MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 505   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE  Marti, 19 octombrie 1999

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            Decizia nr. 97 din 29 iunie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            833. - Hotarâre pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

            834. - Hotarâre privind aprobarea efectuarii unei donatii catre Consiliul Europei

            836. - Hotarâre privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1999, ca ajutor financiar acordat populatiei afectate de calamitatile naturale produse în unele judete

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATTEI PUBLICE CENTRALE

            411. - Ordin al ministrului transporturilor privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 215/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului din activitatea de transport feroviar si cu metroul, care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei trenurilor

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIA Nr. 97
din 29 iunie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

            Ioan Muraru - presedinte
            Costica Bulai - judecator
            Constantin Doldur - judecator
            Kozsokór Gábor - judecator
            Nicolae Popa - judecator
            Lucian Stângu - judecator
            Florin Bucur Vasilescu - judecator
            Romul Petru Vonica - judecator
            Paula C. Pantea - procuror
            Maria Bratu - magistrat-asistent
            Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, exceptie ridicata de Dan Cristian Ionescu în Dosarul nr. 1.224/1998 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ. La apelul nominal raspunde Dan Cristian Ionescu.
            Lipseste reprezentantul Baroului Bucuresti, fata de care procedura de citare este legal îndeplinita.
            Cauza fiind în stare de judecata, Dan Cristian Ionescu solicita admiterea exceptiei cu sustinerea ca dispozitiile art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 contravin prevederilor constitutionale privind dreptul la asociere, dreptul la munca si dreptul la alegerea libera a profesiei, deoarece nu mai permit posibilitatea exercitarii profesiei de avocat în cadrul fostelor birouri de avocati.
            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, aratând ca prin Decizia nr. 45/1995 Curtea Constitutionala a statuat ca prevederile art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 sunt constitutionale si, de asemenea, ca art. 76 alin. 3 cuprinde o dispozitie tranzitorie, de trecere la noile modalitati organizatorice de exercitare a profesiei de avocat.   În ceea ce priveste dispozitiile Legii nr. 146/1997 si ale Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, Curtea Constitutionala a statuat prin deciziile nr. 97/1995 si nr. 164/1997 ca reglementarile cuprinse în aceste acte normative sunt constitutionale.

CURTEA,
            având în vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Încheierea din 7 decembrie 1998, pronuntata în Dosarul nr. 1.224/1998, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995, a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, exceptie ridicata de Dan Cristian Ionescu.
            În motivarea exceptiei autorul acesteia considera ca dispozitiile art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 contravin prevederilor art. 37 si 38 din Constitutie privind dreptul la munca, dreptul la asociere profesionala, precum si dreptul de alegere a profesiei si a locului de munca.
            În ceea ce priveste dispozitiile Legii nr. 146/1997 si ale Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, considera ca acestea contravin prevederilor art. 21 din Constitutie. Exprimându-si opinia, instanta apreciaza exceptia ca fiind neîntemeiata, întrucât avocatul "poate schimba forma  de exercitare a profesiei cu înstiintarea baroului din care face parte", iar în ceea ce priveste taxele prevazute de Legea nr. 146/1997 si cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 32/1995, acestea se constituie ca venituri la buget, din care o cota-parte se repartizeaza justitiei.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, au fost solicitate punctele de vedere ale presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului. Guvernul, în punctul sau de vedere, arata ca dispozitiile art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 au mai facut obiectul controlului de constitutionalitate, textele respective fiind declarate constitutionale prin Decizia nr. 45/1995. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 146/1997 si a Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, se arata ca si acestea au mai facut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea pronuntându-se prin Decizia Plenului Curtii nr. 1/1994, Decizia nr. 97/1995 si prin Decizia nr. 164/1997.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
            Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea a fost legal sesizata si este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
            Art. 5 din Legea nr. 51/1995, a carui constitutionalitate este contestata de autorul exceptiei, prevede, în esenta, ca profesia de avocat se exercita, la alegere, în cabinete individuale, cabinete asociate sau în societati civile profesionale. Art. 76 alin. 3 din aceeasi lege a prevazut, cu caracter tranzitoriu, posibilitatea exercitarii profesiei de avocat si în cadrul birourilor de avocati prevazute de Decretul-lege nr. 90/1990 pentru o perioada de cel mult 3 ani de la data intrarii în vigoare a Legii nr. 51/1995, acest termen expirând la data de 8 iunie 1998. În speta aflata pentru solutionare în fata Curtii de Apel Bucuresti, autorul exceptiei solicitase o hotarâre care sa îi îngaduie sa îsi exercite în continuare profesia de avocat în cadrul unui asemenea birou si dupa aceasta data.
            Cu privire la exceptia ridicata Curtea constata urmatoarele:
            Prin Decizia nr. 45/1995, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 12 mai 1995, Curtea s-a pronuntat în cadrul controlului prealabil prevazut la art. 144 lit. a) din Constitutie cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995, stabilind ca aceste texte sunt constitutionale. Argumentul autorilor obiectiei de neconstitutionalitate are în vedere încalcarea dispozitiilor art. 37 din Constitutie, fata de care Curtea a constatat ca aceste dispozitii nu contravin textului constitutional sus-mentionat. De aceea, avându-se în vedere ca nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea solutiei pronuntate în aceasta decizie, urmeaza ca exceptia privind dispozitiile art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din cauza de fata sa fie respinsa.
            În ceea ce priveste concordanta cu dispozitiile art. 38 din Constitutie, asa cum îsi motiveaza exceptia autorul acesteia în cauza de fata, Curtea constata ca Legea nr. 51/1995 nu numai ca nu îngradeste posibilitatea avocatilor de a se asocia spre a-si exercita profesia, dar stabileste forme multiple de organizare a acestei activitati: cabinete individuale, cabinete asociate, societati civile-profesionale. Art. 76 alin. 3 din lege cuprinde o dispozitie tranzitorie, de natura sa faciliteze trecerea la noile modalitati organizatorice stabilite la art. 5 din lege, fara a contraveni vreunei dispozitii constitutionale. Asadar, si sub acest aspect exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa.
            În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995, se constata ca asupra constitutionalitatii unor prevederi legale, prin care s-au stabilit taxe de timbru pentru introducerea unor cereri în justitie, Curtea Constitutionala a statuat, în mod constant, ca accesul la justitie nu presupune gratuitatea, întrucât justitia este un serviciu public ale carui costuri sunt suportate de la buget. La rândul sau, timbrul judiciar nu poate avea alta semnificatie si nu poate determina  alte consecinte decât cele ale taxei de timbru. În acest sens sunt deciziile: nr. 7 din 2 martie 1993, ramasa definitiva prin Decizia nr. 39 din 7 iulie 1993, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 27 iulie 1993, si nr. 18 din 29 ianuarie 1997, ramasa definitiva prin Decizia nr. 164 din 4 iunie 1997, ambele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 iulie 1997.
            Deoarece în raport cu situatia de fapt din cauza nu au intervenit elemente noi, care sa justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa.
            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
            În numele legii
            DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 si ale art. 76 alin. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, a dispozitiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, exceptie ridicata de Dan Cristian Ionescu în Dosarul nr. 1.224/1998 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ.
            Definitiva.
            Pronuntata în sedinta publica din data de 29 iunie 1999.

PRESEDINTE,
prof.univ.dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat"

            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. I. - Hotarârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "administratia patrimoniului protocolului de stat", republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 4 octombrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Punctul 2 al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
            " 2. asigurarea de servicii de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern si Curtea Constitutionala;"
            2. La articolul 5, alineatele (2), (3) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
            "(2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitatii de reprezentare si protocol se acopera anual, în cote-parti stabilite prin protocol, pâna la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu aceasta destinatie, de catre Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern si Curtea Constitutionala, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii.
            (3) Sumele reprezentând cheltuielile prevazute la alin. (2) se comunica de catre Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stata Senatului, Camerei Deputatilor, Presedintiei, Guvernului si Curtii Constitutionale pentru a fi incluse de aceste institutii în bugetele de venituri si cheltuieli proprii ale exercitiului financiar urmator.
.............................................................................................
            (6) Sumele neacoperite de cei cinci beneficiari, rezultate ca diferenta dintre cheltuielile efective pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale de reprezentare si protocol, înregistrate de catre Regia Autonoma       "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", si sumele prevazute cu aceasta destinatie în bugetele proprii, cu rectificarile ulterioare, ale celor cinci institutii beneficiare, preluate în protocoalele anuale, se suporta de catre Regia Autonoma "administratia patrimoniului protocolului de stat" din veniturile proprii."
            Art. II. - Prevederile prezentei hotarâri, referitoare la Curtea Constitutionala, se aplica începând cu anul 2000.
            Art. III. - Hotarârea Guvernului nr. 567/1993, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotarâre, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 octombrie 1999.
Nr. 833.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind aprobarea efectuarii unei donatii catre Consiliul Europei

            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se autorizeaza Ministerul Culturii ca, în numele statului român, sa doneze Consiliului Europei, cu prilejul reuniunii Comitetului de Cultura al Consiliului Europei din perioada 11a14 octombrie 1999, copia, în bronz, a sculpturii lcRugaciune" de Constantin Brâncusi, aflata în administrarea Oficiului National pentru Documentare si Expozitii de Arta.
            Art. 2. - Cheltuielile necesare vor fi suportate din bugetul Ministerului Culturii, capitolul "cheltuieli de protocol".

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 octombrie 1999.
Nr. 834.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1999, ca ajutor financiar acordat populatiei afectate de calamitatile naturale produse în unele judete

            În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, ale art. 8
alin. (1) si ale art. 11 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba alocarea sumei de 27.245.000 mii lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,
prevazut în bugetul de stat pe anul 1999, ca ajutor financiar ce se acorda populatiei din unele judete afectate de calamitatile naturale, pentru refacerea locuintelor si a efectivelor de animale si pasari de curte din gospodariile populatiei afectate, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
            Art. 2. - Cu sumele prevazute în anexa se suplimenteaza bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale respective la capitolul "venituri", subcapitolul "venituri din fondul de interventie", respectiv la capitolul "cheltuieli", subcapitolul "cheltuieli din fondul de interventie", iar utilizarea sumelor se face de catre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.
            Art. 3. - Sumele reprezentând ajutoare financiare vor fi stabilite de catre comisiile judetene de aparare împotriva
dezastrelor, împreuna cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat si vor fi repartizate pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, în limita sumelor aprobate pentru fiecare judet, prin ordin al prefectului.
            Art. 4. - Repartizarea sumelor pe fiecare gospodarie afectata se va face prin dispozitie emisa de primar, în limita fondurilor repartizate, în conformitate cu prevederile art. 3.
            Art. 5. - Prefecturile împreuna cu directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat vor urmari
si vor verifica destinatia sumelor astfel repartizate.
            Art. 6. - Ministerul Finantelor va introduce modificarile corespunzatoare în bugetul de stat pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publica Locala,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 octombrie 1999.
Nr. 836.

ANEXA

TABEL


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 215/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului din activitatea de transport feroviar si cu metroul, care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei trenurilor

            Ministrul transporturilor,
            în conformitate cu prevederile art. 11 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998, si ale art. 7 alin. (3) lit. d) din Ordonanaa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate române si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Române, aprobata si modificata prin Legea nr. 89/1999,
            în temeiul prevederilor art. 3 pct. 20 si ale art. 4 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si
functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite urmatorul ordin:
            Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 215/1999 pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului
din activitatea de transport feroviar si cu metroul, care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei trenurilor, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 28 mai 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
            1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Personalul prevazut la art. 1 trebuie sa fie apt din punct de vedere medical si psihologic pentru îndeplinirea atributiilor în siguranta circulatiei trenurilor, scop în care va fi examinat la angajare si periodic de catre unitatile specializate din
reteaua sanitara a Ministerului Transporturilor."
            2. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
            Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Bucuresti, 26 iulie 1999.
Nr. 411.

ANEXA
 
TABEL 1
TABEL 2
TABEL 3