MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 146    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 7 aprilie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            29. - Lege privind sistemul national de decoratii al României

            82. - Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul national de decoratii al României

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind sistemul national de decoratii al României

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Se instituie sistemul national de decoratii al României potrivit prevederilor prezentei legi.
            Art. 2. - Sistemul national de decoratii cuprinde:
            A. decoratii nationale:
            - ordine, cruci si medalii;
            B. decoratii pe domenii de activitate:
            a) ordine si medalii civile;
            b) ordine si medalii militare:
            - de pace;
            - de rãzboi;
            C. semne onorifice.
            Art. 3. - (1) Decoratiile sunt conferite cetãtenilor români pentru serviciile exceptionale aduse statului si poporului român, pentru acte de eroism sãvârsite în serviciul militar si pentru merite deosebite în activitate.
            (2) Decoratiile pot fi conferite si unitãtilor militare pentru fapte deosebite sãvârsite în timp de pace si pentru acte de eroism în timp de rãzboi.
            (3) Decoratiile pot fi conferite si cetãtenilor strãini pentru contributia deosebitã la progresul umanitãtii, la promovarea pãcii si a democratiei în lume, la dezvoltarea relatiilor de colaborare si prietenie cu România sau pentru fapte si servicii remarcabile aduse statului si poporului român.
            Art. 4. - (1) Decoratiile sunt conferite de Presedintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale.
            (2) Propunerile de decorare se fac de cãtre:
            a) presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor, pentru Presedintele României, primul-ministru, senatori si deputati;
            b) primul-ministru, pentru membrii Guvernului;
            c) ministrii si conducãtorii institutiilor si organizatiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate.
            (3) Presedintele României poate sã confere decoratii si din proprie initiativã, în proportie de 1% din numãrul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasã a fiecãrei decoratii, cu exceptia gradelor de Mare Ofiter, Mare Cruce si Colan.
            (4) Pentru cetãtenii români decorarea are loc o datã pe an, cu ocazia Zilei Nationale a României.
            (5) În cazuri. speciale decoratiile pot fi conferite si pe parcursul anului calendaristic.
            Art. 5. - Propunerile nominale pentru conferirea decoratiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se înfiinteazã în cadrul Presedintiei României.

CAPITOLUL II
Sistemul de decoratii

            Art. 6. - Decoratiile nationale sunt urmãtoarele:
            A. Ordine.
            I. Ordinul Steaua României;
            II. Ordinul Serviciul Credincios;
             III. Ordinul Pentru Merit;
            B. Cruci si medalii:
            I. Crucea Serviciul Credincios;
            II. Medalia Serviciul Credincios;
            III. Medalia Pentru Merit;
            C. Cruci comemorative:
            I.Crucea Comemorativã a Rezistentei Anticomuniste;
            II. Crucea Comemorativã a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;
            III. Crucea Comemorativã a celui de-al doilea Rãzboi Mondial.
            Art. 7. - Decoratiile civile pe domenii de activitate sunt urmãtoarele:
            A. Ordine:
             - Ordinul Meritul Agricol,
            - Ordinul Meritul Cultural;
            - Ordinul Meritul Industrial si Comercial;
            - Ordinul Meritul pentru Învãtãmânt;
            - Ordinul Meritul Sanitar;
            - Ordinul Meritul Sportiv;
            B. Medalii:
            - Medalia Meritul Agricol,
            - Medalia Meritul Cultural;
            - Medalia Meritul Industrial si Comercial;
            - Medalia Meritul pentru Învãtãmânt;
            - Medalia Meritul Sanitar
            - Medalia Meritul Sportiv.
            Art. 8. - Decoratiile militare de pace sunt urmãtoarele:
            A. Ordine:
            - Ordinul Virtutea Militarã;
            - Ordinul Virtutea Aeronauticã;
            - Ordinul Virtutea Maritimã;
            B. Medalii:
            - Medalia Virtutea Militarã;
            - Medalia Virtutea Aeronauticã;
            - Medalia Virtutea Maritimã;
            - Medalia Bãrbãtie si Credintã.
            Art. 9. - Decoratiile militare de rãzboi sunt urmãtoarele:
            A. Ordine:
            I. Ordinul Mihai Viteazul;
            II. Ordinul Steaua României;
            III. Ordinul Serviciul Credincios;
            IV. Ordinul Pentru Merit;
            V. - Ordinul Virtutea Militarã;
            - Ordinul Virtutea Aeronauticã;
            - Ordinul Virtutea Maritimã;
            VI. Ordinul Meritul Sanitar;
            B. Medalii:
            I. - Medalia Virtutea Militarã;
             - Medalia Virtutea Aeronauticã;
            - Medalia Virtutea Maritimã;
            II. Crucea Serviciul Credincios;
            III. Medalia Serviciul Credincios;
            IV. Medalia Pentru Merit;
            V. Medalia Bãrbãtie si Credintã;
            VI. Medalia Meritul Sanitar.
            Art. 10. - Semnele onorifice sunt urmãtoarele:
            1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferã parlamentarilor;
            2. Semnul onorific Rãsplata Muncii în Serviciul Public;
            3. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferã ofiterilor care au:
            a) 15 ani de activitate în arrnatã;
            b) 20 de ani de activitate în armatã;
            c) 25 de ani de activitatee în armatã.
            4. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferã maistrilor militari si subofiterilor care au:
            a) 15 ani de activitate în armatã;
            b) 20 de ani de activitate în armatã;
            c) 25 de ani de activitate în armatã.

CAPITOLUL III
Ierarhia decoratiilor

            Art. 11. - (1) Ierarhia fiecãrei decoratii, în ordine descrescãtoare, este urmãtoarea:
            I. Ordine nationale:
            1. Ordinul Steaua României cuprinde 6 grade:
            a) Colan;
            b) Mare Cruce;
            c) Mare Ofiter;
            d) Comandor;
            e) Ofiter
            f) Cavaler.
            2. Ordinul Serviciul Credincios cuprinde 5 grade:
            a) Mare Cruce;
            b) Mare Ofiter;
            c) Comandor;
            d) Ofiter;
            e) Cavaler.
            3. Ordinul Pentru Merit cuprinde 5 grade:
            a) Mare Cruce;
            b) Mare Ofiter;
            c) Comandor;
            d) Ofiter;
            e) Cavaler.
            II. Ordine civile, pe domenii de activitate:
            1. Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter;
            b) Comandor;
            c) Ofiter;
            d) Cavaler.
            2. Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter
            b) Comandor;
            c) Ofiter;
            d) Cavaler.
            3. Ordinul Meritul Industrial si Comercial cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter
            b) Comandor;
            c) Ofiter
            d) Cavaler.
            4. Ordinul Meritul pentru Învãtãmânt cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter;
            b) Comandor;
            c) Ofiter;
            d) Cavaler.
            5. Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter;
            b) Comandor;
            c) Ofiter;
            d) Cavaler.
            6. Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            III. Ordine militare de pace:
            1. Ordinul Virtutea Militarã cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter;
            b) Comandor;
            c) Ofiter
            d) Cavaler.
            2. Ordinul Virtutea Aeronauticã cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter;
            b) Comandor;
            c) Ofiter
            d) Cavaler.
            3. Ordinul Virtutea Maritimã cuprinde 4 grade:
            a) Mare Ofiter;
            b) Comandor;
            c) Ofiter;
            d) Cavaler.
            IV. Ordine militare de rãzboi:
            - Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) elasa a III-a.
            (2) Ordinele nationale si militare, precum si Ordinul Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de rãzboi, au însemne speciale si îsi pãstreazã fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhicã fiind cea prevãzutã la art. 9 lit. A.
            V. Cruci si medalii nationale:
            1 . Crucea Comemorativã a Rezistentei Anticomuniste cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            2. Crucea Comemorativã a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            3. Crucea Comemorativã a celui de-al doilea Rãzboi Mondial, fãrã clase, este cea instituitã prin Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea Medaliei Crucea Comemorativã a celui de-al doilea Rãzboi Mondial 1941-1945.
            4. Crucea Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            5. Medalia Serviciul Credincios cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a;
            6. Medalia Pentru Merit cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            VI. Medalii civile, pe domenii de activitate:
            1 . Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            2. Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            3. Medalia Meritul Industrial si Comercial cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            4. Medalia Meritul pentru Învãtãmânt cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            5. Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            6. Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            VII. Medalii militare de pace:
            1 . Medalia Virtutea Militarã cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            2. Medalia Virtutea Aeronauticã cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            3. Medalia Virtutea Maritimã cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            4. Medalia Bãrbãtie si Credintã cuprinde 3 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a;
            c) clasa a III-a.
            VIII. Medalii militare de rãzboi:
            - Medalia Virtutea Militarã de rãzboi cuprinde 2 clase:
            a) clasa I;
            b) clasa a II-a.
            (3) Medalia Virtutea Militarã de rãzboi este cea mai înaltã decoratie de rãzboi care se poate conferi maistrilor militari, subofiterilor si trupei din toate armele si specialitãtile militare, echivalentã ca importantã cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofiteri.
            (4) Celelalte medalii nationale si militare, precum si Medalia Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de rãzboi, au însemne speciale si îsi pãstreazã fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhicã fiind prevãzutã la art. 9 lit. B.
            IX. Semne onorifice:
            1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferã parlamentarilor, cuprinde 5 grade:
            a) Mare Cruce;
            b) Mare Ofiter;
            c) Comandor;
            d) Ofiter;
            e) Cavaler.
            2. Semnul onorific Rãsplata Muncii în Serviciul Public se conferã pentru:
            a) 20 de ani de activitate;
            b) 25 de ani de activitate;
            c) 30 de ani de activitate.
            3. Semnul onorific pentru ofiteri se conferã pentru:
            a) 15 ani de activitate în armatã;
            b) 20 de ani de activitate în armatã;
            c) 25 de ani de activitate în armatã.
            4. Semnul onorific pentru maistri militari si subofiieri cuprinde 3 categorii:
            a) 15 ani de activitate în armatã;
            b) 20 de ani de activitate în armatã;
            c) 25 de ani de activitate în armatã.
            5. Semnele onorifice pentru militari se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar.
            6. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii decorati cu însemnele onorifice beneficiazã de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

CAPITOLUL IV
Conferirea ordinelor nationale

            Art. 12. - Conferirea ordinelor nationale cetãtenilor români se face începând cu gradul de Cavaler, ceea ce determinã admiterea în ordinul national respectiv.
            Art. 13. - (1) Conferirea gradelor superioare în cadrul unui ordin national se face potrivit reglementãrilor cuprinse în legile de instituire a acestora.
            (2) Persoanele decorate cu un ordin, indiferent de gradul pe care îl au, sunt cavaleri ai ordinului respectiv.
            Art. 14. - (1) Propunerile pentru decorare cu ordine nationale trebuie sã fie temeinic motivate, iar esenta acestor motivatii se va înscrie în brevetele care însotesc însemnele.
            (2) Propunerile prevãzute la alin. (1) se fac de autoritãtile mentionate la art. 4 alin. (2), pentru persoanele din sfera respectivã de activitate, în limitele locurilor vacante pentru fiecare grad al fiecãrui ordin stabilit pentru promotia anualã de Cancelaria Ordinelor.
            Art. 15. - Efectuarea stagiului pentru fiecare ordin si grad nu dã automat dreptul la conferirea unui ordin sau grad superior, ci constituie doar limita de timp dupã care pot fi fãcute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane.
            Art. 16. - Cetãtenii strãini nu sunt supusi regulilor de acordare stabilite pentru cetãtenii români.

CAPITOLUL V
Conferirea crucilor si medaliilor nationale

            Art. 17. - (1) Cetãtenilor români li se conferã o cruce sau o medalie nationalã îricepând cu cea mai micã clasã.
            (2) Crucea Comemorativã a Rezistentei Anticomuniste se acordã în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri.
            (3) Crucea Comemorativã a Revoluiiei Anticomuniste din Decembrie 1989 se acordã în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.
            Art. 18. - (1) Propunerile se fac de institutiile prevãzute la art. 4 alin. (2) pentru domeniile lor de activitate, în limitele locurilor vacante, pentru fiecare clasã a fiecãrei cruci sau medalii stabilite pentru promotia anualã de Cancelaria Ordinelor.
            (2) Propunerile pentru decorare în toate clasele crucilor si medaliilor nationale vor fi motivate, iar esenta motivãrii trebuie înscrisã în brevetele care însotesc însemnele.
            Art. 19. - Efectuarea stagiului în clasele inferioare ale crucilor si medaliilor nationale nu dã automat dreptul la conferirea de clase superioare, ci constituie doar limita de timp dupã care poate fi fãcutã noua propunere de decorare, în cazul existentei unor noi merite.
            Art. 20. - Cetãtenii strãini cãrora li se conferã cruci si medalii nationale românesti nu sunt supusi regulilor stabilite pentru cetãtenii români.

CAPITOLUL VI
Conferirea ordinelor si medaliilor pe domenii de activitate

            Art. 21. - Cetãtenilor români li se conferã un ordin sau o medalie pentru un domeniu de activitate, începând cu cel mai mic grad sau clasã.
            Art. 22. - Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovãrii în ordinul respectiv, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului sã fie precedatã de decernarea medaliilor.
            Art. 23. - Efectuarea stagiului prevãzut pentru fiecare grad sau clasã a ordinelor si, medaliilor civile, pe domenii de activitate, nu dã automat dreptul la conferirea de grade sau de clase superioare, ci constituie doar limita de timp dupã care pot fi fãcute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane.

CAPITOLUL VII
Brevete

            Art. 24. - Brevetul reprezintã documentul oficial prin care se atestã conferirea decoratiilor.
            Art. 25. - Brevetul are imprimatã pe suprafata sa stema tãrii si are înscrise date privind: denumirea decoratiei, gradul sau clasa acesteia, numãrul si data decretului de conferire, precum si numele si prenumele posesorului, cu initiala tatãlui, si meritele pentru care se acordã decoratia. Pentru militari si unitãtile militare se trece si denumirea unitãtii militare.
            Art. 26. - Brevetele sunt validate prin semnãturã si sigiliu, dupã cum urmeazã:
            a) pentru ordinele nationale, cu semnãtura autografã sau cu parafa Presedintelui României si cu contrasemnãtura cancelarului ordinelor;
            b) pentru ordinele pe domenii de activitate, cu semnãtura autografã sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnãturile ministrilor de resort si a cancelarului ordinelor;
            c) pentru semnul onorific Vulturul României, care se conferã parlamentarilor, cu semnãtura autografã sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnãturile presedintelui Senatului si, respectiv, presedintelui Camerei Deputatilor si cancelarului ordinelor.
            Art. 27. - În timp de rãzboi, brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul si Medalia Virtutea Militarã sunt semnate autograf de Presedintele României si contrasemnate de ministrul apãrãrii nationale si de cancelarul ordinelor.
            Art. 28. - Brevetele pentru medalii si semne onorifice sunt validate prin semnãtura sau parafa ministrului din domeniul cãruia s-au fãcut propunerile si a cancelarului ordinelor.
            Art. 29. - Brevetul poartã douã numere:
            a) numãrul de ordine din cadrul ierarhiei decoratiei respective;
            b) numãrul de înregistrare în evidenta Cancelariei Ordinelor.
            Art. 30. - În caz de deces, brevetul, împreunã cu însemnul decoratiei rãmân mostenitorilor legali.

CAPITOLUL VIII
Modul de purtare a decoratiilor

            Art. 31. - (1 ) Portul decoratiilor românesti de pace, în ordinea importantei ierarhice, este urmãtorul:
            1. gradul de Colan al Ordinului Steaua României;
            2. gradul de Mare Cruce al Ordinului Steaua României;
            3. gradul de Mare Cruce al Ordinului Serviciul Credincios;
            4. gradul de Mare Cruce al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României;
            5. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;
            6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiier al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învãtãmânt, Meritul Sanitar, Virtutea Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace si Virtutea Maritimã de pace;
            7. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;
            8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învãtãmânt, Meritul Sanitar, Virtutea Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace, Virtutea Maritimã de pace si clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;
            9. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României;
            10. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;
            11. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru merit este egal cu gradul de ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial Meritul pentru Învãtãmânt, Meritul Sanitar, Virtutea Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace, Virtutea Maritimã de pace si clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;
            12. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României;
            13. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios;
            14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învãtãmânt, Meritul Sanitar, Virtutea Militarã de pace, Virtutea aeronauticã de pace si Virtutea Maritimã de pace si clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;
            15. Crucea Comemorativã a Rezistentei Anticomuniste;
            16. Crucea Comemorativã a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;
            17. Crucea Comemorativã a celui de-al doilea Rãzboi Mondial;
            18. Crucea Serviciul Credincios clasa I;
            19. Medalia Serviciul Credincios clasa I;
            20. Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a este egalã cu Medalia Pentru Merit clasa I;
            21. Medalia Servicicil Credincios clasa a II-a este egalã cu medaliile: Meritul Agricol,
Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învãtãmânt, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace si Virtutea Maritimã de pace, Bãrbãtie si Credintã de pace clasa I;
            22. Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a este egalã cu Medalia Pentru Merit clasa a II-a;
            23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egalã cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru lnvãtãmânt, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace si Virtutea Maritimã de pace, Bãrbãtie si Credintã de pace clasa a II-a;
            24. Medalia Pentru Merit clasa as III-a;
            25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial si Comercial, Meritul pentru Învãtãmânt, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militarã de pace, Virtutea Aeronauticã de pace si Bãrbãtie si Credintã de pace clasa a II-a.
            26. Semnul onorific pentru ofiteri, pentru 15, 20 si 25 de ani de activitate în armatã se poartã dupã toate ordinele românesti sau strãine, înaintea crucilor si medaliilor.
            27. Semnul onorific Rãsplata Muncii în Serviciul Public, precum si semnul onorific pentru maistri militari si subofiteri pentru activitate în armatã de 15, 20 si 25 de ani se poartã dupã toate celelalte ordine, cruci si medalii.
            28. Semnul onorific Vulturul României, care se conferã parlamentarilor, este egal, la grade egale, cu Ordinul Serviciul Credincios; în cazul detinerii atât a ordinului, cât si a semnului onorific respectiv, în grade egale, ordinul se poartã înaintea semnului onorific.
            Art. 32. - Portul decoratiilor românesti de rãzboi, în ordinea importantei ierarhice, este urmãtorul:
            I. Ordine:
            1. Ordinul Mihai Viteazul clasa I;
            2. Marea Cruce a Ordinului Steaua României de rãzboi;
            3. Marea Cruce a Ordinului Serviciul Credincios de rãzboi;
            4. Marea Cruce a Ordinului Pentru Merit de rãzboi este egalã cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României de rãzboi;
            5. Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este egal cu gradul de Mlare Ofiier al Ordinului Serviciul Credincios de rãzboi;
            6. gradul de Mare Ofiier al Ordinului Pentru Merit de rãzboi este egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Virtutea Militarã, Virtutea Aeronauticã si Virtutea Maritimã de rãzboi si Meritul Sanitar de rãzboi;
            7. Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României de rãzboi;
            8. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;
            9. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit;
            10. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României de rãzboi;
            11. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de rãzboi;
            12. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit de rãzboi este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Virtutea Militarã, Virtutea Aeronauticã si Virtutea Maritimã de rãzboi si al Ordinului Meritul Sanitar de rãzboi;
            13. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României de rãzboi;
            14. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios de rãzboi;
            15. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit de rãzboi este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Virtutea Militarã Virtutea Aeronauticã, Virtutea Maritimã de rãzboi si Meritul Sanitar de rãzboi.
            II. Cruci si medalii:
            1. Medalia Virtutea Militarã de rãzboi clasa I;
            2. Crucea Serviciul Credincios de rãzboi clasa I;
            3. Medalia Serviciul Credincios de rãzboi clasa I;
            4. Medalia Virtutea Militarã de rãzboi clasa a II-a;
            5. Medalia Pentru Merit de rãzboi clasa I este egalã cu medaliile Bãrbãtie si Credintã, Virtutea Aeronauticã, Virtutea Maritimã si Meritul Sanitar de rãzboi clasa I;
            6. Crucea Serviciul Credincios de rãzboi clasa a II-a;
            7. Medalia Serviciul Credincios de rãzboi clasa a II-a;
            8. Medalia Pentru Merit de rãzboi clasa a II-a este egalã cu medaliile: Bãrbãtie si Credintã, Virtutea Aeronauticã, Virtutea Maritimã si Meritul Sanitar de rãzboi clasa a II-a;
            9. Crucea Serviciul Credincios de rãzboi clasa a III-a;
            10. Medalia Serviciul Credicios de rãzboi clasa a III-a;
            11. Medalia Pentru Merit de rãzboi clasa a III-a este egalã cu medaliile: Bãrbãtie si Credintã, Virtutea Aeronauticã, Virtutea Maritimã si Meritul Sanitar de rãzboi clasa a III-a.
            Art. 33. - Decoratiile de rãzboi se poartã înaintea celor de pace, pe categorii de distinctii, indiferent de treapta ierarhicã sau de gradul ori clasa decoratiei de rãzboi fatã de cele de pace.
            Art. 34. Ordinele se poartã dupã cum urmeazã: pe partea stângã a pieptului, în gradele de Cavaler si Ofiter, precum si clasele a III-a si a II-a; la gât, pentru gradele de Comandor sau de clasa I; cu însemnul la gât si cu placa gradului pe partea stângã a pieptului, pentru gradul de Mare Ofiter; cu lenta petrecutã peste bust - de pe umãrul drept spre soldul stâng, unde este prins însemnul - si cu placa gradului pe partea stângã a pieptului, pentru gradul de Mare Cruce; Colanul Ordinul Steaua României se poartã cu lantul petrecut dupã gât.
            Art. 35. - Toate crucile si medaliile, indiferent de clasã, se poartã pe partea stângã a pieptului.
            Art. 36. - Titularii a una sau douã decoratii - ordine, cruci, medalii - sau semne onorifice le poartã separat si alãturat, pe acelasi rând; începând de la trei decoratii, acestea se ataseazã pe o baretã.
            Art. 37. - (1) Ordinea în care se poartã decoratiile este cea datã de ierarhia prevãzutã la art. 31-36 si în regulamentele decoratiilor respective.
            (2) Dacã o persoanã este distinsã cu douã sau mai multe decoratii diferite, dar egale ierarhic, succesiunea este datã de ordinea cronologicã în care acestea au fost acordate, cea mai veche având întâietate.
            Art. 38. - (1) Cetãtenii români distinsi cu decoratii strãine pot purta aceste decoratii potrivit legislatiei statului care le-a conferit, cu acordul Presedintelui României.
            (2) Când decoratiile strãine se pun pe baretã, alãturi de decoratiile românesti, acestea sunt plasate dupã decoratiile românesti similare în grad sau clasã.
            Art. 39. - (1) Decoratiile se poartã, de regulã, cu prilejul Zilei Nationale a României si al celorlalte sãrbãtori, nationale sau religioase, la festivitãti cu caracter oficial si la diferite activitãti cu caracter stiintific, aniversar sau comemorativ.
            (2) Portul decoratiilor obligã la o tinutã vestimentarã sobrã si decentã.
            (3) Militarii poartã decoratiile în conformitate cu regulamentele specifice.
            (4) Însemnele distinctiilor conferite unitãtilor militare se poartã pe drapelele acestora.
            Art. 40. - Ordinele nationale, pe domenii de activitate, si cele militare, în toate gradele, se prezintã sub trei forme, cu valoare ierarhicã egalã: însemnul, rozeta pentru civili si bareta pentru militari.
            Art. 41. - (1) Rozetele decoratiilor se pot purta zilnic, de civili, numai la o tinutã adecvatã momentului si importantei decoratiilor.
            (2) Baretele decoratiilor se poartã de cadrele militare la uniformã.

CAPITOLUL IX
Drepturile persoanelor decorate

            Art. 42. - Persoanele decorate cu ordine nationale sau pe domenii de activitate, al cãror brevet a fost semnat autograf de Presedintele României, au dreptul sã fie primite în audientã pentru a multumi personal, în situatia în care decoratia respectivã nu a fost înmânatã direct de cãtre acesta.
            Art. 43. - Cavalerii ordinelor nationale care poartã vizibil însemnele ordinului primesc salutul sau onorul militar cuvenit.
            Art. 44. - Cavalerii ordinelor sunt asimilati gradelor militare si beneficiazã de onoruri militare, astfel:
            a) Ordinul Steaua României:
            - gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de cãpitan;
            - gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;
            - gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de general de brigadã, general de flotilã aerianã sau contraamiral;
            - gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aerianã sau viceamiral;
            - gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armatã, general comandor de aviatie sau viceamiral comandor;
            - gradul de Colan al ordinului este asimilat gradului de general de armatã, general inspector de aviatie sau amiral.
            b) Ordinul Serviciul Credincios:
            - gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de locotenent;
            - gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de cãpitan;
            - gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de colonel;
            - gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de brigadã, general de flotilã aerianã sau contraamiral;
            - gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aerianã sau viceamiral.
            c) Ordinul Pentru Merit:
            - gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de sublocotenent;
            - gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de cãpitan;
            - gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de maior;
            - gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;
            - gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de brigadã, general de flotilã aerianã sau contraamiral.
            Art..45. - Onoruri militare se dau, de asemenea, membrilor civili ai ordinelor nationale, decedati, în conformitate cu asimilãrile cu gradele militare prevãzute la art. 44.
            Art. 46. - (1) Cavalerii ordinelor vor fi invitati sã participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Nationalã a României sau la diverse alte aniversãri si comemorãri, asigurându-li-se de cãtre organizatori locuri de onoare.
            (2) Prefecturile si primãriile vor avea în vedere invitarea cu precãdere a persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competentã, la diverse manifestãri comemorative, culturale, stiintifice sau sportive, pe care le organizeazã cu diferite ocazii.
            Art. 47. - (1) Cavalerii Mari Ofiteri, Mari Cruci si Colan ai Ordinului Steaua României si cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios si Pentru Merit sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Presedintele României cu ocazia Zilei Nationale a României si a Anului Nou.
            (2) Cavalerii prevãzuti la alin. (1), împreunã cu cavaleri ai altor grade superioare ale ordinelor pe domenii de activitate pot fi invitati sã participe si la alte receptii sau manifestãri organizate de Presediritie si de Parlament, tot prin grija Cancelariei Ordinelor.
            Art. 48. - Prin legile de instituire a ordinelor se va stabili o zi proprie, legatã de data primei instituiri a fiecãrui ordin.
            Art. 49. - Cu prilejul zilei fiecãrui ordin national, precum si cu prilejul zilei Ordinului militar national Mihai Viteazul Presedintele României organizeazã, prin grija Cancelariei Ordinelor, un Te Deum, urmat de o receptie, la care vor participa: Presedintele României, cancelarul ordinelor, cavalerii ordinului national respectiv în grade superioare (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiter si Comandor), precum si ultimele douã promotii ale gradelor de Ofiter si Cavaler.
            Art. 50. - Cu prilejul zilei fiecãruia dintre celelalte ordine ministerele si celelalte institutii autonome, abilitate sã facã propuneri de decorare în domeniul respectiv, organizeazã, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, reuniuni cu membrii ordinului, prezidate de ministrul de resort.
            Art. 51. -. (1) Pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor nationale, în cimitirele existente în municipii si orase se va rezerva, prin grija autoritãtilor locale, un loc special pentru înmormântarea celor decorati din respectiva localitãte.
            (2) Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primãriilor. Locurile de veci vor fi puse la dispozitie mostenitorilor legali în mod gratuit.
            (3) Cu ocazia unor sãrbãtori nationale si religioase, prin grija autoritãtilor locale, se vor organiza manifestãri de omagiere la mormintele cavalerilor ordinelor nationale decedati.

CAPITOLUL X
Retragerea decoratiilor

            Art. 52. - Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în urmãtoarele situatii:
            a) condamnarea, prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã, la pedeapsa privativã de libertate;
            b) pentru fapte dezonorante, altele decât cele prevãzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.
            Art. 53. - Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele prevãzute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecate ordin.
            Art. 54. - (1) Consiliul de onoare este format din 7 membri, în cazul ordinelor nationale, si din 5 membri în cazul celorlalte ordine.
            (2) Membrii consiliilor de onoare sunt alesi pe termen de 5 ani de cavalerii ordinului respectiv, câte unul din cele trei grade inferioare si câte doi din gradele de Mare Ofiter si Mare Cruce. Presedintia Consilmlui de onoare este asiguratã de cel mai în vârstã membru al gradului sau clasei superioare.
            Art. 55. - (1) Consiliul de onoare al fiecãrui ordin judecã si faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu medaliile corespunzãtoare ordinelor. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptati, pentru cauza în spetã, si doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ.
            (2) Persoanele supuse judecãtii sunt invitate sã participe la judecata Consiliului de onoare.
            Art. 56. - Decoratiile conferite pentru faptele sãvârsite în serviciul apãrãrii nationale, pe timp de rãzboi, nu se retrag decât în cazul unei condamnãri pentru trãdare în timp de rãzboi.
            Art. 57. - Persoanele cãrora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sã restituie brevetul si însemnul.
            Art. 58. - (1) Decoratiile conferite cetãtenilor strãini pot fi retrase în cazul sãvãrsirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoanã cãreia i s-a conferit o distinctie a României.
            (2) Retragerea decoratiilor se face prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza sesizãrii Ministerului Afacerilor Externe.
            Art. 59. - Radierea din evidentã a unei persoane decorate se face numai dupã ce Presedintele României a semnat decretul de retragere a decoratiei.
            Art. 60. - (1) Pierderea ori distrugerea însemnelor sau brevetelor se va publica de detinãtor în Monitorul Oficial al României.
            (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, dupã caz a unui nou însemn se face la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza solicitãrii titularului, dupã publicarea prevãzutã la alin. (1).

CAPITOLUL XI
Cancelaria Ordinelor

            Art. 61. - Administrarea decoratiilor este încredintatã Cancelariei Ordinelor care va functiona ca un compartiment în cadrul Presedintiei României.
            Art. 62. - (1) Cancelaria Ordinelor va fi condusã de un cancelar cu rang de consilier de stat, numit de Presedintele României.
            (2) Functia de consilier de stat a cancelarului ordinelor se va adãuga functiilor existente la Presedintie.
            Art. 63. - Cancelaria Ordinelor are urmãtoarele atributii:
            a) organizeazã activitãtile de conferire a decoratiilor;
            b) tine evidenta persoanelor decorate si a radierilor din aceasta;
            c) se îngrijeste de confectionarea însemnelor, a brevetelor si a celorlalte materiale necesare activitãtii, precum si de gestionarea acestora;
            d) tine evidenta persoanelor strãine cãrora li s-au conferit decoratii românesti;
            e) tine evidenta cetãtenilor români cãrora le-au fost conferite decoratii strãine;
            f) organizeazã festivitãtile pentru înmânarea decoratiilor nationale;
            g) verificã corecta încadrare în prevederile regulamentare a propunerilor de decorare;
            h) alte atributii prevãzute de lege.
            Art. 64. - Cancelaria Ordinelor întocmeste si tine la zi urmãtoarele evidente:
            a) intrarea si iesirea corespondentei, conform prevederilor legale;
            b) baza de date cuprinzând persoanele decorate, pe distinctii si clase;
            c) situatia privind însemnele si anexele acestora aflate în depozit;
            d) situatia privind vacanta decoratiilor (înaintãri, radieri).
            Art. 65. - (1) Cancelaria Ordinelor va elabora si va transmite autoritãtilor prevãzute la art. 4 alin. (2) metodologia necesarã în vederea întocmirii propunerilor de decorare.
            (2) Cancelaria Ordinelor informeazã pânã la data de 1 iulie autoritãtile mentionate la art. 4 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasã a fiecãrei decoratii.
            (3) Cancelaria Ordinelor comunicã Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate; Ministerul de Interne va transmite Cancelariei Ordinelor informatiile despre decesul celor decorati sau despre eventualele condamnãri.
            Art. 66 - (1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei Ordinelor în termen de 60 de zile de la data prevãzutã la art. 65 alin (2). Pentru fiecare persoanã se vor mentiona: numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul, statul, functia, decoratiile primite anterior si data conferirii acestora, gradul, vechimea în grad sau în clasã, denumirea decoratiei si gradul pentru care se propune, precum si motivarea propunerii.
            (2) Pentru persoanele îndreptãtite sã primeascã distinctii în functie de numãrul de ani serviti, calculul timpului se va face pânã la data limitã a înaintãrii propunerilor.
            Art. 67. - Tabelele cuprinzând propunerile de decorare anualã se înainteazã Cancelariei Ordinelor pânã la data de 31 august a anului respectiv, sub semnãtura conducãtorilor institutulor prevãzute la art. 4 alin. (2).
            Art. 68. - Radierea din evidente, ca urmare a decesului se face pe baza comunicãrii transmise Cancelariei Ordinelor de Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidentã a populatiei.
            Art. 69. - Cancelaria Ordinelor conlucreazã cu consiliile de onoare ale ordinelor si înainteazã Presedintelui României hotãrârile acestora.
            Art. 70. - Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne Cancelaria Ordinelor va recupera însemnele si brevetele de la persoanele cãrora li s-a retras decoratia.
            Art. 71. - Cancelaria Ordinelor editeazã un buletin anual, în care se publicã listele cuprinzând persoanele decorate, date despre locurile vacante, informatii despre consiliile de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele cãrora li s-a retras calitatea de membru.
            Art. 72. - Sumele necesare pentru confectionarea însemnelor, brevetelor, rozetelor, baretelor si cutiilor decoratiilor, precum si pentru toate activitãtile Cancelariei Ordinelor se alocã, printr-un capitol distinct, în bugetul Presedintiei României.

CAPITOLUL XII
Dispozitii finale

            Art. 73. - Din împuternicirea Presedintelui României înmânarea decoratiilor poate fi fãcutã de primul-ministru, de ministri sau conducãtori ai altor organe centrale, comandanti de mari unitãii militare si de sefii misiunilor diplomatice ale României în strãinãtate.
            Art. 74. - Brevetele si însemnele decoratiilor rãmân, dupã deces în posesia mostenitorilor legali, dar fãrã drept de a le purta sau de a face uz, în orice fel de prerogativele conferite prin             acestea.
            Art. 75. - În cazul conferirii unei decoratii post-mortem brevetul si însemnul acesteia se predau spre pãstrare mostenitorilor legali.
            Art. 76. - Descrierea, materialul din care se realizeazã, dimensiunile, modelul desenat al fiecãrei decoratii, numãrul maxim pentru fiecare grad sau clasã, precum si motivele care determinã conferirea ei vor fi precizate în regulamentul respectivei distinctii.
            Art. 77. - (1) Decoratiile de rãzboi se pot conferi si pe timp de pace unor unitãti militare sau militari români care participã la misiuni sub jurisdictia unor organisme internationale la care statul român este parte. Faptele de arme deosebite ale acestor militari pot fi rãsplãtite cu ordine si medalii militare, cu însemne de rãzboi.
            (2) În cazuri exceptionale, pentru actiuni de mare amploare si cu cotã ridicatã de risc, Presedintele României poate conferi persoanelor prevãzute la alin. (1) si decoratii nationale cu însemne de rãzboi.
            Art. 78. - În cazul unor actiuni militare internationale, la care participã si subunitãti sau unitãti românesti, Presedintele României poate conferi decoratii de rãzboi românesti unor militari strãini care, prin actiunile lor, au ajutat trupele române la îndeplinirea misiunilor sau au salvat viata unor militari români.
            Art. 79. - Prezenta lege-cadru va fi dezvoltatã printr-o lege si un regulament pentru fiecare decoratie.
            Art. 80. - Instituirea oricãrei noi decoratii se face prin lege, la .propunerea unei comisii speciale instituite conform regulamentelor parlamentare.
            Art. 81. - La instituirea prezentului sistem de decoratii se poate conferi orice grad sau clasã, în limita a maximum 15% din numãrul legal prevãzut pentru fiecare decoratie:
            Art. 82. - Prin grija Cancelariei Ordinelor se va remite Muzeului National de Istorie si Muzeului Militar National câte un exemplar din fiecare decoratie.
            Art. 83. - Confectionarea, fãrã drept, de însemne de decoratii constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendã.
            Art. 84. - Falsificarea brevetelor de conferire sau portul fãrã drept al însemnelor decoratiilor se pedepseste potrivit Codului penal.
            Art. 85. - Pe aversul sau pe reversul plachetelor nu pot fi imprimate elemente ale însemnelor din sistemul national de decoratii al României.
            Art. 86. - Din fondurile bugetului de stat pe anul 1999 Guvernul va asigura, din rezerva bugetarã aflatã la dispozitia sa, fondurile necesare pentru activitãtile prevãzute la art. 63, 64 si 71.
            Art. 87. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã reglementãrile anterioare privitoare la decoratii si titluri de onoare, cu exceptia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate ori constituite în prizonieri, republicat*), cu modifîcãrile ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi, cu modificãrile ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea Medaliei "Crucea Comemorativã a celui de-al doilea Rãzboi Mondial, 1941-1945", republicatã**).
            (2) Denumirea decoratiei "Medalia Revolutia Românã din decembrie 1989", mentionatã în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã***), cu modificãrile ulterioare, se înlocuieste cu denumirea "Crucea Comemorativã a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989" prevãzutã la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispozitii rãmânând valabile.
            (3) Denumirea Ordinul "meritul militar", mentionatã în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare si în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "meritul militar" pensionarilor militari, veterani de rãzboi, se înlocuieste cu denumirea "semnul onorific", prevãzutã la art. 10 pct. 3 si 4 din prezenta lege, celelalte dispozitii rãmânãnd valabile.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 31 martie 2000.
Nr. 29.*) Decretul-lege nr. 118/1990 a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea nr.1, nr. 118 din 18 martie 1998.
**) Legea nr. 68/1994 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000.
***) Legea nr. 42/1990 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind sistemul national de decoratii al României

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind sistemul national de decoratii al României si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 martie 2000.
Nr. 82.