MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 171    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 21 aprilie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            260. - Hotãrâre privind aprobarea programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului aflat în dificultate

            261. - Hotãrâre pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitãti de protectie specialã a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

            262. - Hotãrâre privind aprobarea unor mãsuri pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse la iazul de decantare Novãt de la Sucursala minierã Borsa a Companiei Nationale „Remin“ - S.A. Baia Mare

            263. - Hotãrâre privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.001/1999 pentru acordarea unui împrumut municipiului Bucuresti din disponibilitãtile contului general al trezoreriei statului

            264. - Hotãrâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE  CENTRALE

            96. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea etapei a II-a de disponibilizare în baza Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999, conform Programului de restructurare a Societãtii Nationale „Romarm“ - S.A. Bucuresti

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea programelor de interes national
în domeniul protectiei drepturilor copilului aflat in dificultate

            În temeiul prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitãtilor de protectie a copilului,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e
            Art. 1. - Se aprobã programele de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului aflat în dificultate, prevãzute în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului cofinanteazã programe de interes national din sumele prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul propriu, împreunã cu consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza conventiilor încheiate conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Sumele rãmase neconsumate la finalizarea unor programe mentionate în anexa nr. 1, precum si sumele nerepartizate pe programe vor fi utilizate de Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru suplimentarea finantãrii programelor de interes national aprobate prin prezenta hotãrâre.
            Art. 4. - Monitorizarea si controlul derulãrii programelor de interes national se asigurã de Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului.
            Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Presedintele Agentiei Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copilului,
Teodora Bertzi
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 260.

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL DE INTERES NATIONAL
"Sustinerea functionãrii serviciilor publice specializate"

            Obiectiv general: asigurarea conditiilor de functionare a sistemului de servicii si institutii în care sunt protejati copiii aflati în dificultate
           Activitãti:
            - fundamentarea necesarului de functionare pentru asigurarea conditiilor optime de îngrijire si de protectie a copiilor din sistemul de servicii si institutii dezvoltat de servicii publice specializate pentru protectia copilului;
            - elaborarea si implementarea de norme si standarde minime de organizare si functionare a sistemului de servicii si institutii, precum si de standarde minime de îngrijire a copilului în sistemul rezidential;
            - analizarea si definirea/redefinirea competentelor de personal din sistemul de servicii si institutii, în vederea asigurãrii unei îngrijiri optime a copiilor aflati în dificultate;
            - elaborarea metodologiei de transfer al resurselor financiare necesare în vederea sustinerii functionãrii serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;
            - implementarea metodologiei de transfer al resurselor financiare necesare în vederea sustinerii functionãrii serviciilor publice specializate pentru protectia copilului;
            - monitorizarea, evaluarea si controlul utilizãrii resurselor alocate
            Indicatori de performantã:
            - cresterea numãrului de copii care beneficiazã de fondurile necesare pentru asigurarea alocatiilor optime de hranã si întretinere, proportional cu resursele alocate;
            - îmbunãtãtirea raportului adult/copil protejat, în sensul scãderii numãrului de copii aflati în îngrijirea unui adult (profesionist) în cadrul centrelor de plasament;
            - cresterea numãrului de personal cu competente noi în domeniul îngrijirii si protectiei copilului aflat în dificultate;
            - scãderea numãrului de copii din sistemul rezidential si cresterea nurriãrului de copii beneficiari ai altor tipuri de servicii;
            - scãderea costului/copil protejat în sistemul rezidential; eficientizarea managementului financiar al sistemului de servicii si institutii, în vederea reducerii cheltuielilor bugetare la nivel central.
            Bugetul aferent anului 2000 pentru acest programde interes national este de 329.427.040 mii lei, conform tabelului anexat, repartizat pe urmãtoarele tipuri de cheltuieli:
            - drepturi cu caracter social (echipamente, transportul elevilor si studentilor, tabere, concursuri si competitii, rechizite scolare, bani de buzunar);
            - hranã;
            - medicamente si materiale sanitare;
            - cheltuieli pentru întretinere si gospodãrie (încãlzit, iluminat, apã-canal, salubritate, materiale pentru curãtenie);
            - obiecte de inventar de micã valoare sau scurtã duratã si echipament (lenjerie si accesorii de pat, echipament, alte obiecte de inventar de micã valoare sau scurtã duratã);
            - reparatii curente;
            - manuale, cãrti, publicatii.

TABEL
cuprinzând repartizarea bugetului aferent anului 2000
pentru finantarea Programului "sustinerea functionãrii serviciilor publice specializate" pe judete si pe sectoarele municipiului Bucuresti

- mii lei -
Judetul
Numãrul copiilor protejati
Suma acordata
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV
Cheltuieli materiale
Cheltuieli materiale
Cheltuieli materiale
Cheltuieli materiale
Alba
1.459
8.053.680
2.684.560
2.684.560
2.684.560
Arad
1.261
6.960.720
2.320.240
2.320.240
2.320.240
Arges
1.086
5.994.720
1.998.240
1.998.240
1.998.240
Bacãu
1.737
9.588.240
3.196.080
3.196.080
3.196.080
Bihor
1.814
10.013.280
3.337.760
3.337.760
3.337.760
Bistrita
1.440
7.948.800
2.649.600
2.649.600
2.649.600
Botosani
1.666
9.196.320
3.065.440
3.065.440
3.065.440
Brãila
1.363
7.523.760
2.507.920
2.507.920
2.507.920
Brasov
1.847
10.195.440
3.398.480
3.398.480
3.398.480
Buzãu
1.286
7.098.720
2.366.240
2.366.240
2.366.240
Cãlãrasi
794
4.382.880
1.460.960
1.460.960
1.460.960
Caras-Severin
872
4.813.440
1.604.480
1.604.480
1.604.480
Cluj
1.066
5.884.320
1.961.440
1.961.440
1.961.440
Constanta
1.809
9.985.680
3.328.560
3.328.560 
3.328.560
Covasna
652
3.599.040
1.199.680
1.199.680
1.199.680
Dâmbovita
1.274
7.032.480
2.344.160
2.344.160
2.344.160
Dolj
1.413
7.799.760
 2.599.920
2.599.920
2.599.920
Galati
1.710
9.439.200
3.146.400
3.146.400
3.146.400
Giurgiu
410
2.263.200
754.400
754.400
754.400
Gorj
889
4.907.280
1.635.760
1.635.760
1.635.760
Harghita
1.338
7.661.760
2.553.920
2.553.920
2.553.920
Hunedoara
1.528
8.434.560
2.811.520
2.811.520
2.811.520
Iasi
3.351
18.497.520
6.165.840
6.165.840
6.165.840
Ialomita
625
3.450.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
Ilfov 
368
2.031.360
677.120
677.120
677.120
Maramures
1.793
9.897.360
3.299.120
3.299.120
3.299.120
Mehedinti
691
3.814.320
1.271.440
1.271.440
1.271.440
Mures
1.460
8.059.200
2.686.400
2.686.400
2.686.400
Neamt
2.298
12.684.960
4.228.320
4.228.320
4.228.320
Olt
1.328
7.330.560
2.443.520
2.443.520
2.443.520
Prahova
1.621
8.947.920
2.982.640
2.982.640
2.982.640
Sãlaj
702
3.875.040
1.291.680
1.291.680
1.291.680
Satu Mare
1.332
7.352.640
2.450.880
2.450.880
2.450.880
Sibiu
1.299
7.170.480
2.390.160
2.390.160
2.390.160
Suceava
1.736
9.582.720
3.194.240
3.194.240
3.194.240
Teleorman
872
4.813.440
1.604.480
1.604.480
1.604.480
Timis
2.892
15.963.840
5.321.280 
5.321.280
5.321.280
Tulcea
698
3.852.960
1.284.320
1.284.320
1.284.320
Vâlcea
1.442
7.959.840
2.653.280
2.653.280
2.653.280
Vaslui
698
3.852.960
1.284.320
1.284.320
1.284.320
Vrancea
1.306
7.209.120
2.403.040
2.403.040
2.403.040
Municipiul Bucuresti, sectorul 1
1.230
6.799.600
2.266.533
2.266.533
2.266.533
Municipiul Bucuresti, sectorul 2 
711
3.924.720
1.308.240
1.308.240
1.308.240 
Municipiul  Bucuresti, sectorul 3 
565
3.118.800
1.039.600
1.039.600
1.039.600
Municipiul Bucuresti, sectorul 4 
576
3.179.520
1.059.840
1.059.840
1.059.840
Municipiul Bucuresti, sectorul 5 
723
3.990.960
1.330.320
1.330.320
1.330.320
Municipiul Bucuresti, sectorul 6
596
3.289.920
1.096.640
1.096.640
1.096.640
T O T A L :
59.627
329.427.040
109.809.013
109.809.013
109.809.013

PROGRAMUL DE INTERES NATIONAL
"Promovarea protectiei în mediu familial a copilului aflat în dificultate"

            Obiectiv general: promovarea dreptului copilului de a fi îngrijit într-o familie
           Activitãti:
            - identificarea, evaluarea, formarea si atestarea asistentilor maternali profesionisti;
            - organizarea retelei de asistenti maternali profesionisti la nivel judetean;
            - plasamentul/încredintarea copiilor aflati în dificultate la familii de asistenti maternali profesionisti;
            - monitorizarea evolutiei copiilor aflati în îngrijirea familiilor de asistenti maternali profesionisti, în perspectiva identificãrii unor solutii permanente pentru acesti copii
           Indicatori de performantã:
            - reducerea numãrului de copii care intrã în institutii de tip rezidential;
            - reducerea numãrului de copii în institutii de tip rezidential;
            - cresterea numãrului de copii beneficiari ai modelului de îngrijire de tip familial;
            - eficientizarea managementului financiar al protectiei în mediu familial a copilului aflat în dificultate, în vederea reducerii cheltuielilor bugetare la nivel central.
            Bugetul aferent anului 2000 pentru acest program de interes national este de 72.840.372 mii lei, repartizat pe bazã de conventii încheiate cu serviciile publice specializate, si constã în:
            - promovarea protectiei copiilor în familii de asistenti maternali profesionisti:

2.478 asistenti maternali x 9 luni x 1.286.000 lei/lunã = 28.680.372 mii lei;
            - alte ajutoare acordate copiilor în temeiul legii:
27.600 copii x 4 luni x 400.000 lei/copil/lunã = 44.160.000 mii lei.

PROGRAMUL DE INTERES NATIONAL
"Restructurarea institutiilor de tip rezidential"

            Obiectiv general: restructurarea institutiilor de tip rezidential care asigurã îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate, concomitent cu dezvoltarea de servicii alternative la institutiile de tip rezidential
           Activitãti:
            - evaluarea tuturor resurselor disponibile la nivelul unei institutii;
            - elaborarea planurilor pentru restructurarea acestor institutii, inclusiv a propunerilor de reconversie a administrãrii resurselor acestora, în sensul utilizãrii cu precãdere a acestora pentru furnizarea de servicii adaptate nevoilor locale si în vederea asigurãrii conditiilor necesare pentru respectarea tuturor drepturilor copilului;
            - implementarea planurilor de restructurare în vederea reorganizãrii institutiilor de tip rezidential în centre de tip familial sau în alte tipuri de servicii prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr.  117/1999;
            - elaborarea si implementarea de norme si standarde minime, precum si de ghiduri metodologice de bunã practicã (inclusiv, dupã caz, populatia-tintã vizatã, numãr si competente de personal, echipament necesar etc.)
           Indicatori de performantã:
            - scãderea numãrului de copii institutionalizati;
            - mentinerea costului/copil protejat în servicii alternative la protectia de tip rezidential la mai putin de 50% din costul/copil în institutie de tip rezidential, pânã la sfârsitul anului 2001;
            - servicii comunitare efectiv operationale la sfârsitul anului 2003.
            Bugetul aferent anului 2000 pentru acest program de interes national este de 47.940.000 mii lei, repartizat, în functie de evaluarea nevoilor copiilor protejati, de tipul de handicap, precum si de situatia unitãtilor si instititutiilor preluate, pe bazã de proiecte aprobate de consiliile judetene sau de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si acceptate de Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului, constând în restructurarea unui numãr de 20 de institutii:

18.800 m2 x 2.550.000 lei/m2 = 47.940.000 mii lei.

ANEXA Nr. 2

CONVENTIE
pentru finantarea proiectului .......................... în cadrul Programului de interes national ..........................
(se va completa titlul acestui program, conform anexei nr. 1 la hotãrâre)

ARTICOLUL 1
Pãrtile conventiei

            1.1. Prezenta conventie se încheie între:
            Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumitã în continuare A.N.P.D.C., cu sediul în Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, cont 641180108 B.C.R. - S.M.B., reprezentatã prin domnul ..............................., în calitate de presedinte, ..................... , în calitate de director economic, si ....................., în calitate de director al Directiei juridice;
        Consiliul Judetean ................................./Local al Sectorului .................., cu sediul în ..................................., cont .........., reprezentat prin ........................................., în calitate de presedinte, si ............ ....., în calitate de secretar;
            Serviciul Public Specializat pentru Protectia Copilului - Directia pentru protectia drepturilor copilului .........., denumitã în continuare D.P.D.C., cu sediul în ..........................................., cont ................., reprezentatã prin ................., în calitate de director, si ......................, în calitate de director economic.

ARTICOLUL 2
Obiectul conventiei

            2.1. Obiectul conventiei îl constituie aplicarea proiectului intitulat .................... , realizat în cadrul Programului de interes national ............ (se va completa titlul acestui program, conform anexei nr. 1 la hotãrâre), detaliat în anexa nr. 1 la hotârâre.
            2.2. Indicatorii de performantã ce urmeazã sã fie atinsi în realizarea prezentului proiect sunt (se detaliazã în functie de prevederile programului de interes national pentru care a fost depus proiectul) ............................................. .

ARTICOLUL 3
Obligatiile pãrtilor

            3.1. Obligatiile A.N.P.D.C.:
            a) sã stabileascã un coordonator de proiect dintre expertii A.N.P.D.C:;
            b) sã aloce proiectului intitulat .......... suma de .......... lei, reprezentând contributia ce revine A.N.P.D.C. la finantarea acestuia.
            Finantarea va urmãri realizarea urmãtoarelor activitãti (se detaliazã în functie de prevederile programului de interes national pentru care a fost depus proiectul) ...................................
            c) sã colaboreze cu celelalte pãrti la conventie pentru a asigura buna derulare a proiectului;
            d) sã monitorizeze realizarea activitãtilor propuse si respectarea termenelor stabilite prin proiect;
            e) sã controleze atingerea indicatorilor de performantã stabiliti prin prezenta conventie.
            3.2. Obligatiile Consiliului Judetean ........../Local al Sectorului ...........
            a) sã aloce D.P.D.C. .........., în termen de 3 (trei) zile lucrãtoare de la data primirii lor; sumele transferate de A.N.P.D.C.;
            b) sã urmãreascã modul în care se realizeazã activitãtile cuprinse în proiect;
            c) sã rãspundã solidar cu D.P.D.C. de utilizarea fondurilor;
            d) sã contribuie la finantarea proiectului cu suma de .......... lei.
            3.3. Obligatiile D.P.D.C.:
            a) sã numeascã un coordonator de proiect, care sã colaboreze cu A.N.P.D.C. în aplicarea acestuia;
            b) sã realizeze întocmai activitãtile stabilite prin proiect;
            c) sã prezinte A.N.P.D.C. situatia privind utilizarea fondurilor alocate conform pct. 3.1 lit. b) si documentele justificative (facturi, chitante, alte documente) semnate pentru conformitate si stampilate;
            d) sã utilizeze fondurile alocate conform pct. 3.1 lit. b).

ARTICOLUL 4
Finantarea proiectului

            4.1. Finantarea activitãtilor mentionate la pct. 3.1 lit. b) se va face din bugetul propriu al A.N.P.D.C., precum si din contributiile consiliilor judetene/locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prevãzute la pct. 3.2 lit. d).
            4.2. Tipurile de cheltuieli care pot fi efectuate din sumele alocate de A.N.P.D.C. sunt (se detaliazã în functie de programul de interes nafional pentru care a fost depus proiectul) ...................................................................................... .

ARTICOLUL 5
Alte clauze

            5.1. A.N.P.D.C. va suspenda unilateral finantarea proiectului în cazul în care se va constata cã nu sunt respectate prevederile prezentei conventii, pânã la solutionarea problemelor care au determinat aceastã mãsurã.
            5.2. Sumele alocate conform prezentei conventii, care vor fi utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate, precum si sumele rãmase neutilizate vor fi restituite A.N.P.D.C.
            5.3. A.N.P.D.C. poate rezilia unilateral prezenta conventie, dacã constatã cã nu au fost respectati indicatorii de performantã stabiliti.
            5.4. Orice modificare a prezentei conventii se va face prin acordul pãrtilor, cu respectarea legislatiei în vigoare.
            5.5. Solutionarea litigiilor generate de aplicarea prezentei conventii se realizeazã pe cale amiabilã, iar în cazul în care neîntelegerea persistã, competenta apartine instantei judecãtoresti.

ARTICOLUL 6
Durata conventiei

            6.1. Conventia este valabilã pânã la data de .......... .

ARTICOLUL 7
Dispozitii finale

            7.1. Prezenta conventie s-a încheiat astãzi .........., în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantã.
 
Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului
Consiliul Judetean ............../Local al Sectorului .............. 
Presedinte,
..................................
Presedinte,
..................................
Director economic,
..................................
Secretar,
..................................
Director al Directiei juridice,
..................................
Director al D. P. D. C.,
..................................
 
Director economic al D. P. D. C.,
..................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru reorganizarea institutiilor, sectiilor de spital si a celorlalte unitãti de protectie specialã a copilului în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti

            În temeiul prevederilor art. 21 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitãtilor de protectie a copilului,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Institutiile de protectie specialã a persoanelor cu handicap, care asigurã îngrijirea, asistenta, recuperarea sau, dupã caz, reabilitarea copiilor cu handicap, prevãzute în anexa nr. 1, se reorganizeazã în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupã caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în a cãror razã administrativ-teritorialã functioneazã.
            Art. 2. - Unitãtile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, prevãzute în anexa nr. 2, se reorganizeazã în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupã caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în a cãror razã administrativ-teritorialã functioneazã.
            Art. 3. - (1) Unitãtile care îngrijesc copii în regim rezidential si care functioneazã în cadrul unitãtilor de învãtãmânt special, prevãzute în anexa nr. 3, se reorganizeazã în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, dupã caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în a cãror razã administrativ-teritorialã functioneazã.
            (2) Dispozitiile alin. (1) privesc internatele si utilitãtile-anexe din cadrul unitãtilor de învãtãmânt special.
            Art. 4. - (1) Reorganizarea institutiilor, unitãiilor si sectiilor de spital prevãzute în anexele nr. 1, 2 si 3, precum si transferul patrimoniului si al personalului acestora se vor face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin protocol încheiat între consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si autoritãtile în subordinea cãrora au functionat aceste institutii si unitãti.
            (2) În cazul institutiilor, unitãtilor si sectiilor de spital pentru care separarea patrimoniului nu se poate realiza potrivit prevederilor art. 19 si 20 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 192/1999, serviciile publice specializate au obligatia de a proceda la evaluarea si preluarea în sistemul propriu de servicii a copiilor aflati în dificultate din cadrul acestora.
            Art. 5. - Institutiile, unitãtile si sectiile de spital prevãzute în anexele nr. 1 -3 se reorganizeazã în centre de tip familial pentru recuperarea si reabilitarea copiilor cu handicap si handicap sever în centre de îngrijire de zi si recuperare pentru copii cu handicap sau, dupã caz, în alte servicii destinate îngrijirii, reabilitãrii si protectiei drepturilor copilului, fãrã personalitate juridicã, în cadrul serviciilor publice specializate pentru protectia copilului.
            Art. 6. - O datã cu reorganizarea institutiilor, unitãtilor si sectiilor de spital prevãzute la art. 1, 2 si 3 se vor transfera, potrivit dispozitiilor legale, si sursele de finantare destinate functionãrii acestora, prevãzute în bugetele ordonatorilor principali de credite în subordinea cãrora au functionat.
            Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Presedintele Agentiei Nationale
pentru Protectia Drepturilor Copilului,
Teodora Bertzi
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 261.

ANEXA Nr. 1

INSTITUTIILE DE PROTECTIE SPECIALÃ A COPIILOR CU HANDICAP
reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate

Judetul
 Localitatea
Denumirea institutiei
1. Alba
2. Arges 
3. Bacãu
4. Bihor
5. Botosani
Alba Iulia
Vulturesti 
Ghimes-Fãget
Cighid
Ionãseni
Centru-pilot pentru tineri cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap 
Centru-pilot pentru tineri cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap, cu sectie ext. 
- Centru de terapie ocupationalã pentru tineri cu handicap
6. Brasov
7. Brasov 
8. Caras-Severin 
9. Constanta
10. Dolj
11. Giurgiu 
12. Gorj
13. Maramures 
14. Mures 
15. Neamt 
16. Olt 
17. Prahova
18. Prahova 
19. Sãlaj
20. Sibiu 
21. Teleorman
22. Timis
Timisu de Sus
Sercaia
Oravita 
Negru Vodã 
Craiova 
Grãdinari
Bâlteni
Sighetu Marmatiei
Brâncovenesti 
Pãstrãceni
Cezieni
Tãtãrãi
Câmpina
Bãdãcin 
Tãlmaciu
Videle 
Lugoj
Centrul de recuperare pentru copii cu handicap "barza micã" 
Centrul de recuperare pentru copii cu handicap "canaan" 
Centru de recuperare pentru copii cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap 
Centrul-pilot pentru tineri cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap 
Centru-pilot pentru tineri cu handicap 
Centru-pilot pentru tineri cu handicap 
Centru-pilot pentru tineri cu handicap 
Centru-pilot pentru tineri cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap 
Centru de zi de recuperare pentru copii cu handicap 
Centru-pilot pentru tineri cu handicap
Centru de terapie ocupationalã pentru tineri cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap
23. Timis 
24. Timis 
25. Tulcea
26. Vaslui
27. Vaslui
28. Vâlcea
Lugoj
Sãcãlaz
Horia 
Husi 
Giurcani 
Bãbeni
Centrul de zi de neuropsihiatrie "îngerii sperantei" 
Centru de recuperare pentru copii cu handicap 
Centru-pilot pentru tineri cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap
Centru de recuperare pentru copii cu handicap 
Centru de recuperare pentru copii cu handicap
29. Municipiul 
Bucuresti,
sectorul 2
  Centru de recuperare pentru copii cu handicap

ANEXA Nr. 2

UNITÃTILE SAU SECTIILE DE SPITAL
reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate


 
Judetul
Localitatea
Denumirea unitatii
1. Arad Arad Sectia de recuperare pediatricã (distrofici) a Spitalului Clinic Jud. Arad
2. Bacãu Bacãu Sectia de recuperare nutritionalã pediatricã a Spitalului Jud. Bacãu
3.Bacãu
4. Bihor 
5. Bihor 
6. Bihor
7. Brãila 
8. Cãlãrasi 
9. Cluj
10. Cluj
11. Constanta 
12. Constanta
13.Constanta
14. Dolj
Moinesti 
Bratca
Remeti 
Tinca
Bãrãganul 
Cãlãrasi 
Cluj-Napoca 
Cluj-Napoca 
Constanta 
Mangalia 
Mangalia 
Craiova
Sectia de recuperare pediatricã a Spitalului Moinesti 
NPI Bratca
NPI Remeti 
NPI Tinca
Spitalul de recuperare neuropaihomotorie Bãrãganul
Sectia de recuperare pediatricã (Spitalul Jud. Cãlãrasi)
NPI I - Spitalul clinic de copii
NPI II - Spitalul clinic de copii
SRP - Spitalul Clinic Jud. Constanta 
NPI - Spitalul Clinic Jud. Mangalia
Centrul maternal Mangalia 
NPI - Spitalul Clinic nr. 3 "Dr. Victor Babes" Craiova
15. Galati Galati Sectia de balneofizioterapie si recuperare medicalã a Spitalului de pediatrie "sf. ioan"
16. Galati 
17. Galati 
18. Galati
Galati
Galati
Tecuci
Sectia de recuperare neuropsihicã si motorie nr. 1 Galati
Sectia de recuperare NPI nr. 2 Galati
Compartimentul de recuperare a copiilor cu deficiente neuromotorii Tecuci
19. Gorj Târgu Jiu Sectia de recuperare pediatricã (distrofici) a Spitalului 700 Târgu Jiu
20. Harghita
21. Hunedoara
22. Iasi
Miercurea-Ciuc 
Pãclisa
Bivolari
Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc (HIV/SIDA)
Spitalul de neuropsihiatrie infantilã "dr. v. ilea" Pãclisa 
Sectia exterioarã Bivolari a Spitalului de pediatrie "sf. maria" 
23. Iasi
24. Iasi
25. Iasi
26. Ilfov
Iasi
Iasi
Iasi
Vidra
Centrul "gulliver" al Spitalului "sf. maria"
Sectia Galata a Spitalului de psihiatrie Socola
Sectia de terapie nutritionalã a Spitalului "Sf. Maria
Spitalul de copii cu afectiuni cronice (HIV/SIDA) Vidra 
27. Ilfov
28. Mehedinti
Domnesti
Drobeta-Turnu Severin
Spitalul Domnesti
Sectia de recuperare neuropsihomotorie a copilului a Spitalului Judetean Drobeta-Turnu Severin
29. Mures 
30. Olt
Sighisoara 
Corabia
SRP- Spitalul Sighisoara
Sectia de recuperare pediatricã (distrofici) a Spitalului Orãsenesc Corabia
31. Suceava Siret Spitalul de neuropsihiatrie infantilã Siret
32. Timis Lugoj Spitalul de neurologie si psihiatrie pentru copii si adolescenti Lugoj 
33. Timis Recas Spitalul Clinic nr. 3 de Copii "Louis Turcanu" Timisoara, Sectia exterioarã Recas, recuperare NPI
34. Tulcea
35. Tulcea
Tulcea 
Tulcea
Centru de recuperare pediatricã
Centru de recuperare neuropsihomotorie
36. Vâlcea 
37. Vrancea
Râmnicu Vâlcea
Focsani
SRP - Spitalul Judetean Vâlcea
NPI - Spitalul Judetean Focsani
38. Mun.
Bucuresti, 
sectorul 1
  Spitalul Caraiman
39. Mun.
Bucuresti,
sectorul 6
  SRP - Spitalul de Copii Cotroceni

ANEXA Nr. 3

UNITATILE
care îngrijesc copii în regim rezidential si care functioneazã în cadrul unitãtilor de învãtãmânt special, reorganizate în cadrul serviciilor publice specializate

Judetul
Localitatea
Denumirea unitatii
1. Alba
2. Alba
3. Alba
4. Arad
5. Arad 
6. Arad 
7. Arad 
8. Arad
9. Arges
10. Arges
11. Arges
12. Arges 
13. Arges
14. Arges
15. Arges 
16. Arges 
17. Bacãu
Sâncrai 
Abrud 
Blaj 
Ineu 
Siria 
Vãrãdia de Mures
Pietris
Arad 
Valea Mare
Costesti 
Bughea de Jos 
Valea Nandrii
Pitesti
Tigveni 
Câmpulung 
Suici
Bacãu 
Scoalã specialã cu grãdinitã
Centru scolar de recuperare 
Scoalã specialã
Centru scolar 
Scoalã specialã
Scoalã specialã 
Scoalã specialã
Centru scolar pentru nevãzãtori
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã 
Scoalã specialã
Grãdinitã specialã 
Cãmin-scoalã 
Centru scolar
Scoalã profesionalã 
Grãdinitã specialã
18. Bacãu 
19. Bacãu 
20. Bacãu 
21. Bacãu 
22. Bihor 
23. Bihor
24. Bihor
25. Bihor 
26. Bistrita
27. Bistrita
28. Bistrita 
29. Bistrita 
30. Botosani 
31. Botosani
32. Botosani
33. Brãila
34. Brãila
Bacãu 
Comãnesti
Zemes
Bacãu
Popesti 
Tileagd 
Oradea
Oradea 
Beclean
Bistrita-Nãsãud
Bistrita-Nãsãud
Bistrita-Nãsãud
Dorohoi 
Dorohoi 
Dorohoi 
Brãila
Brãila
Scoalã specialã 
Scoalã specialã 
Scoalã specialã
Centru scolar (reeducare)
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoala profesionalã nr. 1 
Scoala profesionalã nr. 2
Grãdinitã specialã 
Scoala specialã nr. 1 
Scoala specialã nr. 2
Centrul "lacrima"
Scoala specialã nr. 1
Scoala specialã nr. 2
Centru de educatie specialã si recuperare a copiilor cu deficiente
Scoalã specialã de bãieti
Scoalã specialã profesionalã
Judetul
Localitatea
Denumirea unitatii
35. Brãila
36. Brãila 
37. Brasov 
38. Brasov 
39. Brasov 
40. Brasov 
41. Buzãu
42. Buzãu 
43. Buzãu 
44. Buzãu
45. Buzãu 
46. Buzãu
47. Cãlãrasi 
48. Caras-Severin 
49. Caras-Severin
50. Caras-Severin 
51. Caras-Severin 
52. Cluj
53. Cluj 
54. Cluj 
55. Cluj
56. Cluj 
57. Cluj 
58. Cluj 
59. Cluj 
60. Cluj 
Brãila 
Brãila 
Brasov 
Fãgãras 
Sãcele
Codlea 
Buzãu 
Buzãu 
Râmnicu Sãrat
Râmnicu Sãrat 
Râmnicu Sãrat 
Buzãu
Fãurei 
Caransebes 
Bocsa 
Resita
Caransebes 
Rãscruci 
Cluj-Napoca 
Cluj-Napoca 
Cluj-Napoca 
Cluj-Napoca 
Cluj-Napoca 
Gilãu
Huedin
Jucu
Scoalã specialã de fete 
Grãdinitã specialã 
Grãdinitã specialã 
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã profesionalã
Scoalã specialã 
Scoala specialã nr. 1
Scoala specialã nr. 3
Scoala profesionalã nr. 1 
Scoala profesionalã nr. 2
Liceul pentru deficienti de vedere
Scoala specialã nr. 2
Scoalã specialã 
Scoalã specialã 
Centrul "primãvara" 
Cãmin-scoalã
Scoalã specialã
Grãdinitã specialã
Scoala specialã pentru surzi nr. 1 
Scoala specialã pentru surzi nr. 2 
Scoalã profesionalã specialã
Liceul pentru deficienti de vedere 
Casã de copii cu scoalã ajutãtoare 
Casã de copii cu scoalã ajutãtoare
Cãmin-scoalã
61. Constanta 
62. Constanta 
63. Constanta
64. Constanta 
65. Constanta 
66. Covasna
67. Dâmbovita 
68. Dâmbovita
69. Dâmbovita
70. Dâmbovita 
71. Dâmbovita 
72. Dolj 
73. Dolj
74. Dolj 
75. Dolj 
76. Dolj 
77. Dolj 
78. Galati
79. Galati
80. Galati 
81. Galati 
82. Galati 
83. Giurgiu 
84. Gorj
85. Harghita
86. Harghita
Constanta 
Constanta 
Mangalia 
Constanta 
Techirghiol
Olteni 
Cobia 
Dragodana 
Dragodana
Târgoviste 
Gura Ocnitei 
Craiova 
Craiova 
Craiova 
Craiova
Filiasi 
Segarcea 
Galati
Galati 
Tecuci 
Ghidigeni 
Galati
Giurgiu 
Târgu Jiu
Bilbor
Ocland
Scoala specialã nr. 1 
Scoala specialã nr. 2
Scoala specialã - Sanatoriul Mangalia 
Scoalã profesionalã
Scoalã-sanatoriu Techirghiol
Scoalã specialã (casã de copii cu scoalã ajutãtoare) 
Centrul scolar nr. 9
Scoalã specialã de fete 
Grãdinitã specialã 
Scoalã specialã de bãieti
Centrul medical de recuperare neuromotorie Gura Ocnitei 
Scoala specialã "sf. mina"
Scoala specialã "sf. vasile"
Centrul scolar pentru surzi 
Scoala specialã "regina maria" 
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoala ajutãtoare nr. 2
Scoala specialã de surzi "p.p. neveanu" 
Scoalã specialã
Cãmin-scoalã 
Scoala profesionalã "Simion Mehedinti"
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Judetul
Localitatea
Denumirea unitatii
87. Harghita 
88. Hunedoara 
89. Hunedoara
90. Hunedoara 
91. Hunedoara 
92. Hunedoara 
93. Iasi 
94. Iasi 
95. Iasi 
96. Iasi 
97. Iasi 
98. Iasi 
99. Iasi 
100. Iasi 
101. Ialomita 
102. Ialomita
103. Ialomita
104. Ialomita
105. Ialomita 
106. Ilfov 
107. Ilfov 
108. Ilfov 
109. Maramures
110. Maramures
111. Maramures
112. Maramures
113. Mehedinti
Miercurea Ciuc
Pesteana 
Sãcel
Pãclisa 
Bretea Streiului 
Simeria Veche 
Târgu Frumos 
Târgu Frumos 
Miclãuseni
Iasi
Iasi 
Târgu Frumos
Iasi
Pascani
Fierbinti-Târg 
Slobozia 
Slobozia 
Slobozia 
Movila
Afumati 
Tâncãbesti 
Peris
Baia Mare
Târgu Lãpus 
Baia Mare
Gârdani 
Drobeta-Turnu Severin
Scoala profesionalã specialã "sf. ana"
Scoalã specialã
Scoalã specialã 
Scoalã specialã
Scoalã specialã profesionalã
Centru de pedagogie curativã 
Scoalã specialã de bãieti 
Scoalã profesionalã de bãieti 
Scoalã profesionalã de fete 
Scoalã specialã cu casã de copii
Scoalã profesionalã specialã pentru surzi 
Scoala specialã Moldova (nevãzãtori) 
Grupul scolar "ion holban"
Scoalã specialã
Scoalã specialã 
Scoalã specialã 
Grãdinitã specialã 
Cãmin-scoalã 
Scoalã specialã
Centrul scolar special nr. 2 
Scoala specialã nr. 12 
Scoala specialã nr. 13 
Grãdinitã specialã
Scoalã specialã 
Scoala specialã nr. 2 
Scoalã specialã 
Scoalã ajutãtoare
114. Mures 
115. Mures
116. Mures
117. Neamt 
118. Neamt
119. Neamt
120. Neamt 
121. Neamt
122. Olt 
123. Olt 
124. Olt 
125. Olt 
126. Prahova 
127. Prahova 
128. Prahova 
129. Prahova 
130. Prahova 
131. Prahova
132. Prahova
133. Sãlaj 
134. Sãlaj 
135. Sãlaj 
136. Sãlaj 
137. Satu Mare
Reghin
Târgu Mures 
Târgu Mures 
Târgu Neamt
Stefan cel Mare 
Roman
Piatra-Neamt
Pãstrãveni 
Bals
Bals
Bals 
Slatina 
Câmpina 
Breaza 
Vãlenii de Munte
Filipestii de Târg 
Plopeni
Nedelea 
Ploiesti 
Simleu Silvaniei
Zalãu
Zalãu
Nusfalãu
Carei
Scoalã profesionalã specialã 
Grãdinitã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã profesionalã specialã 
Scoalã specialã
Scoala ajutãtoare "Alexandru Rosca" 
Centru de recuperare
Scoalã specialã ajutãtoare
Scoala profesionalã specialã nr. 1
Scoala profesionalã specialã nr. 2
Grãdinitã pentru copii cu deficiente 
Grãdinitã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã profesionalã specialã
Centru scolar special 
Scoala specialã nr. 1
Scoalã specialã
Scoala "speranta"
Scoala profesionalã nr. 13
Cãmin-scoalã pentru copii cu deficientã mentalã severã 
Scoalã specialã profesionalã
Judetul
Localitatea
Denumirea unitatii
138. Satu Mare
139. Satu Mare 
140. Satu Mare 
141. Satu Mare 
142. Satu Mare
143. Sibiu
144. Sibiu 
145. Sibiu 
146. Sibiu
147. Suceava 
148. Suceava 
149. Suceava 
150. Suceava
151. Suceava
152. Teleorman 
153. Teleorman
154. Timis
155. Timis
156. Timis
157. Timis
158. Timis
Apa
Cãuas
Nisiperii
Satu Mare
Satu Mare
Medias
Turnu Rosu
Sibiu
Dumbrãveni
Suceava
Gura Humorului
Zvoristea
Bivolãria
Fãlticeni
Alexandria
Plosca
Lugoj
Neveanu
Timisoara
Timisoara
Timisoara
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoala specialã nr. 1
Grãdinitã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã specialã (deficienti de auz)
Grupul scolar special "tudor vladimirescu"
Scoalã profesionalã
Centru scolar
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Grãdinitã specialã
Scoalã specialã de fete
Scoalã specialã de bãieti
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Scoalã profesionalã specialã
Scoalã specialã de ambliopi
Scoala specialã "Constantin Bufan"
159. Tulcea
160. Tulcea
161. Tulcea 
162. Tulcea
163. Vâlcea 
164. Vâlcea
165. Vâlcea
166. Vaslui
167. Vaslui 
168. Vaslui 
169. Vaslui 
170. Vrancea 
171. Vrancea
172. Vrancea
Tulcea
Isaccea
Tulcea
Zebil
Bãbeni I
Bãbeni
Bistrita
Negresti
Bogesti
Husi
Vaslui
Mihãlceni
Mãicãnesti
Focsani
Grãdinitã specialã cu internat
Scoalã specialã cu internat
Scoalã specialã cu internat
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Grãdinitã specialã
Centru scolar
Scoalã ajutãtoare
Scoalã ajutãtoare
Scoalã profesionalã specialã
Scoalã pentru surzi
Scoalã specialã
Scoalã specialã
Centrul scolar "elena doamna"
173. Mun. Bucuresti,
sectorul 4
174. Mun. Bucuresti,
sectorul 1
Scoala specialã nr. 6 "Sf. Nicolae"

Scoala specialã nr. 8

175. Mun. Bucuresti, 
sectorul 6
176. Mun. Bucuresti, 
sectorul 1
Scoala specialã nr. 11

Scoala pentru surzi nr. 1

177. Mun. Bucuresti,
sectorul 6
178. Mun. Bucuresti, 
sectorul 2
Scoala pentru surzi nr. 2

Scoalã pentru ambliopi

179. Mun. Bucuresti, 
sectorul 2
180. Mun. Bucuresti,
sectorul 2
Centrul scolar nr. 3

Centrul scolar nr. 1

181. Mun. Bucuresti,
sectorul 2
182. Mun.Bucuresti, 
sectorul 2
Scoalã pentru hipoacuzici

Grãdinita pentru hipoacuzici nr. 65

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor mãsuri pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse
la iazul de decantare Novãt de la Sucursala minierã Borsa a Companiei Nationale "remin"- S.A. Baia Mare

            În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutia României,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã categoriile de cheltuieli de capital pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse la iazul de decantare Novãt de la Sucursala minierã Borsa a Companiei Nationale "remin"-S.A. Baia Mare în luna martie 2000, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Elaborarea documentatiilor tehnico-economice si executia lucrãrilor se vor contracta de cãtre beneficiar Compania Nationalã "remin"-S.A. Baia Mare cu agentii economici de profil, în conditiile art. 16 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicatã, cu modificãrile ulterioare, coroborat cu art. 15.1 lit. b) din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea proiectãrii investitiilor publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 727/1993, cu modificãrile ulterioare, si cu art. 8.2 lit. p) din Regulamentul privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea investitiilor, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 592/1993, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 3. - Pânã la elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice, potrivit legii, se aprobã deschiderea finantãrii si începerea lucrãrilor pe bazã de liste de lucrãri estimate cantitativ si valoric. Decontarea lucrãrilor executate se va face pe baza situatiilor de lucrãri executate, însusite de beneficiar.
            Art. 4. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã acorde un împrumut temporar Ministerului Industriei si Comertului pentru finantarea lucrãrilor prevãzute la art. 1, în sumã de 12,0 miliarde lei, din contul general al trezoreriei Statului, cu termen de rambursare la data de 31 mai 2000.
            Art. 5. - Suma împrumutatã se pune la dispozitie în totalitate de cãtre Ministerul Finantelor, Ministerului Industriei si Comertului pentru Compania Nationalã "remin"-S.A. Baia Mare.
            Art. 6. - Pentru împrumutul acordat potrivit art. 4 se va percepe o dobândã stabilitã prin conventia ce urmeazã sã se încheie între Ministerul Finantelor si Ministerul Industriei si Comertului, pentru Compania Nationalã "remiri"-S.A. Baia Mare, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 7. - Dupã aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2000 se suplimenteazã bugetul Ministerului Industriei si Comertului din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma necesarã pentru rambursarea împrumutului - din contul general al trezoreriei statului si pentru plata dobânzii aferente.
            Art. 8. - Ministerul Finantelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Industriei si Comertului pe anul 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Sorin Potânc,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 262.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând categoriile de cheltuieli de capital pentru înlãturarea efectelor calamitãtilor naturale produse la iazul de decantare Novãt de la Sucursala minierã Borsa a Companiei Nationale "remin" - S.A. Baia Mare


 
Nr.
crt.
Denumirea lucrarii
Valoarea totalã estimatã
(milioane lei)
1. Refacere baraj exfiltratii, inclusiv terasamente si statia de pompe ape limpezi 3.600
2. Refacere baraj picior aval, inclusiv terasamente 1.400
3. Refacere baraj principal, inclusiv terasamente 3.800
4. Repunere în functiune iaz de avarie Valea Colbului 3.000
5. Proiectare, expertizare 200
  TOTAL: 12.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1.001/1999
pentru acordarea unui împrumut municipiului Bucuresti din disponibilitãtile contului general al trezoreriei statului

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 1.001/1999 pentru acordarea unui împrumut municipiului Bucuresti din disponibilitãtile contului general al trezoreriei statului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 602 din 9 decembrie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Rambursarea împrumutului se va efectua esalonat pânã la data de 30 iunie 2000, conform graficului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre."
            2. Anexa se înlocuieste cu anexa la prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 263.

ANEXÃ

GRAFICUL
de rambursare a împrumutului în sumã de 286,0 miliarde lei
 

Data rambursãrii
Suma de rambursat
(miliarde lei)
30 noiembrie 1999
25,0
31 decembrie 1999
35,0
31 ianuarie 2000
10,0
29 februarie
20,0
31 martie 2000
50,0
30 aprilie 2000
50,0
31 mai 2000
50,0
30 iunie 2000
46,0
TOTAL:
286,0

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unor imobile, proprietate publicã a statului, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei

            În temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilelor, proprietate publicã a statului, situate în localitatea Buzias, judetul Timis, împreunã cu terenurile aferente, având datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrãrii în  vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii nationale,
Mircea Plângu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 264.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor, proprietate publicã a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apãrãrii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei


 
Nr.
crt.
Locul unde este situat imobilul care se transmite
Persoana juridicã de la care se transmite imobilul
Persoana juridicã la care se transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului
1. Orasul Buzias, Str. Florilor nr. 6, judetul Timis Ministerul Apãrãrii Nationale Ministerul Justitiei - suprafata totalã construitã = 30.607 m2
- suprafata totalã desfãsuratã = 35.137 m2
Terenul aferent. inclusiv constructiile:
- suprafata = 335.780 m2
2. Orasul Buzias, judetul Timis Ministerul Apãrãrii Nationale Ministerul Justitiei - suprafata totalã construitã = 719 m2
- suprafata totalã desfãsuratã = 897 m2
Terenul aferent. inclusiv constructiile:
- suprafata = 1.464.972 m2
3. Orasul Buzias, judetul Timis Ministerul Apãrãrii Nationale Ministerul Justitiei - suprafata totalã construitã = 1.371 m2 
- suprafata totalã desfãsuratã = 1.371 m2 
Terenul aferent inclusiv constructiile: 
- suprafata = 299.400 m2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea etapei a II-a de disponibilizare în baza Ordonantei de urgentã
a Guvernului nr. 98/1999, conform Programului de restructurare a Societãtii Nationale "romarm" - S.A. Bucuresti

            Ministrul industriei si comertului
            în baza Programului de restructurare a Societãtii Nationale Romarm" - S.A. Bucuresti pentru perioada 1999-2000, aprobat prin Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 274/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 13 octombrie 1999,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 174/2000 privind unele mãsuri de aplicare a prevederilor art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a patrimoniului din sectorul productiei de apãrare,
            având în vedere situatia din industria de apãrare cu privire la neîncãrcarea cu activitãti a personalului existent ca urmare a concentrãrii activitãtilor productive pe tipuri de capacitãti si a reorganizãrii fluxurilor de fabricatie, precum si a redimensionãrii întregului sector al industriei de apãrare,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) si ale art. 7 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, precum si al Hotãrârii Adunãrii generale a actionarilor Societãtii Nationale "romarm" S.A. Bucuresti nr. 3/2000,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - (1) Se aprobã aplicarea mãsurilor cuprinse în Programul de restructurare a Societãtii Nationale "romarm" S.A. Bucuresti - etapa a II-a, cu diminuarea numãrului de personal al Societãtii Naiionale "romarm" - S.A. Bucuresti cu 7.900 de persoane.
            (2) Fisa-sintezã - parte integrantã a Programului de restructurare a Societãti Nationale "romarm" - S.A. Bucuresti - este redatã în anexa*) la prezentul ordin.
            Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiazã de prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999.
            Art. 3. - Societatea Nationalã "romarm" - -S.A. Bucuresti va participa la sprijinirea serviciilor privind consilierea si orientarea profesionalã a salariatilor disponibilizati.
            Art. 4. - Societatea Nationalã "romarm" - S.A. Bucuresti si Directia specialã din cadrul Ministerului Industriei si Comertului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu.

Bucuresti, 6 aprilie 2000.
Nr. 96.*) Anexa se comunicã numai institutiilor interesate.