MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XI - Nr. 460  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 22 septembrie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            753. - Hotãrâre privind începerea lucrãrilor de reparatii  capitale la podul de cale feratã peste râul Mures la Arad, pe linia de cale feratã Timisoara-Arad, km 53+543, în vederea asigurãrii redeschiderii circulatiei feroviare întrerupte ca urmare a calamitãtilor naturale din anul 1998

            758. - Hotãrâre privind unele mãsuri de restructurare si reorganizare a Agentiei de Cercetare pentru Tehnicã si Tehnologii Militare si a Regiei Autonome "arsenalul armatei" din structura Ministerului Apãrãrii Nationale

            766. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 348/1999 privind înfiintarea Societãtii Comerciale loParc-Turism" - S.A. prin desprinderea unor subunitãti din Regia Autonomã "rasirom"

            768. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea
si functionarea Autoritãtii Nationale pentru Turism

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            437. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea aplicãrii reglementãrilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) si JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial elicoptere)

            Rectificare

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind începerea lucrãrilor de reparatii capitale la podul de cale feratã peste râul Mures la Arad, pe linia de cale feratã Timisoara-Arad, km 53+543, în vederea asigurãrii redeschiderii circulatiei feroviare întrerupte ca urmare a calamitãtilor naturale din anul 1998

            În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii constructiilor si unele mãsuri pentru
realizarea locuintelor, republicatã, ale art. 16 lit. c) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice,
republicatã, cu completãrile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul
pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române, aprobatã si modificatã prin Legea
nr. 89/1999,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Se aprobã începerea imediatã a lucrãrilor de reparatii capitale la podul peste râul Mures la Arad, pe
linia de cale feratã Timisoara-Arad, km 53+543, în vederea asigurãrii repunerii în functiune în cel mai scurt timp a
infrastructurii podului, afectatã de calamitãtile naturale din anul 1998, si a redeschiderii circulatiei feroviare..(2) Lucrãrile se vor executa în varianta de reparatii capitale ale podului pe amplasamentul actual, prin refacerea pilei 1, consolidarea celorlalte trei pile si a celor douã culee si prin înlocuirea suprastructurii, în mod corespunzãtor realizându-se în zonã si un pasaj subteran
pentru circulatia rutierã, trei treceri pietonale subterane si panouri fonoabsorbante.
            (3) Documentatia tehnico-economicã se va definitiva si se va elibera autorizatia de construire, pe parcursul executãrii lucrãrilor.
            Art. 2. - Cheltuielile pentru executarea lucrãrilor prevãzute la art. 1 se vor asigura din fondurile de reparatii capitale ale Companiei Nationale de Cãi Ferate "c.f.r." - S.A.
            Art. 3. - Lucrãrile de reparatii capitale se vor executa, prin încredintare directã, de cãtre Societatea Comercialã "cccf" - S.A. Bucuresti, specializatã în lucrãri de reparatii/refaceri de pile si culee în albie, montaje de tabliere si suprastructurã de cale.
            Art. 4. - Primãria Municipiului Arad va pune la dispozitie Companiei Nationale de Cãi Ferate "c.f.r." -
S.A., din terenurile pe care le detine, suprafata de teren necesarã pentru organizarea de santier, pe bazã de contract de închiriere.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Mircea Plângu,
secretar de stat
p. Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Ioan Onisei

Bucuresti, 16 septembrie 1999.
Nr. 753.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri de restructurare si reorganizare a Agentiei de Cercetare pentru Tehnicã si Tehnologii Militare si a Regiei Autonome "arsenalul armatei" din structura Ministerului Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia
            si al Hotãrârii Guvernului nr. 385/1999 privind organizarea Ministerului Apãrãrii Nationale,
          Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Baza de productie tehnicã specialã, proprietate publicã a statului, cu terenurile si clãdirile aferente,
având datele de identificare înscrise în anexa nr. 1, aflatã în administrarea Agentiei de Cercetare pentru Tehnicã si
Tehnologii Militare, trece în proprietatea privatã a statului si se dã în folosintã gratuitã Regiei Autonome "Arsenalul
Armatei", potrivit legii.
            Art. 2. - Predarea-preluarea Bazei de productie tehnicã specialã, prevãzutã la art. 1, se face pe bazã de protocol
încheiat între Agentia de Cercetare pentru Tehnicã si Tehnologii Militare si Regia Autonomã "arsenalul armatei",
în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Predarea-preluarea se va face pe baza evidentei contabile care va include mijloacele fixe, aparatura, instalatiile
aferente si materialele aflate în depozit.
            În termen de 90 de zile de la preluare Regia Autonomã "Arsenalul Armatei" va stabili valoarea cu care vor fi
înregistrate bunurile în evidenta contabilã, conform prevederilor legale în vigoare.
            Art. 3. - Patrimoniul Regiei Autonome "arsenalul armatei" se va majora cu valoarea bunurilor preluate si, în
mod corespunzãtor, se va diminua patrimoniul Agentiei de Cercetare pentru Tehnicã si Tehnologii Militare.
            Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei Autonome "arsenalul armatei", prevãzut la art. 5 lit. A din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "arsenalul armatei" cuprins în anexa nr. 3 la Hotãrârea Guvernului nr. 324/1997 privind înfiintarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" si a unor societãti comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, se completeazã dupã cum urmeazã:
            "fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente elec tronice militare"; si
            "productia de echipamente si aparate telefonice si telegrafice, arme inteligente, elemente de completare electro-
nice pentru tehnicã militarã, electronicã profesionalã pentru laser si optoelectronicã."
            Art. 5. - Baza de productie tehnicã specialã si personalul care o deserveste intrã în structura aparatului central
al Regiei Autonome "arsenalul armatei".
            Art. 6. - Agentia de Cercetare pentru Tehnicã si Tehnologii Militare si Regia Autonomã "arsenalul armatei",
în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, îsi vor redimensiona, restructura si redistribui personalul încadrat, potrivit necesitãtilor de realizare a domeniilor de activitate proprii.
            Art. 7. - Persoanele disponibilizate vor beneficia de mãsurile de protectie socialã prevãzute de Ordonanta
Guvernului nr. 7/1998 privind unele mãsuri de protectie socialã a personalului militar si civil, care se vor aplica în
perioada restructurãrii marilor unitãti, unitãtilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apãrãrii Nationale.
            Art. 8. - Listele cuprinzând personalul disponibilizat ca urmare a restructurãrii celor douã unitãti vor fi aprobate de
Ministerul Apãrãrii Nationale.
            Art. 9. - Nomenclatorul agentilor economici si al categoriilor profesionale care vor beneficia în anul 1999 de pre-
vederile Legii nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apãrare se completeazã cu anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.
            Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Dan Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 16 septembrie 1999.
Nr. 758.

*) Anexele nr. 1 si 2 se comunicã numai institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 348/1999 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "parc-turism" - S.A. prin desprinderea unor subunitãti din Regia Autonomã "rasirom"

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 348/1999 privind înfiintarea Societãtii Comerciale "parc-turism" - S.A.
prin desprinderea unor subunitãti din Regia Autonomã l.Rasirom", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 18 mai 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
          1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 3. - (1) societatea comercialã "Parc-Turism" - S.A. este persoanã juridicã românã care se organizeazã si
functioneazã în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul propriu prevãzut în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre."
          2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) patrimoniul societãtii comerciale "Parc-Turism" -S.A. se constituie prin preluarea unei pãrti din patrimoniul
Regiei Autonome "rasirom", conform balantei de verificare contabilã întocmite la data de 31 martie 1999, în care sunt
incluse si imobilele prevãzute în anexa nr. 2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre."
          3. Dupã anexa la hotãrâre, care devine anexa nr. 1, se introduce anexa nr. 2, având cuprinsul prevãzut în anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Directorul Serviciului Român de Informatii,
Mircea Gheordunescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 16 septembrie 1999.
Nr. 766.

ANEXÃ

L I S T A
cuprinzând imobilele incluse în capitalul social al Societãtii Comerciale "parc-turism" - S.A.

            1. Imobilul din str. Mihail Kogãlniceanu nr. 17, municipiul Craiova, judetul Dolj, cu trei corpuri de clãdire:
            - suprafata terenului = 2.562 m2
            - suprafata construitã = 1.112 m2
            2. Imobilul din str. Brâncusi nr. 3, municipiul Craiova, judetul Dolj:
            - suprafata terenului = 4.550 m2
            - suprafata construitã = 3.600 m2
            3. Imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 4 bis (Flora), municipiul Craiova, judetul Dolj:
            - suprafata terenului = 2.800 m2
            - suprafata construitã = 1.313 m2
            4. Imobilul din str. Bibescu nr. 16 (hotel si restaurant "parc"), municipiul Craiova, judetul Dolj:
            - suprafata terenului = 3.620 m2
            - suprafata construitã = 656 m2
            5. Imobilul din str. Mihai Viteazul nr. 16, municipiul Craiova, judetul Dolj, cu douã corpuri de clãdire:
            - suprafata terenului = 8.122 m2
            - suprafata construitã = 505,7 m2
            din care:
            - Casa medicului = 416,2 m2
            - centralã termicã
            - si garaj = 89,5 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ã R Â R E
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale pentru Turism

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :
           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale pentru
Turism, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 decembrie 1998, se modificã si se comple-
teazã dupã cum urmeazã:
            1. La articolul 8 litera a), liniuta a treia va avea urmãtorul cuprins:
            "- Centrul National de Educatie Permanentã în Turism, denumit în continuare C.N.E.P.T.;"
           2. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 11. - (1) C.N.E.P.T. este institutie publicã cu personalitate juridicã, cu sediul în municipiul Bucuresti,
Bd Poligrafiei nr. 3-5, sectorul 1, si are în componenta sa o subunitate fãrã personalitate juridicã - Centrul zonal de
educatie permanentã în turism-litoral, situatã în municipiul Constanta, Bd Mamaia nr. 286, judetul Constanta.
            (2) C.N.E.P.T. are ca obiect principal de activitate:
            a) formarea initialã, calificarea si recalificarea profesionalã în meseriile de bazã din turism si activitate hotelierã,
conform Clasificãrii ocupatiilor din România, alta decât cea organizatã prin reteaua scolarã a Ministerului Educatiei
Nationale;
            b) perfectionarea si specializarea profesionalã a personalului din turism si activitate hotelierã, inclusiv prin cursuri
intensive de însusire a limbilor de circulatie internationalã;
            c) pregãtirea managerialã a personalului de conducere al agentilor economici din turism, respectiv al agentiilor de
turism, al hotelurilor sau altor structuri de cazare si al restaurantelor aferente unitãtilor hoteliere;
            d) instruirea teoretico-practicã pentru dobândirea de cunostinte si deprinderi specifice utilizãrii tehnicii de calcul
si informatizarea activitãtilor specifice turismului;
            e) acordarea de consultantã si asistentã metodologicã agentilor economici din turism, în vederea optimizãrii si eficientizãrii activitãtilor de pregãtire si formare a fortei de muncã si a activitãtilor economice;
            f) organizarea si desfãsurarea de activitãti economice în unitãtile proprii, pentru turisti;
            g) prestarea de servicii, exploatarea bunurilor din administrarea sa, activitãti de editurã si publicatii;
            h) orice alte activitãtii necesare pentru realizarea formãrii si perfectionãrii profesionale sau manageriale a personalului
din activitatea turisticã.
            (3) Cursurile de calificare si de pregãtire profesionalã desfãsurate de cãtre C.N.E.P.T. sunt destinate absolventilor
învãtãmântului obligatoriu, care au împlinit vârsta admisã.pentru frecventarea învãtãmântului profesional. Cursurile se
finalizeazã prin examen de absolvire, iar persoanele care promoveazã examenele primesc atestat/certificat de absolvire a programului, cu valabilitate nationalã sau localã, dupã caz, care le conferã dreptul de a practica ocupatia, meseria sau specializarea în care au fost pregãtiti. Modelul atestatului/certificatului de absolvire este prevãzut în anexa nr. 4.
            (4) Finantarea cheltuielilor curente si de capital se asigurã din venituri extrabugetare. Veniturile extrabugetare
provin din taxe, chirii, publicatii, prestatii editoriale, proiecte, din exploatarea bunurilor pe care le are în administrare,
precum si din alte prestãri de servicii conform obiectului de activitate. Pentru realizarea obiectului de activitate vor
putea fi utilizate, în conditiile legii, si mijloace materiale sau bãnesti provenite de la persoane fizice sau juridice din tarã
sau din strãinãtate, prin transmitere gratuitã, cu respectarea dispozitiilor legale.
            (5) C.N.E.P.T. îsi desfãsoarã activitatea pe baza programului anual de activitate si în limita sumelor stabilite prin
bugetul de venituri si cheltuieli propus de consiliul de administratie si aprobat de Autoritatea Nationalã pentru Turism.
            Bugetul C.N.E.P.T. se prezintã distinct ca anexã la bugetul centralizat al ordonatorului principal de credite, Autoritatea Nationalã pentru Turism, în conformitate cu prevederile legale.
            (6) Structura organizatoricã si numãrul de personal ale C.N.E.P.T. se aprobã prin ordin al presedintelui Autoritãtii
Nationale pentru Turism, la propunerea consiliului de administratie.
            (7) Salarizarea personalului din cadrul C.N.E.P.T. se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind
institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            (8) Conducerea C.N.E.P.T. este asiguratã de un consiliu de administratie si de un director general care este
presedintele consiliului de administratie. Consiliul de administratie este format din 3 membri care sunt numiti si revocati de cãtre presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism. Directorul general conduce întreaga activitate a C.N.E.P.T. si îl reprezintã în raporturile cu ministerele si cu celelalte autoritãti ale administratiei publice, cu organizatii, cu persoane fizice si juridice din tarã sau din strãinãtate.
            (9) Coordonarea activitãtii de învãtãmânt se realizeazã de cãtre Consiliul de coordonare profesionalã în domeniul
turismului, format din 7 membri numiti prin ordin al presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Turism, din a cãrui componentã fac parte specialisti desemnati de organizatiile profesionale în domeniu si de Autoritatea Nationalã pentru Turism.
            (10) În vederea realizãrii obiectului de activitate C.N.E.P.T. are în administrare bunurile din domeniul public
al statului, prevãzute în anexa nr. 5. Acestea se evidentiazã distinct în contabilitatea C.N.E.P.T.
            (11) Modelul siglei folosite de C.N.E.P.T. în activitãtile si în materialele sale publicitare este prezentat în anexa
nr. 6. Folosirea acestei sigle în activitãti si în materiale de promovare a învãtãmântului turistic românesc, altele decât
cele realizate de C.N.E.P.T., se poate face numai în conditiile legii si cu aprobarea prealabilã a C.N.E.P.T.
            (12) Pentru activitatea specificã C.N.E.P.T. are în dotare un autoturism si un microbuz pentru sediul central din
Bucuresti, iar pentru subunitatea Centrul zonal de educatie permanentã în turism-litoral, un autoturism. Consumul
lunar de carburanti pentru autoturismele din dotare este de 300 litri.'
           3. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "art. 17. - anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre."
           4. Punctul 3 al literei A din anexa nr. 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "3. Centrul National de Educatie Permanentã în Turism (C.N.E.P.T.) [cu personalitate juridicã, care îsi desfãsoarã activitatea prin baza de aplicatie***)] venituri extrabugetare"
            5. Dupã anexa nr. 3 se introduc anexele nr. 4, 5 si 6, având cuprinsul prevãzut în anexele nr. 1, 2 si, respectiv,
3 la prezenta hotãrâre.
           Art. II. - C.N.E.P.T. va elabora si va supune spre aprobare Autoritãtii Nationale pentru Turism regulamentul
sãu de organizare si functionare, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
           Art. III. - Hotãrârea Guvernului nr. 972/1998 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale pentru
Turism, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneazã:
p. Presedintele Autoritãtii Nationale pentru Turism,
Dorin Anton
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 septembrie 1999.
Nr. 768.

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA NATIONALÃ PENTRU TURISM CENTRUL NATIONAL DE EDUCATIE PERMANENTÃ ÎN TURISM

ATESTAT/CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

            Dl/Dna ............................................................, nãscut(ã) în anul ..........., luna ......................, ziua ............, în localitatea ..........................................., judetul ................................................, încadrat(ã) la ........................................ în functia de ....................................., a absolvit programul ............................ în meseria/specialitatea ..................................., desfãsurat în perioada .........................................................., cu durata ............................., obtinând nota .................. .
            Competentele profesionale dobândite prin program sunt urmãtoarele: ................................
            .........................
            .........................
            .........................
            .........................
            .........................

Director general,

Presedintele comisiei de examinare,

            Nr. .........../.......................

ANEXA Nr. 2

BUNURILE PROPRIETATE PUBLICÃ A STATULUI,
care se aflã în administrarea Centrului National de Educatie Permanentã în Turism Bucuresti,
Bd Poligrafiei nr. 3-5

            1. Terenul - 5,84 ha
            2. Institutie educationalã constituitã din:
            - amfiteatru cu 500 de locuri, dotat cu instalatii de proiectie, televiziune cu circuit închis, traducere simultanã, folosit în activitãti de instruire si comerciale;
            - 30 de cabinete de instruire, laboratoare de limbi strãine, sãli specializate de simulare pentru aplicatii practice, laborator de informaticã-management;
            - studio si regie Tv în circuit închis;
            - bibliotecã cu circa 20.000 de tratate de specialitate si complexuri de instruire multimedia
            3. Hotel-cãmin loTurist" cu 649 de locuri în camere de 1, 2 si 3 locuri
            4. Restaurant-cantinã cu autoservire, cu o capacitate de 300 de locuri/serie
            5. Hotel-aplicatii "parc" cu 500 de locuri în camere de 1 si 2 locuri
            6. Restaurant "parc" cu 5 saloane + terasã, având o capacitate de 800 de locuri
            7. Baruri de zi (3)
            8. Salã polivalentã cu o capacitate de 400 de locuri
            9. Bazã de agrement cu piscinã, terenuri de tenis, salã de gimnasticã, bowling, popice
           10. Spatii de depozitare, ateliere si centrale termice.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea aplicãrii reglementãrilor europene JAR-OPS1 - Transportul aerian comercial (avioane) si JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere)

            Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
            în scopul armonizãrii reglementãrilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,
            luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementãri privind siguranta zborului,
            în temeiul art. 11 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobatã si modificatã prin
Legea nr. 197/1998, al art. 4 lit. b), e) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 2 pct. 4
si al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
precum si al Hotãrârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritãtii Aeronautice Civile Române,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - (1) Se aprobã aplicarea de cãtre Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã - R.A. a reglementãrilor europene JAR-OPS 1 - Transportul aerian comercial (avioane) si JAR-OPS 3 - Transportul aerian comercial (elicoptere), denumite în continuare JAR-OPS 1 si JAR- OPS 3, precum si a amendamentelor ulterioare la acestea, pentru certificarea operatorilor aerieni care desfãsoarã activitãti de transport aerian public.
            (2) Procedurile specifice de aplicare a prevederilor reglementãrilor europene JAR-OPS 1 si JAR-OPS 3 vor fi stabilite de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã - R.A.
            Art. 2. - Începând cu data de 1 ianuarie 2001 operatorii aerieni vor putea desfãsura operatiuni de transport
aerian public numai cu respectarea prevederilor reglementãrilor europene JAR-OPS 1 si JAR-OPS 3, dupã
caz.
            Art. 3. - (1) Pânã la data de 1 ianuarie 2001 certificarea operatorilor aerieni si desfãsurarea operatiunilor de
transport aerian public se vor efectua în conformitate cu:
            a) prevederile reglementãrilor nationale în vigoare, altele decât JAR-OPS 1 si JAR-OPS 3, cu limitãrile ce decurg
din acestea; sau
            b) prevederile reglementãrilor europene JAR-OPS 1 si JAR-OPS 3, dacã sunt întrunite conditiile necesare.
            (2) Perioada de valabilitate a documentelor de certificare eliberate în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) va fi
stabilitã de Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã - R.A
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii lui.
            Art. 5. - Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã - R.A.va pune la dispozitie tuturor celor interesati textul tradus în
limba românã al reglementãrilor europene JAR-OPS 1 si JAR-OPS 3 si al amendamentelor la acestea.
            Art. 6. - Directia generalã a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Aeronauticã Civilã
Românã - R.A. vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 16 august 1999.
Nr. 437.

R E C T I F I C A R E

            În anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 268/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, se face urmãtoarea rectificare:
            - la pagina 6, la nr. crt. 2, ultima pozitie "ambarcatiuni mici", coloana 4, în loc de tariful 11.680/CP se va citi 1.680/CP.