MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 448  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE  Miercuri, 15 septembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           732. - Hotãrâre privind modificarea art. 3 alin. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999

           733. - Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din patrimoniul Societãtii Comerciale "icmrs" - S.A. Galati în domeniul public al muni cipiului Galati si în administrarea Consiliului local al Municipiului Galati

           734. - Hotãrâre pentru aprobarea suplimentãrii dotãrii Ministerului Justitiei cu un autoturism

           735. - Hotãrâre privind unele achizitii publice ale Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

           736. - Hotãrâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a activului "Baza de tratament Pavilion B" din cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia, judetul Constanta, aflat în administrarea Ministerului Sãnãtãtii prin Directia de Sãnãtate Publicã a Judetului Constanta

           737. - Hotãrâre privind aprobarea unui consum suplimentar de carburanti pentru realizarea unor activitãti specifice de cãtre Ministerul Justitiei

           738. - Hotãrâre privind aprobarea plãtii unei contributii voluntare a României la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agriculturã (FAO) pentru anul 1999

           739. - Hotãrâre privind folosirea temporarã de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a Complexului Sportiv
National "Sala Polivalentã Bucuresti"

           740. - Hotãrâre privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din patrimoniul Societãtii Comerciale "conbac" - S.A. Bacãu în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului de Interne

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           234. - Ordin al ministrului industriei si comertului pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele mãsuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivã a  fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind modificarea Art. 3 alin. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999

            În temeiul prevederilor Art. 11 alin. (2) din Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si
completãrile ulterioare,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Articolul 3 alineatul 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului- cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 26 aprilie 1999, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Pânã la data de 31 decembrie 1999 se vor încheia toate contractele prevãzute la alin. (1), conform prevederilor
legale în vigoare."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Gheorghe Marinescu,
secretar de stat
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 732.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din patrimoniul Societãtii Comerciale "icmrs" - S.A. Galati în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului local al Municipiului Galati

            În temeiul prevederilor Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
         Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, cu platã, a unui imobil, identificat conform anexei care face parte din prezenta
hotãrâre, din patrimoniul Societãtii Comerciale "icmrs" - S.A. Galati în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea Consiliului local al Municipiului Galati.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la Art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrti,
în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
 Radu Sârbu

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 733.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului aflat în patrimoniul Societãtii Comerciale "icmrs" - S.A. Galati, care se transmite în domeniul public al municipiului Galati si în administrarea
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru aprobarea suplimentãrii dotãrii Ministerului Justitiei cu un autoturism

            În temeiul Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si
institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare,
         Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea dotãrii Ministerului Justitiei cu un autoturism pentru Agentul guvernamental pentru Curtea Europeanã a Drepturilor Omului.
            Art. 2. - Achizitionarea autoturismului prevãzut la Art. 1 se face din fondurile alocate Ministerului Justitiei din bugetul de stat pe anul 1999.
            Art. 3. - Se aprobã un consum lunar de carburanti de 400 litri pentru autoturismul prevãzut la Art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
 Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 734.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind unele achizitii publice ale Directiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei

            În temeiul Art. 1 alin. (3) si al Art. 16 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, aprobatã
si modificatã prin Legea nr. 83/1994, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Directia Generalã a Penitenciarelor poate efectua achizitii publice, pe bazã de comandã directã, de
produse si servicii executate de Regia Autonomã "multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justitiei.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 735.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a activului "Baza de tratament Pavilion B" din cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia, judetul Constanta, aflat în administrarea Ministerului Sãnãtãtii prin Directia de Sãnãtate Publicã a Judetului Constanta

            În temeiul prevederilor Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a activului "baza de tratament pavilion b", situat în municipiul Mangalia, Str. Rozelor nr. 35, judetul Constanta, cu mijloacele fixe din dotare, din cadrul Sanatoriului Balnear Mangalia, judetul Constanta, aflat în administrarea Ministerului Sãnãtãtii prin Directia de Sãnãtate Publicã a Judetului Constanta, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Se aprobã vânzarea prin licitatie, în conditiile legii, a activului prevãzut la Art. 1.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Sorin Frunzãverde
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 736.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a activului "Baza de tratament Pavilion B" din municipiul Mangalia, judetul Constanta,
aflat în administrarea Ministerului Sãnãtãtii prin Directia de Sãnãtate Publicã a Judetului Constanta,
care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind aprobarea unui consum suplimentar de carburanti pentru realizarea unor activitãti specifice de cãtre Ministerul Justitiei

            În baza prevederilor notei din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor
normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã un consum suplimentar de carburanti de 300 litri pe lunã fatã de consumul stabilit prin
Hotãrârea Guvernului nr. 856/1998 pentru un numãr de douã autoturisme din dotarea Ministerului Justitiei, care se
utilizeazã pentru realizarea Proiectului cadastrului general si al publicitãtii imobiliare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 737.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind aprobarea plãtii unei contributii voluntare a României la bugetul Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agriculturã (FAO) pentru anul 1999

          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã plata unei contributii voluntare a României, în sumã de 55.000 dolari S.U.A., la bugetul
Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agriculturã (FAO) pentru anul 1999.
            Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei de 55.000 dolari S.U.A. va fi asigurat din fondurile alocate Ministerului Agriculturii
si Alimentatiei din bugetul de stat pe anul 1999 pentru plãti de cotizatii si contributii la organizatiile internationale.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 738.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind folosirea temporarã de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a Complexului Sportiv National "sala polivalentã bucuresti"

            În vederea asigurãrii spatiului necesar executãrii unor activitãti prilejuite de desfãsurarea Exercitiului NATO/PfP "cooperative determination " '99
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã folosirea, fãrã platã, de cãtre Ministerul Apãrãrii Nationale a Complexului Sportiv National "sala polivalentã bucuresti", pentru zilele de 27-29 noiembrie, 4 si 5 decembrie 1999, în scopul pregãtirii si desfãsurãrii festivitãtilor de deschidere si închidere ale Exercitiului NATO/PfP "cooperative determination" '99
            Art. 2. - Ministerul Tineretului si Sportului va îndeplini obligatiile ce îi revin conform prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul tineretului si sportului,
Crin Antonescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 739.

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil din patrimoniul Societãtii Comerciale loConbaclo - S.A. Bacãu în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului de Interne

         Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, cu platã, a unui imobil situat în municipiul Bacãu, Str. Micronului nr. 12, judetul Bacãu, compus din constructie si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãtii Comerciale "conbac" - S.A. Bacãu în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului de
Interne.
            Art. 2. - Plata în sumã de 3.254.756.992 lei, care include si T.V.A., va fi asiguratã de Ministerul Finantelor pentru Ministerul de Interne prin compensarea datoriilor cãtre stat ale Societãtii Comerciale "conbac" - S.A. Bacãu.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor
            Art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 septembrie 1999.
Nr. 740.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului "Cãmin de nefamilisti" aflat în patrimoniul societãtii comerciale "Conbac" - S.A. Bacãu, care se transmite, cu platã, în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului de Interne
 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

O R D I N
pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele mãsuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivã a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu prevederile Art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 632/1999 privind unele mãsuri pentru folosirea
si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivã a fost
aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Instructiunile de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele mãsuri pentru folosi
rea si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivã
a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 8 septembrie 1999.
Nr. 234.

ANEXÃ

I N S T R U C T I U N I
de aplicare a Hotãrârii Guvernului nr. 632/1999 privind unele mãsuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor
reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivã a fost aprobatã
prin hotãrâri ale Guvernului

            A. Modalitãti de folosire si valorificare a bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice de la
minele la care închiderea definitivã a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului
            Art. 1. - (1) În sensul prezentelor instructiuni, prin dependinte si anexe tehnologice de la minele la care închiderea definitivã a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului se întelege cele definite la Art. 35 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998.
            (2) Dependintele si anexele tehnologice care fac obiectul prezentelor instructiuni sunt cele care se regãsesc înregistrate în patrimoniul/capitalul social al companiilor/societãtilor nationale si societãtilor comerciale din minerit si din activitatea geologicã la data intrãrii în vigoare a Hotãrârii Guvernului nr. 632/1999.
            Art. 2. - Dependintele si anexele tehnologice astfel definite devin bunuri proprietate privatã a statului, care se
pun la dispozitie Ministerului Industriei si Comertului pe baza protocoalelor de predare-preluare încheiate între companiile/societãtile nationale si societãtile comerciale din minerit si din activitatea geologicã si Grupul Central pentru
Programul de Închidere a Minelor (G.C.P.I.M.) ca reprezentant al ministerului.
            Art. 3. - (1) Bunurile definite la Art. 1 vor fi folosite temporar de G.C.P.I.M., în cazul în care acestea sunt
necesare, în operatiunile de închidere a minelor de cãtre societãtile care au câstigat prin licitatie dreptul de a
executa aceste lucrãri, urmând ca la finalizarea lucrãrilor sã fie valorificate conform urmãtoarelor proceduri:
            a) transmiterea în folosinta consiliilor locale din zonele miniere, în scopul utilizãrii acestora ca spatii de lucru necesare pentru dezvoltarea de activitãti alternative si crearea de noi locuri de muncã pentru personalul disponibilizat din sectorul minier si din alte sectoare ale economiei;
            b) transmiterea în folosinta institutiilor publice sau a altor categorii de unitãti sau institutii bugetare, în scopul
dezvoltãrii de activitãti alternative generatoare de noi locuri de muncã în zonele miniere;
            c) vânzare, închiriere, concesionare sau dare în locatie de gestiune, în conditiile legii.
            (2) Bunurile care nu au fost valorificate prin procedurile prevãzute la alin. (1) vor fi dezafectate, materialele rezultate din acestea urmând sã fie valorificate conform legii.
            (3) Bunurile trecute în proprietatea statului, care nu pot fi valorificate si nu prezintã interes pentru institutiile publice
si nici pentru alte persoane fizice sau juridice, vor fi dezafectate, urmând ca materialele rezultate sã fie valorificate
conform legii.
            B. Atributiile G.C.P.I.M. pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentând dependinte si anexe tehnologice
de la minele la care închiderea definitivã a fost aprobatã prin hotãrâri ale Guvernului
            Art. 4. - În vederea folosirii si valorificãrii, dupã caz, a bunurilor conform Art. 3 se va proceda la:
            a) inventarierea si gestionarea bunurilor definite la Art. 1;
            b) evaluarea bunurilor si înregistrarea lor într-o evidentã internã extracontabilã;
            c) întocmirea, împreunã cu companiile/societãtile nationale si societãtile comerciale si, dupã caz, cu beneficiarii, a
protocoalelor de predare-preluare a bunurilor, cu evidentierea separatã a terenurilor aferente;
            d) contractarea cu companiile/societãtile nationale si societãtile comerciale din minerit si din activitatea geologicã
a serviciilor de pãstrare si întretinere a bunurilor în limitele fondurilor alocate pentru perioada de la data intrãrii în
vigoare a hotãrârii Guvernului de închidere definitivã a minelor pânã la finalizarea procedurilor de valorificare sau
pânã la începerea lucrãrilor de închidere si reconstructie ecologicã;
            e) adoptarea deciziilor de dezafectare a bunurilor ce nu au putut fi înstrãinate dupã obtinerea negatiei de folosintã
din partea consiliilor locale, în care scop încheie contracte cu executantii selectati conform legii;
            f) încasarea, în numele Ministerului Industriei si Comertului, a sumelor obtinute din valorificarea bunurilor
prin concesiune, închiriere, vânzare, locatie de gestiune sau alte actiuni, deducerea valorii cheltuielilor ocazionate
de operatiunile respective si virarea la buget a diferentei rezultate prin dispozitie a ordonatorului principal de credite;
            g) încheierea actelor juridice aferente vânzãrii, închirierii, concesionãrii, dãrii în locatie de gestiune sau, dupã caz,
transmiterii în folosintã a bunurilor;
            h) dezafectarea bunurilor în conditiile Art. 3 alin. (2) prin executantul selectat prin licitatie sau prin concurs de ofertã
pentru executarea lucrãrilor de închidere a minelor si de ecologizare a zonei;
            i) valorificarea materialelor rezultate din dezafectare, care se face de cãtre G.C.P.I.M. prin:
            1. grupele teritoriale;
            2. unitãti specializate, selectate conform legii pe bazã de contracte de prestãri de servicii;
            j) întocmirea si propunerea ordinului pentru folosirea si valorificarea, dupã caz, a fiecãrui bun în parte.
            Art. 5. - La încetarea concesiunii, închirierii si locatiei de gestiune pentru toate bunurile Ministerul Industriei si
Comertului urmeazã sã aplice procedurile prevãzute la Art. 3.