MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 519    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 26 octombrie 1999

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            157. - Ordonantă de urgentă pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia
Europeană referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a -
Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucuresti la 2 septembrie 1999

            Memorandum de finantare

            158. - Ordonantă de urgentă privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană
referitor la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni,
partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucuresti la 2 septembrie 1999

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:
            Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor
la Programul RO 9903 privind Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA, semnat la Bucuresti la 2 septembrie1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru integrare europeană,
Aurel Ciobanu Dordea,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,
Romică Tomescu
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 19 octombrie 1999.
Nr. 157.

MEMORANDUM DE FINANTARE*)

            Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denu-
mită în continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,
            au convenit următoarele:
            Măsura la care face referire la art. 1 de mai jos va fi executată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, conform prevederilor cuprinse în acest memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ, în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos, este stabilit de Conditiile generale anexate la Acordul-cadru dintre Comisie si Beneficiar si completate prin prevederile acestui memorandum si ale Dispozitiilor speciale anexate la acesta.

ARTICOLUL 1
Natura si subiectul

            Ca o componentă a programului sau de asistentă, Comunitatea va contribui, sub forma finantării nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri:
            Numărul Programului: RO 9903
            Titlul: Facilitatea pentru infastructuri de mari dimensiuni, partea a 4-a - Pregătirea proiectelor ISPA
            Durata: până la 31 mai 2000.

ARTICOLUL 2
Angajamentul Comunitătii

            Contributia financiară din partea Comunitătii este fixată la nivelul maxim de 2 milioane euro, denumită în continuare finantarea gratuită.

ARTICOLUL 3
Durata si termenul de expirare

            Pentru prezenta măsură finantarea gratuită este disponibilă pentru contractare până la data de 31 mai 2000, făcând subiectul reglementărilor acestui memorandum.
            Toate contractele trebuie semnate până la această dată.
            Fondurile rămase din finantarea gratuită, care nu au fost contractate până la această dată, vor fi anulate. Termenul limită pentru efectuarea plătilor din cadrul finantării gratuite este 31 mai 2001. Toate plătile trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limită. Comisia poate totusi, în functie de împrejurări, să fie de acord cu o prelungire a acestei date de expirare, dacă aceasta este cerută în timp util si justificată în mod adecvat de către Beneficiar. Acest memorandum va expira la data expirării perioadei de efectuare a plătilor din finantarea gratuită. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.

ARTICOLUL 4
Adrese

Corespondenta privitoare la executarea măsurii, având mentionate numărul si titlul măsurii, va fi adresată:
Pentru Comunitate:
Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti
Fokion Fotiadis
Seful Delegatiei CE
Str. Grigore Mora nr. 11
71278 Bucuresti
România
Fax: (40-1) 230 2453
Pentru Beneficiar:
Guvernul României
Alexandru Herlea
Ministru pentru integrare europeană
Departamentul pentru Integrare Europeană
Piata Victoriei nr. 1
Sectorul 1, Bucuresti
România
Fax: (40-1) 312 6929
ARTICOLUL 5
Numărul de exemplare

            Acest memorandum este întocmit în limba engleză în două exemplare.

ARTICOLUL 6
Intrarea în vigoare

            Acest memorandum va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti. Orice cheltuială care are loc înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finantare gratuită.
            Anexele reprezintă parte integrantă a acestui memorandum.
            Întocmit la Bucuresti la 2 septembrie 1999.
 
Pentru Beneficiar, 
Alexandru Herlea,
ministru pentru integrare europeană 
Pentru Comunitate,
Fokion Fotiadis,
seful Delegatiei CE

Anexe:
Anexa nr. 1: Acord-cadru
Anexa nr. 2: Conditii generale privind memorandumurile de finantare (anexele A si B)
Anexa nr. 3 Dispozitii speciale (anexa C)


*) Traducere.

ANEXA Nr. 1

ACORD - CADRU

            Comisia Comunitătilor Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, actionând pentru si în numele  Comunitătii Economice Europene, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte, si România, de cealaltă parte, si împreună denumite părti contractante,
            având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistentă PHARE din partea Comunitătii, prevăzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitătii Europene, modificat de Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,
            având în vedere faptul că este convenabilă mentionarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea măsurilor finantate în România în cadrul programului de asistentă al Comunitătii, au convenit după cum  urmează:

ARTICOLUL 1

            Pentru a promova cooperarea dintre părtile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale
din România, părtile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat în regulamentul de mai sus, care vor fi finantate si implementate în cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit în acest acord. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între părtile contractante, denumit în continuare memorandum de finantare, pentru care este oferit un model în anexa C.
            România ia toate măsurile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

ARTICOLUL 2

            Fiecare măsură finantată în cadrul acestui acord va fi implementată în conformitate cu Conditiile generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finantare.
            Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, după cum ar fi necesar pentru implementarea măsurii în discutie.

ARTICOLUL 3

            Pentru problemele legate de măsurile finantate în cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentată de Delegatia sa, o
dată ce aceasta este înfiintată în Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.

ARTICOLUL 4

            Când părtile contractante convin astfel, Comisia îsi poate delega responsabilitatea, integral sau partial, în ceea ce
priveste implementarea unei măsuri, către o tertă parte, stat sau agentie.
            În acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegări vor fi mentionate într-un acord ce urmează a fi încheiat între Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului României.

ARTICOLUL 5

            Orice dispută legată de acest acord, ce nu poate fi rezolvată prin consultare, va fi solutionată în conformitate cu procedura de arbitraj mentionată în anexa B.

ARTICOLUL 6

            Acest acord este întocmit în dublu exemplar în limba engleză.

ARTICOLUL 7

            Acest acord va intra în vigoare în ziua în care părtile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislatia sau procedura internă a fiecărei părti contractante. Acordul va continua să fie în vigoare pentru o perioadă nedefinită, dacă nu i se pune capăt prin notificarea scrisă a uneia din părtile contractante către cealaltă.
            La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice măsură aflată încă în curs de executie va fi adusă la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.

ARTICOLUL 8

            Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperării tehnice si altor forme de cooperare convenite între părtile contractante, care, prin natura lor, nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finantat în baza Programului de asistentă PHARE la cererea Guvernului României.
            Anexele vor fi considerate parte integrantă a acestui acord.
            Întocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.
 
Eugen Dijmărescu, 
ministru de stat 
România 
Frans Andriessen, 
vicepresedinte al Comisiei Europene 
Comunitatea

ANEXA Nr. 2
Anexa A

CONDITII GENERALE
privind memorandumurile de finantare.tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie

            În aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi înteles ca referitor la Guvernul României.

TITLUL I
Finantarea proiectelor
ARTICOLUL 1
Obligatia Comunitătii

            Angajamentul Comunitătii, denumit în cele ce urmează Finantarea gratuită a CEE, a cărei valoare este mentionată în memorandumul de finantare, va determina limita în cadrul căreia se vor desfăsura angajarea si executia plătilor prin contracte si devize aprobate corespunzător.
            Orice cheltuieli ce depăsesc Finantarea gratuită a CEE vor fi suportate de Beneficiar.

ARTICOLUL 2

            Disponibilitatea asistentei nerambursabile a CEE
            Acolo unde executia unei măsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale beneficiarilor sau asupra altor surse de fonduri, Finantarea gratuită a CEE va deveni disponibilă în momentul în care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevăzute în memorandumul de finantare.

ARTICOLUL 3
Cheltuirea

            Contractele sunt eligibile pentru plăti în baza acestui memorandum de finantare numai dacă sunt încheiate înainte de data expirării memorandumului de finantare.
            Plătile în cadrul unor asemenea contracte pot avea loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data expirării memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptională a acestei perioade trebuie să fie aprobată de  Comisie.
            În cadrul limitei stabilite pentru Finantarea gratuită a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de către Beneficiar conform agendei stabilite în memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la plătile făcute pentru realizarea unei anumite măsuri vor fi puse la dispozitie în sprijinul cererii de fonduri, atunci când Comisia o solicită.
            Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul măsurii poate fi prevăzută plata directă de către Comisie către contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuării plătii, împreună cu documentele justificative necesare.
            Pentru partea de program implementată de Beneficiar Autoritatea de implementare va înainta un program de lucru cu cel putin 9 luni înainte de data expirării memorandumului de finantare, pentru aprobarea de către Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie să cuprindă propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementării programului, cu conditia ca întreaga Finantare gratuită a CEE să fi fost angajată anterior.
            În ceea ce priveste măsurile executate pe baza unor devize estimative, în conditiile în care memorandumul de finantare nu prevede altfel, o primă transă de plată, care nu va depăsi 20% din totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi executată în favoarea Beneficiarului pentru a facilita lansarea măsurii. Alte transe de plată vor fi disponibilizate, la cererea Beneficiarului, în aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

TITLUL II
Achizitionarea
ARTICOLUL 4
Generalităti

            Procedura ce trebuie urmată pentru încheierea contractelor de lucrări, livrări si de cooperare tehnică va fi  mentionată în memorandumul de finantare, urmând principiile de mai jos.

ARTICOLUL 5
Conditii de participare

            1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea, în timp util, a invitatiilor la licitatie.
            Anunturile urmează să fie făcute pentru Comunitate cel putin în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene si pentru
statele beneficiare, în jurnalul oficial corespunzător.
            2. Conditiile generale ale contractelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanta internatională, cum ar fi reglementările generale si conditiile pentru contractele de livrări finantate din fondurile PHARE.

ARTICOLUL 6
Derogarea de la procedurile standard

            Acolo unde este recunoscută urgenta situatiei sau unde aceasta este justificată pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor măsuri (de exemplu: operatiuni de finantare în două etape, operatiuni multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, să autorizeze în mod exceptional:
            - acordarea contractelor în urma unor invitatii restrânse la licitatie;
            - încheierea contractelor prin acord direct;
            - realizarea contractelor prin departamente de lucrări publice.
            O astfel de derogare trebuie să fie mentionată în memorandumul de finantare.

ARTICOLUL 7
Acordarea contractelor de lucrări si livrări

            Comisia si Beneficiarul se vor asigura că pentru fiecare operatiune oferta selectată este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special din punct de vedere al calificărilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si calitătii serviciilor, al naturii si conditiilor de executie a lucrărilor sau livrărilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.
            Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene cât de repede posibil.

ARTICOLUL 8
Contractele de cooperare tehnică

            1. Contractele de cooperare tehnică, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrărilor sau de asistentă tehnică, vor fi încheiate după negocierea directă cu consultantul sau, dacă se justifică din punct de vedere economic.
            2. Contractele de cooperare tehnică vor trebui să fie întocmite, negociate si încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finantare.
            3. În situatia în care contractele de cooperare tehnică urmează să fie întocmite, negociate si încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listă scurtă cuprinzând unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificărilor, a  experientei si independentei lor si tinând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în chestiune.
            4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber să aleagă, dintre cei propusi, candidatul cu care intentionează să încheie contractul.
            5. Când există recurs la o procedură de licitare, contractul de cooperare tehnică va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

TITLUL III
Acordarea de facilităti
ARTICOLUL 9
Privilegii generale

            Personalului care participă la măsurile finantate de Comunitate, precum si membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decât cele acordate în mod obisnuit altor străini angajati în statul Beneficiarului, în cadrul oricăror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistentă economică si de cooperare tehnică.

ARTICOLUL 10
Facilităti de stabilire, instalare, intrare si rezidentă

            În cazul contractelor de lucrări, livrări sau servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporară si rezidentă în cazurile în care importanta contractului justifică aceasta. Acest drept va fi obtinut numai după emiterea invitatiei de participare la licitatie si va servi personalului necesar în vederea efectuării studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor; acest drept va expira la o lună după desemnarea contractantului.
            Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrări, livrări sau servicii, finantate de Comunitate, si membrilor familiei acestuia apropiate să intre în statul Beneficiarului, să se stabilească în stat, să lucreze acolo si să părăsească statul respectiv, asa cum o justifică natura contractului.

ARTICOLUL 11
Importul si reexportul de echipament

            Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea măsurii, în conformitate cu legile, regulile si reglementările în vigoare ale Beneficiarului.
            Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrări, livrări sau servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.

ARTICOLUL 12
Controlul importurilor si al schimburilor valutare

            Pentru executarea măsurilor Beneficiarul se obligă să acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si să aplice reglementările nationale privind controlul schimburilor valutare fără discriminare între statele membre ale Comunitătii, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă Macedonia.
            Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea măsurii, conform       reglementărilor de control al schimburilor valutare în vigoare în statul Beneficiarului.

ARTICOLUL 13
Impozitare si vamă

            1. Plata impozitelor, a taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantată din Finantarea gratuită a CEE.
            2. Importurile în baza contractelor de livrări încheiate de autoritătile Beneficiarului si finantate din Finantarea gratuită a CEE vor putea intra în statul Beneficiarului fără a fi supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent. Beneficiarul va asigura ca importurile respective să fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate către contractant, asa cum se prevede în contract, si pentru folosinta imediată conform celor cerute pentru implementarea normală a contractului, fără a tine seama de întârzieri sau dispute asupra stabilirii taxelor vamale, plătilor sau impozitelor mentionate mai sus.
            3. Contractele pentru livrări sau servicii oferite de firme externe sau românesti, finantate din Finantarea gratuită a CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plătii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri fiscale având efect similar, indiferent dacă aceste taxe există sau urmează să fie instituite.
            4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat, din statele membre ale Comunitătii Europene, care execută contracte de cooperare tehnică finantate din Finantarea gratuită a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit în statul Beneficiarului.
            5. Efectele personale si gospodăresti importate pentru uz personal de către persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decât cele recrutate local, anagajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnică, vor fi scutite de taxe vamale, de import, taxe si alte impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodăresti respective urmând să fie reexportate sau să se dispună de ele în tară, conform reglementărilor în vigoare în statul Beneficiarului, după terminarea
contractului.
            6. Persoanele fizice si juridice care importă echipament profesional, după cum se prevede la art. 11, dacă astfel solicită, vor beneficia de sistemul de admitere temporară, astfel cum este definit în legislatia natională a Beneficiarului, fată de echipamentul respectiv.

TITLUL IV
Executarea contractelor
ARTICOLUL 14
Originea livrărilor

            Beneficiarul se declară de acord ca, atunci când Comisia nu autorizează altfel, materialele si livrările necesare pentru executarea contractelor să fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia si Fosta Republică Iugoslavă Macedonia.

ARTICOLUL 15
Proceduri de efectuare a plătilor

            1. Pentru contractele finantate din Finantarea gratuită a CEE documentele de licitatie vor fi întocmite si plătile vor fi efectuate fie în unităti europene de cont (ECU) sau, conform legilor si reglementărilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, în valuta Beneficiarului sau în valuta statului în care ofertantul îsi are înregistrat sediul de afaceri ori în valuta statului în care sunt produse livrările.
            2. Când documentele de licitatie sunt întocmite în ECU, plătile în cauză vor fi efectuate, în mod corespunzător, în valuta prevăzută în contract, pe baza ratei de schimb a ECU în ziua precedentă efectuării plătii.
            3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura executia plătilor în cel mai scurt timp posibil.

TITLUL V
Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar
ARTICOLUL 16
Inspectie si evaluare

            1. Comisia va avea dreptul să îsi trimită propriii agenti sau reprezentantii corespunzător autorizati pentru a aduce la îndeplinire orice misiune tehnică sau financiară ori de audit pe care o consideră necesară pentru a urmări executia măsurii. În orice caz, Comisia va comunica din timp autoritătilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.
            Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate măsurile necesare pentru a facilita munca persoanelor împuternicite să aducă la îndeplinire evaluările sau inspectiile.
            2. Beneficiarul:
            a) va păstra înregistrări si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrărilor, livrărilor sau serviciilor finantate în baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;
            b) va asigura ca agentii sau reprezentantii mai sus mentionati ai Comisiei să aibă dreptul de a inspecta toată documentatia si înregistrările contabile relevante privitoare la cele finantate în baza memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitătilor Europene în executarea evaluărilor contabile privind utilizarea Finantării gratuite a CEE.
            Comisia va putea, de asemenea, să execute o evaluare ulterioară si o evaluare contabilă finală a programului.
            Evaluarea ulterioară va analiza realizarea obiectivelor/ scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltării si restructurării sectorului implicat.
            Evaluarea contabilă finală va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o părere independentă asupra corectitudinii si compatibilitătii contractelor si plătilor, precum si asupra conformitătii lor cu prevederile memorandumului de finantare. Evaluarea contabilă va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite, care vor fi rambursate Comisiei.

ARTICOLUL 17
Urmărirea măsurilor

            În urmărirea executării măsurii Comisia poate solicita orice explicatie si, unde este necesar, poate agrea cu Beneficiarul asupra unei noi orientări pentru măsură, care să fie considerată mai bine adaptată obiectivelor avute în vedere.
            Beneficiarul va face rapoarte către Comisie, conform planului mentionat în memorandumul de finantare, pe toată perioada de executie a măsurii, si asupra completării acesteia după încheiere.
            Comisia, pe baza rapoartelor si, unde este potrivit, a evaluării ulterioare, va proceda la închiderea oficială a programului si va informa tara beneficiară despre data închiderii oficiale a programului.

TITLUL VI
Prevederi generale si finale
ARTICOLUL 18
Consultări; dispute

            1. Orice problemă legată de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare sau a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare între Beneficiar si Comisie, ducând, unde este necesar, la un amendament la memorandumurile de finantare.
            2. Acolo unde se constată neîndeplinirea unei obligatii stabilite în memorandumul de finantare si în aceste Conditii generale, care nu a fost subiect al unor măsuri de remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finantarea măsurii, după consultarea cu Beneficiarul.
            3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia măsurii. Părtile contractante vor stabili detaliile respectivei
renuntări printr-un schimb de scrisori.

ARTICOLUL 19
Anunt; adrese

            Orice anunt si orice acord între părti prevăzute aici trebuie să aibă forma unei comunicări scrise, cu referire explicită la numărul si la titlul măsurii. Astfel de anunturi sau acorduri vor fi făcute prin scrisoare adresată părtii autorizate să primească cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntată de partea respectivă. În caz de urgentă sunt permise comunicări prin telefax, comunicări telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile cu conditia confirmării imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate în memorandumul de finantare.

Anexa B
ARBITRAJ

            Orice dispută între părtile contractante rezultând din Acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale privind memorandumurile de finantare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:
            Părtile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de altă parte.
            Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri numiti după cum urmează:
            - un arbitru va fi numit de Beneficiar;
            - un al doilea arbitru va fi numit de Comisie;
            - al treilea arbitru (denumit în continuare si conducător) va fi numit prin acordul părtilor contractante sau, în cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.
            Dacă oricare dintre părtile contractante nu reuseste să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.
            Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să îsi desfăsoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în acelasi mod ca si arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si îndatoririle arbitrului initial.

ANEXA Nr. 3
Anexa C

DISPOZITII SPECIALE

            1. OBIECTIVE SI DESCRIERE
            1.1. Obiective
            Obiectivul general al prezentului memorandum de finantare îl constituie acordarea de asistentă pentru demararea si implementarea eficientă a Instrumentului de politici structurale pentru preaderare (ISPA), unul din principalele trei instrumente de preaderare după anul 2000.
            Obiectivul specific al prezentului memorandum de finantare este de a asigura pregătirea documentelor tehnice si de implementare necesare acelor proiecte care au cele mai mari sanse de finantare prin instrumentul ISPA, facilitând astfel punerea lor în aplicare rapid si cu succes.
            1.2. Cheltuieli pentru pregătirea proiectelor eligibile
            Următoarele documente tehnice si de implementare pot fi elaborate pentru proiectele-tintă din cadrul acestui memorandum de finantare privind "Programul pentru infrastructura de mari dimensiuni" - (PIMD):
            1. Finalizarea si testarea studiilor de fezabilitate;
            2. Studii preliminare realizării investitiei, inclusiv privind costurile si efortul financiar;
            3. Studii de impact, precum evaluarea impactului de mediu, analiza cost-beneficii sau analize financiare si asistentă pentru planurile de restructurare ale agentiilor aflate într-o stare critică, precum societătile de transport pe calea ferată;
            4. Proiecte tehnice detaliate si formulare cantitative (de exemplu: orice parte din documentatia necesară, prezentată în cartea FIDIC galbenă, portocalie sau rosie);
            5. Planuri de achizitii si documentatia de ofertă;
            6. Programe de actiune pentru implementarea si administrarea proiectului;
            7. Analiza utilizatorilor de sisteme.
            Sunt necesare evaluări ale impactului de mediu pentru fiecare proiect finantat prin instrumentul ISPA. Asistenta pentru pregătire, acordată prin prezentul memorandum de finantare, va contribui la elaborarea analizelor tehnice necesare în vederea întrunirii cerintelor legislatiei Comunitătii Europene în domeniul evaluării impactului asupra mediului.
            Dată fiind începerea imediată a finantării prin instrumentul ISPA din anul 2000, Comisia va finanta, numai în mod
exceptional, lucrările de substantă în cadrul studiilor prevăzute la pct. 1 si 2, care reprezintă faze preliminare de pregătire a proiectelor. Cu toate acestea, proiectele vor presupune adesea verificarea concluziilor studiilor de fezabilitate existente si îmbunătătirea lor unde este cazul, cunoscut fiind că studiile de fezabilitate existente sunt adesea vechi de 4-5 ani.
            Cele mai mari eforturi vor fi orientate spre domeniul tehnic si pregătirea documentelor pentru ofertă, dat fiind nivelul de maturitate la care au ajuns cele mai multe dintre proiectele eligibile. Astfel, tipurile de asistentă care pot fi finantate sunt:
            - studii de impact, inclusiv evaluarea impactului de mediu, analiza cost-beneficii si analiza financiară:
            - modalitatea de ofertare;
            - programarea unor informatii suplimentare;
            - formulare cantitative;
            - forma contractului;
            - conditii din contractul FIDIC;
            - prevederi generale si speciale;
            - planuri si schite tehnice.
            1.3. Descrierea propunerilor de proiect
            O scurtă prezentare pe fiecare tară a asistentei propuse pentru pregătirea ISPA prin finantarea din PIMD este cuprinsă în tabelul care urmează.
            După cum se observă, aceste fonduri sunt menite să pregătească proiectele ISPA în cea mai mare parte pentru anul 2000. Proiectele au fost identificate în timpul misiunilor pe tară efectuate de către DG XVI împreună cu alte DG implicate. Detalierea acestor proiecte se află în plin progres. Totusi statele candidate elaborează proiecte potentiale, iar necesitătile impuse de pregătirea lor pot evolua si, drept urmare, la initiativa DG XVI, pot fi adăugate propuneri suplimentare. Astfel, nevoia de flexibilitate în directionarea resurselor în cadrul prezentului memorandum de finantare este critică. Din acest motiv, sumele totale alocate pe fiecare tară sunt prevăzute mai jos, dar definirea exactă (ca si cea a bugetului) a proiectelor pe fiecare tară poate să difere în functie de modul în care evoluează cerintele proiectelor ISPA si în functie de bugetele finale prevăzute în propunerile consultantilor alesi.
            Această nevoie de flexibilitate arată totodată stadiul în care se află proiectele din domeniul transportului de mari dimensiuni si proiectele pentru infrastructura de mediu din statele candidate. Numai câteva asemenea proiecte se află într-o formă finală acceptabilă si aproape toate necesită o revizuire. Complexitatea acestor proiecte, datorită mărimii lor, arată că aceste necesităti particulare, dar adesea minore, nu sunt previzibile si apar doar mai târziu, în timpul unei analize foarte detaliate a cerintelor lor, analiză care se află în curs de realizare.
            Lista cuprinzând proiectele prezintă într-adevăr proiecte eligibile pentru ISPA, dar includerea lor în această listă nu constituie în nici un fel un angajament din partea Comisiei de a sprijini financiar acele proiecte prin ISPA în anul 2000 sau mai târziu.
            Se vor asigura sanse egale de participare pentru femei si bărbati la toate proiectele.
            2. BUGETUL
            De observat că beneficiarii si institutiile financiare internationale nu participă la cofinantarea acestor proiecte PHARE, dar participă la cofinantarea pregătirii altor aspecte ale proiectelor eligibile ISPA si vor cofinanta eventuale proiecte ISPA, atunci când acestea vor fi definitivate, în cazul în care acestea vor fi acceptate pentru cofinantare.
            3. ORGANIZAREA IMPLEMENTĂRII
            În timp ce PIMD este prezentat Comitetului de gestiune ca un program orizontal, proiectele vor fi puse în aplicare prin structurile Programului national PHARE.
            Astfel, programul IMD pentru pregătirea proiectelor se va realiza proiect cu proiect prin semnarea a 10 memorandumuri de finantare separate, asa cum sunt prevăzute în tabelul următor, putându-se astfel realiza o monitorizare optimă în fiecare tară si o eficientă maximă în aplicarea proiectului.
            3.1. Punerea în aplicare prin programe nationale Asa cum se desprinde din tabel, toate proiectele finantate prin programul IMD vor fi puse în aplicare prin sistemul Programului national PHARE si astfel se vor utiliza procedurile programului national în conditiile punerii în aplicare si transferării de fonduri în conformitate cu prezentul memorandum de finantare si cu fisa de proiect.
            Fondurile trebuie păstrate în Fondul national si disponibilizate pentru plăti de către Oficiul de plăti si contractare PHARE (OPCP), în conformitate cu structurile obisnuite ale programului national. Achizitiile în baza contractelor, precum si plătile se vor face de către OPCP către contractor.
            Beneficiarul va efectua supravegherea zi de zi, raportând situatia către OPCP.
            Aceste proiecte vor fi administrate în concordantă cu procedurile Sistemului de implementare descentralizat PHARE (SID). Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea responsabilitatea generală pentru programarea, monitorizarea si implementarea programelor PHARE.
            Fondul national (FN), condus de către responsabilul national cu autorizarea (RNA), va supraveghea gestiunea financiară a programului. Autoritătile nationale de control competente vor derula operatiuni de control financiar privind implementarea programului.
            Comisia va transfera fondurile către Fondul national, în concordantă cu memorandumul de întelegere încheiat între
Comisie si Ministerul Finantelor. Fondurile vor fi transferate în urma solicitării de către RNA, după cum urmează:
            Prima realimentare va fi făcută atunci când 10% din buget au fost cheltuite de către agentiile de implementare (AI) si OPCP. A doua realimentare poate fi solicitată atunci când 30% din bugetul alocat au fost contractate. Pentru a treia realimentare a contului este necesar ca 50% din buget să fie contractate, iar a patra si ultima realimentare, când s-au contractat 75% din bugetul alocat. Cu exceptia autorizării exprese a Comisiei, nici o realimentare a contului nu poate fi solicitată dacă fondurile totale din FN si de la AI depăsesc 10% din bugetul angajat. În mod exceptional, RNA poate solicita o plată în avans mai mare de 20%, în concordantă cu procedurile stipulate în memorandumul de întelegere mentionat anterior.
            Fondul national va transfera fonduri agentiilor de implementare (AI), inclusiv Oficiului de plăti si contractare PHARE (OPCP), în conformitate cu acordurile financiare (AF) semnate între FN si AI/OPCP, după caz. Fiecare AF va fi andosat în prealabil de către Comisie. În cazul în care FN este agentul de plată pentru OPCP, nu se vor face transferuri de fonduri de la FN către OPCP. OPCP si AI vor fi conduse de un responsabil cu autorizarea programului (RAP), numit de RNA după consultare cu CNA. RAP va.răspunde de toate operatiunile derulate de OPCP/AI relevante.
            Agentia de implementare - în acest caz OPCP în cele zece tări - poartă întreaga răspundere pentru ofertare, contractare si plăti.
            FN va deschide si va administra un cont separat, purtător de dobândă, în euro, la una dintre băncile agreate de Comisie. Dobânda va fi raportată Comisiei; dacă aceasta decide în acest sens, pe baza propunerii RNA, dobânda poate fi reinvestită în program.
            Se va tine seama de faptul că în cazul Letoniei Fondul national va fi agentie de plată.
            RNA si RAP vor asigura pregătirea tuturor contractelor, în concordantă cu procedurile stipulate în manualul SID,
pentru proiectele cofinantate prin PHARE sau prin alte institutii financiare internationale.
            3.2. Conditii generale
            Toate contractele trebuie încheiate până la data de 31 mai 2000. Toate derulările de fonduri la toate proiectele trebuie făcute până la data de 31 mai 2001.
            Comisia se va implica direct pentru a asigura expertiza privind asistenta si supravegherea procesului de achizitionare si implementare a proiectelor PIMD, datorită importantei programului, termenelor scurte pentru contractare si faptului că OPCP si fondurile nationale sunt abia acum functionale si operationale la întreaga capacitate.
            Aceasta devine un aspect critic în conditiile în care termenele-limită pentru contractare si cheltuirea fondurilor trebuie
să fie respectate. Toate cererile de transfer de fonduri (inclusiv prima) trebuie însotite de o confirmare scrisă, din care să reiasă că activitătile vor fi contractate la nivel local.
            Toate fondurile neutilizate până la data expirării programului vor fi recuperate de către Comisie.
            În cazul contractelor cu fonduri retinute pe o perioadă de garantie care depăseste data de sfârsit a perioadei de utilizare a fondurilor, volumul total al fondurilor privind aceste contracte, după cum a fost calculat de către RAP si stabilit de Comisie, se va plăti Agentiei de implementare înainte de închiderea oficială a programului. Agentia de implementare răspunde în totalitate de depozitarea fondurilor până la plata finală, precum si de asigurarea că aceste fonduri se vor folosi numai pentru plăti în legătură cu clauzele de retinere. Agentia de implementare răspunde fată de contractori de îndeplinirea obligatiilor privind clauzele de retinere. Dobânzile acumulate de fondul depozitat se vor plăti Comisiei după plata finală a contractorilor. Fondurile care nu sunt plătite contractorilor după ce plata finală a fost făcută se vor rambursa Comisiei. RNA va raporta
anual Comisiei în legătură cu situatia generală privind utilizarea fondurilor depozitate în conturi de garantie, si mai ales privind plătile efectuate din aceste conturi, precum si asupra dobânzii acumulate.
            4. MONITORIZAREA SI APRECIEREA
            Se va înfiinta un comitet comun de monitorizare (CCM), cu participarea fiecărei tări. Acesta va include CNA, RNA si Comisia. Comitetul comun de monitorizare se va întruni cel putin o dată pe an pentru a revizui toate programele finantate din fonduri PHARE - inclusiv proiectele PIMD din fiecare tară -, în vederea aprecierii progresului acestora pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finantare si Parteneriatul de aderare. CCM poate recomanda o schimbare a prioritătilor si/sau realocarea fondurilor PHARE.
            CCM va fi asistat de subcomitetul de monitorizare (SCM) care va include CNA, RAP al fiecărei AI (si al OPCP, unde este cazul), precum si serviciile Comisiei. SCM va analiza în detaliu progresul fiecărui program, inclusiv componentele sale si contractele, pe baza unor rapoarte periodice de monitorizare si apreciere elaborate cu asistenta unor consultanti externi (în conformitate cu prevederile manualului SID), si va înainta recomandări privind aspectele legate de management si proiectare,
asigurându-se că acestea sunt puse în practică. SCM va raporta CCM, căruia îi va prezenta rapoarte detaliate asupra tuturor programelor finantate din fonduri PHARE.
            5. AUDIT SI EVALUARE
            La proiectele implementate prin structurile Programului national PHARE conturile si operatiunile Fondului national si, acolo unde este cazul, ale OPCP si ale tuturor agentiilor de implementare relevante pot fi controlate din dispozitia Comisiei de către un auditor din afară, contractat de către Comisie, fără a prejudicia responsabilitătile Comisiei si ale Curtii de Conturi a Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut în Conditiile generale cuprinse în Acordul-cadru, ca anexă la memorandumul de finantare.
            Serviciile Comisiei vor asigura realizarea unei evaluări ex-post după încheierea programului.
            6. TRANSPARENTĂ/PUBLICITATE
            RAP al programului respectiv va fi responsabil pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării publicitătii corespunzătoare pentru toate activitătile finantate în cadrul programului. Aceasta se va face în strânsă legătură cu Delegatia Comisiei.
            7. CONDITII SPECIALE
            În situatia în care angajamentele convenite nu sunt îndeplinite din motive care se află sub controlul guvernelor câtorva tări, Comisia poate, din proprie initiativă, să revizuiască programul în vederea anulării sale totale sau partiale si/sau să realoce fondurile nefolosite altor scopuri legate de obiectivele Programului PHARE în ansamblu.

INFORMARE SI PUBLICITATE
pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

            1. Scop si obiective
            Informatiile si activitătile de publicitate privind asistenta Uniunii Europene prin Programul PHARE sunt destinate cresterii gradului de constientizare a publicului si a transparentei actiunilor UE, precum si pentru crearea unei imagini consistente privind activitătile respective în toate tările beneficiare. Informarea si publicitatea privesc activitătile care primesc o contributie de la Programul PHARE al Uniunii Europene.
            2. Principii generale
            Fiecare PAO responsabil de implementarea memorandumurilor de finantare, precum si a altor forme de asistentă va fi responsabil cu publicitatea la fata locului. Această actiune se va desfăsura în cooperare cu Delegatia Comisiei UE, care va fi informată despre demersurile făcute în acest scop.
            Autoritătile nationale si regionale competente vor desfăsura activitătile necesare unei aplicări efective a acestor prevederi, în colaborare cu delegatia Comisiei UE din tara respectivă.
            Informarea si măsurile publicitare descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor si deciziilor ce se aplică fondurilor structurale.
            Acestea sunt:
            - art. 32 din Reglementarea (Comisiei UE) nr. 4.253/88, amendată de Reglementarea (Comisiei UE)
nr. 2.082/93, Buletinul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 193/20, 31 iulie 1993;
            - Decizia Comisiei din 31 mai 1994, Buletinul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 152/39, 18 iunie 1994.Informarea si măsurile publicitare trebuie să fie conforme cu prevederile Ghidului informativ pentru delegatiile Comisiei Europene din Europa Centrală. Partea relevantă din acest ghid informativ va fi atasată tuturor contractelor de lucrări si achizitii.
            3. Informarea si publicitatea privind programele PHARE
            Informarea si măsurile publicitare vor face subiectul unui set de măsuri coerente, definite de autoritătile nationale, regionale si locale competente, în colaborare cu Delegatia Comisiei, pentru toată durata memorandumului de finantare, si vor privi atât programele, cât si alte forme de asistentă.
            Costul informării si al publicitătii privind proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.
            În cazul implementării programelor PHARE se vor aplica măsurile mentionate mai jos la lit. a) si b):
            a) Autoritătile competente din tara beneficiară trebuie să publice continutul programelor si al altor forme de asistentă în forma cea mai potrivită.
            Aceste documente trebuie distribuite corespunzător si trebuie tinute la dispozitia părtilor interesate. Trebuie asigurată prezentarea în teritoriul tării beneficiare a informatiilor si materialelor publicitare produse, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ.
            b) Informarea si măsurile publicitare la fata locului trebuie să cuprindă următoarele:
            ii(i) Pentru investitii de infrastructură ce depăsesc un milion ECU:
            - panouri ridicate la fata locului, instalate în concordantă cu prevederile Ghidului informativ;
            - panouri informative pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului, instalate conform prevederilor Ghidului informativ.
            i(ii) În cazul investitiilor de productie, măsuri pentru dezvoltarea potentialului local si alte măsuri beneficiind de finantare PHARE:
            - măsuri care să constientizeze beneficiarii potentiali si opinia publică cu privire la asistenta PHARE, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ;
            - măsuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat, partial finantate de PHARE, sub forma unei indicatii în formularul care trebuie completat de asemenea solicitanti, care să indice faptul că o parte a acestui ajutor vine din partea UE si să specifice Programul PHARE, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ.
            4. Transparenta asistentei UE în cercurile de afaceri, printre potentialii beneficiari si publicul larg
            4.1. Cercurile de afaceri
            Cercurile de afaceri trebuie implicate în cea mai mare măsură în asistenta ce le priveste direct.
            Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor către potentialii beneficiari, în special către întreprinderile mici si mijlocii. Acestea trebuie să cuprindă si indicatii privind procedurile administrative care trebuie urmate.
            4.2. Alti beneficiari potentiali
Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsuri de formare, angajare sau de dezvoltare a resurselor umane. În acest sens se va asigura cooperarea organismelor de pregătire profesională implicate în angajare, grupurilor de afaceri, centrelor de formare si a organizatiilor neguvernamentale.
            Formulare
            Formularele emise de autoritătile locale, nationale sau regionale privind anuntarea si solicitarea de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor finali sau oricărei alte entităti eligibile pentru acest fel de asistentă vor trebui să indice faptul că UE si, în mod special, Programul PHARE asigură aceste surse financiare. Notificarea de asistentă transmisă beneficiarilor trebuie să mentioneze procentul sau volumul de asistentă finantat de Programul PHARE. În cazul în care astfel de documente poartă stema natională sau regională, ele trebuie să poarte si un însemn al UE de aceeasi mărime.
            4.3. Publicitate generală
            Media
            Autoritătile competente vor informa mass-media, de maniera cea mai potrivită, în ceea ce priveste actiunile cofinantate de UE si PHARE, în special. Contributia PHARE va fi reflectată corespunzător în această informare.
            În acest context demararea operatiunilor (o dată adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementării vor face subiectul unor actiuni de publicitate, cu precădere în mass-media regională (presă, radio, televiziune). Trebuie asigu-
rată o colaborare corespunzătoare cu Delegatia Comisiei din tara respectivă.
            Cele două principii mentionate mai sus se aplică anunturilor, precum si comunicatelor de presă si comunicatelor publice.
            Actiuni informative
            Organizarea de actiuni informative, precum conferinte, seminarii, târguri si expozitii în legătură cu implementarea operatiunilor partial finantate de Programul PHARE, va urmări să facă explicită participarea UE. În acest context se vor expune steagurile UE în camerele unde au loc întâlniri si se va pune emblema UE pe documente, în functie de situatie. Delegatia Comisiei din tara beneficiară va ajuta, după necesităti, la pregătirea si implementarea acestui tip de actiuni.
            Materiale informative
            Publicatiile (precum brosuri si pliante) despre programe si măsuri similare, finantate sau cofinantate de PHARE, trebuie să contină pe prima pagină o indicare clară a participării UE, precum si simbolul UE, în cazul în care stema natională sau regională este folosită.
            În cazul în care aceste publicatii au o prefată, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă din tara beneficiară, cât si de delegatul Comisiei, în numele acesteia, pentru a putea face clară participarea PHARE.
            Aceste publicatii trebuie să se refere la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea părtilor interesate.
            Principiile mentionate mai sus se aplică, de asemenea, si materialelor audiovizuale.
            5. Prevederi privind panourile, posterele si plăcutele permanente
            Tările beneficiare vor asigura transparenta măsurilor partial finantate de Programul PHARE, în concordantă cu următoarele măsuri si informatii publicitare:
            Panouri
            Panourile cu informatii privind participarea UE la finantarea investitiei trebuie să fie ridicate la locul tuturor proiectelor cu participare UE în proportie de un milion ECU sau mai mult. Chiar dacă autoritătile locale sau regionale nu ridică un panou care să mentioneze propria lor implicare, finantarea UE trebuie mentionată pe un panou special. Aceste panouri trebuie să aibă o mărime corespunzătoare anvergurii proiectului (tinându-se seama de mărimea contributiei UE) si trebuie să corespundă instructiunilor prevăzute în Ghidul informativ.
            Nu mai devreme de 6 luni de la finalizarea lucrării si în măsura în care este posibil, aceste panouri vor fi înlocuite cu plăcute permanente, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ.
            Plăcute permanente
            Aceste plăcute vor trebui plasate în zonele accesibile publicului larg (centre de conferinte, aeroporturi, statii etc.). Plăcutele trebuie să cuprindă, pe lângă simbolul UE, si o mentiune privind Programul PHARE si cofinantarea UE. În cazurile în care autoritătile locale, regionale sau nationale, precum si orice alt beneficiar montează un asemenea panou, plăcută permanentă sau poster ori fac orice alt demers menit să asigure informarea despre proiecte cu costuri mai mici de un milion ECU, trebuie indicată participarea UE si PHARE.
            6. Prevederi finale
            Autoritătile nationale, regionale sau locale implicate pot derula în orice situatie măsuri suplimentare, dacă se consideră necesar. În aceste cazuri trebuie consultată si informată Delegatia Comisiei, astfel încât aceasta să poată participa, dacă consideră necesar, la realizarea acestor măsuri.
            Pentru a facilita implementarea acestor prevederi Comisia, prin intermediul Delegatiei din tara respectivă, va asigura asistentă tehnică sub forma îndrumării asupra cerintelor de design, în cazul în care este necesar.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Sunt supuse regimului de control prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă următoarele operatiuni cu produse strategice:
            a) exportul si importul, inclusiv reexportul si orice alte operatiuni comerciale de transfer, în regim definitiv sau temporar, din sau în afara teritoriului României;
            b) operatiunile necomerciale de scoatere sau de introducere, în regim definitiv sau temporar, din sau în afara teritoriului României;
            c) operatiunile efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau vânzări, fără atingerea fizică a teritoriului României;
            d) tranzitul international prin România;
            e) transbordările efectuate pe teritoriul României.
            Art. 2. - Se supun controlului, de asemenea, destinatia si utilizarea finală a produselor strategice care fac obiectul operatiunilor prevăzute la art. 1.
            Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică tuturor persoanelor care efectuează operatiunile prevăzute la art. 1.
            (2) Prin persoană se întelege orice persoană fizică sau juridică rezidentă în România, inclusiv autoritătile publice.
            (3) Prevederile alin. (1) se aplică si persoanelor fizice române aflate în afara teritoriului national, în conformitate cu dreptul international.
            Art. 4. - Operatiunile prevăzute la art. 1 se autorizează prin licentă sau prin permis, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.
            Art. 5. - (1) În sensul prezentei ordonante de urgentă:
            a) prin produse strategice se întelege:
            1. articole, tehnologii si servicii din domeniul industrial, care au dublă utilizare (civilă si militară);
            2. armamente, munitii si alte produse militare;
            3. articole, tehnologii si servicii, inclusiv cele purtătoare de tehnologii informatice si de comunicatii, referitoare la armele nucleare, chimice, biologice si la rachetele purtătoare de asemenea arme;
            4. tehnologii destinate realizării de produse strategice, transmise pe cale electronică, prin fax, telefon sau prin alte mijloace;
            b) prin operatiuni de comert exterior se întelege operatiunile cu produse strategice prevăzute la art. 1 lit. a) si c).
            (2) În functie de caracteristicile tehnice si de domeniile de utilizare, anumite produse strategice pot fi sensibile sau foarte sensibile.
            Art. 6. - Listele cuprinzând produsele strategice, inclusiv categoriile de produse sensibile si foarte sensibile, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            Art. 7. - (1) Sunt supuse controlului, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, si exporturile de alte produse, care nu figurează în listele cuprinzând produsele strategice stabilite prin hotărâri ale Guvernului, în conditiile în care exportatorul este informat de către autoritătile abilitate potrivit legii că produsele respective sunt sau pot fi destinate, în întregime sau în parte, sau să contribuie la:
            a) dezvoltarea, producerea, manipularea, functionarea, întretinerea, stocarea, detectarea, identificarea sau diseminarea de arme nucleare, chimice sau biologice;
            b) dezvoltarea, producerea sau stocarea de rachete capabile să transporte arme de distrugere în masă;
            c) dezvoltarea, producerea, comercializarea, stocarea si utilizarea de armamente, munitii si alte produse militare.
            Aceste produse se stabilesc si se supun regimului de ontrol prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice.
            (2) Dacă exportatorul are cunostintă că unele produse sunt destinate, în întregime sau în parte, unuia dintre scopurile prevăzute la alin. (1), acesta este obligat să informeze autoritătile abilitate potrivit legii, care decid asupra oportunitătii de a supune autorizării exportul respectiv.
            Art. 8. - Regimul de control al exporturilor si importurilor de produse strategice se realizează cu stricta respectare a:
            a) orientărilor fundamentale ale politicii externe a României;
            b) intereselor economice si de securitate natională;
            c) obiectivelor neproliferării armelor de distrugere în masă, a mijloacelor purtătoare de asemenea arme si a altor produse strategice utilizate în scopuri militare destabilizatoare;
            d) tratatelor si acordurilor internationale la care România este parte;
            e) angajamentelor internationale asumate de România;
            f) principiului cooperării cu statele care promovează o politică asemănătoare de neproliferare în acest domeniu.
            Art. 9. - (1) Agentia Natională de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
denumită în continuare agentie, este autoritatea natională în domeniul controlului exporturilor si importurilor de produse strategice si răspunde de aplicarea politicii Guvernului în acest domeniu.
            (2) Agentia exercită atributiile de reglementare, autorizare si de control prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si asigură, în domeniul prevăzut la alin. (1), relatiile cu organizatiile si organismele internationale de control si cu autoritătile similare din alte tări.
            (3) Agentia face parte din structura aparatului de lucru al Guvernului si este subordonată direct primului-ministru.
            (4) Agentia este condusă de un presedinte-secretar de stat, numit de primul-ministru.
            (5) Presedintele conduce întreaga activitate a agentiei si o reprezintă în raporturile cu celelalte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoanele fizice si juridice din tară si din străinătate.
            (6) Organizarea si functionarea agentiei, în scopul îndeplinirii atributiilor care îi revin din prevederile prezentei ordonante de urgentă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            (7) Activitatea agentiei se desfăsoară în conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare a aparatului de lucru al Guvernului, aprobat prin decizie a primului-ministru.
            (8) Angajarea, promovarea în functii, în grade sau trepte profesionale si aplicarea măsurilor disciplinare se fac prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea presedintelui agentiei.
            (9) Cheltuielile privind finantarea activitătilor agentiei se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
            (10) Controlul financiar asupra activitătii agentiei se exercită de către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de ordonator principal de credite, în conditiile legii.

CAPITOLUL II
Regimul de autorizare

            Art. 10. - Persoanele juridice prevăzute la art. 3 pot efectua operatiuni de comert exterior cu produse strategice numai pe baza autorizatiei eliberate de către agentie sau de către alte organe abilitate, potrivit legii.
            Art. 11. - (1) Pentru fiecare operatiune prevăzută la art. 1 lit. a) si c) persoanele juridice prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite agentiei eliberarea de licente, potrivit prevederilor art. 12.
            (2) Pentru fiecare operatiune prevăzută la art. 1 lit. b) persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să solicite agentiei eliberarea de permise pentru operatiuni necomerciale.
            (3) Operatiunile prevăzute la art. 1 lit. d) si e) se autorizează prin permise de tranzit, respectiv permise de transbordare, eliberate de către agentie.
            Art. 12. - (1) Exportul si importul de produse strategice, precum si operatiunile prevăzute la art. 1 lit. c) se efectuează pe bază de licente de export, respectiv de import, după caz, eliberate de agentie, care pot fi încadrate în una dintre următoarele categorii:
            a) licenta individuală - se acordă unui exportator sau importator specific, pentru exportul sau importul unuia sau mai multor produse către sau de la un singur partener extern;
            b) licenta globală - se acordă unui exportator sau importator specific, pentru unul sau mai multe produse si poate fi valabilă pentru exporturile sau importurile către sau dinspre una sau mai multe tări determinate;
            c) licenta generală - se acordă tuturor exportatorilor pentru exporturile unuia sau mai multor produse către una sau mai multe tări determinate.
            (2) Exportul de produse strategice cu dublă utilizare se efectuează pe bază de licente individuale. În anumite cazuri, pentru produse si destinatii determinate se pot elibera licente globale sau generale.
            (3) Exportul si importul de produse strategice cu dublă utilizare sensibile si foarte sensibile se efectuează pe bază de licente individuale. În anumite cazuri, pentru produse si destinatii determinate se pot elibera licente globale.
            (4) Exportul si importul de armamente, munitii si de alte produse militare se efectuează pe bază de licente individuale. În anumite cazuri, pentru produse si destinatii determinate se pot acorda licente globale.
            (5) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) importurile de produse strategice cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile si foarte sensibile.
            Art. 13. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligatia să solicite agentiei autorizatie, licentă de export, licentă de import sau permis, după caz, în nume propriu.
            (2) Conditiile care trebuie îndeplinite în vederea eliberării autorizatiei, licentei sau a permisului, după caz, se stabilesc prin norme metodologice de aplicare, elaborate conform prevederilor art. 42.
            (3) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligatia să declare agentiei destinatia produselor strategice, precum si destinatarul sau utilizatorul final al acestora.
            (4) Cererile de autorizatie se solutionează în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei în
vederea autorizării.
            (5) Cererile de licentă sau de permis, cu exceptia celor prevăzute la alin. (6), se solutionează în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei necesare. În situatii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu 15 zile.
            (6) Cererile de permis de tranzit sau de permis de transbordare se solutionează în termen de maximum 5 zile de la data depunerii documentatiei. În situatii deosebite, acest termen poate fi prelungit cu două zile.
            (7) Cererile de autorizatie, de licentă sau de permis, împreună cu datele si informatiile cu privire la oricare dintre elementele referitoare la operatiunile cu produse strategice vor fi făcute de către persoanele fizice sau, după caz, de către conducătorii persoanelor juridice interesate.
            (8) Răspunderea pentru corectitudinea datelor si informatiilor prezentate în sprijinul cererii revine solicitantului.
            Art. 14. - Titularii autorizatiilor, ai licentelor sau ai permiselor sunt obligati să declare agentiei orice modificări sau diferente fată de datele înscrise în autorizatii, licente, respectiv permise, constatate în documente, precum si la predarea sau preluarea produselor strategice respective. În cazul în care asemenea modificări sau diferente schimbă conditiile în temeiul cărora a fost emisă autorizatia, licenta sau permisul, acestea sunt anulate, iar declararea acestor modificări sau diferente poate fi considerată ca o nouă cerere de autorizatie, licentă sau permis, după caz.
            Art. 15. - (1) Valabilitatea autorizatiei este de un an de la data emiterii.
            (2) Valabilitatea licentelor sau a permiselor, altele decât cele prevăzute la alin. (3), este de maximum 6 luni de la data emiterii. În cazul în care este necesară prelungirea valabilitătii acestora, documentele prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă trebuie reconfirmate de organele care le-au eliberat.
            (3) Valabilitatea permiselor de tranzit sau a permiselor de transbordare este de maximum 45 de zile de la data emiterii.
            (4) Autorizatiile, licentele si permisele pot fi utilizate numai de titularii acestora, în scopurile pentru care au fost eliberate, cu respectarea limitelor si a conditiilor prevăzute în acestea, si nu pot fi cesionate direct sau indirect.
            Art. 16. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 au obligatia de a declara si de a prezenta produsele strategice, pentru vămuire, numai la unitătile vamale stabilite în documentele eliberate de agentie.
            (2) Tranzitul si transbordarea de produse strategice pe teritoriul României se efectuează numai prin unitătile vamale stabilite potrivit alin. (1).

CAPITOLUL III
Regimul de control în relatiile cu partenerii externi

 
            Art. 17. - (1) În cazul exporturilor de produse strategice exportatorul este obligat să solicite partenerului extern
certificatul international de import sau un document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din tara
importatorului, prin care acesta se angajează să respecte destinatia si utilizarea finală, declarate, si să nu reexporte
produsele importate decât cu aprobarea prealabilă, scrisă, a autoritătilor române abilitate potrivit legii. Certificatul
international de import sau documentul echivalent, în original, se anexează, în mod obligatoriu, la cererea de licentă
de export.
            (2) După ce a avut loc livrarea produselor strategice, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, exporta-
torul trebuie să obtină de la partenerul extern certificatul de control al livrării sau alt document echivalent, emis sau
certificat de autoritatea competentă din tara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinatie.
            (3) Certificatul de control al livrării sau documentul echivalent se prezintă agentiei, în original, în termenul prevăzut
la alin. (2).
            (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în relatiile cu statele-părti la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, în cazul exporturilor de produse strategice prevăzute în listele de substante chimice nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea conventiei. Pentru clarificarea unor aspecte specifice agentia poate solicita exportatorului alte documente justificative, care să fie anexate la cererea de licentă de export.
            Art. 18. - (1) În cazul importurilor de produse strategice, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agentiei eliberarea certificatului international de import sau a documentului echivalent emis sau certificat în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului.
            (2) După efectuarea importului, dar nu mai târziu de două luni din acest moment, importatorul, la cererea partenerului extern, este obligat să solicite agentiei eliberarea certificatului de control al livrării sau a documentului echivalent emis sau certificat în conditiile cerute de autoritatea competentă din tara exportatorului.
            (3) În cazul în care partenerul extern solicită o dovadă suplimentară a efectuării importului, Directia Generală a Vămilor va elibera o asemenea confirmare.
            (4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică în relatiile cu statele-părti la Conventia privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, în cazul importurilor de produse strategice prevăzute în listele de substante chimice nr. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea conventiei. Pentru clarificarea unor aspecte specifice agentia poate solicita importatorului alte documente justificative.
            Art. 19. - În cazul operatiunilor necomerciale de scoatere, în regim definitiv sau temporar, din teritoriul României a produselor strategice, solicitantul de permis trebuie să obtină de la partenerul extern documente cuprinzând garantiile acestuia din care să rezulte că produsele transferate nu vor fi folosite în scopuri care să prejudicieze obligatiile sau angajamentele internationale asumate de România. Aceste documente se anexează la cererea de permis pentru operatiuni necomerciale.
            Art. 20. - În cazul operatiunilor necomerciale de introducere, în regim definitiv sau temporar, în teritoriul României a produselor strategice, solicitantul de permis trebuie să obtină de la agentie documentele cerute de partenerul extern, potrivit reglementărilor din tara acestuia.

CAPITOLUL IV
Organizarea si functionarea sistemului de control

            Art. 21. - (1) În aplicarea regimului de control prevăzut în prezenta ordonantă de urgentă agentia coordonează activitatea sistemului national de control al exporturilor si importurilor de produse strategice, compus din:
            a) Consiliul interministerial prevăzut la art. 23;
            b) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare;
            c) structurile specializate ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Finantelor si ale Ministerului Industriei si Comertului;
            d) alte institutii si organe care, potrivit legii, au atributii si responsabilităti în domeniu.
            (2) Organizarea, functionarea si atributiile structurilor specializate prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin ordine ale ministrilor de resort.
            (3) Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate agentia are următoarele atributii principale:
            a) initiază proiecte de acte normative, elaborează reglementări proprii si comune cu alte autorităti abilitate în domeniu, potrivit legii, si colaborează cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă;
            b) autorizează persoanele prevăzute la art. 3 să efectueze operatiuni de comert exterior cu acele produse strategice care nu sunt prevăzute la art. 25 si la art. 26 alin. (1);
            c) verifică, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor prevăzute la art. 1 având ca obiect produse strategice, precum si respectarea destinatiei si utilizării finale ale acestora;
            d) verifică conformitatea si exactitatea declaratiilor persoanelor care desfăsoară operatiunile prevăzute la art. 1;
            e) evaluează si acceptă, după caz, certificatul international de import sau documentele echivalente emise sau certificate de autoritătile competente din tările partenerilor importatori, în vederea eliberării licentelor de export de produse strategice;
            f) eliberează certificatul international de import sau alt document echivalent, precum si certificatul de control al livrării pentru importurile de produse strategice;
            g) examinează si aprobă, cu avizul Consiliului interministerial, cererile de licentă privind exportul sau importul de produse strategice;
            h) eliberează licentele de export sau de import de produse strategice;
            i) examinează si aprobă cererile de permis pentru operatiuni necomerciale, de tranzit international si de transbordare pe teritoriul României;
            j) eliberează permise pentru operatiuni necomerciale, permise de tranzit international, permise de transbordare pe teritoriul României, precum si documentele solicitate de partenerii externi pentru operatiuni necomerciale de transfer în teritoriul României;
            k) dispune, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, oprirea sau interzicerea derulării
operatiunilor de export, import, tranzit, transbordare sau alte transferuri de produse strategice, precum si sanctionarea persoanelor prevăzute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încălcări;
            l) informează anual Guvernul asupra operatiunilor cu produse strategice care sunt reglementate de prezenta ordonantă de urgentă;
            m) organizează, cu sprijinul ministerelor si institutiilor implicate, programe de informare a agentilor economici în legătură cu principiile, obiectivele, normele si procedurile privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice;
            n) acordă, la cerere, gratuit, consultantă de specialitate agentilor economici si altor persoane interesate în efectuarea operatiunilor de export, import sau a altor operatiuni cu produse strategice, supuse regimului de control reglementat
prin prezenta ordonantă de urgentă;
            o) controlează modul de îndeplinire a obligatiilor si a angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale în domeniu;
            p) împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, reprezintă România în cadrul activitătilor desfăsurate de organizatiile si organismele internationale cu responsabilităti în domeniul controlului exporturilor si importurilor de produse strategice;
            q) cooperează cu autoritătile similare din alte state, în scopul:
            - informării reciproce si consultării în cazul cererilor de licentă sau al permisului pentru produse strategice, dacă există indicii temeinice privind posibilitatea utilizării acestora în alte scopuri decât cele declarate;
            - actualizării si aplicării uniforme a reglementărilor în materie, inclusiv a listelor de produse strategice;
            - sesizării încălcărilor regimului de control, în vederea sanctionării acestora de către organele competente din fiecare tară;
            r) initiază, împreună cu institutiile competente, actualizarea listelor de produse strategice supuse regimului de control, în conformitate cu obligatiile si angajamentele internationale asumate de România;
            s) initiază, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe si cu alte institutii interesate, actiuni de promovare a intereselor specifice României în relatiile cu organizatiile si organismele internationale de control al exporturilor si importurilor de produse strategice;
            s) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege în domeniul reglementării, autorizării si controlului exporturilor si importurilor de produse strategice.
            Art. 22. - (1) Agentia îsi exercită atributiile de control prin corpul de control, format din specialisti proprii si din alti experti, în calitate de colaboratori externi, atestati de aceasta.
            (2) Cheltuielile de expertizare tehnică a produselor strategice, efectuată la solicitarea agentiei în laboratoare, institute de cercetare sau în alte institutii specializate în domeniu, se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului
            (3) Corpul de control al agentiei, în exercitarea atributiilor sale de control, are acces neîngrădit, în conditiile legii, la documente, date si informatii necesare, oricare ar fi detinătorii acestora.
            (4) Persoanele prevăzute la art. 3 sunt obligate să transmită, la cererea agentiei, documentele, datele si informatiile solicitate, la termenele stabilite, si să asigure, în conditiile legii, accesul neîngrădit al corpului de control al acesteia în sediile lor si în orice spatii care le apartin, în vederea verificării aspectelor relevante privind încheierea, derularea sau finalizarea operatiunilor prevăzute la art. 1, precum si a celor privind destinatia si utilizarea finală ale produselor strategice.
            (5) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 si autoritătile publice cu atributii în domeniu au obligatia de a păstra timp de 15 ani documentele privind operatiunile efectuate cu produse strategice supuse controlului.
            (6) Persoanele implicate în aplicarea regimului de control al produselor strategice, care iau cunostintă de informatii ce constituie secrete de stat, de serviciu sau comerciale, sunt obligate să respecte caracterul lor si să le facă cunoscute numai autoritătilor îndreptătite, în conditiile legii.
            Art. 23. - (1) În cadrul sistemului de control al exporturilor si importurilor de produse strategice se constituie Consiliul interministerial, alcătuit din reprezentanti, cel putin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Finantelor, Ministerului Industriei si Comertului, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Departamentului pentru Integrare Europeană, Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare si ai agentiei.
            (2) Presedintia Consiliului interministerial este asigurată de agentie prin presedintele acesteia.
            (3) Activitatea de secretariat pentru Consiliul interministerial este asigurată de agentie.
            (4) Consiliul interministerial examinează si avizează cererile de licentă de:
            a) export pentru toate produsele strategice;
            b) import de armamente, munitii si alte produse militare;
            c) import de produse cu dublă utilizare sensibile si foarte sensibile;
            d) operatiuni efectuate cu parteneri străini, care se referă la cumpărări sau la vânzări de produse strategice, fără atingerea fizică a teritoriului României.
            Art. 24. - Cererile de autorizatie, de licentă si de permis pentru operatiunile cu produse strategice se aprobă prin ordin al presedintelui agentiei.
            Art. 25. - Rezolvarea cererilor de licentă pentru exportul sau importul de produse nucleare este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de export sau de import, emisă de Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare.
            Art. 26. - (1) Rezolvarea cererilor de licentă ale agentilor economici din structura sau din subordinea organelor sistemului national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, pentru exportul sau importul de armamente, munitii si de alte produse militare, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de export sau de import emise de Ministerul Apărării Nationale.
            (2) Rezolvarea cererilor de licentă ale altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1), pentru exportul sau importul de armamente, munitii si alte produse militare, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de export sau de import emise de agentie, cu avizul Ministerului Apărării Nationale.
            (3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2), privind obligativitatea obtinerii avizului, agentii economici producători înfiintati prin hotărâre a Guvernului, prin care acestia pot comercializa la extern produsele si serviciile de tehnică militară aflate în obiectul lor de activitate.
            Art. 27. - Rezolvarea cererilor de licentă pentru exportul sau importul de produse strategice, altele decât cele prevăzute la art. 25 si 26, este conditionată si de prezentarea de către solicitantul de licentă a autorizatiei de a efectua operatiuni de comert exterior, eliberată de către agentie.
            Art. 28. - Rezolvarea cererilor de permis este conditionată si de prezentarea, după caz, a altor avize sau acte de autorizare, eliberate, potrivit legii, de autoritătile publice abilitate.
            Art. 29. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă agentia este beneficiar autorizat si valorificator de informatii specifice, inclusiv pentru cele detinute de organele de stat abilitate, potrivit legii, să desfăsoare activităti informative.
            (2) Agentia are acces neîngrădit, în conditiile legii, la toate informatiile care privesc operatiuni cu produse strategice, precum si la informatiile necesare evaluării oricăror forme de activităti cu asemenea produse.
            (3) Autoritătile publice abilitate, potrivit legii, să desfăsoare activităti informative sunt obligate să transmită agentiei datele obtinute, referitoare la încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă.
            (4) La solicitarea agentiei, Ministerul de Interne sau alte institutii abilitate efectuează verificări specifice si o informează în vederea luării măsurilor legale.
            (5) Ministerul Industriei si Comertului - Centrul Român de Comert Exterior si Ministerul Finantelor - Directia Generală a Vămilor vor pune la dispozitie agentiei, lunar si ori de câte ori se solicită, toate datele necesare referitoare la exportul si importul de produse strategice.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

            Art. 30. - Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă referitoare la operatiunile cu produse strategice,
precum si a celor privind sinceritatea declaratiilor, care constituie infractiuni potrivit legii, se pedepseste conform prevederilor Codului penal.
            Art. 31. - Eliberarea autorizatiilor, licentelor de export sau de import de produse strategice, precum si a permiselor, fără respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă sau penală, potrivit legii.
            Art. 32. - Nerespectarea destinatiei si utilizării finale a produselor strategice, înscrise în documente în baza declaratiei prevăzute la art. 13 alin. (3), constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.
            Art. 33. - (1) Încălcarea prevederilor art. 7 alin. (2), art. 17 alin. (2) si (3) si ale art. 22 alin. (5) si (6), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infractiuni, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 25 milioane lei.
            (2) Încălcarea prevederilor art. 14 si art. 22 alin. (4), în măsura în care faptele nu sunt considerate, potrivit legii, infractiuni, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 50 milioane lei.
            Art. 34. - (1) Contraventiile se constată si amenda se aplică de corpul de control al agentiei, precum si de alte organe abilitate, potrivit legii.
            (2) Corpul de control al agentiei sesizează organele de urmărire penală în cazul în care faptele constatate sunt considerate, potrivit legii, infractiuni.
            Art. 35. - Sanctiunile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se aplică si persoanelor juridice.
            Art. 36. - Aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se prescrie în termen de un an de la data săvârsirii faptei.
            Art. 37. - Contraventiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 38. - Dacă încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă este de natură să producă consecinte grave regimului exporturilor si importurilor de produse strategice si îndeplinirii obligatiilor si angajamentelor internationale asumate de România în acest domeniu, agentia poate suspenda sau retrage autorizatiile, licentele sau permisele pe care le-a eliberat sau poate solicita organelor competente suspendarea ori retragerea actelor de autorizare eliberate de acestea, conform legii

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale

            Art. 39. - Agentia face parte, ca membru de drept, din structurile decizionale ale tuturor organismelor create la nivel national, care desfăsoară activităti ce au legătură cu regimul produselor strategice.
            Art. 40. - (1) Agentia este reprezentată, în cadrul misiunilor diplomatice ale României în străinătate, pe lângă organismele internationale de control al exporturilor de produse strategice, al interzicerii armelor chimice, precum si în tările cu care România desfăsoară curent operatiuni comerciale cu asemenea produse, prin personal detasat în Ministerul Afacerilor Externe.
            (2) Numărul persoanelor detasate si atributiile acestora se stabilesc împreună cu Ministerul Afacerilor Externe.
            (3) Lista cuprinzând organismele si tările prevăzute la alin. (1), numărul posturilor alocate în acest scop din organigrama Ministerului Afacerilor Externe, precum si nivelul acreditărilor diplomatice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
            (4) Cheltuielile aferente activitătilor desfăsurate de personalul prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe.
            Art. 41. - Formularele de autorizatie, licentă, permis si alte documente prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabilesc prin ordin al presedintelui agentiei si se publică în Monitorul Oficial al României.
            Art. 42. - (1) Agentia elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă în termen de 15 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al presedintelui agentiei si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 43. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
            (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 16 august 1994 si aprobată prin Legea nr. 93/1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemnează:
p. Ministru de stat,
ministrul apărării nationale,
Ioan Mircea Plângu,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
p. Ministru delegat pe lângă
primul-ministru pentru integrare europeană,
Aurel Ciobanu Dordea,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Reforma Administratiei Publice Centrale,
Petrică Diaconu
Secretar de stat,
presedintele Agentiei Nationale de Control
al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,
Marius Petrescu
p. Ministru de interne,
Mircea Muresan,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Directorul Serviciului Român de Informatii,
Costin Georgescu
Directorul Serviciului de Informatii Externe,
Cătălin Harnagea
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Secretar de stat,
presedintele Comisiei Nationale pentru
Controlul Activitătilor Nucleare,
Dan Cutoiu

Bucuresti, 19 octombrie 1999.
Nr. 158.