MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 174    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 24 aprilie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            266. - Hotãrâre privind transmiterea în administrarea Directiei Generale a Vãmilor a unor imobile situate în orasul Siret, judetul Suceava

            267. - Hotãrâre privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 947/1999 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietãtii de Stat privind vânzarea cãtre asociatia formatã din salariatii si pensionarii cu ultimul loc de muncã la Societatea Nationalã de Telecomunicatii „Romtelecom“ - S.A. a unui pachet de actiuni detinute de stat la Societatea Nationalã de
Telecomunicatii „Romtelecom“ - S.A.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

            3. - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, emise de Banca Nationalã a României si de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare

            4. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea în administrarea Directiei Generale a Vãmilor
a unor imobile situate în orasul Siret, judetul Suceava

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea terenului, proprietate publicã a statului, în suprafatã de 5,11 ha, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Societãtii Comerciale Bogdãnia" - S.A. Rãdãuti în administrarea Directiei "
Generale a Vãmilor.
            Art. 2. - Se aprobã transmiterea fãrã platã a imobilului, constructii si terenul aferent, proprietate publicã a statului, în suprafatã totalã de 1,64 ha, satuat în orasul Siret, judetul Suceava, având datele de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Ministerului de Interne în administrarea Directiei Generale a Vãmilor.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevãzute la între pãrti, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în art. 1 si 2 se va face pe bazã de protocoale încheiate vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 266.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilelor situate în orasul Siret, judetul Suceava, care se transmit în administrarea Directiei Generale a Vãmilor
 

Nr.
crt.
Locul unde este situat imobilul care se transmite
Persoana juridicã de la care se transmite imobilul
Persoana juridicã la care se transmite imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului
1. Teren Societatea Directia Comercialã Generalã Bogdãnia" - S.A. Rãdãuti  Directia Generalã a Vãmilor Parcela A74 = 1,45 ha
A84 = 2,40 ha
CCBO = 1,26 ha
Suprafata totalã = 5,11 ha
2. Teren proprietate de stat Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Parcela CC8O = 0,895 ha
CC = 0,75 ha
Suprafata totalã = 1,64 ha 
3. Clãdire PCTF Siret Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 1.047,3 m2
4. Centralã termicã PCTF Siret Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 75,6 m2
5. Douã WC exterioare  Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 15 m2 fiecare
6. Statie de clorinare Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 20,6 m2
7. Adãpost pentru grup electrogen Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 20 m2
8. Magazie pentru combustibil Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 40 m2
9. Douã cabine de control Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 33 m2 fiecare
10. Douã cabine de pazã Ministerul de Interne Directia Generalã a Vãmilor Suprafata = 12,9 m2 fiecare

HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 947/1999
pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietãtii de Stat privind vânzarea cãtre asociatia formatã din salariatii si pensionarii cu ultimul loc de muncã la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A. a unui pachet de actiuni detinute de stat la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 947/1999 pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietãtii de Stat privind vânzarea cãtre asociatia formatã din salariatii si pensionarii cu ultimul loc de muncã la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" S.A. a unui pachet de actiuni detinute de stat la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 17 noiembrie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - (1) Fondul Proprietãtii de Stat este mandatat sã vândã un pachet de actiuni reprezentând cel mult 5% din valoarea totalã a capitalului social al Societãtii Nationale de Telecomunicatii «Romtelecom» - S.A., înregistratã la data perfectãrii contractului de vânzare-cumpãrare cu asociatia formatã din salariatii si pensionarii cu ultimul loc de muncã la Societatea Nationalã de Telecomunicatii "romtelecom", - S.A.
            2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Fondul Proprietãtii de Stat si Agentia Românã de Dezvoltare vor lua mãsurile necesare pentru finalizarea procesului de vânzare a actiunilor cãtre asociatie pânã la data de 31 mai 2000."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministru de stat,
presedintele Consiliului de Coordonare
Economico-Financiarã,
Mircea Ciumara
Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informaticã,
Sergiu Iliescu
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 267.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI SI ALE
COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

            În temeiul art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare,
            Banca Nationalã a României si Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare emit urmãtoarele norme metodologice:

CAPITOLUL I
Creditorii ipotecari

            Art. 1. - (1) În sensul Legii nr. 190/1999, creditorii ipotecari, denumiti în continuare împrumutãtori, sunt bãncile, persoane juridice române, sucursalele bãncilor, persoane juridice strãine, autorizate de Banca Nationalã a României sã functioneze pe teritoriul României, Casa de Economii si Consemnatiuni si Agentia Nationalã pentru Locuinte.
            (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot cesiona creantele ipotecare, dobândite în urma acordãrii de credite ipotecare, unor entitãti autorizate sã actioneze pe pietele de capital, în conditiile prezentelor norme metodologice.
            Art. 2. - Supravegherea prudentialã a activitãtii bãncilor, persoane juridice române, a sucursalelor bãncilor, persoane juridice strãine, autorizate de Banca Nationalã a României sã functioneze pe teritoriul României, si a Casei de Economii si Consemnatiurii se va realiza de Banca
Nationalã a României în conditiile Legii bancare nr. 58/1998, iar supravegherea emisiunii si tranzactionãrii titlurilor de valoare si a obligatiunilor ipotecare se va realiza de Comisia Naiionalã a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.).

CAPITOLUL II
Acordarea, garantarea si derularea creditelor ipotecare

            Art. 3. - Acordarea, garantarea si derularea creditelor ipotecare se vor realiza de împrumutãtori în baza unor norme interne de creditare aprobate de:
            a) consiliul de administratie, în cazul bãncilor, persoane juridice române, inclusiv Casa de Economii si Consemnatiuni;
            b) organele statutare ale bãncii, persoane juridice strãine, în cazul sucursalelor bãncilor strãine;
            c) consiliul national de coordonare, în cazul Agentiei Nationale pentru Locuinte.
            Art. 4. - (1) În cadrul normelor interne de creditare a împrumutãtorilor vor fi stabilite, fãrã a fi limitative, urmãtoarele elemente:
            - organizarea activitãtii de acordare, garantare si derulare a creditelor ipotecare;
            - conditiile în care pot fi acordate creditele .ipotecare, precum: rata dobânzii, valoarea maximã a creditului ipotecar ce poate fi acordat unui singur împrumutat;
            - documentatia care trebuie sã însoteascã cererea de acordare a unui credit ipotecar. În acest scop se vor întocmi modele ale cererilor de acordare a creditelor ipotecare, ale contractelor de credit, contractelor de garantie, declaratiilor si situatiilor prevãzute la art. 7;
            - competentele de aprobare a creditelor ipotecare, în functie de valoarea acestora. În acest scop fiecare împrumutãtor va stabili valoarea de la care un credit ipotecar este considerat credit ipotecar de valoare mare;
            - indicatorii pe baza cãrora se evalueazã bonitatea solicitantilor de credite ipotecare si modul de calcul al acestora;
            - criteriile care trebuie avute în vedere la evaluarea devizelor estimative si a imobilelor ce urmeazã sã fie ipotecate.
            (2) În cazul bãncilor si al Casei de Economii si Consemnatiuni creditele ipotecare de valoare mare vor fi acordate cu avizul comitetului de risc, iar în cazul Agentiei Nationale pentru Locuinte aceste credite vor fi, acordate cu avizul unui organ cu atributii similare comitetului de risc, care va fi înfiintat în acest scop.
            Art. 5. - Persoanele care îsi desfãsoarã activitatea în cadrul compartimentelor cu atributii pe linia acordãrii, garantãrii si derulãrii creditelor ipotecare, precum si membrii comitetelor de risc si ai organului cu atributii similare prevãzute la art. 4 alin. (2) trebuie sã aibã experientã de cel putin un an în activitatea de creditare.

SECTlUNEA l
Acordarea si garantarea creditelor ipotecare

            Art. 6. - Creditele ipotecare vor fi acordate în lei, pe bazã de contract de credit ipotecar prin care se vor stabili, fãrã a fi limitative, conditiile de scadentã, dobândã, valoarea garantiilor, clauze referitoare la neonorarea la scadentã a creditului reprezentând principalul si/sau dobânda.
            Art. 7. - (1) Pentru obtinerea de credite ipotecare solicitantii trebuie sã depunã o cerere însotitã cel putin de urmãtoarele documente:
            a) în cazul persoanelor fizice:
            - documente doveditoare privind îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 7 din Legea nr. 190/1999;
            - documente care sã ateste capacitatea persoanelor în cauzã de a dispune de venituri certe cu caracter de permanentã, precum: adeverinta de salariu, declaratia de venit;
            - documente care sã evidentieze valoarea angajamentelor de platã ale solicitantului si în mod special a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadentã. În acest scop solicitantul va prezenta o declaratie la care vor fi anexate copii de pe unele documente precum: contracte de credit, contracte de leasing, contracte de cumpãrare în rate a bunurilor de folosintã îndelungatã;
            - declaratie privivind litigiile cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
            b) în cazul persoanelor juridice:
            - documente doveditoare privind îndeplinirea conditiilor prevãzute la art. 7 din Legea nr. 190/1999, precum: extras din actele constitutive privind obiectul de activitate, extras din hotãrârile organelor statutare din care sã rezulte destinatia creditelor ipotecare;
            - copie de pe ultimul bilant contabil depus la organele în drept si de pe ultimele trei balante de verificare; situatii privind elementele patrimoniale aduse în garantie pentru împrumuturile obtinute de la alti creditori; - bugetul de venituri si cheltuieli pe anul în curs;
            - declaratie privind litigii cu tertii, cu precizarea motivelor care au condus la situatiile respective;
            - proiectia fluxului de lichiditãti pentru anul în curs.
            (2) În cazul construirii, reabilitãrii, consolidãrii sau extinderii imobilelor, solicitantii de credit ipotecar vor prezenta un plan de finantare, convenit de solicitantul de credit cu constructorul, care sã prevadã esalonarea în timp a sumelor avansate.
            Art. 8. - (1) Aprobarea fiecãrui credit ipotecar se va face pe baza unui referat care va fi întocmit de inspectorul de credite, semnat de conducãtorul compartimentului creditare si de conducãtorul compartimentului financiar-contabil. Referatul trebuie sã continã, fãrã a fi limitative, urmãtoarele elemente:
            a) în cazul solicitantilor de credite ipotecare, persoane fizice:
            - datele de identificare a solicitantului, precum: numele, prenumele, adresa, codul numeric personal, cetãtenia;
            - informatii (date) referitoare la creditul solicitat, precum: suma, scadenta, destinatia, imobilul care va face obiectul garantiei;
            - informatii despre bonitatea solicitantului. În acest scop se va face o analizã comparativã între veniturile solicitantului, inclusiv ale membrilor familiei sale, si angajamentele de platã asumate. La evaluarea bonitãtii solicitantului se va avea în vedere ca ratele de credit si de dobândã sã reprezinte cel mult 50% din veniturile nete ale solicitantului si ale familiei sale, calculate ca diferentã între veniturile totale si angajamentele evidentiate în declaratia prevãzutã la art. 7 lit. a) liniuta a 3-a;
            - situatiile speciale în care se aflã solicitantul de credit ipotecar în raport cu tertii, precum litigii care ar putea afecta în mod semnificativ bonitatea acestuia;
            b) în cazul solicitantilor de credite ipotecare, persoane juridice:
            - datele de identificare a solicitantului, precum: denumirea, adresa sediului social, extras din actele constitutive privind obiectul de activitate, extras din hatãrârile organelor statutare privind contractarea creditului ipotecar;
            - informatii (date) referitoare la creditul ipotecar solicitat, precum: suma, scadenta, destinatia, imobilul care face obiectul garantiei;
            - informatii despre bonitatea solicitantului. În acest scop vor fi avute în vedere urmãtoarele:
            - calcularea pe baza datelor înscrise în ultimul bilant contabil si în ultima balantã de verificare lunarã cel putin a urmãtorilor indicatori:
            · lichiditatea curentã;
            · solvabilitatea patrimonialã;
            · gradul de acoperire a dobânzii;
            · rata profitului;
            · viteza de rotatie a activelor circuiante.
            Modul de calcul al acestor indicatori, precum si nivelurile recomandabile ale indicatarilor  respectivi sunt prezentate în anexa care face parte integrantã din prezentele narme metodologice;
            - evaluarea capacitãtii solicitantului de a rambursa la scadeniã ratele de credit si de a plãti dobânda aferentã pe baza analizãrii datelor înscrise în situatia privind fluxul de lichiditãti.
            (2) Referatele prevãzute la alin. (1) vor fi însotite de un raport de evaluare a devizului estimativ sau a imobilului ce va fi adus în garantie. Raportul de evaluare a devizului estimativ va fi întocmit de o antreprizã de constructii, iar raportul de evaluare a imobilului adus în garantie va fi întocmit de un evaluator cu atestat obtinut de la Asociatia Nationalã a Evaluatorilor din România (ANEVAR).
            (3) Dupã aprobarea creditului ipotecar de cãtre organele prevãzute la art. 3 împrumutãtorul va face cu cel putin 10 zile înainte de semnarea contractului de credit ipotecar o ofertã scrisã care va cuprinde toate conditiile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia.
            Art. 9. - (1) Contractul de credit ipotecar va stabili, pe lângã celelalte conditii de acordare si derulare a creditului ipotecar, si urmãtoarele obligatii:
            - calcularea de dobânzi si în cazul sumelor neachitate la scadentã reprezentând rate de credit si/sau de dobândã; constituirea, în conformitate cu dispozitiile legii, de garantii reprezentând ipoteci si privilegii, precum si semnarea contractului de garantie în termen de 30 de zile de la data semnãrii contractului de credit ipotecar.
            (2) În cadrul garantiilor constituite pentru creditul ipotecar vor fi acceptate numai ipoteci de rang I si privilegii. Valoarea acestor garantii, prevãzutã în raportul de evaluare întocmit în conditiile art. 8 alin. (2), nu poate fi mai micã de 120% din valoarea creditului ipotecar. În cazul garantiilor reprezentând ipoteci, contractul de credit ipotecar va stabili obligatia împrumutatului de a nu constitui alte ipoteci de acelasi rang asupra imobilului respectiv.
            (3) În termen de 5 zile de la încheierea contractului de garantie împrumutatul va încheia un contract de asigurare a imobilului ipotecat în conditiile art. 16-18 din Legea nr. 190/1999.
            Art. 10. - Suma creditului acordat va fi pusã la dispozitie împrumutatului, esalonat sau integral, în conformitate cu prevederile contractului de credit ipotecar. În cazul creditelor ipotecare acordate pentru cumpãrarea imobilelor sumele respective vor fi virate, la indicatia împrumutatului, într-un cont deschis pe numele vânzãtorului. În cazul creditelor ipotecare pentru construirea, reabilitarea, consolidarea sau extinderea imobilelor sumele vor fi avansate constructorului la indicatia împrumutatului, în conformitate cu planul de finantare întocmit în acest scop.

SECTIUNEA a II-a
Derularea creditelor ipotecare

            Art. 11. - Pe durata creditului ipotecar împrumutãtorii au obligatia sã urmãreascã îndeplinirea conditiilor prevãzute în contractul de credit ipotecar, referitoare la: destinatia sumelor avansate, planul de finantare întocmit în cazul creditelor acordate pentru construirea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilelor si rambursarea la scadentã a ratelor de credit si de platã a dobânzii aferente, precum si bonitatea împrumutatului.
            Art. 12. - (1) Pentru sumele care au fost puse la dispozitie împrumutatului, esalonat sau integral, acesta trebuie sã prezinte împrumutãtorului documente, precum: contract de vânzare-cumpãrare, facturi fiscale, chitante fiscale care sã ateste utilizarea creditului ipotecar pentru destinatia stabilitã în contractul de credit ipotecar.
            (2) În cazul creditelor ipotecare acordate pentru construirea, reabilitarea, consolidarea si extinderea imobilelor inspectorii de credite vor verifica, cel putin o datã la 3 luni, încadrarea constructorului în graficul de executie al lucrãrilor. În cazul creditelor ipotecare acordate pe baza unui plan de finantare inspectorul de credit va verifica modul în care sunt îndeplinite conditiile cuprinse în planul de finantare, în special cele referitoare la valoarea sumelor avansate si la termenele de executie.
            (3) În cazuri justificate împrumutãtorii pot suplimenta creditele ipotecare deja acordate, cu respectarea în mod corespunzãtor a conditiilor prevãzute la art. 6-10.
            Art: 13. - Pe durata derulãrii creditului ipotecar inspectorii de credit vor urmãri în permanentã bonitatea beneficiarilor de credit ipotecar, în vederea evaluãrii modificãrilor intervenite în situatia financiarã a împrumutatului. Prin normele interne de lucru se vor stabili atât documentele, cum sunt bilantul contabil, balanta de verificare, declaratia de venit, cât si periodicitatea cu care acestea trebuie prezentate împrumutãtorului. Pe baza datelor înscrise în aceste documente, precum si a celor obtinute din alte surse împrumutãtorul va evalua pe toatã durata derulãrii creditului ipotecar capacitatea împrumutatului de a rambursa la scadentã ratele de credit si de dobândã.
            Art. 14. - În cazul în care ratele de credit si/sau de dobândã nu sunt achitate la scadentã de peste 30 de zile, împrumutãtorii vor aplica dispozitiile art. 19-23 din Legea nr. 190/1999.

CAPITOLUL III
Creante ipotecare
 

            Art. 15. - Creantele ipotecare sunt cele existente între împrumutãtori si împrumutati, persoane fizice sau juridice, în scopul prevãzut la art. 1 din Legea nr. 190/1999.
            Art. 16. - Creantele ipotecare ai cãror creditori titulari sunt indicati în art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice pot fi cesionate unor entitãti autorizate sã functioneze pe piata de capital, în conditiile prevãzute de Codul civil pentru cesiunea de creantã si cu respectarea prevederilor art. 26 din Legea nr. 190/1999.
            Art. 17. - (1) Cesiunile de creante ipotecare cãtre entitãtile autorizate sã functioneze pe piata de capital vor putea fi realizate numai în conditiile prevãzute în normele interne ale acestora, întocmite în acest scop.
            (2) Cerintele referitoare la aprobarea cesiunilor de creante ipotecare si administrarea riscului de credit aferent acestor cesiuni vor fi stabilite în cadrul narmelor interne prevãzute la alin. (1), cu luarea în considerare, în mod corespunzãtor, a cerintelor prevãzute în normele interne pentru acordarea, garantarea si derularea creditelor ipotecare.

CAPITOLUL IV
Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare

            Art. 18. - (1) Orice titular de creantã ipotecarã si entitãtile autorizate sã actioneze pe pietele de capital, indiferent de modul dobândirii calitãtii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din Legea nr. 190/1999, în baza creantelor ipotecare detinute, titluri de valoare denumite titluri ipotecare, în limita a 75% din valoarea nominalã totalã a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
            (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise în formã dematerializatã pe pietele de capital si sunt supuse reglementãrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
            Art. 19. - (1) Entitãtile, autorizate sã acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din Legea nr. 190/1999, în baza creantelor ipotecare detinute, obligatiuni ipotecare, în limita a 60% din valoarea nominalã totalã a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
            (2) Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise în formã dematerializatã pe pietele de capital si sunt supuse reglementãrilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
            Art. 20. - Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare, emise de acelasi titutlar de creante ipotecare, nu pot depãsi împreunã 75% din valoarea nominalã totalã a creantelor ipotecare detinute la momentul ultimei emisiuni.
           Art. 21. - În temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare va adopta regulamentele necesare în vederea îndeplinirii obligatiilor ce decurg din Legea nr. 190/1999 si din prezentele norme metodologice.
 
p. GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
MIHAI BOGZA
PRESEDINTELE COMISIEI NATlONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 17 aprilie 2000.
Nr. 3.

ANEXÃ

MODUL
de calcul al indicatorilor de evaluare a bonitãtii solicitantilor de credit ipotecar, persoane juridice, si nivelurile recomandabile ale acestor indicatori

Denumirea indicatorului Modul de calcul Nivelul minim recomandabil
Lichiditatea curentã (%)
Active curente - stocuri
Pasive curente
100%
Solvabilitatea patrimonialã (%)
Capital propriu
Total activ
60%
Gradul de acoperire a dobânzii
Profit brut
Cheltuieli cu dobânzile
Rata profitului (%)
Profit brut 
Cifra de afaceri
10%
Viteza de rotatie a activelor circulante
Cifra de afaceri
Total active circulante
8
 
COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999
privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

            Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
            în temeiul art. 13 si 14 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori si al art. 34 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare,
            având în vedere Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, emise de Banca Nationalã a României si de Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Regulamentul nr. 2/2000 de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.
            Art. 2. - Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 13 aprilie 2000, se abrogã.
            Art. 3. - Departamentul reglementarea pietei si intermediere financiarã si Secretariatul general vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PRESEDINTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE
prof. univ. dr. STEFAN BOBOC

Bucuresti, 18 aprilie 2000.
Nr. 4.

REGULAMENTUL Nr. 2/2000
de aplicare a Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

CAPITOLUL I
Creditorii ipotecari

            Art. 1. - (1) În sensul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, denumitã în continuare lege, creditorii ipotecari sunt societãtile bancare autorizate, cu sediul în România, Agentia Nationalã pentru Locuinte, Casa de Economii si Consemnatiuni.
            (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot cesiona creantele ipotecare, dobândite în urma acordãrii de credite ipotecare, unor entitãti autorizate sã actioneze pe pietele de capital, în conditiile prezentului regulament.
            Art. 2. - (1) Fondurile ipotecare se constituie ca fonduri închise, pe baza unui contract de societate civilã particularã sau societate comercialã, printr-un numãr de minimum 5 membri fondatori, persoane fizice si/sau juridice, române si/sau strãine, cu respectarea regimului lor juridic privind capacitatea juridicã.
            (2) Contractul de societate civilã prin care se constituie fondul ipotecar va fi publicat în Monitorul Oficial al României prin grija societãtii de administrare, sub sanctiunea nulitãtii absolute. Contractul de societate civilã intrã în vigoare si fondul este constituit la data publicãrii contractului în Monitorul Oficial al României.
            (3) Fondul ipotecar se poate constitui si în forma societãtii comerciale pe actiuni prin subscriptie simultanã, fiind supus prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societãtile comerciale, republicatã, cu modificãrile ulterioare, cu derogãrile stabilite prin legi speciale si prin normele lor de aplicare.
            (4) Fondurile ipotecare au ca obiect exclusiv de activitate achizitia de creante ipotecare si privilegiate de la institutiile autorizate, finantarea, pe baza garantiilor ipotecare, a constructiilor imobiliare si emiterea de titluri de valoare, în baza portofoliului de creante ipotecare detinut.
            Art. 3. - Aporturile la capitalul social al fondurilor ipotecare vor fi numai în numerar si se vor vãrsa integral în termen de 5 zile lucrãtoare bancare de la data semnãrii contractului de constituire a fondului ipotecar, în cont la o bancã, pe numele si la dispozitia fondului.
            Art. 4. - (1) Capitalul social minim al fondului ipotecar este de 5.000.000 USD în echivalent lei si trebuie mentinut pe toatã durata de existentã a acestuia.
            (2) Reducerea capitalului social minim al fondului ipotecar, din orice cauzã, sub minimul prevãzut obligã membrii acestuia sã completeze capitalul, social cu noi aporturi sau sã dizolve si sã lichideze fondul.
            Art. 5. - (1) Fondul ipotecar este reprezentat de un consiliu de încredere numit de adunarea membrilor fondului, format din 3 membri, persoane fizice române si/sau strãine, indiferent dacã sunt, sau nu sunt membri ai fondului.
            (2) Membrii consiliului de încredere trebuie sã fie licentiati si sã aibã o reputatie profesionalã solidã.
            (3) Membrii consiliului de încredere vor alege dintre ei un presedinte. În caz de neîntelegere decide adunarea membrilor fondului ipotecar.
            Art. 6. - (1) Fondul ipotecar va fi administrat de o societate de administrare autorizatã de C.N.V.M., pe baza unui contract încheiat între consiliul de încredere, în numele si pe seama fondului, si societatea de administrare.
            (2) Societatea de administrare va încheia, în numele si pe seama fondului ipotecar, un contract de depozitare cu o societate de depozitare autorizatã de C.N.V.M., care va tine în custodie toate activele fondului, cu exceptia celoa detinute de alte entitãti juridice, conform dispozitiilor legale si ale reglementãrilor C.N.V.M.
            Art. 7. - (1) În schimbul aporturilor la capitalul social al fondului ipotecar membrii acestuia primesc titluri nominative, titluri de participare sau actiuni, cu o valoare nominalã minimã de 100 USD în echivalent lei. Fondul ipotecar este obligat sã emitã titlurile în termen de 30 de zile de la auforizare.
            (2) Titlurile vor fi emise în formã dematerializatã.
            (3) Titlurile sunt transmisibile pe piata de capital sau prin înscriere în Registrul investitorilor.
            (4) Titularul titlului este de drept membru al fondului ipotecar, cu toate drepturile si obligatiile care decurg din aceastã calitate, în conformitate cu clauzele contractului de societate.
            Art. 8. (1) Gestiunea fondului ipotecar va fi supravegheatã si verificatã de un cenzor extern independent, care trebuiesã îndeplineascã toate conditiile prevãzute de reglementãrile aplicabile cenzorilor externi independenti înregistrati la C.N.V.M.
            (2) Societatea de administrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sã încheie un contract pentru auditarea fondului ipotecar cu un cenzor extern independent, în termen de 90 de zile lucrãtoare bancare de la data încheierii contractului de administrare cu fondul.
            (3) În afarã de acestea, oricând si pentru orice motiv, C.N.V.M. are drept de supraveghere si control asupra legalitãtii activitãtii fondului ipotecar prin intermediul agentilor special împuterniciti în acest sens.
            Art. 9. - (1) Fondul ipotecar functioneazã pe baza autorizatiei de functionare emise de C.N.V.M.
            (2) Societatea de adrninistrare are obligatia, sub sanctiunea de daune ce ar rezulta, sã solicite autorizatia de functionare în termen de 5 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a contractului de societate prin care se constituie fondul ipotecar.
            (3) Fondul ipotecar poate sã functioneze începând cu data acordãrii autorizatiei de functionare.
            (4) C.N.V.M. are dreptul de a aprecia legalitatea si oportunitatea functionãrii fondului ipotecar respectiv.
            (5) C.N.V.M. este obligatã sã rãspundã solicitantului în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitãrii autorizatiei de functionare.
            (6) Solicitantul cãruia i s-a respins autorizatia de functionare poate ataca în justitie, pentru motive de nelegalitate si netemeinicie, decizia de respingere, în conditiile dreptului procesual comun.
            (7) Fondul. ipotecar cãruia i s-a respins autorizatia de functionare este dizolvat de drept, dupã caz, la una dintre urmãtoarele date:
            a) data respingerii autorizatiei de functionare, dacã solicitantul nu a atacat în justitie decizia de respingere în termenele prevãzute de dreptul comun;
            b) data rãmânerii defiriitive si irevocabile a hotãrârii judecãtoresti care se pronuntã asupra deciziei atacate, în cazul în care solicitantul atacã în justitie cererea de respingere a autorizatiei de functionare a fondului ipotecar. Dizolvarea fondului ipotecar obligã consiliul de încredere sã convoace adunarea membrilor fondutui pentru lichidarea acestuia, conform clauzelor contractului de societate.
            Art. 10. - (1) Autorizatia de functionare a fondului ipotecar se acordã pe baza urmãtoarelor documente care însotesc cererea de autorizare:
            a) contractul de societate;
            b) dovezile privind efectuarea aporturilor de cãtre membrii fondului;
            c) curriculum vitae, copiile de pe diplomele de studii, de pe diplomele de calificãri si specializãri profesionale si cazierul judiciar ale membrilor consiliului de încredere;
            d) memoriul de fundamentare a obiectivelor economice si financiare ale fondului.
            (2) C.N.V.M. poate ridica autorizatia de functionare a fondului ipotecar emisã, în cazul în care acesta încalcã pe parcursul functionãrii prevederile legilor, ale prezentului regulament si ale regulamentelor C.N.V.M.
            (3) Autorizatia de functionare se acordã pe perioada constituirii fondului ipotecar si poate fi retrasã în conditiile stabilite de actele normative.
            (4) În cazul retragerii autorizatiei de functionare se aplicã prevederile art. 9 alin. (6) si (7).
            (5) Decizia de respingere sau de retragere a autorizatiei de functionare trebuie motivatã în fapt si în drept.
            Art. 11. - Fondul ipotecar va avea un registru al investitorilor, tinut, dupã caz, la un registru independent sau la o societate de depozitare autorizatã de C.N.V.M.
            Art. 12. - Supravegherea activitãtii fondurilor ipotecare se va face de C.N.V.M., în baza regulamentelor publicate în Monitorul Oficial al României.
            Art. 13. - (1) În afara regulilor imperative stabilite prin prezentul regulament, functionarea, conducerea, gestiunea, administrarea, majorarea capitalului social al fondului ipotecar, transferul titlurilor, convocarea si tinerea adunãrilor membrilor fondului, cvorumul de prezentã si conditiile de vot si de luare a hotãrârilor în adunarea membrilor fondului, durata mandatului de membru al consiliului de încredere al fondului si conditiile de acordare si de revocare a acestuia, convocarea si tinerea sedintelor consiliului de încredere al fondului, cvorumul de prezentã si conditiile de vot si de luare a hotãrârilor în consiliul de încredere al fondului, regulile privind aderarea ulterioarã la fond, retragerea si excluderea din acesta, dizolvarea si lichidarea fondului vor fi în mod obligatoriu stabilite prin contractul de societate.
            (2) Absenta acestor clauze, insuficienta lor sau neconformitatea acestora cu actele normative în vigoare atrage respingerea autorizatiilor de functionare a fondului ipotecar.

CAPITOLUL II
Creantele ipotecare

            Art. 14. - Creantele ipotecare sunt cele existente între creditorii ipotecari si debitorii persoane fizice sau juridice, în scopul prevãzut la art. 1 din lege.
            Art. 15. - Creantele ipotecare ai cãror creditori titulari sunt prevãzuti la art.1 alin. (1) din prezentul regulament pot fi cesionate unor entitãti autorizate sã functioneze pe piata de capital, în conditiile prevãzute de Codul civil pentru cesiunea de creantã, cu respectarea art. 26 din lege.

CAPITOLUL III
Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare

            Art. 16. - (1) Orice titular de creantã ipotecarã si entitãtile autorizate sã actioneze pe pietele de capital, indiferent de modul de dobândire a calitãtii de creditor ipotecar, pot emite, conform art. 25 din lege, în baza creantelor ipotecare detinute, titluri de valoare, denumite titluri ipotecare, în limita a 75% din valoarea nominalã totalã a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
            (2) Titlurile ipotecare sunt valori mobiliare emise în formã dematerializatã pe pietele de capital si sunt supuse reglementãrilor C.N.V.M. privind emitentul, emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
            Art. 17. - (1) Entitãtile autorizate sã acorde credite ipotecare pot emite, conform art. 29 din lege, în baza creantelor ipotecare detinute, obligatiuni ipotecare, în limita a 60% din valoarea nominalã totalã a creantelor ipotecare detinute la momentul emisiunii.
            (2) Obligatiunile ipotecare sunt valori mobiliare emise în formã dematerializatã pe pietele de capital si sunt supuse reglementãrilor C.N.V.M. privind emisiunea, plasamentul, transferul, depozitarea si evidenta valorilor mobiliare.
            Art. 18. - Titlurile de valoare si obligatiunile ipotecare, emise de acelasi titular de creante ipotecare, nu pot depãsi împreunã 75% din valoarea nominalã totalã a creantelor ipotecare detinute la momentul ultimei emisiuni.
            Art. 19. - (1) În scopul asigurãrii functionãrii continue si ordonate a pietelor de capital emitentii de obligatiuni ipotecare vor constitui un fond de garantare a obligatiunilor  ipotecare, participarea acestora fiind stabilitã prin actele fondului de garantare si prin reglementãri ale C.N.V.M.
            (2) Conditiile de înfiintare, organizare, functionare si de utilizare a sumelor constituite drept garantie pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare vor fi stabilite prin actele fondului de garantare si prin reglementãri ale C.N.V.M.