MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 550    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 11 noiembrie 1999

SUMAR

           164. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit

           351. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit

           166. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc

           353. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr 69/1998 privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc

           167. - Lege pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

           360. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 54/1998
pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit

       Parlamentul României adoptã prezenta lege.

        Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 54 din 23 decembrie 1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 28 decembrie 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
        1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
        "Art. 1. - (1) Procesul de regularizare a cotelor de capital social, detinute la societãtile comerciale de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat si de fiecare dintre societãtile de investitii financiare, se va finaliza pânã la data de 30 septembrie 1999."
        2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
        "Art. 2. - Fondul Proprietãtii de Stat poate prelua, în cadrul procesului de regularizare a cotelor de capital social, actiunile pe care societãiile de investitii financiare le detin la societãtile comerciale aflate în restructurare/lichidare.
        3. La articolul 4 alineatul (1), litera a) va avea urmãtorul cuprins:
        "a) unor disfunctionalitãti apãrute în desfãsurarea procesului de privatizare cu titlu gratuit;"
        4. La articolul 4 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
        "(3) Ca urmare a operatiunilor de compensare-regularizare, prevãzute la alin. (1), sau a achizitiilor de valori mobiliare, societãtile de investitii financiare pot detine orice participare în capitalul social al unui emitent, astfel cum este definit prin    Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, cu conditia ca valoarea participãrii sã nu depãseascã 10% din valoarea activului societãtii de investitii financiare, ambele calculate potrivit reglementãrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."
        5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins:
        "Art. 6. - (1) Agentia Românã de Dezvoltare va întocmi si va transmite Institutului de Management si Informaticã, în termen de 25 de zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, din proprie initiativa sau/si pe baza sesizãrilor îndreptãtite, listele cuprinzând cetãtenii care au depus sesizãri la prefecturile judetene, respectiv la Agentia Românã de Dezvoltare."
        6. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
        "Art. 7. - Societãtile de investitii financiare vor transmite Institutului de Management si Informaticã, în termen
de 20 de zile lucrãtoare de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, toate modificãrile operate în registrele actionarilor proprii, primite de la Institutul de Management si Informaticã, si vor certifica, în scris, Agentiei Române de Dezvoltare finalizarea acestei operatiuni."
        7. Alineatul (2) al articolului 9 va avea urmãtorul cuprins:
        "(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de cãtre Agentia Românã de Dezvoltare, respectiv de cãtre Ministerul Finantelor, în cazul nerespectãrii prevederilor art. 8 alin. (2) din prezenta ordonantã de urgentã."

       Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia Româmei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

        Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 5 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ACSINTE GASPAR

Bucuresti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 164.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit

        În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

        Presedintele României d e c r e t e a z ã :

        Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 351.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/1998
privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc

       Parlamentul României adoptã prezenta lege.

        Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 69 din 29 decembrie 1998 privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
        1. Alineatul 2 al articolului 1 se abrogã.
        2. Alineatul 3 al articolului 3 se abrogã.
        3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
        "Art. 5. - Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitãtilor de jocuri de noroc va fi actualizat
trimestrial prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor, în functie de evolutia ratei inflatiei."
        4. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
        "Art. 8. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã sau a conditiilor prevãzute în licentã atrage rãspunderea administrativã sau penalã, dupã caz."
        5. Alineatul 2 al articolului 10 va avea urmãtorul cuprins:
        "Agentii economici autorizati pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se vor conforma prevederilor acesteia. Taxele datorate de cãtre acestia pentru anul calendaristic în derulare reprezintã diferenta dintre taxele stabilite prin anexa la prezenta ordonantã de urgentã si sumele achitate anterior aplicãrii acesteia."
        6. La articolul 10, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
        "În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Guvernul va stabili prin hotãrâre conditiile si normele privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, iar nerespectarea acestora atrage dupã sine rãspunderea administrativã si poate conduce la suspendarea ori la anularea licentei."
        7. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
        "Art. 11. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã Ordonanta Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare si atestare, precum si întãrirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, aprobatã prin Legea nr. 8711996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 17 iulie 1996, precum si prevederile referitoare la taxele pentru jocurile de noroc, cuprinse la art. 25, art. 27, art. 30-33 si la art. 36 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si altor impozite indirecte, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, aprobatã prin Legea nr. 196/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare.°

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor                art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fast adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 12 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 166.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc

        În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

        Presedintele României d e c r e t e a z ã:

        Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvemului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 5 noiembrie 1999.
Nr. 353.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar  si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

       Parlamentul României adoptã prezenta lege.

        Art. I. - Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificãrile ulterioare, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:

        1. La anexa nr. V punctul I "Coeficienti de multiplicare pentru functii de specialitate" litera B, dupã punctul 6 se introduce punctul 61 cu urmãtorul cuprins:
        "61. tehnician-economist, ssd 1,325 4,250"
        secretar superior,
        referent, interpret relatii,
        interpret profesional,
        subinginer; gradul IA
        2. La anexa nr. V, titlul punctului 11 va avea urmãtorul cuprins:
        "II. Coeficienti de multiplicare pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentulul, Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe lângã Curtes Supremã de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului si Curtii de Conturi"
        3. La anexa nr. V punctul II litera B, punctele 3, 4 si 9 se modificã, iar dupã punctul 4 se introduce punctul 41, care vor avea urmãtorul cuprins:
        "3. Sef birou senatorial,     SSD     1,775     3,550
             stenodactilograf,
             sef cabinet, referent
        4. Sef birou senatorial,        M       1,450     3,100
            stenodactilograf,
            sef cabinet, referent
        41. Sef biroul senatorial,     PL       1,650     3,550
             stenodactilograf,
             sef cabinet, referent
        9. Secretar cabinet,            M        1,000     2,600"
            secretar dactilograf
        4. La anexa nr. V punctul II litera B, cele douã asteriscuri se eliminã.
        5. La anexa nr. VIII/2, punctele 29 si 30 vor avea urmãtorul cuprins:
        "29. Sofer IA***)          1,350      2,800
         30. Sofer I***)             1,325      2,450"
        6. La anexa nr. IX/2 litera A, dupã punctul 2 se introduc punctele 21 si 22 cu urmãtorul cuprins:
        "21. Sef serviciu, sef sectie                30%
        22. Sef birou, sef oficiu, sef atelier     25%"
        Art. II. - Ministerul Finanitelor este autorizat sã introducã în structura bugetului de stat pe anul 1999 modificãrile corespunzãtoare ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.
       Art.III. - Legea nr. 154/1998, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 1, dându-se textelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 1 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 10 noiembrie 1999.
Nr. 167.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã in sectorul bugetar
si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

        În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

        Presedintele României d e c r e t e a z ã :

        Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea Legii nr. 15411998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 10 noiembrie 1999.
Nr. 360.