MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 488   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 11 octombrie 1999

S U M A R

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           800. - Hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

           814. - Hotarâre privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Imobil situat în Bucuresti, Bd Unirii nr. 37, sectorul 3" - magazinul Junior

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. I. - Hotarârea Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 2. - Nivelul mediu lunar al subventiilor care se acorda de la bugetul de stat pentru o persoana asistata este de 450.000 lei.
            2. Dupa articolul 2 se introduce articolul 2 1 cu urmatorul cuprins:
            "Art. 2 1 . - (1) În vederea selectionarii asociatiilor si fundatiilor, documentatia de solicitare a subventiei se depune în ultima luna a trimestrului III al anului curent, pentru subventia ce urmeaza sa se acorde în anul urmator.
            (2) Conventia pentru acordarea subventiei se încheie cu fiecare asociatie si fundatie în luna ianuarie a anului curent, astfel:
            a) în cazul în care bugetul pentru anul curent este aprobat, conventia se încheie cu încadrare în suma prevazuta cu aceasta destinatie;
            b) în cazul în care bugetul pentru anul curent nu este aprobat, în luna ianuarie se încheie conventia provizorie cu încadrare în suma aprobata cu aceasta destinatie în bugetul din anul anterior, urmând ca dupa aprobarea bugetului pe anul curent sa se încheie conventia definitiva, cu încadrare în suma aprobata în bugetul din anul curent.
            (3) În limita fondurilor disponibile se poate organiza selectia solicitarilor de subventie si în anul curent prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului local. Termenul privind depunerea documentatiei de solicitare a subventiei se anunta într-un ziar de larga circulatie.
            3. Anexa cuprinzând Normele metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala se înlocuieste cu anexa la prezenta hotarâre.
            Art. II. - Hotarârea Guvernului nr. 539/1998, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.
 
 

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Vlad Rosca

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 800.
 

ANEXA

NORME METODOLOGICE
privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

CAPITOLUL I
Cadrul general

            Art. 1. - Asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, pot primi subventii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa cum urmeaza:
            a) de la bugetul de stat, prin Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, cele ale caror activitati de asistenta sociala se adreseaza unor beneficiari din mai multe judete ale tarii;
            b) de la bugetele locale, prin primarii, cele ale caror activitati de asistenta sociala se adreseaza beneficiarilor dintr-un singur judet si, respectiv, din municipiul Bucuresti.

CAPITOLUL II
Procedura de solicitare a subventiei

            Art. 2. - Documentatia de solicitare a subventiei se înainteaza în pachet închis si se înregistreaza la registratura Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, a consiliului local în ultima luna a trimestrului III al anului, pentru subventia din anul urmator.
            Art. 3. - (1) Documentatia de solicitare a subventiei va contine urmatoarele:
            a) formularele standard de solicitare a subventiei, care se completeaza, în mod obligatoriu, prin dactilografiere, în trei exemplare, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 1 si 2 la prezentele norme metodologice;
            b) raport privind activitatea asociatiei sau a fundatiei în ultimii 2 ani calendaristici, întocmit de reprezentantul serviciului descentralizat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale în a carui raza teritoriala îsi are sediul asociatia sau fundatia ori, dupa caz, de reprezentantul consiliului local din bugetul caruia se solicita subventia;
            c) nota privind oportunitatea unitatii de asistenta sociala în raport cu prioritatile de asistenta sociala din localitate, întocmita de reprezentantul serviciului descentralizat al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale în a carui raza teritoriala îsi are sediul unitatea de asistenta sociala sau, dupa caz, de reprezentantul consiliului local din bugetul caruia se solicita subventia;
            d) declaratie pe propria raspundere a presedintelui asociatiei sau al fundatiei, din care sa reiasa ca organizatia nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice, sume sau bunuri urmarite în vederea executarii silite;
            e) statutul, actul de constituire a asociatiei sau a fundatiei si actele aditionale, dupa caz;
            f) sentinta civila de dobândire a personalitatii juridice si sentintele civile care autorizeaza modificarile statutului, dupa caz;
            g) ultima dare de seama contabila a asociatiei sau a fundatiei;
            h) ultimul extras de cont bancar;
            i) dovada privind codul fiscal;
            j) dovada privind patrimoniul social la data solicitarii subventiei;
            k) dovada de sediu pentru unitatea de asistenta sociala (situatia juridica, planul cladirii, contracte cu prestatorii de
servicii pentru cheltuieli curente);
            l) documente privind colaborarea, parteneriatul cu consiliile locale, cu organizatiile guvernamentale si neguverna-
mentale, daca este cazul;
            m) alte documente relevante privind activitatea asociatiei sau a fundatiei, dupa caz.
            (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-d) vor fi prezentate în original, iar cele prevazute la lit. e)-m), în copie.
            (3) În cazul în care asociatia sau fundatia solicita subventii de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru mai multe unitati de asistenta sociala, documentele prevazute la alin. (1) lit. c), j) si k) se prezinta pentru fiecare unitate de asistenta sociala.

CAPITOLUL III
Criteriile de acordare a subventiilor asociatiilor si fundatiilor evaluate si selectionate

            Art. 4. - Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor se fac pe baza urmatoarelor criterii:
            a) justificarea unitatii de asistenta sociala în raport cu necesitatile si prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii;
            b) capacitatea organizatorica si de functionare a unitatii de asistenta sociala:
            - experienta asociatiei sau a fundatiei în domeniul serviciilor sociale propuse;
            - caile si modalitatile de identificare a beneficiarilor;
            - functionarea unitatii de asistenta sociala într-un sediu adecvat;
            - organizarea activitatilor din unitatea de asistenta sociala;
            - calitatea standardelor propuse de asociatie sau de fundatie pentru serviciile acordate de unitatea de asistenta sociala;
            - capacitatea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta sociala de a asigura functionarea acesteia, pe perioada subventionarii, la standardele propuse;
            - capacitatea resurselor umane de a asigura functionarea unitatii de asistenta sociala la standardele propuse;
            - experienta de colaborare, parteneriat cu autoritatile locale, cu alte organizatii guvernamentale si neguvernamentale.
            Art. 5. - Nu pot fi selectionate asociatiile si fundatiile aflate în urmatoarele situatii:
            a) nu se încadreaza în prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala;
            b) nu prezinta documentatia completa si întocmita potrivit prevederilor cap. II din prezentele norme metodologice;
            c) platile/conturile le sunt blocate ca urmare a unei hotarâri judecatoresti;
            d) se fac vinovate de declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate;
            e) au încalcat o conventie pentru prestare de servicii de asistenta sociala, încheiata anterior.
            Art. 6. - Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor, pe baza criteriilor prevazute la Art. 4, se fac de catre o comisie de evaluare si selectionare, dupa cum urmeaza:
            a) Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul de stat se organizeaza în cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si este numita anual prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale;
            b) Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetele locale se organizeaza si se aproba anual prin hotarâre a consiliului local.
            Art. 7. - (1) Comisia de evaluare si selectionare trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
            - numarul membrilor ei sa fie de minimum 3 persoane;
            - sa functioneze cu o majoritate simpla;
            - presedintele comisiei sa fie ales de membrii acesteia prin vot deschis;
            - secretarul comisiei sa fie unul dintre membrii acesteia, desemnat de presedinte prin consultare cu ceilalti membri ai comisiei;
            - fiecare membru al comisiei sa semneze o declaratie de impartialitate.
            (2) Documentatia de solicitare a subventiilor este evaluata de catre membrii comisiei în functie de grila de evaluare stabilita.
            (3) Pentru fiecare propunere de subventionare comisia stabileste oportunitatea acesteia de a beneficia de subventie.
            (4) Comisia stabileste asociatiile si fundatiile care vor beneficia de subventie, precum si nivelul total al acesteia.

            (5) Comisia înainteaza directiei de specialitate din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, consiliului local documentele privind asociatiile si fundatiile selectionate.
            (6) Comisia anunta, în scris, rezultatul selectiei asociatiei sau fundatiei care a solicitat subventii, în termen de 60 de zile de la depunerea documentatiei.

CAPITOLUL IV
Încheierea conventiei

            Art. 8. - Modelul de conventie pentru prestarea de servicii de asistenta sociala este prevazut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. La conventie se vor anexa si formularele-standard de solicitare a subventiei, completate potrivit Art. 3 din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL V
Alocarea subventiei

            Art. 9. - (1) Serviciile publice descentralizate ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, respectiv, organele abilitate de primarii verifica lunar utilizarea subventiei solicitate de asociatie sau de fundatie si stabilesc nivelul creditelor bugetare conform documentelor justificative.
            (2) Serviciile publice descentralizate ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, respectiv, ordonatorul principal de credite local efectueaza plata subventiei catre asociatie sau fundatie prin virament în contul bancar al acesteia, având în vedere exercitiul bugetar al anului curent.
            Art. 10. - (1) Asociatiile si fundatiile care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si care au primit subventii în conditiile Legii nr. 34/1998 sunt obligate sa întocmeasca si sa transmita organului de la care au primit subventia, la termenele si în conditiile stabilite prin dispozitiile legale în vigoare, contul de executie privind modul de utilizare a subventiei.
            (2) Asociatiile si fundatiile care au primit subventii în conditiile Legii nr. 34/1998 sunt obligate sa prezinte organului de la care au primit subventia un raport intermediar si final, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

F O R M U L A R
de solicitare a subventiilor în temeiul Legii nr. 34/1998

I. Date despre asociatie/fundatie
1. Denumirea:
Asociatia/Fundatia ..............................................................................................................................
Codul .......................................................... Localitatea ...................................................................
Str. ....................................................................................................................... nr. .......................
Judetul......................................................... Telefon ................................. Fax ...............................
2. Numarul si data înscrierii legale:
Dosar nr. ..................................................
Sentinta civila nr. ............. din data de ............................, eliberata de .......................................
Institutia care a acordat avizul în vederea obtinerii personalitatii juridice .....................................
3. Structura de conducere a asociatiei/fundatiei:
a) Date personale ale presedintelui asociatiei/fundatiei:
Numele ............................................ Prenumele ......................................
Data nasterii .................................
Profesia ...............
Functia ................
Locul de munca .
Domiciliul:
codul .........................., localitatea ....................................., str. ...................................... nr. ...........,
sectorul/judetul .......................................... .
b) Date personale ale responsabilului financiar al asociatiei/fundatiei:
Numele ............................................ Prenumele ......................................
Data nasterii .................................
Profesia ...............
Functia ................
Locul de munca .
Domiciliul:
codul .........................., localitatea ....................................., str. ...................................... nr. ...........,
sectorul/judetul ..........................................
4. Membrii asociatiei, respectiv personalul fundatiei:
Numarul total ......................................, din care:
- salariati .......................
- colaboratori ................
- voluntari .....................
5. Filialele/sucursalele asociatiei/fundatiei:
..............................
(Precizati daca asociatia/fundatia are filiale, temeiul juridic în baza caruia au fost înfiintate acestea, numarul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)
6. Specificati obiectivele asociatiei/fundatiei în domeniul asistentei sociale, în conformitate cu statutul:
..............................
7. Codul fiscal
Nr. ................. din data de ................................., emis de ..............................................
8. Numarul contului bancar..........................................................
Banca ..................
(denumirea si sediul)
Numele persoanelor cu drept de semnatura:
..............................
9. Bugetul anual de venituri si cheltuieli al asociatiei/fundatiei, pe durata ultimilor 2 ani calendaristici:
..............................
10. Patrimoniul de care dispune asociatia/fundatia (mijloace fixe, dotari, echipamente):
..............................
II. Experienta asociatiei/fundatiei în domeniul serviciilor de asistenta sociala
1. Experienta anterioara a asociatiei/fundatiei în domeniul activitatilor si serviciilor de asistenta sociala:
..............................
(Mentionati, dupa caz: DA sau NU. Daca DA, precizati activitatile si serviciile de asistenta sociala desfasurate de asociatie/fundatie în anul calendaristic precedent si în anul curent, precum si grupul-tinta, dimensiunea acestuia.)
2. Asociatia/fundatia desfasoara servicii sociale :
- la nivel local DA/NU
(Daca Da, precizati localitatea.)
- la nivel de judet/judete DA/NU
(Daca DA, precizati judetul/judetele.)
3. Serviciile oferite sunt contra cost :
DA/NU
(Daca DA, specificati metodologia de stabilire a contributiei.)
4. Modalitatile de selectionare a beneficiarilor :
..............................
5. Calificarea persoanelor din asociatie/fundatie, care activeaza în domeniul asistentei sociale :
Numarul total ........................................., din care:
cu studii superioare ..................... cu studii medii ................ cu alte forme de calificare ...............
6. A mai primit asociatia/fundatia sprijin financiar din partea altor organizatii/institutii pentru proiecte în domeniul asistentei sociale realizate pâna în prezent?
DA/NU
(Daca DA, va rugam precizati, în ordinea importantei, proiectele relevante, indicând urmatoarele elemente pentru fiecare.)
Titlul proiectului ..................................................................................
Anul ....................
Organizatia/institutia care v-a sprijinit ...............................................
Suma acordata ............................................ sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ..................
Descrieti pe scurt proiectul:
..............................
Parteneri în proiect:
..............................
Denumiti o persoana care poate sa dea referinte despre proiect:
..............................
III. Date tehnice privind unitatea de asistenta sociala pentru care se solicita subventia
În cazul în care asociatia/fundatia solicita subventii de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru mai multe unitati de asistenta sociala, prezenta sectiune a formularului se va completa pentru fiecare unitate în parte.
1. Tipul de unitate :
..............................
2. Sediul unitatii de asistenta sociala:
Localitatea ................................., str. .................................. nr. ............, sectorul/judetul .................,
codul .........................., telefon ...................................
3. Oportunitatea unitatii de asistenta sociala în raport cu prioritatile comunitatii :
..............................
(Precizati temeiul initiativei si necesitatile la nivel local carora le raspunde unitatea propusa.)
4. Beneficiari :
a) Beneficiarii sunt rezidenti în:
..............................
(Precizati localitatea/localitatile, judetul/judetele.)
b) Grupul-tinta:
- vârsta medie a asistatilor ....................
- numarul de persoane asistate ....................
- modalitatile de selectionare a beneficiarilor ............................................
5. Durata în timp:
Functioneaza din anul .....................
Urmeaza sa functioneze de la data de ..................................
6. Descrierea unitatii de asistenta sociala:
a) serviciul de asistenta sociala oferit ................................
b) alte servicii oferite în paralel ..........................................
c) organizarea si functionarea activitatilor ..........................
d) standarde de calitate propuse ........................................
A. Date privind gradul de confort, în cazul unitatii care asista beneficiarii la sediul acesteia:
- suprafata locuibila/asistat .................................
- conditii de cazare, numarul de asistati/dormitor .........................................
- conditii de petrecere a timpului liber .................................................
- conditii de comunicare cu exteriorul ..........................................
- conditii de servire a mesei .................................................
B. Date privind igiena, în cazul unitatii care asista beneficiarii la sediul acesteia:
(Va rugam sa anexati o copie de pe autorizatia sanitara de functionare din anul curent.)
- grupurile sanitare: 1 WC la un numar de ................................... asistati;
- 1 lavabou la un numar de .............................. asistati;
- 1 dus/cada la un numar de ............................ asistati;
- conditii de preparare si servire a hranei ....................................................
C. Alte conditii în functie de profilul beneficiarului:
- conditii de studiu:
- conditii de recuperare fizica:
- ateliere de ergoterapie:
- conditii de asistenta si îngrijire medicala:
D. Date privind personalul unitatii de asistenta sociala:
a) numarul total de asistati/total personal calificat;
b) numarul total de asistati/total personal:
7. Resurse umane:
..............................
(Precizati responsabilitatile individuale ale personalului.)
a) Numarul total ......................................, din care:
- personal de conducere .................................
- personal de executie ....................................
- salariati ..............................
- colaboratori .......................
- voluntari ............................
b) Repartitia pe categorii socioprofesionale:
- numarul de asistenti sociali cu studii superioare ....................
- numarul de asistenti sociali cu studii medii ............................
- numarul de personal de alta calificare ....................................
- numarul de personal medical, din care ....................... medici
- numarul de muncitori de întretinere .........................................
8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:
(Daca este cazul, specificati daca acesta mai are un alt contract de munca sau de colaborare,
precum si locul de munca.)
Numele ............................................ Prenumele ......................................
Profesia ...............
Functia ................
Locul de munca .
Domiciliul:
codul .........................., localitatea ....................................., str. ...................................... nr. ...........,
sectorul/judetul .......................................... telefonul de acasa ......................................
Alta persoana de contact ..................................................................................................................
(numele, prenumele, adresa, telefonul).T 9
9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala:
(Numai daca este separat de cel al asociatiei/fundatiei.)
a) patrimoniul mobil: .......................................
b) patrimoniul imobil: ......................................
- cladiri ....................................................
(Specificati situatia juridica a acestora, anexând actele doveditoare, precum si sursele de energie utilizate pentru încalzire si iluminat. Anexati un plan al cladirii, precum si copii de pe contractele cu prestatorii de servicii.)
c) alte mijloace fixe din dotarea unitatii de asistenta sociala, în conformitate cu inventarul
unitatii:
- echipamente ............................................
- obiecte de inventar .................................
- cazarmament ..................................
- autovehicule ....................................
10. Modalitati concrete de colaborare si parteneriat:
a) parteneri la nivel local, judetean, national ....................................................................................
b) parteneri externi ...............................................................................................................................
(Precizati statutul juridic, precum si responsabilitatile partenerilor. Daca o alta fundatie/asociatie este partener în proiectul dumneavoastra, este obligatoriu sa prezentati statutul acesteia si sentinta civila.
Prezentati în copie conventiile de parteneriat stabilite cu partenerii dumneavoastra.)
11. Criteriile asociatiei/fundatiei de evaluare a serviciului de asistenta sociala propus:
..............................
12. Rezultate preconizate:
..............................
13. Posibilitati privind continuitatea activitatii unitatii de asistenta sociala dupa încetarea perioadei de
subventionare:
..............................
14. Alte surse de finantare:
..............................
(Mentionati numele finantatorilor si contributia acestora.)
IV. Subventia solicitata de la bugetul de stat, respectiv de la bugetul local în anul ...................,
este de ............................................................. lei, pentru un numar de ......................... beneficiari.
DECLARATIE

            În numele asociatiei/fundatiei, declar ca am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 34/1998, ale Hotarârii Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, cu modificarile ulterioare
            Declar, de asemenea, ca subsemnatul si organizatia mea vom respecta prevederile legale si vom coopera cu finantatorul. Înteleg ca finantatorul nu este obligat sa ne justifice selectia asociatiilor si a fundatiilor subventionate în baza Legii nr. 34/1998.
            Declar, de asemenea, pe propria raspundere, ca datele, informatiile si documentele prezentate corespund realitatii.

Presedintele asociatiei/fundatiei,
............................................................
(numele, prenumele si semnatura)

Data ........................................
Localitatea ..............................
Stampila
 

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
 


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
al unitatii de asistenta sociala

            În cazul în care asociatia sau fundatia solicita subventii de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru mai multe unitati de asistenta sociala, prezenta anexa se completeaza pentru fiecare unitate de asistenta sociala în parte si, centralizat, pentru toate unitatile.

Anul ..................
Localitatea/localitatile ........................................
Judetul/judetele .................................................
Numarul de beneficiari .....................................
Subventia lunara/beneficiar .............................. lei
- mii lei -
Denumirea indicatorului/Trimestrul I/ Trimestrul II/ Trimestrul III/ Trimestrul IV/Total /
Venituri totale, din care:
Venituri din donatii
Venituri din sponsorizari
Alte venituri proprii
Subventie acordata în temeiul Legii nr. 34/1998
Cheltuieli totale, din care:
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu întretinerea si repararea mijloacelor fixe
Cheltuieli cu hrana pentru asistati
Cheltuieli cu echipamentul pentru asistati
Cheltuieli cu obiecte de inventar pentru asistati
Cheltuieli cu cazarmamentul pentru asistati.
- mii lei -
Denumirea indicatorului/Trimestrul I/ Trimestrul II/ Trimestrul III/ Trimestrul IV/Total /
Cheltuieli de transport pentru asistati
Cheltuieli cu materiale igienico-sanitare pentru asistati
Cheltuieli de întretinere si gospodarie
Alte cheltuieli
            NOTA:
            1. La veniturile provenite din donatii, sponsorizari si alte venituri proprii se vor evidentia si bunurile în natura la pretul pietei.
            2. Cheltuielile cu hrana pentru asistati, echipamentul pentru asistati, obiectele de inventar pentru asistati, cazarmamentul pentru asistati, transportul pentru asistati, materialele igienico-sanitare pentru asistati si de întretinere si gospodarie nu pot fi sub suma alocata în medie pe asistat de la bugetul de stat sau, dupa caz, de la bugetele locale.

Presedintele asociatiei/fundatiei,
.....................................................
Responsabilul financiar al asociatiei/fundatiei,
..............................................................
(numele, prenumele si semnatura)

Data .....................................
Stampila ...............................

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
ASOCIATIA/FUNDATIA
...................................................
Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............................
(dupa caz, Consiliul Local al .............................)
Nr. .....................
 

            În baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, se încheie astazi ............... prezenta

CONVENTIE
pentru prestarea de servicii de asistenta sociala între:

            Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Directia generala de munca si protectie sociala a  judetului .............................. (dupa caz, Consiliul Local al .....................), cu sediul în .......................,  telefon .................., cod fiscal ................, cont de virament ......................................., deschis la  ..........................................................., reprezentat de ......................................................................... (se precizeaza functia) si Asociatia/Fundatia ......................................................, cu sediul în ................................................., telefon ................................., cod fiscal ............................., cont de virament .................................., deschis la ............................., reprezentata de .................................., presedintele asociatiei/fundatiei(numele si prenumele)

CAPITOLUL I
Obiectul conventiei

            Art. 1. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Directia generala de munca si protectiesociala a judetului .................................. (dupa caz, Consiliul Local al ..........................), aloca în anul ........... o subventie în limita sumei de ................................... lei de la bugetul de stat (dupa caz, de la bugetul local) Asociatiei/Fundatiei ........................................, pentru asigurarea de servicii sociale de întretinere, corespunzatoare numarului de persoane asistate în fiecare luna prin unitatea de asistenta sociala din localitatea ........................., judetul/sectorul ................, administrata de aceasta.

CAPITOLUL II
Obligatiile asociatiei/fundatiei            Art. 2. - Asociatia/fundatia, în calitate de beneficiar al subventiei, are urmatoarele obligatii:
            a) sa foloseasca subventia în mod exclusiv pentru serviciile de asistenta sociala acordate persoanelor asistate prin unitatea (unitatile) de asistenta sociala prezentata (prezentate) în anexa nr. 1 si în conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli prezentat în anexa nr. 2;
            b) sa prezinte directiei generale de munca si protectie sociala (dupa caz, consiliului local), pâna la data de ............................., un raport intermediar de activitate;
            c) sa prezinte directiei generale de munca si protectie sociala (dupa caz, consiliului local), în termen de 15 zile de la data încetarii conventiei, un raport final de activitate;
            d) sa accepte controlul si verificarile organului de control al directiei generale de munca si protectie sociala (dupa caz, al consiliului local) în legatura cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie subventia primita;
            e) în cazul nerespectarii prevederilor legale în vigoare, sa ramburseze, în termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata din partea organului de control, sumele primite, precum si penalitatile aferente acestora, calculate potrivit dispozitiilor legale în vigoare care se aplica impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.

CAPITOLUL III
Obligatiile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, reprezentat prin Directia generala de munca
si protectie sociala a judetului ........................ (dupa caz, ale Consiliului Local al .......................)

            Art. 3. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, reprezentat prin Directia generala de munca si protectie sociala a judetului .................................. (dupa caz, Consiliul Local al ...............................) are, în raport cu obiectul contractului, urmatoarele obligatii:
            a) sa aloce fondurile reprezentând subventia stabilita;
            b) sa acorde asistenta de specialitate în desfasurarea si realizarea programelor de servicii sociale asigurate de unitatile de asistenta sociala.
            Art. 4. - Plata fondurilor se realizeaza tinându-se seama de numarul efectiv de beneficiari si de nivelul subventiei stabilite prin conventie, prin virament în contul nr. ..............................., deschis de Asociatia/Fundatia .............................. la Banca ............................., cu sediul în ........................

CAPITOLUL IV
Proceduri de încetare a conventiei

            Art. 5. - Fiecare dintre parti poate revoca prezenta conventie, cu conditia notificarii deciziei celeilalte parti. Revocarea produce efecte dupa 30 de zile de la data notificarii.
            Art. 6. - În cazul în care asociatia/fundatia nu respecta conditiile prezentei conventii, respectiv neutilizarea subventiei în scopul activitatilor pentru care a fost alocata, neprezentarea rapoartelor intermediare si finale la termenul stabilit sau împiedicarea organului de control sa verifice actele financiar-contabile, serviciile publice descentralizate ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale (dupa caz, consiliul local) au dreptul de a decide oricând încetarea aplicarii conventiei, notificând asociatiei/fundatiei anularea platilor si solicitând restituirea sumelor acordate cu titlu de subventie.
            Daca asociatia/fundatia nu este de acord cu restituirea sumelor, partea vatamata se poate adresa instantei de judecata.

CAPITOLUL V
Clauze speciale

            Art. 7. - Nerespectarea obligatiilor asumate de catre asociatie/fundatie da dreptul celeilalte parti sa dispuna suspendarea platii lunare a fondurilor care constituie subventia pâna la reglementarea situatiei.
            Art. 8. - În cazul în care asociatia/fundatia înceteaza activitatea unitatii de asistenta sociala, bunurile de natura obiectelor de inventar, echipamentul, cazarmamentul, dobândite prin subventie, se pun la dispozitie serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau consiliilor locale pentru a fi distribuite, cu titlu gratuit, unei institutii publice cu profil similar sau pentru a fi valorificate în conditiile legii.
            Art. 9. - Asociatia/fundatia va evidentia si va raporta separat veniturile si cheltuielile legate de suma primita ca subventie si va pastra originalele chitantelor si ale celorlalte documente financiar-contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
            Art. 10. - Modificarea prezentei conventii se poate face cu acordul partilor, prin act aditional.
            Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta conventie.
            Art. 12. - Prezenta conventie s-a încheiat în doua exemplare, fiecare parte primind un exemplar.
            Art. 13. - Conventia este valabila pâna la data de ....., data dupa care îsi înceteaza valabilitatea.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE
Directia generala de munca si protectie sociala a judetului ............................................
(dupa caz, Consiliul Local al ....................................................)
Asociatia/Fundatia ..................................................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

FORMULAR
pentru raportari intermediare si finale

Conventia nr. .......................
Data încheierii conventiei ...........................
Asociatia/fundatia:
- Adresa ...............................................................................
- Telefon/fax (includeti prefixul) ...........................................
Unitatea de asistenta sociala ..............................................
Localitatea, adresa, judetul/sectorul ....................................
Data înaintarii raportului ................................
Institutia, numele, prenumele si functia persoanei care a primit raportul .................................
. Raport de activitate
1. Descrierea pe scurt a activitatilor de asistenta sociala desfasurate pâna la data întocmirii raportului:
(Descrierea va cuprinde: beneficiarii, serviciile sociale oferite, calitatea acestora, resursele umane, metodologia acordarii serviciului, colaborarea cu alte organizatii. Descrierea nu va depasi o pagina.)
2. Realizarea activitatilor propuse:
Au putut fi desfasurate aceste activitati în timpul planificat? DA/NU
(Daca nu, propuneti masurile ce urmeaza a fi luate pentru asigurarea cantitativa si calitativa a serviciilor prevazute în conventie.)
3. Rezultate obtinute si rezultate asteptate:
(Rezultatele obtinute si rezultatele asteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfasurata, în concepte masurabile, indicatori de eficienta. Anexati documente relevante, dupa caz.)
4. Numarul de beneficiari:
- numarul de beneficiari/luna la data semnarii conventiei:
- numarul de beneficiari la data raportarii:
5. Propuneri pentru continuarea sau dezvoltarea activitatilor unitatii de asistenta sociala:
(Explicati de ce fel de sprijin aveti nevoie pentru continuarea sau dezvoltarea unitatilor de asistenta sociala.)
6. Alte comentarii (dupa caz):
II. Raport financiar
1. Date despre asociatia/fundatia subventionata:
- cont bancar nr. ..............., deschis la Banca ......................................................... (denumirea si sediul)
- persoana cu drept de semnatura .............................................. (numele si prenumele)
2. Date despre subventie:
valoarea subventionarii de la bugetul de stat sau de la bugetul local, în conformitate cu conventia:
- valoarea subventiei cumulata la data întocmirii raportului ...........................
- dobânzile bancare (cumulate pentru perioada respectiva) ...........................
- soldul în cont la începutul perioadei raportate, conform extrasului de cont ......................
- soldul în casa la începutul perioadei raportate ..................................
- soldul în lei la sfârsitul perioadei de raportare, conform extrasului de cont ..............................
3. Se anexeaza în copie actele justificative, în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare.
4. Se anexeaza în copie balanta si bilantul contabil.
5. Situatia centralizatoare pentru fiecare capitol de venituri si cheltuieli, în conformitate cu structura prezentata în anexa nr. 2 la normele metodologice si potrivit modelului prezentat mai jos:
Nr. document justificativ /Capitol de venituri si cheltuieli /Unitatea care a emis documentul/ Data /Suma /Ce reprezinta
TOTAL lei:
6. Bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii de asistenta sociala (program si realizari în conformitate cu structura prezentata în anexa nr. 2 la normele metodologice)
Presedintele asociatiei/fundatiei,
.........................................................
(numele, prenumele si semnatura)
Coordonatorul unitatii de asistenta sociala,
.........................................................
(numele, prenumele si semnatura)
Responsabilul financiar al asociatiei/fundatiei,
.........................................................
(numele, prenumele si semnatura)

Data ........................... Stampila
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind declararea utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "Imobil situat în Bucuresti,
Bd Unirii nr. 37, sectorul 3" - magazinul Junior

            În temeiul Art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se declara de utilitate publica de interes national lucrarea "imobil situat în bucuresti, bd unirii nr. 37, sectorul 3" - magazinul Junior.
            Art. 2. - Expropriatorul este statul român prin Ministerul Justitiei.
            Art. 3. - Expropriatorul este autorizat sa stabileasca, de comun acord cu proprietarul imobilului, modalitatea de transfer al dreptului de proprietate, cuantumul si natura despagubirii, în conformitate cu Art. 4 din Legea nr. 33/1994, si sa solicite punerea în posesie, în regim de urgenta, în conformitate cu Art. 32 din Legea nr. 33/1994.
            Art. 4. - Prezentul act de declarare a utilitatii publice va fi adus la cunostinta publica prin afisare la sediul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 7 octombrie 1999.
Nr. 814.