MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 154    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 13 aprilie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           253. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 959/1999 privind încredintarea directã a unor activitãti referitoare la pregãtirea participãrii României la Expozitia Mondialã EXPO–2000 „Om–Naturã–Tehnologie", Hanovra 2000

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

           3. - Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

           2.440/1999. - Decizie privind autorizarea ca organism de autoreglementare a Asociatiei Cenzorilor Externi Independenti din România (A.C.E.I.R.)

           D593. - Decizie

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 959/1999 privind incredintarea directa a unor activitati referitoare la pregatirea participarii Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO-2000 "om-natura-tehnologie", Hanovra 2000

            Guvernul Romaniei hotaraste:

            Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 959/1999 privind incredintarea directa a unor activitati referitoare la pregatirea participarii Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO-2000 "om-natura-tehnologie", Hanovra 2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 22 noiembrie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 3. - (1) Consortiul «EVENTS 2000», constituit din Societatea Comerciala «Exclusiv Comp.» S.R.L., «Drees & Sommer Consult Invest» S.R.L., Drees & Sommer GmbH, G & R Interconsult GmbH si B.C. Berlin Consult GmbH, va indeplini atributiile prevazute in anexa nr. 1."
            2. - Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 5. Bugetul aferent acestor activitati pentru anul 2000 se va incadra in limita echivalentului in lei al sumei de 10.707.134 DM, din care: a) suma de 1.207.134 DM este destinata asigurarii serviciilor de cazare si de transport in interiorul Germaniei; b) suma de 9.500.000 DM este destinata asigurarii serviciilor de pregatire a participarii Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO-2000 «Om-Natura-Tehnologie», Hanovra 2000."
            3. - Anexa nr. 1 se completeaza la punctul 4 cu o liniuta cu urmatorul cuprins: "contractarea, organizarea si desfasurarea programelor din cadrul pavilionului Romaniei la Expozitia Mondiala EXPO-2000 «Om-Natura-Tehnologie», Hanovra 2000."
            Art. II. - In suma de 1.207.134 DM prevazuta la art. 5 lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 959/1999, astfel cum a fost
modificata si completata prin prezenta hotarare, nu este inclusa si suma de 517.343,1 DM reprezentand plata primei transe,
efectuata la data de 4 decembrie 1999 in contul Societatii Comerciale "paralela 45", conform contractului dintre aceasta si
Agentia Romana de Dezvoltare, pentru asigurarea serviciilor de cazare si de transport in interiorul Germaniei.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiara,
Mircea Ciumara
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vladescu,
secretar de stat

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 253.

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR IMOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

            Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
            in baza prevederilor art. 13 alin. 2 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara, aprobata prin Legea nr. 83/1994, si ale art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii
imobiliare si se dispune publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            Art. 2. - Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Secretariatul general vor asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 24 martie 2000.
Nr. 3.

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

CAPITOLUL I
Creditorii ipotecari

            Art. 1. - (1) In sensul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, denumita in continuare lege, creditorii ipotecari sunt societatile bancare autorizate, cu sediul in Romania, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni, alte institutii financiare abilitate prin lege.
            (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot ceda creantele ipotecare, dobandite in urma acordarii de credite ipotecare, unor institutii financiare autorizate sa actioneze pe pietele de capital, in conditiile prezentelor norme metodologice.
            Art. 2. - (1) Fondurile ipotecare se constituie ca fonduri inchise, pe baza unui contract de societate civila particulara sau societate comerciala, printr-un numar de minimum 5 membri fondatori, persoane fizice si/sau juridice, romane si/sau straine, cu respectarea regimului lor juridic privind capacitatea juridica.
            (2) Contractul de societate civila prin care se constituie fondul ipotecar va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, prin grija societatii de administrare, sub sanctiunea nulitatii absolute. Contractul de societate civila intra in vigoare si fondul este
constituit la data publicarii contractului in Monitorul Oficial al Romaniei.
            (3) Fondul ipotecar se poate constitui si in forma societatii comerciale pe actiuni prin subscriptie simultana, fiind supus prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, cu derogarile stabilite prin legi speciale si prin normele lor de aplicare.
            (4) Fondurile ipotecare au ca obiect exclusiv de activitate achizitia de creante ipotecare si privilegiate de la institutiile
autorizate, finantarea, pe baza garantiilor ipotecare, a constructiilor imobiliare si emiterea de titluri de valoare, in baza portofoliului de creante ipotecare detinut.
            Art. 3. - Aporturile la capitalul social al fondurilor ipotecare vor fi numai in numerar si se vor varsa integral in termen de 5 zile lucratoare bancare de la data semnarii contractului de constituire a fondului ipotecar, in cont la o banca, pe numele si la  dispozitia acestui fond.
            Art. 4. - (1) Capitalul social minim al fondului ipotecar este de 5.000.000 USD in echivalent lei si trebuie mentinut pe toata durata de existenta a acestuia.
            (2) Reducerea capitalului social minim al fondului ipotecar, din orice cauza, sub minimul prevazut obliga membrii acestuia sa completeze capitalul social cu noi aporturi sau sa dizolve si sa lichideze fondul.
            Art. 5. - (1) Fondul ipotecar este reprezentat de un consiliu de incredere numit de adunarea membrilor fondului, format din 3 membri, persoane fizice, romane si/sau straine, indiferent daca sunt sau nu sunt membri ai fondului.
            (2) Membrii consiliului de incredere trebuie sa fie licentiati si sa aiba o reputatie profesionala solida.
            (3) Membrii consiliului de incredere vor alege dintre ei un presedinte. In caz de neintelegere decide adunarea membrilor
fondului ipotecar.
            Art. 6. - (1) Fondul ipotecar va fi administrat de o societate de administrare autorizata de C.N.V.M., pe baza unui contract incheiat intre consiliul de incredere, in numele si pe seama fondului, si societatea de administrare.
            (2) Societatea de administrare va incheia, in numele si pe seama fondului ipotecar, un contract de depozitare cu o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M., care va tine in custodie toate activele fondului, cu exceptia celor detinute de alte entitati juridice, conform dispozitiilor legale si reglementarilor C.N.V.M.
            Art. 7. - (1) In schimbul aporturilor la capitalul social al fondului ipotecar membrii acestuia primesc titluri nominative, titluri de participare sau actiuni, cu o valoare nominala minima de 100 USD in echivalent lei. Fondul ipotecar este obligat sa emita titlurile in termen de 30 de zile de la autorizare.
            (2) Titlurile vor fi emise in forma dematerializata.
            (3) Titlurile sunt transmisibile pe piata de capital sau prin inscriere in Registrul investitorilor.
            (4) Titularul titlului este de drept membru al fondului ipotecar, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceasta calitate, in conformitate cu clauzele contractului de societate.
            Art. 8. - (1) Gestiunea fondului ipotecar va fi supravegheata si verificata de un cenzor extern independent, care trebuie sa indeplineasca toate conditiile prevazute de reglementarile aplicabile cenzorilor externi independenti inregistrati la C.N.V.M.
            (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa incheie un contract pentru auditarea fondului ipotecar cu un cenzor extern independent, in termen de 90 de zile lucratoare bancare de la data incheierii contractului de administrare cu fondul.
            (3) In afara de acestea, oricand si pentru orice motiv, C.N.V.M. are drept de supraveghere si control asupra legalitatii
activitatii fondului ipotecar prin intermediul agentilor special imputerniciti in acest sens.
            Art. 9. - (1) Fondul ipotecar functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M.
            (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sa solicite autorizatia de functionare in termen de 5 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a contractului de societate prin care se constituie fondul
ipotecar.
            (3) Fondul ipotecar poate sa functioneze incepand cu data acordarii autorizatiei de functionare.
            (4) C.N.V.M. are dreptul suveran de a aprecia legalitatea si oportunitatea functionarii fondului ipotecar respectiv.
            (5) C.N.V.M. este obligata sa raspunda solicitantului in termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii autorizatiei de functionare.
            (6) Solicitantul caruia i s-a respins autorizatia de functionare poate ataca in justitie, pentru motive de nelegalitate si
netemeinicie, decizia de respingere, in conditiile dreptului procesual comun.
            (7) Fondul ipotecar caruia i s-a respins autorizatia de functionare este dizolvat de drept, dupa caz, la una dintre urmatoarele date:
            a) data respingerii autorizatiei de functionare, daca solicitantul nu a atacat in justitie decizia de respingere in termenele
prevazute de dreptul comun;
            b) data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti care se pronunta asupra deciziei atacate, in cazul in care solicitantul ataca in justitie cererea de respingere a autorizatiei de functionare a fondului ipotecar. Dizolvarea fondului ipotecar obliga consiliul de incredere sa convoace adunarea membrilor fondului pentru lichidarea acestuia, conform clauzelor contractului de societate.
            Art. 10. - (1) Autorizatia de functionare a fondului ipotecar se acorda pe baza urmatoarelor documente care insotesc cererea de autorizare:
            a) contractul de societate;
            b) dovezile privind efectuarea aporturilor la capitalul social de catre membrii fondului;
            c) curriculum vitae, copiile de pe diplomele de studii, de pe diplomele de calificari si specializari profesionale si cazierul
judiciar ale membrilor consiliului de incredere;
            d) memoriul de fundamentare a obiectivelor economice si financiare ale fondului.
            (2) C.N.V.M. poate ridica autorizatia de functionare a fondului emisa, in cazul in care acesta incalca pe parcursul functionarii prevederile legilor, ale prezentelor norme metodologice si ale regulamentelor C.N.V.M.
            (3) Autorizatia de functionare se acorda pe perioada constituirii fondului ipotecar si poate fi retrasa in conditiile stabilite de actele normative.
            (4) In cazul retragerii autorizatiei de functionare se aplica prevederile art. 9 alin. (6) si (7).
            (5) Decizia de respingere sau de retragere a autorizatiei de functionare trebuie motivata in fapt si in drept.
            Art. 11. - (1) Fondul ipotecar va avea un registru al investitorilor, tinut, dupa caz, la un registru independent sau la o societate de depozitare autorizata de C.N.V.M.
            (2) Registrul investitorilor este public si poate fi consultat de orice tert, care poate obtine, la cerere, extrase de cont.
            Art. 12. - Supravegherea activitatii fondurilor ipotecare se va face de C.N.V.M., in baza regulamentelor publicate in
Monitorul Oficial al Romaniei.
           Art. 13. - C.N.V.M. va adopta regulamentele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce decurg din prezentele norme metodologice.
            Art. 14. - (1) In afara regulilor imperative stabilite prin prezentele norme metodologice, functionarea, conducerea, gestiunea, administrarea, majorarea capitalului social al fondului ipotecar, transferul titlurilor, convocarea si tinerea adunarilor membrilor fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in adunarea membrilor fondului, durata mandatului de membru al consiliului de incredere al fondului si conditiile de acordare si de revocare a acestuia, convocarea si tinerea sedintelor consiliului de incredere al fondului, cvorumul de prezenta si conditiile de vot si de luare a hotararilor in consiliul de incredere al fondului, regulile privind aderarea ulterioara la fond, retragerea si excluderea din acesta, dizolvarea si lichidarea fondului vor fi in mod obligatoriu stabilite prin contractul de societate.
            (2) Absenta acestor clauze, insuficienta lor sau neconformitatea acestora cu actele normative in vigoare atrage respingerea autorizatiilor de functionare a fondului ipotecar.

CAPITOLUL II
Creantele ipotecare

            Art. 15. - Creantele ipotecare sunt cele existente intre creditorii ipotecari si debitorii, persoane fizice sau juridice, in scopul prevazut la art. 1 din lege.
            Art. 16. - Creantele ipotecare ale caror creditori titulari sunt prevazuti la art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice pot fi cedate, inclusiv sub forma standardizata, pe pietele organizate unor institutii autorizate sa functioneze pe piata de capital, in conditiile prevazute de Codul civil pentru cesiunea de creanta, cu respectarea art. 26 din lege.

CAPITOLUL III
Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare

            Art. 17. - (1) Orice titular de creanta ipotecara, inclusiv fondurile ipotecare si institutiile autorizate sa actioneze pe pietele de capital, indiferent de modul de dobandire a calitatii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, titluri de valoare, denumite titluri ipotecare, in limita a 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
            (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse reglementarilor C.N.V.M. privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
            Art. 18. - (1) Institutiile financiare autorizate sa acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din lege, in baza creantelor ipotecare detinute, obligatiuni ipotecare, in limita a 60% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
            (2) Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise in forma dematerializata pe pietele de capital si sunt supuse
reglementarilor C.N.V.M. privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
            Art. 19. Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare, emise de acelasi titular de creante ipotecare, nu pot depasi impreuna 75% din valoarea nominala totala a creantelor ipotecare detinute la momentul ultimei emisiuni.
            Art. 20. - (1) In scopul asigurarii functionarii continue si ordonate a pietelor de capital emitentii de obligatiuni ipotecare vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor ipotecare, participarea acestora fiind stabilita prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.
            (2) Conditiile de infiintare, organizare, functionare si de utilizare a sumelor constituite drept garantie pentru emisiunea de
obligatiuni ipotecare vor fi stabilite prin actele fondului de garantare si prin reglementari ale C.N.V.M.

COMISIA NATIONALA A VALORILOR IMOBILIARE

DECIZIE
privind autorizarea ca organism de autoreglementare a Asociatiei Cenzorilor Externi Independenti din Romania (A.C.E.I.R.)

            In baza art. 13 si 15 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, in conformitate cu prevederile
Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 7/1996 privind autorizarea si functionarea organismelor de
autoreglementare,
            Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare emite urmatoarea decizie:
            Art. 1. - Se autorizeaza ca organism de autoreglementare Asociatia Cenzorilor Externi Independenti din Romania
(A.C.E.I.R.), cu sediul in Bucuresti, Sos. Viilor nr. 78-88, bl. 3, sc. 6, et. 4, ap. 180, sectorul 5.
            Art. 2. - Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara si Secretariatul general vor asigura aducerea la
indeplinire a prezentei decizii.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
 prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 2.440.

COMISIA NATIONALA A VALORILOR IMOBILIARE

DECIZIE
privind delegarea de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare catre Asociatia Cenzorilor Externi Independenti din Romania (A.C.E.I.R.) a competentei de a organiza testarea vizand cunoasterea legislatiei

            In temeiul prevederilor art. 4, 13 si 15 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
            in conformitate cu art.16 alin. 1 si 2 din aceeasi lege, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare emite urmatoarea decizie:
            Art. 1. - Se deleaga de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare catre Asociatia Cenzorilor Externi Independenti din Romania (A.C.E.I.R.) competenta prevazuta la art. 6 lit. c) din Regulamentul*) privind activitatea cenzorilor externi independenti de a organiza testarea vizand cunoasterea legislatiei privind valorile mobiliare si bursele de valori.
            Art. 2. - A.C.E.I.R. va organiza testul pentru dobandirea calitatii de cenzor extern independent, precum si testul pentru
reconfirmarea calitatii de cenzor extern independent, dupa avizarea testelor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
            Art. 3. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, in baza prerogativelor conferite de lege, va supraveghea exercitarea
competentelor delegate A.C.E.I.R.
            Art. 4. - Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiara va asigura aducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei decizii.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 29 martie 2000.
Nr. D593.*) Regulamentul privind activitatea cenzorilor externi independenti a fost aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/1995 si a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995.