MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A   I
Anul XI - Nr.579    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Vineri, 26 noiembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI

            49. - Hotãrâre privind Carta alba a Guvernului - Armata României 2010: Reformã si Integrare Euroatlanticã.

ORDONANTE DE URGENTÃ

            188. - Ordonantã de urgentã privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior - din patrimoniul Societãtii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR                                                                                     SENATUL

HOTÃRÂRE
privind Carta alba a Guvernului - Armata României 2010:
Reformã si Integrare Euroatlanticã

            In temeiul art. 64 din Constitutia României, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 52/1998 privind planificarea apararii nationale a României si al art. 1 pct. 27 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului,
            Parlamentul României adopta prezenta hotarare.
            Articol unic. - Se aproba Carta alba a Guvernului - Armata României 2010: Reforma si Integrare Euroatlantica, in vederea realizarii prevederilor Strategiei de securitate nationala a României.
            Aceasta hotarare a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 24 noiembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, 
ACSINTE GASPAR

PRESEDINTELE SENATULUI, 
PETRE ROMAN

Bucuresti, 24 noiembrie 1999.
Nr. 49.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind transferul imobilului situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior -
din patrimoniul Societãtii Comerciale "Bucuresti" - S.A. în domeniul privat al statului

            In baza art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - Se mandateaza Fondul Proprietatii de Stat ca, in calitatea sa de actionar majoritar la Societatea Comerciala "Bucuresti" - S.A., sa convoace adunarea generala extraordinara a actionarilor acestei societati comerciale, avand pe ordinea de zi diminuarea capitalului social al Societatii Comerciale "Bucuresti" - S.A. cu valoarea imobilului situat in Bucuresti, Bd Unirii nr. 37 - Magazinul Junior.
            Art. 2. - Fondul Proprietatii de Stat va da mandat reprezentantilor sai in Adunarea generala a actionarilor Societatii Comerciale "Bucuresti" - S.A. sa aprobe, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, diminuarea capitalului social al acestei societati comerciale cu valoarea imobilului prevazut la art. 1, imobil care va trece astfel din patrimoniul Societatii Comerciale "Bucuresti" - S.A. in domeniul privat al statului.
            Art. 3. - Transmiterea imobilului se va face printr-un protocol de predare-preluare, care va fi incheiat intre Societatea Comerciala "Bucuresti" - S.A. si Ministerul Justitiei, in calitate de reprezentant al statului.
            Art. 4. - Se mandateaza, de asemenea, Fondul Proprietatii de Stat sa ii compenseze la valoarea nominala pe ceilalti actionari ai Societatii Comerciale "Bucuresti" - S.A. cu actiuni gestionate de acesta la alte societati comerciale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat,
ministrul justitiei,
Gheorghe Mocuta,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietatii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 26 noiembrie 1999.
Nr. 188.