MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A    I
Anul XI - Nr. 552    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 12 noiembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           902. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome a  Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia-film"  Bucuresti de sub autoritatea Oficiului National al  Cinematografiei

           905. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 672/999 privind alocarea de sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finantãrii unor actiuni de integrare economicã si culturalã dintre România si Republica Moldova

           907. - Hotãrâre privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova

REPUBLICÃRI

       Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor

       Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999
al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia-film" Bucuresti
de sub autoritatea Oficiului National al Cinematografiei

        În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, cu modificãrile ulterioare,

        Guvernul României h o t ã r ã s t e :

        Art. 1 . - (1) Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1999 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia-film" Bucuresti de sub autoritatea Oficiului National al Cinematografiei, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
        (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "romãnia-film" Bucuresti se aprobã de cãtre Oficiul National al Cinematografiei.
        Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevãzute în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia-film" Bucuresti prevãzut la art. 1 reprezintã limita maximã si poate fi depãsit în cazuri justificate, numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Oficiului National al Cinematografiei, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
        (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate Regia Autonomã a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia-film" Bucuresti va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobali.
        Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
        Art. 4. - (1) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotãrâri.
        (2) Contraventiilor prevãzute în prezenta hotãrâre le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Oficiul National al Cinematografiei,
Stere Gulea
Ministrul muncii si protectiei sociale, 
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finantelor, 
Mihai Aristotel Ungureanu, 
secretar de stat
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 902.

GUVERNUL ROMÂNlEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 672/1999 privind alocarea de sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finantãrii unor actiuni de integrare economicã si culturalã dintre România si Republica Moldova

       Guvernul României h o t ã r ã s t e :

        Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 672/1999 privind alocarea de sume din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finantãrii unor actiuni de integrare economicã si culturalã dintre România si Republica Moldova, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 24 august 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
        1. Alineatul 2 al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins:
        "Suma prevãzutã la alin. 1 urmeazã a fi repartizatã, conform cuantumului si destinatiilor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, ordonatorilor principali de credite din urmãtoarele ministere si alte institutii publice:
  - milioane lei -
- Ministerul Educatiei Nationale 
1.650
- Ministerul Culturii 
2.000
- Ministerul Industriei si Comertului 
1700
- Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã
1.500
- Societatea Românã de Televiziune 
2.000
- Ministerul Tineretului si Sportului
500
- Biroul Român de Metrologie Legalã
100
- Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului 
350
- Ministerul Afacerilor Externe:
· Secretariatul Comitetului Interministerial 
· Fundatia Culturalã Românã 
· Editare, tipãrire si achizitie de carte si publicatii
2.200
700
1.000
500
        2. Hotãrârea se completeszã cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul afacerilor externe, 
Andrei Plesu 
p. Ministrul finantelor, 
Mihai Aristotel Ungureanu, 
secretar de stat
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 905.

DEFALCAREA
pe ordonatori principali de credite si pe destinatii a sumei de 12 miliarde lei
din Fondul la dispozitia Guvernului României pentru relatiile cu Republica Moldova  pe anul 1999, în vederea finantãrii unor actiuni de integrare economicã si culturalã dintre România si Republica Moldova


Nr.
crt.
Ordonatorul principal 
de credite
Suma 
(milioane lei)
Destinatia 
Actiunea/Proiectul
1. Ministerul Educatiei Nationale
1.650
- Achizitionarea de manuale si cãrii scolare pentru învãtãmântul 
preuniversitar
- Achizitionarea de literaturã de specialitate pentru învãtãmântul universitar
- Plata salariului de bazã (în România) pentru cadrele didactice trimise cu  sarcini de predare în Republica Moldova
- Achizitionarea de mobilier scolar si echipamente pentru unele institutii de învãtãmânt preuniversitar din zonele de est ale Republicii Moldova 
- Acoperirea cheltuielilor legate de convocarea Congresului tinerilor 
basarabeni, bucovineni si maramureseni din afara granitelor tãrii, care îsi fac studiile în România
2. Ministerul Culturii
2.000
- Cãrti si publicatii 
   Biblioteci
- Cercetarea si punerea în valoare a patrimoniului cultural 
- Artele spectacolului
- Arte vizuale
3. Ministerul Industriei si Comertului
1.700
- Continuarea lucrãrilor la linia electricã LEA 110 kV Fãlciu-Cantemir
- Realizarea si implementarea în productie a semiconductoarelor cu 
arsenurã de galiu
4. Agentia Nationalã pentru Comunicatii si Informaticã
  1.500
- Achitarea cheltuielilor legate de transmiterea programelor Radio 
Moldova International 
5. Societatea Românã de Televiziune
2.000
- Acoperirea cheltuielilor legate de retransmisia programelor I ale TVR 
pe teritoriul Republicii Moldova
6. Ministerul Tineretului si Sportului
500
- Finantarea unor actiuni de tineret si sportive 
7. Biroul Român de Metrologie Legalã
100
- Certificarea etaloanelor Republicii Moldova prin Institutul National de 
Metrologie
- Executarea mãrcilor si poansoanelor metrologice prin Monetãria Statului din România
8. Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului
350
- Realizarea sistemului informational pentru transfer de date si comunicatii 
cu Republica Moldova si Compania Nationalã "apele romãne" S.A., 
etapa a II-a
- Amenajãri silvice
- Cercetare stiintificã si monitoring forestier
- Activitatea de refacere a potentialului cinegetic
9. Ministerul Afacerilor Externe
2.200
din care:
 700
 
 
 
 
 
 
 

1.000
 
 
 
 
 

500

· Secretariatul Comitetului Interministerial
- Organizarea în România a Reuniunii comune a comitetelor 
interministeriale din România si Republica Moldova (Bucuresti, 
octombrie 1999)
- Participarea delegatiei Ministerului Afacerilor Externe al României la 
reuniunea anualã a grupei sectoriale privind fluidizarea traficului de 
cãlãtori si de mãrfuri peste râul Prut
- Consultãri periodice între secretariatele comitetelor interministeriale 
din România si Republica Moldova
· Fundatia Culturalã Românã
- Editarea, prin intermediul Fundatiei Culturale Române, a unor cãrti 
necesare în Republica Moldova
- Sprijinirea tipãririi unor publicatii culturale din Republica Moldova
- Achizitionarea de cãrti pentru donatii cãtre biblioteci si institutii de
culturã din Republica Moldova
- Manifestãri cultural-artistice (acordarea unor premii si burse)
- Editare, tipãrire si achizitie de carte si publicatii în vederea trimiterii la Chisinãu.

HOTÃRÂRE
privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova

        În temeiul prevederilor art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii si finantãrii activitãtii de cercetare-dezvoltare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 51/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

        Guvernul României h o t ã r ã s t e :

        Art. 1. - Se înfiinteazã Societatea Comercialã "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." S.A. Craiova, persoanã juridicã românã cu capital social integral de stat, cu sediul în comuna Isalnita, DE 70 km 6, judetul Dolj, prin reorganizarea Centrului de Cercetãri pentru Îngrãsãminte Chimice Craiova care se desfiinteazã.
        Art. 2. - Societatea comercialã prevãzutã la art. 1 se organizeazã si functioneazã în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
        Art. 3. - (1) Capitalul social initial al Societãtii Comerciale "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova, în valoare de 1.936.550.000 lei, constituit prin preluarea elementelor de activ ale Centrului de Cercetãri pentru Îngrãsãminte Chimice Craiova, pe baza bilantului contabil încheiat la data de 30 iunie 1999, apartine statului, care este actionar unic.
        (2) Drepturile si obligatiile actionariatului la Societatea Comercialã "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova sunt exercitate de Fondul Proprietãtii de Stat.
        Art. 4. - Activul si pasivul, precum si contractele Centrului de Cercetãri pentru Îngrãsãminte Chimice Craiova care se desfiinteazã se transmit Societãtii Comerciale "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã I.C.C.T.A. - S.A. Craiova prin protocol de predare-preluare, pe baza datelor din bilantul contabil încheiat la data de 30 iunie 1999, avizat de Directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
        Art. 5. - Societatea Comercialã "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova are ca obiect principal de activitate cercetarea stiintificã si dezvoltarea tehnologicã în domeniul productiei de îngrãsãminte chimice, prin desfãsurarea urmãtoarelor activitãti:
        a) elaborarea de noi tehnologii pentru fabricarea îngrãsãmintelor chimice si, perfectionarea celor existente;
        b) comercializarea tehnologiilor rezultate din cercetare;
        c) productia de mic tonaj de: îngrãsãminte chimice, produse organice de bazã si produse de sintezã organicã finã, lacuri si vopsele, solventi, aditivi si adezivi.
        Art. 6. - (1) Personalul Centrului de Cercetãri pentru Îngrãsãminte Chimice Craiova va fi preluat de cãtre Societatea Comercialã "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova, se considerã transferat si îsi pãstreazã salariile avute la data transferului, pânã la negocierea noului contract colectiv de muncã.
        (2) Contractul colectiv de muncã va fi negociat în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare,
Lányi Szabolcs
Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 907.

STATUTUL
Societãtii Comerciale "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridicã, sediul si durata societãtii comerciale

ARTICOLUL 1

Denumirea

        (1) Denumirea societãtii comerciale este "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova.
        (2) In orice act, scrisoare sau publicatie emanând de la societatea comercialã se mentioneazã denumirea, forma juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comertului, codul fiscal, precum si capitalul social, potrivit legii.

ARTICOLUL 2

Forma juridicã

        Societatea Comercialã "Institutul de Cercetãri Chimice si Tehnologie Aplicatã - I.C.C.T.A." - S.A. Craiova, denumitã în continuare societate comercialã, este persoanã juridicã românã având forma juridicã de societate comercialã pe actiuni.
          Aceasta îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3

Sediul

        (1) Sediul societãtii comerciale este în România, comuna Isalnita, DE 70 km 6, judetul Dolj. Sediul societãtii comerciale poate fi schimbat în altâ localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, potrivit legii.
        (2) Societatea comercialã poate avea filiale, sucursale, reprezentante, agentii, situate si în alte localitãti din tarã si/sau din strãinãtate, cu sau fãrã personalitate juridicã, dupã caz, potrivit legii.
Durata societãtii comerciale este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii în registrul comertului.

ARTICOLUL 4

Durata

        Durata societãtii comerciale este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii ei în registrul comertului.

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate

ARTICOLUL 5

Scopul

        Scopul societãtii comerciale îl constituie dezvoltarea unei piete a cercetãrii prin stimularea si optimizarea transferului tehnologic în procesul de inovare si valorificare a rezultatelor cercetãrii.

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

        Obiectul de activitate al societãtii comerciale îl constituie realizarea de produse si servicii, în conditii de eficientã, prin desfãsurarea urmãtoarelor activitãii:
        1. activitãti de cercetare-dezvoltare, valorificare, consultantã, inginerie chimicã, verificarea tehnologiilor la scarã-pilot, expertizã si asistentã tehnicã în orice etapã a procesului preinventional, inventional de exploatare si postutilizare a unui proces tehnologic (studii de fundamentare, proiect tehnic, caiete de sarcini, rapoarte de evaluare tehnicã si/sau economico-financiarã) pentru:
        a) elaborarea de noi tehnologii si perfectionarea celor existente pentru îngrãsãminte chimice, catalizatori, produse anorganice, produse organice de bazã si produse de sintezã organicã finã, produsi organici naturali, lacuri si vopsele, solventi, aditivi, adezivi, monomeri, auxiliari pentru diverse domenii industriale si materiale noi;
        b) testarea de îngrãsãminte chimice si de catalizatori;
        c) elaborarea de proiecte de standarde pentru produse;
        d) exploatarea si valorificarea tehnologiilor proprii sau achizitionate de la alte firme;
        e) protectia mediului si epurarea apelor uzate;
        2. cercetare fundamentalã de bazã si orientatã, realizatã în scopul obtinerii de date privind proprietãtile fundamentale ale compusilor chimici, necesare în ingineria proceselor chimice;
        3. elaborarea si efectuarea de analize fizico-chimice si analize speciale în vederea testãrii si atestãrii calitãtii produselor;
        4. analize tehnologice în instalatii chimice si petrochimice pentru îmbunãtãtirea performantelor acestora;
        5. organizarea de programe, cursuri, seminarii de calificare si perfectionare profesionalã în domeniile de competentã;
        6. executia de lucrãri specifice de constructii si reparatii pentru aparaturã si utilaje chimice, constructii metalice, lucrãri de instalatii, izolatii si instalãri de echipamente, care dau functionalitate clãdirilor si constructiilor speciale;
        7. efectuarea de operatiuni productive, comerciale si de service, inclusiv reprezentantã, intermediere, consignatie,
contrapartidã;
        8. servicii de transport privind persoane sau mãrfuri, întretinere si reparare de autovehicule;
        9. realizarea de actiuni cu caracter social pentru personalul propriu al societãtii si pentru membrii de familie ai acestuia;
        10. activitãti de contabilitate si revizie contabilã, consultatii referitoare la impunere, activitãti de studii de piatã si de sondaj, consultatii pentru afaceri si management;
        11. activitãti legate de informaticã, ca de exemplu: consultatii în domeniul echipamentelor de calcul, realizarea si furnizarea de programe de bazã si aplicatii, prelucrarea datelor, întretinerea si repararea echipamentelor de calcul, precum si alte activitãti legate de informaticã;
        12. editarea si difuzarea de lucrãri stiintifice, publicatii si reclame;
        13. operatiuni de import-export.

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

        (1) Capitalul social initial este de 1 .936.550.000 lei, împãrtit în 77.462 actiuni nominative în valoare nominalã de 25.000 lei, subscrise în întregime de statul român.
        (2) Valoarea capitalului social se va definitiva dupã finalizarea actiunii de reevaluare a imobilizãrilor corporale, în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizãrilor corporale si modificarea capitalului social, cu modificãrile ulterioare, precum si ale Hotãrârii Guvernului nr. 983/1998 privind reevaluarea clãdirilor, constructiilor speciale si a terenurilor, cu modificãrile ulterioare, iar dupã aceasta se va face înregistrarea în registrul comertului.
        (3) Capitalul social initial, împãrtit în actiuni nominative de 25.000 lei, este în întregime subscris de statul român în calitate de actionar unic si este integral vãrsat la data constituirii societãtii comerciale.
        (4) Capitalul social initial este detinut integral de statul român, ca actionar unic, pânã la transmiterea actiunilor din proprietatea statului cãtre terte persoane fizice si/sau juridice române sau strãine, în conditiile legii.

ARTICOLUL 8

Majorarea sau reducerea capitalului social

        Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

ARTICOLUL 9

Actiunile

        (1) Actiunile nominative ale societãtii comerciale vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.
        (2) Actiunile vor purta timbrul sec al societãtii comerciale si semnãtura a 2 administratori.
       (3) Societatea comercialã va tine evidenta actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie, registru care se pãstreazã la sediul societãtii comerciale.

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

        (1) Fiecare actiune subscrisã si vãrsatã de actionari, potrivit legii, conferã acestora dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevãzute în statut si de reglementãrile legale.
        (2) Detinerea actiunii implicã adeziunea de drept la statut.
        (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni se transmit în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
        (4) Obligatiile fatã de terti ale societãtii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund în limita valorii actiunilor pe care le detin.
        (5) Patrimoniul societãtii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

        (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercialã, care nu recunoaste decât un singur proprietar pentru fiecare actiune.
        (2) Cesiunea partialã sau totalã a actiunilor între actionari sau cãtre terti se face în conditiile si cu procedura prevãzute de lege.

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

        În cazul pierderii unor actiuni proprietarul va trebui sã anunte consiliul de administratie si sã facã public faptul prin presã, în cel putin douã ziare de largã circulatie din localitatea în care se aflã sediul societãtii comerciale.

CAPITOLUL IV

Adunarea generalã a actionarilor

ARTICOLUL 13

Atributii

        (1) Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al societãtii comerciale, care decide asupra activitãtii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale.
        (2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.
        (3) Atributiile adunãrilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor se diferentiazã potrivit legii.
        (4) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are, în principal, urmãtoarele atributii:
        a) aprobã structura organizatoricã a societãtii comerciale si numãrul de posturi, precum si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie;
        b) alege membrii consiliului de administratie si cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, le stabileste remuneratia, îi descarcã de activitate si îi revocã;
        c) aprobã bugetul de venituri si cheltuieli si, dupã caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmãtor;
        d) examineazã si aprobã bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor; aprobã repartizarea profitului conform legii;
        e) analizeazã rapoartele consiliului de administratie privind stadiul si perspectivele societãtii comerciale, cu referire la profit si la dividende, pozitia pe piata internã si internationalã, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncã, protectia mediului, relatiile cu clientii;
        f) hotãrãste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societãtii comerciale;
        g) hotãrãste cu privire la folosirea dividendelor;
        h) hotãrãste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileste competentele si nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale si a garantiilor, inclusiv prin gajarea actiunilor, potrivit legii;
        i) hotãrãste cu privire la înfiintarea si/sau la desfiintarea de filiale, sucursale, agentii sau reprezentante.
        (5) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor are, în principal, urmãtoarele atributii:
        a) hotãrãste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numãrului de actiuni sau a valorii nominale a acestora, precum si la cesiunea actiunilor;
        b) hotãrãste cu privire la modificarea statutului, precum si la transformarea formei juridice a societãtii comerciale;
        c) hotãrãste cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea si lichidarea societãtii comerciale;
        d) hotãrãste în orice alte probleme privind societatea comercialã, pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare.

ARTICOLUL 14

Convocarea adunãrii generale a actionarilor

        (1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã de cãtre presedintele consiliului de administratie sau de cãtre vicepresedinte, pe baza împuternicirii date de presedinte.
        (2) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are loc cel putin o datã pe an, la douã luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.
        (3) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor se convoacã la cererea actionarilor ale cãror actiuni reprezintã contravaloarea a 10% din capitalul social, la cererea cenzorilor, precum si în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu exceptia primilor 2 ani de la înfiintarea societãtii comerciale.
        (4) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã de administratori ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilitã.
        (5) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largã circulatie din municipiul Craiova.
        (6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunãrii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.
        (7) Adunarea generalã a actionarilor se întruneste la sediul societãtii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

ARTICOLUL 15

Organizarea adunãrii generale a actionarilor

        (1) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor este constituitã valabil si poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin douã treimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã detin cel putin jumãtate din capitalul social.
        (2) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor este constituitã valabil si poate lua hotãrâri, dacã la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin trei pãtrimi din capitalul social, iar la a doua convocare, dacã detin cel putin jumãtate din capitalul social.
        (3) Adunarea generalã a actionarilor este prezidatã de presedintele consiliului de administratie.
        (4) Presedintele consiliului de administratie desemneazã un secretar care sã verifice prezenta actionarilor si sã întocmeascã procesul-verbal al sedintei adunãrii generale a actionarilor.
        (5) Procesul-verbal al sedintei adunãrii generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.
        (6) La sedintele adunãrilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, în care se dezbat problemele referitoare la raporturile de muncã cu personalul societãtii comerciale, pot fi invitati reprezentantii sindicatului si/sau reprezentantii salariatilor, desemnati potrivit Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncã, republicatã.

ARTICOLUL 16

Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor

        (1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau prin vot deschis.
        (2) La propunerea persoanei care prezideazã adunarea generalã a actionarilor sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati care detin cel putin o pãtrime din capitalul social se va putea decide ca votul sã fie secret.
        (3) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraiie si a cenzorilor, pentru revocarea acestora si pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
        (4) Hotãrârile luate de adunarea generalã a actionarilor în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti sau nereprezentati, precum si pentru cei care au votat împotrivã.

ARTICOLUL 17

        Interesele capitalului de stat sunt reprezentate de Fondul Proprietãtii de Stat.

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 18

Organizare

        (1) Societatea comercialã este administratã de cãtre consiliul de administratie, compus din 5 membri care pot fi actionari sau terti, alesi de adunarea generalã a actionaritor pe o perioadã de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi perioade de 4 ani.
        (2) În situatia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generalã a actionarilor alege un nou administrator, în vederea ocupãrii locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.
        (3) Consiliul de administratie este condus de un presedinte.
        (4) La prima sedintã, consiliul de administratie alege, dintre membrii sãi, presedintele. Presedintels consiliului de administratie este si directorul general al societãtii comerciale.
        (5) Consiliul de administratie se întruneste la sediul societãtii comerciale ori de câte ori este necesar, dar cel putin o datã pe lunã, la convocarea presedintelui.
        (6) Consiliul de administratie este prezidat de presedinte. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.
        (7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenta a cel putin 3 membri din consiliul de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti.
        (8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel putin 15 zile înainte.
        (9) Acestea se consemneazã în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.
        (10) Procesul-verbal se semneazã de toti membrii consiliului de administratie participanti la sedintã, inclusiv de secretarul acestuia.
        (11) Consiliul de administratie poate delega unuia sau mai multor membri ai sãi unele împuterniciri pe probleme limitate si poate recurge la experti pentru studierea anumitor probleme.
        (12) În relatiile cu tertii societatea comercialã este reprezentatã de presedintele consiliuiui de administratie, pe baza si în limitele împuternicirilor date de adunarea generalã a actionarilor, sau, în lipsa lui, de cãtre vicepresedinte. Cel care reprezintã societatea comercialã semneazã actele care o angajeazã fatã de terti.
        (13) Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societãtii comerciale în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferã.
        (14) Presedintele consiliului de administratie este obligat sã punã la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, registrul actionarilor, precum si registrul sedintelor si deliberãrilor adunãrilor generale.
        (15) Membrii consiliului de administratie rãspund individual sau solidar, dupã caz, pentru prejudiciile aduse societãtii comerciale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli în administrarea societãtii comerciale. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotãrârea adunãrii generale a actionarilor.
        (16) Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, nu pot fi fondatori, precum si cele care, ele ori sotul, rudele sau afinii lor pânã la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelasi timp patroni sau asociati la societãti comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care societatea comercialã are relatii comerciale directe.

ARTICOLUL 19

Atributiile consiliului de administratie

        Consiliul de administratie are, în principal, urmãtoarele atributii:
        a) aprobã angajarea si concedierea personalului si stabileste drepturile, îndatoririle si responsabilitãtile acestuia;
        b) stabileste salarizarea personalului angajat, în functie de studii si de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege si de contractul colectiv de muncã;
        c) aprobã operatiunile de încasãri si plãti;
        d) aprobã operatiunile de cumpãrare si de vânzare de bunuri;
        e) aprobã încheierea si rezilierea de contracte de închiriere;
        f) stabileste tactica si strategia de marketing;
        g) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societãtii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societãtii comerciale pe anul în curs;
        h) rezolvã orice alte probleme stabilite de adunarea generalã a actionarilor.

CAPITOLUL VI

Gestiunea

ARTICOLUL 20

Cenzorii

        (1) Gestiunea societãtii comerciale este controlatã de actionari si de 3 cenzori si 3 cenzori supleanti, care trebuie sã fie actionari, cu exceptia cenzorilor contabili.
        (2) În perioada în care statul este actionar unic cenzorii sunt reprezentanti ai Ministerului Finantelor.
        (3) Pentru a putea exercita dreptul de control, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societãtii comerciale, la situatia patrimoniului, a profitului si a pierderilor.
        (4) Cenzorii au urmãtoarele atributii principale:
        a) în cursul exercitiului financiar verificã gospodãrirea mijloacelor fixe si a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa si registrele de evidentã contabilã si informeazã consiliul de administratie despre neregulile constatate;
        b) la încheierea exercitiului financiar controleazã exactitatea inventarului a documentelor si a informatiilor prezentate de consiliul de administratie cu privire la conturile societãtii comerciale, la bilantul contabil si la contul de profit si pierderi, prezentând adunãrii generale a actionarilor un raport scris;
        c) la lichidarea societãtii comerciale controleazã operatiunile de lichidare;
        d) prezintã adunãrii generale a actionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului si a obiectuiui de activitate a societãtii comerciale.
        (5) Cenzorii se întrunesc la sediul societãtii comerciale si iau decizii în unanimitate. Dacã nu se realizeazã unanimitatea, raportul cu divergente se înainteazã adunãrii generale a actionarilor.
        (6) Cenzorii pot convoca adunarea generalã extraordinarã a actionarilor, dacã aceasta nu a fost convocatã de consiliul de administratie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societãtii comerciale) sau ori de câte ori considerã necesar pentru alte situatii privind încãlcarea dispozitiilor legale si statutare.
        (7) Atributiile, drepturile si obligatiile cenzorilor se completeazã cu dispozitiile legale în acest domeniu.
        (8) Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc pe o perioadã de maximum 3 ani si pot fi realesi.
        (9) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intrã sub incidenta prevederilor art. 18 ultimul alineat din prezentul statut, precum si cele care sunt rude sau afini ai administratorilor pânã la gradul al patrulea ori sotii/sotiile administratorilor, cele care primesc sub orice formã, pentru alte functii decât cea de cenzor, un salariu sau o remuneratie de la administratori sau de la societatea comercialã.

CAPITOLUL VII

Activitatea

ARTICOLUL 21

Exercitiul financiar

        Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societãtii comerciale
.

ARTICOLUL 22

Personalul

        (1) Personalul de conducere al societãtii comerciale si cenzorii sunt alesi de adunarea generalã a actionarilor. În perioada în care statul este actionar unic personalul de conducere si cenzorii vor fi numiti de împuternicitii mandatati sã reprezinte interesele capitalului de stat.
        (2) Angajarea si salarizarea personalului se fac conform legislatiei în vigoare.
        (3) Plata salariilor, a impozitelor pe acestea si a cotei de asigurãri sociale de stat se va face potrivit legii.

ARTICOLUL 23

Amortizarea mijloacelor fixe

        Regimul de amortizare a mijloacelor fixe este aprobat, potrivit legii, de consiliul de administratie al societãtii comerciale.

ARTICOLUI 24

Evidenta contabilã si bilantul contabil

        Societatea comercialã va organiza si va conduce contabilitatea în conformitate cu reglementãrile legale si va întocmi bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

ARTICOLUL 25

Calculul si repartizarea profitului

        (1) Profitul societãtii comerciale se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generalã a actionarilor. Profitul impozabil se stabileste în conditiile legii.
        (2) Profitul societãtii comerciale rãmas dupã plata impozitului pe profit se va repartiza conform dispozitiilor legale în vigoare.
        (3) Societatea comercialã îsi constituie fondul de rezervã si alte fonduri în conditiile legii.
        (4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de societatea comercialã, în conditiile legii, în cel mult douã luni de la aprobarea bilantului contabil de cãtre adunarea generalã a actionarilor.
        (5) În cazul înregistrãrii de pierderi adunarea generalã a actionarilor va analiza cauzele si va hotãrî asupra modului în care vor fi suportate aceste pierderi de cãtre actionari.

ARTICOLUL 26

Registrele

        Societatea comercialã va tine registrele prevãzute de lege.

CAPITOLUL VIII

Schimbarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 27

Schimbarea formei juridice

        (1) Societatea comercialã va putea fi schimbatã în altã formã de societate prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor.
        (2) În perioada în care statul este actionar unic schimbarea formei juridice a societãtii comerciale se va putea face numai cu aprobarea împuternicitilor mandatati sã reprezinte interesele capitalului de stat.
        (3) Noua societate va îndeplini formalitãtile legale de înregistrare si publicitate cerute la înfiintarea societãtilor comerciale.

ARTICOLUL 28

Dizolvarea

        (1) Urmãtoarele situatii conduc la dizolvarea societãtii comerciale:
        a) imposibilitatea realizãrii obiectului sãu de activitate;
        b) declararea nulitãtii;
        c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;
        d) falimentul;
        e) la cererea oricãrui actionar, dacã împrejurãrile de fortã majorã si consecintele lor dureazã mai mult de 8 luni si dacã adunarea generalã a actionarilor constatã cã functionarea societãtii comerciale nu mai este posibilã;
        f) în cazul si în conditiile prevãzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicatã;
        g) când capitalul social se micsoreazã sub minimul legal ;
        h) când numãrul actionarilor scade sub numãrul legal.
        (2) Dizolvarea societãtii comerciale trebuie sã fie înscrisã în registrul comertului si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

ARTICOLUL 29

Lichidarea

        (1) În caz de dizolvare societatea comercialã va fi lichidatã.
        (2) Lichidarea societãtii comerciale si repartizarea patrimoniului social se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

ARTICOLUL 30

Litigii

        (1) Litigiile de orice fel apãrute între societatea comercialã si persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecâtoresti de drept comun, potrivit legii.
        (2) Pentru solutionarea litigiilor izvorând din contractele comerciale încheiate de societatea comercialã se poate apela si la arbitraj, în conditiile legii.

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 31

        Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ulterioare, ale Codului comercial si cu alte prevederi legale în domeniu.

REPUBLICÃRI

L E G E A Nr. 88/1993*)
privind acreditarea institutiilor de învãtãmãnt superior si recunoasterea diplomelor


        *) Republicatã în temeiul art. II din Legea nr. 144 din 27 iulie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 29 iulie 1999, dându-se textelor o nouã numerotare.
             Legea nr. 88 din 17 decembrie 1993 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

        Art. 1. - Institutiile de învãtãmânt superior se înfiinteazã prin lege.
        Art. 2. - (1) Institutiile de învãtãmânt superior functioneazã pe principiul nonprofit, în conformitate cu criteriile si standardele de evaluare academicã si acreditare prevãzute prin lege.
        (2) Institutiile de învãtãmânt superior sunt, în conditiile legii, universitãti, institute, academii de studii si altele similare.
        Art. 3. - (1) Procesul de acreditare a institutiilor de învãtãmânt superior cuprinde douã faze:
        a) autorizarea de functionare provizorie, care acordã dreptul de organizare a admiterii si de desfãsurare a procesului de învãtãmânt;
        b) acreditarea, care acordã si dreptul de a organiza examen de licentã, de diplomã sau, dupã caz, de absolvire si de a emite diplome recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.
        (2) Asigurarea calitãtii procesului de învãtãmânt se face prin evaluare periodicã.
        (3) Evaluarea se face la nivelul specializãrilor universitare si/sau la nivelul structurilor institutionale. Evaluarea la nivelul structurilor institutionale se face pentru departamente, colegii, facultãti si/sau institutii de învãtãmânt superior.
        (4) Procesul de evaluare academicã se realizeazã prin evaluare internã, în cadrul institutiei respective, si prin evaluare externã realizatã de cãtre Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, potrivit legii.
        Art. 4. - (1) În vederea evaluãrii si acreditãrii institutiilor de învãtãmânt superior, pentru asigurarea calitãtii procesului de învãtãmânt, se înfiinteazã Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, sub control parlamentar. Consiliul are în subordine comisii de evaluare pe domenii, profiluri si/sau specializãri.
        (2) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare este constituit din 19-21 membri si este numit de Parlament, la propunerea Guvernului.
        (3) Lista cuprinzând candidatii pentru Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare este alcãtuitã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale pe baza propunerilor senatelor institutiilor acreditate si se face publicã. Contestatiile la aceastã listã se depun la Ministerul Educatiei Nationale în termen de 15 zile de la publicare. Dupã rezolvarea contestatiilor, Ministerul Educatiei Nationale definitiveazã lista cuprinzând candidatii si o înainteazã Guvernului.
        (4) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare se reînnoieste o datã la 4 ani cu o treime din numãrul membrilor sãi.
        (5) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare este format din persoane recunoscute pentru competentã profesionalã, probitate moralã si impartialitate.
        (6) Presedintele, vicepresedintele si secretarul Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare sunt alesi de consiliu, dintre membrii sãi, la propunerea ministrului educatiei nationale.
        (7) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare stabileste comisiile de evaluare si numeste membrii acestora din rândul specialistilor propusi de consiliile facultãtilor din institutiile de învãtãmânt superior acreditate.
        (8) Comisiile de evaluare sunt organisme permanente compuse din 7-9 membri, care se înlocuiesc în proportie de o treime o datã la 4 ani. Presedintele, vicepresedintele si secretarul fiecãrei comisii sunt numiti de cãtre Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare.
        (9) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare are dreptul sã foloseascã experti si un aparat tehnic propriu.
        (10) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare si comisiile de evaluare îsi desfãsoarâ activitatea pe baza regulamentelor aprobate prin hotãrâre a Guvernului.
        Art. 5. - (1) Procedura de autorizare pentru functionarea provizorie cuprinde urmãtoarele operatiuni:
        a) institutia interesatã în organizarea si desfãsurarea unor activitãti de învãtãmânt superior elaboreazã un raport de autoevaluare pentru fiecare specializare, pe baza criteriilor generale cuprinse în prezenta lege; raportul de autoevaluare se anexeazã la cererea înaintatã Ministerului Educatiei Naiionale, care verificã legalitatea cererii; acesta transmite de îndatã raportul de autoevaluare Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare;
        b) comisiile de evaluare prevãzute la art. 4 alin. (7) întocmesc rapoarte de evaluare pe baza analizei raportului de autoevaluare si a verificãrii îndeplinirii standardelor corespunzãtoare criteriilor generale cuprinse în lege, precum si prin vizite la institutia solicitantã;
        c) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare elaboreazâ propriul sãu raport, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor din subordine si a constatãrilor proprii, în care propune acordarea sau, dupã caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie pentru fiecare facultate, colegiu sau specializare în parte; raportul Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare se transmite Ministerului Educatiei Nationale si institutiei solicitante;
        d) în baza raportului Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare si a avizului ministrului, Ministerul Educatiei Nationale elaboreazã proiectul de hotãrâre a Guvernului, iar Guvernul acordã institutiei solicitante autorizatia de functionare provizorie pentru facultãtile, colegiile si specializãrile care îndeplinesc standardele prevãzute în prezenta lege.
        (2) Înfiintarea unei institutii de învãtãmânt superior prin divizare se face prin lege, la propunerea senatului universitar al institutiei respective, dupã parcurgerea procedurilor de evaluare si acreditare.
        (3) Înfiintarea unei institutii de învãtãmânt superior prin reunire de institutii si/sau facultãti se face prin lege, la propunerea senatelor universitare ale institutiilor implicate, dupã parcurgerea procedurilor de evaluare si acreditare.
        (4) Institutia de învãtãmânt superior înfiintatã potrivit alin. (2) sau (3) trebuie sã aibã cel putin o facultate acreditatã cu predare în limba românã, la declansarea procedurii de înfiintare.
        Art. 6. - (1) Procedura de acreditare se declanseazã la cererea institutiei de învãtãmânt superior interesate, pentru facultãtile, colegiile si specializãrile care îndeplinesc conditiile si standardele prevãzute de lege.
        (2) Termenul de depunere a cererii nu poate depãsi 2 ani de la data absolvirii celei de-a treia promotii, dupã obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, sub sanctiunea ridicãrii autorizatiei de functionare provizorie.
        (3) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, împreunã cu comisiile din subordine, întocmeste un raport de evaluare, în baza cãruia Guvernul initiazã proiectul de lege privind înfiintarea institutiei de învãtãmânt superior cu facultãtile, colegiile si specializãrile propuse spre acreditare.
        Art. 7. - (1) În cazul unor rapoarte de evaluare negative pentru toate facultãtile, colegiile si specializãrile, prin hotãrâre a Guvernului se retrage autorizatia de functionare provizorie institutiei respective, aceasta intrând în procesul de lichidare, începãnd cu anul I.
        (2) În cazul unor rapoarte de evaluare negative numai pentru o parte dintre facultãtile, colegiile si specializãrile institutiei, prin hotãrâre a Guvernului se retrage autorizatia de functionare provizorie pentru acestea, care intrã în procesul de lichidare, începând cu anul I.
        Art. 8. - Institutia de învãtãmânt superior autorizatã provizoriu are dreptul de a angaja si de a promova prin concurs personal didactic, auxiliar si administrativ, în conditiile legii.
        Art. 9. - (1) Facultãtile, colegiile si specializãrile institutiei de învãtãmânt superior se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluãrii academice de cãtre Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare. În situatia unui raport nefavorabil al acestuia, Ministerul Educatiei Nationale avertizeazã institutia de învãtãmânt superior cu privire la facultatea, colegiul sau specializarea în cauzã si, dupã un an, în baza unei noi evaluãri cu rezultat negativ, prin ordin al ministrului educatiei nationale, se dispune încetarea scolarizãrii în facultatea, colegiul sau specializarea în cauzã începând cu anul I.
        (2) Specializãrile acreditate, pentru care nu sunt depuse rapoarte în vederea evaluãrii periodice, într-un termen de maximum un ciclu de scolarizare de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi intrã în lichidare. Ministerul Educatiei Nationale este obligat sã avertizeze institutia de învãtãmânt superior cu cel putin 6 luni înainte de expirarea termenului pentru depunerea rapoartelor respective.
        (3) În primii 5 ani dupã obtinerea acreditãrii institutiile de învãiãmânt superior nou-înfiintate se supun, dupã caz,
controalelor anuale ale Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare, care monitorizeazã îndeplinirea standardelor de acreditare. Pentru aceste controale nu se percep taxe.
        Art. 10. - (1) În situatia în care nici o facultate, nici un colegiu sau nici o specializare a unei institutii de învãtãmânt superior nu mai îndeplineste standardele corespunzãtoare criteriilor de evaluare academicã la care este supusã periodic, institutia de învãtãmânt se desfiinteazã prin lege.
        (2) Proiectul de lege privind desfiintarea institutiei de învãtãmânt superior se înainteazã Parlamentului de cãtre Guvern, la propunerea Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare.
        (3) Actul oficial privind desfiintarea unei institutii de învãtãmânt superior trebuie sã reglementeze, în conditiile legii, situatia studentilor si baza materialã.
        Art. 11. - Facultãtile, colegiile si specializãrile din institutiile de învãtâmânt superior în functiune la data de 22 decembrie 1989 sunt supuse numai procedurii de evaluare academicã periodicã, în conformitate cu prevederile art. 9.
        Art. 12. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare, ale comisiilor din subordine, precum si ale expertilor utilizati sunt prevãzute în bugetul propriu.
        (2) Institutiile interesate în organizarea si desfãsurarea unei activitãti de învãtãmânt superior achitã la data depunerii cererii o taxã pentru fiecare fazã a procedurii de acreditare pentru fiecare facultate, colegiu si specializare, în cuantumul a zece salarii lunare brute de profesor universitar din învãtãmântul de stat, cu vechime maximã.
        (3) Pentru evaluarea academicã periodicã, prevãzutã la art. 9 alin. (1), taxa este de trei salarii lunare brute de profesor universitar din învãiãmântul de stat cu vechime maximã, pentru fiecare facultate, colegiu ori specializare.
        (4) Pentru evaluarea programelor de studii aprofundate sau master, taxa este de un salariu lunar brut de profesor universitar cu vechime maximã.
        (5) Taxa se depune în contul Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare.
        Art. 13. - Examenul de licentã sau de diplomã ori, dupã caz, de absolvire, sustinut la institutiile, facultãtile, colegiile si specializãrile acreditate, se desfãsoarã potrivit criteriilor generale aprobate de Ministerul Educatiei Nationale si criteriilor specifice aprobate de senatul universitar.
        Art. 14. - Diplomele eliberate de institutiile de învãtãmânt superior pentru absolventii facultãtilor, colegiilor sau specializãrilor acreditate sunt recunoscute de drept de cãtre Ministerul Educatiei Nationale.
        Art. 15. - Institutiile de învãtãmânt superior pot organiza admiterea si pot continua activitatea de învãtãmânt la specializãrile pentru care au obtinut autorizatia de functionare provizorie sau acreditarea.
        Art. 16. - Au dreptul de organizare a învãtãmântului postuniversitar, inclusiv a doctoratului, numai institutiile de învãtãmânt superior acreditate care îndeplinesc conditiile stabilite prin lege.
        Art. 17. - Rapoartele Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare, precum si avizul ministrului educatiei nationale se aduc la cunostintã si institutiilor care solicitã organizarea si desfãsurarea unei activitãti de învãtãmânt superior. Avizul ministrului educatiei nationale se comunicã si Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare.

CAPITOLUL II

Criterii si standarde de evaluare academicã si acreditare

        Art. 18. - (1) Procedura de evaluare academicã si acreditare se bazeazã pe un ansamblu de criterii generale si standarde obligatorii.
        (2) Criteriile se referã la domeniile fundamentale de organizare si functionare specifice institutiilor de învãtãmânt superior: personal didactic, continutul învãtãmântului, bazã materialã, activitate de cercetare si activitate financiarã, structuri institutionale, administrative si manageriale, conform legii.
        (3) Standardele corespund fiecãrui criteriu si indicã nivelurile minime obligatorii în procesul de evaluare si acreditare. Aceste niveluri sunt diferentiate pentru perioada functionãrii provizorii sau pentru perioada ulterioarã înfiintãrii prin lege.
        Art. 19. - (1) Prin personal didactic, conform prezentei legi, se întelege personalul care desfãsoarã activitãti didactice în instituita de învãtãmânt Superior.
        (2) Personalul didactic trebuie sã îndeplineascã cerintele legale pentru ocuparea posturilor didactice.
        (3) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie institutia trebuie sã aibã la fiecare specializare cel putin 70% din posturi, constituite conform normativelor legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învãtãmântul superior dupã normele legale si cel putin 20% cadre didactice cu titlul de profesor universitar si conferentiar universitar, angajate cu norma de bazã sau cu statut de cadru didactic asociat.
        (4) Pentru obtinerea acreditãrii institutia de învãtãmânt superior trebuie sã aibã, la fiecare facultate, colegiu si specializare, cel putin 50% din totalul posturilor cadre didactice cu norma de bazã sau cu post rezervat, titularizate în învãtãmântul superior conform normelor legale, iar dintre acestea cel putin 20% sã fie profesori universitari si conferentiari universitari.
        (5) Pentru obtinerea acreditãrii personalul de conducere al institutiei de învãtãmânt superior (rector, prorector, decan, prodecan), precum si sefii de catedrã trebuie sã fie cadre didactice cu norma de bazã în institutie si sã aibã gradul de profesor universitar sau conferentiar universitar titular.
        Art. 20. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie si pentru acreditare planurile de învãtãmânt trebuie sã cuprindã discipline obligatorii, optionale si facultative, corespunzãtor standardelor stabilite pe plan national de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, la propunerea Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare.
        (2) Programele analitice ale disciplinelor de studiu trebuie sã rãspundã acelorasi cerinte ca si planurile de învãtãmânt.
        Art. 21. - Organizarea formatiunilor de studiu (serii, grupe, subgrupe) se face cu respectarea normelor legale.
        Art. 22. - (1) Pentru obtinerea acreditãrii institutiei de învãtãmânt superior titularii de discipline au obligatia de a fi elaborat cursuri si alte lucrãri necesare procesului de învãtãmânt.
        (2) Conducerea institutiei de învãtãmânt superior are obligatia de a asigura multiplicarea lucrãrilor sus-mentionate în numãr corespunzãtor si de a le pune la dispozitie studentilor.
        Art. 23. - (1) În vederea acreditãrii, primele trei serii de absolventi ai institutiilor de învãiãmânt superior autorizate provizoriu sustin examenul de licentã sau, dupã caz, de absolvire la facultãtile, respectiv colegiile, stabilite de Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare.
        (2) Din comisiile de examinare nu pot face parte cadrele didactice care au desfãsurat activitãti la facultãtile sau colegiile de la care provin candidatii care urmeazã sã sustinã examenul de licentã sau de absolvire, în conditiile prevãzute la alin. (1).
        (3) Diplomele de licentã sau, dupã caz, de absolvire pentru cei care promoveazã examenele în conditiile prevãzute la    alin. (1) se elibereazã de institutia organizatoare. În aceste diplome se specificã în mod obligatoriu instituiia care a asigurat scolarizarea. Diplomele sunt recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale.
        (4) Pentru acreditare, pe lângã îndeplinirea celorlalte conditii prevãzute de lege, este necesar ca cel putin 51 % din totalul primelor trei serii de absolventi sã promoveze examenul de licentã sau de diplomã ori, dupã caz, de absolvire, pânã la termenul prevãzut la art. 6 alin. (2). Pentru fiecare serie de absolventi promovabilitatea în interiorul termenului prevãzut la art. 6 alin. (2) trebuie sã fie de cel putin 40%.
        (5) În cazul în care conditiile prevãzute la alin. (4) nu sunt îndeplinite, facultatea, colegiul sau specializarea intrã în procesul de lichidare începând cu anul I.
        (6) În perioada de functionare provizorie institutia de învãtãmânt superior este obligatã sã respecte standardele care au stat la baza acordãrii autorizatiei. Structurile institutionale de învãtãmânt superior si conditiile de functionare a specializãrilor pentru care au fost date autorizatii de functionare provizorie pot fi modificate numai în conditiile reluãrii procedurilor de evaluare. Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare, precum si alte autoritãti publice abilitate prin lege efectueazã controale ori de câte ori se considerã necesar, fãrã percepere de taxe. În situatia în care se constatã neîndeplinirea conditiilor prevãzute în prezenta lege se aplicã dispozitiile alin. (5).
        Art. 24. - (1) Baza materialã a institutiei de învãtãmânt superior trebuie sã corespundã standardelor desfãsurãrii unui proces instructiv-educativ de calitate.
        (2) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare provizorie institutia trebuie sã facã dovada cã dispune de:
        a) spatii adecvate procesului de învãtãmânt, în proprietate sau prin închiriere;
        b) laboratoare proprii sau închiriate, cu dotare corespunzãtoare pentru un an în avans fatã de anul scolarizat;
        c) bibliotecã dotatã cu salã de lecturã si fond de carte propriu corespunzãtor continutului disciplinelor predate si nivelului
            acestora.
        (3) Pentru obtinerea acreditãrii institutia de învãtãmânt superior trebuie sã facã dovada cã în perioada de functionare provizorie a utilizat cel puiin 25% din venituri pentru investitii în baza materialã proprie.
        (4) Dupã douã cicluri de scolarizare ulterioare înfiintãrii prin lege, institutia de învãtãmânt superior trebuie sã facã dovada cã dispune în proprietate de cel putin 50% din spatiile de învãtãmânt si cã, în toatã perioada anterioarã, a utilizat cel putin 25% din venituri pentru investitii în baza materialã proprie.
        Art. 25. - (1) Institutiile care solicitã autorizatia de functionare provizorie sau acreditarea trebuie sã dovedeascã faptul cã personalul didactic si de cercetare propriu desfãsoarã activitãti de cercetare stiintificã valorificate prin publicatii, contracte, expertize, consultantã sau prin alte modalitãti.
        (2) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare provizorie sau a acreditãrii, institutia de învãtãmânt superior trebuie sã facã dovada câ dispune de structuri de management academic si administrativ, adecvate fiecãrei etape.
        Art. 26. - La evaluarea academicã periodicã a facultãtilor, colegiilor si specializãrilor, dupã caz, acestea trebuie sã îndeplineascã standardele stabilite pentru procesul de acreditare si celelalte prevederi legale.

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

        Art. 27. - Institutiile cu activitãti de învãtãmânt superior înfiintate dupã 22 decembrie 1989 sunt obligate sã solicite autorizatia de functionare provizorie în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
        Art. 28. - Prin acreditare se recunoaste valabilitatea întregii activitãti desfãsurate de institutiile de învãtãmânt superior pânã la data acordãrii acesteia.
        Art. 29. - În întelesul prezentei legi, filialele institutiilor, facultãtilor, colegiilor sau specializãrilor sunt considerate unitãti distincte. Acestea se supun separat procedurii de evaluare academicã si acreditare prevãzute în prezenta lege.
        Art. 30. - (1) Pot desfãsura activitãti de învãtãmânt superior si pot utiliza denumirile universitate, institut, academie de studii sau altele similare numai institutiile de învãtãmânt superior autorizate sã functioneze provizoriu sau acreditate.
        (2) Desfãsurarea de activitãti de învãtãmânt superior de cãtre unitãti neautorizate, precum si asumarea denumirii universitate, în sensul de institutie de învãtãmânt superior, sau asumarea de calitãti si atributii academice se pedepsesc conform legii penale.
        (3) Dispozitiile alin. (2) se aplicã, treptat, si institutiilor cu activitãti de învãtãmânt superior, aflate în lichidare, cãrora li s-a retras dreptul de scolarizare începând cu anul I, în conditiile legii.
        (4) Institutiile care desfãsoarã activitate de învãtãmânt superior sunt obligate sã afiseze, la loc vizibil, actele prin care au fost autorizate provizoriu sau acreditate, dupã caz.
        (5) Sesizarea organelor de urmãrire penalã se face de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare sau de cãtre orice altã persoanã fizicã sau juridicã care se considerã lezatã în drepturile sale prin functionarea institutiei în cauzã.
        Art. 31. - (1) Cadrul didactic cu functia de bazã la o institutie de învãtãmânt de stat sau particular poate efectua activitãti didactice prin asociere, indiferent de forma de angajare, la alte institutii de învãtãmânt superior, în conformitate cu prevederile legale si cu Carta Universitarã.
        (2) Prevederile alin. (1) se aplicã si personalului didactic asociat institutiilor de învãtãmânt superior, provenit din alte sectoare de activitate.
        (3) Cadrul didactic asociat are obligatia de a face cunoscut, prin declaratie scrisã, conducãtorului institutiei în care are functia de bazã, precum si rectorilor institutiilor la care este asociat, numãrul orelor didactice prestate prin asociere.
        Art. 32. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Guvernul propune Parlamentului constituirea Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare.
        (2) În termen de 30 de zile de la constituire Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare stabileste comisiile de evaluare din subordine si numeste membrii acestora.
        (3) În acelasi interval Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare elaboreazã regulamentele proprii de functionare.
        Art. 33. - (1) Desfãsurarea de activitãti de învãtãmânt superior si eliberarea de acte de studii, în alte conditii decât cele prevãzute prin prezenta lege, atrag rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, a celor vinovati.
        (2) Consiliul National de Evaluare Academicã si Acreditare face publicã lista cuprinzând facultãtile, colegiile si specializãrile care nu au fost autorizate provizoriu sau acreditate.
        (3) Perceperea de taxe scolare si eliberarea de acte de studii, în cadrul unei activitãti desfãsurate în alte conditii decât cele prevãzute de prezenta lege, atrag rãspunderea civilã sau penalã, dupã caz, a celor vinovati.
        Art. 34. - (1) Se considerã desfiintatã o specializare pentru care, din diferite motive, institutia nu a mai scolarizat, începând cu anul I, o perioadã minimã egalã cu un ciclu de scolarizare. Reluarea activitãtii la aceste specializãri presupune o nouã autorizare de functionare.
        (2) Desfiintarea institutiei de învãtãmânt superior se face în momentul încetãrii totale a activitãtii acesteia din diferite motive sau în cazul în care se constatã cã institutia desfãsoarã activitãti ostile statului român sau în contradictie cu legile si cu Constitutia României.

ORDONANTA GUVERNULUI  Nr. 19/1997*)
privind transporturile


        *) Republicatã în temeiul art. 11 din Legea nr. 197 din 4 noiembrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 11 noiembrie 1998, dându-se articolelor si alineatelor numerotarea corespunzãtoare.
Ordonanta Guvernului nr. 19 din 18 august 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al Romãniei, Partea I, nr. 200 din 20 august 1997.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

        Art. 1. - (1) Prezenta ordonantã stabileste normele generale aplicabile modurilor de transport rutier, feroviar, naval si aerian din cadrul sistemului national de transport, precum si atributiile si rãspunderile autoritãtilor competente de reglementare, coordonare, control, inspectie si supraveghere cu privire la activitãtile de transport si la mijloacele de transport.
        (2) Dispozitiile prezentei ordonante constituie cadrul general aplicabil tuturor actelor normative specifice modurilor de transport si activitãtilor conexe acestora.
        Art. 2. - Sistemul national de transport are caracter strategic, constituie parte integrantã a sistemului economic si social si are urmãtoarele componente:
        a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval si aerian;
        b) mijloacele de transport;
        c) operatorii de transport si ai activitãtilor conexe transporturilor.
        Art. 3. - Principalele obiective ale sistemului national de transport sunt:
        a) realizarea conectãrii tuturor localitãtilor la reteaua nationalã de transport;
        b) asigurarea dreptului la liberã circulatie a cetãtenilor;
        c) asigurarea liberei circulatii a bunurilor;
        d) asigurarea efectuãrii transporturilor care privesc siguranta nationalã;
        e) asigurarea racordãrii lui la sistemele internationale de transport;
        f) participarea la dezvoltarea economicã si socialã a tãrii.
        Art. 4. - Dezvoltarea sistemului national de transport se realizeazã tinându-se seama de urmãtoarele cerinte:
        a) promovarea programelor nationale de realizare a unei dezvoltãri durabile a economiei nationale;
        b) nevoile de apãrare a tãrii;
        c) asigurarea unui nivel ridicat de sigurantã a traficului;
        d) eficienta economicã;
        e) asigurarea conditiilor de conservare si de protejare a mediului;
        f) utilizarea rationalã a energiei;
        g) respectarea conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte.
        Art. 5. - (1) Modurile de transport, parte integrantã a sistemului national de transport, care fac obiectul dispozitiilor prezentei ordonante, sunt:
        a) transportul rutier;
        b) transportul feroviar;
        c) transportul naval;
        d) transportul aerian;
        e) transportul multimodal si combinat.
        (2) Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport si ai activitãtilor conexe acestora.
        (3) Ministerul Transporturilor coordoneazã modurile de transport printr-o abordare multimodalã, tinând seama de capacitãtile existente sau de cele prevãzute pentru fiecare mod de transport si de promovarea unei dezvoltãri rationale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementãrilor specifice fiecãrui mod de transport.
        Art. 6. - Statul sprijinã dezvoltarea si functionarea transportului public, subventioneazã sau, dupã caz, sustine financiar transportul public de cãlãtori, garanteazã libera initiativã si autonomia transportatorilor si asigurã conditiile unei concurente loiale între modurile de transport si între diferitele categorii de transportatori.
        Art. 7. - Utilizatorii de transporturi au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îsi exercitã dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei însisi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.
        Art. 8. - În toate raporturile generate de activitatea de transport protectia vietii umane si a mediului este prioritarã.
        Art. 9. - (1) Infrastructurile de transport sunt destinate desfãsurãrii activitãtilor de transport, activitãtilor conexe transporturilor si activitãtilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile destinate activitãtilor de transport sunt retelele de cãi rutiere, feroviare, navale si aeriene.
        (2) Mijloacete de transport sunt mijloace mobile, cu sau fãrã propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate sã se deplaseze pe o cale de comunicatie rutierã, feroviarã, navalã sau aerianã.
        (3) Operatorii de transport sunt transportatori, români sau strãini, care au acces egal si nediscriminatoriu la infrastructura deschisã accesului public. Prin transportatori se întelege persoanele fizice sau juridice, autorizate sã efectueze transporturi, interne sau internationale, de persoane sau de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport detinute în proprietate sau cu chirie.
        (4) Operatorii activitãtilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectueazã activitãtile ce se desfãsoarã în legãturã cu/sau în timpul transportului.

CAPITOLUL II

Autoritãtile competente. Atributii

        Art. 10. - Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administratiei publice centrale si în aceastã calitate are urmãtoarele atributii:
        a) elaboreazã strategiile de dezvoltare a activitãtilor de transport;
        b) elaboreazâ si supune aprobãrii Guvernului programele de modernizare si dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, apartinând domeniului public;
        c) asigurã administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public de interes national, apartinând domeniului public al statului;
        d) asigurã tuturor utilizatorilor acces egal si nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;
        e) asigurã beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul si mijlocul de transport;
        f) sprijinã dezvoltarea si functionarea transportului public;
        g) stimuleazã libera initiativã si asigurã autonomia transportatorilor;
        h) asigurã conditiile unui mediu concurential normal în interiorul fiecãrui mod de transport, precum si între modurile de transport;
        i) asigurã efectuarea transporturilor militare si a transporturilor de interventie în caz de calamitãti naturale sau în alte situatii deosebite;
        j) asigurã dezvoltarea cercetãrii în transporturi, în corelare cu programele nationale de cercetare;
        k) elaboreazã politica economicã în domeniul transporturilor;
        i) elaboreazã politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale si a transportului combinat;
        m) elaboreazã politici de dezvoltare echilibratã a tuturor modurilor de transport;
        n) asigurã gestionarea proprietãtilor publice si private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege;
        o) gestioneazã resursele financiare alocate prin bugetul de stat, resursele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;
        p) aprobã sau supune spre aprobare Guvernului, dupã caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, apartinând domeniului public al statului;
        r) clasificã infrastructurile de transport în conformitate cu standardele nationale si internationale;
        s) organizeazã activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor;
        t) autorizeazã functionarea porturilor, aerodromurilor civile, gãrilor si a autogãrilor;
        u) stabileste legãturi cu ministere similare, cu alte autoritãti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice sau fizice din tarã sau din strãinãtate.
        Art. 11. - Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale în domeniul transporturilor Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de activitate pentru unul sau mai multi ani cu agenti economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice si mijloace tehnice si economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate încheiate se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
        Art. 12. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale si combinate, având urmãtoarele atributii:
        a) reprezintã Guvernul în domeniul transporturilor în organismele internationale si în relatiile bilaterale cu alte state;
        b) elaboreazã si promoveazã acte normative si norme destinate asigurãrii compatibilitãtii sistemului national de transport cu sistemele de transport internationale;
        c) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, întretinerea si exploatarea infrastructurilor de transport;
        d) emite norme tehnice obligatorii pentru constructia, inspectia tehnicã si exploatarea mijloacelor de transport, inclusiv norme referitoare la protectia mediului;
        e) stabileste nomenclatorul de functii si de personal care lucreazã în transporturi sau concurã la siguranta traficului;
        f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere si brevetare a personalului care lucreazã în transporturi sau concurã la siguranta traficului si stabileste conditiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor sau brevetelor acordate;
        g) organizeazã examene si autorizãri si emite atestate, autorizatii, certificate, licente si brevete pentru personalul din transporturi, precum si pentru operatori;
        h) stabileste programe de pregãtire si perfectionare pentru personalul de sigurantã din transporturi si organizeazã desfãsurarea acestora;
        i) emite norme obligatorii de licentiere si autorizare a agentilor economici care efectueazã sau vor efectua activitãti de transport ori activitãti specifice sigurantei traficului si stabileste conditiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor si autorizatiilor;
        j) emite norme obligatorii de sigurantã a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum si pentru transportul multimodal si combinat si supravegheazã respectarea acestora;
        k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mãrfuri periculoase;
        i) acordã sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în conditiile legii;
        m) certificã starea tehnicã a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementãrile nationale si internationale;
        n) stabileste organizarea regionalã a transporturilor rutiere, feroviare, navale si aeriene. Aprobã utilizarea spatiului aerian, a cãilor navigabile din apele nationale si internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apãrãrii Nationale si ale Ministerului de Interne;
        o) aprobã survolarea spatiului aerian al României, decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe/si pe aeroporturile situate pe teritoriul României;
        p) asigurã dirijarea aeronavelor în spatiul aerian al României si a navelor în apele nationale navigabile, în conformitate cu reglementãrile nationale si internationale;
        q) exercitã activitatea de registru, de inspectie si de control în transporturi;
        r) acordã permisiunea de intrare si de plecare a navelor românesti si strãine în/si din porturile civile românesti;
        s) stabileste conditiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor si a materialului rulant;
        s) asigurã certificarea de tip si individualã a mijloacelor de transport;
        t) supravegheazã navele, indiferent de pavilionul acestora, în apele nationale navigabile;
        u) gestioneazã frecventele de comunicatii alocate;
        v) poate acorda, pe bazã de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuitã a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii strãini;
        x) autorizeazã efectuarea lucrãrilor care afecteazã zonele de sigurantã si de protectie a infrastructurilor, deschise accesului public;
        y) stabileste zonele obligatorii de pilotaj în apele nationale navigabile;
        z) ancheteazã evenimentele sau accidentele grave produse în activitãtile de transport;
        w) asigurã, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulatiei si navigatiei si controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor si activitãtilor de transport.
        Art. 13. - (1) Ministerul Transporturilor stabileste conditiile tehnice, regulile de sigurantã si modatitãtile de inspectie si de control aplicabile diferitelor moduri de transport.
        (2) Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice specializate, însãrcinate sã elaboreze si sã punã în aplicare normele tehnice si reglementãrile corespunzãtoare, sã asigure pregãtirea profesionalã si perfectionarea personalului din transporturi, sã efectueze certificarea si înmatricularea mijloacelor de transport si sã asigure inspectia si controlul acestora.
        (3) Ministerul Transporturilor asigurã, direct sau prin delegare de competentã, prin institutii publice subordonate sau prin societãti comerciale autorizate, controlul tehnic si inspectia de sigurantã a traficului pentru transportul feroviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal si combinat.
        (4) Institutiile publice si societãtile comerciale prevãzute la alin. (2) si (3) se vor finanta integral din tarife, taxe si comisioane obtinute din prestãrile de servicii specifice.
        Art. 14. - (1) Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizatii si licente si al redeventelor se stabileste prin hotãrâre a Guvernului, iar regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum si cel al fondurilor speciale constituite din sume încasate cu titlu de taxe se stabilesc printr-o lege specialã.
        (2) Tarifele pentru cursurile de pregãtire profesionalã si de examinare, în vederea obtinerii certificatelor de capacitate, a licentelor si a brevetelor, se stabilesc de cãtre Ministerul Transporturilor.
        Art. 15. - Ministerul Transporturilor, consiliile judetene sau consiliile locale pot asigura, conform legii:
        a) în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public, amplasarea si întretinerea unui sistem unitar informational privind transportul public de persoane. Modul unitar de prezentare a sistemului informational va fi stabilit prin norme de cãtre Ministerul Transporturilor;
        b) stabilirea unor plafoane ale tarifelor si taxelor, reduceri sau scutiri de tarife si taxe ori conditii tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice, atunci când factori sociali impun acest lucru. În aceste cazuri transportatorul va primi o compensatie în bani din partea Guvernului sau, dupã caz, din partea autoritãtilor publice locale, destinatã sã acopere costul real al transportului si sã mentinã serviciul public de transport.
        Art. 16. - Pentru asigurarea transportului public de persoane, precum si pentru aprovizionarea populatiei cu produse de strictã necesitate în zonele izolate sau greu accesibile, statul va subventiona cheltuielile suplimentare ale transportatorilor, la cererea justificatã a consiliilor judetene.

CAPITOLUL III

Proprietatea publicã si privatã în domeniul transporturilor

        Art. 17. - (1) Proprietatea publicã în domeniul transporturilor este constituitã din infrastructura deschisã accesului public, precum si din bunurile de interes public, stabilite prin lege.
        (2) Alte bunuri din domeniul transporturilor, ce apartin statului sau unitãtilor administrativ-teritoriale, constituie proprietatea privatã a acestora.
        Art. 18. - (1) Bunurile, proprietate publicã sau privatã a statului din domeniul transporturilor, pot fi date în administrare, prin hotãrâre a Guvernului, institutiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi închiriate sau concesionate în conditiile legii.
        (2) Bunurile, proprietate publicã sau privatã din domeniul transporturilor, administrate de unitãtile administrativ-teritoriale, pot fi închiriate sau concesionate în conditiile legii.

CAPITOLUL IV

Executarea transporturilor

        Art. 19. - (1) Ministerul Transporturilor elaboreazã si supune aprobãrii Guvernului schema retelei nationale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasãrii persoanelor si a mãrfurilor între toate localitãtile tãrii, precum si conectarea infrastructurilor nationale de transport la principalele infrastructuri de transport international.
        (2) Consiliile judetene împreunã cu consiliile locale vor elabora schema retelei locale de transport, care va fi avizatã de cãtre Ministerul Transporturilor.
        (3) Schema retelei nationale de transporturi va fi aprobatã prin hotãrãre a Guvernului.
        Art. 20. - (1) Transportul de persoane sau de bunuri poate fi transport în interes public sau transport în interes propriu.
        (2) Transporturile executate de persoane juridice sau fizice, în conditii nediscriminatorii de acces pentru terti, pe baza unui contract de transport, contra platã, sunt transporturi în interes public, denumite în continuare transporturi publice.
        (3) Contractul de transport se încheie între transportator si beneficiarul de transport si se probeazã, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport înmânat pasagerului, iar pentru transportul de mãrturi, printr-un document specific de transport.
        (4) În cazul transporturilor de persoane în regim de taximetrie se va stabili prin norme ale Ministerului Transporturilor si ale consiliilor locale modul cum se aplicã prevederea de la alin. (3).
        (5) Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizati de Ministerul Transporturilor.
        Art. 21. - (1) Transportul în interes personal, executat de persoane fizice în vederea asigurãrii deplasãrii unor persoane sau bunuri, precum si transportul în folos propriu, organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitãtile proprii, cu mijloacele de transport pe care le detin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere, este transport în interes propriu.
        (2) Transportul în folos propriu de bunuri si de persoane trebuie sã constituie accesoriul unei alte activitãti economice executate de persoana care îl organizeazã, iar bunurile transportate trebuie sã fie proprietatea acesteia ori sã fie rezultatul activitãtii sale.
        (3) Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se executã fãrã perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii.
        Art. 22. - (1) Persoanele fizice sau juridice care efectueazã transporturi de bunuri si de persoane, altele decât cele în interes personal, se autorizeazã de cãtre Ministerul Transporturilor.
        (2) Evidenta autorizatiilor se tine de cãtre Ministerul Transporturilor în registre unice, pe moduri de transport.
        (3) Se excepteazã persoanele fizice sau juridice care efectueazã transporturi în regim de taximetrie.
        (4) Pentru transporturile de bunuri si de persoane, efectuate în interes propriu de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne si de cãtre alte institutii componente ale sistemului national de apãrare, autorizatiile se acordã de cãtre organele proprii ale acestora.
        Art. 23. - Tarifele transporturilor publice se formeazã liber si concurential pe baza cererii si a ofertei.

CAPITOLUL V

Investitiile în transporturi

        Art. 24. - (1) Obiectivele de investitii privind infrastructurile de transport deschise accesului public, echipamentele si tehnologiile aferente acestora, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, se stabilesc de cãtre acesta, pe baza unor evaluãri economice si financiare si a unor criterii de eficientã în cadrul aceluiasi mod de transport sau între moduri diferite ori combinatii de moduri de transport.
        (2) Obiectivele de investitii privind infrastructurile de transport deschise accesului public si echipamentele aflate
în administrarea autoritãtilor publice locale se stabilesc de cãtre acestea.
        Art. 25. - (1) Mijloacele de finantare necesare realizãrii noilor infrastructuri sau modernizãrii infrastructurilor existente pot proveni din fonduri speciale, constituite pentru fiecare mod de transport din reinvestirea profitului obtinut, din credite bancare interne sau externe, de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, precum si din alte surse constituite conform legii.
        (2) Autoritãtile administratiei publice locale, precum si agentii economici sau utilizatorii pot participa, în conditiile legii, la finantarea infrastructurii de transport de interes local sau regional.
        (3) Utilizarea spatiului aerian, a infrastructurilor de transport deschise accesului public, apartinând domeniului public, si a dotãrilor adiacente se face cu perceperea unor taxe, redevente si tarife, care alimenteazã fondurile speciale pentru infrastructura fiecãrui mod de transport.

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

        Art. 26. - Dispozitiile specifice fiecãrui mod de transport se stabilesc prin legi speciale.
        Art. 27. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
        Art. 28. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante orice dispozitii contrare se abrogã, cu exceptia celor care reglementeazã în acest domeniu competentele institutiilor componente ale sistemului national de apãrare.