MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 362    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 3 august 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

142. - Lege pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia "Euromontana" precum si a plătii cotizatiei anuale

 

317. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia "Euromontana", precum si a plătii cotizatiei anuale

 

143. - Lege privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

304. - Decret pentru promulgarea Legii privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

144. - Lege privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

323. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

146. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative “150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

325. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie

pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia "Euromontana", precum si a plătii cotizatiei anuale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă afilierea Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC), din subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, la Asociatia "Euromontana", cu sediul la Paris, în conditiile prevăzute în statutul acesteia, al cărui text este prevăzut în anexă, precum si plata cotizatiei anuale.

Art. 2. - Cotizatia anuală la Asociatia "Euromontana" se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 24 iulie 2000.

Nr. 142.

 

STATUTUL EUROMONTANA*)


*) Traducere din limba franceză.

 

PREAMBUL

Euromontana declară că doreste să păstreze legături privilegiate cu Confederatia Europeană a Agriculturii (C.E.A.), a cărei decizie luată în anul 1974 de a institui "o conferintă europeană pentru problemele economice si sociale ale regiunilor de munte" a prefigurat crearea prezentei asociatii. C.E.A. este membră de drept a Euromontana.

 

I. Denumirea, sediul si obiectul

 

ARTICOLUL 1

 

Persoanele juridice de drept public si privat, prin semnarea actului de constituire, se declară membre fondatoare ale unei asociatii cu vocatie internatională, neutră în plan confesional si politic, cu scop nelucrativ si stiintific, denumită EUROMONTANA.

 

ARTICOLUL 2

 

Asociatia va fi guvernată de legea franceză din 1 iulie 1901. Sediul asociatiei este: 11 Rue de la Baume, 75008 Paris.

 

ARTICOLUL 3

 

Asociatia are drept scop ameliorarea conditiilor de existentă a populatiilor din zonele de munte din Europa, în special prin:

a) exprimarea, promovarea si apărarea intereselor culturale, economice, politice si stiintifice ale populatiilor din zonele de munte pe lângă Uniunea Europeană, guvernele statelor europene, organizatiile care se ocupă de politicile culturale, sociale, economice si pe lângă orice organizatie care intervine în zona de munte;

b) punerea în valoare a cercetărilor privind zonele de munte la nivel local, regional, national si sectorial.Agricultura, silvicultura si mediul fac obiectul unei

atentii speciale

c) informarea opiniei publice asupra problemelor din zonele montane si editarea de publicatii;

d) încurajarea formării si cercetării în zonele montane, precum si studiul problemelor economice, sociale si ecologice din Europa si din zonele de munte în optica populatiilor montane;

e) dezvoltarea cooperării internationale pentru reducerea inegalitătilor dintre regiunile montane ale Europei.

Pentru a atinge scopurile pe care si le-a fixat EUROMONTANA colaborează cu alte institutii europene.

 

II. Membri si resurse

 

ARTICOLUL 4

 

Asociatia este alcătuită din:

a) organizatii internationale interesate în problemele montane;

b) persoane juridice de drept privat legal constituite, conform legilor, regulamentelor si uzantelor din tările lor de origine si anume:

- organizatii nationale si regionale ale zonelor montane;

- organizatii economice, profesionale si culturale ale căror membri si actiuni au rol important în zona montană;

c) persoane juridice de drept public sau asimilate:

- regiuni, landuri, cantoane, comune si alte instituiii specializate sau care intervin în zonele montane.

 

ARTICOLUL 5

 

Comitetul director al EUROMONTANA decide cu majoritatea voturilor membrilor prezenti privind admiterea unui membru.

Calitatea de membru se pierde prin demisie sau excludere.

Demisia va fi adresată în scris comitetului director. Ea nu poate intra în vigoare decât la sfârsitul anului si respectând un interval de preaviz de 6 luni.

Comitetul director, după audierea apărării celui interesat, poate exclude un membru al asociatiei care contravine intereselor acesteia sau care, în ciuda a două avertismente scrise, nu a achitat cotizatia anuală.

Finantarea EUROMONTANA este asigurată din:

a) cotizatiile membrilor;

b) donatii si legate ale unor terti si donatori;

c) subventii si remunerarea prestărilor;

d) venitul din capitaluri;

e) alte venituri.

Adunarea generală a delegatiilor fixează suma cotizatiei membrilor.

Cotizatiile anuale sunt percepute de secretariat. Membrul care părăseste asociatia nu are nici un drept asupra fondului social.

 

III. Organe

 

ARTICOLUL 6

 

Organele EUROMONTANA sunt:

a) adunarea generală a delegatilor;

b) comitetul director, biroul;

c) organul de control financiar;

d) secretariatul.

 

IV. Adunarea generală a delegatilor

 

ARTICOLUL 7

 

Adunarea generală a delegatilor este organul superior al EUROMONTANA. Ea este suverană în privinta tuturor problemelor pe care nu le deleagă unei alte instante. În particular ea are atributiile următoare:

a) activitatea de consiliu si luare de pozitie asupra problemelor fundamentale ale zonelor montane, precum si definirea orientărilor de lucru ale asociatiei;

b) alegerea comitetului director si a membrilor organelor de control;

c) aprobarea raportului de activitate;

d) aprobarea conturilor si a bugetului;

e) fixarea cotizatiilor anuale;

f) modificarea statutului;

g) participarea la organizatii cu scop lucrativ;

h) dizolvarea asociatiei:

 

ARTICOLUL 8

 

Adunarea generală a delegatilor se tine o dată pe an la convocarea presedintelui. Convocarea este trimisă cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii adunării si cuprinde ordinea de zi.

Comitetul director poate convoca adunarea în sedintă extraordinară atunci când trebuie să se pronunte asupra unor probleme importante care nu suferă amânare. În plus, adunarea generală se poate reuni în sedintă extraordinară la cererea unei cincimi din numărul membrilor săi.

 

ARTICOLUL 9

 

Delegatii adunării generale sunt desemnati de organizatiile care au aderat, conform regulilor următoare:

a) organizatii internationale: de la 5 la 10 delegati;

b) persoane juridice de drept privat, conform legislatiei tării de origine;

- organizatii nationale ale zonelor montane:. maximum 10 delegati;

- organizatii regionale ale zonelor montane: maximum 5 delegati;

- organizatii profesionale si de importantă natională, conform art. 4 lit. b) liniuta a doua: de la 3 la maximum 10 delegati, în functie de proportia adeziunilor din zona montană;

c) persoane morale de drept public sau asimilate, colectivitătii teritoriale, landuri, cantoane, comune si alte institutii care exercită o responsabilitate sau o specialitate în zona montană: maximum 5 delegati.

 

ARTICOLUL 10

 

Fiecare delegat prezent la adunarea generală are dreptul la un singur vot. EI nu poate fi purtător decât a două procuri.

 

ARTICOLUL 11

 

Cu exceptia cazurilor speciale prevăzute de prezentul statut, alegerile si deciziile sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor. În caz de balotaj votul presedintelui prevalează. Rezultatele sunt aduse la cunostintă tuturor membrilor.

Nu se pot lua decizii asupra nici unui obiect care nu  este înscris pe ordinea de zi sau care nu este votat în sedintă cu majoritatea voturilor.

 

ARTICOLUL 12

 

Adunarea generală poate autoriza asociatia să adere la fundatii sau să creeze fundatii. De asemenea, ea poate participa la organizatii cu scop lucrativ, în scopul finantării unor anumite obiective.

 

ARTICOLUL 13

 

Adunarea generală alege pe o durată de 4 ani un organ de control financiar alcătuit din 3 persoane din organizatii diferite. Acesta verifică conturile si prezintă un raport adunării generale.

 

V. Modificarea statutului - Dizolvarea

 

ARTICOLUL 14

 

Revizuirea partială sau totală a prezentului statut se face cu consimtământul a două treimi din numărul delegatilor prezenti sau reprezentati la adunarea generală extraordinară.

Dizolvarea EUROMONTANA nu poate fi decisă decât cu o majoritate de trei pătrimi din numărul delegatilor prezenti sau reprezentati.

În caz de dizolvare a EUROMONTANA si după ce au fost numiti lichidatorii, bunurile proprii care rămân după plata datoriilor trebuie să fie folosite în scopuri de utilitate publică în zonele de munte.

 

VI. Administrarea

 

ARTICOLUL 15

 

Asociatia este administrată de un comitet director care este alcătuit din maximum 30 de membri, urmărindu-se să se obtină o reprezentare echilibrată.

Membrii comitetului director sunt alesi de adunarea generală pe o durată de 4 ani. Reînnoirea mandatului lor este posibilă.

Pe durata mandatului membrii demisionari pot fi înlocutii pentru restul mandatului lor la următoarea adunare generală.

Candidaturile la alegerile pentru comitetul director pot fi fie prezentate de comitetul director, fie propuse de delegati si transmise secretariatului EUROMONTANA cu 20 de zile înaintea adunării generale.

Membrii comitetului director pot fi revocati de adunarea generală cu majoritatea a două treimi din numărul membrilor prezenti sau reprezentati.

 

ARTICOLUL 16

 

Comitetul director alege dintre membrii săi un birou alcătuit dintr-un presedinte, 5 vicepresedinti si un trezorier, conform unei reprezentativităti echilibrate. Ei sunt alesi pe o perioadă de 4 ani.

 

ARTICOLUL 17

 

Comitetul direcxor se reuneste ori de câte ori consideră necesar presedintele, dar de minimum două ori pe an sau la cererea a 5 membri.

În cazul în care nu pot participa, membrii comitetului director pot fi reprezentati de o persoană la alegerea lor. Comitetul director nu poate delibera în mod valabil decât dacă cel putin jumătate din numărul membrilor săi sunt prezenti sau reprezentati.

 

ARTICOLUL 18

 

Comitetul director are sarcina de a gestiona, de a administra si de a executa deciziile adunării generale. Comitetul director are competenta de a decide colaborările necesare. EI poate atribui sarcini specifice presedintelui sau vicepresedintilor. EI poate numi membri de onoare care au ajutat EUROMONTANA sau care au contribuit la promovarea zonelor montane.

EI pregăteste ordinea de zi a adunării generale. În plus, îi sunt încredintate următoarele sarcini:

a) recomandări, expertize si prezentarea de propuneri privind toate problemele pentru care decizia apartine adunării generale;

b) decizii privind programul de activitate;

c) numirea directorului, a colaboratorilor si colaboratoarelor;

d) admiterea si demiterea de membri;

e) convocarea adunării generale;

f) numirea grupelor de lucru;

g) reglementarea competentelor financiare;

h) determinarea indemnizatiilor;

i) încheierea de contracte.

 

ARTICOLUL 19

 

Deciziile comitetului director sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenti sau reprezentati. În caz de balotaj, votul presedintelui este prevalent.

 

ARTICOLUL 20

 

Directorul răspunde de secretariatul administrativ.

 

ARTICOLUL 21

 

Actiunile judiciare, atât în calitate de reclamant, cât si de pârât, sunt urmărite de comitetul director reprezentat de presedintele său sau de un membru desemnat de acesta în acest scop.

 

ARTICOLUL 22

 

Dacă este necesar, comitetul director poate institui comisii si grupe de lucru. Pot fi chemate să colaboreze într-o grupă de lucru si persoane care nu fac parte din EUROMONTANA.

 

VII. Bugete si conturi

 

ARTICOLUL 23

 

Exercitiul financiar se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an dacă nu există o altă propunere acceptată de comitetul director.

Comitetul director este obligat să supună aprobării adunării generale contul exercitiului financiar încheiat si bugetul exercitiului următor.

 

VIII. Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 24

 

Ceea ce nu este prevăzut în prezentul statut va fi reglementat conform dispozitiilor legii, prin regulamentele interioare ale asociatiei.

 

ARTICOLUL 25

 

Pe o durată maximă de 2 ani membrii fondatori vor asigura gestiunea si administrarea asociatiei si vor desemna un birou executiv.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea afilierii

Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare

în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia "Euromontana",

precum si a plătii cotizatiei anuale

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare si Inovatie pentru Dezvoltare în Carpati (CEFIDEC) la Asociatia "Euromontana", precum si a plătii cotizatiei anuale si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 21 iulie 2000.

Nr. 317.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În prezenta lege termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) substante aflate sub control national - drogurile si precursorii înscrisi în tabelele-anexă nr. I-IV care fac parte integrantă din prezenta lege; tabelele pot fi modificate prin ordonantă de urgentă a Guvernului, prin înscrierea unei noi plante sau substante, prin radierea unei plante sau substante ori prin transferarea acestora dintr-un tabel în altul, la propunerea ministrului sănătătii;

b) droguri - plantele si substantele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care contin asemenea plante si substante, înscrise în tabelele nr. I-III;

c) droguri de mare risc - drogurile înscrise în tabelele nr. I si II;

d) droguri de risc - drogurile înscrise în tabelul nr. III;

e) precursori - substantele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul nr. IV;

f) inhalanti chimici toxici - substantele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătătii;

g) consum ilicit de droguri - consumul de droguri aflate sub control national, fără prescriptie medicală;

h) toxicoman - persoana care se află în stare de dependentă fizică si/sau psihică cauzată de consumul de droguri, constatată de una dintre unitătile sanitare stabilite în acest sens de Ministerul Sănătătii;

i) cura de dezintoxicare si supravegherea medicală -măsurile ce pot fi luate pentru înlăturarea dependentei fizice si/sau psihice fată de droguri;

j) livrarea supravegheată - metoda folosită de institutiile sau organele legal abilitate, cu autorizarea si sub controlul procurorului, care constă în permiterea trecerii sau circulatiei pe teritoriul tării de droguri ori precursori, suspecti de a fi expediati ilegal, sau de substante care au înlocuit drogurile ori precursorii, în scopul descoperirii activitătilor infractionale si al identificării persoanelor implicate în aceste activităti;

k) investigatori acoperiti - politisti special desemnati să efectueze, cu autorizarea procurorului, investigatii în vederea strângerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea făptuitorilor si acte premergătoare, sub o altă identitate decât cea reală, atribuită pentru o perioadă determinată.

 

CAPITOLUL II

Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite cu substante aflate sub control national

 

Art. 2. - (1.) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 3. - (1) Introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul ori exportul de droguri de risc, fără drept; se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) privesc droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 4. - Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau detinerea de droguri pentru consum propriu, fără drept, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Art. 5. - Punerea la dispozitie, cu stiintă, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinte sau a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseste cu închisoare de la 3 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 6. - (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de către medic, fără ca aceasta să fie necesară din punct de vedere medical, se pedepseste cu închisoare de la 1 an la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si eliberarea sau obtinerea, cu intentie, de droguri de mare risc, pe baza unei retete medicale prescrise în conditiile prevăzute la alin. (1) sau a unei retete medicale falsificate.

Art. 7. - Administrarea de droguri de mare risc unei persoane, în afara conditiilor legale, se pedepseste cu închisoare de 1a 6 luni la 4 ani.

Art. 8. - Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 9. - Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită de droguri de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 10. - Organizarea, conducerea sau finantarea faptelor prevăzute la art. 2-9 se pedepseste cu pedepsele prevăzute de lege pentru aceste fapte, limitele maxime ale acestora sporindu-se cu 3 ani.

Art. 11. - (1) Îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, dacă este urmat de executare, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

(2) Dacă îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

Art. 12. - (1) Se pedepsesc cu detentiunea pe viată sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi faptele prevăzute la art. 2, 3 si 5, dacă persoana care le-a săvârsit face parte dintr-o organizatie sau asociatie ori dintr-un grup de cel putin 3 persoane, cu structuri determinate si care sunt constituite în scopul comiterii acelor fapte si al obtinerii de beneficii materiale sau de alte foloase ilicite.

(2) Se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani faptele prevăzute la art. 4, 6, 7, 9 si 11, dacă au fost săvârsite în conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul infractiunilor prevăzute la alin. (1) si (2), dacă faptele au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detentiunea pe viată sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 13. - (1) Tentativa la infractiunile prevăzute la art. 2-7, la art. 9 si 10 se pedepseste.

(2) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute la alin. (1).

Art. 14. - Cu privire la infractiunile cuprinse în prezentul capitol, pe lângă situatiile prevăzute în Codul penal, constituie circumstante agravante următoarele situatii:

a) persoana care a comis infractiunea îndeplinea o functie ce implică exercitiul autoritătii publice, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei functii;

b) fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană care are, potrivit legii, atributii în lupta împotriva drogurilor;

c) drogurile au fost trimise si livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate în cură de dezintoxicare sau sub supraveghere medicală ori s-au efectuat alte asemenea activităti interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o institutie sau unitate medicală, de învătământ, militară, loc de detentie, centre de asistentă socială, de reeducare sau institutie medical-educativă, locuri în care elevii, studentii si tinerii desfăsoară activităti educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora;

d) folosirea minorilor în săvârsirea faptelor prevăzute la  art. 2-11 ;

e) drogurile au fost amestecate cu alte substante care le-au mărit pericolul pentru viata si integritatea persoanelor.

 Art. 15. - Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denuntă autoritătilor competente participarea sa la o asociatie sau  întelegere în vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevăzute la art. 2-10, permitând astfel identificarea si tragerea la răspundere penală a celorlalti participanti.

Art. 16. - Persoana care a comis una dintre infractiunile prevăzute la art. 2-10, iar în timpul urmăririi penale denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Art. 17. - (1) Drogurile si alte bunuri care au făcut obiectul infractiunilor prevăzute la art. 2-10 se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea drogurilor si a altor bunuri prevăzute la alin. (1).

Art. 18. - (1) Drogurile ridicate în vederea confiscării se distrug. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.

(2) Sunt exceptate de la distrugere:

a) medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unitătilor spitalicesti, după avizul prealabil al Directiei farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătătii;

b) plantele si substantele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în functie de natura acestora, care au fost remise unui agent economic public sau privat, autorizat să le utilizeze ori să le exporte;

c) unele cantităti corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic si de cercetare stiintifică sau au fost remise institutiilor care detin câini si alte animale de depistare a drogurilor, pentru pregătirea si mentinerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozitiilor legale.

(3) Distrugerea drogurilor se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o comisie formată din câte un reprezentant al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, al Ministerului Sănătătii - Directia farmaceutică, al Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, un specialist din cadrul formatiunii centrale de reprimare a traficului ilicit de droguri  din Inspectoratul General al Politiei si gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiasi unităti.

Art. 19. - În cazul în care un toxicoman este condamnat pentru săvârsirea unei infractiuni, se aplică în mod corespunzător dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedură penală.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii procedurale

 

Art. 20. - Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie poate autoriza, la solicitarea instituitilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de livrări supravegheate, cu sau fără substituirea totală a drogurilor ori a precursorilor.

Art. 21. - (1) Procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor acoperiti pentru descoperirea faptelor, identificarea autorilor si obtinerea mijloacelor de probă, în situaitile în care există indicii temeinice că a fost săvârsită sau că se pregăteste comiterea unei infractiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege.

(2) Autorizarea este dată în formă scrisă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile si poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire neputând depăsi 30 de zile.

Art. 22. - (1) Politistii din formatiunile de specialitate, care actionează ca investigatori acoperiti, precum si colaboratorii acestora pot procura droguri, substante chimice, esentiale si precursori, cu autorizarea prealabilă a

procurorului, în vederea descoperirii activitătilor infractionale si a identificării persoanelor implicate în astfel de activităti.

(2) Actele încheiate de politistii si colaboratorii acestora, prevăzuti la alin. (1), pot constitui mijloace de probă.

Art. 23. - (1) Când sunt indicii temeinice că o persoană care pregăteste comiterea unei infractiuni dintre cele prevăzute în prezenta lege sau care a comis o asemenea infractiune foloseste sisteme de telecomunicatii sau informatice, organul de urmărire penală poate, cu autorizarea procurorului, să aibă acces pe o perioadă determinată la aceste sisteme si să le supravegheze.

(2) Dispozitiile art. 91-915 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.

Art. 24. - Perchezitia se poate efectua în locurile în care sunt indicii că s-a comis ori că se pregăteste săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute în prezenta lege, cu respectarea dispozitiilor Codului de procedură penală.

Art. 25. - (1) În cazul în care există indicii temeinice că o persoană transportă droguri ascunse în corpul său, pe baza consimtământului scris, organul de urmărire penală dispune efectuarea unor examene medicale, în vederea depistării acestora. În caz de refuz se va solicita autorizarea procurorului, care va mentiona si unitatea medicală ce urmează să efectueze aceste investigatii medicale.

(2) Actele consemnând rezultatul investigatiilor medicale, precum si cele privind modul în care acestea s-au efectuat se transmit de îndată procurorului sau, după caz, orgahului de urmărire penală care le-a solicitat.

Art. 26. - Formatiunea centrală de reprimare a traficului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Politei este unica formatiune care coordonează si centralizează toate datele  care vizează drogurile, substantele chimice esentiale, precursorii si inhalantii chimici toxici.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri împotriva consumului ilicit de droguri

 

Art. 27. - (1) Consumul ilicit de droguri aflate sub control national, fără prescriptie medicală, este interzis pe teriforiul României.

(2) Persoana care consumă ilicit droguri aflate sub control national este supusă, după caz, uneia dintre următoarele măsuri: cura de dezintoxicare sau supravegherea medicală.

(3) Măsurile prevăzute la alin: (2) sunt dispuse de una dintre unitătile medicale stabilite de Ministerul. Sănătătii, pe baza unei expertize medico-legale.

(4) Decizia unitătii medicale poate fi atacată cu plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială îsi are sediul unitatea medicală.

(5) Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu recurs.

Art. 28. - (1) Cura de dezintoxicare se realizează în regim de spitalizare în una dintre unitătile medicale stabilite

de Ministerul Sănătătii, care sunt obligate să verifice periodic oportunitatea continuării curei.

(2) Când nu este necesară cura de dezintoxicare, persoana este supusă supravegherii medicale într-o unitate medicală, publică sau privată, dintre cele stabilite de Ministerul Sănătătii, care aplică măsurile medicale necesare, tinând seama de starea de sănătate a persoanei, de personalitatea acesteia si de mediul social din care provine.

(3) Supravegherea medicală este asigurată în mod continuu sau temporar de o unitate dintre cele prevăzute la alin. (2), împreună cu o familie, o persoană sau o colectivitate, care prezintă aptitudinile necesare unei astfel de supravegheri.

(4) Cheltuielile ocazionate de cura de dezintoxicare sau de supravegherea medicală, precum si de efectuarea expertizei medico-legale sunt suportate de stat si, în functie de posibilitătile materiale, de către persoana în cauză, de familie sau de un organism privat, în conditiile stabilite printr-un ordin comun al ministrului sănătătii si al ministrului finantelor.

(5) Ministrul justitiei si ministrul sănătătii vor stabili printr-un ordin comun măsurile medicale si educative care vor fi aplicate toxicomanilor în penitenciare.

Art. 29. - (1) Toxicomanii care se prezintă din proprie initiativă la o unitate medicală specializată sau la un dispensar, pentru a beneficia de tratament, pot cere confidentialitate.

(2) Toxicomanii care au beneficiat de un tratament în conditiile prevăzute la alin. (1) primesc, la cererea lor,câte un certificat nominal, în care se vor mentiona unitatea emitentă, datele de identificare a persoanei în cauză, durata si obiectul tratamentului, starea sănătătii la terminarea sau la întreruperea tratamentului.

Art. 30. - Orice persoană care are cunostintă despre un consumator de droguri poate sesiza una dintre unitătile medicale stabilite de Ministerul Sănătătii, care va proceda conform legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

                                                                                                                          

Art. 31. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Sănătătii, cu avizul Ministerului de Interne, Ministerului Justitiei si al Ministerului Finantelor, va emite Regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 32. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozitiile art. 312 din Codul penal, în ceea ce priveste produsele sau substantele stupefiante, precum si alte dispozitii contrare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 9 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 20 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VASILE LUPU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 143.

 

TABELUL Nr. I

 

Acetorphine - derivat de tebaină = 3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl) -6,14-endoetheno-oripavine

Acetyl-alpha-methylfentanyl = N-t1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane Alphacetylmethadol = alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4, 4-diphenylheptane

Alphamethylfentanyl = N-(1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide Benzoylmorphine

Beta-hydroxyfentanyl = N-t1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide Beta-hydroxy-methyl3-fentanyl = N-ti-(beta-hydroxyphenethyl)3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

Brolamfetamine (DOB) = 2,5-dimethoxy-4-bromoamphetamine

Cathinone = (-)-alpha-aminopropiophenone

Codeine-N-oxide

Desomorphine = dihydrodeoxymorphine

DET = N,N-diethyltryptamine

2,5-dimethoxyamfetamine (DMA) = dl-2,5-dimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

DMHP = 3-(1,2-dimethylhepthyl)-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzotb,d]pyran

DMT = N,N-dimethyltryptamine

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine (DOET) = dl-2,5-dimethoxy-4-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Eticyclidine (PCE) = N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

N-ethyl methylenedioxyamfetamine (N-ethyl MDA) = (+/-)-N-ethyl-alpha-methyl-3,4-methyl-enedioxy)phenethylamine

Etorphine = tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbuthyl)-6,14-endoetheno-oripavine

Etryptamine = 3-(2-aminobutyl) indole

Heroin = Diacethylmorphine .

N-hydroxy methylenedioxyamfetamine (N-hydroxy-MDA) = (+/-)-N-(alpha-methyl-3,4-methylenedioxy)phenethylJhydroxylamine

Ketobemidone = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

(+)-Lysergide (LSD) = (+)N,N-diethyllysergamide (d-lysergic acid diethylamide)

Methadone intermediar = 4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

Methcathinone = 2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

3,4-Methylenedioxymetamfetamine (MDMA) = dl-3 4-methylenedioxy-N,alpha-dimethylphenylethylamine

5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamfetamine (MMDA) = dl-5-methoxy3,4-methylenedioxy-alpha methylphenylethylamine

Mescaline = 3,4,5-trimethoxyphenethylamine

Methyl-4 aminorex = (+/-)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline

Methyl-3-fentanyl = N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

Methyl-3-tiofentanyl = N-t3-methyl-1-t2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Morphine-N-oxide

MPPP = 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)

Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone

Para-fluorofentanyl = 4'-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide

Parahexyl = 3-hexyl-1-hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzotb,d]pyran

Paramethoxyamfetamine (PMA) = 4-methoxy-alpfia-methylphenylethylamine

PEPAP = 1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

Psilocine = 3-(2 dimethylaminoethyl)-4-hydroxyindole

Psllocybine = 3-(2 dimethylaminoethyl)indol-4-yl dihydrogen phosphate

Rolicyclidine = 1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

STP, DOM = 2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl)phenylpropane

Tenamfetamine (MDA) = 3,4-methylenedioxyamphetamine

Tenocyclidine (TCP) = 1-t1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine

Tetrahydrocannabinol

Thiofentanyl = N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

3,4,5-Trimethoxyamfetamine (TMA) = dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methylphenylethylamine

 

TABELUL Nr. II

 

Acetyldihydrocodeine

Acetylmethadol = 3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Alfentanil = N-t1-t2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

Allylprodine = 3-allil-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphameprodine = alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Alphamethadol = alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Alphamethylthiofentanyl = N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

Alphaprodine = alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Amfetamine = (+/-)-2-amino-1-phenylpropane

Anileridine = 1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzethidine = 1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Benzylmorphine = 3-benzylmorphine

Betacetylmethadol = beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

Betameprodine = beta-3-ethyl-1-methyl-4-propionoxypiperidine

Betamethadol = beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Betaprodine = beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Bezitramine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine

Clonitazene = (2-para-chlorbenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazol2

Coca frunze

Cocaine = methyl ester de benzoylecgonine

Codeine = 3-methylmorphine

Codoxime = dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime

Concentrat de tulpini de mac

Dexamfetamine = (+)-2-amino-1-phenylpropa~e

Dextromoramide = (+)-4-t2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholine

Diampromide = N-[2-methylphenethylamino propyl]propionanilide

Dextropropoxyphene = alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

Diehylthiambutene = 3-diethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene

Difenoxine = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid

Dihydrocodeine

Dihydromorphine

Dimenoxadol = 2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate

Dimepheptanol = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

Dimethylthiambutene = 3-dimethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene

Dioxaphetyl butyrate = ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

Diphenoxylate = 1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Dipipanone = 4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

Drotebanol = 3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6 beta, 14 diol

Ecgonine

Ethylmethyltiambutene = 3-ethylmethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene

Ethylmorphine = 3-ethylmorphine ·

Etonitazene = 1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobehzimidazole

Etoxeridine = 1-t2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-4-phenylpiperidine.4-carboxylic acid ethyl ester

Fenetylline = dl-37-dihydro-1,3-dimethyl-7-(2-[(1-methyl-2-phenylethyl)amino]ethyl)-1H-purine2,6-dione

Fentanyl = 1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine

Furethidine = 1-(2-tet~ahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Hidrocodone = dihydrocodeinone

Hydromorphinol = 14-hydroxydihydromorphine

Hydromorphone = dihydromorphinone

Hydroxypethidine = 4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Isomethadone = 6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

Levamfetamine = 1-alpha-methylphenylethylamine

Levometamfetamine = 1-N-alpha-dimethylphenylethylamine

Levomethorphane = (-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

Levomoramide = (-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]morpholine

Levophenacylmorphane = (-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

Levorphanol = (-)-3-hydroxy-N=methylmorphinan

Mecloqualone = 3-(-chlorophenyl)2-methyl-4-(3H)-quinazolinone

Metamfetamine = (+)-2-methylamino-1-phenylpropane

Metamfetamine racemate = (+/-)-N,alpha-dimethylphenethylamine

Methaqualone = 2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

Methylphenidate = 2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetic acid methyl ester

Metazocine = 2'-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

Methadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Methyldesorphine = 6-methyl-delta-6-deoxymorphine

Methyldihydromorphine = 6-methyldihydromorphine

Metopori = 5-methyldihydromorphinone

Moramide intermediate = 2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

Morpheridine = 1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Morphine si săruri

Myrophine = myristylbenzylmorphine

Nicocodine = 6-nicitinylcodeine

Nicodicodine = 6-nicotinyldihydrocodeine

Nicomorphine = 3,6-dinicotinylmorphine

Noracymethadol = (+/-)-alpha-3-acetoxy-6-nlethylamino-4,4-diphenyl-heptan

Norcodeine = N-demethylcodeine

Norlevorphanol = (-)-3-hidroxymorphinan

Normethadone = 6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

Normorphine = demethylmorphine

Norpipanone = 4,4,diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

N-oxymorhine

Opium Oxycodone = 14-hydroxydihydrocodeinone

Oxymorphone = 14-hydroxydihydromorphinone

Pethidine = 1-methyl--4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pethidine intermediar A = 4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

Pethidine intermediar B = 4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esfer

Pethidine intermediar C = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

Phenadoxone = 6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

Phenampromide = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide

Phenazocine = 2'-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

Phencyclidine = 1-(1-phencyclohexyl)piperidine

Phenmetrazine = 3-methyl-2-phenylmorpholine

Phenomorphane = 3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

Phenoperidine = 1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Pholcodine = morpholinylethylmorphine

Piminodine = 4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

Piritramide = 1-(3-cyano-3,3diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide E

Proheptazine= 1,3-dimetyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane

Properidine = 1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester

Propiram = N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

Racemethorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Racemoramide = (+/-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine

Racemorphane = (+/-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

Secobarbital = 5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

Sufentanil = N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

Thebacone = acetyldihydrocodeinone

Thebaine

Tilidine = (+/-)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate

Trimeperidine = 1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

Zipeprol = alpha-(alpha-methoxybenzyl)-4-(beta-methoxyphenethyl)-1-pipenazineethanol

 

TABELUL Nr. III

 

Allobarbital = 5,5-diallylbarbituric acid

Alprazolam = 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Amfepramone = 2-(diethylamino)propiophenone

Amobarbital = 5-ethyl-5-(3-methylbutyl)barbituric acid

Aminorex = 2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

Barbital = 5,5-diethylbarbituric acid

Benzfetamine = N-benzyl-N-alpha-dimethylphenethylamine

Bromazepam = 7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Brotizolam = 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thienol[3,2-f]-s-triazolo [4,3-a][1,4]diazepine

Buprenorphine = 21-cyclopropyl-7-alpha-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano6,7,8,14-tetrahydrooripavine

Butobarbital = 5-butyl-5-ethylbarbituric acid.

Butalbital = 5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

Cannabis, rezină de cannabis si ulei de cannabis

Cathine = d-threo-2-amino-1-hydroxy-1-phenylpropane

Cyclobarbital = 5-(1-cyclohexan-1-yl)-5-ethylbarbituric acid

Camazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

Chlordiazepoxide = 7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

Clobazam = 7-chloro-1-methyl-S-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine 2,4(3H,5H)-dione

Clonazepam = 5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

Clorazepate = 7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine 3-carboxylic acid

Clotiazepam = 5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-djazepin-2-one

Cloxazolam = 10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4] benzodiazepin-6(SH)-one

Delorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Diazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Estazolam = 8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepine

Ethchlorvynol = ethyl-2-chlorovinylethinylcarbinol

Ethinamate = 1-ethylcyclohexanolcarbamate

Ethyl loflazepate = ethyl 7-chloto-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3carboxylate

Etilamfetamine = dl-N-ethyl-alpha-methylphenylethylamine

Fencamfamine = dl-N-ethyl-3-phenylbicyclo(2,2,1)-heptan-2-amine ,

Fenproporex = dl-3-[(alpha-methylphenylethyl)amino]propionitrile

Fludiazepam = 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flunitrazepam = 5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Flurazepam = 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Glutethimide = 2-ethyl-2-phenylglutarimide

Halazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Haloxazolam = 10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d] [7,4] benzodiazepin-6(5H)-one

Ketazolam = 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]-oxazinol[3,2d] [1,4] benzodiazepine-4,7(6H)-dione

Lefetamine = (-)-1-dimethylamino-1,3-diphenylethane

Loprazolam = 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H-imidazot1,2-a](1,4]benzodiazepin-1-one

Lorazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4-benzodiszepin-2-one

Lormetazepam = 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Mazindol = 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo-(2,1-a)-isoindol-5-0l

Medazepam = 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-iH-1,4-benzodiazepine

Mefenorex = dl-N-(3-chloropropyl)-alpha-methylphenethylamine

Meprobamate = 2-methyl-2-propyl-1,3-propanediol dicarbamate

Mesocarbe = 3-(alpha-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

Methylphenobarbital = 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

Methyprylone = 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

Midazolam = 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazol(1,5-a) (1,4) benzodiazepine

Nimetazepam = 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nitrazepam = 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Nordazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazepam = 7-chloro-1,3-dihidro-3-hydroxy-5-phenyi 2-H-1,4-benzodiazepin-2-one

Oxazolam = 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo(3,2-d) (1,4) benzodiazepin-6(5H)-one

Pentazocine = 1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano.3-benzazocin-8-ol

Pentobarbital = 5-ethyl-5-(1-methylbutyl) barbituric acid

Pemoline = 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

Phendimetrazine = (+)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine

Phenobarbital = 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

Phentermine = alpha-alpha-dimethylphenethylamine

Pinazepam = 7-chloro-1;3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pipradrol = 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)-methanol

Prazepam = 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Pyrovalerone = dl-1-(4-methylphenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone

Secbutabarbital = 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

Temazepam = 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Tetrazepam = 7-chloro-5-(cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

Triazolam = 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepine

Vinylbital = 5-(1-methylbuthyl)-5-vinylbarbituric acid

 

TABELUL Nr. IV

 

N-acetylanthranilic acid

Ephedrine

Ergometrine

Ergotamine

Isosafrole

Lysergic acid

3,4-methylenedioxy-phenylpropan-2-one

1-phenyl-2-propanone

Piperonal

Pseudoephedrine

Safrole

 

Acetic anhydride

Acetone

Anthranilic acid

Ethyl ether

Hydrochlorid acid

Phenylacetic acid

Piperidine

Methylethyl ketone

Potassium permanganate

Sulphuric acid

Toluene

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind combaterea traficului

si consumulul ilicit de droguri

 

În temeiul art. 7a alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al  României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 17 iulie 2000.

Nr. 304.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

 privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul

în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Persoanele care au domiciliul în localitătile rurale din zonele de munte au dreptul pentru practicarea unor mestesuguri traditionale, la o cantitate de lemn, pentru a fi prelucrată în produse finite si semifinite, în vederea efectuării schimbului de produse din lemn cu cereale necesare locuitorilor acestor zone.

Art. 2. - (1) Pentru prelucrarea si valorificarea prin comert ambulant locuitorilor din zona montană, care îsi asigură mijloacele de subzistentă din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, sindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donite, araci de vie, furci din lemn, cozi de unelte, oisti de cărută si alte asemenea produse si care nu posedă în proprietate păduri, li se acordă anual, pe baza autorizatiei de meserias, de către primar, din vegetatia forestieră din afara fondului forestier, si de ocoalele silvice ale directiilor silvice câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.

(2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se întelege sotul, sotia si copiii lor necăsătoriti, care gospodăresc împreună.

(3) Comercializarea lemnului brut obtinut în conditiile alin. (1) este interzisă.

Art. 3. - (1) Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se autorizează conform legii.

(2) Pe baza autorizatiei de meserias si a îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 2 primarii eliberează o legitimatie.

(3) Forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. În legitimatie se vor înscrie drepturile si avantajele prevăzute în prezenta lege.

Art. 4. - (1) Acordarea materialului lemnos mentionat; la art. 2 se face pe bază de cerere, care se depune la primarul comunei în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.

(2) Primarul verifică dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 2, după care avizează, aprobă sau respinge, după caz, cererea.

(3) Cererile avizate se înaintează directiilor teritoriale ale Regiei Nationale a Pădurilor până la începerea anului calendaristic pentru care se solicită material lemnos.

(4) Directiile silvice teritoriale ale Regiei Nationale a Pădurilor aprobă cantitatea de material lemnos ce urmează să fie acordată solicitantilor, înaintând situatia ocoalelor silvice, cu repartizare pe comune.

(5) Primarii si ocoalele silvice sunt obligate să asigure, cu prioritate, cantitătile de material lemnos, la nivelul aprobat pentru fiecare familie.

(6) Persoanele fizice nemultumite de modul de solutionare a cererilor se pot adresa cu plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, prefectului judetului, care o va solutiona în cel mult 15 zile.

Art. 5. - (1) Titularii legitimatiei pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, pieie, oboare, precum si în alte locuri destinate activitătilor comerciale, fiind scutiti de orice taxă.

(2) Când produsele sunt transportate pe calea ferată, titularii legitimatiei beneficiază pentru acestea de reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu cărutele, beneficiază de dreptul de a păsuna animalele pe păsunile comunale întâlnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localităti, fiind obligati să respecte regulile de păsunat stabilite.

(3) De înlesnirile prevăzute la alin. (2) titularii legitimatiei beneficiază si la transportul spre domiciliu al produselor agricole obtinute prin valorificarea produselor prelucrate în lemn.

(4) Titularii legitimatiei beneficiază de reducere de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a II-a, atunci când fac dovada că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe calea ferată.

Art. 6. - (1) Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare - scândură, grinzi, bârne, araci de vie -, care se transportă pentru comercializare, va fi însotit de documentele legale de transport prevăzute de legislatia în vigoare si de normele stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, eliberate de organele silvice din zonă.

(2) Produsele cu grad superior de prelucrare - donite, ciubere, cozi de unelte, butoaie, sindrilă, furci din lemn si altele asemenea - vor fi însotite de actul de provenientă a materialului lemnos din care au fost confectionate, pe care vor fi înscrise data plecării, semnătura si stampila sefului de ocol silvic din zonă, si de autorizatia de meserias ori de legitimatie.

Art. 7. - (1) Tinerii căsătoriti, în vârstă de până la 35 de ani, care au domiciliul în zona de munte, au dreptul, o singură dată, la material lemnos pentru constructie, în cantitate de 25 metri cubi de familie. Cererile acestora vor fi înaintate de către primari directiilor silvice ale Regiei Nationale a Pădurilor care, prin ocoalele silvice din zonă, au obligatia să le onoreze de urgentă sau să le aprobe atunci când solicitarea se realizează din vegetatia forestieră din afara fondului forestier sau din pădurile care apartin consiliilor locale.

(2) Primarii vor asigura folosirea acestui material exclusiv pentru construirea de locuinte noi.

(3) Pe baza autorizatiei eliberate de primari ocoalele silvice vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar pentru repararea caselor de locuit si a anexelor gospodăresti.

Art. 8. - Materialul lemnos la care au dreptul familiile din zonele de munte, conform art. 2 si 7, pentru prelucrare, realizarea de constructii noi si repararea constructiilor, se plăteste cu o reducere de 50% din pretul oficial stabilit de organele silvice.

Art. 9. - Volumul de material lemnos care se acordă conform art. 2 si 7 se stabileste în cadrul volumului maxim anual de masă lemnoasă aprobat legal pentru tăieri anuale din pădurile tării.

Art. 10. - De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a săvârsit o contraventie sau o infractiune silvică în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.

Art. 11. - Prefectii judetelor veghează la  corecta aplicare a prevederilor prezentei legi de către primarii comunelor si de organele Regiei Nationale a Pădurilor si iau măsurile legale necesare.

Art. 12. - Reducerile de 50% pe calea ferată si pentru materialul lemnos atribuit prin prezenta lege se suportă de la bugetul de stat.

Art. 13. - În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, la propunerea consiliilor judetene, Guvernul va adopta o hotărâre privind lista cuprinzând localitătile rurale care se situează în zonele montane.

Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 27 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 144.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acordarea de facilităti persoanelor

care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României.

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgâ Legea privind acordarea de facilităti persoanelor care au domiciliul în localitătile rurale aflate în zonele montane si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 323.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999

privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194 din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(3) Pe revers se află legenda «150 DE ANI DE LA NASTEREA LUCEAFĂRULUI POEZIEI ROMÂNESTI». În partea inferioară se află, încrucisate, o ramură de laur si un toc din pană de gâscă."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Precizarea detaliată a formei, a materialului din care se confeciionează medalia, a categoriilor de cetăteni care vor primi distinctia, modul în care aceasta se va purta, precum si alte date sunt prevăzute în regulamentul care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă."

3. Articolul 2 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Medalia comemorativă «150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu», se conferă atât cetătenilor români, cât si celor străini, care au  dovedit merite deosebite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea operei eminesciene, prin:

a) exegeză si critică literară asupra operei lui Mihai Eminescu;

b) editarea în tară sau peste hotare a operei eminesciene;

c) traduceri din opera lui Mihai Eminescu;

d) interpretări remarcabile ale poeziilor eminesciene;

e) colectionarea, conservarea si restaurarea materialelor documentare legate de Mihai Eminescu;

f) alte forme de valorificare artistică a creatiei eminesciene;

g) sprijinirea cu toate mijloacele a promovării în România si peste hotare a operei eminesciene."

4. Articolul 3 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Conferirea medaliei comemorative «150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu» se face pe baza propunerilor primite si însusite de Ministerul Culturii în perioada 15 ianuarie 2000 - 15 ianuarie 2001.

(2) Numărul medaliilor conferite este egal cu cel al propunerilor însusite de Ministerul Culturii în perioada determinată la alineatul precedent."

5. Articolul 4 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" se abrogă.

6. Alineatul (1) al articolului 5 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Medalia comemorativă «150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu» este o piesă circulară cu diametrul de 35 mm, cu bordura usor înăltată, surmontată de un inel circular cu diametrul de 20 mm, prin care se trece panglica; pe inel este stantat, începând cu cifra 1, numărul de ordine al medaliei."

7. Alineatul (1) al articolului 8 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Propunerile pentru acordarea medaliilor pot fi făcute si înaintate Ministerului Culturii de către Academia Română, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Culturii, uniunile de creatori, edituri, organizatii neguvernamentale cu profil cultural stiintific sau persoane fizice."

8. Articolul 10 din Regulamentul pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" va avea următorul cuprins:   

"Art. 10. - (1) Nu pot fi decorate persoanele care au fost judecate si condamnate definitiv în procese penale la pedepse privative de libertate, altele decât cele politice.

(2) Condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedepse privative de libertate a titularilor medaliei duce la retragerea acesteia.

(3) Retragerea se face, la propunerea Cancelariei ordinelor sau, după caz, a Ministerului Culturii, prin decret semnat de către Presedintele României.

(4) Persoanele cărora li s-a retras medalia sunt obligate să o restituie împreună cu brevetul."

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194 din 9 decembrie 1999 privind instituirea medaliei comemo- rative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu", cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU DUVĂZ

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative “150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu" si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 325.