MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 499   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE  Vineri, 15 octombrie 1999

SUMAR

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           802. - Hotarâre privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           1.076. - Ordin al ministrului finantelor privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare

            În temeiul Art. 103 alin. (2) din titlul VI - Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare - din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice,
            Guvernul României hotaraste:
            Articol unic. - Se adopta Regulamentul pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministrul finantelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 septembrie 1999.
Nr. 802.

ANEXA

REGULAMENT
pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, denumita în continuare arhiva, reprezinta o baza de date la nivel national, care asigura înscrierea si accesul la informatiile înscrise cu privire la avizele de garantie.
            (2) Creditorul garantat care, în scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei garantii reale asupra unui bun, potrivit dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, trebuie sa depuna un aviz de garantie la un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata tarifului corespunzator
stabilit de acel operator.
            (3) Creditorul care doreste sa stinga, sa prelungeasca sau sa modifice avizul de constituire a garantiei, sa reduca garantia la o parte din bunurile afectate initial ori sa cesioneze creanta garantata trebuie sa înscrie un aviz modificator potrivit normelor stabilite prin prezentul regulament, în care sa mentioneze numarul de înregistrare a avizului de constituire a garantiei.
(4) Privilegiile, hotarârile judecatoresti definitive si irevocabile, certificatele de depozit, precum si obligatiile de plata a impozitelor si taxelor pot fi înscrise în arhiva pe baza unui aviz de garantie.
            Art. 2. - (1) Numai operatorii autorizati si agentii autorizati ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul sa faca înscrieri în arhiva.
            (2) Operatorii autorizati se constituie în Corpul operatorilor, persoana juridica de utilitate publica, fara scop lucrativ, care îsi stabileste organele de conducere si functioneaza potrivit prezentului regulament si statutului propriu.
            (3) Corpul operatorilor va administra si va asigura functionarea arhivei potrivit dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, prezentului regulament, deciziilor Autoritatii de Supraveghere, precum si regulamentului intern de organizare si functionare a Corpului operatorilor.
            Art. 3. - (1) Ministerul Justitiei reprezinta Autoritatea de Supraveghere a arhivei.
            (2) Autoritatea de Supraveghere concesioneaza serviciul de înscriere a avizelor de garantie operatorilor privati si controleaza modul de administrare si de operare a arhivei.
            Art. 4. - (1) Informatiile înscrise în arhiva sunt publice.
            (2) Drepturile si obligatiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autoritatii de Supraveghere, cu privire la informatiile înscrise în arhiva sunt limitate la operarea arhivei sau, dupa caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate în prezentul regulament.
            Art. 5. - (1) Activitatea de înscriere este un serviciu public concesionat de Autoritatea de Supraveghere operatorilor, în conditiile legii.
            (2) Operatorii vor plati o redeventa stabilita prin contractul de concesiune, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
            Art. 6. - (1) În întelesul prezentului regulament, prin creditor se întelege, daca nu se prevede altfel, creditorul garantat, locatorul/finantatorul, depozitarul marfii, consignatarul sau cesionarul.
            (2) Prin debitor se întelege, daca nu se prevede altfel, orice persoana care a constituit o garantie reala mobiliara, debitorul care poseda un bun asupra caruia poarta un privilegiu, locatarul, cedentul, consignantul sau titularul unui warrant.
            (3) Prin solicitant se întelege orice persoana interesata care cere efectuarea unei înscrieri în arhiva.
            (4) Prin cesiune de garantie se întelege cesiunea garantiei ca efect accesoriu al cesiunii unei creante a carei executare este asigurata de garantia respectiva.
            Art. 7. - În întelesul prezentului regulament, prin formular de aviz de garantie se întelege, dupa caz:
            a) avizul de constituire a garantiei, denumit în continuare aviz de garantie initial;
            b) avizul modificator al avizului de garantie initial, vizând descrierea bunului în garantie, numele/denumirea debitorului,
respectiv al creditorului, precum si rectificarea oricarei erori materiale survenite;
            c) avizul de cesiune a creantei;
            d) avizul de reducere a garantiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garantie initial;
            e) avizul de prelungire a avizului de garantie initial;
            f) avizul de stingere a avizului de garantie initial datorita executarii obligatiei garantate ori renuntarii creditorului la întreaga garantie;
            g) avizul de nulitate datorita anularii sau constatarii nulitatii contractului de garantie;
            h) avizul de înscriere a intentiei de constituire a unui aviz de garantie.
            Art. 8. - Formularul de aviz de garantie este un înscris întocmit sau transmis pe suport de hârtie sau electronic.
            Art. 9. - (1) Avizul de garantie initial se identifica printr-un element singular (care include, în mod obligatoriu, un numar de înregistrare) atribuit de catre arhiva. Numarul de înregistrare va fi format dintr-un numar de înscriere serial, urmat de cifrele anului în care se efectueaza înscrierea.
            (2) Numarul de înregistrare stabileste ordinea de prioritate a garantiei.

CAPITOLUL II
Despre operatori

            Art. 10. - Autoritatea de Supraveghere va acorda autorizatia de operator oricarei persoane care îndeplineste conditiile prevazute în acest capitol.
            Art. 11. - (1) Persoana care doreste sa obtina autorizatia de operator va înainta Autoritatii de Supraveghere urmatoarele documente:
            a) persoana fizica:
            1. o cerere catre Autoritatea de Supraveghere, prin care îsi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va
cuprinde: numele si prenumele, adresa si codul numeric personal;
            2. certificatul de cazier judiciar emis de catre organele de politie;
            3. un certificat de bonitate emis de o banca;
            b) persoana juridica:
            1. o cerere catre Autoritatea de Supraveghere, semnata de catre persoanele care, potrivit actelor constitutive, au calitatea de a le reprezenta, prin care îsi manifesta intentia de a deveni operator al arhivei, care va cuprinde: denumirea, sediul, numarul sub care este înregistrata la registrul comertului, numele si prenumele, adresa si codul numeric personal ale persoanelor împuternicite sa o reprezinte, precum si numele directorului de arhiva care o va reprezenta în fata Corpului operatorilor;
            2. o copie certificata de pe actul constitutiv de la registrul comertului;
            3. un certificat de bonitate emis de o banca atât pentru persoana juridica, cât si pentru fiecare persoana împuternicita sa o reprezinte, precum si pentru directorul de arhiva desemnat de aceasta; în ipoteza în care operatorul este o banca, certificatul
de bonitate trebuie emis de o alta banca;
            4. un certificat de cazier judiciar pentru directorul de arhiva si pentru orice alta persoana fizica împuternicita sa o reprezinte în mod legal.
            (2) Persoanele fizice sau juridice straine vor desemna un director de arhiva în România si vor furniza datele referitoare la acesta, prevazute la alin. (1) lit. b).
            (3) Persoanele fizice sau juridice vor atasa la cerere aprobarea organului competent pentru desfasurarea unei astfel de activitati, daca pentru exercitarea unei activitati de asemenea natura exista obligatia obtinerii unei astfel de aprobari.
            (4) În termen de 30 de zile de la depunerea acestor documente Autoritatea de Supraveghere va aproba sau va respinge
solicitarea de obtinere a autorizatiei de operator în cadrul Corpului operatorilor, pe baza sistemului de punctaj prevazut la   Art. 15, si va încheia contractul de concesiune cu solicitantul respectiv.
            (5) De la data încheierii contractului de concesiune operatorul va avea toate drepturile si obligatiile prevazute la titlul VI din Legea nr. 99/1999, de prezentul regulament si de regulamentul intern de organizare si functionare a Corpului operatorilor.
            (6) Contractele se încheie pe o perioada de 5 ani. Acestea vor înceta însa în cazul denuntarii înainte de împlinirea
termenului.
            Art. 12. - Raspunderea operatorilor sau, dupa caz, a Corpului operatorilor cu privire la exercitarea atributiilor privind înscrierile avizelor de garantie în arhiva, respectiv operarea si administrarea arhivei, în modul prevazut de prezentul regulament, se va aprecia in abstracto, în conditiile prevazute de Art. 1.080 alin. 1 din Codul civil.
            Art. 13. - (1) Operatorii vor suporta cheltuielile comune ale arhivei, efectuate de catre Corpul operatorilor, cum ar fi: operarea si întretinerea arhivei, amortizarea costurilor de creare a arhivei, închirierea sau cumpararea serverelor si a echipamentelor arhivei, contractarea de servicii, angajarea personalului arhivei si constituirea unui fond de rulment.
            (2) Fondul de rulment va fi stabilit cu aprobarea auditorului agreat de Corpul operatorilor si va fi constituit dintr-o contributie platita de fiecare operator, care va trebui sa acopere cheltuielile de înlocuire a oricarui echipament al arhivei si cheltuielile curente pe urmatoarele 6 luni de activitate.
            Art. 14. - (1) Contractul de concesiune va prevedea plata unei redevente care sa acopere, în primii 5 ani de la începerea functionarii arhivei, si amortizarea costurilor prilejuite de înfiintarea arhivei. Va fi stabilit si modul de plata a redeventei, scop în care Autoritatea de Supraveghere va emite instructiuni.
            (2) Autoritatea de Supraveghere va stabili nivelul redeventei ca procent din tariful perceput de catre operator si agentii autorizati ai acestuia pentru fiecare operatiune de înscriere.
            Art. 15. - (1) Autoritatea de Supraveghere va încheia contractele de concesiune cu operatorii pe baza de licitatie publica. Autoritatea de Supraveghere va organiza astfel de licitatii cel putin o data pe an. Prima licitatie publica va fi organizata în termen de maximum un an de la data intrarii în vigoare a prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 si va utiliza urmatorul sistem de punctaj:
            a) gradul de raspândire în teritoriu a solicitantului si existenta unor resurse financiare suficiente pentru exercitarea activitatii de operator - maximum 20 de puncte;
            b) numarul de birouri teritoriale care vor primi avize de garantie, în vederea înscrierii în arhiva - maximum 30 de
puncte;
            c) existenta unei indemnizatii de asigurare sau a garantiei oferite pentru raspundere profesionala, superioara nivelului minim stabilit de prezentul regulament - maximum 10 puncte;
            d) numarul de ani în activitate - maximum 10 puncte;
            e) oferirea de servicii pentru publicul larg - maximum 10 puncte;
            f) capacitatea de a crea facilitati pentru accesul liber al publicului la informatiile continute de arhiva - maximum 10         puncte;
            g) capacitatea de a asigura accesul la arhiva prin tehnologii noi - maximum 10 puncte.
            (2) Autorizatia va fi acordata oricarui solicitant care obtine minimum 70 de puncte.
            (3) Pentru urmatoarele licitatii Autoritatea de Supraveghere va putea modifica prin ordin sistemul de punctaj de mai sus.
            Art. 16. - (1) Fiecare operator va face publice pe pagina de web a arhivei datele de identificare prezentate Autoritatii de Supraveghere. Vor fi facute publice, totodata, urmatoarele informatii:
            a) adresa sediului principal si a birourilor de publicitate, respectiv a domiciliului;
            b) adresa la care operatorul confirma primirea corespondentei;
            c) adresa postala;
            d) numarul de telefon al sediului principal;
            e) numarul de telefon si fax, pentru furnizarea de informatii referitoare la înscrierea avizelor de garantie;
            f) numarul de telefon pentru transmiterea formularelor de aviz de garantie prin fax sau prin metoda dial-up, daca operatorul accepta transmiterea prin aceste modalitati;
            g) numarul de telefon pentru comunicarea informatiilor sau a altor documente decât avizele de garantie.
            (2) Adresa trebuie sa cuprinda:
            a) adresa sediului central;
            b) adresa pentru curieri;
            c) adresa postala.
            (3) Numarul de telefon trebuie sa cuprinda:
            a) numarul de telefon al biroului central;
            b) numarul de telefon pentru comunicarea informatiilor referitoare la înscrierea avizului de garantie;
            c) numarul de telefon pentru transmiterea înregistrarilor;
            d) numarul de telefon pentru comunicarea altor informatii decât înscrierile;
            e) pagina de acces pe Internet sau numarul de telefon la care operatorul poate oferi servicii on-line.
            Art. 17. - (1) Operatorii trebuie sa garanteze profesional împotriva eventualelor prejudicii rezultând din înscrierea necorespunzatoare a avizelor de garantie.
            (2) Asigurarea se realizeaza fie prin subscrierea unei polite de asigurare la o societate de asigurari, fie prin intermediul unei scrisori de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate.
            (3) În cazul în care operatorul este o institutie financiara, scrisoarea de garantie va proveni de la o alta institutie financiara.
            (4) Polita de asigurare trebuie sa acopere cel putin perioada în care operatorului îi poate fi angajata raspunderea civila.
            (5) Indemnizatia de asigurare sau garantia va reprezenta echivalentul în lei al sumei de cel putin 5.000 euro pentru fiecare transa de 50 de înscrieri si va trebui sa fie platita în maximum 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei. Pâna la aceasta data operatorul nu va putea efectua operatiuni de înscriere.
            (6) Neîndeplinirea obligatiei prevazute la alineatul precedent conduce la rezilierea de drept a contractului de concesiune.
            (7) Daca operatorul doreste sa efectueze înscrieri peste numarul de înscrieri pentru care exista garantie, acesta trebuie sa depuna o garantie suplimentara corespunzatoare înainte de a proceda la efectuarea de înscrieri suplimentare.
            (8) Autoritatea de Supraveghere va monitoriza numarul înscrierilor efectuate de fiecare operator, comunicându-i acestuia, prin intermediul arhivei, înstiintari periodice cu privire la numarul de înscrieri ramase acoperite de garantie. Dupa efectuarea ultimei înscrieri acoperite de garantie, accesul operatorului la arhiva pentru operarea de înscrieri se va bloca automat, daca nu s-a depus garantia suplimentara. Accesul se va debloca de îndata ce operatorul va înstiinta Autoritatea de     Supraveghere despre depunerea garantiei suplimentare, facând dovada în acest sens.
            Art. 18. - Prejudiciile cauzate prin activitatea de înscriere desfasurata de operator potrivit Legii nr. 99/1999 si prezentului regulament, inclusiv cele care fac obiectul raspunderii civile rezultând din savârsirea unei fapte penale sau a unei contraventii, vor fi acoperite cu indemnizatia de asigurare sau cu scrisoarea de garantie. În cazul neacoperirii întregului prejudiciu, vor fi aplicabile regulile dreptului comun referitoare la raspunderea civila.

CAPITOLUL III
Despre agentii autorizati

            Art. 19. - În întelesul prezentului regulament agentul autorizat este orice persoana care actioneaza în numele si pe seama unui operator si care poate înregistra direct în arhiva avizele de garantie.
            Art. 20. - (1) Orice operator din cadrul Corpului operatorilor poate, pe propria raspundere, sa autorizeze alte persoane, denumite în continuare agenti autorizati, pentru efectuarea de înscrieri în arhiva.
            (2) Operatorii raspund pentru prejudiciile cauzate de agentii lor autorizati în exercitiul functiilor încredintate. Raporturile dintre operatori si agentii autorizati se stabilesc prin contract.
            Art. 21. - (1) În termen de 24 de ore de la autorizarea unui agent operatorul va comunica Autoritatii de Supraveghere
urmatoarele informatii cu privire la agentul autorizat:
            a) numele/denumirea si domiciliul/sediul social;
            b) numarul de telefon;
            c) în cazul în care agentul este persoana juridica, numele si prenumele, precum si adresa persoanei împuternicite sa o reprezinte.
            (2) Daca agentul autorizat schimba oricare dintre elementele mentionate mai sus, operatorul va notifica de îndata aceasta schimbare Autoritatii de Supraveghere, sub sanctiunea repararii prejudiciilor cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii.
            (3) Orice comunicare catre agentii autorizati se va face pe numele/denumirea si la adresa/sediul acestora, astfel cum figureaza la Autoritatea de Supraveghere, sub sanctiunea nulitatii.

CAPITOLUL IV
Autoritatea de Supraveghere

            Art. 22. - (1) Autoritatea de Supraveghere va controla activitatea Corpului operatorilor, a operatorilor si a agentilor autorizati, precum si functionarea arhivei, în scopul asigurarii respectarii dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 si ale prezentului regulament.
            (2) În acest scop, Autoritatea de Supraveghere va putea:
            a) sa emita deciziile pe care le considera necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament. Toate deciziile sunt obligatorii pentru Corpul operatorilor, operatori, agentii autorizati si pentru public;
            b) sa aplice amenzi Corpului operatorilor, operatorilor si agentilor autorizati, ca urmare a savârsirii de catre acestia a contraventiilor prevazute la Art. 90 si 91 din prezentul regulament;
            c) sa efectueze înscrieri de avize de garantie la arhiva, în scopul aplicarii prevederilor legale privind garantiile reale, în toate perioadele în care nu exista operatori autorizati sau atunci când operatorii existenti nu pot face fata cererii de înscrieri si când aceasta conduce la o întârziere mai mare de 3 zile în efectuarea înscrierilor de catre operatori. În aceste situatii, în termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea de Supraveghere va organiza o licitatie publica si va încheia un numar suficient de contracte de concesiune pentru a raspunde volumului marit de cereri de înscriere;
            d) sa suspende sau sa revoce dreptul unui operator sau al unui agent autorizat de a efectua înscrieri în arhiva, în cazul în
care constata ca acesta a încalcat în mod repetat dispozitiile titlului VI din Legea nr. 99/1999, ale prezentului regulament, precum si ale deciziilor sale.
            (3) În cazul în care operatorii sau agentii autorizati ai acestora încalca dispozitiile legale sau în cazul în care un operator înceteaza, din orice cauza, sa mai efectueze înscrieri, Autoritatea de Supraveghere va putea:
            a) sa ridice orice document în care se evidentiaza operatiunilede înscriere în arhiva, sa preia controlul si sa solicite organelor abilitate verificarea financiar-contabila a biroului sau birourilor în cauza;
            b) sa solicite operatorului si personalului acestuia orice document sau informatie pe care o considera necesara.
            Art. 23. - (1) Decizia Autoritatii de Supraveghere de reziliere a contractului de concesiune va fi publicata pe pagina de web a arhivei si într-un ziar de raspândire nationala si va produce efecte la 40 de zile de la publicarea sa în pagina de web.
            (2) Decizia va preciza momentul la care dreptul operatorului si al agentilor sai autorizati de a efectua înscrieri a fost sau
urmeaza sa fie revocat.
            (3) În termen de 10 zile de la publicarea respectivei decizii în pagina de web a arhivei Autoritatea de Supraveghere va notifica rezilierea contractului tuturor agentilor autorizati ai operatorului în cauza.
            Art. 24. - Autoritatea de Supraveghere îsi va face publice pe pagina de web a arhivei adresa postala si electronica (e-mail) si numarul de fax, precum si numele, functia si atributiile personalului sau de specialitate.
            Art. 25. - Autoritatea de Supraveghere va verifica toate plângerile împotriva operatorilor si agentilor autorizati, va întocmi rapoarte pe care le va aduce la cunostinta Consiliului Corpului operatorilor si va dispune masurile corespunzatoare pentru îndreptarea situatiei.
            Art. 26. - (1) Autoritatea de Supraveghere va verifica daca tarifele percepute pentru înscrierea avizelor de garantie în arhiva sunt stabilite pe baza liberei concurente si va sesiza Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, cu privire la orice fapte de concurenta neloiala constatate, în vederea aplicarii dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996.
            (2) Atunci când exista probe suficiente cu privire la practicile mentionate mai sus, Autoritatea de Supraveghere va putea suspenda, respectiv revoca, dreptul de a înscrie avize de garantie.
            (3) Masurile prevazute la alin. (2) îsi vor produce efectele pâna la solutionarea definitiva a cauzei, potrivit dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996. Dupa acest moment Autoritatea de Supraveghere va dispune masuri în concordanta cu hotarârea Consiliului Concurentei, respectiv a instantei judecatoresti.
            (4) Operatorii pot angaja discutii cu privire la strategia de stabilire a nivelului contributiilor percepute de Corpul operatorilor pentru cheltuielile comune efectuate de acesta.
            Art. 27. - Autoritatea de Supraveghere, în temeiul competentelor sale de supraveghere si de reglementare, va asigura, în conditiile Art. 54 alin. (2) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, accesul direct si gratuit al publicului la citirea si copierea informatiilor înscrise în arhiva, fara a stabili alte reguli cu privire la accesul si la obtinerea informatiilor din arhiva.

CAPITOLUL V
Efectuarea înscrierilor în arhiva

            Art. 28. - (1) Corpul operatorilor va lua masurile organizatorice care sa asigure acceptarea formularelor de avize de garantie si accesul la informatiile din arhiva în cel putin doua puncte de acces pentru public în fiecare judet. Operatorul care asigura acest serviciu va pune la dispozitie publicului prezentul regulament, precum si copii de pe instructiunile arhivei privind modalitatile de acces public la informatiile din arhiva. Pe aceasta baza operatorul care presteaza acest serviciu poate percepe onorarii pentru operarea de înscrieri, precum si pentru serviciile de cautare a informatiilor în arhiva.
        (2) Operatorii vor putea accepta cererile de înscriere în arhiva a avizelor de garantie, formulate de toti solicitantii sau numai de catre anumite categorii de solicitanti, potrivit strategiilor comerciale ale fiecarui operator.
            Art. 29. - (1) Operatorul va înscrie datele din formularul de aviz de garantie în sistemul de administrare a informatiilor, prin redarea fidela a continutului formularului primit.
            (2) Operatorul va putea amâna sau refuza înscrierea unui formular de aviz de garantie, atunci când constata ca acesta este incomplet ori ilizibil sau din alte motive, cum ar fi imposibilitatea sistemului de administrare a informatiei de a citi datele trimise catre arhiva. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucratoare, aceasta masura si motivele care au stat la baza adoptarii ei.
            (3) Înscrierea avizelor de garantie constituie o simpla activitate administrativa. Personalul operatorilor si agentii autorizati nu vor verifica corectitudinea informatiilor din avizul de garantie, concordanta dintre avizul de garantie si faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.
            Art. 30. - Fiecare operator îsi poate stabili propriile proceduri pentru primirea solicitarilor de înscriere a avizelor de garantie, metodele de plata pentru serviciile prestate, formatul formularelor de aviz de garantie, precum si diferite metode de comunicare, cum ar fi: documente pe suport de hârtie, transmisii computerizate, transmisii prin Internet, fax sau prin orice alta modalitate.

CAPITOLUL VI
Formularul de aviz de garantie

            Art. 31. - (1) Înscrierile introduse în arhiva vor respecta formularul avizului de garantie, completat în limba româna, astfel cum acesta este prezentat în anexele nr. 1 si 2, pe suport de hârtie sau electronic.
            (2) Pentru înscrierea intentiei de constituire a unui aviz de garantie, partile vor folosi formularul nr. 1 de aviz de garantie prezentat în anexa nr. 1, precum si formularul nr. 1 de aviz de garantie aditional prezentat în anexa nr. 2, iar pentru înscrierea unui aviz de anulare, stingere, prelungire sau modificare a unui aviz de garantie înscris anterior ori de cesiune a creantei, formularul nr. 2 de aviz de garantie modificator prezentat în anexa nr. 3, precum si formularul nr. 2 de aviz de garantie modificator aditional prezentat în anexa nr. 4.
            Art. 32. - Partile care nu au încheiat înca un contract de garantie pot sa înregistreze intentia de constituire a garantiei, în conditiile prevazute la Art. 34. Înscrierea respectiva îsi mentine valabilitatea timp de doua luni. Partea interesata va trebui sa înscrie un aviz de garantie initial înaintea expirarii celor doua luni, sub sanctiunea pierderii rangului de prioritate.
            Art. 33. - Autoritatea de Supraveghere poate revizui, prin decizie, formularele de avize de garantie si instructiunile, atunci când considera necesar, în limitele dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.
            Art. 34. - (1) Toate avizele de garantie expira dupa trecerea unui termen de 5 ani de la data înscrierii, cu exceptia cazului în care o prelungire a avizului de garantie este  înscrisa înainte de expirare.
            (2) În cazul înregistrarii unei intentii de constituire a garantiei sunt aplicabile prevederile Art. 36.
            (3) Termenele stabilite mai sus se împlinesc în ziua anului sau a lunii corespunzatoare zilei de începere.
            (4) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârseste într-o luna care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii respective.
            (5) În cazul în care termenul se împlineste într-o zi de sarbatoare legala sau nelucratoare ori în ziua când activitatea arhivei este întrerupta, în conditiile Art. 46 alin. (2), avizul de prelungire poate fi înscris pâna la sfârsitul proximei zile în care se reia activitatea.
            Art. 35. - (1) Operatorii sunt obligati sa pastreze avizul de garantie expirat, precum si datele privind numele si prenumele, adresa si numarul de telefon ale persoanelor fizice care au solicitat înscrierea avizelor de garantie, în conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996.
            (2) Daca înscrierea avizului de garantie este ceruta de o persoana juridica, operatorul trebuie sa obtina denumirea completa si adresa acesteia, precum si numele, prenumele si adresa persoanei fizice care a solicitat înscrierea în numele persoanei juridice.
            Art. 36. - (1) Înscrierea unui aviz de garantie în arhiva poate fi solicitata numai de catre persoane care au un interes în legatura cu aceasta înscriere.
            (2) Persoanele care au un interes de a înscrie un formular de aviz de garantie initial pot fi: creditorul garantat, debitorul, agentii autorizati si împuternicitii lor.
            (3) La primirea formularului de aviz de garantie operatorul este obligat sa verifice daca solicitantul este persoana interesata.
            În acest scop operatorul poate efectua orice verificare pe care o considera necesara.
            (4) Operatorii sunt raspunzatori pentru orice prejudiciu cauzat de neglijenta lor în cursul acestor verificari.
            Art. 37. - Persoana care solicita efectuarea înscrierii unui aviz de garantie, inclusiv împuternicitul persoanei juridice,
raspunde personal pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea necorespunzatoare a informatiilor în formularul de aviz de
garantie.

CAPITOLUL VII
Tarifele percepute de operatori pentru operatiunea de înscriere

            Art. 38. - (1) Operatorii îsi pot stabili nivelul tarifelor pentru operatiunile de înscriere în baza de date a arhivei, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996.
            (2) Operatorii pot percepe tarife cu niveluri diferite pentru zone geografice diferite sau pentru serviciile prestate în regim de urgenta, înscrierile prin Internet sau on-line, potrivit propriilor strategii comerciale, cu respectarea dispozitiilor legale.
            Art. 39. - Fiecare operator poate sa stabileasca modul de plata a tarifelor de catre solicitanti, cum ar fi:
            a) transferul electronic de bani;
            b) carti de debit emise de institutii financiare autorizate;
            c) carti de credit emise de institutii financiare autorizate.
            Art. 40. - Orice plângere a solicitantilor în legatura cu tarifele pentru serviciile de înscriere prestate va fi depusa la Autoritatea de Supraveghere, respectând îndrumarile afisate pe pagina de web a arhivei.
            Art. 41. - În completarea sau în locul sistemului bazat pe suport de hârtie operatorul poate sa utilizeze practicile si procedurile pe care le considera necesare pentru a primi, a procesa, a actualiza, a cauta, a transmite înscrierile avizelor de garantie si ale altor informatii, precum si pentru a permite accesul de la distanta la acestea, pe cale electronica, optica si prin alte tehnologii.

CAPITOLUL VIII
Înscrierea avizelor de garantie

            Art. 42. - Operatorul raspunde pentru introducerea în arhiva a informatiilor asa cum au fost ele furnizate de catre solicitant.
            Art. 43. - (1) Documentele pot fi remise pentru a fi înscrise oricarui operator la alegerea solicitantului, prin orice metode agreate de acest operator, cum ar fi:
            a) personal, prin curier sau prin serviciile postale la adresa comunicata de catre operator Autoritatii de Supraveghere;
            b) transfer electronic de date (TED); un operator poate primi documente transmise electronic prin utilizarea transmisiei standard ANSI X 12 154 (American National Standards Institute), asa cum ste ea descrisa în cap. XIV al prezentului regulament (referitor a documentele TED);
            c) e-mail;
            d) fax;
            e) metoda dial-up.
            (2) Momentul înscrierii unui document remis prin aceste metode este momentul în care sistemul bazei de date al arhivei
analizeaza transmisia respectiva si determina ca toate elementele necesare transmisiei au fost primite în formatul corespunzator si pot fi citite.
            Art. 44. - În interval de 24 de ore de la înscrierea avizului de garantie fiecare persoana interesata care a solicitat înscrierea este obligata sa îi trimita fiecarui debitor sau/si, dupa caz, creditorului o copie de pe formularul de aviz de garantie înscris în arhiva. În caz de litigiu, proba comunicarii incumba solicitantului.

CAPITOLUL IX
Accesul liber si direct al oricarei persoane la arhiva

            Art. 45. - (1) Arhiva trebuie sa asigure accesul publicului în vederea citirii, cautarii si copierii informatiilor cel putin prin Internet.
            (2) Autoritatea de Supraveghere va putea solicita operatorilor mijloace suplimentare pentru asigurarea accesului publicului, daca conditiile tehnice o vor permite. Autoritatea de Supraveghere va putea autoriza Corpul operatorilor sa înlocuiasca orice metoda de acces care este depasita.
            Art. 46. - (1) Programul de functionare a arhivei pentru înregistrari se va desfasura cel putin între orele 7,00 si 21,00, de luni pâna vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
            (2) Arhiva trebuie sa fie deschisa pentru citirea informatiilor timp de 7 zile pe saptamâna, 24 de ore pe zi, cu exceptia întreruperilor necesare pentru întretinerea echipamentelor si schimbarea software. Perioadele de întrerupere nu trebuie sa însumeze mai mult de 5% din timpul de functionare lunar.
            (3) În cazul în care încarcarea unui volum mare de date creeaza disfunctionalitati ale sistemului, Corpul operatorilor poate impune încarcarea volumelor mari de date în intervalele de timp mai putin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 7,00. Toate aceste restrictii trebuie sa fie afisate pe pagina de web a arhivei si comunicate Autoritatii de Supraveghere.
            Art. 47. - Orice persoana, inclusiv operatorii si agentii autorizati, poate presta, contra cost, servicii de cautare si de copiere de informatii din baza de date a arhivei, cum ar fi:
            a) cautarea dupa numele debitorului, anul si seria motorului autovehiculului, elementele de identificare a bunului imobil sau numele proprietarului bunului imobil respectiv ori numarul avizului de garantie;
            b) cautarea de date din sistemul de administrare a informatiilor;
            c) copii de pe mai multe înscrieri;
            d) înregistrarea pe banda magnetica a unor înscrieri multiple;
            e) documente TED.

CAPITOLUL X
Corpul operatorilor

            Art. 48. - (1) Toti operatorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere fac parte din Corpul operatorilor de la data autorizarii.
            (2) Pâna la organizarea primei licitatii de acordare a autorizatiilor de operator Corpul operatorilor va fi format din operatorii initiali.
            (3) În termen de doua luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament va avea loc adunarea generala a operatorilor initiali care vor constitui Corpul operatorilor. Corpul operatorilor va adopta statutul acestuia prin majoritate simpla.
            Art. 49. - (1) Corpul operatorilor îsi va desfasura activitatea potrivit urmatoarelor principii:
            a) operatorii vor contribui la acoperirea cheltuielilor comune, proportional cu numarul de înregistrari pe care le efectueaza în arhiva. Nivelul contributiei va fi stabilit de Corpul operatorilor, astfel încât sa poata asigura acoperirea cheltuielilor;
            b) orice venituri suplimentare ale Corpului  operatorilor vor fi alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare dezvoltarii arhivei;
            c) fiecare operator va avea un vot în adoptarea deciziilor Corpului operatorilor;
            d) Corpul operatorilor îsi va desemna, prin majoritate simpla, comitetul sau director, denumit în continuare comitetul operatorilor, precum si presedintele acestuia si le va stabili atributiile;
            e) în sarcina comitetului operatorilor vor intra si administrarea si operarea arhivei, precum si îndeplinirea oricaror acte necesare pentru realizarea acestor atributii;
            f) membrii Corpului operatorilor sunt solidar raspunzatori pentru repararea prejudiciilor cauzate prin activitatea acestuia, precum si pentru plata amenzilor contraventionale cu care este sanctionat acesta;
            g) adoptarea deciziilor se va realiza în prezenta majoritatii simple a membrilor Corpului operatorilor.
            (2) Statutul Corpului operatorilor, precum si modificarile acestuia nu vor putea aduce atingere principiilor enuntate mai  sus.
            (3) Corpul operatorilor va putea adopta reguli interne pentru administrarea si operarea arhivei, cu respectarea titlului VI din Legea nr. 99/1999 si a prezentului regulament.
            (4) Încetarea valabilitatii autorizatiei de operator, din orice motiv, atrage automat pierderea calitatii de membru al Corpului operatorilor. Din acelasi moment înceteaza si obligatia operatorului de a suporta cota-parte din contributia sa la cheltuielile comune.
            Art. 50. - Corpul operatorilor va prezenta anual Autoritatii de Supraveghere balanta contabila si bugetul de venituri si cheltuieli, din care sa rezulte ca toate veniturile sale au fost folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor sale.

CAPITOLUL XI
Sistemul de administrare a informatiei

            Art. 51. - Arhiva va folosi un sistem de administrare a informatiei si o baza de date, computerizate, care sa corespunda normelor stabilite prin prezentul regulament. Acest sistem va permite stocarea, indexarea si regasirea informatiilor legate de înscrierea avizelor de garantie.
            Art. 52. - Datele primare utilizate în sistemul informatic trebuie sa fie identificate si stocate conform celor stabilite mai jos.
            Art. 53. - (1) Fiecare aviz de constituire a garantiei va fi identificat pe baza unei informatii unice atribuite de sistemul de administrare a informatiei. În sistemul de administrare a informatiei trebuie efectuata o înscriere separata pentru fiecare aviz de constituire a garantiei si toate informatiile subsecvente cu privire la aceasta înscriere vor fi pastrate în sistem. Înscrierea va fi identificata prin aceeasi informatie atribuita de arhiva avizului de garantie initial.
            (2) Un document, altul decât un aviz de garantie initial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informatii unice  tribuite de sistemul de administrare a informatiei al arhivei. În sistemul de administrare a informatiei înregistrarile tuturor documentelor diferite de avizul de garantie initial trebuie sa fie legate de înscrierea avizului de garantie initial cu care aceste documente au legatura.
            (3) Arhiva va atribui câte o parola operatorilor, precum si agentilor autorizati, care va constitui elementul de identificare a operatorului sau a agentului autorizat care a operat înscrierea respectiva.
            (4) Nici o înscriere, o data introdusa, nu va putea fi modificata în nici un fel. Orice modificari ale unei înscrieri initiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numarul de înregistrare a înscrierii pe care o modifica.
            Art. 54. - Tipul de document de pe care sunt introduse datele trebuie sa fie identificat în sistemul de administrare a
informatiei, în baza informatiilor furnizate de solicitant.
            Art. 55. - (1) Data, ora si minutul înscrierii documentelor trebuie sa fie stocate în sistemul de administrare a informatiei.
            (2) Calcularea datei de expirare a unui aviz de garantie initial trebuie sa se bazeze pe data de înscriere sau pe noua data de expirare indicata de solicitant prin avizul de prelungire.
           Art. 56. - Numele/denumirea si adresa/sediul debitorilor si ale creditorilor trebuie sa fie transferate din documente în sistemul de administrare a informatiei, utilizându-se una sau mai multe intrari directe de date sau de tehnici de transmisie a datelor.
            Art. 57. - În sistemul de administrare a informatiei fiecare aviz de garantie poate avea unul dintre urmatoarele statute: activ, expirat, stins sau nul.
            Art. 58. - Numele/denumirea persoanelor fizice si persoanelor juridice trebuie sa fie stocate în fisiere separate care includ numai numele si prenumele persoanelor fizice, respectiv denumirea persoanelor juridice. Sunt stabilite câmpuri separate de introducere a datelor pentru primul prenume, al doilea prenume si numele de familie ale persoanelor fizice, respectiv un singur câmp pentru denumirea persoanei juridice.
            Art. 59. - Câmpurile numelor persoanelor fizice si ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date trebuie sa corespunda Standardului ANSI 154 pentru avize de garantie. Solicitantii de înscrieri trebuie sa furnizeze numele sau denumirile complete în formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depaseste lungimea maxima admisa de standardul tehnic va fi introdusa, asa cum este prezentata de catre solicitant, pâna la limita maxima a câmpului unde se introduc datele. În nici un caz operatorul sau agentul autorizat care efectueaza înscrierea nu va face nici o abreviere suplimentara a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decât dimensiunea câmpului atribuit.
            Art. 60. - În momentul înscrierii avizului de garantie initial statutul partilor si statutul avizului de garantie vor fi urmatoarele:
            a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat în document, va fi activ, cu exceptia cazurilor în care documentul indica o cesiune, când creditorul cu statut activ va fi cesionarul;
            b) debitorul indicat în document va avea statut activ;
            c) statutul avizului de garantie va fi activ pâna la data expirarii acestuia sau pâna la alta data, potrivit celor prevazute în prezentul regulament.
            Art. 61. - (1) Avizul modificator subscris doar de o parte din creditorii cu statut activ, respectiv doar de o parte din debitorii cu statut activ (în cazul unei modificari prin care se adauga alte bunuri afectate garantiei), va fi opozabil doar creditorilor, respectiv debitorilor care au subscris.
            (2) Un aviz de garantie care modifica numai descrierea bunului în garantie sau adresa uneia sau unora dintre parti nu afecteaza statutul activ sau inactiv al oricarui debitor sau creditor.
            Art. 62. - Un aviz de garantie modificator care schimba numele/denumirea debitorului nu are efect asupra statutului activ sau inactiv al oricarui debitor sau creditor, urmând ca avizul de garantie initial si toate documentele care includ elemente de identificare a acestuia sa fie indexate încrucisat în sistemul de administrare a informatiei, în asa fel încât orice cautare dupa vechiul nume/vechea denumire a debitorului ori dupa noul nume/noua denumire a debitorului sa conduca la avizul de garantie initial si la documentele legate de acesta. Acest aviz modificator afecteaza numai drepturile creditorilor garantati care îl subscriu.
            Art. 63. - (1) Un aviz modificator care schimba numele/denumirea creditorului nu va avea efect asupra statutului nici unui debitor. Avizul modificator mentionat mai sus va avea efect asupra statutului oricarui creditor care a subscris avizul modificator, caz în care fostul nume/fosta denumire a creditorului va fi sters/stearsa din sistemul de administrare a informatiei si va fi înlocuit/înlocuita cu noul nume/noua denumire.
            (2) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre partile din avizul de garantie initial sau din avizul modificator. Noul debitor va fi adaugat însa pe avizul de garantie ca un alt debitor cu statut activ. Aceasta adaugare va fi opozabila numai creditorilor care au subscris avizul modificator.
            (3) Un aviz modificator care adauga un nou nume/o noua denumire de creditor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre parti. Noul creditor va fi adaugat însa pe avizul de garantie ca un alt creditor cu statut activ.
            (4) Un aviz modificator care radiaza un debitor nu va avea efect asupra statutului nici uneia dintre partile din avizul de
garantie.
            (5) Un aviz modificator care radiaza un creditor nu va avea efect asupra statutului nici unei parti din avizul de garantie, cu exceptia creditorului radiat care a subscris avizul modificator mentionat mai sus, caz în care statutul creditorului radiat va fi
considerat inactiv, cu conditia ca acesta sa nu fie înscris ca ultimul creditor cu statut activ. Statutul ultimului creditor activ nu va putea fi inactivat.
            Art. 64. - Un aviz de cesiune a unei creante garantate cu bunurile înscrise în avizul de garantie va fi opozabil tuturor
partilor mentionate în avizul de cesiune.
            Art. 65. - Avizul de cesiune nu va avea nici un efect asupra statutului activ al avizului de garantie.
            Art. 66. - În momentul înscrierii unui aviz de cesiune creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va dobândi statut activ de creditor.
            Art. 67. - (1) Înscrierea în timp util a unui aviz de prelungire, de catre oricare dintre creditorii aflati în evidenta arhivei, pentru o perioada de 5 ani sau pentru alt termen prevazut în avizul de prelungire, va fi opozabila numai acelor creditori.
            (2) Înscrierea unui aviz de prelungire nu va avea efect asupra statutului nici unui creditor sau debitor.
            Art. 68. - (1) Înscrierea unui aviz de stingere sau de nulitate va afecta numai statutul creditorului care a subscris respectivului aviz, care va deveni inactiv.
            (2) Înscrierea avizului de stingere sau de nulitate nu va avea nici un efect asupra statutului debitorului.
            Art. 69. - (1) La data la care un aviz de garantie expira statutul partilor si statutul avizului de garantie vor ramâne active, daca cel putin unul dintre creditorii cu statut activ a înscris în timp util un aviz de prelungire.
            (2) În caz contrar, atât avizul de garantie, cât si partile din avizul de garantie vor dobândi statut inactiv.
            Art. 70. - Înscrierea unui aviz de reducere a bunului afectat garantiei nu va avea nici un efect asupra statutului avizului de garantie si al creditorului din avizul de garantie.

CAPITOLUL XII
Reglementari tehnice

            Art. 71. - (1) Arhiva va fi organizata ca o baza de date unica, usor accesibila.
            (2) Daca arhiva utilizeaza mai multe computere pentru baza de date, acestea vor fi conectate într-o retea, astfel încât arhiva sa opereze ca un sistem unic.
            (3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale înregistrarilor arhiva va avea ca referinta una dintre sursele universal acceptate si usor accesibile prin Internet, cum ar fi Greenwich Mean Time.
            (4) Arhiva trebuie sa utilizeze baze de date interconectate, de un tip care sa permita oricui sa caute sau sa înscrie electronic si sa faca sa devina imediat efective înscrierile efectuate pentru întregul sistem. În acest caz directorul arhivei trebuie sa poata administra o retea de larga întindere.
            Art. 72. - Baza de date trebuie sa reflecte corect informatia care a fost introdusa si trebuie tinuta la zi.
            Art. 73. - Înregistrarile din baza de date a arhivei trebuie sa poata fi regasite având drept criteriu toate câmpurile din formularul de înscriere. Arhiva trebuie sa puna la dispozitie posibilitati de cautare cu ajutorul unor expresii logice.
            Art. 74. - Programul de software al bazei de date trebuie sa atribuie o coordonata temporala fiecarei înscrieri, care sa includa cel putin ziua, ora si minutul acesteia.
            Art. 75. - Accesul la arhiva trebuie sa se conformeze unui standard, astfel încât frecventa asteptarilor de peste 5 minute pentru conectare sa nu apara în mai mult de 5% din numarul încercarilor de conectare. Frecventa lipsei de acces la server nu trebuie sa depaseasca 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va întocmi statistici trimestriale vizând gradul de conformare a activitatii arhivei cu standardul respectiv, pe care le va afisa pe pagina de web a arhivei si le va raporta Autoritatii de Supraveghere.
            Art. 76. - (1) Arhiva trebuie sa puna la dispozitie publicului metode pentru obtinerea de copii de pe datele din sistemul de administrare a informatiei al arhivei. O lista cuprinzând elementele datelor din sistemul de administrare a informatiei si descrierea înregistrarilor vor fi disponibile pentru oricine, la cerere.
(2) Arhiva trebuie sa permita obtinerea de extrase din sistemul de administrare a informatiei în formatul pe care îl indica
Autoritatea de Supraveghere.
            Art. 77. - Autoritatea de Supraveghere trebuie sa furnizeze arhivei urmatoarele informatii care sa poata fi cautate în baza de date:
            a) toate informatiile privitoare la operatori, înregistrate la Autoritatea de Supraveghere, mai ales cele referitoare la asigurarea pentru raspundere;
            b) amenzile si avertismentele aplicate de Autoritatea de Supraveghere.
            Art. 78. - Toate sistemele de calcul ale arhivei si toate echipamentele de rezerva ale bazei de date trebuie sa se afle într-o sala speciala, care va beneficia de o protectie sporita. Pentru toate datele din baza de date trebuie sa se creeze instantaneu o copie de rezerva cel putin într-un al doilea dispozitiv de stocare.
Copii de pe baza de date trebuie sa fie transmise Autoritatii de Supraveghere cel putin o data pe zi.
            Art. 79. - Sistemul computerizat intern on-line si cel extern, cel de acces prin Internet, precum si sistemul de acces direct trebuie sa aiba mai multe niveluri de parole de acces pentru asigurarea securitatii. Accesul intern si cel extern trebuie sa fie adaptate pentru a corespunde cerintelor functionale. Pentru a preveni introducerea de date neautorizate se vor folosi dispozitive de protectie (firewalls) de o calitate comparabila cu cea a sistemelor de vânzari prin Internet.
            Art. 80. - Toate programele de software ale sistemului de administrare a informatiei trebuie sa se gaseasca într-un mediu de exploatare care sa nu fie accesibil proiectantilor de asemenea tipuri de programe. Comitetul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectantii de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci când sunt necesare modificari în sistem trebuie sa fie luate urmatoarele masuri:
            a) proiectantul transfera programul în exploatare într-un mediu de dezvoltare separat;
            b) este efectuata modificarea care se va testa experimental în mediul de dezvoltare, care reprezinta o imagine functionala a mediului de exploatare;
            c) o data ce modificarea este definitivata si se aproba aplicarea ei în mediul de exploatare, proiectantul completeaza un CCL (Change Control Log);
            d) CCL este aprobat si initiat de directorul de proiectare;
            e) directorul de proiectare transfera CCL directorului de exploatare;
            f) directorul de exploatare verifica CCL si apoi le înainteaza administratorului de sistem;
            g) administratorul de sistem verifica CCL si copiaza modificarile aprobate în mediul de exploatare;
            h) CCL sunt înapoiate directorului de proiectare pentru a fi înregistrate în evidente.
            Art. 81. - Fisierele din baza de date a arhivei trebuie sa se gaseasca pe dispozitive de stocare în cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranta pe mai multe niveluri. Accesul trebuie restrictionat la exploatare si la procesarea pe loturi. Accesul proiectantilor de programe la fisierele aflate în exploatare este permis numai cu aprobarea directorului de proiectare. Copia de siguranta pe un al doilea dispozitiv de stocare de date va trebui sa se efectueze imediat dupa fiecare introducere de date.
            Art. 82. - În aplicarea reglementarii sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii vor avea sensul de mai jos, cu exceptia cazurilor în care se prevede altfel:
            a) TED înseamna transferul electronic de date al avizelor de garantie, al solicitarilor de regasire a avizelor de garantie, precum si al rezultatelor cautarilor, conform metodei TED (Electronic Data Interchange);
            b) document TED reprezinta un document transmis de solicitant operatorului sau agentului autorizat care efectueaza înscrirea, prin tehnici TED autorizate conform acestei reglementari.
            Art. 83. - (1) Sistemul TED al arhivei va trebui sa devina operational în decurs de un an de la începerea functionarii arhivei. Solicitantul poate utiliza transferul electronic de date cu autorizarea scrisa a operatorului, care îi va furniza toate informatiile necesare, inclusiv cele referitoare la standardele utilizate de catre arhiva.
            (2) Operatorul va autoriza un solicitant sa utilizeze TED în urmatoarele conditii:
            a) solicitantul detine un cont la dispozitia operatorului pentru plata facturilor;
            b) operatorul care face înscrierile stabileste, dupa o verificare corespunzatoare a transmisiilor conform specificatiilor sale, daca solicitantul este capabil sa transmita documentele TED într-un mod care sa îi permita operatorului sa receptioneze, sa indexeze si sa regaseasca documentele TED.
            (3) Operatorul care face înscrierile va putea suspenda sau revoca unilateral autorizarea atunci când stabileste ca transmisiile solicitantului sunt incompatibile cu sistemul TED de înscriere al arhivei.
            Art. 84. - Standardul ANSI X 12-154, asa cum a fost adoptat de Institutul de Standarde Nationale Americane, va fi folosit ca format pentru transmisia electronica a avizelor de garantie.
Autoritatea de Supraveghere va comunica, la cererea solicitantului TED autorizat, ce versiuni ANSI X 12-154 sunt acceptabile si folosite de arhiva în acel moment.
            Art. 85. - (1) Arhiva va publica un ghid detaliat privind utilizarea ANSI X 12-154 în sistemul de înregistrare al arhivei si va furniza copii celor interesati.
            (2) Ghidul va identifica versiunile ANSI X 12-154 care sunt folosite în mod curent de arhiva, precum si tipurile de formulare de aviz de garantie sau al rezultatelor cautarilor, care pot fi transmise în mod obisnuit prin TED.
            (3) Ghidul va contine si modul de transmitere a tuturor informatiilor cuprinse în avizul de garantie, precum si orice alta
informatie necesara pentru îndeplinirea de catre arhiva a atributiilor sale stabilite la titlul VI din Legea nr. 99/1999 si de
prezentul regulament, cum ar fi: identificarea avizelor de garantie, a debitorilor si a creditorilor, informatiile necesare pentru încasarea tarifelor si descrierea bunului în garantie.
            (4) Modificarile ghidului vor fi aduse la cunostinta fiecarui solicitant TED autorizat cu cel putin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a acestora.
            Art. 86. - (1) O înscriere transmisa arhivei, care nu poate fi citita de echipamentul arhivei sau care nu contine informatiile cerute în ghidul de utilizare, într-un format acceptabil, va fi refuzata. Arhiva va comunica, cel putin o data pe zi, înstiintari electronice solicitantului relevant cu privire la identificarea documentelor TED refuzate si la codurile de eroare
corespunzatoare sau la explicatia refuzului, atunci când acest lucru este posibil.
            (2) Totusi înregistrarile care nu pot fi citite pentru ca sunt neinteligibile ori se afla în pachete de date structurate necorespunzator sau care au fost primite de la persoane neautorizate pentru TED de catre un operator sau de catre arhiva nu vor primi o asemenea înstiintare.
            (3) Transmisiile care pot fi citite de echipamentul arhivei, primite de la transmitatori autorizati, vor primi confirmarea electronica de acceptare sau de respingere.
            Art. 87. - (1) În momentul acceptarii unui document TED pentru înscriere arhiva va crea în mod automat un raport
continând toate informatiile referitoare la respectivul document, inclusiv toate informatiile transmise de solicitant în vederea includerii în document, în modul indicat de ghidul de utilizare.
            Informatiile continute în raport vor fi înregistrate si stocate prompt într-un mediu din arhiva.
            (2) Arhiva va comunica, cel putin o data pe zi, înstiintari electronice catre solicitanti, care vor confirma acceptarea documentelor TED si crearea acestei evidente.
            Art. 88. - Corpul operatorilor va transmite zilnic Autoritatii de Supraveghere o copie de siguranta de pe baza de date si va pastra totodata o copie-oglinda într-un server separat.
            Art. 89. - Autoritatea de Supraveghere va putea emite decizii de modificare a specificatiilor tehnice stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea dispozitiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.

CAPITOLUL XIII
Contraventii si sanctiuni

            Art. 90. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda între 500.000 lei si 1.000.000 lei fapta Corpului operatorilor, a operatorilor, respectiv a agentilor autorizati, de a nu furniza, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, informatiile cerute de Autoritatea de Supraveghere sau rapoartele prevazute de prezentul regulament.
(2) Operatorul este raspunzator si pentru orice prejudiciu cauzat ca urmare a savârsirii contraventiei prevazute la alin. (1).
            Art. 91. - (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
            a) falsificarea datelor din arhiva;
            b) înscrierea avizelor de catre o parte neinteresata;
            c) falsificarea informatiilor extrase din arhiva, în vederea influentarii oricarei decizii cu privire la un drept de garantie;
            d) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuintare a programelor de computer sau a echipamentelor
arhivei.
            (2) Faptele prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între 500.000 lei si 1.000.000 lei.
            Art. 92. - (1) Constatarea contraventiilor prevazute la Art. 90 si 91 si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre organele de specialitate ale Autoritatii de Supraveghere.
            (2) Prevederile Art. 90 si 91 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL XIV
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 93. - (1) Ministerul Justitiei, în calitate de Autoritate de Supraveghere si potrivit atributiilor cuprinse la Art. 103 din titlul VI din Legea nr. 99/1999, în prezentul regulament si în celelalte dispozitii ale legii mentionate, va putea acorda autorizatii provizorii de operator pâna la organizarea primei licitatii publice.
            (2) Autorizatiile provizorii vor înceta la data organizarii primei licitatii publice.
            (3) Operatorii initiali vor putea participa la prima licitatie publica.
            Art. 94. - (1) În termen de 120 de zile de la crearea arhivei registrele de gajuri aflate la judecatorii vor fi transferate în locurile si în conditiile ce se vor stabili de Autoritatea de Supraveghere, în vederea utilizarii lor de catre arhiva. Arhiva va asigura accesul public complet si liber la aceste informatii.
            (2) În conditiile Art. 102 alin. (3) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, creditorii care si-au constituit garantii reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor înscrie un aviz de garantie reala la arhiva, împreuna cu o copie legalizata de pe contractul de gaj si un certificat de înregistrare, care sa contina data si ora privind prioritatea înscrierii în acel registru. Aceasta data va fi mentionata în avizul de garantie, potrivit instructiunilor din formulare. Operatorii sunt obligati sa pastreze copii de pe documentele de mai sus pâna la stingerea dreptului de garantie.
            Art. 95. - (1) Art. 7 alin. (1) si anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea
Ministerului Justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica în sensul suplimentarii numarului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei cu 10 posturi.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplica în limita bugetului aprobat Ministerului Justitiei, potrivit legii.
            Art. 96. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANTIE

A. Numele si numarul de telefon ale celui care solicita înscrierea (optional)..................................................
......................................................
B. A se comunica confirmarea catre:
......................................................
......................................................
(numele, prenumele si adresa)
[Se completeaza numai de catre biroul de înscriere]:
Data înscrierii, ora, minutul si secunda................................................................................................................
Date de identificare a operatorului care efectueaza înscrierea..........................................................................
Date de identificare a agentului autorizat .............................................................................................................Respectati cu
strictete instructiunile:
1. Numele/Denumirea complet(a) al/a debitorului (a se înscrie numele unui singur debitor [1a) sau 1b)],
nu abreviati si nu combinati numele)
1 a) Denumirea persoanei juridice .......................................................................................................................
sau
1 b) Numele de familie al persoanei fizice .........................................................................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
1 c) Adresa.............................
Localitatea..........................................................................................
Judetul/Sectorul .................................................................................
Codul postal ......................................................................................
tara....................................................................................................
1 d) Codul numeric personal...........................................................
Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
1 e) Tipul persoanei juridice............................................................
1 f) Locul constituirii persoanei juridice................................................................................................................
1 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista.........................................................................
...............................................................................  nu exista
1 h) Codul fiscal ...............................................................................
2. Numele/Denumirea complet(a) al/a altui debitor, daca exista (înscrieti numai numele unui debitor [2 a)
sau 2 b)], nu abreviati si nu combinati numele)
2 a) Denumirea persoanei juridice.........................................................................
sau
2 b) Numele de familie al persoanei fizice ..........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
2 c) Adresa.............................
Localitatea..........................................................................................
Judetul/Sectorul .................................................................................
Codul postal ......................................................................................
tara....................................................................................................
2 d) Codul numeric personal ................................................................................
Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
2 e) Tipul persoanei juridice ..................................................................................
2 f) Locul constituirii persoanei juridice.................................................................
2 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista.........................................................................
............................................................................... nu exista
2 h) Codul fiscal ...............................................................................
3. Numele/Denumirea creditorului sau
Numele/Denumirea cesionarului (înscrieti numele unei singure parti garantate [3 a) sau 3 b)])
3 a) Denumirea persoanei juridice.........................................................................
sau
3 b) Numele de familie al persoanei fizice ..........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
3 c) Adresa .......................................................................................
Localitatea..........................................................................................
Judetul/Sectorul .................................................................................
Codul postal ......................................................................................
tara....................................................................................................
3 d) Codul numeric personal...........................................................
4. Acest aviz de garantie priveste urmatorul bun în garantie (pentru autovehicule se vor mentiona si modelul, anul de fabricatie, numarul sasiului si seria motorului):
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................
5. Titulaturi alternative (daca sunt necesare):
Locatar/Locator (finantator):
Consignatar/Consignant:
Vânzator/Cumparator:
Obligatii agricole:
Altele  ..........................................................................................
6. Avizul de garantie priveste bunuri mobile în garantie accesorii bunurilor imobile, care cad sub incidenta titlului VI din Legea nr. 99/1999 (daca este cazul):  atasati formularul aditional
7. Solicit raport de verificare a debitorului (debitorilor) [optional] [onorariu suplimentar]:
Toti debitorii , debitorul 1 , debitorul 2
8. Informatii suplimentare cu privire la solicitant (optional) ................................................................................
......................................................
ANEXA Nr. 2
la regulament

FORMULARUL Nr. 1 DE AVIZ DE GARANTIE ADITIONAL

Respectati cu strictete instructiunile:
9. Numele/Denumirea complet(a) al/a primului debitor [1a) sau 1b)] înscris/a în avizul de garantie initial.............
......................................................
9 a) Denumirea persoanei juridice.........................................................................
sau
9 b) Numele de familie al persoanei fizice ..........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
9 c) Adresa .......................................................................................
Localitatea..........................................................................................
Judetul/Sectorul .................................................................................
Codul postal ......................................................................................
tara....................................................................................................
9 d) Codul numeric personal .................................................................................
10. Alte informatii pe care solicitantul doreste sa le înscrie (optional).............................................................
......................................................
[Se completeaza numai de biroul de înscriere]
Data, ora, minutul, secunda înscrierii..............................................
Elemente de identificare a operatorului .................................................................
Elemente de identificare a agentului autorizat......................................................
11. Numele/Denumirea complet(a) al/a unui codebitor [altul decât cel de la pct. 2 a) sau 2 b)] (Înscrieti
un singur nume [11 a) sau 11 b)], nu prescurtati si nu combinati numele.)
11 a) Denumirea persoanei juridice.......................................................................
sau
11 b) Numele de familie al persoanei fizice ........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
11 c) Adresa .....................................................................................
Localitatea..........................................................................................
Judetul/Sectorul .................................................................................
Codul postal ......................................................................................
tara....................................................................................................
11 d) Codul numeric personal ...............................................................................
Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
11 e) Tipul persoanei juridice ................................................................................
11 f) Locul constituirii persoanei juridice...............................................................
11 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista.......................................................................
...............................................................................  nu exista
11 h) Codul fiscal .............................................................................
12. Numele/Denumirea altui creditor:  sau
Numele/Denumirea altui cedent:
(Înscrieti numai numele unuia dintre creditorii garantati [12 a) sau 12 b)])
12 a) Denumirea persoanei juridice.......................................................................
sau
12 b) Numele de familie al persoanei fizice ........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
12 c) Adresa .....................................................................................
Localitatea..........................................................................................
Judetul/Sectorul .................................................................................
Codul postal ......................................................................................
tara....................................................................................................
12 d) Codul numeric personal ...............................................................................
13. Prezentul aviz de garantie priveste:
a bunuri accesorii ale bunurilor imobile, care cad sub incidenta titlului VI din Legea nr. 99/1999:
a padure care urmeaza a fi defrisata:  sau
a minerale care urmeaza a fi extrase:
14. Descrierea bunurilor imobile ...........................................................................................................................
15. Numele/Denumirea proprietarului bunurilor imobile descrise mai sus, aflat în evidenta registrului de
publicitate imobiliara [daca debitorul nu este proprietarul bunurilor imobile]:
15 a) Denumirea persoanei juridice.......................................................................
sau
15 b) Numele de familie al persoanei fizice ........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
15 c) Numele/Denumirea coproprietarului bunurilor imobile  [daca este cazul]
15 c) (i) Denumirea persoanei juridice..................................................................
sau
15 c) (ii) Numele de familie al persoanei fizice...................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
16. Descriere suplimentara a bunului în garantie ...............................................................................................
......................................................
17. Bifati numai daca este aplicabil
Numai înscrierea unei intentii:  expira în doua luni de la înscriere; în legatura cu o operatiune de
finantare publica:
ANEXA Nr. 3
la regulament

FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANTIE MODIFICATOR

Respectati cu strictete instructiunile:
A. Numele si numarul de telefon ale solicitantului [optional] .............................................................................
......................................................
B. A se trimite confirmarea catre .........................................................................................................................
[spatiu rezervat pentru completare de catre biroul de înscriere]:
Data, ora, minutul si secunda înscrierii.................................................................
Elemente de identificare a operatorului .................................................................
Elemente de identificare a agentului autorizat......................................................
1 a) Numarul de înregistrare a avizului de garantie initial ................................................................................
......................................................
1 b) Acest aviz de garantie modificator priveste bunuri în garantie accesorii unor bunuri imobile, care
cad sub incidenta titlului VI din Legea nr. 99/1999:
2. Stingerea efectelor avizului de garantie:
efectele avizului de garantie initial, identificat mai sus, înce-
teaza cu privire la garantia reala a creditorului care subscrie acest aviz de stingere.
3. Nulitatea: avizul de garantie initial, identificat mai sus, este nul cu privire la garantia reala a creditorului.
4. Prelungirea efectelor: efectele avizului de garantie initial, identificat mai sus, referitoare la garantia
reala a creditorului garantat care subscrie acest aviz de prelungire, sunt prelungite pentru înca 5 ani de la
data înscrierii avizului de prelungire, daca partile nu stipuleaza altfel.
Noul termen de expirare .................................., daca este stipulat un termen mai mic de 5 ani.
5. Cesiunea creantei: numele cesionarului se va înscrie la pct. 8 a) sau 8 b) si adresa la pct. 8 c),
iar numele cedentului la pct. 10.
6. Modificare (totala sau partiala). Aceasta modificare priveste (bifati o singura casuta):
debitorul; sau creditorul
De asemenea, bifati una dintre urmatoarele 3 casute si completati pct. 7 si/sau 8 cu datele corespunzatoare:
 Schimbarea numelui/denumirii si/sau a adresei: completati pct. 7 a) sau 7 b) cu numele care se schimba; de asemenea, completati pct. 8 a) sau 8 b) cu noul nume (daca exista schimbare de nume) si/sau cu noua adresa (daca exista schimbare de adresa) la pct. 8 c).
 stergerea numelui: înscrieti la pct. 7 a) sau 7 b) numele existent în evidenta arhivei, ce urmeaza a fi sters.
 Adaugarea altui nume: completati pct. 8 a) sau 8 b), precum si pct. 8 c); completati, de asemenea,
pct. 8 d)-8 g) (daca este necesar).
7. Informatii privitoare la înregistrarea curenta:
7 a) Denumirea persoanei juridice.........................................................................
sau
7 b) Numele de familie al persoanei fizice ..........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
8. Informatii modificate (noi) sau adaugate:
8 a) Denumirea persoanei juridice.........................................................................
sau
8 b) Numele de familie al persoanei fizice ..........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
8 c) Adresa .......................................................................................
Localitatea..........................................................................................
Judetul/Sectorul .................................................................................
Codul postal ......................................................................................
tara....................................................................................................
8 d) Codul numeric personal .................................................................................
Informatii suplimentare privind debitorul persoana juridica:
8 e) Tipul persoanei juridice: .................................................................................
8 f) Locul constituirii persoanei juridice.................................................................
8 g) Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista.........................................................................
...............................................................................  nu exista
8 h) Codul fiscal ...............................................................................
9. Modificari ale bunului în garantie (bifati o singura casuta):
 descrierea bunului în garantie degrevat; sau
 descrierea bunului în garantie adaugat; sau
 completarea descrierii bunului în garantie; sau
 descrierea bunului în garantie care face obiectul unui contract translativ de proprietate ...............................
......................................................
......................................................
......................................................
10 Numele creditorului din avizul de garantie care subscrie aceasta modificare (numele cedentului în cazul unei cesiuni).
Daca aceasta modificare este subscrisa de un debitor care adauga bunuri în garantie sau care adauga un debitor subscriitor, bifati casuta urmatoare  si înscrieti numele debitorului care subscrie aceasta modificare.
10 a) Denumirea persoanei juridice.......................................................................
sau
10 b) Numele de familie al persoanei fizice ........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
11. Informatii optionale privind solicitantul:
......................................................
ANEXA Nr. 4
la regulament

FORMULARUL Nr. 2 DE AVIZ DE GARANTIE MODIFICATOR ADITIONAL ( A D . )

Respectati cu strictete instructiunile:
12. Numarul de înregistrare a avizului de garantie initial [cel înscris la pct. 1a) din formularul modificator]:
13. Numele partii care subscrie aceasta modificare (cea înscrisa la pct. 9 din formularul modificator):
13 a) Denumirea persoanei juridice.......................................................................
sau
13 b) Numele de familie al persoanei fizice ........................................................
Prenumele complet (asa cum figureaza în actele de identitate) .......................................................................
Prenumele tatalui ..............................................................................
Prenumele mamei .............................................................................
14. Folositi acest spatiu pentru informatii suplimentare:
......................................................
......................................................
......................................................
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999privind taxele extrajudiciare de timbru

            Ministrul finantelor,
            având în vedere prevederile Hotarârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului
Finantelor, cu modificarile ulterioare,
            În temeiul Art. 15 din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru,
            emite urmatorul ordin:
            Articol unic. - Se aproba Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, prevazute în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 septembrie 1999.
Nr. 1.076.

ANEXA

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

            Art. 1. - Taxele extrajudiciare de timbru sunt cele prevazute în anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 6 iulie 1999.
            Art. 2. - Platitori ai taxelor extrajudiciare de timbru sunt toate persoanele fizice si juridice solicitante ale serviciilor supuse acestor taxe, cu exceptiile prevazute de lege.
            Art. 3. - Taxele extrajudiciare de timbru sunt stabilite în sume fixe si se aplica pentru fiecare act sau operatiune taxabila, cu exceptiile prevazute de lege.
           Art. 4. - (1) Taxele extrajudiciare de timbru se platesc anticipat.
            (2) În cazul taxelor extrajudiciare de timbru platite anterior intrarii în vigoare a Legii nr. 117/1999, pentru servicii ce vor fi prestate dupa intrarea în vigoare a acesteia se vor percepe diferentele de taxa corespunzatoare cuantumului taxelor extrajudiciare de timbru în vigoare la data prestarii serviciului.
            Art. 5. - Taxele extrajudiciare de timbru nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestarii serviciilor, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.
            Art. 6. - La eliberarea actelor (avize, autorizatii, certificate, licente etc.) care sunt supuse taxelor stabilite prin reglementari legale cu caracter special nu se percep si taxe extrajudiciare de timbru.
            Art. 7. - (1) Actele prin care se comunica solicitantului ca cererea este în curs de solutionare sau ca serviciul nu poate fi prestat nu se taxeaza.
            (2) De asemenea, nu se taxeaza actele prin care se comunica solicitantului modul de solutionare a cererilor prin care se solicita acordarea de înlesniri la plata creantelor bugetare, astfel cum sunt definite în Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
            Art. 8. - Pentru eliberarea copiilor, duplicatelor si extraselor de pe documentele aflate în arhiva creatorilor si detinatorilor de documente se percepe taxa extrajudiciara de timbru stabilita potrivit cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999, cu exceptiile prevazute de lege.
            Art. 9. - În cazul în care prestatorii serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru fac mentiuni prin care se certifica anumite situatii de fapt direct pe documentele prezentate de solicitant, fara a elibera certificate, adeverinte sau alte acte în acest sens, se percepe taxa prevazuta la cap. I pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999.
            Art. 10. - Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civila sau alte acte originale personale aflate în dosar se restituie titularului fara percepere de taxe extrajudiciare de timbru.
            Art. 11. - (1) Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru actele si serviciile prevazute la Art. 5 din Legea nr. 117/1999.
            (2) Scutirea se aplica si în cazul eliberarii copiilor si duplicatelor de pe actele prevazute la Art. 5 alin. (1) lit. a), c), d), e), f), j), k) din Legea nr. 117/1999, precum si în cazul eliberarii unui nou certificat de stare civila în conditiile prevazute la Art. 12 alin. (2) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.
            Art. 12. - Taxele extrajudiciare de timbru prevazute în anexa la Legea nr. 117/1999 constituie venituri la bugetul consiliului local în a carui raza teritoriala îsi are sediul prestatorul serviciului taxabil, cu exceptia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, care se face venit la bugetul de stat.
            Art. 13. - (1) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. I-IV din anexa la Legea nr. 117/1999 se încaseaza în contul bugetului local astfel:
            a) la unitatile trezoreriei statului, în contul 21.17.02.13 l.Taxe extrajudiciare de timbru", deschis pe seama consiliului local în a carui raza teritoriala se afla sediul prestatorului de servicii;
            b) în judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide la Banca Comerciala Româna - S.A., sectorul 4, contul 63.17.x.13 "Taxe extrajudiciare de timbru".
            (2) Taxele extrajudiciare de timbru prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 se încaseaza în contul bugetului de stat astfel:
            a) la unitatile trezoreriei statului, în contul 20.22.01.30 "Încasari din alte surse";
            b) în judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, la Banca Comerciala Româna - S.A., sectorul 4, se deschide pe seama Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat contul 60.22.x.30 l0Încasari din alte surse".
            Art. 14. - (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru se efectueaza astfel:
            a) în numerar, la casieriile trezoreriei statului, la unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sau la casieriile prestatorilor serviciilor supuse acestor taxe, în conditiile stabilite la Art. 16 din prezentele norme metodologice, eliberându-se platitorilor chitante;
            b) cu ordin de plata tip trezoreria statului, din conturile platitorilor în conturile prevazute la Art. 13 din prezentele norme metodologice;
            c) prin aplicarea si anularea de timbre fiscale, pentru taxele extrajudiciare de timbru de pâna la 50.000 lei inclusiv, cu exceptia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, care se plateste numai prin modalitatile prevazute la lit. a) si b).
            (2) Pe chitantele eliberate potrivit alin. (1) lit. a) si pe ordinele de plata prevazute la alin. (1) lit. b) se înscriu elementele de identificare a taxei platite (numele, prenumele si adresa platitorului, cuantumul taxei platite, felul actului sau al serviciului taxabil, denumirea prestatorului serviciului etc.).
            (3) Copia de pe ordinul de plata vizat de unitatea la care s-a facut plata, respectiv copia de pe chitanta eliberata de casieria unitatii trezoreriei statului sau de unitatea Casei de Economii si Consemnatiuni, vizate pentru conformitate de prestatorul serviciului supus taxei extrajudiciare de timbru, constituie dovada platii si se anexeaza la dosarul cererii.
            Art. 15. - (1) Unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni înregistreaza în borderou încasarile pe baza chitantelor liberate, în conturile prevazute la Art. 13 din prezentele norme metodologice.
            (2) Sumele încasate de unitatile Casei de Economii si Consemnatiuni sunt virate în contul unitatilor trezoreriei statului, respectiv al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov, dupa caz, la aceleasi termene la care se vireaza si celelalte venituri bugetare, conform conventiei încheiate cu Ministerul Finantelor.
            Art. 16. - (1) Taxele extrajudiciare de timbru se pot încasa si de prestatorii serviciilor supuse acestor taxe, care au obligatia de a le vira la bugetul local sau la bugetul de stat, dupa caz, scop în care procedeaza astfel:
            a) prestatorii serviciilor solicita organului financiar teritorial eliberarea de chitantiere în vederea încasarii taxelor extrajudiciare de timbru;
            b) organele financiare teritoriale elibereaza chitantiere tip Ministerul Finantelor, care reprezinta documente cu regim special.
            Modelul, caracteristicile, modul de tiparire, utilizare, difuzare si pastrare a chitantierelor tip Ministerul Finantelor sunt prevazute în anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului finantelor nr. 1.801/1995, cu modificarile ulterioare;
            c) organizarea evidentei eliberarii si folosirii chitantierelor se va face de catre organul fiscal teritorial în raza caruia îsi are sediul prestatorul serviciului, cu respectarea normelor prevazute pentru agentii fiscali;
            d) la încasarea sumei se va elibera platitorului chitanta.
            Chitanta se întocmeste în doua exemplare la indigo. Originalul chitantei se da platitorului, iar cel de-al doilea exemplar ramâne la cotorul chitantierului, care va fi predat organelor fiscale teritoriale pe masura consumarii chitantierelor.
            (2) Mentiunea privind încasarea taxelor extrajudiciare de timbru se va înscrie în Registrul de evidenta a actelor si serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, care se întocmeste potrivit anexei care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Registrul, snuruit si parafat de conducatorul institutiei, se întocmeste anual. Termenul de pastrare a acestuia este termenul prevazut de lege pentru executarea creantelor bugetare.
            (3) Sumele încasate se vireaza la unitatile trezoreriei statului sau la unitatea Bancii Comerciale Române - S.A., dupa caz, din localitatea în care prestatorul serviciului îsi are sediul, în termen de 10 zile de la data încasarii.
            (4) Nedepunerea sumelor la termenul prevazut la alin. (3) se sanctioneaza potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 17. - (1) Plata taxelor extrajudiciare de timbru prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile se efectueaza astfel:
            a) În toate cazurile în care se întocmeste un act care se detaseaza dintr-un carnet cotor-vârf, un act în original si o copie, un extras sau o copie de pe un act aflat la dosar sau când actul eliberat este tipizat, timbrul propriu-zis (partea dreapta a timbrului) se aplica pe documentul ce se elibereaza, iar matca (partea stânga a timbrului) se aplica, dupa caz, pe cotorul actului, pe copia de pe acesta sau, atunci când nu se întocmeste o copie, pe cererea solicitantului.
            b) Când natura serviciului prestat nu permite folosirea timbrului dublu prin divizarea lui, plata taxelor extrajudiciare de timbru se face potrivit dispozitiilor Art. 14 alin. (1) lit. a) si b) din prezentele norme metodologice.
            (2) Timbrul fiscal face dovada perceperii taxelor extrajudiciare de timbru numai daca partile acestuia sunt anulate prin aplicarea semnaturii persoanei autorizate sa reprezinte prestatorul serviciului si a stampilei acestuia.
            (3) În cazul aplicarii incorecte a partilor timbrului, neanularii sau anularii incorecte a acestora, timbrul fiscal nu face dovada achitarii taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana raspunzatoare de neîncasarea taxei legale va fi sanctionata potrivit legii.
            (4) Pentru a putea servi la perceperea taxelor extrajudiciare de timbru timbrele fiscale trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
            - sa fie autentice;
            - sa fie în circulatie;
            - sa nu poarte semnatura sau vreun alt semn de anulare;
            - sa nu poarte stersaturi, razuituri sau urme de spalare;
            - sa fie întregi.
            (5) Timbrele fiscale pot fi utilizate, cu exceptiile prevazute de lege, ca mijloc de plata numai pentru plata taxelor extrajudiciare de timbru în cuantum de pâna la 50.000 lei inclusiv.
            (6) Plafonul de 50.000 lei se considera pentru fiecare operatiune taxabila.
            (7) Acceptarea timbrelor fiscale pentru achitarea taxel or de peste 50.000 lei sau pentru achitarea taxei prevazute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 nu face dovada achitarii taxelor extrajudiciare de timbru, iar persoana raspunzatoare pentru neîncasarea taxei va fi sanctionata potrivit legii.
            Art. 18. - (1) Taxele sau diferentele de taxe extrajudiciare de timbru, care nu au fost achitate în cuantumul legal si în conditiile prevazute de lege si de prezentele norme metodologice, se debiteaza si se urmaresc de organele fiscale.
            (2) Debitarea se face prin înstiintarea organului fiscal în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul sau sediul debitorul, indicându-se identitatea si domiciliul/sediul debitorului, conditiile de fapt care au dus la nasterea obligatiei de plata, natura serviciului prestat, taxa legala si suma de plata.
            Art. 19. - (1) Taxele extrajudiciare de timbru, cu exceptia celor achitate prin aplicarea si anularea de timbre fiscale, se restituie sau se compenseaza, la cerere, în cazurile prevazute la Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 117/1999.
            (2) Cererea de restituire sau de compensare a taxelor extrajudiciare de timbru se depune la organul care a prestat serviciul, în cadrul termenului de prescriptie prevazut de reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.
            (3) Prestatorul serviciului, dupa avizarea cererii de restituire sau de compensare, o va transmite pentru aprobare organului fiscal în contul caruia s-a facut plata, însotita de o comunicare din care sa rezulte identitatea documentului de plata numarul, seria,data, emitentul), cuantumul sumei de restituit sau de compensat, conditiile de fapt si textul legal care îndreptateste restituirea sau compensarea sumei.
            (4) În cazul în care exista drept la restituirea unei parti dintr-o suma platita drept taxa extrajudiciara de timbru, restul fiind legal datorat, documentul original de plata se retine la dosar. Organul care a prestat serviciul si care este în drept sa avizeze restituirea, daca acest drept exista si exercitarea lui nu este prescrisa, înscrie pe acel document o mentiune în sensul ca s-a avizat restituirea sumei de .... lei din totalul achitat, în conformitate cu Art. ... din Legea nr. 117/1999, cu adresa nr. ..... din ........ .
            (5) În cazul aprobarii restituirii organul fiscal prevazut la alin. (3) va remite cererea unitatii trezoreriei statului, care va proceda dupa cum urmeaza:
            a) pentru persoanele fizice restituirea se efectueaza prin casieria trezoreriei statului direct persoanei în cauza;
            b) pentru persoanele juridice suma se restituie cu ordin de plata, în contul beneficiarului indicat în cererea de restituire.
            (6) În cazul aprobarii compensarii procedura este cea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si
modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare.
            (7) Organele fiscale vor comunica prestatorului serviciului taxabil modul de solutionare a cererii, cuantumul sumei restituite sau compensate, precum si numarul documentului de restituire a sumelor solicitate.
            Art. 20. - În baza prevederilor Art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobata si modificata prin Legea
nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Finantelor si autoritatile administratiei publice locale, dupa caz, pot acorda înlesniri la plata taxelor extrajudiciare de timbru, în conditiile legii.

ANEXA
la normele metodologice

- Denumirea prestatorului serviciului
- Sediul

REGISTRU
de evidenta a actelor si serviciilor supuse taxelor extrajudiciare de timbru, eliberate/prestate în anul ........

Nr. crt./Data  înregistrarii  cererii/Numele si prenumele sau denumirea titularului cererii /Felul actului sau al serviciului /  Suma platita /Documentul de plata (felul, numarul, seria, data, emitentul)/Alte mentiuni**) Coloana se utilizeaza pentru:
- înscrierea mentiunii privind scutirea la plata taxelor extrajudiciare de timbru, precum si baza legala a scutirii;
- înscrierea mentiunii privind acordarea unei înlesniri la plata (felul înlesnirii, numarul si data documentului, emitentul).