MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 457             LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 21 septembrie 1999

SUMAR

DECRETE

           298. - Decret privind acordarea unor gratieri individuale

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           748. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice si termice agentilor economici care contribuie cu valutã la importul de gaze naturale si pãcurã livrate de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. în anul 1999

           751. - Hotãrâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli de capital si a obiectivelor pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în bazinul hidrografic Tisa în perioada 29 octombrie- 5 noiembrie 1998, în judetul Maramures

           756. - Hotãrâre privind autorizarea Ministerului Finantelor de a prelungi contractul de consultantã juridicã pentru realizarea unei emisiuni de obligatiuni

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea unor gratieri individuale

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României decreteazã :
            Art. 1. - Se gratiazã pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Dediu Aristicã
            - Popa Marius
            - Predoi Maria Magdalena
            - Stoican Ileana.
            Art. 2. - Se gratiazã restul rãmas neexecutat din pedeapsa aplicatã urmãtorilor condamnati:
            - Budei Miticã
            - Chiriac Iulian
            - Ciucã Constantin
            - Cruceanu Rãzvan
            - Cruceanu Tiberiu
            - Diaconu Dumitru
            - Diaconu Grigore
            - Furnigel Nicolae
            - Negru Radu
            - Ozun Dan
            - Popa Marian
            - Patârea Constantin.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 septembrie 1999.
Nr. 298.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice si termice agentilor economici care contribuie cu valutã la importul de gaze naturale si pãcurã livrate de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. în anul 1999

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,

Guvernul României hotãrãste:

 

Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 92/1999 privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice si termice agentilor economici care contribuie cu valutã la importul de gaze naturale si pãcurã livrate de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. în anul 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 23 februarie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:

1.       Titlul hotãrârii va avea urmãtorul cuprins:

"Hotãrâre privind acordarea de bonificatii la decontarea energiei electrice si termice agentilor economici care contribuie cu valutã la achitarea obligatiilor de platã în valutã ale Companiei Nationale de Electricitate - S.A."

2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:

"Art. 1. - Consumatorii - agenti economici - care achitã în valutã consumul de energie electricã si/sau termicã beneficiazã de bonificatii, dupã cum urmeazã:

a) pentru plata consumului preliminat de energie electricã si/sau termicã, în avans, pe o perioadã de minimum 3 luni, în conditiile în care consumul preliminat de energie electricã este mai mare sau egal cu cel realizat, o bonificatie de 30%;

b) pentru plata consumului lunar preliminat de energie electricã si/sau termicã pânã la data de 10 a lunii în curs, o bonificatie de 20%;

c) pentru plata consumului lunar preliminat de energie electricã si/sau termicã între 10-25 ale lunii în curs, o bonificatie de 15%;

d) pentru plata consumului lunar preliminat de energie electricã si/sau termicã între 25-31 ale lunii în curs, o bonificatie de 10%."

3. Dupã articolul 4 se introduce articolul 5 cu urmãtorul cuprins:

"Art. 5. - Valuta încasatã potrivit prezentei hotãrâri se utilizeazã la plata obligatiilor în valutã ale Companiei Nationale de Electricitate - S.A. cãtre persoane juridice strãine." 

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 septembrie 1999.
Nr. 748.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli de capital si a obiectivelor pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în bazinul hidrografic Tisa în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie 1998, în judetul Maramures

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, cu modificãrile ulterioare,

Guvernul României hotãrãste:

 

Art. 1. - Se aprobã categoriile de cheltuieli de capital si obiectivele pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în bazinul hidrografic Tisa în perioada 29 octombrie-5 noiembrie 1998, în judetul Maramures, si pentru consolidarea zonelor calamitate, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Se aprobã alocarea sumei de 6.450 milioane lei Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1999, pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale si pentru consolidarea zonelor afectate de inundatiile produse în judetul Maramures.
            Art. 3. - Elaborarea documentatiei tehnico-economice si executia lucrãrilor se vor contracta de cãtre beneficiar - Compania Nationalã "Apele Române" - S.A., în conditiile art. 16 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare, coroborate cu art. 15.1 lit. b) din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectãrii investitiilor publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 727/1993, cu modificãrile ulterioare, si ale art. 8.2 lit p) din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 592/1993, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 4. - Pânã la elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice potrivit legii se aprobã deschiderea finantãrii si începerea executiei lucrãrilor pe bazã de liste de lucrãri estimate cantitativ si valoric. Decontarea lucrãrilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrãri executate, însusite de beneficiar.
            Art. 5. - Ministerul Finantelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat si în
bugetul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului pe anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministrul apelor,
pãdurilor si protectiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 16 septembrie 1999.
Nr. 751.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând categoriile de cheltuieli de capital si obiectivele pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse în bazinul hidrografic Tisa, în perioada 29 octombrie - 5 noiembrie 1998, în judetul Maramures

TABEL

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind autorizarea Ministerului Finantelor de a prelungi contractul de consultantã juridicã pentru realizarea unei emisiuni de obligatiuni

În temeiul prevederilor art. 18 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

Guvernul României hotãrãste:

 

Art. 1. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã prelungeascã contractul de servicii de consultantã juridicã cu
firma LINKLATERS, în vederea realizãrii unei emisiuni de obligatiuni, în termenii conveniti în actul aditional la contractul de consultantã juridicã încheiat între Ministerul Finantelor si firma LINKLATERS, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 680/1999.
            Art. 2. - Plata cheltuielilor aferente contractului de consultantã conform art. 1 se face de Ministerul Finantelor, în
conditiile legii, de la capitolul "dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli", prevãzut în bugetul de stat aprobat pentru anul 1999.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 16 septembrie 1999.
Nr. 756.