MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr.569    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 23 noiembrie 1999

SUMAR

DECRETE

            362. - Decret privind acreditarea unui ambasador.

            364. - Decret privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Protectie si Pazã.

            365. - Decret privind acreditarea unui ambasador.

            366. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            964. - Hotârâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri, proprietate publicã a statului.

            966. - Hotârâre privind primul program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidã constituit din contravaloarea în monedã nationalã a ajutoarelor economice acordate Guvernului României de cãtre Guvernul Confederatiei Elvetiene.

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Domnul Ioan Donca, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României in Republica Populara Chineza, se acrediteaza in aceeasi calitate si in Mongolia, cu resedinta la Beijing.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
In temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 12 noiembrie 1999.
Nr. 362.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri
din Serviciul de Protectie si Pazã

            In temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 107 alin. 6 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile directorului Serviciului de Protectie si Paza,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Art. 1. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa I, pentru 25 de ani vechime in activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti in anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa
a II-a, pentru 20 de ani vechime in activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevazuti in anexa nr. 2.
            Art. 3. - Se confera Ordinul "meritul militar" clasa a III-a, pentru 15 ani vechime in activitate si rezultate meritorii, ofiterilor, maistrului militar si subofiterilor prevazuti in anexa nr. 3.
            Art. 4. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integranta din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 16 noiembrie 1999.
Nr. 364.*) Anexele nr. 1-3 se publicã ulterior.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acreditarea unui ambasador

            In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Articol unic. - Domnul Teodor Anatol Baconschi, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României la Vatican, se acrediteaza in aceeasi calitate si pe langa Ordinul Suveran Militar de Malta, cu resedinta la Roma.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
  In temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 16 noiembrie 1999.
Nr. 365.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor gratieri individuale

            In temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z a :
            Art. 1. - Se gratiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:

- Barzeanu Eugenia
- Duma Eugen Viorel
- Grecea Neculai Valentin
- Iavorenciuc Vasile
- Ionita Gabriel
- Lupu Florica
- Nicoara Viorel
- Nitu Stefan
- Roncea Eugenia
- Sorban Gabor
- Szolga Francisc Alexandru
- Tasanie Dumitru
- Todea Horea
- Toma Nicolae
- Vasile Petre
- Vacalie Costel.
            Art. 2. - Se gratiaza restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
- Alecse Romeo
- Basno Virgil
- Boia Aurelia
- Boriga Marian
- Caita Gabriel
- Coman Cornel
- Lacatus Dumitru
- Lörincz Tibor
- Lupsa Adrian Florentin
- Mihaly Norbert
- Negrea Ioana
- Pahome Ion Romeo
- Palimariu Costache
- Plotogea Dorel.


PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
In temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnam acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 16 noiembrie 1999.
Nr. 366.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor terenuri,
proprietate publicã a statului

            In temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aproba transmiterea terenului, proprietate publica a statului, situat in comuna Pantelimon, judetul Ilfov, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon, judetul Ilfov.
            Art. 2. - Se aproba transmiterea terenului, proprietate publica a statului, situat in comuna Pantelimon, judetul Ilfov, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Consiliului Local al Comunei Pantelimon, judetul Ilfov, in administrarea Ministerului Apararii Nationale.
            Art. 3. - Predarea-preluarea terenurilor transmise potrivit art. 1 si 2 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apararii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat, seful Departamentului  pentru Administratie Publica Locala,
Vlad Rosca

Bucuresti, 18 noiembrie 1999.
Nr. 964.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor, proprietate publicã a statului, care fac obiectul schimbãrii
titularului dreptului de administrare

Locul 
unde este situat terenul care se transmite
Persoana juridicã 
de la care se transmite terenul 
Persoana juridicã 
la care se transmite terenul 
Caracteristicile tehnice ale terenului
1. Comuna Pantelimon, Linia de centura, DJ 301, judetul Ilfov
Ministerul 
Apararii Nationale 
Consiliul Local al Comunei Pantelimon, judetul Ilfov 
Suprafata terenului = 1.449 m2 
2. Comuna Pantelimon, Str. Rascoalei, DE 287, judetul Ilfov
Consiliul Local al Comunei Pantelimon, judetul Ilfov 
Ministerul 
Apararii Nationale
Suprafata terenului = 2.000 m2 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind primul program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartidã constituit
din contravaloarea în monedã nationalã a ajutoarelor economice
acordate Guvernului României de cãtre Guvernul Confederatiei Elvetiene

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aloca suma de 6.000 milioane lei pentru finantarea primului program indicativ de utilizare a Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea in moneda nationala a ajutoarelor economice acordate Guvernului României de catre Guvernul Confederatiei Elvetiene, prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Ministerul Finantelor transfera beneficiarilor fondurile alocate pe baza unor conventii de alocare si utilizare. Daca este cazul, beneficiarii transfera fondurile agentiilor de implementare tot pe baza unor conventii de alocare si utilizare.
            Art. 3. - Ministerul Finantelor sisteaza finantarea proiectelor din cadrul programului indicativ, in cazul in care constata nerespectarea de catre beneficiarii alocarilor si/sau agentiile de implementare a prevederilor conventiilor de alocare si utilizare, pana la solutionarea problemelor care au determinat masura de sistare a finantarii.
            Art. 4. - Ministerul Finantelor prezinta Guvernului rapoarte anuale privind finantarea programului indicativ.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru delegat pe lângã primul-ministru pentru integrare europeanã,
Alexandru Herlea
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Staiculescu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului  pentru Administratie Publica Locala,
Vlad Rosca

Bucuresti, 18 noiembrie 1999.
Nr. 966.

ANEXÃ

PRIMUL PROGRAM INDICATIV
de utilizare a Fondului de contrapartida constituit din contravaloarea in moneda nationala
a ajutoarelor acordate Guvernului României de catre Guvernul Confederatiei Elvetiene

- milioane lei -
Proiectul 
Beneficiarul / 
Agentia de implementare 
Alocare
Electrificare rurala in judetul Arges  Ministerul Industriei si Comertului/Societatea Comerciala "electrica" - S.A. 
4.000
Colector principal si statie de tratare a apei reziduale in comuna Ilieni, judetul Covasna  Consiliul judetean Covasna/ Primaria comunei Ilieni 
2.000


 

TOTAL:   
6.000