MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 148    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 10 aprilie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           32. - Lege privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor

           87. - Decret pentru promulgarea Legii privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Obiectul legii, întelesul unor termeni si categorii de asigurare

            Art. 1. - Prezenta lege reglementeazã: organizarea si functionarea societãtilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, a societãtilor mutuale, denumite în continuare asigurãtori, respectiv reasigurãtori, precum si a intermediarilor în asigurãri, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, supravegherea asigurãtorilor si reasigurãtorilor care desfãsoarã activitatea în sau din România, supravegherea activitãtii intermediarilor în asigurãri si reasigurãri, precum si a altor activitãti în legãturã cu acestea.
            Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
            1. activitatea de asigurare - activitatea exercitatã în sau din România, care desemneazã în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contract de asigurare si reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfãsuratã;
            2. agent de asigurare - persoana fizicã sãu juridicã abilitatã, în baza autorizãrii unui asigurãtor, sã negocieze sau sã încheie în numele si în contul asigurãtorului contracte de asigurare cu tertii, conform conditiilor stipulate în contractul de mandat încheiat, fãrã sã aibã calitatea de asigurãtor sau de broker de asigurare;
            3. asigurare - operatiunea prin care un asigurãtor constituie, pe principiul mutualitãtii, un fond de asigurare, prin contributia unui numãr de asigurati, expusi la producerea anumitor riscuri, si îi indemnizeazã pe cei care suferã un prejudiciu pe seama fondului alcãtuit din primele încasate, precum si pe seama celorlalte venituri rezultate ca urmare a activitãtii desfãsurate;
            4. asigurat - persoana care are un contract de asigurare încheiat cu asigurãtor;
            5. asigurãtor - persoana juridicã românã sau strãinã ori societatea mutualã autorizatã în conditiile prezentei legi sã exercite activitãii de asigurare;
            6. broker de asigurare - persoana juridicã romãnã sau strãinã, autorizatã în conditiile prezentei legi, care, pentru clientii sãi, negociazã sau încheie contracte de asigurare si acordã alte servicii în legãturã cu protectia împotriva riscurilor sau cu regularizarea daunelor;
            7. catastrofã - un eveniment sau o serie de evenimente care provoacã pagube substantiale într-o perioadã scurtã de timp;
            8. coasigurare - operatiunea prin care doi sau mai multi asigurãton subscriu acelasi risc, fiecare asumându-si o cotã-parte din acesta;
            9. fond de rezervã liber vãrsat - totalul sumelor cu care membrii societãtii mutuale au contribuit la fondurile acesteia;
            10. actionari semnificativi - actionarii care, singuri ori prin intermediul sau în legãturã cu alte persoane, detin cel putin 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generalã a actionarilor;
            11. persoane semnificative - administratorii si directorul general;
            12. portofoliu de asigurãri - totalitatea sau o parte din contractele de asigurãri încheiate de un asigurãtor;
            13. prime brute subscrise - primele încasate si de încasat, inclusiv primele de reasigurare încasate si de încasat, aferente tuturor contractelor de asigurare si contractelor de reasigurare, care intrã în vigoare in perioada de referiniã, înainte de deducerea oricãror sume din acestea;
            14. prime nete subscrise - primele brute subscrise din care se deduc sumele plãtite si de plãtit drept prime de reasigurare;
            15. prime brute încasate - totalul primelor incasate, inclusiv primele de reasigurare încasate în perioada de referintã, înainte de deducerea oricãror sume din acestea;
            16. prime nete încasate - primele brute încasate din care se deduc sumele plãtite drept prime de reasigurare;
            17. reasigurare - operatiunea de asigurare a unui asigurãtor de cãtre alt asigurãtor, primul fiind reasigurat, iar al doilea, reasigurãtor;
            18. retinere proprie - partea din risc care rãmâne în sarcina asigurãtorului dupã deducerea reasigurãrii;
            19. societate mutualã de asigurãri - persoanã juridicã civilã ai cãrei asociati sunt deopotrivã asigurati si asigurãtori.
            Art. 3. - (1) Activitatea de asigurare se grupeazã în:
            a) asigurãri de viatã;
            b) asigurãri generale.
            (2) Clasele de asigurãri aferente categoriilor prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin norme.

CAPITOLUL II
Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor

            Art. 4. - (1) Punerea in executare a prezentei legi, supravegherea si controlul respectãrii dispozitiilor sale revin Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în scopul apãrãrii drepturilor asiguratilor si al promovãrii stabilitãtii activitãtii de asigurare în România.
            (2) Se înfiinteazã Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, autoritate administrativã autonomã de specialitate, cu personalitate juridicã si cu sediul în municipiul Bucuresti, care îsi exercitã atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.
        (3) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor îsi poate deschide reprezentante în orice altã localitate de pe teritoriul României.
            (4) Pentru nevoile Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, ale reprezentantelor sale pe care aceasta le înfiinteazã, Guvernul si, dupã caz, autoritãtile administratiei publice locale vor atribui acesteia în administrare imobilele necssare - terenuri si clãdiri - din domeniul public de interes national sau local, dupã caz, în termen de 60 de zile de la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (5) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor este condusã de un consiliu format din 5 persoane, respectiv presedinte, vicepresedinte si 3 membri.
            (6) Structura organizatoricã si de personal a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, atributiile de conducere, de executie si de control ale personalului sãu se stabilesc prin regulamentele de ordine interioarã, adoptate de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, potrivit prevederilor prezentei legi.
            (7) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor sunt numiti de Parlament, în sedintã comunã a celor douã Camere, la propunerea comisiilor reunite pentru buget, finante si bãnci ale Senatului si Camerei Deputatilor. Presedintele si vicepresedintele se nominalizeazã pe functii în lisia de propuneri care se supune spre aprobare Parlamentului.
            (8) Numirea membrilor Consiliului Comiei de Supraveghere a Asigurãrilor se face de pe lista comunã propusã de comisiile pentru buget, finante si bãnci ale Senatului si Camerei Deputatilor.
            (9) Revocarea Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în totalitate sau individual, se face de autoritatea care l-a numit, pe baza procedurii definite la alin. (8).
            (10) Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit.
            (11) Primii membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor vor fi numiti pentru mandate cu durate diferite, astfel încât în fiecare an sã expire mandatul unuia dintre ei.
            (12) Presedintele va fi numit pentru un mandat de 5 ani, iar vicepresedintele pentru un mandat de 4 ani.
            (13) Membrii ale cãror mandate au expirat vor rãmâne în functie pânã la numirea succesorilor lor.
            (14) În cazul imposibilitãtii definitive de exercitare a mandatului de cãtre unul dintre membri, comisiile parlamentare mentionate la alin. (8), vor propune persoana care urmeazã sã fie numitã de Parlament pentru durata restantã a mandatului.
            (15) Se considerã imposibilitate definitivã de exercitare a mandatului orice împrejurare care creeazã o indisponibilizare cu o duratã de 90 de zile consecutive.
            (16) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) sã fie cetãteni români cu domiciliul în România, cu o bunã reputatie si pregãtire profesionalã si o vechime de cel putin 5 ani în activitatea financiar-bancarã si/sau de asigurãri si reasigurãri;
            b) sã nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitãrii mandatului;
            c) sã nu exercite o altã profesie sau sã nu ocupe o functie publicã sau privatã, cu exceptia activitãtii didactice în învãtãmântul superior
            d) sã nu fie membri în consiliile de administratie sau în comisiile de cenzori ale persoanelor juridice, subiecte ale supravegherii Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, sau actionari semnificativi ai acestora;
            e) sã nu fi fost declaraii faliti sau sã nu fi fãcut parte din conducerea unei societãti de asigurare sau financiar-bancare, care, sub orice formã, si-a încetat activitatea si nu si-a respectat obligatiile fatã de terti;
            f) sã nu aibã cazier judiciar.
            (17) Calitatea de membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor înceteazã în urmãtoarele situatii:
            a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
            b) prin demisie;
            c) prin revocarea de cãtre Parlament;
            d) la aparitia unei incompatibilitãti sau a unui impediment dintre cele prevãzute la alin. (16);
            e) prin înlocuire, conform alin. (14).
            (18) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor au obligatia sã notifice de îndatã, în scris, Parlamentului aparitia oricãreia dintre situatiile de incompatibilitate prevãzute la alin. (16); pânã la decizia Parlamentului membrul Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor este suspendat de drept.
            (19) Presedintele pste reprezentantul de drept al Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, ca autoritate administrativã autonomã si ca persoanã juridicã de drept public.
            (20) În cazul imposibilitãtii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor revine de drept vicepresedintelui.
            (21) Dacã atât presedintele, cãt si vicepresedintele se aflã în imposibilitate de exercitare a prerogativelor, reprezentarea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor va fi asiguratã de decanul de vãrstã dintre cei 3 membri.
            (22) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor delibereazã valabil în prezenta a cel putin 3 dintre membrii sãi, incluzând presedintele sau, în absenta acestuia, vicepresedintele.
            (23) Hotãrârile sunt adoptate cu votul majoritãtii membrilor prezenti, iar în caz de balotaj, votul presedintelui sau, în absenta acestuia, cel al vicepresedintelui este decisiv.
            (24) Hotãrârea adoptatã este obligatorie pentru toti membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, membrii care au votat împotrivã si cei absenti putându-si consemna opinia separatã în procesul-verbal al sedintei respective.
            (25) În exercitarea atributiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va colabora cu alte autoritãti publice sau cu institutii strãine, având ca obiect reglementarea sau supravegherea pietelor de asigurãri, în vederea realizãrii protectiei asiguratilor, a potentialilor asigurati si a transparentei pietei asigurãrilor.
            (26) Pentru îndeplinirea atributiilor, prevãzute la art. 5 Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor adoptã norme, avize si decizii, sub semnãtura presedintetui, dupã deliberare în sedinte, tinute conform dispozitiile alin. (22)-(24), cu respectarea prevederilor alin. (28).
            (27) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor adoptã norme care sunt puse în aplicare prin ordin al presedintelui, iar actele individuale sunt deciziile si avizele.
            (28) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor consultã colegiul alcãtuit din reprezentantii asociatiilor profesionale ale operatorilor de pe piata de asigurãri.
            (29) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor are în structura sa personal de specialitate compus din economisti, juristi, experii contabili, actuari, statisticieni, matematicieni, ingineri, informaticieni, medici, precum si din alte persoane calificate în domeniul asigurãrilor si finantelor.
            (30) Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor stabileste prin decizie salarizarea membrilor sãi si a personalului de specialitate, având în vedere nivelul remuneratiei acordate unor posturi similare de pe piata de asigurãri.
            Art. 5. - Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor are urmãtoarele atributii:
            a) elaboreazã sau avizeazã proiectele de acte normative care privesc domeniul asigurãrilor sau care au implicatii asupra acestui domeniu si avizeazã actele administrative individuale, dacã au legãturã cu activitatea de asigurare;
            b) supravegheazã situatia financiarã a asigurãtorilor, în vederea protejãrii intereselor asiguratilor sau ale potentialilor asigurati, scop în care poate dispune efectuarea de controale ale activitãtii asigurãtorilor sau brokerilor de asigurare;
            c) ia mãsurile necesare pentru ca activitatea de asigurare sã fie gestionatã cu respectarea normelor prudentiale specifice;
            d) participã în calitate de membru la asociatiile internationale ale autoritãtilor de supraveghere în asigurãri si reprezintã România la conferinte si întâlniri internationale referitoare la supravegherea în asigurãri;
            e) aprobã actionarii semnificativi si persoanele semnificative ale asigurãtorului, în conformitate cu criteriile stabilite prin norme;
            f) aprobã divizarea sau fuzionarea unui asigurãtor înregistrat în România;
            g) aprobã transferul de portofoliu;
            h) poate solicita prezentarea de infiormatii si documente referitoare la activitatea de asigurare, atât de la asigurãtori, cât si de la orice altã persoanã care are legãturã cu activitatea acestora;
            i) participã la elaborarea planului de conturi, a normelor si a metodelor contabile, dupã consultarea cu asociatiile profesionale ale operatorilor din asigurãri;
            j) îndeplineste alte atributii prevãzute de lege.
            Art. 6. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor nu poate dezvãlui informatii obtinute în timpul exercitãrii atributiilor sale.
            (2) Obligatia de confidentialitate prevãzutã la alin. (1) nu se aplicã în cazul în care informatia este datã:
            a) cu acordul scris al asigurãtorului implicat;
            b) la solicitarea instantei judecãtoresti;
            c) în interesul asiguratilor.
            Art. 7. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni de la expirarea fiecãrui exercitiu financiar, un raport asupra pieiei asigurãrilor din România, precum si o informare privind activitãtile desfãsurate.
            (2) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va edita si va publica un raport informativ anual asupra pietei de asigurãri si asupra institutiilor si organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 6.
            Art. 8. - (1) Comisia de Supraveghare a Asigurãrilor adoptã norme în aplicarea prevederilor prezentei legi.
            (2) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor emite decizii prin care:
            a) impune interdictii, acordã, suspendã sau retrage autorizatii;
            b) modificã sau revocã conditii, cerinte sau termeni impusi de aceasta prin actele sale;
            c) aprobã divizarea sau fuzionarea asigurãtorilor;
            d) aprobã transferul de portofoliu de asigurãri;
            e) aprobã persoanele care vor examina activitatea de asigurãri de viatã;
            f) aprobã actionarii semnificativi si persoanele semnificative ale asigurãtorului;
            g) aprobã componenta Corpului expertilor în asigurãri, care functioneazã pe lângã ea, si avizeazã statutul acestuia;
            h) stabileste salarizarea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor si a personalului sãu, cu respectarea dispozitiilor art. 4;
            i) dispune efectuarea actiunilor de analizã, îndrumare si control la societãtile din sfera de reglementare si supraveghere;
            j) dã dispozitii privind prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri;
            k) constatã si aplicã sanctiuni operatorilor din domeniu pentru încãlcarea prevederilor prezentei legi, a normelor si deciziilor de aplicare a acesteia.
            (3) Avizele sunt acte prin care Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor formuleazã rãspunsuri oficiale la chestiuni privind activitatea de asigurare sau care au implicatii asupra acesteia.
            Art. 9. - (1) Normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor în conformitate cu atributiile prevãzute în prezenta lege vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (2) Deciziile si avizele nu sunt supuse publicãrii, cu exceptia celor prevãzute la art. 8 alin. (2) lit. a) si d).
            Art. 10. - (1) Constituie venit la bugetul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor:
            a) taxele si majorãrile prevãzute la art. 13 si 36;
            b) veniturile provenite din donatii, publicatii si din alte surse tegale.
            (2) Excedentul bugetului Comisiei de Suptaveghered a Asigurãrilor se reporteazã în anul urmãtor.

CAPITOLUL III
Autorizarea asigurãtorilor

            Art. 11. - (1) Activitatea de asigurare în România poate fi exercitatã numai de:
            a) societãti pe actiuni, societãti mutuale, filiale ale unor asigurãtori strãini, constituite ca persoane juridice române, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor potrivit procedurii reglementate la art. 12;
            b) sucursale ale unor asigurãtori, persoane juridice strãine, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor potrivit procedurii reglementate la art. 12.
            (2) Un asigurãtor nu poate fi înmatriculat în registrul comertului fãrã autorizatia prealabilã emisã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            Art. 12. - (1) Cererile pentru autorizarea constituirii si pentru autorizarea de functionare vor fi adresate Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în forma si cu documentatia prevãzute în norme.
            (2) Daca considerã necesar, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate sã solicite informatii suplimentare sau sã intreprindã investigatii proprii ori cu sprijinul altor autoritãti competente sau sã foloseascã informatii din alte surse.
            (3) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va decide, în termen de cel mult 4 luni de la înregistrarea cererii de autorizare, asupra autorizãrii de constituire sau asupra respingerii cererii de autorizare.
            (4) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate acorda autorizatia prevãzutã la alin. (3), dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele conditii:
            a) din studiul de fezabilitate prezentat rezultã cã societatea va dispune de marja de solvabilitate legalã;
            b) capitalul social vãrsat la o bancã autorizatã de Banca Nationalã a României sau, în cazul unei societãti mutuale, fondul de rezervã liber vãrsat este în conformitate cu prevederile legale;
            c) societatea prezintã un program de reasigurare satisfãcãtor pentru activitatea sa de asigurare sau justificã faptul cã în cazul sãu nu este necesar un astfel de plan;
            d) societatea prezintã calcule specifice pentru activitatea de asigurãri de viatã;
            e) numele societãtii nu induce în eroare publicul;
            f) societatea va desfãsura numai activitãti în legãturã cu asigurarea;
            g) în cazul unui asigurãtor strãin, dacã face dovada cã în tara în care este înregistrat s-a constituit legal si desfãsoarã de cel putin 5 ani o activitate de asigurare similarã cu cea pentru care solicitã autorizarea în România.
            (5) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va respinge cererea pentru autorizarea constituirii, dacã constatã cã:
            a) documentatia prezentatã nu este întocmitã în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;
            b) din documentatia prezentatã rezultã cã:
            - societatea nu va desfãsura o activitate în conformitate cu prezenta lege;
            - actionarii semnificativi si persoanele semnificative nu îndeplinesc criteriile stabilite prin norme;
            c) din evaluarea studiului de fezabilitate sau din rapoartele anuale ale societãtii strãine, dupã caz, rezultã cã societatea nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu regulile unei practici prudente, care sã ofere asiguratilor siguranta necesarã;
            d) existã o formã de asociere prin care proprietatea actiunilor, inclusiv proprietarul de fapt al actiunilor, este ascunsã Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor;
            e) autorizarea contravine unui interes public.
            (6) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va comunica solicitantului motivele respingerii cererii de autorizare.
            (7) Împotriva respingerii cererii de autorizare solicitantul poate face plângere la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, potrivit legii.
            (8) Autorizarea constituirii nu garanteazã obtinerea autorizatiei de a exercita o activitate de asigurare, ci indicã doar permisiunea datã asociatilor de a proceda la înmatricularea societãtii conform documentatiei de constituire si dispozitiilor legale.
            (9) În vederea luãrii unei decizii definitive de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, în termen de 6 luni de la data eliberãrii autorizãrii de constituire solicitantul va depune la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor documentele care atestã înmatricularea legalã a societãtii.
            (10) Modificarea totalã sau partialã a studiului de fezabilitate initial va determina o nouã analizã din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, putând atrage revocarea autorizãrii de constituire.
            (11) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va decide cu privire la eliberarea autorizatiei de functionare în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii documentelor prevãzute la alin. (9).
            (12) În cazul eliberãrii autorizatiei de functionare, începând de la data eliberãrii acesteia asigurãtorul va putea exercita o activitate de asigurare.
            (13) Neacordarea autorizatiei de functionare atrage, în mod automat, si revocarea autorizãrii de constituire.
            (14) Dacã Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor refuzã acordarea autorizatiei de a exercita o activitate de asigurare, aceasta poate solicita instantei judecãtoresti dizolvarea formei de asociere a solicitantului.
            (15) Împotriva neacordãrii autorizatiei de functionare solicitantul poate face plângere la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, potrivit legii.
            (16) Prevederile prezentului articol se aplicã în mod corespunzãtor si în cazul sucursalelor asigurãtorilor strãini.
            Art. 13. - (1) Un asigurãtor care solicitã autorizarea conform prevederilor art. 12 si 44 achitã la depunerea cererii de autorizare o taxã de autorizare de 75.000.000 lei. Cuantumul taxei de autorizare se poate actualiza anual, prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã.
            (2) În cazul respingerii cererii de autorizare taxa de autorizare nu se restituie.
            (3) Asigurãtorul achitã, din momentul acordãrii autorizatiei de functionare, pe durata valabilitãtii acesteia, o taxã de functionare stabilitã anual de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, de maximum 0,3% din primele brute încasate în perioada pentru care sunt datorate.
            (4) Asigurãtorii plãtesc taxa de functionare la termenul stabilit prin norme.
            (5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevãzute la alin. (3) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va calcula majorãri de întãrziere, în conformitate cu reglementãrile în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.
            Art. 14. - (1) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate retrage autorizatia de functionare în cazul în care un asigurãtor autorizat nu a început sã desfãsoare activitatea de asigurare în termen de 12 luni de la data eliberãrii autorizatiei sau dacã înceteazã sã mai practice activitatea de asigurare o perioadã de 12 luni consecutive.
            (2) Împotriva deciziei de retragere a autorizatiei de functionare în conditiile alin. (1) asigurãtorul poate face plângere la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii.
            Art. 15. - Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va publica cel putin o datã pe an în Monitorul Oficial al României precum si într-o publicatie de largã circulatie lista actualizatã cuprinzând asigurãtorii autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare în aplicarea prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Activitatea asigurãtorilor

            Art. 16. - (1) Fiecare asigurãtor trebuie sã mentinã, cumulativ:
            a) capitalul social vãrsat sau, în cazul unei societãti mutuale, fondul de rezervã liberã vãrsat;
            b) marja de solvabilitate.
            (2) Capitalul social vãrsat sau, dupã caz, fondul de rezervã liberã vãrsat nu poate fi mai mic de:
            a) 7 miliarde lei pentru activitatea de asigurãri generale, exceptând asigurãrile obligatorii;
            b) 14 miliarde lei pentru activitatea de asigurãri generale;
            c) 10 miliarde lei pentru activitatea de asigurãri de viatã;
            d) suma valorilor prevãzute la lit. a) si c) sau b) si c), dupã caz, în functie de activitãtile de asigurare desfãsurate.
            (3) Capitalul social vãrsat si fondul de rezervã liberã vãrsat, stabilite la alin. (2), se vor actualiza periodic prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (4) Capitalul social vãrsat sau fondul de rezervã liberã vãrsat, mentionate la alin. (1) lit. a), trebuie sã fie integral vãrsat în formã bãneascã numai la constituire.
            (5) Marja de solvabilitate, care reprezintã suma cu care valoarea activelor depãseste valoarea obligatiilor, trebuie sã fie mai mare decât valoarea stabilitã prin norme.
            (6) În calculul obligatiilor unui asigurãtor se iau în considerare atât obligatiile certe, cât si cele probabil sã se concretizeze în viitor.
            (7) În vederea stabilirii marjei de solvabilitate, evaluarea activelor si a obligatiilor unui asigurãtor se efectueazã conform normelor, care vor cuprinde si precizãri privind categoria activelor si datoriilor care nu vor fi luate în considerare sau vor fi considerate numai într-o anumitã proportie.
            Art. 17. - (1) Actiunile emise de asigurãtori pot fi numai nominative.
            (2) Orice formã de asociere prin care proprietatea actiunilor este ascunsã Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor este lovitã de nulitate.
            Art. 18. - Valoarea minimã în naturã a activelor pãstrate în Romãnia de fiecare asigurãtor, avute în vedere la stabilirea marjei de solvabilitate, trebuie sã îi permitã acestuia sã poatã acoperi totalul obligatiilor sale în tarã, in orice moment al exercitãrii activitãtii de asigurare.
            Art. 19. - Asigurãtorii pot investi sau fructifica capitalul social, rezervele de capital si rezervele tehnice în bunuri mobiliare si imobiliare, precum actiuni, obligatiuni, alte titluri de participatie, depozite bancare, clãdiri destinate activitãtii proprii sau închirierii.
            Art. 20. - (1) Asigurãtorul trebuie sã îsi conducã activitatea, cu respectarea normelor prudentiale specifice, conform practicilor în asigurãri si sã prevadã:
            a) organizarea si desfãsurarea activitãtii cu prudentã si profesionalism, în concordantâ cu natura si mãrimea activitãtii prestate;
            b) încadrarea unui numãr suficient de persoane care îndeplinesc conditiile de pregãtire si de competentã profesionalã.
            (2) Asigurãtorul, pentru asigurãrile facultative practicate, trebuie sã elaboreze:
            a) propriile conditii de asigurare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la contractul de asigurare;
            b) propriile clauze de asigurare, care pot modifica conditiile de asigurare, în functie de optiunea proprie sau de cea a asiguratului;
            c) propriile criterii de stabilire a primelor de asigurare;
            d) propriile reglementãri si instructiuni de constatare si lichidare a daunelor, în strictã concordantã cu prevederile cuprinse în conditiile si în clauzele de asigurare;
            e) reglementãri interne privind constituirea si mentinerea rezervelor tehnice, în functie de propriul sistem de evidentã operativã, cu respectarea normelor emise de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (3) Asigurãtorul are obligatia:
            a) sã conducã evidenta contabilã si operativã, care sã permitã:
            - întocmirea rapoartelor cerute de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
            - analiza rezultatelor tehnice pe clase de asigurãri, în scopul de a stabili dacã activitatea sa în ansamblu este rentabilã;
            b) sã supravegheze activitatea unitãtilor din subordine si a agentilor sãi, astfel încât sã nu fie periclitatã activitatea de asigurare desfãsuratã de asigurãtor;
            c) sã îsi organizeze procedurile de control intern, astfel încât sã îndeplineascã prevederile legale.
            Art. 21. - (1) Asigurãtorul care exercitã o activitate de asigurãri generale are obligatia sã constituie si sã mentinã urmãtoarele rezerve tehnice:
            a) rezerva de prime - se calculeazã lunar prin însumarea cotelor-pãrti din primele nete subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor nete subscrise si aceastã rezervã sã reflecte primele nete alocate pãrtii din riscurile expirate la data calculãrii;
            b) rezerva de daune - se creeazã si se actualizeazã lunar în baza estimãrilor pentru avizãrile de daune primite de asigurãtor astfel încât fondul creat sã fie suficient pentru acoperirea plãtii acestor daune;
            c) rezerva de daune neavizate - se creeazã si se ajusteazã cel putin la încheierea exercitiului financiar, dacã reglementãrile interne ale asigurãtorului nu prevãd altfel, în baza estimãrilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale, pentru daunele întãmplate, dar neavizate;
            d) rezerva de catastrofã - se creeazã prin aplicarea lunarã a unui procent de minimum 5% asupra volumului de prime brute subscrise, aferente contractelor care acoperã riscuri catastrofale, pânã când fondul de rezervã atinge cel putin nivelul retinerii proprii sau 10% din acumularea rãspunderilor asumate prin contractele ce acoperã riscuri catastrofale; aceastã rezervã este destinatã acoperirii despãgubirilor aferente daunelor de naturã catastrofalã;
            e) rezerva pentru riscuri neexpirate - se calculeazã pe baza estimãrii daunelor ce vor apãrea dupã închiderea exercitiului financiar, aferente contractelor de asigurare încheiate înainte de acea datã, în mãsura în care valoarea estimatã a acestora depãseste suma dintre rezerva de prime si primele care urmeazã sã se mai încaseze la aceste contracte;
            f) rezerva de egalizare - se creeazã în anii cu rezultate tehnice favorabile pentru constituirea surselor de acoperire a daunelor în anii în care rezultatele tehnice vor fi nefavorabile.
            (2) În calculul rezervelor prevãzute la alin. (1) lit. b)-f) se includ sumele estimate pentru daune si costurile de lichidare a acestora, dupã deducerea pãrtii ce urmeazã sã fie recuperatã de la reasigurãtori.
            (3) Asigurãtorul care exercitã o activitate de asigurãri de viatã are obligatia, cu respectarea prevederilor art. 28, sã constituie si sã mentinã rezerve tehnice, denumite în continuare rezerve matematice, pentru fondul asigurãrilor de viatã.
            (4) Mãrimea rezervelor tehnice, constituite si mentinute conform alin. (1) si (3), nu poate fi mai micã decât mãrimea obtinutã prin calculul acestor rezerve, potrivit metodologiei stabilite prin norme.
            (5) Sumele transferate rezervelor tehnice, constituite si mentinute în conditiile acestui articol, reprezintã obligatii ale asigurãtorului si se deduc din veniturile acestuia pentru determinarea profitului.
            (6) În cazurile în care contractul de asigurare prevede încasarea primelor si plata despãgubirilor în valutã, rezervele tehnice aferente se pot constitui si mentine în valutã.
            (7) Alte categori de rezerve tehnice pot fi stabilite prin norme, iar prevederile acestui articol se aplicã si acestor categorii.
            Art. 22. - Categoriile de active admise sã reprezinte rezervele tehnice ale asigurãtorului, regulile de dispersare a plasamentelor, precum si coeficientul de lichiditate se stabilesc prin norme, la elaborarea cãrora se va line seama de categoriile si de clasele de asigurãri practicate.
            Art. 23. - (1) Un asigurãtor poate realiza, pe baza unui acord, un transfer de portofoliu de asigurãri, prin care o parte sau întreaga activitate de asigurare este transferatã altui asigurãtor.
            (2) Transferul va cuprinde transferul de datorii, drepturi, obligatii sau proprietãti.
            (3) Transferul nu este valabil fãrã aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
            Art. 24. - Asigurãtorul este obligat sã depunã la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, în termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, însotite de raportul cenzorilor, precum si rapoartele financiare ale cãror formã, continut, informatii, detalii si certificãri sunt stabilite prin norme.
            Art. 25. - (1) Asigurãtorii se pot asocia în uniuni profesionael care sã le reprezinte interesele colective fatã de autoritãtile publice, sã studieze probleme de interes comun, sã promoveze cooperarea, sã informeze membrii asociatiei si publicul si sã orgahizeze serviciile de interes comun; de asemenea, pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora.
            (2) Asigurãtorii pot încheia întelegeri referitoare la coasigurare, pooluri si alte forme de cooperare specifice, în vederea asigurãrii sau reasigurãrii unor riscuri.
            (3) Asigurãtorii emitenti de documente internationale de asigurare Carte Verde vor constitui Biroul Român Carte Verde, în conformitate cu prevederile Conventiei Internationale Carte Verde, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.

CAPITOLUL V
Activitatea de asigurare de viatã

            Art. 26. - Asigurãtorul care exercitã o activitate de asigurare de viatã este obligat:
            a) sã tinã conturi distincte pentru asigurãrile de viatã;
            b) sã înregistreze toate veniturile si cheltuielile aferente asigurãrilor de viatã în conturi separate, care sã constituie si sã apartinã unui fond de asigurare distinct, denumit în prezenta lege fondul asigurãrilorde viatã;
            c) sã asigure conducerea contabilitãtii fondului asigurãrilor de viatã, pentru identificarea operativã a activelor si a obligatiilor aferente acestuia.
            Art. 27. - (1) Administrarea asigurãrilor de viatã si a fondului asigurãrilor de viatã aferent, inclusiv investirea si evaluarea activelor, calculul rezervelor matematice se vor efectua potrivit reglementãrilor stabilite prin norme.
            (2) Asigurãtorul care exercitã o activitate de asigurare de viatã este obligat:
            a) sã initieze examinarea activitãtii de asigurare de viatã, constând din calcularea, conform principiilor fundamentale si general acceptate ale calculului actuarial, a obligatiilor aferente fondului asigurãrilor de viatã si a rezervelor matematice necesare, precum si o apreciere asupra concordantei dintre fondul asigurãrilor de viatã si activele aferente; examinarea se efectueazã la fiecare 12 luni sau la intervale mai scurte, dacã Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor considerã necesar, de cãtre persoane propuse de asigurãtor, care au o calificare adecvatã pentru aceasta si care sunt aprobate în acest sens de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
            b) sã redacteze un raport asupra rezultatelor examinãrilor prevãzute la lit. a), denumit în prezenta lege raport asupra asigurãrilor de viatã, ale cãrui formã, continut al informatiilor, documentelor si detaliilor suplimentare, precum si mod de certificare sunt stabilite prin norme;
            c) sã depunã la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor o copie de pe raportul asupra asigurãrilor de viatã într-un interval de 4 luni de la data la care s-a fãcut examinarea sau într-un interval mai mare, dacã termenul a fost aprobat în scris de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, în urma unei solicitãri scrise si temeinic motivate, primitã de la asigurãtor;
            d) sã furnizeze informatiile, documentele si detaliile suplimentare, în forma pe care Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor o considerã necesarã, pentru evaluarea fondului asigurãrilor de viatã si a situatiei financiare a acestuia, dupã depunerea raportului asupra asigurãrilor de viatã la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            Art. 28. - (1) În conditiile art. 32 activele aferente fondului asigurãrilor de viatã vor garanta siguranta absolutã a asiguratilor care au contracte de asigurãri de viatã se vor fi folosite numai în raport cu obligatiile aferente fondului asigurãrilor de viatã.
            (2) Este interzisã crearea de sarcini - gaj sau ipotecã - asupra oricãrui activ ce apartine fondului asigurãrilor de viatã, în mãsura în care aceasta contravine prevederilor alin. (1).
            (3) Asigurãtorul poate sã schimbe, la un pret de piatã rezonabil, unele active apartinând fondului asigurãrilor de viatã cu alte active care îi apartin, precum si sã utilizeze activele aferente fondului asigurãrilor de viatã în alte scopuri decât cele prevãzute la alin. (1), dacã dovedeste în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor cã valoarea activelor utilizate depãseste valoarea totalã a obligatiilor aferente fondului asigurãrilor de viatã.

CAPITOLUL VI
Redresarea, reorganizarea si lichidarea asigurãtorilor

            Art. 29. - Dacã în urma analizei rapoartelor financiare si a controalelor efectuate unui asigurãtor Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor constatã cã acesta, ca urmare a nerespectãrii prezentei legi, pune în pericol onorarea obligatiilor asumate fatã de asigurati, comisia solicitã consiliului de administratie al asigurãtorului întocmirea si aplicarea unui plan de redresare financiarã care sã prevadã, în principal:
            a) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise pe o anumitã perioadã, astfel încât acestea sã nu depãseascã anumile valori;
            b) interzicerea vânzãrii sau reînnoirii contractelor de asigurare de un anumit tip;
            c) interzicerea efectuãrii anumitor investitii;
            d) majorarea capitalului social vãrsat sau a fondului de rezervã liberã vãrsat;
            e) orice mãsuri pe care le considerã necesare în vederea.redresãrii.
            Art. 30. - (1) În cazul în care constatã cã mãsurile prevãzute la art. 29 nu au dat rezultate; Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate, în vederea prevenirii insolvabilitãtii unui asigurãtor, sã solicite Curtii de Apel Bucuresti- numirea unui administrator special pentru cel asigurãtor.
            (2) Dacã Curtea de Apel Bucuresti constatã cã asigurãtorul nu îsi poate îndeplini obligatiile de platã sau cã activitãtile sale nu sunt gestionate cu respectarea normelor prudentiale specifice, poate dispune ca afacerile si bunurile asigurãtorului sã fie administrate de un administrator special.
            (3) Curtea de Apel Bucuresti se va pronunta, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 7 zile de la solicitare.
            (4) Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitivã, iar citarea pãrtilor nu este obligatorie.
            (5) Sarcinile, rãspunderile, limitele împuternicirii si salariul administratorului special, precum si orice alte probleme legate direct sau indirect de prevederile prezentului articol vor fi reglementate prin norme.
            (6) Dupã numirea unui administrator special, în conditiile prezentei legi:
            a) toate atributiile legale ale actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asigurãtorului vor fi suspendate si vor fi transferate administratorului special pe durata numirii sale;
            b) atributiile, îndatoririle si responsabilitãtile actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asigurãtorului, dupã aplicarea prevederilor lit. a), se stabilesc prin norme.
            (7) Pe perioada numirii administratorului special se suspendã dreptul de vot în privinta numirii si revocãrii administratorilor si dreptul la dividende al actionarilor, activitatea consiliului de administratie si a cenzorilor, precum si dreptul la remuneratie al consiliului de administratie si al cenzorilor.
            (8) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va solicita Curtii de Apel Bucuresti revocarea dispozitiei date în conditiile alin. (2), iar aceasta poate revoca dispozitia, dacã constatã cã mãsura nu mai este necesarã.
            Art. 31. - (1) Un asigurãtor intrã în lichidare în urma deciziei instantei judecãtoresti luate în baza legislatiei din România cu privire la faliment.
            (2) Sesizarea instantei judecãtoresti de cãtre Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor se face în cazul constatãrii insolvabilitãtii asigurãtorului. Insolvabilitatea. asigurãtoului se stabileste pe baza normelor si a reglementãrilor Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
            Art. 32. - (1) În cazul în care în urma unei hotãrâri judecãtoresti un asigurãtor intrã în procedura de lichidare, asiguratii acestuia beneficiazã de prioritate asupra activelor asigurãtorului si au întâietate fatã de toti ceilalti creditori ai asigurãtorului, imediat dupã plata cheltuielilor de lichidare si în conditiile alin. (2).
            (2) În cazul lichidãrii unui asigurãtor care înainte de lichidare exercita sau a fost autorizat sã exercite o activitate de asigurare de viatã, activele ce reprezintã fondul asigurãrilor de viatã vor fi folosite numai pentru achitarea obligatiilor fatã de asiguratii care au polite de asigurare de viatã.

CAPITOLUL VII
Intermediarii în asigurãri

            Art. 33. - (1) În conditiile prezentei legi intermediarii în asigurãri sunt agentii de asigurare si brokerii de asigurare.
            (2) Asigurãtorii nu pot exercita activitãti de asigurare prin brokeri neautorizati.
            Art. 34. - (1) O persoanã poate desfãsura o activitate ca agent de asigurare, dacã detine o autorizatie valabilã, scrisã, din partea unui asigurãtor, denumitã în prezenta lege contract de agent, pentru a actiona în numele acestuia.
            (2) Agentii de asigurare, persoane fizice au dreptul sã se înregistreze la camera de muncã în a cãrei razã teritorialã domiciliazã, pentru a li se calcula vechimea în muncã si pentru a achita taxele necesare în vederea constituirii fondurilor de pensii si de asigurãri sociale.
            (3) Un agent de asigurare nu poate intermedia aceleasi clase de asigurãri decât pentru un singur asigurãtor.
            (4) Dacã un asigurat a încheiat o asigurare printr-un agent de asigurare, asigurãtorul în numele cãruia actioneazã agentul este rãspunzãtor fatã de asigurat pentru toate actele sau omisiunile agentului de asigurare.
            Art. 35. - (1) O persoanã juridicã poate desfãsura o activitate de broker de asigurare, dacã are o autorizatie de functionare din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (2) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare solicitantul va prezenta Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor documente din care sã rezulte cã va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).
            (3) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va decide cu privire la eliberarea autorizatiei de functionare în termen de cel mult 30 de zile de la data primirii documentelor din care sã rezulte cã solicitantul va respecta prevederile alin. (5) lit. a)-d).
            (4) Un broker de asigurare nu poate fi înmatriculat în registrul comertului fãrã autorizatia de functionare emisã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilar, conform prevederilor prezentei legi.
            (5) Orice broker de asigurare trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) sã fie persoanã juridicã;
            b) sã aibã un capital social vãrsat în formã bãneascã, a cãrui valoare nu poate fi mai micã de 150 milioane lei; aceastã valoare va fi actualizatã prin norme de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
            c) sã aibã în vigoare un contract de asigurare de rãspundere civilã profesionalã în concordantã cu cerintele prevãzute de norme;
            d) sã aibã ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare;
            e) sã pãstreze si sã punã la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, la cerere, registrele si înregistrãrile contabile care sã evidentieze si sã explice operatiunile efectuate în timpul desfãsurãrii activitãtii, incluzãnd informatii asupra contractelor de asigurare încheiate si asupra întelegerilor cu asigurãtorii;
            f) sã se conformeze solicitãrilor Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor în ceea ce priveste raportãrile, precum si activitãtile pe care le desfãsoarã, astfel cum vor fi stabilite prin norme.
            (6) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor refuzã o cerere de autorizare de functionare pentru un broker de asigurare, dacã constatã cã:
            a) actionarul semnificativ sau persoana semnificativã a solicitantului are cazier judiciar;
            b) conducãtorul executiv nu îndeplineste conditiile privind pregãtirea si experienta pentru a detine aceastã pozitie, în conformitate cu normele elaborate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
            c) numele -solicitantului induce în eroare publicul;
            d) solicitantul nu respectã conditiile prevãzute la alin. (5).
            (7) Autorizatia de functionare acordatã unui broker de asigurare poate fi retrasã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor în cazul în care:
            a) aceasta constatã cã brokerul de asigurare se aflã în una dintre situatiile prevãzute la alin. (6);
            b) brokerul nu a achitat pentru brokerii de asigurare taxele prevãzute la art. 36.
            (8) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va publica, cel pulin o datã pe an în Monitorul Oficial al Romãniei, precum si într-o publicatie de largã circulatie lista actualizatã cuprinzând brokerii de asigurare autorizati si orice alte informatii pe care le va considera necesare în aplicarea prezentei legi.
            (9) Un broker de asigurare nu poate fi actionar semnificativ sau persoanã semnificativã a unui asigurãtor. Un asigurãtor nu poate fi actionar sau administrator al unui broker de asigurare.
            (10) Brokerii de asigurare, sub conditia împuternicirii primite din partea asigurãtorilor, sunt .îndreptãtiti sã colecteze primele în numele acestora si sã emitã documente de asigurare.
            (11) Brokerii de asigurare se pot asocia în uniuni profesionale si pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive ale acestora.
            Art. 36. - (1) Un broker de asigurare care solicitã autorizarea conform art. 35 achitã la depunerea cererii de autorizare o taxã de autorizare de 30.000.000 lei; cuantumul taxelor de autorizare se actualizeazã periodic prin decizie a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã.
            (2) În cazul respingerii cererii de autorizare taxa de autorizare nu se restituie:
            (3) Brokerii de asigurare achitã, din momentul acordãrii autorizatiei de functionare, pe durata valabilitãtii acesteia, o taxã de functionare, stabilitã anual de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, de maximum 0,3% din comisioanele încasate în perioada pentru care sunt datorate.
            (4) Brokerii de asigurare achitã taxa de functionare la termenul stabilit prin norme.
            (5) Pentru nevirarea la termen a taxei de functionare prevãzute la alin. (3) se calculeazã majorãri de întârziere, în conformitate cu reglementãrile în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen la bugetul de stat.

CAPITOLUL VIII
Rãspunderi si sanctiuni

            Art. 37. - Nici o faptã sau omisiune a asigurãtorului ori a agentului sãu, constând în încãlcarea oricãrei prevederi a prezentei legi, a legii contractului de asigurare, a conditiilor sau primelor de asigurare, precum si a altor elemente privind încheierea contractului de asigurare, nu poate fi invocatã de asigurãtor pentru anularea unui contract de asigurare.
            Art. 38. - (1) Activitatea de publicitate sau de reclamã nu va putea fi folositã.de cãtre sau în numele unui asigurãtor ori intermediar în asigurãri, dacã, direct sau indirect, induce în eroare sau poate induce în eroare ori ascunde sau prezintã denaturat adevãrul fatã de asigurati ori fatã de potentialii asigurati, în ceea ce priveste activele asigurãtorului, structura sa organizatoricã, situatia financiarã, vechimea, pozitia pe piata asigurãrilor, conditiile de asigurare sau orice alt aspect relevant.
            (2) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va solicita asigurãtorului încetarea acestor practici, sub sanctiunea suspendãrii autorizatiei.
            Art. 39. - (1) Încãlcarea dispozitiilor prezentei legi si a normelor adoptate în aplicarea acesteia se constatã de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor si se sanctioneazã de Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (2) Constituie contraventii, dacã, potrivit conditiilor în care au fost sãvârsite, nu constituie infractiuni potrivit legii penale, nerespectarea urmãtoarelor prevederi:
            a) pãstrarea activelor în România, conform prevederilor art. 18;
            b) conducerea activitãtii, conform prevederilor art. 20;
            c) aprobarea prealabilã a actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurãtorului, conform prevederilor ârt. 5 lit. e);
            d) tinerea evidentelor si transmiterea rapoartelor de cãtre asigurãtori si brokeri de asigurare, în conditiile prevãzute de lege sau de normele, adoptate în aplicarea acesteia;
            e) mentinerea capitalului social minim si a marjei de solvabilitate, conform prevederilor art. 16 si 35;
            f) constituirea si mentinerea rezervelor tehnice, conform prevederilor art. 21;
            g) acoperirea rezervelor tehnice prin categoriile de active admisibile, conform prevederilor art. 22;
            h) transferul de portofoliu, conform prevederilor art. 23;
            i) fondul asigurãrilor de viaiã si administrarea acestuia, conform prevederilor art. 26 si 27;
            j) protejarea intereselor asiguratilor care au polite de asigurãri de viatã, conform prevederilor art. 28;
            k) activitatea agentilor de asigurare, conform prevederilor art. 34 alin. (3);
            l) activitatea brokerilor de asigurare, conform prevederilor art. 35 alin. (5) lit. d), e), f) si alin. (9);
            m) reclama si publicitatea prevãzute la art. 38 alin. (1).
            (3) Sãvârsirea cu intentie sau din culpã, prin comisiune sau omisiune, a vreuneia dintre faptele prevãzute la alin. (2) se sanctioneazã cu:
            a) avertisment scris;
            b) limitarea operatiunilor;
            c) amendã aplicabilã: asigurãtorilor, de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; brokerilor de asigurare, de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; administratorilor, directorilor, directorilor executivi sau cenzorilor, între 1-6 salarii medii pe societate, din luna precedentã, la data constatãrii faptei;
            d) interzicerea temporarã sau definitivã pentru asigurãtori a exercitãrii activitãtii de asigurare pentru una sau mai multe categorii de asigurãri, iar pentru brokerii de asigurare, interzicerea temporarã sau definitivã a activitãtii definite la art. 2 pct. 6;
            e) retragerea autorizatiei.
            (4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicatã cumulativ cu oricare dintre sanctiunile prevazute la alin. (3) lit. d) si e).
            (5) Decizia de sanctionare este semnatã de presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor si produce efecte la data comunicãrii sale persoanei sanctionate.
            (6) La individualizarea sanctiunii se va tine seama de circumstantele personale si reale ale sãvârsirii faptei si de conduita fãptuitorului.
            (7) În cazul constatãrii sãvârsirii a douã sau mai multe contraventii, se aplicã amenda prevãzutã pentru contraventia cea mai gravã.
            (8) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendã de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei desfãsurarea activitãtii de asigurare în sau din România, conform prevederilor art. 2 pct. 1, sãvârsitã de orice persoanã fãrã autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (9) Cuantumul amenzilor stabilite prin prezenta lege se actualizeazã periodic prin decizii ale Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în functie de indicele preturilor comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã.
            (10) Amenzile stabilite prin aceastã lege si aplicate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor se fac venituri la bugetul de stat.
            (11) Prevederile prezentei legi se completeazã cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, în mãsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei legi.
            Art. 40. - (1) Împotriva deciziilor adoptate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, în conformitate cu art. 8 alin. (2), persoana implicatã poate face plângere la Curtea de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, potrivit legii.
            (2) Plângerea adresatã Curtii de apel nu suspendã, pe timpul solutionãrii acesteia, mãsurile dispuse de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (3) Solutionarea plângerii se face cu precãdere si de urgentã.
            Art. 41. - Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor poate oricând sã decidã modificarea sau revocarea oricãror mãsuri dispuse, dacã constatã cã acestea nu mai sunt necesare.

CAPITOLUL IX
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 42. - (1) În toate problemele privind reglementarea activitãtii de asigurare si reasigurare se aplicã prevederile prezentei legi.
            (2) Orice dispozitii referitoare la asigurãri si reasigurãri, stabilite prin legi speciale, sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (3) În caz de conflict între dispozitiile prezentei legi si prevederile continute în alte acte normative se aplicã prevederile prezentei legi.
            (4) Pentru situatiile nereglementate în prezenta lege aceasta se completeazã cu legislatia comercialã, civilã, a investitiilor strãine si contraventionalã, dupã caz:
            Art. 43. - (1) Sunt scutite de impozite si taxe:.
            a) primele de asigurare si reasigurare, precum si comisioanele aferente acestora;
            b) despãgubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acordã asiguratilor, beneficiarilor sau tertelor persoane pãgubite, din asigurãrile de orice fel;
        c) transferurile de valori ale plasamentelor si transferurile de portofolii de asigurãri, intervenite între asigurãtori, din patrimoniul societãtii cedente în patrimoniul celei cesionare, inclusiv, ca urmare a divizãrii, fuzionãrii, lichidãrii sau a oricãror forme de reorganizare intemã a societãtii de asigurare;
            d) contributiile plãtite de asigurãtori si de brokerii de asigurare la uniunile profesionale de profil.
            (2) Primele de asigurare si reasigurare sunt cheltuieli deductibile fiscal.
            Art. 44. - (1) Asigurãtorul sau brokerul de asigurare care la data intrãrii în vigoare a prezentei legi era autorizat sã desfãsoare activitãti în domeniul asigurãrilor, în conditiile legislatiei abrogate prin aceastã lege, este autorizat sã îsi continue activitatea pentru urmãtoarele 12 luni, termen în care se va conforma reglementãrilor prezentei legi.
            (2) Asigurãtorii care îsi înceteazã activitatea ca urmare a aplicãrii prevederilor prezentei legi si nu au procedat la efectuarea transferului de portofoliu, în conditiile prevãzute la art. 23, rãmân rãspunzãtori pentru obligatiile asumate.
            (3) În termen de 12 luni de la data intrãrii in vigdare a prezentei legi societãtile mutuale care desfãsoarã o activitate de asigurare la data intrãrii în vigoare a prezentei legi sunt obligate sã solicite si sã obtinã autorizarea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în conformitate cu prevederile art. 12.
            (4) Prevederile ari. 13 si 36 se aplicã începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
            (5) Pânã la aprobarea noului plan de conturi, specific activitãtii de asigurare, la determinarea veniturilor asigurãtorului vor fi luate în considerare primele efectiv încasate.
            (8) În termen de cel mult 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora noul plan de conturi si metodologia contabilã specificã activitãtii de asigurare.
            (7) Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va apela în primul an de la înfiintare, pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere, dotare si functionare, cu titlu de împrumut rambursabil, la disponibilul din Fondul de protejare a asiguratilor, constituit în baza art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurãrile si reasigurãrile în România; împrumutul se va rambursa pe mãsura obtinerii surselor de finantare, constituite conform prevederilor prezentei legi.
            Art. 45. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se constituie Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (2) Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor vor fi numiti în termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            (3) Pe data numirii membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor îsi înceteazã activitatea Oficiul de supraveghere a activitãtii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor, înfiintat prin Hotãrârea Guvernului nr. 574/1991, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 111 septembrie 1991.
            (4) Atributiile Oficiului de supraveghere a activitãtii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor, competentele legale ale Ministeru1ui Finantelor, precum si ale Guvernului României, astfel cum sunt prevãzute, la data intrãrii in vigoare a prezentei legi, la art. 5, 7, 53, 60, 65 si 67 din Legea nr. 136/1995, se preiau de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor.
            (5) Salariatii Oficiului de supraveghere a activitãtii de asigurare si reasigurare din cadrul Ministerului Finantelor se transferã în interesul serviciului la Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor pe functii similare.
            Art. 46. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã: Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societãtilor comerciale din domeniul asigurãrilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 19 iulie 1991; pct. V din Ordonanta Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sanctiuni contraventionale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218, din 28 august 1992; Ordonanta Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurãrile si reasigurãrile în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997; Legea nr. 48/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurãrile si reasigurãrile în România, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998; Hotãrârea Guvernului nr. 574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitãtii de  asigurare si reasigurare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 11 septembrie 1991; art. I din Hotãrârea Guvernului nr. 789/1993 pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 574/1991 privind atributiile Oficiului de supraveghere a activitãtii de asigurare si reasigurare, precum si a Hotãrârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 3 februarie 1994, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
            Art. 47. - Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor va adopta si va emite:
            1. în termen de 3 luni de la numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, normele privind:
            a) clasele de asigurãri care pot fi practicate;
            b) informatiile si documentatia cerute de procedura de autorizare;
            c) limita minimã a marjei de solvabilitate, precum si metodologia de calcul al acesteia;
            d) insolvabilitatea asigurãtorului;
            e) conditiile privind administrarea fondului asigurãrilor de viatã, investitiile si evaluarea activelor, calculul rezervelor matematice, precum si orice alte aspecte referitoare la normele actuariale;
            f) categoriile de active admise sã acopere rezervele tehnice ale asigurãtorului, precum si regulile de dispersare a plasamentelor;
            g) elaborarea metodologiei de calcul si de evidentã a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurãri generale, în conditiile prezentei legi;
            2. în termen de 6 luni de la numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, normele privind:
            a) actualizarea limitelor minime pentru:
            - capitalul social vãrsat al societãtilor de asigurare, asigurare-reasigurare si reasigurare;
            - capitalul social vãrsat de brokerii de asigurare;
            - fondul de rezervã liberã vãrsat al unui asigurãtor, constituit sub formã de societate mutualã;
            b) actualizarea taxelor de autorizare si stabilirea termenelor de platã a taxelor de functionare prevãzute de prezenta lege;
            c) informatiile, documentele si certificatele necesare pentru întocmirea rapoartelor prevãzute de prezenta lege;
            d) forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurãrile de viatã;
            e) alte categorii de rezerve tehnice decât cele prevãzute la art. 21 alin. (1);
            f) informatiile pe care trebuie sã le continã rapoartele brokerilor de asigurãri, aspectele referitoare la comportarea si managementul afacerilor acestora, limita minimã a asigurãrii de rãspundere civilã profesionalã, precum si operatiunile care pot fi efectuate;
            g) organizarea, functionarea si atributiile Corpului expertilor în asigurãri;
            h) categoriile de asigurãri exceptate de la prevederile prezentei legi, în conditiile si în termenii stabiliti de Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
            i) responsabilitãtile, competentele, conditiile si orice alte aspecte referitoare la administratorul special, precum si atributiile actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asigurãtorului, dupã numirea acestuia;
            j) criteriile pentru aprobarea prealabilã a actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative;
            k) aplicarea legii în domeniul asigurãrilor obligatorii;
            l) regimul confidentialitãtii informatiilor;
            m) transferul de portofoliu.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 6 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (i) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-OUINTUS

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputalilor în sedinta din 7 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA

Bucuresti, 3 aprilie 2000.
Nr. 32.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind societãtile de asigurare  si supravegherea asigurãrilor

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind societãtile de asigurare si supravegherea asigurãrilor si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 31 martie 2000.
Nr. 87.