corpurile obiectivului de investitii "Palatul Parlamentului" (str. 13 Septembrie nr. 1, sector 5, Bucuresti), care vor fi asigurate pentru Centrul Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere (SECI):
        - corpul C6, cota +84,00 m (terasă);
        - corpurile C4, C5, C6, cota +74,00 m;
        - corpurile C4, C5, C6, cota +66,00 m;
        - corpul C2, cota -9,00 m, spatiile nr. 1 -12;
        - corpul C5, cota -9,00 m, spatiile nr. 2-4; lift între cotele -9,00 m - +84,00 m;
        - corpul C3, cota -9,00 m, spatiile nr. 1 , 2, 8-19;
        - corpul C6, cota -9,00 m, spatiile nr. 32 si 33; lift între cotele -9,00 m - +84,00 m;
        - galerie acces, cota -9,00 m, din str. 13 Septembrie nr. 1 până în axul 8 al corpului C2.
        2. Pentru asigurarea executiei lucrărilor investitorul poate acorda antreprenorilor si furnizorilor avansuri de până la 30% din valoarea materialelor, utilajelor si echipamentelor prevăzute în deviz, cu justificarea procurării si receptionării acestora la furnizori si/sau la locul de punere în operă.
        3. Lista cuprinzând dotările independente necesare Centrului Regional pentru Prevenirea si Combaterea Infractionalitătii Transfrontaliere, prevăzute a se achizitiona în anul 1999, va fi stabilită de către agentie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind extinderea capacitătii conductelor de tranzit al gazelor pe teritoriul României

        În temeiul art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

        Guvernul României hotărăste :

        Art. 1. - Realizarea urgentă a obiectivului "Extinderea capacitătilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul României pentru cresterea livrărilor de gaze naturale din Federatia Rusă în terte tări si în România", prevăzut în Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.369/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 11 decembrie 1996, constituie circumstantă pentru utilizarea achizitiei dintr-o singură sursă.
        Art. 2. - Se autorizează Societatea Natională de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. Medias să angajeze executia lucrărilor pentru obiectivul prevăzut la art. 1 cu un singur contractant - Asociatia de constructori, formată din Societatea Comercială "petroconst" - S.A. Constanta lider, Societatea Comercială "condmag" - S.A. Brasov, Societatea Comercială "inspet" - S.A. Ploiesti, Societatea Comercială "tmucb" - S.A. Bucuresti - Filiala Brăila si Societatea Comercială "amarad" - S.A. Arad.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,
Nicolae Noica
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 900.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind numirea Comitetului national de aniversare a Revolutiei române din decembrie 1989

        În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului             nr. 71/1999 pentru organizarea si finantarea aniversării a 10 ani de la Revolutia anticomunistă română,

        Guvernul României hotărăste :

        Art. 1. - Se numeste Comitetul national de aniversare a Revolutiei române din decembrie 1989 în componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art. 2. - Prima întâlnire a membrilor Comitetului national de aniversare a Revolutiei române din decembrie 1989 va avea loc la sediul Guvernului la data de 9 noiembrie 1999, ora 12,00.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989
Cristian Alexandrescu,
secretar de stat
Ministrul Muncii si Protectiei Sociale,
Alexandru Athanasiu
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 901.

Componenta Comitetului national de aniversare a Revolutiei române din decembrie 1989
 

Aferăritei Puiu 
Babonea Ioan 
Bălută Ion 
Călugăru Ofelia 
Caramitru lon 
Cioran Anghel 
Constantinescu George 
Crăciun Petru
Diaconu Mircea 
Dide Nicolae 
Dincă Dumitru 
Dorin Marian 
Drăgoi Mihai 
Dragos Marius 
Dută Vasile 
Florescu Mugurel 
Fortuna Lorin 
Grigorescu Ioan
Iancu Marin 
Ioan Ingrid Irina
lonescu Cazimir
Ionită Gheorghe
lordache Claudiu
Iosif Dan
Istrate Rada
Jipa Costel
Lungu Gheorghe
Manea Marilena
Maxim Dorin
Nica Leon
Nicolaescu Sergiu
Orban Traian
Pastor Gheorghe
Popescu Stelică
Raicu Romeo
Roman Petre
Sassu Alexandru
Silaghi Radu
Stroe Radu
Teodoriu Bogdan Bujor
Tókăs Laszlo.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achizitiei, dintr-o singură sursă,
de către Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" .
a executiei lucrărilor pentru repararea si întretinerea sectorului de drum dintre localitătile
Uricani-Câmpu lui Neag-Băile Herculane

        În temeiul prevederilor art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

        Guvernul României hotărăste :

        Art. 1. - Se aprobă achizitia, dintr-o singură sursă, de câtre Regia Autonomă "administratia natională a drumurilor din românia" a executiei lucrărilor pentru repararea si întretinerea sectorului de drum dintre localitătile UricaniCâmpu lui Neag-Băile Herculane.
        Art. 2. - Pentru lucrările prevăzute la art. 1 Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" va încheia contract de executie cu Societatea de Constructii "c.c.c.f." - S.A. Bucuresti în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
        Art. 3. - Societatea de Constructii "c.c.c.f." - S.A. Bucuresti, în calitate de antreprenor general, va folosi forta de muncă, utilajele si echipamentele disponibilizate din sectorul minier al Văii Jiului si, după caz, în completare, personal de specialitate si dotarea proprie, specifice activitătii de constructii de drumuri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 908.

GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTĂRÂRE
privind acordarea indemnizatiei de profesor universitar consultant

        În temeiul art. 107 din Constitutia României, precum si al art. 53 alin. (1) si al art. 64 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,

        Guvernul României hotărăste :

        Articol unic. - Profesorii universitari consultanti beneficiază de o indemnizatie de profesor universitar consultant, care va fi egală cu diferenta dintre valoarea salariului de bază pentru gradul de profesor universitar, corespunzător transei de vechime în învătământ avute la data pensionării, si valoarea pensiei indexate din luna în care se face plata, iar impozitarea se face conform legii.
        Nivelul salariului de bază luat în calcul va fi cel existent în luna în care se face plata indemnizatiei.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 909.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 475/1999 privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate

        Guvernul României hotărăste :

        Articol unic. - Punctul II din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 475/1999 privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 15 iulie 1999, se modifică în sensul că se elimină pozitia referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 75011990 privind aprobarea studiului tehnico-economic pentru obiectivul de investitii "centrala nuclearo-electrică cernavodă 5 x 700 mw", precum si unele măsuri de finantare pentru realizarea lucrărilor obiectivului de investitii.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 
Contrasemnează:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stăiculescu,
secretar de stat
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 910.