MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 172    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 21 aprilie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

 
            54. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mãrci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de cãtre Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar românesc

            119. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mãrci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de cãtre Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar românesc

            55. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

            120. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

            56. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02 „Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului“, semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeanã

            121. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02 „Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului“, semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeanã

            89. - Decret privind conferirea post mortem a Ordinului national Steaua României în grad de Mare ofiter

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            34. - Ordonantã de urgentã privind produsele agroalimentare ecologice

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentâ a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea
Ministerului Finantelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mãrci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de cãtre Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii
cu capital majoritar românesc

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 153 din 19 octombrie 1999 privind autorizarea Ministerului Finanielor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane  mãrci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de cãtre Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar românesc, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 21 octombrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 21 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art.. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VÃCÃROIU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 19 aprilie 2000.
Nr. 54.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentãa Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mãrci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de cãtre Kreditanstalt für Wiederaufbau pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar românesc

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 153/1999 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un împrumut extern în valoare de 50 milioane mãrci germane pentru Banca de Export-Import a României (EXIMBANK) - S.A., acordat de cãtre Kreditanstalt für Wiederaufbau, pentru realizarea programului de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii cu capital majoritar românesc, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 119.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socialã al Corisiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 72 din 27 august 1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, emisã în temeiul art. 1 lit. C pct. 32 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 31 august 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 19 aprilie 2000.
Nr. 55.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/1999
pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

            Îri temeiul art. 77 alin. (1) si a) art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 72/1999. pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Fondul de Dezvoltare Socialã al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 120.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 156/1999
pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare R0 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti 1a 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeanã

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 156 din 19 octombrie 1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeanã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 25 octombrie 1999.
            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 februarie 2000, cu respectarea prevedorilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ

Bucuresti, 19 aprilie 2000.
Nr. 56.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02
"Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeanã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e e r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 156/1999 pentru ratificarea Addendumului la Memorandumul de finantare RO 9803.02 "Sprijin pentru reforma din domeniul protectiei copilului", semnat la Bucuresti la 15 iulie 1999 între Guvernul României si Comisia Europeanã, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 121.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea post mortem a Ordinului national Steaua României în grad de Mare ofiter

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. I din Legea nr. 77/1999 privind reinstituirea Ordinului national Steaua României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se conferã post mortem lui Sorin Moisescu, fost presedinte al Curtii Supreme de Justitie, Ordinul national Steaua României în grad de Mare ofiter, pentru rolul activ pe care l-a avut în edificarea democratiei si a statului de drept în România, pentru contributia sa deosebitã la lupta împotriva coruptiei si a crimei organizate, pentru eliminarea ingerintelor pditice în actul de justitie si ridicarea prestigiului acestuia.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 7 aprilie 2000.
Nr. 89.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind produsele agroalimentare ecologice

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 
            Art. 1. - (1) Productia ecolgicã, în întelesul prezentei ordonante de urgentã, înseamnã obtinerea de produse agroalimentare fãrã utilizarea produselor chimice de sintezã, în conformitate cu regulile de productie ecologicã stabilite în prezenta ordonantã de urgeniã, care respectã standardele, ghidurile si caietele de sarcini nationale si sunt atestate de un organism de inspectie si certificare - înfiintat în acest scop.
            (2) Productia agroalimentãrã ecologicã are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate si echilibrate, care asigurã protejarea resurselor naturale si sãnãtatea consumatorilor.
            (3) Organismele modificate genetic si derivatele lor nu sunt permise în productia agroalimentarã ecologicã.
            Art. 2. - (1) Prezenta ordonantã de urgentã se referã la produsele obtinute si etichetate astfel încât sã informeze cumpãrãtorul cã produsul si/sau, dupã caz, ingredientele din produs au fost obtinute în conformitate cu metode de productie ecologicã; si anume:
            a) produsele vegetale primare neprocesate, animalele si produsele animaliere neprocesate;
            b) produsele de origine vegetalã si animalã procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetalã si/sau de origine animalã;
            c) furajele, furajele compuse si materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a).
            (2) Pentru punerea în aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã se înfiinteazã Autoritatea Nationalã a Produselor Ecologice, denumitã în continuare A.N.P.E., ca serviciu de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, care asigurã respectarea prevederilor legale specifice si controlul privind metodele de productie ecologicã a produselor agroalimentare.
            (3) În realizarea obiectului sãu de activitate A.N.P.E. are urmãtoarele atributii principale:
            a) elaboreazã Programul national privind agricultura ecologicã;
            b) initiazã, prin Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, proiecte de acte normative privind agricultura ecologicã;
            c) emite si revizuieste periodic caietele de sarcini-cadru pentru produsele prevãzute la alin. (1), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei;
            d) elaboreazã reguli si norme de control, de certificare si cornercializare a produselor agroalimentare ecologice, în concordantã cu reglementãrile organismelor internationale, în domeniu la care România este parte;
            e) înregistreazã si tine evidenta la zi a operatorilor, personae fizice si juridice, care produc, preparã sau importã/exportã produse alimentare în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã;
            f) acrediteazã persoane fizice si iuridice din sectorul public si privat pentru efectuarea inspectiei si a testelor de calitate pentru productia ecologicã;
            g) controleazã si supravegheazã activitatea organismelor de inspectie si certificare acreditate;
            h) aprobã Programul de inspectie si certificare propus de organismele acreditate;
            i) retrage acreditarea organismelor de inspectie si certificare care nu respectã normele prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã si reglementãrile adoptate în temeiul acesteia;
            j) asigurã legãtura cu organismele internationale specializate în domeniul agriculturii ecologice;
            k) organizeazã programe de formare si pregãtire a operatorilor din agricultura ecologicã.
            (4) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei este abilitat sã adopte reglementãri armonizate cu normele si standardele ecologice comunitare.

CAPITOLUL II
Definirea termenilor de specialitate

            Art. 3. - Termenii de specialitate utilizati în prezenta ordonantã de urgentã si în reglementãrile adoptate în temeiul acesteia se definesc dupã cum urmeazã:
            a) productie - actiunile necesare efectuate într-o unitate/fermã agricolã sau alimentarã în scopul obtinerii de produse agroalimentare ecologice;
            b) preparare - toate operatiunile de conservare si/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea si tãierea animalelor, ambalarea si/sau modificãrile fãcute pe etichetele de prezentare a metodei de productie ecologicã a produselor proaspete, conservate si/sau procesate
            c) etichetare - mentiunile, indicatiile, mãrcile de fabricã sau de comert, imaginile reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda; care însotesc produsele prevãzute la art. 2 alin. (1);
            d) operator - orice persoanã fizicã sau juridicã, care produce, preparã, importã/exportã si/sau comercializeazã produse agroalimentare ecologice;
            e) comercializare - detinerea sau expunerea în vederea vânzãrii, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalitãti de plasare pe piatã a produselor agroalimentare ecologice;
            f) ingredient - orice substantã sau material care intrã ca accesoriu în compozitia unui aliment pentru a-i conferi anumite calitãti;
           g) produse pentru protectia plantelor - orice substantã care asigurã, în combinatie chimicã sau în orice altã formulã, si este utilizatã în protectia plantelor, astfel cum este definitã în Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dãunãtorilor si buruienilor în agriculturã si silviculturã, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 85/1995;
            h) productie animalierã - productia de animale domestice si acvatice crescute în ape dulci si sãrate, cu exceptia animalelor sãlbatice;
            i) organisme modificate genetia si derivatele lor - organisme obtinute prin tehnici prin care materialul genetic a fost modificat într-un mod nenatural prin reproducere/recombinare, cu exceptia celor obtinute prin conjugare, transductie si hibridare;
            j) agenti de curãtare (detergenti) - substante si preparate care sunt utilizate în operatiunile de spãlare a produselor mentionate la art. 2 alin. (1) lit. a);
            k) unitate/fermã de productie ecologicã - unitate, si/sau fermã care respectã regulile prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã;
            l) materie primã - produse de origine vegetalã sau animalã, în stare naturalã, proaspãtã, conservatã sau produsele derivate din prelucrarea industrialã a acestora, precum si substantele organice si anorganice care contin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor;
            m) furaje compuse - amestecuri de materie primã furajerã, continând sau nu aditivi, destinate furajãrii animalelor;
            n) aditivi - substante sau preparate care intrã în componenta furajelor;
            o) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajãrii animalelor, obtinute în conformitate cu regulile de productie prevãzute la art. 4 si 5;
            p) furaje sau materiale furajere în curs de transformare produse destinate furajãrii animalelor, care respectã regulile de productie prevãzute la art. 4 si 5, cu exceptia perioadei de conversie;
            r) furaje sau materiale furajere conventionale - produse destinate furajãrii animalelor, care nu fac parte din categoriile mentionate la lit. o) si p);
            s) Autoritatea Nationalã a Produselor Ecologice (A.N.P.E.) autoritatea nationalã care stabileste normele si standardele de productie, prelucrare si comercializare a produselor agroalimentare ecologice;
            s1) certificare - procedura prin care organismele de inspectie si certificare acreditate furnizeazã o atestare scrisã din care sã rezulte cã produsele agroalimentare ecologice sau sistemele de control al acestora sunt conforme cu metodele folosite în agricultura ecologicã;
            t) organism de inspectie si certificare - orice persoanã fizicã sau juridicã, de stat sau privatã, autorizatã sau acreditatã, dupã caz, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin A.N.P.E, cu atributia de a verifica dacã un produs vândut sau etichetat ca ecologic este obtinut, preparat, ambalat, manipulat; comercializat, importat sau exportat în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentã;
            t) acreditare oficialã - procedura prin care A.N.P.E. recunoaste unei persoane fizice sau juridice competenta de a furniza servicii de inspectie si certificare;
            u) produse pentru medicina veterinarã - orice substantã sau produs autorizat, folosit pentru prevenirea sau combaterea bolilor la animale, în conformitate cu prevederile Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrite ulterioare.

CAPITOLUL III
Reguli de productie ecologicã

            Art. 4. - Metodele de productie ecologicã utilizate în obtinerea produselor mentionate la art. 2 alin. (1) trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) respectarea principiilor productiei ecologice;
            b) neutilizarea de fertilizatori si amelioratari ai solului, pesticide, materiale furajere, aditivi alimentari, ingrediente pentru prepararea alimentelor, substante folosite în alimentatia animalelor, substante ajutãtoare pentru pregãtirea furajelor, produse pentru curãtarea si dezinfectarea adãposturilor pentru animale si de alte produse, decât a acelor produse permise sã fie folosite în agricultura ecologicã;
            c) folosirea de seminte sau material vegetativ sãditor obtinut prin metode de produciie ecologicã.
            Art. 5. - (1) Principiile de bazã ale productiei agroalimentare ecologice sunt:
            - eliminarea oricãrei tehnologii poluante;
            - realizarea structurilor de productie si a asolamentelor, in cadrul cãrora rolul principal îl detin rasele, speciile si soiurile cu înaltã adaptabilitate;
            - sustinerea continuã si ameliorarea fertilitãtii naturale a solului;
            - integrarea cresterii animalelor în sistemul de productie a plantelor si produselor din plante;
            - utilizarea economicã a resurselor energetice conventionale si  înlocuirea acestora în mai mare mãsurã prin utilizarea rationalã a produselor secundare refolosibile;
            - aplicarea unor tehnologii atât pentru cultura plantelor, cât si pentru cresterea animalelor, care sã satisfacã cerintele speciilor, soiurilor si raselor.
            (2) Conversia productiei conventionale la cea ecologicã va avea în vedere realizarea unui agrosistem viabil si durabil. Întreaga unitate, fermã sau o parcelã din fermã, incluzând cresterea animalelor, trebuie sã fie transformatã în concordantã cu standardele ecologice nationale si internaiionale într-o anumitã perioadã.
            (3) Duratã perioadei de conversie va fi de:
            - 2 ani pentru culturile de câmp anuale;
            - 3 ani pentru culturile perene si plantatii;
            - 2 ani pentru pajisti si culturi furajere;
            - 12 luni pentru vite pentru carne;
            - 6 luni pentru rumegãtoare mici si porci;
            - 12 sãptãmâni pentru animale de lapte;
            - 10 sãptãmâni pentru pãsãri pentru productia de ouã sau carne, cumpãrate la vârsta de 3 zile;
            - 1 an pentru albine, dacã familia a fost cumpãratã din stupine conventionale.
            (4) Organismele de inspectie si certificare, cu aprobarea A.N.P.E. pot, în cazuri speciale, sã prelungeascã sau sã reducã durata perioadei de conversie.
            (5) Regulile detaliate privind principiile productiei ecologice pentru plante si produse din plante, animale si produse animaliere, apiculturã si produse apicole, precum si lista cuprinzând produsele permise sã fie utilizate în agricultura ecologicã, ingredientele si metodele de prelucrare care pot fi utilizate în prepararea alimentelor vor fi aprobate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentã.
            (6) În stabilirea regulilor de productie prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã s-a avut în vedere respectarea principiilor productiei agroalimentare ecologice cuprinse în Reglementarea Consiliului Europei (CEE) nr. 2092/91 din 24 iunie 1991 si în amendamentele la aceasta, Reglementarea Consiliului Europei (CE) nr. 1804l99 din 19 iulie 1999, precum si în reglementãrile Federatiei Internationale a Miscãrilor pentru Agricultura Organicã (IFOAM)

CAPITOLUL IV
Etichetarea

            Art. 6. - (1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare. Eticheta indicã în mod obligatoriu urmãtoarele:
            a) numele si adresa producãtorului sau prelucrãtorului;
            b) denumirea produsului, inclusiv metoda de productie ecologicã utilizatã;
            c) numele si marca organismului de inspectie si certificare;
            d) conditiile de pãstrare;
            e) termenul minim de valabilitate;
            f) interzicerea depozitãrii în acelasi spatiu a produselor ecologice alãturi de alte produse.
            (2) Etichetele vor cuprinde o siglã specificã produselor ecologice controlate, înregistratã la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mãrci, emisã si aplicatã pe baza sistemului de certifiaare, indicând cã produsul respectiv este conform cu regulile de productie ecologicã.
            (3) Este interzis ca pe etichetã sã aparã alte mentiuni în afara celor prevãzute la alin. (1).
            (4) Regulile specifice privind etichetarea produselor agroalimentare ecologice, armonizate cu reglementãrile Uniunii Europene, vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

CAPITOLUL V
Sistemul de inspectie si certificare

            Art. 7. - (1) Orice, operator de produse agroalimentare ecologice trebuie sã înregistreze aceastã activitate la A.N.P.E. si sã se supunã controlului unui organism de inspectie si certificare acreditat.
            (2) Înregistrarea de cãtre A.N.P.E. a operatorilor de produse agroalimentare ecologice se va face, pe baza unei notificãri a acestora, care va cuprinde urmãtoarele mentiuni:
            - numele si adresa operatorului;
            - amplasarea incintelor si a parcelelor unde se desfãsoarã operatiunile;
            - natura operatiunilor si a produselor;
            - angajamentul operatorului pentru efectuarea operatiunilor în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 si 9. În cazul unitãtilor/fermelor de productie operatorul va indica data la care înceteazã cultivarea produselor a cãror utilizare pe parcelele respective nu este compatibilã cu prevederile art. 4 si 5;
            - numele organismului de inspectie si certificare la care operatorul se înregistreazã pentru inspectia unitãtii/fermei sale.
            Art. 8. - (1) Inspectia si controlul operatorilor de produse agroalimentare conform art. 2 alin. (1) se vor face de organisme de inspectie si certificare - persoane fizice si juridice din sectorul public si privat - acreditate de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin A.N.P.E.
            (2) Cerintele de inspectie si mãsurile de precautie în cadrul programului de inspectie, precum si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.
            (3) Organismele de inspectie si certificare trebuie sã respecte cu strictete confidentialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a retelelor si a operatiunilor efectuate de operatorii, de produse agroalimentare.
            (4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspectie si certificare poate apãrea mentiunea "Agricultura ecologicã Ecorom - Sistem de control RO", în urmãtoarele conditii:
            a) au fost obtinute prin metodele de productie ecologicã prevãzute la art. 4 si sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6;
            b) au fãcut obiectul inspectiei pe tot parcursul ciclului de productie, preparare si comercializare. Pentru productia animalierã inspectiile se vor efectua în toate stadiile de productie, sacrificare, tãiere si pânã la vânzarea cãtre cumpãrãtor;
            c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supusi controlului de cãtre organismele de inspectie si certificare acreditate;
            d) sunt ambalate si transportate la punctul de comercializare în ambalaje închise.
            (5) Regulile detaliate privind sistemul de inspectie si certificare si conditiile de acreditare a organismelor de inspectie si certificare vor fi stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, prin ordin al ministrului.

CAPITOLUL VI
Importul si exportul

            Art. 9. - Regulile privind organizarea controlului la importul si exportul produselor agroalimentare ecologice se vor adopta de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, la propunerea A.N.P.E., cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare.

CAPITOLUL VII
Sanctiurii

            Art. 10. - (1) Organismele de inspectie si certificare acreditate vor retrage operatorului care nu respectã prevederile art. 4 si 6 dreptul de aplicare a etichetelor pe produs.
            (2) În cazul nerespectãrii repetate de cãtre operator a prevederilor mentionate la alin. (1) organismul de inspectie si certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza meniunea prevãzutã la art. 8 alin. (4) pentru o perioadã stabilitã de A.N.P.E.
            Art. 11. - (1) Constituie contraventii sãvãrsirea urmãtoarelor fapte, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie considerate infractiuni:
            a) nerespectarea de cãtre producãtor, procesator sau comerciant a contractelor încheiate cu organismele de inspectie si certificare;
            b) nerespectarea de cãtre producãtor, procesator sau comerciant a caietelor de sarcinii, ghidurilor si a standardelor de productie ecologicã;
            c) comercializarea de produse care nu sunt obtinute prin metode de productie ecologicã si care nu sunt supuse sistemului de inspecrie si certificare acreditat;
            d) lipsa evidentei producerii, tranzactiilor si a stocurilor produselor ecologice;
            e) refuzul operatorului de a prezenta documentele si evidentele prevãzute la lit. d) la cererea organului de control desemnat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
            (2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) se sanctioneazã cu amendã de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            (3) Constatarea contradentiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul de specialitate împuternicit de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
            Art: 12. - (1) Contraventiilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            (2) Valoarea amenzilor prevãzute la art. 11 alin. (2) va putea fi actualizatã prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 13. - În termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu
secretar de stat

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 34.