MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr. 563    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 18 noiembrie 1999

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATlEI PUBLICE CENTRALE

            25. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice.

            980. - Ordin pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bãuturi alcoolice, republicatã, cu modificãrile ulterioare.

REPUBLICÃRI

            LEGEA Nr. 50/1996*) privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATlEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ DE CONTROL AL
EXPORTURILOR STRATEGICE
SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentã
a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

            Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
            având în vedere prevederile art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice,
            emite urmatorul ordin:
            Articol unic. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice.

Presedintele Agentiei Nationale de Control
al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
Marius Petrescu,
secretar de stat

Bucuresti, 9 noiembrie 1999.
Nr. 25.

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999
privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Termenii specifici utilizati in cuprinsul acestor norme metodologice sunt in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, denumita in continuare ordonanta.
            Art. 2. - (1) In cadrul procesului de autorizare se parcurg, dupa caz, urmatoarele etape:
            a) stabilirea caracterului de produs strategic si incadrarea operatiunii care urmeaza sa fie realizata in unul dintre tipurile definite in ordonanta;
            b) consultarea, dupa caz, a Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, denumita in continuare agentie, sau a altor organisme abilitate, privind corectitudinea incadrarii operatiunii care urmeaza sa fie realizata;
            c) pregatirea documentelor, intocmirea si depunerea dosarului la agentie pentru obtinerea autorizatiei sau a permiselor necesare in vederea efectuarii operatiunilor pentru care s-a facut solicitarea respectiva;
            d) preluarea autorizatiei sau a permiselor eliberate de agentie;
            e) pregatirea formularelor de cereri de licente si depunerea acestora, insotite de autorizatia eliberata, dupa caz, de catre agentie sau de catre alte organisme abilitate;
            f) preluarea licentelor de la agentie.
            (2) Corelarea etapelor cu termenele prevazute si cu momentul in care trebuie sa inceapa operatiunile cu produsele strategice respective tine de responsabilitatea exclusiva a persoanei care solicita autorizarea.

CAPITOLUL II
Eliberarea autorizatiilor

            Art. 3. - (1) Persoanele juridice pot efectua operatiuni de comert exterior cu produse strategice numai in conditiile detinerii unei autorizatii.
            (2) Autorizarea persoanelor prevazute la alin. (1) se efectueaza astfel:
            a) cele din structura sau din subordinea organelor sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala, de catre Ministerul Apararii Nationale;
            b) cele care desfasoara operatiuni comerciale cu produse nucleare, de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
            c) cele care nu sunt prevazute la lit. a) si b), de catre agentie.
            Art. 4. - Pentru operatiunile necomerciale - tranzitul international si transbordarile efectuate pe teritoriul României - nu se elibereaza autorizatii, acestea desfasurandu-se pe baza de permise eliberate de agentie.
            Art. 5. - In vederea eliberarii de catre agentie a autorizatiei de a efectua operatiuni de comert exterior cu produse strategice, persoanele juridice mentionate la art. 3 alin. (2) lit. c) vor depune la sediul acesteia urmatoarele documente:
            a) cerere-tip de autorizare, semnata de catre conducatorul persoanei juridice care solicita autorizarea;
            b) documentele de infiintare care stabilesc regimul juridic, obiectul de activitate, modul de organizare si functionare, precum si actele aditionale intocmite ulterior constituirii - copii;
            c) certificatul de inregistrare fiscala - copie;
            d) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului - copie;
            e) avizul Ministerului Apararii Nationale pentru persoanele juridice care desfasoara operatiuni de comert exterior cu armamente, munitii si alte produse militare, altele decat cele prevazute la art. 26 alin. (1) si (3) din ordonanta - copie;
            f) alte documente pe care agentia le poate solicita la depunerea dosarului sau pe durata procesului de autorizare, necesare pentru evaluarea cat mai corecta a oportunitatii eliberarii autorizatiei solicitate (incadrarea cu personal de specialitate cunoscator al legislatiei in domeniu, mijloacele de tinere a evidentei specifice a produselor strategice, caracteristicile tehnice si utilizarea produselor strategice, extras din ultimul bilant contabil depus la administratia financiara, cadrul comercial care sustine derularea unor operatiuni de comert exterior cu produse strategice etc.).

CAPITOLUL III
Eliberarea licentelor

            Art. 6. - Licenta este unicul document care da dreptul unei persoane autorizate sa efectueze operatiuni de comert exterior cu produse strategice, in conformitate cu prevederile ordonantei.
            Art. 7. - Pentru eliberarea licentelor individuale sau globale de export, precum si pentru operatiunile efectuate cu parteneri straini, care se refera la cumparari sau vanzari de produse strategice, fara atingerea fizica a teritoriului României, persoanele autorizate vor depune la agentie urmatoarele documente:
            a) cererea-tip de licenta, semnata de catre conducatorul persoanei juridice care solicita licenta;
            b) certificatul international de import sau un document echivalent, in original, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatorului, prin care acesta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finala declarate si sa nu reexporte produsele importate decat cu aprobarea prealabila, data in scris, a autoritatilor romane;
            c) autorizatia emisa de Ministerul Apararii Nationale, pentru persoanele juridice din structura sau din subordinea organelor sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala - copie;
            d) autorizatia de operatiune eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul exportului de produse nucleare - copie;
            e) alte documente pe care agentia le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele strategice care fac obiectul cererii de licenta.
            Art. 8. - Pentru eliberarea licentelor individuale sau globale de import persoanele autorizate vor depune la agentie urmatoarele documente:
            a) cererea-tip de licenta, semnata de catre conducatorul persoanei juridice care solicita licenta;
            b) cererea de eliberare a certificatului international de import sau a documentului echivalent (la solicitarea partenerului extern exportator);
            c) declaratia destinatarului final;
            d) autorizatia emisa de Ministerul Apararii Nationale, pentru persoanele din structura sau din subordinea organelor sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala - copie;
            e) autorizatia de operatiune eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul importului de produse nucleare - copie;
            f) alte documente pe care agentia le poate solicita, in functie de specificul operatiunii si de produsele strategice care fac obiectul cererii de licenta.
            Art. 9. - Licentele generale se acorda de catre agentie, in situatii determinate, tuturor exportatorilor autorizati, pentru exporturile unuia sau mai multor produse catre una sau multe destinatii.
            Art. 10. - Produsele strategice supuse regimului de control prin licente generale, tarile in raport cu care se aplica acest regim, precum si conditiile in care se desfasoara operatiunile respective se stabilesc prin ordin al presedintelui agentiei si se publica in Monitorul Oficial al României,         Partea I.

CAPITOLUL IV
Eliberarea permiselor

            Art. 11. - Pentru operatiunile necomerciale de scoatere sau introducere, in regim definitiv sau temporar, din sau in teritoriul României a produselor strategice vor fi depuse la sediul agentiei, in vederea eliberarii permisului pentru operatiuni necomerciale, urmatoarele documente, dupa caz:
            a) cerere-tip pentru eliberarea permisului, semnata de persoana fizica sau de conducatorul persoanei juridice;
            b) documente din care sa rezulte date referitoare la:
            - denumirea si tipul activitatii;
            - locul unde se desfasoara activitatea;
            - date despre partenerii straini;
            - date despre partenerii romani;
            - denumirea, cantitatea si modul de ambalare a produselor ce fac obiectul operatiunii;
            - mijlocul de transport cu ajutorul caruia se va efectua operatiunea necomerciala;
            - perioada in care se desfasoara operatiunea necomerciala;
            - denumirea punctului de intrare in teritoriul vamal al României;
            - denumirea punctului de iesire din teritoriul vamal al României;
            - numarul si identitatea personalului care participa la operatiune (daca au in dotare armament si munitie se vor prezenta si date referitoare la tip, cantitate si scop);
            c) documente privind garantiile partenerului extern referitoare la utilizarea produselor strategice (in cazul operatiunilor de scoatere din teritoriul României);
            d) alte documente solicitate de agentie.
            Art. 12. - Introducerea in teritoriul national de produse strategice pentru desfasurarea de catre formatiuni militare din compunerea unor forte armate straine a activitatilor de pregatire in comun cu formatiuni din structura sau din subordinea sistemului national de aparare, ordine publice si siguranta nationala se efectueaza pe baza aprobarii Parlamentului României, prin permis emis de agentie.
            Art. 13. - (1) Scoaterea din teritoriul national a produselor strategice, ocazionata de participarea formatiunilor din structura sau din subordinea sistemului national de aparare, ordine publica si siguranta nationala la activitati de mentinere a pacii sau in scopuri umanitare, se efectueaza pe baza aprobarii Parlamentului României prin permis emis de agentie;
            (2) Scoaterea din teritoriul national a produselor strategice pentru desfasurarea de activitati de pregatire in comun cu formatiuni din compunerea unor forte armate straine se efectueaza pe baza hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prin permis emis de agentie.
            Art. 14. - Pentru eliberarea permisului de tranzit international vor fi depuse la sediul agentiei urmatoarele documente, dupa caz:
            a) cerere-tip pentru eliberarea permisului de tranzit international, semnata de persoana fizica sau de conducatorul persoanei juridice;
            b) documente din care sa rezulte date referitoare la:
            - denumirea partenerilor straini;
            - denumirea, cantitatea si modul de ambalare a produselor strategice ce fac obiectul tranzitului;
            - date despre numarul si identitatea personalului care insoteste transportul (daca au in dotare armament si munitie se vor prezenta si date referitoare la tip, cantitate si scop);
            - mijlocul de transport cu ajutorul caruia se va efectua tranzitul si daca se solicita transbordarea produselor;
            - perioada in care se va efectua tranzitul;
            - denumirea punctului de intrare in teritoriul vamal al României;
            - denumirea punctului de iesire din teritoriul vamal al României;
            c) factura externa;
            d) licenta de export sau documentul echivalent emis de catre autoritatea din tara exportatorului;
            e) licenta de import sau documentul echivalent emis de catre autoritatea din statul destinatar al tranzitului;
            f) documentul de autorizare a tranzitului, emis de statul vecin pe care urmeaza sa il tranziteze produsele strategice dupa parasirea teritoriului national al României;
            g) avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul tranzitului produselor nucleare;
            h) documente din care sa rezulte ca au fost luate masurile necesare pentru asigurarea pazei si securitatii transportului pe teritoriul României;
            i) Hotararea Parlamentului României, in cazul tranzitului de produse strategice ce intra in compunerea esaloanelor militare ale fortelor armate straine;
            j) alte documente solicitate de agentie.
            Art. 15. - Pentru eliberarea permisului de transbordare vor fi depuse la sediul agentiei urmatoarele documente, dupa caz:
            a) cerere-tip de transbordare, semnata de conducatorul persoanei juridice care solicita transbordarea;
            b) documente din care sa rezulte date referitoare la:
            - denumirea persoanelor care sunt proprietare ale produselor strategice ce sunt transbordate;
            - denumirea, cantitatea si modul de ambalare a produselor strategice ce fac obiectul transbordarii;
            - locul si perioada in care se va efectua transbordarea;
            - denumirea mijloacelor de transport din si in care se va efectua transbordarea;
            c) licenta de export sau documentul echivalent emis de catre autoritatea statului din care se efectueaza transferul produselor strategice;
            d) licenta de import sau documentul echivalent, emis de catre autoritatea din statul importatorului;
            e) avizul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in cazul transbordarii produselor nucleare;
            f) alte documente solicitate de agentie.

CAPITOLUL V
Regimul de control

            Art. 16. - (1) Dupa efectuarea importului, dar nu mai tarziu de doua luni de la acest moment, persoanele juridice titulare ale licentelor individuale sau globale de import, la cererea partenerului extern, sunt obligate sa solicite agentiei eliberarea certificatului de control al livrarii sau a documentului echivalent emis sau certificat in conditiile cerute de autoritatea competenta din tara exportatorului.
            (2) Pentru eliberarea certificatului de control al livrarii sau a documentului echivalent sunt necesare urmatoarele documente, dupa caz:
            - documente de transport - copii;
            - factura externa - copie;
            - declaratia vamala de import - copie;
            - documente care sa ateste receptia marfurilor de catre destinatarul final - copii;
            - alte documente solicitate de agentie.
            Art. 17. - Dupa ce a avut loc livrarea produselor strategice, dar nu mai tarziu de 4 luni de la acest moment, persoanele juridice titulare ale licentelor individuale sau globale de export sunt obligate sa obtina de la partenerul extern si sa depuna la Agentie certificatul de control al livrarii sau alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatoare, prin care se atesta ca marfa a ajuns la destinatie.
            Art. 18. - (1) Agentia isi exercita atributiile de control prin corpul de control, format din specialisti proprii si din alti experti, in calitate de colaboratori externi, atestati de aceasta.
            (2) Numirea membrilor corpului de control se face prin ordin al presedintelui agentiei.
            (3) Exercitarea atributiilor corpului de control se face in baza mandatului stabilit de presedintele agentiei.
            (4) Atestarea colaboratorilor externi in vederea includerii acestora in corpul de control se face prin ordin al presedintelui agentiei.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 19. - (1) Documentele prezentate in copie vor fi insotite de originale, care vor fi returnate.
            (2) Agentia poate solicita, dupa caz, copii autentificate de pe unele documente.
            Art. 20. - Prezentele norme metodologice vor fi publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995
privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bãuturi alcoolice, republicatã, cu modificãrile ulterioare

            Ministrul finantelor,
            în temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
            în baza prevederilor art. III alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 86/1998 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 27 august 1998,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.772/1998 si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 25 septembrie 1998, se modifica potrivit anexei la prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia generala legislatie impozite indirecte, Directia generala de proceduri fiscale si sistem informational pentru veniturile statului, precum si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2000.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 31 august 1999.
Nr. 980.

ANEXÃ

            Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si bauturi alcoolice, republicata, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.772/1998 si publicate in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 25 septembrie 1998, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. La punctul 6 litera A, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            "6.A. - (1) Pentru productia interna de produse supuse marcarii licentele pentru atestarea dreptului de marcare se acorda de catre Ministerul Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte, in cazul tigaretelor si produselor din tutun, si de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in cazul alcoolului si al bauturilor alcoolice."
            2. La punctul 6 litera B, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            "6.B. - (1) Pentru importul de produse supuse marcarii licentele de atestare a dreptului de marcare atesta si dreptul de efectuare a importului. Aceste licente se acorda de catre Ministerul Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte, in cazul tigaretelor si produselor din tutun, iar pentru alcool si bauturi alcoolice, de catre directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti."
            3. La punctul 13, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
            "(4) Directia generala de tehnologia informatiei financiare va transmite lunar, pana la sfarsitul lunii urmatoare, Directiei generale legislatie impozite indirecte situatia centralizata, pe tara, a tuturor marcajelor aprobate, ridicate si utilizate, pe grupe de produse supuse marcarii."
            4. La punctul 13, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
            "(5) Unitatea autorizata cu tiparirea marcajelor realizeaza marcajele in baza situatiilor centralizatoare si este obligata sa tina evidenta tipariturilor. Lunar, pana la data de 15 a lunii urmatoare, este obligata sa comunice Ministerului Finantelor - Directia generala legislatie impozite indirecte situatia cantitatilor de timbre livrate pentru tigarete si produse din tutun, iar directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, situatia cantitatilor de banderole livrate pentru alcool si bauturi alcoolice."

REPUBLICÃRI

LEGEA Nr. 50/1996*)
privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritãtii judecãtoresti

CAPITOLUL I
Salarizarea si alte drepturi ale personalului
din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor

            Art. 1. - Salarizarea magistratilor si a personalului din instantele judecatoresti si parchete se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea, caracterul justitiei de putere in stat, de pregatirea si competenta profesionala, precum si de incompatibilitatile si interdictiile pentru magistrati, prevazute de Constitutie si de Legea nr. 92/1992**) pentru organizarea judecatoreasca, republicata.


**) Legea nr. 92/1992, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.

Sectiunea 1
Salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

            Art. 2. - (1) Salariile de baza ale magistratilor se stabilesc pe functii, in raport cu nivelul instantelor si al parchetelor si cu vechimea in magistratura.
            (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru magistratii de la instantele judecatoresti si parchete sunt prevazuti in cap. I din anexa nr. 1.
            Art. 3. - (1) Promovarea magistratilor in functii se face in conditiile prevazute de Legea        nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, pe baza de examen. Modul de organizare si de desfasurare a examenului se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
            (2) Promovarea pe loc in functii, in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face in functia imediat superioara, daca cel in cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului "foarte bun" in ultimii 4 ani, precum si vechimea in magistratura prevazuta de lege numai ca judecator sau procuror, cu respectarea celorlalte conditii prevazute in Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.
            (3) Magistratii stagiari vor beneficia in perioada stagiului de coeficienti de salarizare stabiliti corespunzator fiecarei etape de stagiu, cu conditia promovarii examenelor prevazute de lege.
            Art. 4. - Salariile de baza pentru personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, asimilat magistratilor conform Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, se stabilesc, in raport cu vechimea in magistratura, potrivit prevederilor cap. I din anexa nr. 1.
            Art. 5. - (1) Magistratii beneficiaza de un spor de stabilitate in magistratura in raport cu vechimea efectiva in functia de magistrat, calculat la salariul de baza, dupa cum urmeaza:
            - de la 5 la 10 ani - 10%;
            - de la 10 la 20 de ani - 15%;
            - peste 20 de ani - 20%.
            (2) Sporul prevazut la alin. (1) se plateste de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in magistratura.
            (3) Sporul de stabilitate in magistratura se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, potrivit legii.
            Art. 6. - (1) Indemnizatiile pentru functiile de conducere de la curtile de apel, tribunale, judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante, aprobate anual, sunt prevazute la cap. II din anexa nr. 1.
            (2) Indemnizatiile de conducere se diferentiaza in raport cu nivelul si categoria unitatii, precum si cu raspunderea pe care o implica functia de conducere indeplinita. Modul de stabilire pe categorii a instantelor judecatoresti si parchetelor, precum si incadrarea acestor unitati in categorii se fac prin ordin al ministrului justitiei.
            Art. 7. - Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza si indemnizatiile pentru personalul de conducere din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si Ministerul Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 2.
            Art. 8. - Procurorii care efectueaza activitate de supraveghere a urmaririi penale beneficiaza de o majorare cu 20% a salariului de baza brut, iar procurorii care efectueaza urmarire penala proprie beneficiaza de o majorare cu 25% a salariului de baza brut.
            Art. 9. - Magistratii beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 3% din salariul de baza brut pentru fiecare sedinta de judecata, daca sunt respectate criteriile de calitate si de operativitate stabilite de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
            Art. 10. - Magistratii care poseda titlul stiintific de "doctor in drept" sau de "doctor docent" beneficiaza de un spor de 15% din salariul de baza brut.
            Art. 11. - Magistratii care functioneaza la instante si parchete situate in mediul rural beneficiaza de salarii de baza majorate cu 25%.
            Art. 12. - (1) Magistratii pensionari pentru limita de varsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiaza de cumulul pensiei cu salariul de baza corespunzator functiei, de sporul pentru vechimea totala in munca, precum si de celelalte drepturi prevazute de lege.
            (2) La incetarea activitatii magistratii prevazuti la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei, incluzandu-se in baza de calcul al pensiei vechimea in munca si salariul, realizate dupa data pensionarii.
            (3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si magistratilor care beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
            Art. 13. - Magistratii care sunt delegati sau detasati in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, la instante sau parchete inferioare isi pastreaza salariul de baza si celelalte drepturi prevazute de lege. In cazul in care detasarea se face la instante sau parchete de nivel superior, magistratii beneficiaza de salariul de baza si de celelalte drepturi cuvenite la aceste instante si parchete.
            Art. 14. - Salariile de baza, precum si celelalte drepturi ale magistratilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.
            Art. 15. - (1) Judecatorii desemnati, in conditiile legii, sa desfasoare activitate in comisia pentru cetatenie, la registrul comertului, la birourile de publicitate imobiliara, la comisia de cercetare a averilor, precum si judecatorii-sindici beneficiaza de indemnizatie lunara de 10% din salariul de baza brut, daca participa efectiv la aceste activitati. De aceeasi indemnizatie beneficiaza si procurorii care participa la comisia de cercetare a averilor. In cazul in care un magistrat desfasoara activitate efectiva in doua sau mai multe dintre domeniile enumerate, se acorda indemnizatie pentru fiecare activitate.
            (2) De indemnizatia prevazuta la alin. (1) beneficiaza si magistratii care sunt membri ai comisiilor si birourilor electorale, constituite potrivit legii, pe perioada functionarii acestora, afara de cazul in care printr-un act normativ se stabileste o indemnizatie superioara.
            Art. 16. - (1) Magistratii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, fiind incadrabili in gradul I sau gradul II de invaliditate, in urma savarsirii impotriva lor a unor fapte prevazute de legea penala, in timpul sau in legatura cu serviciul, vor primi, pe perioada invaliditatii, o pensie egala cu salariul de baza net avut la data survenirii invaliditatii si vor beneficia, o singura data, de o compensatie egala cu de cinci ori acelasi salariu de baza net.
            (2) Magistratii care si-au pierdut partial capacitatea de munca, in conditiile alin. (1), fiind incadrabili in gradul III de invaliditate si care nu mai pot exercita in continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel putin jumatate din salariul de baza net avut in ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori acelasi salariu de baza net, precum si de dreptul de a cumula, in conditiile legii, pensia cu salariul, pe care il pot primi dintr-o alta activitate desfasurata.
            (3) Urmasii magistratilor decedati in conditiile prevazute la alin. (1): sotul supravietuitor, copiii minori si copiii majori aflati la studii, pana la implinirea varstei de 25 de ani, beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurari sociale de stat, de o pensie unica egala cu salariul de baza net pe care l-au avut magistratii respectivi la data decesului.
            Art. 17. - Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevazute in anexa nr. 3.

Sectiunea a 2-a
Salarizarea personalului auxiliar de specialitatesi a altor categorii de personal

            Art. 18. - (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la instantele judecatoresti si parchete sunt stabilite pe grade sau trepte profesionale si gradatii, in functie de pregatirea profesionala, de vechimea in specialitate si de gradul instantei sau al parchetului de pe lângã acestea.
            (2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la judecatorii si de la parchetele de pe langa aceste instante sunt prevazuti in cap. III din anexa nr. 1.
            (3) Personalul auxiliar de specialitate prevazut la alin. (1) beneficiaza de spor de stabilitate in conditiile art. 5, care se aplica in mod corespunzator.
            Art. 19. - (1) Salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate de la tribunale si de la parchetele de pe langa acestea sunt cu 5% mai mari decat cele prevazute la cap. III din anexa       nr. 1; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa aceste instante sunt cu 7% mai mari decat cele prevazute la cap. III din anexa nr. 1; salariile de baza ale personalului auxiliar de specialitate de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt cu 10% mai mari decat cele prevazute la cap. III din anexa nr. 1.
            (2) Grefierii beneficiaza de indemnizatia de sedinta de judecata in conditiile art. 9, care se aplica in mod corespunzator. De aceste dispozitii beneficiaza si grefierii-dactilografi, daca participa in locul grefierilor in sedintele de judecata.
            (3) Grefierii care participa la efectuarea actelor privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, a actelor de publicitate imobiliara, a actelor comisiei pentru cetatenie, precum si cei care sunt secretari ai comisiilor de cercetare a averii beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 15 alin. (1), care se aplica in mod corespunzator. De aceeasi indemnizatie beneficiaza si conducatorii de carte funciara.
            Art. 20. - (1) Instantele judecatoresti pot constitui un fond de pana la 15%, pentru stimularea executorilor judecatoresti, din sumele ce se fac venit la bugetul de stat, rezultate prin valorificarea bunurilor confiscate si din penalitatile incasate ca urmare a executarii hotararilor judecatoresti.
            (2) Modul de constituire, de evidentiere si de folosire a fondului prevazut la alin. (1) se stabileste de ministrul justitiei, cu avizul ministrului finantelor.

CAPITOLUL II
Salarizarea personalului din laboratoarele de expertiza criminalistica

            Art. 21. - Functiile de executie de specialitate din laboratoarele de expertiza criminalistica sunt diferentiate pe grade sau trepte profesionale si gradatii, in raport cu pregatirea profesionala si cu vechimea in specialitate.
            Art. 22. - (1) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie si indemnizatiile pentru functiile de conducere din laboratoarele de expertiza criminalistica din subordinea Ministerului Justitiei sunt prevazute in anexa nr. 4.
            (2) Functiile de sef laborator expertiza criminalistica si sef adjunct pot fi ocupate de experti criminalisti gradele I si II.
            Art. 23. - (1) Expertii criminalisti beneficiaza de spor de stabilitate in conditiile art. 5, care se aplica in mod corespunzator.
            (2) Expertii criminalisti care poseda titlul stiintific de "doctor" sau de "doctor docent" beneficiaza de un spor de 15% la salariul de baza brut.

CAPITOLUL III
Salarizarea personalului Institutului National al Magistraturii

            Art. 24. - (1) Personalul de instruire de specialitate juridica al Institutului National al Magistraturii se salarizeaza prin asimilarea functiilor acestuia cu functiile de magistrat prevazute la cap. I din anexa nr. 1, in raport cu vechimea in magistratura.
            (2) Personalul de instruire de alta specialitate decat cea juridica, precum si secretarii se salarizeaza cu coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza prevazuti de dispozitiile legale pentru aceste categorii de functii din invatamantul superior, majorati cu 45%.
            (3) Indemnizatiile de conducere pentru decanul si prodecanul Institutului National al Magistraturii sunt prevazute in cap. II din anexa nr. 5.

CAPITOLUL IV
Salarizarea personalului din Directia Generala a Penitenciarelor,
din unitatile subordonate acesteia,
precum si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie

            Art. 25. - Personalul militar din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor, precum si personalul militar din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor, din unitatile subordonate acesteia, din Directia medicala si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile personalului militar din Ministerul de Interne.
            Art. 26. - Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile de executie ale personalului civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia se stabilesc potrivit anexei nr. III/1 si, respectiv, anexei nr. III/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, aprobata prin Legea nr. 134/1994 si republicata*).
            Art. 27. - Personalul din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control al activitatii penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalul din cadrul acestui serviciu, din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor, din unitatile subordonate acesteia si din Directia medicala beneficiaza de sporuri si de alte drepturi salariale pentru activitati ce solicita incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite de munca. Categoriile de personal, locurile de munca, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare a acestora sunt prevazute in anexele nr. 6 si 7.

CAPITOLUL V
Dispozitii comune

            Art. 28. - (1) Salariile de baza pentru functiile de executie se stabilesc in raport cu pregatirea, competenta profesionala si vechimea in specialitate, pe grade sau trepte profesionale si gradatii, precum si cu nivelul unitatii.
            (2) Promovarea personalului auxiliar de specialitate in grade sau trepte profesionale se face prin examen, in raport cu vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate.
            (3) Pentru celelalte categorii de personal promovarea in post se face prin concurs, in conditiile legii.
            (4) Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru promovarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceste prevederi persoanele incadrate ca debutant.
            (5) In mod exceptional, pentru persoanele cu o competenta profesionala deosebita si care au primit numai calificativul "foarte bun", vechimea minima prevazuta la alin. (4) poate fi redusa pana la jumatate.            *) Conform pct. 4 din anexa nr. X la Legea nr. 154/1998, se abroga anexele nr. III/1 si III/2 (cu exceptia pct. 8 din nota) la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, cu modificarile ulterioare.

            (6) Modul de organizare a concursului si a examenului, prevazut la alin. (2) si (3), se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.
            Art. 29. - Salariile de baza pentru personalul de conducere sunt cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei in care cei in cauza sunt incadrati, la care se adauga indemnizatia de conducere, care face parte din salariul de baza.
            Art. 30. - (1) Trecerea in gradatia imediat superioara, precum si stabilirea indemnizatiei de conducere se fac o data pe an, de regula dupa adoptarea bugetului de stat.
            (2) La trecerea in gradatia imediat superioara se tine seama de calitatile personale, concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul "foarte bun" sau "bun" in anul precedent.
            (3) Vechimea minima necesara pentru trecerea in gradatia imediat superioara este de 2 ani. In mod exceptional, vechimea minima poate fi redusa la un an.
            (4) Incadrarea personalului, la promovare, in gradul sau treapta imediat superioara, se face la gradatia 1.
            (5) Prevederile alin. (4) se aplica si in cazul personalului care isi schimba functia, precum si al personalului angajat din alte sectoare de activitate. In cazul in care personalul este trecut intr-o functie cu nivel de salarizare mai mic, acesta va fi incadrat la un grad sau, dupa caz, la o treapta si gradatie care sa ii asigure un salariu de baza egal sau apropiat cu cel avut.
            Art. 31. - (1) Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul poate primi salariu de merit, care face parte din salariul de baza brut. Salariul de merit poate fi de pana la 20%, aplicat la salariul de baza brut, si se acorda anual.
            (2) Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 50% din numarul total de posturi de magistrati prevazute in statele de functii ale instantelor judecatoresti si ale parchetelor.
            (3) Pentru celelalte categorii de personal al instantelor judecatoresti si al Ministerului Public, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul de posturi prevazute in statul de functii pentru aceste categorii.
            (4) La laboratoarele de expertiza criminalistica, Institutul National al Magistraturii, precum si pentru personalul civil din cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor si unitatile acesteia, salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 25% din numarul total de posturi din statele de functii ale unitatilor.
            (5) Salariile de merit stabilite potrivit alin. (2)-(4) vor fi acordate cel mult 1/3 pentru functiile de conducere.
            (6) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de cel putin un an de la angajare.
            Art. 32. - Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativele "foarte bun", "bun", "satisfacator" si "nesatisfacator".
            Art. 33. - (1) Pentru vechimea in munca, personalul beneficiaza de un spor de vechime de pana la 25%, calculat la salariul de baza brut corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
            Transa de vechime in munca / Cota din salariul de baza
            - intre 3 si 5 ani 5%
            - de la 5 la 10 ani 10%
            - de la 10 la 15 ani 15%
            - de la 15 la 20 de ani 20%
            - peste 20 de ani 25%
            (2) Sporul de vechime se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca.
            Art. 34. - (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiaza, la sfarsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul de baza brut din ultima luna a anului pentru care se face premierea.
            (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acorda proportional cu perioada in care au lucrat, luandu-se in calcul salariul de baza brut din ultima luna de activitate.
            Art. 35. - In cazul in care ordonatorul principal de credite bugetare realizeaza economii la cheltuielile de personal, se pot acorda premii, in cursul anului, in limita a 5% din fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli, personalului care asigura realizarea activitatii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.
            Art. 36. - Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecarei unitati. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase.
            Art. 37. - Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate in cazul persoanelor care, in cursul anului, au desfasurat activitati profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi se anuleaza in cazul persoanelor care au fost inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.
            Art. 38. - Persoanele numite temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc, pe langa salariul de baza al functiei, gradului sau treptei in care sunt incadrate, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preiau.
            Art. 39. - (1) Magistratii, precum si personalul de specialitate mutat in interesul serviciului in alta localitate, in cadrul instantelor judecatoresti, parchetelor si unitatilor din subordinea Ministerului Justitiei, au dreptul la:
            a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
            b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza brut la data mutarii efective in alta localitate;
            c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din salariul sau de baza brut, pentru fiecare membru de familie mutat efectiv impreuna cu titularul dreptului;
            d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea celui in cauza.
            (2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, cu asigurarea unei locuinte de serviciu de catre Ministerul Justitiei sau Ministerul Public, dupa caz.
            (3) In cazul in care nu se poate asigura locuinta de serviciu, mutarea in alta localitate a magistratilor se face cu compensarea chiriei stabilite pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii, pana la asigurarea unei locuinte.
            (4) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta in localitatea in care isi desfasoara permanent activitatea si carora nu li se acorda compensarea cheltuielilor de chirie in conditiile alin. (3) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care isi au resedinta si localitatea unde isi are sediul instanta sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. In situatia in care nu exista mijloace de transport intre aceste localitati ori magistratii efectueaza deplasarea cu autoturismul propriu, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care au lucrat efectiv.
            Art. 40. - (1) Magistratilor care nu poseda locuinta proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea li se asigura locuinta de serviciu de catre Ministerul Justitiei sau Ministerul Public, dupa caz, in termen de 6 luni de la incadrarea in functie. Pana la atribuirea locuintei de serviciu magistratii beneficiaza, la cerere, de compensarea din fonduri bugetare a valorii chiriei stabilite pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii.
            (2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si magistratii in functie in momentul intrarii in vigoare a prezentei legi.
            Art. 41. - Magistratii si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justitiei in folosirea caselor de odihna, a sanatoriilor si a altor amenajari recreative si sportive, aflate in administrarea Ministerului Justitiei.
            Art. 42. - (1) Absolventii, in primul an de activitate, incadrati ca personal de specialitate in unitati din justitie si in parchete situate in alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu salariul de baza brut corespunzator functiei, gradului sau treptei si gradatiei in care urmeaza sa fie incadrati. Aceasta indemnizatie se acorda si absolventilor incadrati in Ministerul Justitiei.
            (2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi echivalenta cu doua salarii de baza brute.
            (3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept sa se acorde indemnizatia prevazuta la alin. (2) si in cazul angajarii lor in localitati in care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
            (4) Drepturile prevazute la alin. (1) si (2) se inscriu in carnetul de munca si se acorda o singura data in timpul activitatii.
            (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(4) se anuleaza daca cel in cauza paraseste unitatea sau localitatea din motive care ii sunt imputabile in perioada de 2 ani de la numirea in functie.
            Art. 43. - (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca in interes de serviciu, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul avute anterior.
            (2) Cand detasarea sau trecerea temporara intr-o alta munca se face intr-o functie la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana respectiva are dreptul la acest salariu, precum si la celelalte drepturi cuvenite potrivit acestei functii.
            (3) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.
            Art. 44. - (1) Magistratii care sunt detasati sau delegati beneficiaza de diurna de 2% din salariul de baza brut, dar nu mai putin decat cuantumul prevazut pentru personalul din unitatile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria pana la 3 stele inclusiv, precum si a transportului cu tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, dupa caz. De aceste drepturi beneficiaza si magistratii care se deplaseaza pentru sustinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevazute de Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
            (2) In situatia in care magistratii nu beneficiaza de cazare in conditiile prevazute la alin. (1), acestia au dreptul la o suma egala cu 0,5% din salariul de baza brut pentru fiecare noapte de cazare.
            (3) In cazul in care deplasarea se face cu autoturismul propriu, magistratii beneficiaza de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri.
            (4) Prevederile alin. (1)-(3) se completeaza, dupa caz, cu reglementarile aplicabile personalului din institutiile publice, care se aplica si celorlalte categorii de personal din organele autoritatii judecatoresti.
            Art. 45. - (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de munca de catre personalul incadrat in functii de executie se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza, astfel:
            a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
            b) 100% din salariul de baza brut pentru orele urmatoare. Cu un spor de 100% se platesc si orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza.
            (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si poate fi platita potrivit alin. (1) numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic superior, fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri deosebite, ministrul justitiei sau procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, fara a se depasi 360 de ore anual.
            (3) Salariatii care, prin natura atributiilor de serviciu, presteaza, in mod sistematic, activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si carora nu li se poate acorda timp liber corespunzator primesc, in raport cu depasirea programului normal de lucru, in locul drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), un spor de 10-25% calculat la salariul de baza brut si care face parte din acesta. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.
            Art. 46. - Personalul care, potrivit programului de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00-6,00, poate beneficia, pentru orele lucrate in acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin jumatate din programul normal de lucru.
            Art. 47. - Pentru risc si suprasolicitare neuropsihica, magistratii, precum si personalul auxiliar de specialitate beneficiaza de un spor de 50% din salariul de baza brut lunar.
            Art. 48. - (1) Pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase, in laboratoarele de criminalistica, tipografii, in compartimentele de multiplicare sau in alte locuri de munca se poate acorda un spor de 15% din salariul de baza brut, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii.
            (2) Locurile de munca si categoriile de personal in unitatile tipografice si de multiplicare se aproba de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz.
            (3) Pentru celelalte locuri de munca, categoriile de persoane si conditiile de acordare se aproba de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, in functie de conditiile deosebite, grele, vatamatoare sau periculoase, stabilite in conditiile legii.
            (4) Expertii criminalisti beneficiaza de sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica in conditiile art. 47. Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica expertilor criminalisti.
            Art. 49. - (1) Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau al altor parteneri straini, pentru actiuni in interesul serviciului, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, dupa caz, cu respectarea limitelor maxime aplicabile in institutiile publice.
            (2) Pentru deplasarile in strainatate dispuse de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna in valuta, se aproba de cel care a dispus deplasarea, in limitele reglementarilor aplicabile personalului institutiilor publice.
            (3) Pentru magistrati, cheltuielile de deplasare in strainatate - diurna, cheltuieli de transport si cazare - se acorda potrivit dispozitiilor prevazute de lege pentru secretarii de stat.
            Art. 50. - (1) Membrii comisiilor de examinare a magistratilor stagiari, pentru examenele de definitivare in functie a asistentilor criminalisti, pentru examenele de notar public, precum si pentru numirea si promovarea in grade si trepte profesionale ale personalului de specialitate juridica si criminalistilor, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.
            (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevazuta la         alin. (1), se face luandu-se in considerare salariul de baza brut al functiei de magistrat, in care este incadrat cel in cauza.
            (3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire in magistratura si pentru examenul de capacitate al magistratilor sunt remunerati prin plata cu ora, luandu-se in calcul salariul de baza brut al functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.
            (4) Drepturile prevazute la alin. (2) si (3) se impoziteaza separat.
            (5) Membrii comisiilor de examinare prevazuti la alineatele precedente, care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.
            Art. 51. - (1) La Institutul National al Magistraturii, pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justitiei.
            (2) Calculul tarifului orar se face luandu-se in considerare salariul de baza brut al celui in cauza, stabilit in conditiile art. 24.
            (3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptamanala si cu functia didactica indeplinita.
            Art. 52. - Parcul auto, consumul de carburanti si modul de utilizare a parcului auto din dotarea instantelor judecatoresti si a parchetelor, precum si a unitatilor subordonate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, in functie de specificul activitatii fiecarei unitati.
            Art. 53. - Pe langa drepturile prevazute de prezenta lege personalul de la instantele judecatoresti si parchete, Institutul National al Magistraturii, laboratoarele de criminalistica, personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia beneficiaza si de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 54. - Magistratii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi se considera ca indeplinesc conditiile legale si isi pastreaza gradul profesional dobandit.
            Art. 55. - (1) Magistratii militari si personalul auxiliar militar si civil de la instantele si parchetele militare beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta lege, precum si de drepturile reglementate in legislatia aplicabila personalului militar si civil din Ministerul Apararii Nationale.
            (2) Magistratii militari pot opta intre pensia de serviciu stabilita in conditiile Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, si pensia militara de serviciu, putand beneficia de prevederile legale mai favorabile.
            Art. 56. - (1) Judecatorii financiari, procurorii financiari, judecatorii financiari inspectori, procurorii financiari inspectori, magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar aferent activitatii jurisdictionale din cadrul Curtii de Conturi beneficiaza de sporurile salariale prevazute pentru magistrati si personalul auxiliar de specialitate de prezenta lege.
            (2) Controlorii financiari beneficiaza de sporul de stabilitate, in raport cu vechimea efectiva in functii economice de specialitate si de control financiar, de sporul pentru titlul stiintific de "doctor" sau "doctor docent", precum si de sporul de risc si suprasolicitare neuropsihica.
            Art. 57. - (1) Statele de personal si statele de functii se intocmesc in limita numarului de posturi legal aprobate.
            (2) Statele de personal si statele de functii pentru curtile de apel, tribunale si judecatorii, pentru parchetele de pe langa aceste instante, pentru Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie si pentru Ministerul Justitiei se aproba de catre ministrul justitiei. Statele de functii pentru instante si parchete se avizeaza de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de functii pentru parchete se propun de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
            (3) Statele de personal si statele de functii ale unitatilor subordonate Ministerului Justitiei se aproba de catre ministrul justitiei.
            Art. 58. - Drepturile prevazute in prezenta lege pentru magistrati se acorda si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare.
            Art. 59. - La instantele judecatoresti si parchete, precum si in celelalte unitati din sistemul justitiei pot fi utilizate, in raport cu specificul unor activitati, functiile si salariile prevazute de legislatia aplicabila personalului din sectorul bugetar.
            Art. 60. - Drepturile de salarizare prevazute de prezenta lege sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate tinandu-se seama de indexarile acordate in conformitate cu prevederile hotararilor Guvernului adoptate dupa data de 1 ianuarie 1996.
            Art. 61. - Salariile de baza pentru functiile prevazute de prezenta lege se calculeaza de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza coeficientilor de ierarhizare cuprinsi in anexe, in raport cu valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00.
            Art. 62. - Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta lege.
            Art. 63. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 52/1991, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 1 septembrie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga numai cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti.

ANEXA Nr. 1

SALARIZAREA
personalului de la instantele judecãtoresti si parchete

CAPITOLUL I
Coeficientii de ierarhizare a salariilor magistratilor de la instantele judecãtoresti
si de la parchetele de pe lângã acestea


 
Nr. crt.

 

Functia

 

Nivelul studiilor

 

Coeficientul 
de ierarhizare a salariului de bazã
Vechimea 
în magistraturã 
- ani -
1. 
 
Procuror la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
S

 

5,85 

 

8


2. 
 
Judecator curte de apel, procuror la parchetul de pe langa curtea de apel

 

5,75

 

6

 

3. Judecator tribunal, procuror la parchetul de pe langa tribunal
S
5,60 
4
4.  Judecator judecatorie, procuror la parchetul de pe langa judecatorie
S
5,30
2 ani cu examen de capacitate sau, dupa caz, 5 ani in alte functii de specialitate, conform legii
5. Judecator stagiar, procuror stagiar 1 an - 2 ani 
S
4,50 
1
6. Judecator stagiar, procuror stagiar 6 luni - 1 an
4,00
6 luni
7. Judecator stagiar, procuror stagiar - in primele 6 luni 
3,50
-

CAPITOLUL II
Indemnizatiile de conducere la curtile de apel, tribunale, judecatorii si parchetele
de pe langa aceste instante


 
Functia
Indemnizatia de conducere 
în procente din salariul de bazã
Minim
Maxim
1. Presedintele curtii de apel; procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel  Salariul de baza corespunzator functiei de executie 
 
35%

 

40%

 

2. Vicepresedinte al curtii de apel; procuror general adjunct al parchetului de pe langa curtea de apel
30% 
35%
3. Presedinte de sectie la curtea de apel si procuror sef sectie la parchetul de pe langa curtea de apel
25% 
30%
4. Judecator inspector la curtea de apel si procuror inspector la parchetul de pe langa curtea de apel
30% 
35%
5. Presedintele tribunalului, prim-procurorul parchetului de pe langa tribunal
30% 
35%
6. Vicepresedinte al tribunalului, prim-procuror adjunct al parchetului de pe langa tribunal
25% 
30%
7. Presedinte de sectie la tribunal si procuror sef sectie la parchetul de pe langa tribunal
20%
25%
8. Presedintele judecatoriei, prim-procurorul parchetului de pe langa judecatorie
25% 
30%
9. Vicepresedinte al judecatoriei, prim-procurorul adjunct al parchetului de pe langa judecatorie
20%
25%
10. Presedinte sectie maritima la judecatorie, procuror sef sectie maritima la parchetul de pe langa judecatorie
18%
22%
11. Prim-grefier la curtea de apel si parchetul de pe langa curtea de apel
15% 
20%
12. Grefier-sef de sectie la curtea de apel si parchetul de pe langa curtea de apel
12% 
18%
13. Prim-grefier la tribunal si parchetul de pe langa tribunal 
12%
18%
14. Grefier-sef sectie la tribunal si parchetul de pe langa tribunal 
12%
15%
15. Grefier-sef la judecatorie si parchetul de pe langa judecatorie 
10% 
15%

            NOTÃ:
            Indemnizatiile de conducere pentru instantele si parchetele din municipiul Bucuresti sunt mai mari cu 10%.
            Functiile prevazute la nr. crt. 10 se folosesc numai in cazul in care ministrul justitiei stabileste, conform art. 13 alin. (2) si art. 30 alin. (2) din Legea nr. 92/1992, republicata, cu modificarile ulterioare, infiintarea de sectii maritime la unele judecatorii si parchete corespunzatoare.

CAPITOLUL III
Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului auxiliar de specialitate
de la judecãtorii si parchetele de pe lângã aceste instante


 
Functia 

Nivelul studiilor 

 

Coeficientul de ierarhizare a salariilor de baza 
Vechimea minimã 
în specialitate

 

Gradatia 
1
2
3
4
1. Executor judecatoresc gradul I
S

 

2,50

 

2,60

 

2,70

 

2,80

 

7 ani in functii juridice, economice si administrative
2. Executor judecatoresc gradul II
S

 

2,30

 

2,35

 

2,40

 

2,45

 

4 ani in functii juridice, economice si administrative
3. Executor judecatoresc gradul III 
S

 

2,10

 

2,15

 

2,20

 

2,25

 

1 an in functii juridice, economice si administrative
4. Executor judecatoresc debutant 
S
1,90
-
-
-
-
5. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul I
S

 

2,45

 

2,55

 

2,65

 

2,75

 

7 ani in functii juridice

 

6. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul II
S

 

2,25

 

2,30

 

2,35

 

2,40

 

4 ani in functii juridice

 

7. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, gradul III 
S

 

2,05

 

2,10

 

2,15

 

2,20

 

1 an 
in functii juridice

 

8. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, debutant
S

 

1,85

 

-

 

-

 

-

 

-

 

9. Executor judecatoresc treapta I 
 
M

 

2,10

 

2,15

 

2,20

 

2,25

 

7 ani in functii auxiliare juridice, economice sau administrative
10. Executor judecatoresc treapta II 
 
M

 

1,90

 

1,95

 

2,00

 

2,05

 

4 ani in functii auxiliare juridice, economice sau administrative
11. Executor judecatoresc treapta III 
 
M

 

1,70

 

1,75

 

1,80

 

1,85

 

1 an in functii auxiliare juridice, economice sau administrative
12. Executor judecatoresc debutant
M
1,60
-
-
-
-
13. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducator de carte funciara, treapta I 
M 

2,05 

2,10 

2,15 

2,20 

7 ani in functii auxiliare juridice 

 

14. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducator de carte funciara, treapta II
M 

1,85 

1,90 

1,95 

2,00 

4 ani in functii auxiliare juridice 

 

15. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier- analist programator, conducator de carte funciara, treapta III
M 

1,65 

1,70 

1,75 

1,80 

1 an in functii auxiliare juridice 

 

16. Grefier-dactilograf 
treapta I 
M

 

1,85

 

1,90

 

1,95

 

2,00

 

7 ani in functii auxiliare juridice sau administrative
17. Grefier-dactilograf 
treapta II 
M

 

1,65

 

1,70

 

1,75

 

1,80

 

4 ani in functii auxiliare juridicesau administrative
18. Grefier-dactilograf 
treapta III
M

 

1,550

 

1,575

 

1,600

 

-

 

1 an in functii auxiliare juridice sau administrative
19. Grefier, grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator, conducator de carte funciara, grefier-dactilograf, debutant
M 

1,50 

- 

- 

- 

- 

20. Arhivar-registrator 
treapta I
M
1,400
1,425
1,450
1,500
-
21. Arhivar-registrator 
treapta II
M
1,300
1,325
1,350
1,375
-
22. Arhivar-registrator 
treapta III
M
1,150
1,200
1,250
1,275
-
23. Arhivar-registrator debutant 
M
1,100
-
-
-
-
24. Agent procedural, aprod 
G
1,00
1,025
1,050
1,075
-

            NOTÃ:
            1. Pentru ocuparea functiei de executor judecatoresc, prevazuta la nr. crt. 1-4, sunt necesare studii superioare juridice sau economice.
            2. Pentru ocuparea functiei de grefier, prevazute la nr. crt. 5-8 sunt necesare studii superioare juridice.
            Pentru ocuparea functiei de grefier-analist programator cu studii superioare se iau in considerare si studiile in domeniile: informatica, automatica, cibernetica, electronica, matematica. In acest caz, vechimea prevazuta de lege pentru incadrarea si promovarea in grade profesionale se majoreaza cu 3 ani.
            3. La numirea in functie si la stabilirea gradului sau a treptei profesionale pentru grefier pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative cu studii superioare sau medii, dupa caz; in aceasta situatie, vechimea minima in specialitatea prevazuta in anexa se majoreaza cu 3 ani.
            Aceste prevederi se aplica si in cazul celor care au ocupat functii tehnice medii sau alte functii de acelasi nivel.
            4. Pentru personalul care, inainte de absolvirea invatamantului superior, prevazut la pct. 1 si 2, a ocupat functii medii de specialitate se poate lua in calcul si cel mult jumatate din timpul cat a lucrat in functiile respective.
            5. In functiile de prim-grefier si grefier-sef la tribunale si judecatorii si la parchetele corespunzatoare pot fi numiti numai grefieri treptele profesionale I si II.
            La curtile de apel si la parchetele de pe langa aceste instante, precum si la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie pot fi numiti prim-grefieri si grefieri-sefi, grefieri gradele I si II si treptele I si II.
            6. Pentru functiile de grefier-statistician, grefier-documentarist, grefier-analist programator si grefier-dactilograf de la toate instantele judecatoresti si parchete pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii economice si administrative.
            7. Salariile functiilor de grefier si grefier-dactilograf sunt mai mari cu 15% pentru persoanele care utilizeaza in interesul serviciului cel putin o limba straina, in medie 50% din timpul de lucru, si pentru care poseda atestat.
            8. Grefierii si grefierii-dactilografi care au atestat de stenodactilograf si stenografiaza in medie cel putin 30% din timpul de lucru beneficiaza de un salariu de baza mai mare cu 10%.
            9. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.

ANEXA Nr. 2

INDEMNIZATIILE
pentru personalul de conducere din Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie
si din Ministerul Justitiei


 
Functia

 

Indemnizatia de conducere in procente din salariul de baza
Minim
Maxim
1. Secretar general, director general, Salariul de baza consilierul ministrului justitiei, procuror corespunzator consilier al procurorului general functiei de executie 
45%

 

55%

 

2. Director, procuror sef sectie la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie 
45%
50%
3. Director adjunct, procuror sef sectie adjunct la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie 
40%
45%
4. Inspector general judecatoresc, inspector general notarial, inspector general de penitenciare, procuror inspector 
38%

 

42%

 

5. Sef serviciu, procuror sef serviciu 
30% 
35%
6. Sef birou, procuror sef birou 
25% 
30%
7. Grefier sef sectie din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
20% 
25%
8. Grefier sef serviciu din Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie
15% 
20%

ANEXA Nr. 3

INDEMNIZATIILE
membrilor Consiliului Superior al Magistraturii


 
Functia 
Indemnizatia în procente din salariul de baza
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si presedintii de sedinta (ministrul justitiei si presedintele Curtii Supreme de Justitie)
55%


ANEXA Nr. 4

COEFICIENTII
de ierarhizare a salariilor de bazã si indemnizatiile de conducere
pentru personalul laboratoarelor de expertizã criminalisticã


 
Functia 

Nivelul studiilor 

 

Coeficientul de ierarhizare 
a salariilor de bazã
Vechimea minimã 
în specialitate

 

Gradatia 
1
2
3
4
A. Functii de executie de specialitate
1. Expert criminalist 
gradul I
S
5,45
5,55
5,65
5,75
10 ani
2. Expert criminalist 
gradul II 
S
5,00
5,10
5,20
5,30
7 ani
3. Expert criminalist 
gradul III
S
4,50
4,60
4,70
4,80
4 ani
4. Asistent criminalist 
S
3,60
3,80 
4,00
1 an
5. Asistent criminalist debutant 
S
2,50
-
-
-
-
B. Functii auxiliare de specialitate
6. Tehnician criminalist treapta I
M
1,85
1,90
1,95
2,00
7 ani in functii tehnice criminalistice
7. Tehnician criminalist treapta II
M
1,60
1,65
1,70
1,75
4 ani in functii tehnice criminalistice
8. Tehnician criminalist treapta III
M
1,35 1,40 1,45 1,50  1 an in functii tehnice criminalistice
9. Tehnician criminalist debutant 
M
1,00
-
-
-
-
10. Secretar-dactilograf laborator expertiza criminalistica treapta I 
M

 

1,45

 

1,50

 

1,55

 

1,60

 

7 ani in functii auxiliare juridice,economice sau administrative
11. Secretar-dactilograf laborator expertiza criminalistica treapta II
M

 

1,20

 

1,25

 

1,30

 

1,35

 

4 ani in functii auxiliare juridice, economice sau administrative
12. Secretar-dactilograf laborator expertiza criminalistica treapta III
M

 

1,00

 

1,05

 

1,10

 

-

 

1 an in functii auxiliare juridice, economice sau administrative
13. Secretar-dactilograf laborator expertiza criminalistica debutant
M

 

0,900

 

-

 

-

 

-

 

-

 

C. Indemnizatii de conducere


 
Functia 

Indemnizatia de conducere 
în procente din salariul de bazã
Minim
Maxim
1. Sef laborator central expertiza criminalistica*) 
Salariul de baza corespunzator functiei de executie
25%
30%
2. Sef adjunct laborator central expertiza criminalistica*)  
20%
25%
3. Sef laborator interjudetean expertiza criminalistica  
20% 
25%

            NOTÃ:
            1. La numirea in functie si la stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
            2. La Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucuresti*) si la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, salariile de baza pentru personalul auxiliar de specialitate prevazut la    lit. B sunt mai mari cu 7%.
            3. Personalul prevazut in prezenta anexa poate fi utilizat si la parchete.
            4. Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru functiile ce formeaza obiectul prezentei legi sunt stabiliti in functie de coeficientul 1,00, utilizat potrivit legii, pentru personalul din sectorul bugetar.*) Laboratorul Central de Expertize Criminalistice Bucuresti s-a reorganizat ca Institut National de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., conform Hotararii Guvernului nr. 368/1998, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998.

ANEXA Nr. 5

COEFICIENTII
de ierarhizare a salariilor de bazã si indemnizatiile de conducere
pentru personalul de instruire, care nu are pregãtire juridicã
si pentru personalul auxiliar din Institutul National al Magistraturii

Indemnizatii de conducere

Nr. 
crt. 

Functia 

Indemnizatia de conducere 
în procente din salariul de bazã 
Minim
Maxim
1. Director Salariul de baza corespunzator functiei de executie
45%
50%
2. Director adjunct
35%
45%

ANEXA Nr. 6

SPORURI
specifice personalului militar din Directia Generalã a Penitenciarelor,
din unitãtile subordonate acesteia, din Directia medicalã
si din Serviciul independent de protectie si anticoruptie

            1. Personalul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, presteaza cel putin jumatate din timpul normal de lucru in timpul noptii are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 25%, care se calculeaza la solda de baza.
            2. Subofiterii care asigura paza si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv si sanctionatilor cu inchisoare contraventionala, precum si a minorilor condamnati in penitenciare sau internati in centre de reeducare minori, spitale-penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru sau in perioada in care se afla in mijloace de transport au dreptul, pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii, la o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizatia de paza si supraveghere se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
            3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc si carora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5-15% din solda de baza, care se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
            Pe timpul cat beneficiaza de aceasta indemnizatie subofiterii nu vor primi indemnizatia prevazuta la pct. 2 pentru paza si supraveghere.
            4. Subofiterii care au in primire cai sau caini de serviciu au dreptul, pe perioada respectiva, la o indemnizatie de 5% din solda de baza.

 ANEXA Nr. 7

SPORURI
specifice personalului civil din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control
al activitãtii penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalului civil din Directia Generalã a Penitenciarelor, din unitãtile subordonate acesteia si din Directia medicalã

            1. Personalul civil din Ministerul Justitiei cu atributii de coordonare si control si cel care efectueaza lucrari in legatura cu activitatea penitenciarelor si a Serviciului independent de protectie si anticoruptie, precum si personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor, Directia medicala si din unitatile subordonate acestora beneficiaza de un spor la salariul de baza de pana la 30%.
            Magistratii civili care indeplinesc atributiile prevazute la alineatul precedent beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 30%. Aceasta majorare face parte din salariul de baza.
            2. Personalul didactic si auxiliar didactic, personalul medico-sanitar, precum si preotii din unitatile subordonate Directiei Generale a Penitenciarelor beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pana la 30%. Aceasta majorare nu face parte din salariul de baza.
            3. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba si din Sectia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea beneficiaza de un spor de izolare de pana la 20% din salariul de baza. Acest spor nu face parte din salariul de baza.
            4. Drepturile prevazute la pct. 2 si 3 se cumuleaza cu drepturile prevazute la pct. 1.
            5. Personalul civil din Directia Generala a Penitenciarelor si din unitatile subordonate acesteia beneficiaza de o indemnizatie lunara de pana la 25%, care se calculeaza asupra salariului de baza brut pentru prestarea serviciului permanent in dispozitivul de lupta in situatii operative sau speciale.
            6. Drepturile prevazute la pct. 1, 2, 3 si 5 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei. *) Republicatã în temeiul art. VI din Ordonanta Guvernului nr. 9/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 30 iulie 1997 (aprobatã si modificatã prin Legea nr. 104/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999), dându-se textelor o nouã numerotare. Legea nr. 50/1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 24 iunie 1996 si a mai fost modificatã prin:
            - Ordonanta Guvernului nr. 56/1997, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997 (aprobata prin Legea nr. 104/1999, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 16 iunie 1999);
            - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1997, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 24 noiembrie 1997 (respinsa prin Legea nr. 149/1998, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998);
            - Legea nr. 154/1998, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998.
            **) Legea nr. 92/1992, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, a fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 179/1999, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999.