MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr. 548    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 9 noiembrie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            160. - Lege pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de învãtãmânt si a titlurilor stiintifice din cele douã state, semnatã la Bucuresti la 22 ianuarie 1999

            Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de învãtãmânt si a titlurilor stiintifice din cele douã state

            339. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii
eliberate de institutii de învãtãmânt si a titlurilor stiintifice din cele douã state, semnatã la Bucuresti la 22 ianuarie 1999

DECIZII

            16. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-10 noiembrie 1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            870. - Hotãrâre privind transmiterea, fãrã platã, a unor imobile situate în municipiul Timisoara, judetul Timis, din administrarea Ministerului Sãnãtãtii în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Vest din Timisoara

            899. - Hotãrâre privind alocatiile de hranã pentru consumurile colective din unitãtile bugetare de asistentã socialã

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                             SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria
privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de învãtãmânt
si a titlurilor stiintifice din cele douã state, semnatã la Bucuresti la 22 ianuarie 1999

        Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se ratificã Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de învãtãmânt si a titlurilor stiintifice din cele douã state, semnatã la Bucuresti la 22 ianuarie 1999.
        Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

        Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 4 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

Bucuresti, 3 noiembrie 1999.
Nr. 160.

CONVENTIE
între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de învãtãmânt si a titlurilor stiintifice din cele douã state

            Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare pãrti,
            în baza art. 4 din Acordul de colaborare în domeniul învãtãmântului, stiintei si culturii, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998,
            au convenit urmãtoarele:
            Art. 1. - Prezenta conventie se referã la recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutiile de învãtãmânt care sunt înfiintate si functioneazã în conformitate cu legile în vigoare din cele douã state.
            Art. 2. - Certificatele de absolvire a scolii generale, eliberate în România, si certificatele care atestã încheierea scolii generale, eliberate în Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.
            Art. 3. - Diplomele de bacalaureat, eliberate în România, si diplomele de absolvire a învãtãmântului mediu, eliberate în Republica Bulgaria, care dau dreptul posesorilor sã candideze pentru învãtãmântul superior, se recunosc reciproc.
            Art. 4. - Certificatele de absolvire, eliberate de scolile profesionale din România, si diplomele de absolvire si atestatele de calificare profesionalã, eliberate de scolile medii profesionale din Republica Bulgaria, cu aceeasi duratã de studii si cu profil similar sau asemãnãtor, se recunosc reciproc.
            Art. 5. - Diplomele de absolvire, eliberate de colegiile universitare (învãtãmânt cu durata de 3 ani) din România, si diplomele de absolvire, eliberate de institutiile de învãtãmânt superior cu durata de 3 ani (gradul specialist) din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.
            Art. 6. - Diplomele de licentã, eliberate de institutii de învãtãmânt superior cu durata de studii de 4, 5 si 6 ani din România, si diplomele de absolvire a învãtãmântului superior cu durata de studii de 4, 5 si 6 ani, prevãzutã în planul de învãtãmânt, eliberate de institutii de învãtãmânt superior din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc, dacã nu existã diferente substantiale în planurile de învãtãmânt.
            Art. 7. - Certificatele de absolvire a unor studii postuniversitare cu duratã minimã de un an, eliberate de institutii de învãtãmânt superior din România, si certificatele si atestatele de perfectionare a calificãrii, cu duratã minimã de un an, dupã terminarea studiilor superioare, eliberate de institutii de învãtãmânt superior din Republica Bulgaria, se recunosc reciproc, dar nu constituie bazã pentru dobândirea unui titlu de învãtãmânt sau stiintific ori a unei calificãri de specialitate.
            Art. 8. - Diplomele de doctor, eliberate în România, si diplomele care conferã titlul stiintific de doctor, precum si cele care conferã gradul stiintific de "candidat în stiinte" (eliberate înaintea intrãrii în vigoare a legii învãtãmântului superior, publicatã în Monitorul Oficial nr. 112/1995), eliberate în Republica Bulgaria, se recunosc reciproc.
            Art. 9. - În vederea aplicãrii prezentei conventii fiecare parte va pune la dispozitie celeilalte pãrti legile din domeniul învãtãmântului si stiintei, inclusiv actele normative care reglementeazã conditiile si procedura pentru recunoasterea diplomelor de studii si a titlurilor stiintifice.
            Art. 10. - Pãrtile se vor informa reciproc si în timp util, în legãturã cu aplicarea prezentei conventii, asupra schimbãrilor survenite în sistemul de învãtãmânt, în legãturã cu denumirile si criteriile de eliberare a diplomelor si certificatelor de studii, precum si a titlurilor stiintifice.
            Art. 11. - Prezenta conventie va intra în vigoare la data ultimei notificãri, în formã scrisã, prin care pãrtile se informeazã reciproc despre aprobarea acesteia potrivit legislatiei statelor lor, iar valabilitatea ei înceteazã la un an de la data la care una dintre pãrti o denuntã, în scris, pe cale diplomaticã.
            Art. 12. - În cazul încetãrii valabilitãtii conventiei, prevederile ei vor fi aplicate numai pentru cetãtenii români si bulgari care au început studiile înainte ca una dintre pãrti sã o denunte.
            Art. 13. - O datã cu intrarea în vigoare a prezentei conventii înceteazã valabilitatea Conventiei pentru echivalarea reciprocã a actelor de studii si titlurilor stiintifice eliberate sau conferite în Republica Socialistã România si Republica Popularã Bulgaria, semnatã la Bucuresti la 4 august 1977.

            Semnatã la Bucuresti la 22 ianuarie 1999, în douã exemplare originale, în limbile românã si bulgarã, ambele texte având aceeasi valoare.
 

Pentru Guvernul României, 
Andrei Marga,
ministrul educatiei nationale
Pentru Guvernul Republicii Bulgaria, 
Veselin Metodiev,
vicepresedinte al Consiliului de Ministri, 
ministru al învãtãmântului si stiintei

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria
privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de învãtãmânt si a titlurilor stiintifice din cele douã state, semnatã la Bucuresti la 22 ianuarie 1999

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind recunoasterea reciprocã a diplomelor si certificatelor de studii eliberate de institutii de învãtãmânt si a titlurilor stiintifice din cele douã state, semnatã la Bucuresti la 22 ianuarie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 octombrie 1999.
Nr. 339.

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

DECIZIE
privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 8-10 noiembrie 1999

            În conformitate cu art. 26 din Regulamentul Senatului,
            Presedintele Senatului d e c i d e .
            Articol unic. - Pe perioada absentei din tarã a presedintelui Senatului, 8-10 noiembrie 1999, conducerea Senatului va fi asiguratã de domnul senator Mircea lonescu-Quintus, vicepresedinte al Senatului.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 8 noiembrie 1999.
Nr. 16.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, fãrã platã, a unor imobile situate în municipiul Timisoara, judetul Timis,
din administrarea Ministerului Sãnãtãtii în administrarea Ministerului Educatiei Nationale
pentru Universitatea de Vest din Timisoara

            În temeiul prevederilor art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, fãrã platã, a imobilelor constructii si terenul aferent -, situate în municipiul Timisoara, Str. Renasterii nr. 24, judetul Timis, identificate potrivit anexei nr. 1, din administrarea Ministerului Sãnãtãtii Institutul de Sãnãtate Publicã Timisoara în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Vest din Timisoara.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor - constructii si terenul aferent -, precum si a mijloacelor fixe prevãzute în anexa nr. 2 se face prin protocol încheiat între pãrtile interesate, la valoarea prevãzutã în evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã
p. Ministrul educatiei nationale, 
Mircea Fronescu
secretar de stat Ministrul sãnãtãtii, 
Hajdu Gabor 
Ministrul finantelor, 
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului, 
Nicolae Noica
Bucuresti, 21 octombrie 1999.
Nr. 870.

ANEXA Nr.1

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor care se transmit, fãrã platã, din administrarea Ministerului Sãnãtãtii în administrarea Ministerului Educatiei Nationale pentru Universitatea de Vest din Timisoara


 
Adresa 
imobilelor 
care se transmit 
Persoana juridicã 
de la care 
se transmit imobilele
Persoana juridicã 
la care 
se transmit imobilele
Caracteristicile tehnice 
ale imobilelor
Municipiul Timisoara, 
Str. Renasterii 
nr. 24, 
judetul Timis
Ministerul Sãnãtãtii - 
Institutul de Sãnãtate Publicã Timisoara
Ministerul Educatiei Nationale 
pentru Universitatea de Vest din Timisoara
Clãdire-laborator 
Clãdire-biobazã 
Suprafata construitã = 326 m2
Suprafata totalã a terenului = 21.786 m
Cartea funciarã nr.17.390, 
nr. topo 4.545/1/2/2 

LISTA
cuprinzând mijloacele fixe care se transferã de la Institutul de Sãnãtate Publicã Timisoara
la Universitatea de Vest din Timisoara


 
Nr. 
crt.
Denumirea bunurilor
Numãrul 
de 
inventar
U.M.
Cantitatea
Pretul unitar 
(lei)
Valoarea 
(lei)
1.
Clãdire-laborator
10.008
 
1
261.000
261.000
2.
Clãdire-biobazã
10.009
 
1
764.410
764.410
3.
Motor electric suspendat
30.005
 
1
3.320
3.320
4.
Motor electric suspendat
30.006
 
1
4.254
4.254
5.
Motor electric
30.007
 
1
576
576
6.
Motor electric laborator
30.008
 
1
1.065
1.065
7.
Aparat foto Exacta Varex
40.055
 
1
5.616
5.616
8.
Lampã cu cuart
40.060
 
1
1.291
1.291
9.
Polizor PL-2
40.063
 
1
800
800
10.
Polizor electric trifazic
40.066
 
1
800
800
11.
Microtom Reichert
40.067
 
1
6.000
6.000
12.
Endocauter transformator
40.070
 
1
1.360
1.360
13.
Endocauter transformator
40.071
 
1
1.360
1.360
14.
Trichinoscop
40.078
 
1
1.200
1.200
15.
Trichinoscop
40.079
 
1
1.200
1.200
16.
Microtom
40.080
 
1
8.800
8.800
17.
Microtom U.M.F.
40.086
 
1
8.800
8.800
18.
Instalatie microfotografiere
40.089
 
1
1.513
1.513
19.
Stativ metal cinematografiere
40.090
 
1
1.633
1.633
TOTAL 1:
1.074.998
20.
Aparat proiectie Diascol
40.094
 
1
715
715
21.
Aparat proiectie Diascol
40.095
 
1
715
715
22.
Instalatie contrast fazã
40.097
 
1
2.000
2.000
23.
Ovoscop
40.105
 
1
510
510
24.
Dispozitiv de reproducere
40.108
 
1
 980
980
25.
Aparat de mãrit
40.109
 
1
1.604
1.604
26.
Masã de montat filme
40.113
 
1
1.564
1.564
27.
Aparat de proiectie AGFA
40.117
 
1
3.500
3.500
28.
Instalatie contrast fazã
40.121
 
1
9.412
9.412
29.
Instalatie contrast fazã
40.122
 
1
9.412
9.412
30.
Eleveiozã
40.127
 
1
2.859
2.859
31.
Capcanã 24 cuiburi gãini
40.130
 
1
1.796
1.796
35.
Capcanã 24 cuiburi gãini
40.131
 
1
1.796
1.796
33.
Capcanã 24 cuiburi gãini
40.132
 
1
1.796
1.796
34.
Adaptor M15
40.160
 
1
578
578
35.
Aparat automat foto Reichert
40.180
 
1
69.713
69.713
36.
Lampã bactericidã
40.182
 
1
1.831
1.831
37.
Aparat pentru distilat apã
50.588
 
1
935
935
38.
Aparat pentru electroforezã
50.590
 
1
53.135
53.135
39.
Agitator magnetic
50.591
 
1
2.145
2.145
40.
Aparat pentru distilat apã
50.592
 
1
2.705
2.705
41.
Balantã analiticã 
50.595
 
1
4.615
4.615
42.
Balantã analiticã 
50.596
 
1
11.875
11.875
43.
Balantã analiticã
50.599
 
1
10.250
10.250
44.
Balantã tarat
50.600
 
1
530
530
45.
Balantã tarat
50.601
 
1
530
530
46.
Centrifugã
50.603
 
1
13.501
13.501
47.
Centrifugã CM 1
50.604
 
1
3.079
3.079
TOTAL 2:
214.081
48.
Centrifugã electricã
50.607
 
1
4.572 4.572
49.
Echipament SPEKOL ZV
50.609
 
1
6.433 6.433
50.
Greutãti analitice
50.612
 
1
744 744
51.
Stereomicroscop MBS-1
50.636
 
1
6.830
6.830
52.
Stereomicroscop SMxxCZY
50.638
 
1
6.761
6.761
53.
Stereomicroscop SMxxCZY
50.639
 
1
6.090
6.090
54.
Spectrocolorimetru
50.641
 
1
21.955
21.955
55.
Stabilizator
50.643
 
1
11.250
11.250
56.
Termometru electric
50.645
 
1
3.972
3.972
57.
Autotransformator
50.672
 
1
2.630
2.630
58.
Micrometru
50.673
 
1
1.300
1.300
59.
Planimetru
50.674
 
1
600
600
60.
Balantã torsiune
50.678
 
1
4.818
4.818
61.
Balantã torsiune
50.679
 
1
2.664
3.664
62.
Balantã torsiune
50.680
 
1
1.837
1.837
63.
Balantã torsiune
50.682
 
1
2.018
2.018
64.
Refractometru
50.686
 
1
7.540
7.540
65.
Termostat parafinã
50.696
 
1
4.088
4.088
66.
Termostat parafinã
50.697
 
1
4.088
4.088
67.
Microscop binoclu III B IOR
50.699
 
1
8.957
8.957
68.
Lampã microscop
50.700
 
1
704
704
69.
Microscop/NFPK-1 cu tub
50.701
 
1
29.105
29.105
70.
Lampã microscop
50.709
 
1
729
729
71.
Aparat pentru citit documente
50.711
 
1
7.663
7.663
72.
Micromanipulator CZ Jena
50.714
 
1
4.827
4.827
73.
Instalatie microscop fotografiere
50.721
 
1
17.398
17.398
74.
Adaptor comparatie
50.723
 
1
2.399
2.399
75.
Etuvã termoreglabilã
50.731
 
1
3.550
3.550
76.
Lampã microscop
50.735
 
1
927
927
  TOTAL 3:
176.449
77.
Lampã microscop
50.736
 
1
 927
927
78.
Microscop Jena
50.737
 
1
 13.235
13.235
79.
Etuvã bacteriologicã Hasse
50.743
 
1
3.543
3.543
80.
Incubator de volum
50.744
 
1
17.363
17.363
81.
Microscop cu tub foto Jena
50.745
 
1
24.276
24.276
82.
Microscop cercetare MC-1
50.746
 
1
79.500
79.500
83.
Lampã microscop CZ Jena
50.747
 
1
5.942
5.942
84.
Lampã microscop
50.748
 
1
1.840
1.840
85.
Instalatie microfoto, raze focalizate
50.749
 
1
45.921
45.921
86.
Microscop MBS-1
50.750
 
1
6.926
6.926
87.
Microscop binoclu imers IOR
50.751
 
1
8.885
8.885
88.
Stabilizator transformator Orion
50.753
 
1
6.650
6.650
89.
Microscop cercetare MC-1 IOR
50.757
 
1
78.450
78.450
90.
Microscop MBS-1
50.758
 
1
6.832
6.832
91.
Electropompã
50.761
 
1
1.805
1.805
92.
Termostat electric
50.866
 
1
2.864
2.864
93.
Microscop laborator ML-4M
50.870
 
1
10.530
10.530
94.
Microscop PERAVAL
50.876
 
1
86.243
86.243
95.
Birou cu douã usi
90.379
 
1
1.703
1.703
96.
Birou
90.380
 
1
1.235
1.235
97.
Birou
90.381
 
1
1.169
1.169
98.
Covor Tornay
90.383
 
1
1.616
1.616
99.
Dulap instrumente
90.384
 
1
991
991
100.
Dulap instrumente
90.385
 
1
991
991
101.
Dulap instrumente
90.389
 
1
1.503
1.503
102.
Dulap instrumente
90.390
 
1
1.294
1.294
103.
Dulap instrumente
90.391
 
1
1.294
1.294
104.
Dulap instrumente
90.392
 
1
793
793
105.
Dulap instrumente
90.393
 
1
1.503
1.503
 TOTAL 4:
415.824
106.
Dulap lemn lame
90.394
 
1
5.885
5.885
107.
Dulap lemn lame
90.399
 
1
5.885
5.885
108.
Dulap lemn lame
90.397
 
1
5.885
5.885
109.
Dulap lemn lame
90.398
 
1
7.725
7.725
110.
Dulap lemn lame
90.399
 
1
7.725
7.725
111.
Dulap lemn lame
90.400
 
1
7.725
7.725
112.
Dulap lemn haine
90.401
 
1
918
918
113.
Dulap lemn bibliotecã
90.402
 
1
1.667
1.667
114.
Dulap lemn vitrinã
90.404
 
1
1.813
1.813
115.
Dulap lemn vitrinã
90.405
 
1
1.813
1.813
116.
Dulap lemn vitrinã
90.406
 
1
916
916
117.
Dulap lemn
90.408 
 
1
3.041
3.041
118.
Dulap lemn
90.409
 
1
3.041
3.041
119.
Dulap lemn vestiar
90.410
 
1
1.803
1.803
120.
Dulap lemn vestiar
90.411
 
1
1.142
1.142
121.
Dulap plãci aglomerate
90.412
 
1
968
968
122.
Dulap lemn
90.413
 
1
903
903
123.
Dulap lemn
90.414
 
1
904
904
124.
Dulap lemn alb
90.415
 
1
1.365
1.365
125.
Dulap lemn natur
90.416
 
1
1.223
1.223
126.
Fotoliu
90.417
 
1
691
691
127.
Fotoliu
90.418
 
1
691
691
128.
Masã pentru masina de scris
90.429
 
1
1.589
1.589
129.
Masã pentru masina de scris
90.430
 
1
1.589
1.589
130.
Masã pentru masina de scris
90.431
 
1
1.589
1.589
131.
Masã cu trei sertare
90.435
 
1
535
535
132.
Masã de telefon
90.436
 
1
527
527
133.
Masã laborator
90.437
 
1
4.348
4.348
134.
Masã metal laborator
90.438
 
1
591
591
TOTAL 5:
74.497
135.
Masã de lucru cu patru usi
90.442
 
1
1.377
1.377
136.
Butelie oxigen S-10 7983
90.445
 
1
578
578
137.
Butelie oxigen S-42 506
90.446
 
1
535
535
138.
Butelie oxigen S-25219
90.447
 
1
567
567
139.
Dulap aparate
90.466
 
1
1.789
1.789
140.
Raft laborator
90.465
 
1
957
957
141.
Dulap aparate
90.467
 
1
1.789
1.789
142.
Raft schelet metal
90.469
 
1
595
595
143.
Raft schelet metal
90.470
 
1
595
595
144.
Masã metal laborator
90.478
 
1
591
591
145.
Masã metal laborator
90.479
 
1
591
591
146.
Masã metal laborator
90.480
 
1
591
591
147.
Masã metal laborator
90.481
 
1
611
611
148.
Masã metal laborator
90.482
 
1
611
611
149.
Masã metal laborator
90.483
 
1
611
611
150.
Masã metal laborator
90.484
 
1
531
531
151.
Masã metal laborator
90.486
 
1
1.670
1.670
152.
Masã metal laborator
90.488
 
1
920
920
153.
Masã metal laborator
90.489
 
1
920
920
154.
Masã metal laborator
90.491
 
1
900
900
155.
Masã laborator schelet metal
90.492
 
1
624
624
156.
Dulap reactivi lemn
90.493
 
1
2.323
2.323
157.
Masã PAL picioare metal
90.494
 
1
850
850
158.
Masã lemn laborator
90.499
 
1
680
680
159.
Masã lemn laborator
90.500
 
1
720
720
160.
Masã lemn laborator
90.501
 
1
1.200
1.200
161.
Etajerã metal
90.502
 
1
1.322
1.322
162.
Baterie metalicã
90.698
 
1
7.910
7.910
163.
Baterie metalicã
90.699
 
1
7.911
7.911
 TOTAL 6:
40.869
164.
Baterie metalicã
90.700
 
1
 7.911
7.911
165.
Masã pentru masina de scris
90.426
 
1
562
562
TOTAL 7:
8.473

Valoarea de inventar - mijloace fixe


 
TOTAL 1:
1.074.998 lei
TOTAL 2:
214.081 lei
TOTAL 3:
176.449 lei
TOTAL 4:
415.824 lei
TOTAL 5:
74.497 lei
TOTAL 6:
40.869 lei
TOTAL 7:
8.473 lei 
TOTAL GENERAL
2.005.191 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocatiile de hranã pentru consumurile colective din unitãtile bugetare de asistentã socialã

            În temeiul prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea      nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare,
           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Alocatiile de hranã pentru consumurile colective din unitãtile bugetare de asistentã socialã sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã orice dispozitie contrarã.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 899.

ALOCATIA DE HRANÃ
pentru consumurile colective din unitãtile bugetare de asistentã socialã

 - lei/asistat/zi -
Cãmine de bãtrâni si pensionari 
12.900
Centre de îngrijire si asistentã (cãmine de bâtrâni)
12.900
Centre de îngrijire si asistentã (cãmine-spital pentru bolnavi cronici adulti) 
14.700
Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatricã
14.700
Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap si centre de primire pentru minori 
11.500
Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori
11.500
Centre de integrare si terapie ocupationalã
14.700
Cantine de ajutor social
10.600
Centre de plasament:

- copii între 0-3 ani (inclusiv) 
- copii între 3-7 ani (inclusiv) 
- copii peste 7 ani

 

11.900 
13.400 
14.700
Asistati bolnavi TBC stabilizat, cancer si neoplazii 
26.000
Asistati bolnavi SIDA si cu infectie HIV
31.000