MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 163    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 18 aprilie 2000

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

 
            31. - Ordonantã de urgentã pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Cehã, Republica Ungarã, Republica Polonã, România, Republica Slovacã si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare în Europa Centralã (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000- 31 decembrie 2004

            32. - Ordonantã de urgentã pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adãugatã a unor importuri de bunuri si servicii, efectuate în anul 2000, destinate înzestrãrii Ministerului Apãrãrii Nationale, contractate în anii anteriori

            33. - Ordonantã de urgentã privind finantarea de la bugetul de stat a unor mãsuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

            255. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare umanitare persoanelor sinistrate din Valea Jiului

            299. - Hotãrâre privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei Fondului Proprietãtii de Stat privind vânzarea unui pachet de actiuni la Societatea Comercialã I.A.R. - S.A. Brasov

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI  ROMÂNIEI

GUVERNUL  ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca si Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea Programului de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004

 
            In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Articol unic. - Se ratifica Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica
Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca si
Republica Slovenia, adoptat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998, cu privire la prelungirea
Programului de schimburi pentru studii universitare in Europa Centrala (CEEPUS) pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 31.

2.5.2. Hotarare cu privire la prelungirea acordului
Ministrii convin in unanimitate:


 
            Avand in vedere rezultatele procesului de evaluare, ministrii isi exprima convingerea ferma ca trebuie intreprinse toate masurile necesare pentru a asigura punerea in practica cat mai curand posibil a prelungirii programului. 
            In consecinta ei au convenit asupra textului acordului de prelungire, dupa cum urmeaza:

ACORD 
intre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Croatia, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polona, Romania, Republica Slovaca si Republica Slovenia, denumite in continuare parti contractante, privind prelungirea Programului CEEPUS in forma convenita 
in acordul semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993

            Partile contractante, 
            luand in considerare rezultatele procesului de evaluare, care a stabilit ca este imperios necesara prelungirea programului in forma sa actuala, conform art. 7 paragraful 1 din acordul mai sus mentionat,
            hotarasc prin prezenta:

ARTICOL UNIC 

            (1) Programul CEEPUS, in forma convenita in acordul semnat la Budapesta la 8 decembrie 1993, va fi prelungit pentru perioada 1 ianuarie 2000 - 31 decembrie 2004. 
            (2) Acordul necesita acceptul fiecarei parti contractante, in concordanta cu reglementarile constitutionale proprii.
            (3) Originalul prezentului acord, al carui text autentic este cel in limba engleza, va fi depozitat la depozitar.
            (4) Acordul intra in vigoare in prima zi din cea de-a treia luna dupa ce ultima dintre partile contractante trimite depozitarului instrumentul prin care comunica indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea in vigoare. 
            Incheiat la Budapesta (Ungaria) la 7 februarie 1998.

GUVERNUL  ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adaugata a unor importuri de bunuri si servicii, Efectuate in anul 2000, destinate inzestrarii Ministerului Apararii Nationale, contractate in anii anteriori
 

            In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. -  (1) Se aproba scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata a importurilor de bunuri si servicii, efectuate in anul 2000, destinate inzestrarii Ministerului Apararii Nationale, prevazute in contractele nominalizate in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
            (2) Actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte cu livrari care urmeaza sa fie efectuate in anul 2000 se face prin hotarare a Guvernului.
            Art. 2. - Importurile pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata,
prevazute la art. 1, se efectueaza prin Regia Autonoma "romtehnica", Regia Autonoma "Arsenalul
Armatei", societatea nationala "Romarm" - S.A. si prin societatile comerciale beneficiare, dupa caz.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministrul apararii nationale,
Ioan Mircea Plangu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vladescu,
secretar de stat
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 32.

ANEXA

CONTRACTELE DE IMPORT
pentru bunuri si servicii cu livrare in anul 2000, scutite de la plata taxei pe valoarea adaugata, destinate inzestrarii Ministerului Apararii Nationale
 

Nr.
crt.
Numarul contractului
Valoarea importului 
0
1
2
1. 02/011/1999
11.000.000 EUR
7.000.000 USD
2. 02/012/1999
24.330.000 USD
3. 02/013/1999
24.054.511,31 DEM 
4. 02/014/1999
144.616,80 USD
5. 02/015/1999
1.294.103,40 USD
6. 4071/S.PROG./98/AV/010
500.000 FRF
7. 4071/S.PROG./98/AV/014
150.000 FRF
8. Add.3 la ctr. 100/S4/1995
4.327.629.000 ITL
9. 02/160/98
200.000 USD
10. 4071/S.PROG./98/AV/015
550.000 FRF
11. 02/020/99
1.721.939 ATS
12. 02/024/1999
150.000 USD
13. 02/072/1999
150.000 DEM
14. Add.2 la ctr. 4071/S.PROG./98/AV/010 
50.000 FRF
15. D41570/A
2.557.143 USD
16. C3/GCU/FARO/2000
18.500 USD
17. C3/SADU/BIMETAL/2000 
80.000 USD
18. 02/075/99
2.155 EUR
19. 02/076/99
44.250 USD
20. 02/077/99
17.274,35 USD
21. 02/079/99 
85.972,50 EUR
22. 100/MAN/1999
132.556 DEM
23. Add.5 la ctr. 0202/93
5.000.000 USD
24. Add.4 la ctr. 47/CA/96 
1.500.000 USD
25. Add.5 la ctr. 12/CA/S4/IS/1992
1.750.000 USD
26. 02/012/2000
2.941,18 GBP
27. 036-96
27.000.000 FRF
28. 97-123
860.000 FRF
29. 28549/09.02.98
1.912.488 USD
30. Add. 35 la ctr. 94025/404/1994
32.967,87 USD
31. Add. 36 la ctr. 94025/404/1994
76.826,70 USD
32. Add. 37 la ctr. 94025/404/1994
220,35 USD
33. Add. 38 la ctr. 94025/404/1994
50.000 USD
34. 6704021
1.106.000 FRF
35. 6704048
843.600 FRF
36. 6704182
12.700 CHF
37. 3932/28.10.98 
775.000 FCH
38. GR-20 S-96
31.280.043 DEM
39. 001.9060.00/1997
23.482.190 USD
40. 642/09610444/9001
12.568,45 USD
41. 642/09610444/9001
5.313 USD
42. E276/306/15 septembrie 1995
2.961.525 GBP
685.325 GBP
498.400 GBP

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind finantarea de la bugetul de stat a unor masuri pentru protejarea patrimoniului genetic al animalelor

            In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul juridic privind finantarea de la bugetul de stat a activitatii de intretinere, conservare si perpetuare a patrimoniului genetic al animalelor.
            Art. 2. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin patrimoniul genetic al animalelor se intelege nucleul autohton al populatiilor de animale, sericicole si piscicole, izolate reproductiv, al raselor, liniilor pure si hibrizilor, detinute de persoane fizice si/sau juridice ce desfasoara activitati de selectie, testare si hibridare, ferme de elita, depozite de armasari, centre de producere a materialului seminal congelat.
            Art. 3. - Intretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor se finanteaza de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            Art. 4. - Repartizarea sumelor pentru intretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii si hibrizi, precum si numarul de animale pentru care se acorda aceste sume se stabilesc anual prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.
            Art. 5. - Cheltuielile finantate de la bugetul de stat pentru intretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor cuprind totalitatea cheltuielilor pentru aplicarea tehnologiilor speciale de intretinere, exploatare, protectie a materialului biologic si constau in procurarea de furaje, medicamente, aplicarea tratamentelor sanitare veterinare si de igiena, asigurarea protectiei si transportul materialului biologic.
            Art. 6. - (1) Anual, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei se va stabili lista cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor, care va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 15 decembrie pentru anul calendaristic urmator.
            (2) Lista cuprinzand detinatorii de patrimoniu genetic in anul 2000 va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
            (3) Prin detinatori de patrimoniu genetic al animalelor se intelege persoanele fizice sau juridice care au in proprietate speciile, rasele, liniile pure si hibrizii nucleelor de animale, sericicole si piscicole, necesare activitatii de selectie, testare si hibridare, producerii de material seminal congelat, asigurarii de armasari pentru monta publica.
            Art. 7. - Detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor vor intocmi anual programe proprii de restructurare a acestuia, care vor fi aprobate in baza programului general intocmit la nivelul intregii tari de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
            Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va incheia cu detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor conventii privind sprijinul acordat si modul de utilizare a sumelor alocate, care sa asigure perpetuarea speciilor in rase si linii pure la dimensiunile necesare pentru relansarea productiei nationale zootehnice.
            (2) Dimensiunile populatiilor ce constituie patrimoniul genetic national pentru care se asigura alocatii sunt stabilite prin strategia generala de dezvoltare a patrimoniului genetic, care va fi aprobata prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
            Art. 9. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei controleaza modul de utilizare de catre detinatorii de patrimoniu genetic al animalelor a sumelor alocate, precum si realizarea programelor pentru care s-a acordat finantarea.
            Art. 10. - (1) Utilizarea sumelor alocate pentru intretinerea, conservarea si perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor in alte scopuri constituie contraventie, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 8 milioane lei la 12 milioane lei.
            (2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea amenzilor se fac de persoane imputernicite de ministrul agriculturii si alimentatiei.
            (3) In masura in care prezenta ordonanta de urgenta nu dispune, contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile dispozitiile care reglementeaza regimul general al contraventiilor.
            Art. 11. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vladescu,
secretar de stat

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 33.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind acordarea unor ajutoare umanitare persoanelor sinistrate din Valea Jiului

            In temeiul prevederilor art. 8 alin. 5 si 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile ulterioare,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se acorda, cu titlu gratuit, in limita sumei de 850 milioane lei, ajutoare umanitare constand in alimente, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Se aproba scoaterea definitiva din rezervele de stat a cantitatilor de alimente prevazute in anexa. Se aproba acumularea, in conditiile legii, a cantitatii de doua tone de ulei rafinat din floarea-soarelui, cu modificarea corespunzatoare a programului de acumulari de produse rezerve de stat in anul 2000.
            Art. 2. - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de
finantare privind anii anteriori, cantitatile de alimente aprobate pentru a fi scoase din rezervele de stat
potrivit prezentei hotarari, pe baza avizului de insotire a marfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de reprezentantii desemnati de Prefectura Judetului Hunedoara. Finantarea acumularii pentru reintregirea acestor stocuri, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura in anul 2001 de la bugetul de stat, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.
            Art. 3. - Transportul produselor de la unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari se va efectua cu mijloace auto ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat. Distribuirea produselor catre cele 2.000 de persoane sinistrate din Valea Jiului se va face de Prefectura Judetului Hunedoara prin persoane anume imputernicite. Schimbarea, sub orice forma, a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
            Art. 4. - Distribuirea produselor scoase din rezervele de stat in conditiile prezentei hotarari va fi justificata de Prefectura Judetului Hunedoara, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, in prima interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale. Documentele justificative privind distribuirea vor fi pastrate la sediul Prefecturii Judetului Hunedoara, in vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
Presedintele Agentiei Nationale
a Rezervelor de Stat,
Adrian Ghita
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 14 aprilie 2000.
Nr. 255.

ANEXA

LISTA
cuprinzand produsele care se scot din rezervele de stat ca
ajutoare umanitare acordate persoanelor sinistrate din Valea Jiului
 

Nr.
crt.
Produsul
U.M.
Cantitatea
1. Zahar tone
2
2. Ulei rafinat din floarea-soarelui tone
2
3. Unt tone
1
4. Lapte praf tone
10
5. Conserve din carne de vita si de porc tone
7,5
6. Grau tone tone
5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei Fondului Proprietatii de Stat privind vanzarea unui pachet de actiuni la Societatea Comerciala "i.a.r." - S.A. Brasov

            In temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:
            Articol unic. - Termenul de valabilitate a ofertei Fondului Proprietatii de Stat privind vanzarea pachetului de actiuni detinute de stat din capitalul social al Societatii Comerciale "i.a.r." - S.A. Brasov se prelungeste pana la data de 18 iunie 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiara,
Mircea Ciumara
Presedintele Agentiei Romane de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Presedintele Consiliului
de administratie al Fondului Proprietatii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 18 aprilie 2000.
Nr. 299.