MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 143    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 6 aprilie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            30. - Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnatla Bratislava la 16 aprilie 1999

            Protocol între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia

            85. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            215. - Hotãrâre privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestuia la dispozitia Comisiei locale Otopeni pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

            228. - Hotãrâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile situate în strãinãtate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, în vederea vânzãrii acestora

            229. - Hotãrâre privind transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal "ion moina" din Cluj Napoca», proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

            232. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Consiliului Judetean Arges

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se ratificã Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 3 aprilie 2000.
Nr. 30.

PROTOCOL
între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia

            Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace,
            tinând seama de relatiile traditionale dintre popoarele celor douã state,
            având în vedere cã de la data de 1 ianuarie 1993 Republica Slovacã a devenit stat independent si suveran, fiind unul dintre cele douã state succesoare ale Republicii Federative Cehe si Slovace,
            animate de dorinta de a consolida baza juridicã a relatiilor bilaterale româno-slovace,
            convinse cã în urma schimbãrilor politice si economice fundamentale din cele douã state este necesarã reexaminarea bazei juridice a relatiilor lor bilaterale,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:

ARTICOLUL 1

            Tratatele, acordurile, conventiile si întelegerile bilaterale mentionate în anexa nr. 1 la prezentul protocol sunt si rãmân în vigoare în relatiile dintre România si Republica Slovacã.

ARTICOLUL 3

            Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul protocol.

ARTICOLUL 2

            Tratatele, acordurile, conventiile si întelegerile bilaterale mentionate în anexa nr. 2 la prezentul protocol îsi înceteazã valabilitatea la data intrãrii intrãrii în vigoare a acestuia.
            Operatiunile nefinalizate privind lichidarea unor creante si aranjamente reciproce, precum si alte activitãti decurgând din vreunul dintre aceste acorduri vor fi derulate conform modalitãtilor prevãzute de acordul în cauzã.
 
 

ARTICOLUL 4

            Prezentul protocol va fi supus aprobãrii în conformitate cu legislatia internã a fiecãrei pãrti contractante si va intra în vigoare la data ultimei notificãri privind aprobarea lui.
            Încheiat la Bratislava la 16 aprilie 1999, în douã exemplare originale, fiecare în limba românã si în limba slovacã, ambele texte fiind egal autentice.
 
Pentru Guvernul României, 
Andrei Plesu,
ministrul afacerilor externe
Pentru Guvernul Republicii Slovace,
Eduard Kukan,
ministrul afacerilor exterrie

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând tratatele, acordurile, conventiile si întelegerile bilaterale încheiate între România si Cehoslovacia, care rãmân în vigoare în relatiile dintre România si Republica Slovacã

            1. Conventie între Regatul României si Republica Cehoslovacã privitoare la dubla impunere în domeniul drepturilor de succesiune (Bucuresti, 20 iunie 1934)
            2. Protocol între Regalul României si Republica Cehoslovacã în vederea transferului nationalilor cehi si slovaci, din România în Cehoslovacia (Bucuresti, 10 iulie 1946)
            3. Conventie între Republica opularã Românã si Republica Cehoslovacã privind colaborarea în problemele sociale (Praga, 2 mai 1957), împreunã cu protocolul final
            4. Conventie între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Cehoslovace cu privire la colaborarea în domeniul veterinar (Bucuresti, 9 iunie 1957)
            5. Directiile principale privind aplicarea Conventiei veterinare, încheiatã la 9 iunie 1957 la Bucuresti, între Republica Popularã Românã si Republica Cehoslovacã, privind importul, exportul si tranzitul animalelor vii, produselor rezultate din prelucrarea cãrnii si ale obiectelor care ar putea sã fie purtãtoare de infectii (Praga, 14 februarie 1958)
            6. Conventie între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Cehoslovace cu privire la colaborarea în domeniul ocrotirii sãnãtãtii (Bucuresti, 25 martie 1958)
            7. Tratat între Republica Popularã Românã si Republica Cehoslovacã privind asistenta juridicã în cauzele civile, familiale si penale (Praga, 25 octombrie 1958)
            8. Acord referitor la reglementarea unor probleme financiare si patrimoniale pendinte între Republica Popularã Românã si Republica Socialistã Cehoslovacã, cu protocolul aditional (Bucuresti, 3 august 1960)
            9. Tratat de comert si navigatie între Republica Popularã Românã si Republica Socialistã Cehoslovacã (Bucuresti, 16 decembrie 1963)
            10. Conventie între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind colaborarea în domeniul protectiei plantelor (Praga, 17 noiembrie 1967)
            11. Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile internationale rutiere (Bucuresti, 6 decembrie 1967).
            12. Protocol privind colaborarea tehnico-stiintificã directã între Consiliul national pentru cercetare stiintificã al Republicii Socialiste România si Comitetul federal pentru dezvoltare tehnicã si investitii al Republicii Socialiste Cehoslovace (Praga, 28 aprilie 1969)
            13. Conventie între Comitetul pentru energie nuclearã al Republicii Socialiste România si Comitetul federal pentru dezvoltare tehnicã si investitii al Republicii Socialiste Cehoslovace (Praga, 18 noiembrie 1969)
            14. Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile aeriene civile (Praga, 13 martie 1970)
            15. Conventie privind colaborarea directã dintre Ministerul Agriculturii si Economiei Forestiere al Republicii Socialiste România si Comitetul federal pentru agriculturã si alimentatie al Republicii Socialiste Cehoslovace (Praga, 17 iulie 1970)
            16. Conventie între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind înfiintarea de case de culturã pe bazã de reciprocitate (Praga, 26 martie 1971)
            17. Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind colaborarea în domeniul turismului (Praga, 3 noiembrie 1972)
            18. Conventie consularã între Republica Socialistã România si Republica Socialistã Cehoslovacã (Bucuresti, 9 decembrie 1972)
            19. Întelegere privind schimbul de note convenite între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace în legãturã cu modificarea articolelor, 2 8, 9 si 14 ale Întelegerii dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind înfiintarea reciprocã de case de culturã, din ziua de 26 martie 1971 (Bucuresti, 4 mai 1981)
            20. Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind colaborarea în domeniul postelor si telecomunicatiilor (Bucuresti, 16 august 1982)
            21. Protocol între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative Gehe si Slovace privind lichidarea creantelor si angajamentelor reciproce existente în relatiile de plãti la 31 decembrie 1990, legate de trecerea la decontarea în devize convertibile, începând cu data de 1 ianuarie 1991 (Brno, 11 septembrie 1991)
            22. Protocol aditional la Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace privind lichidarea creantelor si angajamentelor reciproce existente în relatiile de plãti la 31 decembrie 1990, legate de trecerea la decontarea în devize convertibile, începând cu data de 1 ianuarie 1991 (Bucuresti, 19 noiembrie 1991).

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzând tratatele, acordurile, conventiile si întelegerile bilaterale încheiate între România si Cehoslovacia, care îsi înceteazã valabilitatea la data intrãrii în vigoare a protocolului

            1. Acord între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Cehoslovace privind colaborarea economicã în construirea a trei fabrici pentru producerea de placaje si a unei fabrici pentru producerea de plãci fibrolemnoase în România (Praga, 4 octombrie 1958)
            2. Acord între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Cehoslovace privind colaborarea economicã în construirea de centrale electrice cu aburi cu o putere de 600 MW si a liniei de înaltã tensiune pentru transportul de energie electricã în Republica Popularã Românã, în anii 1961-1965, si livrãrile de energie electricã din Republica Popularã Românã în Republica Cehoslovacã (Praga, 2 octombrie 1959)
            3. Acord între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind acordarea creditului pentru construirea fabricii de celulozã din stuf si de alte utilaje în cadrul celei de-a doua etape a grupului industrial Brãila :în Republica Popularã Românã (Bucuresti, 28 decembrie 196p)
            4. Acord prin schimb de note verbale între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind acordarea de asistentã medicalã gratuitã, pe bazã de reciprocitate, pentru membrii ambasadelor celor douã tãri (Bucuresti, 3 decembrie 1965 si 22 septembrie 1966)
            5. Protocol între Ministerul Comertului Exterior al Republicii Socialiste România si Ministerul Federal al Comertului Exterior al Republicii Socialiste Cehoslovace, privind înlesnirile vamale pentru cetãtenii Republicii Socialiste România si cetãtenii Republicii Socialiste Cehoslovace, care lucreazã sau studiazã pe teritoriul celuilalt stat (Praga, 12 septembrie 1970)
            6. Conventie privind colaborarea tehnico-stiintificã directã dintre Inspectoratul Ganeral de Stat pentru Calitatea Produselor al Republicii Socialiste România si Ministerul Federal pentru Dezvoltarea Tehnicã si de Investitii al Republicii Socialiste Cehoslovace (Praga, 22 aprilie 1977)
            7. Protocol între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind înfiintarea Comisiei mixte guvernamentale pentru colaborare culturalã (Bucuresti, 20 martie 1979)
            8. Protocol privind acordarea reciprocã de spatii pentru case de culturã ale Republicii Socialiste România în Republica Socialistã Cehoslovacã si ale Republicii Socialiste Cehoslovace în Republica Socialistã România si amenajarea acestora (Bucuresti, 2 iulie 1979)
            9. Acordul-program privind directiile de bazã ale dezvoltãrii colaborãrii economice si tehnico-stiintifice pe termen lung dintre Republica Socialistã România si Republica Socialistã Cehoslovacã (Praga, 21 mai 1981)
            10. Protocol între Ministerul Comertului Exterior si Cooperãrii Economice Internationale al Republicii Socialiste România si Ministerul Federal de Comert Exterior al Republicii Socialiste Cehoslovace privind colaborarea pe terte piete (Praga, 15 septembrie 1982)
            11. Program de lungã duratã privind dezoltarea colaborãrii economice si tehnico-stiintifice între Republica Socialistã România si Republica Socialistã Cehoslovacã pânã în anul 2000 (Bucuresti, 12 decembrie 1985)
            12. Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federative Cehe si Slovace privind schimburile de mãrfuri si plãtile (Brno, 11 septembrie 1991).

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor
si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999

            În temeiul art: 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, conventiilor si a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia, semnat la Bratislava la 16 aprilie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 31 martie 2000.
Nr. 85.

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unui teren din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si transmiterea acestuia la dispozitia Comisiei locale Otopeni pentru stabilirea dreptului
de proprietate asupra terenurilor

            În temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã trecerea terenului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.
            Art. 2. - Se aprobã transmiterea terenului, prevãzut la art. 1, la dispozitia Comisiei locale Otopeni pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, în scopul restituirii cãtre persoanele îndreptãtite.
            Art. 3. - Predarea-preluarea terenului prevãzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Bãneasa, actualul administrator, si Comisia localã Otopeni, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul functiei publice,
Marian Pârjol,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 215.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si care se transmite din administrarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicolã Bãneasa la dispozitia Comisiei locale Otopeni pentru stabilirea dreptului deproprietate asupra terenurilor
 

Locul unde este situat terenul
Persoana juridicã din administrarea cãreia se transmite terenul
Persoana juridicã la dispozitia cãreia se transmite terenul
Caracteristicile tehnice ale terenului
Municipiul Bucuresti,
sos. Bucuresti-Ploiesti,
Lv. 704 si Lv. 705, sectorul 1
Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Bãneasa Comisia localã Otopeni pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 1. Vecinãtãti:
- est - Sos. Bucuresti-Ploiesti;
- vest - drum de acces;
- sud - Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Bãneasa;
- nord - Statiunea de Cercetare si Productie Pomicolã Bãneasa
2. Suprafatã = 3,80 ha

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor imobile situate în strãinãtate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, în vederea vânzãrii acestora

            În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1 . - Se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilelor situate în strãinãtate, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Se aprobã vânzarea prin Ministerul Afacerilor Externe, în conditiile legii, a imobilelor trecute în domeniul privat al statului conform prevederilor art. 1.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 228.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a proprietãtilor din strãinãtate aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului
 

Nr.
crt.
Adresa
Persoana juridicã detinãtoare a imobilului
Denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice
Anul dobândirii
Observatii
1. Bangui/Republica
Centrafricanã,
cartierul N'Garagba
Ministerul Afacerilor Externe Teren: 
· suprafata = 16.223,80 m2
Clãdire - parter:
· suprafata construitã = 432 m2
· suprafata desfãsuratã = 432 m2
1974  
2. Bujumbura/Burundi,
str. Pierre Ngendandumwe
Ministerul Afacerilor Externe Teren: 
· suprafata = 2.939 m2
Clãdire - parter:
· suprafata construitã = 360 m2
· suprafata desfãsuratã = 360 m2
3. Conakry/Guineea
Nango I
Ministerul Afacerilor Externe Teren:
· suprafata = 1.498 m2
Clãdire-subsol partial + parter2+ etaj:
· suprafata construitã = 394 m
1995 Clãdire în constructie
Teren concesionat pe o perioadã de 50 de ani
4. Dar Es Salaam/
Tanzania, str. Ocean Road nr. 11
Ministerul Afacerilor Externe Teren:
· suprafata = 2.289 m2 .
Clãdire - parter + 2 etaje:
· suprafata construitã = 430 m2
· suprafata desfãsuratã = 1.101,75 m2
1972  
5. Kinshasa/Zair, str. Major Ruvet (d'Uganda) Ministerul Afacerilor Externe Teren:
· suprafata = 776,86 m2
Clãdire - parter + 2 etaje:
· suprafata construitã = 332 m2
· suprafata desfãsuratã = 1.099,35 m2
1960  
6. Libreville/Gabon Ministerul Afacerilor Externe Teren:
· suprafata = 3.355 m2
1975  
7. Limours/Franta,
str. Couvent nr. 12
Ministerul Afacerilor Externe Teren:
· suprafata = 5.325 m2
Clãdire - subsol + parter + 2 etaje + mansardã:
· suprafata construitã = 418,17 m2
· suprafata desfãsuratã = 2.090,85 m2
1960  
8. Lusaka/Zambia
str. Leopard's Hill
nr. 2
Ministerul Afacerilor Externe Teren:
· suprafata = 5.298 m2
 Clãdire - parter + etaj partial:
· suprafata construitã = 762 m2
· suprafata desfãsuratã = 960 m2
1976 Teren concesionat pe o perioadã de 100 de ani
9. Maputo/Mozambic,
str. Gorongosa nr. 59
Ministerul Afacerilor Externe Teren:
· suprafata = 2.185,75 m2
Clãdire-demisol + parter + etaj 1 + etaj 2 partial:
· suprafata construitã = 289 m
· suprafata desfãsuratã = 770,80 m2 + clãdire anexã
1975  
10. Windhoek/Namibia, 
str. Hamerkop nr. 3
Ministerul Afacerilor Externe Teren:
 · suprafata = 3;701 m2
Clãdire - parter + etaj:
· suprafata construitã = 258 m2
· suprafata desfãsuratã = 516 m2
Clãdire - parter + etaj:
· suprafata construitã = 592 m2
· suprafata desfãsuratã = 1.184 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal "ion moina" din Cluj-Napoca», proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art: 1. - Se aprobã transmiterea complexului sportiv «Stadionul Municipal "lon moina" din Cluj-Napoca», proprietate publicã a statului, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului în administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca.
            Art. 2. - Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca va lua mãsuri de întretinere corespunzãtoare a bazelor sportive existente pe complexul sportiv «Stadionul Municipal "ilon moina" din Cluj-Napoca» pentru asigurarea stabilitãtii, rezistentei, durabilitãtii si functionalitãtii acestuia.
            Art. 3. - Personalul care deserveste complexul sportiv "Stadionul Municipal "ion moina" din Cluj-Napoca» se preia de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, fiind considerat transferat la     data încheierii protocolului de predare-preluare prevãzut la art. 6.
            Art. 4. - Directia judeteanã pentru tineret si sport Cluj si Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca vor folosi cu titlu gratuit spatiile de joc, sãlile de haltere, box si lupte, precum si anexele aferente acestora, respectiv atelierul de lãcãtuserie si tâmplãrie, garajul si magazia de materiale.
            Art. 5. - Cluburile sportive scolare vor plãti 50% din valoarea chiriei stabilite pentru celelalte unitãti sportive.
            Art. 6. - Predarea-preluarea obiectivului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat, între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
p. Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat
p. Ministrul tineretului si sportului,
Ioan Dobrescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 229.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a complexului sportiv «Stadionul Municipal "lon moina" din Cluj-Napoca», care se transmite din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, respectiv a Directiei judetene pentru tineret si sport Cluj, în administrarea Consiliului Local al Muncipiului Cluj-Napoca


 
Locul unde este situat terenul
Persoana juridicã de la care se transmite obiectivul
Persoana juridicã la care se transmite obiectivul
Caracteristicile tehnice ale obiectivului
Municipiul Cluj Napoca, Str. Parcului nr. 1; si "grãdina bãrnutiu" - Splaiul Independentei judetul Cluj Ministerul Tineretului si Sportului, respectiv Directia judeteanã de tineret si sport Cluj Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca 1. Imobil în suprafatã de 17.355 m2:
- teren de fotbal cu zgurã;
- teren de baschet bituminizat;
- arenã sportivã
2. Imobil în suprafatã de 34.748 m2:
- arenã sportivã;
- teren de fotbal gazonat;
- pistã de atletism cu opt culoare si sase sectoare de sãrituri si aruncãri;
- tabelã electronicã din stâlpi de beton armat pentru afisarea scorului, opt cabine, din cãrãmidã pentru vânzarea biletelor, acoperis terasã;
- tribunã cu capacitatea de 27.000 locuri cu structura-cadru din beton armat, cu trei corpuri;
I. Tribuna I:
· la parter: birouri administrative, douã magazii si grup sanitar:
- vestiare pentru personal;
- grupuri sanitare pentru public;
- vestiare atletism cu dusuri si grupuri sanitare;
- douã vestiare fotbal, cu grupuri sanitare si magazie;
- salã de haltere cu o încãpere de antrenament, birou, antreu, vestiar, trei încãperi pentru recuperare si douã grupuri sanitare;
- salã de presã cu douã încãperi si grupuri sanitare.
· la etaj:
- salã de protocol cu trei camere si douã grupuri sanitare;
- douã centre transformãri radio.
II. Tribuna a II-a:
- cinci vestiare fotbal, cu opt încãperi de refacere a efortului cu trei camere, opt încãperi pentru dusuri, opt grupuri sanitare;
- cabinet medical cu grupuri sanitare;
- spãlãtorie-uscãtorie cu trei încãperi;
- coridor de acces la vestiare;
- centralã termicã;
- patru magazii pentru echipament;
- vestiar zidar;
- trei grupuri sanitare pentru public.
III. Peluzã fãrã spatii amenajate sub tribunã 
3. Imobil în suprafatã de 8.742 m2:
- sase terenuri de tenis cu zgurã

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Pitesti, judetul Arges, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Consiliului Judetean Arges

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteiâ,
            Guvernul României h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor nr. 18, judetul Arges, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Consiliului Judetean Arges.
            Imobilul va fi utilizat ca sediu al Centrului social "copiii strãzii" Pitesti.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 martie 2000.
Nr. 232.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Consiliului Judetean Arges
 

Adresa imobilului care se transmite
Persoana juridicã de la care se transmite imobilul Persoana juridicã la care
se transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului
Valoarea de înregistrare în contabilitate la data transmiterii imobilului
(mii lei)
Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor nr. 18, judetul Arges Ministerul Educatiei Nationale Consiliul Judetean Arges  Clãdire cu parter:
· suprafata construitã = 396,83 m2
· suprafata terenului aferent = 1.593,10 m2
490,016