MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 364    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 4 august 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

156. - Lege privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

335. - Decret pentru promulgarea Legii privind protectia cetătenilor români care lucrează în strâinătate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

172. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si apă fierbinte sub presiune, C15-2000

 

220. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de ooncesionare pentru explorarea perimetrului "Scropoasa", încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Itancar Trading CO '97" - S.R.L

 

405. - Ordin al ministrului transportului pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-147 pregătire/examinare aprobate pentru întretinere, cuprinzând cerintele pentru autorizarea organizatiilor care pregătesc si/sau examinează personalul de certificare a întretinerii în aviatia civilă

 

552. - Ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului pentru aprobarea Normelor privind atestarea inspectorilor voluntari de vânătoare

 

569. - Ordin al ministrului apelor, pădurilor, si protectiei mediului privind stabilirea nivelului tarifelor minime ce se vor percepe vânătorilor români pentru actiuni de vânătoare în România în sezonul de vânătoare 2000-2001

 

573. - Ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului privind aprobarea cotelor de  recoltă la căprior (Capreolus capreolus) pentru sezonul de vânătoare 2000-2001

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

Decizia nr. 221 din 8 mai 2000

 

Decizia nr. 250 din 18 mai 2000

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

 SENATUL

 

LEGE

privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Statul român asigură, în conformitate cu prevederile prezentei legi, protectia cetătenilor români cu domiciliul în România care lucrează în străinătate.

Art. 2. - Cetătenii români care lucrează în străinătate si cărora nu le sunt aplicabile prevederile prezentei legi beneficiază de măsuri speciale de protectie, stabilite prin legile române si străine sau prin tratate si conventii internationale la care România este parte, dacă se află în următoarele situatii:

a) sunt angajatii unor institutii publice străine care sunt organizate si functionează pe teritoriul altui stat decât România;

b) sunt angajatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si reprezentantelor comerciale române;

c) sunt angajatii unor organizatii internaiionale cu sediul pe teritoriul altui stat decât România;

d) sunt angajatii unor societăii comerciale, persoane juridice române sau străine, care efectuează activităti de transport international.

Art. 3. - (1) Guvernul României, prin autoritătile competente, va depune diligentele necesare pentru încheierea de acorduri, întelegeri, tratate sau conventii cu autorităti publice similare din alte state, în vederea stabilirii conditiilor de protectie a, cetătenilor români cu domiciliul în România care lucrează în tările respective.

(2) Acordurile, întelegerile, tratatele sau conventiile încheiate potrivit alin. (1) vor avea la bază:

a) principiul egalitătii de tratament

b) aplicarea clauzelor mai favorabile prevăzute în legislatia română, străină sau internatională la care România este parte.

(3) Prin acordurile, întelegerile, tratatele sau conventiile încheiate pe baza principiilor enumerate la alin. (2) se vor stabili cel putin:

a) nivelul salariului minim;

b) durata timpului de lucru si de odihnă;

c) conditiile generale de muncă, de protectie si de securitate a muncii;

d) asigurarea pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum si pentru cele care intervin în afara procesului muncii.

Art. 4. - Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare, va depune diligentele necesare pentru ca, prin intermediul autoritătilor publice sau al organismelor străine competente, să se asigure cetătenilor români prevăzuti la art. 1:

a) respectarea pe durata angajării a drepturilor prevăzute la art. 3;

b) aplicarea măsurilor de protectie a salariatilor, prevăzute de legislatia statului respectiv;

c) solutionarea, potrivit legislatiei aplicabile statului respectiv, a unor eventuale litigii având ca obiect acordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege.

 

CAPITOLUL II

Agenti de ocupare a fortei de muncă

 

Art. 5. - Pe teritoriul României pot desfăsura, în conditiile prezentei legi, activităti de mediere a angajării cetătetilor români în străinătate următoarele categorii de persoane juridice, dacă au ca obiect de activitate recrutarea si plasarea fortei de muncă române în străinătate sau, pe lângă alte activităti, si pe cea de recrutare si plasare a fortei de muncă române în străinătate, denumite în continuare agenti de ocupare a fortei de muncă:

a) societătile comerciale cu sediul în România, cu capital român, cu participare străină sau cu capital integral străin, constituite în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

b) filiale, sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare ale societătilor comerciale străine, autorizate să functioneze în România potrivit art. 44 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Agentii de ocupare a fortei de muncă prestează servicii de mediere a angajării cetătenilor români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice si fizice străine.

Art. 7. - Agentii de ocupare a fortei de muncă au obligatia să păstreze secretul datelor personale ale lucrătorilor solicitanti de locuri de muncă în străinătate.

Art. 8. - Agentii de ocupare a fortei de muncă prevăzuti la art. 5 pot presta servicii de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate numai după acreditarea lor de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 9. - Acreditarea agentilor de ocupare a fortei de muncă se efectuează numai pe baza următoarelor documente justificative obligatorii:

a) actul constitutiv al societătii comerciale, respectiv autorizatia de exercitare a unei activităti independente;

b) dovada înmatriculării societătii comerciale în registrul comertului;

c) actele referitoare la spatiul si dotările necesare pentru buna desfăsurare a activitătii;

d) actele referitoare la numărul, structura si calificarea personalului;

e) memoriul justificativ din care să rezulte posibilitatea organizării unor bănci de date privind cererea solicitantilor si oferta de locuri de muncă în străinătate;

f) acte din care să rezulte posibilitatea stabilirii de relatii cu parteneri de mediere străini;

g) situatia estimativă privind costul sau tariful serviciilor de mediere.

Art. 10. - (1) Agentii de ocupare a forte de muncă, acreditati potrivit prezentei legi, pot efectua medierea angajării cetătenilor români în străinătate numai pe baza contractelor încheiate cu angajatorii, persoane juridice sau persoane fizice străine, care contin oferte ferme de locuri de muncă.

(2) Sunt considerate ferme ofertele de locuri de muncă făcute de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice străine, care cuprind următoarele elemente cu caracter minimal:

a) conditiile de angajare, de încetare a angajării sau de reangajare, durata si natura angajării;

b) functia, meseria sau categoria profesională, tariful orar, salariul, sporurile, alocaiiile, cazurile in care pot fi urmărite drepturile salariale, durata timpului de muncă si de  repaus, orele suplimentare, concediul de odihnă plătit, conditiile de muncă, măsuri de protectie si securitate a muncii;

c) datele de plată a salariului;

d) posibilitatea acordării de indemnizatii pentru întretinerea familiei angajatului aflată în România si transferul salariului si al indemnizatiei în România;

e) acordarea de despăgubiri angajatilor români în cazul accidentelor de muncă si al bolilor profesionale;

f) obligatiile angajatilor români în străinătate;

g) conditiile de locuit, de cazare sau, după caz, de închiriere a unei locuinte si de asigurare a hranei;

h) asigurarea formalitătilor, suportarea cheltuielilor si stabilirea conditiilor de transport din România în statul în care se asigură ofertele de locuri de muncă si retur pentru angajatii români si membrii de familie care îi însotesc sau îi vizitează;

i) fiscalitatea si alte contributii care grevează asupra veniturilor angajatilor, asigurâdu-se evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurări sociale.

(3) Nerespectarea de către agentul de ocupare a fortei de muncă a prevederilor alin. (1) si (2) cu ocazia medierii  angajării cetătenilor români în străinătate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

Art. 11. - Agentii de ocupare a fortei de muncă au obligatia de a asigura îcheierea contractelor individuale de muncâ si în limba română.

Art. 12. - (1) Agentul de ocupare a fortei de muncă poate trimite în străinătate pentru prestarea de activităti si persoane încadrate de acesta cu contract individual de muncă.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) agentul de ocupare a fortei de muncă va încheia cu cetăteanul român un act aditional la contractul individual de muncă, în care vor fi prevăzute drepturile si obligaitile reciproce, cu respectarea. prevederilor art. 10 alin. (2).

(3) Agentul de ocupate a fortei de muncă si cetătenii români aflati în situatia prevăzută la alin. (1) au obligatia de a plăti, în conditiile legii, contribuitile la asigurările sociale de stat, la asigurările sociale de sănătate si la Fondul pentru plata ajutorului de somaj, prevăzute de lege, urmând să beneficieze de prestatiile care se acordă în functie de aceste contributii.

Art. 13. - Cetătenii români care lucrează în străinătate pe baza contractelor prevăzute la art. 10, neangajati cu contract individual de muncă la agenti de ocupare a fortei de muncă în România, vor beneficia de prestatiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate, asigurărilor de somaj sau de sistemul asigurărilor sociale de stat dacă, pe baza unei declaratii privind veniturile lunare realizate în străinătate, plătesc organelor competente din România contributiile corespunzătoare.

Art. 14. - Coordonarea si controlul activitătii de ocupare a fortei de muncă în străinătate se realizează de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 15. - (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va avea următoarele atributii specifice:

a) acreditarea agentilor de ocupare a fortei de muncă pentru desfăsurarea activitătii de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate;

b) suspendarea sau retragerea acreditării agentilor prevăzuti la lit. a);

c) stabilirea situatiilor ce impun ca medierea angajării cetătenilor români în străinătate să se facă pe baza selectiei acestora;

d) cooperarea cu organismele, agentii, angajatorii, care au sediul sau, după caz, domiciliul în străinătate, în vederea cunoasterii legislatiei statului în care se asigură locuri de muncă;

e) îndrumarea si controlarea activitătii agentilor de ocupare a fortei de muncă.

(2) Criteriile, conditiile si procedurile pentru realizarea atributiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice.

 

CAPITOLUL III

Contraventii

 

Art. 16. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 10 milioane lei la 15 milioane lei următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiuni:

a) efectuarea de către persoanele juridice sau persoanele fizice a activitătilor de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate cu încălcarea prevederilor art. 5, 6 si 8;

b) efectuarea de către agentii de ocupare a fortei de muncă a activitătilor de mediere a angajării cetătenilor români în străinătate cu încălcarea prevederilor art. 10.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul din cadrul Inspectiei Muncii, împuternicit în acest sens.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 17. - În aplicarea dispozitiilor prezentei legi Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe vor elabora norme metodologice, care vor fi supuse aprobării prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 18. - Dispozitiile din prezenta lege, referitoare la răspunderea contraventională, se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - Dispozitiile art. 13 se aplică si cetătenilor români care lucrează în străinătate în baza unui contract individual de muncă încheiat cu o persoană fizică sau juridică străină, aflat în executare la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din  Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 156.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind protectia cetătenilor români

care lucrează în străinătate

 

În  temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin: (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind protectia cetătenilor români care lucrează în străinătate si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 335.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea,

repararea si verificarea conductelor de abur si apă fierbinte sub presiune, C15-2000

 

Ministrul industriei si comertului,

în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Prescriptiile tehnice pentru proiectarea, executia, montarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si apă fierbinte sub presiune, C15-2000*), Colectia ISCIR.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 172.


*) Prescriptiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnică.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind transferul licentei de concesionare pentru explorarea perimetrului "Scropoasa",

încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Itancar Trading CO'97" – S.R.L.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

· Legea minelor nr. 61/1998;

· Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii minelor nr. 61 /1998;

· cererile de transfer al licentei de concesionare pentru explorarea perimetrului "Scropoasa", formulate de Societatea Comercială "Itancar Trading CO'97" - S.R.L. si de Societatea Comercială "Ram Prod" - S.R.L. Brănesti-Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita,

în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998, emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă transferul licentei de concesionare pentru explorarea perimetrului "Scropoasa", aprobată prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 180/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 27 octombrie 1999, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Itancar Trading CO'97" - S.R.L.,către Societatea Comercială "Ram Prod" - S.R.L. Brănesti-Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita, cu sediul în comuna Brănesti, judetul Dâmbovita, înregistrată la oficiul registrului comertului sub nr. J 15/376/1998.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 220.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-147 –pregătire/xaminare,

apropată pentru întretinere, cuprinzând cerintele pentru autorizarea organizatiilor

care pregătesc si/sau examinează personalul de certificare a întretinerii în aviatia civilă

 

Ministrul transporturilor,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

luând în considerare procesul de implementare în Europa a unui cod unic de reglementări privind siguranta zborului,

în temeiul art. 12 lit. i) si al art. 13 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile aprobată si modificată prin Legea nr. 197/1998 si ulterior republicată, al art. 4 lit. b) si f) si al art. 5 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 2 pct. 4 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor; cu modificările si completările ulterioare; precum si al art. 3 si 4 pct. 4.5 si 4.15 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă aplicarea de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, începând cu data de 1 iunie 2001, a reglementării europene JAR-147 -pregătire/examinare, aprobată pentru întretinere, denumită în continuare Reglementarea europeană JAR-147, precum si a amendamentelor ulterioare la aceasta, cuprinzând cerintele pentru autorizarea organizatiilor care pregătesc si/sau examinează personalul de certificare a întretinerii în aviatia civilă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 8/2000 pentru aprobarea aplicării Reglementării europene JAR-66 - Personal de certificare a întretinerii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 24 februarie 2000.

(2) Procedurile specifice de aplicare a prevederilor Reglementătii europene JAR-147 se stabilesc de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 2. - În perioada 1 iunie 2001-1 ianuarie 2003 autorizarea organizatiilor care pregătesc si/sau examinează personalul de certificare a întretinerii se efectuează în conformitate cu:

a) prevederile reglementărilor nationale în vigoare; sau

b) prevederile Regtementării europene JAR-147, dacă sunt întrunite conditiile necesare.

Art. 3. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 autorizarea organizatiilor care pregătesc si/sau examinează personalul de certificare a întretinerii se efectuează în conformitate cu prevederile Reglementării europene JAR-147.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română va pune la dispozitie tuturor celor interesati textul tradus în limba română al Reglementării europene JAR-147 si al amendamentelor la aceasta.

Art. 6. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Aeronautică Civilă Română vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Adrian Gheorghe Marinescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2000.

Nr. 405.

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind atestarea inspectorilor voluntari de vânătoare

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

având în vedere prevederile art. 8 lit. t), ale art. 17 alin. (3).lit. b) si c), ale art. 18 alin. (2) si (3) si ale art. 50 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind atestarea inspectorilor voluntari de vânătoare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală a pădurilor, prin structurile sale de specialitate, se însărcinează cu punerea în aplicare a prevederilor Normelor privind atestarea inspectorilor voluntari de vânătoare, precum si cu evidenta inspectorilor voluntari de vânătoare.

Art. 3. - (1) Persoanele atestate ca inspectori voluntari de vânătoare pot fi stimulate din fondul de protectie a vânatului, în cazul descoperirii de către acestea a unor încălcări ale prevederilor Legii nr. 103/1996, cu o sumă echivalentă cu până la 15% din despăgubirile încasate ca urmare a faptelor descoperite.

(2) De aceleasi drepturi cu cele prevăzute la alin. (1) si în aceleasi conditii se bucură si personalul de specialitate al Directiei de vânătoare si salmonicultură din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului; personalul Regiei Nationale a Pădurilor sau alte structuri silvice atestate de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si personalul organizatiilor vânătoresti legal constituite care descoperă asemenea fapte.

(3) Acordarea stimulentelor prevăzute la alin. (2) se poate face numai după încasarea sumelor din despăgubiri, la propunerea oficiilor cinegetice teritoriale si cu avizul directorului Directiei de vânătoare si salmonicultură din minister.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 552.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind atestarea inspectorilor voluntari de vânătoare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Asigurarea pazei si ocrotirii vânatului se face potrivit art. 18 din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, prin personal de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum si prin inspectori voluntari de vânătoare.

Art. 2. - Atestarea persoanelor care doresc să obtină calitatea de inspector voluntar de vânătoare se face potrivit legii si prezentelor norme.

Art. 3. - Sfera de activitate în care un inspector voluntar de vânătoare este imputernicit să constate încălcarea prevederilor Legii nr. 103/1996 si să încheie acte de contraventie va fi cea prevăzută în atestat.

 

CAPITOLUL II

Organizarea atestării

 

Art. 4. - Poate fi atestată ca inspector voluntar de vânătoare orice persoană fizică care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) are studii de specialitate de silvicultură, studii superioare cu profil ecologic si biologic ori juridic sau are studii superioare în alte domenii si detine de cel putin 4 ani calitatea de vânâtor, fără să fi suferit vreo sanctiune din partea organizatiei de vânătoare din care face parte;

b) nu are cazier judiciar;

c) dovedeste, în baza unui test, că are cunostinte de biologie si etologie a vânatului, precum si cunostinte juridice în domeniul vânâtorii.

Art. 5. - În vederea obtinerii atestatului persoanele  care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 lit. a) si b) pot depune o cerere pentru atestarea ca inspector voluntar de vânătoare la sediul oficiului cinegetic teritorial de care apartin cu domiciliul sau la Directia de vânătoare si salmonicultură din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

Art. 6. - (1) Organizarea concursului se face, prin grija Directiei de vânătoare si salmonicultură, la oficiile cinegetice teritoriale.

(2) Locul si data tinerii concursului se vor anunta cu cel putin 15 zile înainte la sediul oficiului cinegetic teritorial si într-un ziar de mare tiraj.

(3) Comisia de testare va fi formată din:

a) un reprezentant al Directiei de vânătoare si salmonicultură;

b) seful oficiului cinegetic teritorial;

c) un reprezentant al oficiului cinegetic teritorial.

(4) Baremul minim pe care trebuie să îl îndeplinească fiecare candidat pentru obtinerea atestatului de inspector voluntar de vânătoare se comunică de către presedintele comisiei înaintea începerii testului.

 

CAPITOLUL III

Atestarea inspectorilor voluntari de vânătoare

 

Art. 7. - După încheierea concursului membrii comisiei vor încheia un proces-verbal care trebuie să cuprindă:

a) numele si prenumele candidatilor care au îndeplinit baremul de atestare, localitătile în care domiciliază si fondurile de vânătoare pentru care au fost atestati;

b) eventualele observatii asupra modului în care a decurs testul si propunerile de atestare a candidatilor care au îndeplinit baremul.

Art. 8. - (1) După validarea rezultatelor testului fiecărui candidat care a îndeplinit baremul prevăzut i se va elibera un atestat de inspector voluntar de vânătoare.

(2) Modelul atestatului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Art. 9. - (1) Drepturile si îndatoririle fiecărei persoane atestate ca inspector voluntar de vânătoare sunt cele care decurg din prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 103/1996.

(2) Fiecare inspector voluntar de vânătoare are dreptul să încheie procese-verbale de contraventie conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme, precum si să constate infractiunile prevăzute de Legea nr. 103/1996.

 

CAPITOLUL IV

Pierderea calitătii de inspector voluntar de vânătoare

 

Art. 10. - (1) Calitatea de inspector voluntar de vânătoare se pierde pe deplin drept în următoarele conditii:

 a) renuntare;

b) săvârsirea de către persoana atestată a unei fapte sanctionate penal ori contraventional; sau

c) neefectuarea pe teren; în medie, a cel putin două controale trimestrial sau nedescoperirea, într-o perioadă de patru trimestre consecutive, a unui fapt ce constituie contraventie sau infractiune prevăzută de Legea nr. 103/1996, dacă există dovezi că astfel de fapte s-au produs.

(2) Pierderea calitătii de inspector voluntar de vânătoare este posibilă si la solicitarea oficiului cinegetic teritorial respectiv, dacă:

a) nu a depus în termen de 15 zile de la data controlului rapoartele privind starea faunei sălbatice de interes vânătoresc, consemnate ca urmăre a deplasărilor în teren;

b) există dovezi că se foloseste atestatul în alt scop decât cel pentru care a fost emis.

Art. 11. - (1) Pierderea calitătii de inspector voluntar de vânătoare obligă la depunerea, în termen de 15 zile de la luarea la cunostintă a deciziei de retragere a acestei calităti, a atestatutui de inspector voluntar de vânătoare.

(2) După expirarea acestui termen atestatul este nul de drept.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Inspectorul voluntar de vânătoare are obligatia ca înainte de a controla orice persoană în neregulă întâlnită pe teren să îi prezinte acesteia următoarele documente:

a) atestatul, în original, cu viza în termen la data controlului;

b) actele de identitate din care să rezulte faptul că este una si aceeasi persoană cu cea atestată.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

DIRECTIA GENERALA A PADURILOR

DIRECTIA DE VÂNĂTOARE SI SALMONICULTURA

 

ATESTAT

Nr. .............. din ..............

Domnul ............................., domiciliat în localitatea .………, str. ............................... nr. ... judetul .........……osesor al buletinului/cărtii de identitate seria .............. nr. ......……, a participat la examenul organizat în data de ......... ............ în vederea dobândirii atestatului de inspector voluntar de vânătoare si a fost declarat inspector voluntar de vânătoare.

În baza prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996 domnul ..........................................., în exercitarea atributiilor ce decurg din prezentul atestat, este asimilat personalului care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii publice.

Domnul ..... ...... ................... este împuternicit să constate infractiunile si contraventiile prevăzute de Legea nr. 103/1996 pe următoarele fonduri de vânătoare:

 

Director

 

ANEXA Nr 2

la norme

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

OFICIUL CINEGETIC TERITORIAL ..................................

 

PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTIE

(data............., ora........... ., locul încheierii..............)

 

Subsemnatul .……………………..... (numele si prenumele agentului constatator)  având calitatea ......................................................... sau, după caz, atestatul nr. . ....................................... si legitimatia de serviciu nr. am constat că:

Numitul ................................................................. (numele si prenumele), domiciliat în ....…………… (adresa completă) posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ............................ nr. ..........….., eliberat/eliberată de ………………… la data de ....... , fiul lui ............................... si al ...................., a savârsit în ziua de .............………., ora…………. , în locul ..........................., următoarele fapte:……………………………………………….

Faptele respective sunt sanctionate potrivit art. ...................... din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996.

Stabilesc amenda de ............................ lei.

În legătură cu faptele săvârsite contravenientul declară că acestea s-au produs în următoarele împrejurări:          

Valoarea prejudiciului creat prin faptele respective este  de .................................... lei, calculat potrivit .…………………..

Contravenientul se obligă/nu se obligă ca în termen de 48 de ore să achite jumătate din minimul amenzii, adică ............................ lei, si să trimită copie de pe chitantă la sediul oficiului cinegetic teritorial.

Contravenientul este obligat să achite în contul nr. ...............................….., deschis la Trezoreria statului din sectorul 3 al municipiului Bucuresti, contravaloarea prejudiciului în sumă de ....................... lei si să trimită chitanta la sediul oficiului cinegetic teritorial.

La săvârsirea faptei contravenientul s-a folosit de următoarele bunuri: ..................................................……………………………………………………………

care au fost retinute în vederea confiscării până la solutionarea cauzei, bunuri care au fost date în custodie domnului domiciliat în……………… posesor al buletinului/cărtii de identitate seria.....

nr. …………, eliberat/eliberată de ................... ................................, care va răspunde de conservare până la valorificarea acestora potrivit legii.

Au fost retinute în vederea confiscării următoarele bunuri provenite prin săvârsirea contraventiei care se dau în custodie domnului domiciliat posesor al buletinului/cărtii de identiate seria ... nr

eliberat/eliberată de .... care va raspunde de conservarea acestora până la valorificare, potrivit legii:

Permis de vânătoare ………. (se va face, după caz, precizarea privind retinerea permisului de vânătoare în vederea transmiterii către unitatea emitentă).

La constatarea săvârsirii faptei au fost de fată si următorii martori:

1. ………….. posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ... .. nr. …….... (numele si prenumele) , eliberat/eliberată de .............................. la data de .....................

2. ………….. posesor al buletinului/cărtii de identitate seria ... nr. ………(numele si prenumele) , eliberat/eliberată de ............................... la data de ....................................

 

Agent constatator,                                                        Custode (1),                                                                 Martori:

Custode (2),

Contravenient,

…………………………

Am  primit  copia  de  pe   procesul-verbal

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului tarifelor minime ce se vor percepe vânătorilor români pentru actiuni de vânătoare în România în sezonul de vânătoare 2000 – 2001

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

în temeiul prevederilor art. 8 lit. d) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele minime ce se vor percepe vânătorilor români pentru actiuni de vânătoare în România în sezonul de vânătoare 2000-2001, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), organizatiile vânătoresti, detinătoare de fonduri de vânătoare, vor încasa tarifele mentionate la art. 1 numai de la membrii altor organizatii vânătoresti.

Art. 2. - Gestionarii fondurilor de vânătoare pot majora, în conditiile reglementărilor în vigoare, nivelul tarifelor stabilite potrivit art. 1 pentru actiunile de vânătoare organizate pe fondurile de vânătoare care le sunt atribuite spre gestionare, potrivit legii.

Art. 3. - Tarifele stabilite potrivit prevederilor prezentului ordin nu includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 4. - (1) Gestionarii fondurilor de vânătoare vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

(2) Directia generală a pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului exercită controlul aplicării prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 569.

 

LISTA

cuprinzând tarifele minime ce se percep vânătorilor români pentru actiuni de vânătoare în România

în sezonul de vânătoare 2000-2001

 

Valoarea cinegetică a trofeului recoltat (puncte CIC)

Tariful de vânare [lei/piesă]

Tariful unitar de vânare

Majorarea tarifului pentru fiecare punct CIC peste nivelul minim prevăzut la coloana 1

VÂNAT MARE

Cerb comun (Cervus elaphus)

a) Mascul

Până la 170,00 inclusiv

2.000.000

-

de la 170,01 la 190,00

2.000.000

50.000

de la 190,01 la 210,00

3.000.000

100.000

de la 210,01 la 240,00

6.000.000

400.000

peste 240,00 

18.000.000

600.000

Pentru tariful de vânare vânătorului i se cuvine trofeul (coarnele si craniul cu maxilarul superior), preparat si ambalat

 

 

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

2.000.000

Tariful pentru foc gresit este

 

100.000

b) Femelă (ciută) si vitel la selectie

-

200.000

-

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

500.000

Tariful pentru foc gresit este

 

100.000

Cerb lopătar (Dama dama)

a) Mascul

Până la 165,00 inclusiv

500.000 

-

de la 165,01, la 175,00

500.000.

50.000

de la 175,01 la 180,00

1.000.000

60.000

Peste 180,00

1.300.000

200.000

Pentru tariful de vânare vânătorului i se cuvine trofeul (coarnele si craniul cu maxilarul superior), preparat si ambalat

 

 

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

500.000

Tariful pentru foc gresit este

 

50.000

b) Femelă (ciută) si vitel la selectie

 

 

-

100.000

-

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

300.000

Tariful pentru foc gresit este

 

50.000

Căprior (Capreolus capreolus)

a) Mascul

Până la 120,00 inclusiv

500.000

-

de la 120,01 la 130,00

500.000

10.000

de la 130,01 la 140,00

600.000

20.000

Peste 140,00

800.000

30.000

Pentru tariful de vânare vânătorului i se cuvine trofeul (coarnele si craniul cu maxilarul superior), preparat si ambalat.

 

 

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

500.000

Tariful pentru foc gresit este

 

50.000

b) Femelă si iezi la selectie

-

100.000

-

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

300.000

Tariful pentru foc gresit este

 

50.000

Capră neagră (Rupicapra rupicapra)

Până la 100,00 inclusiv

2.000.000

-

de la 100,01 la 109,00

2.000.000

50.000

de la 109,01 la 115,00

2.450.000

100.000

de la 115,01 la 130,00

3.050.000

150.000

Peste 130,00

5.300.000

250.000

Pentru tariful de vânare vânătorului i se cuvine trofeul (coarnele si craniul cu maxilarul superior), preparat si ambalat.

 

 

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

2.000.000

Tariful pentru foc gresit este

 

100.000

Urs (Ursus arctos)

Până la 300,00 inclusiv

12.000.000

-

de la 300,01 la 350,00

12.000.000

300.000

de la 350,01 la 450,00

27.000.000

500.000

Peste 450,00

77.000.000

1.000.000

Pentru tariful de vânare vânătorului i se cuvine trofeul (blana), preparat si ambalat.

 

 

Pentru o piesă rănită si nerecuperată vânătorul plăteste

 

10.000.000

Tariful pentru toc gresit este

 

500.000

Mistret (Sus scrofa)

a) Mascul

Până la 118,00 inclusiv

100.000

-

de la 118,01 la 124,00

100.000

10.000

de la 124,01 la 130,00

160.000

20.000

de la 130,01 la 140,00

280.000

30.000

Peste 140,00

580.000

50.000

Pentru tariful de vânare vânătorului i se cuvine trofeul (coltii), preparat si ambalat

 

 

Pentru o piesă rănită si nerecuperată (la pândă, dibuit) vânătorul plăteste

 

500.000

Tariful pentru foc gresit (la pândă, dibuit) este

 

50.000

b) Scroafe

 

-

200.000

-

c) Purcei

-

50.000

-

Pentru o piesă rănită si nerecuperată (la pândă si dibuit) vânătorul plăteste

 

300.000

Tariful pentru foc gresit (la pândă si dibuit) este

 

50.000

 

Specia

Tariful de vânare (lei/piesă)

1

2

II. RĂPITOARE CU PĂR

Lup (Canis lupus)

200.000

Râs (lynx lynx)

500.000

Pisică sălbatică (felix silvestris)

100.000

Jder (Martes sp.)

100.000

Alte răpitoare cu păr admise la vânătoare

50.000

Tarifele se aplică numai pentru cazurile în care recoltarea se face la solicitarea vânătorului, pe bază de autorizatie de vânătoare individuală.

 

Pentru acest tarif vânătorului îi revin blana vânatului recoltat si craniul, după caz.

 

III. ALT VÂNAT CU PĂR

Bizam (Ondatra zibethica)

10.000

Hamster (Cricetus cricetus)

5.000

Marmotă (Marmota marmota)

200.000

Pentru acest tarif vânătorului îi revine blana vânatului recoltat.

 

IV. VÂNAT CU PENE, DIN ZONA DE MUNTE

Cocos de munte (Tetrao urogalus)

1.000.000

Ieruncă (Tetrastesbonasia)

50.000

Pentru acest tarif vânătorului îi revine si piesa întreagă.

 

V. VÂNAT MIC

Iepure (Lepus europaeus)

30.000

Lapin (Orictqlagus cuniculus)

25.000

Fazan (Phasianus colhicus)

30.000

Potârniche (Perdixperdix)

20.000

Pentru acest tarif vânâtorului îi revine si piesa întreagă.

 

VI. VÂNAT DE PASAJ SI DE BALTA

Sitari

50.000

Gâste, gârlite si rate sălbatice admise la vânătoare

50.000

Alte specii de pasaj si de baltă admise la vânătoare

20.000

Pentru acest tarif vânătorul poate recolta si prelua maximum 10 piese/zi.

 

 

NOTĂ:

a) Pentru recoltarea pe bază de autorizatie individuală a vânatului mare (cerb comun, cerb lopătar, căprior, capră neagră urs si mistret) si a vânatului răpitor (lup, râs si pisică sălbatică) vânătorul va achita un tarif minim de organizare de 50.000 lei/zi de vânatoare.

b) Carcasa vânatului mare, recoltat în baza autorizatiei de vânătoare individuale, poate fi preluată de vânător la pretul stabilit de gestionarul fondului de vânătoare.

c) Pentru actiunile de vânătoare colective în grup mai mare de 5 persoane, organizate la speciile de vânat la care această metodă este permisă, cu exceptia ursului, pentru fondurile de vânătoare gestionate de asociatiile vânătoresti tarifele de vânare cuprinse în anexă nu se aplică.

d) Personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, care are calitatea de vânător, poate beneficia de reducerea cu 20% a tarifelor de vânare prevăzute în anexă.

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind aprobarea cotelor de recoltă la căprior (Capreolus capreolus)

pentru sezonul de vânătoare 2000-2001

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

în baza prevederilor art. 8 lit. e) si f) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă cotele de recoltă la căprior (Capreolus capreolus) pentru sezonul de vânătoare 2000-2001 în structura prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Extragerea exemplarelor de căprior, în cadrul cotelor de recoltă aprobate pentru fiecare fond de vânătoare, se face, în conditiile reglementărilor în vigoare referitoare la practicarea vânătorii la această specie, numai pe bază de autorizatie individuală de vânătoare, emisă de gestionarul fondului  de vânătoare, de către următoarele categorii de persoane:

a) vânători români, membri ai unor organizatii vânătoresti legal constituite, posesori ai unor permise de vânătoare, care au cotizatia achitată pe anul în curs;

b) personalul de specialitate angajat al unitătilor ce detin fonduri de vânătoare, în cadrul sarcinilor de serviciu

c) vânători străini care fac dovadă că au calitatea de vânător în tara de rezidentă.

(2) Eliberarea autorizatiilor individuale de vânătoare, pentru recoltare, în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si c); se poate face numai dacă vânătorul solicitant achită înainte de eliberarea autorizatiei individuale de vânătoare, jumătate din tariful minim de împuscare prevăzut în reglementările emise în acest scop de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. d) din Legea nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Eliberarea autorizatiilor individuale de vânătoare, prevăzute la art. 2, fără respectarea structurii cotelor de extras aprobate, pe sexe si categorii de calitate a trofeelor, si a destinatiilor prevăzute în anexă este strict interzisă si se pedepseste potrivit art. 35 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 103/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Evaluarea trofeelor de căprior, recoltate de vânători români sau străini, se face la sediul ocolului silvic sau al organizatiei vânătoresti care gestionează fondul de vânătoare, în conditiile reglementărilor legale, de către o comisie de evaluare formată din:

a) pentru cazurile în care vânatul este recoltat de pe fondurile de vânătoare gestionate de Regia Natională a Pădurilor:

- un reprezentant al oficiului cinegetic teritorial care are în administrare judetul din care s-a făcut recoltarea, desemnat de directorul Directiei de vânătoare si salmonicultură din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului;

- un împuternicit al directorului directiei silvice care gestionează fondurile de vânătoare de pe care s-a făcut recoltarea:

- seful ocolului silvic care gestionează fondul de vânătoare respectiv;

b) pentru cazurile în care vânatul este recoltat de pe fondurile de vânătoare gestionate de organizatiile vânătoresti:

- un reprezentant al oficiului cinegetic teritorial care are în administrare judetul din care s-a făcut recoltarea, desemnat de directorul Directiei de Vânătoare si salmonicultură din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului;

- directorul organizatiei vânătoresti care gestionează fondul de vânătoare de pe care s-a făcut recoltarea;

- paznicul fondului de vânătoare de pe care s-a făcut recoltarea.

(2) Convocarea membrilor comisiei de evaluare pentru trofeele de căprior recoltate de vânători străini se face în termen de maximum 48 de ore de la recoltare de către persoana desemnată de conducătorul unitătii, înscrisă în autorizatia de vânătoare să însotească vânătorul în teren.

(3) Pregătirea pentru evaluare a trofeului de căprior recoltat se face în ziua recoltării, de către împuternicitul prevăzut la alin. (2).

(4) După evaluarea trofeului de către comisia prevăzută la alin. (1), pe acesta se va aplica o crotalie înseriată al cărei număr se va înscrie si pe fisa de evaluare.

(5) Eliberarea si transportul trofeelor de vânat, neevaluate în conditiile alineatului precedent, de la locul de pregătire la domiciliul vânătorului sunt strict interzise.

(6) Evaluarea trofeelor de căprior recoltate de vânători români sau de personalul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) se face de aceeasi comisie de evaluare, în prima zi lucrătoare din luna următoare celei în care s-au recoltat aceste trofee.

Art. 5. - După evaluarea trofeelor de căprior recoltate membrii comisiei de evaluare sunt obligati să consemneze dacă trofeul de vânat se încadrează în structura de recoltă aprobată pe categorii de calitate a trofeelor si să asigure înregistrarea acestuia în registrul de evidenta a trofeelor.

Art. 6. - Transportul căpriorului împuscat, în carcasă, fără trofeu de la locul de împuscare la domiciliul celui care l-a dobândit sau la locul de păstrare în vederea valorificării se face numai după aplicarea pe unul dintre membre a unei crotalii înseriate.

Art. 7. - Numărul de serie al crotaliei aplicate pe trofeu, precum si al celei aplicate pe carcasă se înscriu în talonul autorizatiei de vânătoare.

Art. 8. - Trofeele de căprior dobândite de vânătorii străini al căror punctaj CIC, înscris în fisa de evaluare, este mai mare de 120 puncte CIC, pot fi scoase din tară numai după obtinerea, în prealabil, a autorizatiei Directiei de vânătoare si salmonicultură din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

Art. 9. - Directia generală a pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, prin structurile sale specifice, se însărcinează cu controlul aplicării prezentului ordin si cu transmiterea anexei celor interesati, iar gestionarii fondurilor de vânătoare, cu punerea lui în aplicare.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea stabilită potrivit legii.

Art. 11. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar anexa va fi comunicată conform art. 9.

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

 Nr. 573.

 

DECIZII ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIA Nr. 221*)

din 8 mai 2000

 

Plenul Consiliului Concurentei,

I. în baza:

1. Legii concurentei nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;

2. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 bis din 14 aprilie 1997;

3. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii părtii substantiale de piată, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis din 4 aprilie 1997;

4. Instructiunilor cu privire la aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 175 din 7 mai 1998;

5. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei; I

6. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată la Consiliul concurentei cu nr. RS-190 din 13 august 1999

8. raportului întocmit în urma investigatiei declansate în baza ordinului presedintelui Consiliului Concurentei nr. 3 din 10 ianuarie 2000, având ca obiect verificarea compatibilitătii operatiunii de concentrare economică notificată cu un mediu concurential normal;

9. observaitilor la raportul de investigatie, transmise de părtile implicate în concentrarea economică, opiniilor exprimate si declaratiilor făcute de reprezentantii  părtilor implicate în concentrarea economică analizată, în cadrul audierii desfăsurate în Plenul Consiliului Concurentei la data de 26 aprilie 2000;

10. actelor si lucrărilor din dosarul cauzei nr. RS-190 din 13 august 1999,


*) Datele cu caracter confidential au fost eliminate în scopul publicării deciziei în Monilorul Oficial al României.

 

II. având în vedere că:

1. concentrarea economică urmează să se realizeze prin achizitionarea de către BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH a Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd de la Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti, conform scrisorii de intentie, semnată la data de 22 iulie 1999, în baza căreia urmează să se încheie un contract de vânzare-cumpărare;

2. BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH - societatea achizitoare - este controlată 100% de Grupul elvetian HOLDERBANK, iar Societatea Comercială "Alcim" - .S.A. Alesd - societatea achizitionată - este controlată în proportie de 99,84% de Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti;

3. în conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, la data de 13 august 1999 BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH a depus la Consiliul Concurentei formularul de notificare a concentrării economice, care a devenit efectivă la data de 8 decembrie 1999;

4. prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 3 din 10 ianuarie 2000 acesta a dispus declansarea unei investigatii având ca obiect verificarea compatibilitătii operatiunii de concentrare economică notificată cu un mediu concurential normal;

5. raportul de investigatie cuprinzând concluziile si măsurile propuse de echipa de investigatie a fost transmis părtilor implicate la data de 24 martie 2000;

6. la data de 26 aprilie 2000 s-a desfăsurat sedinta de audiere în Plenul Consiliului Concurentei, în cadrul căreia; au fost prezentate: raportul de investigatie, observatiile la raportul de investigatie ale părtilor implicate si punctul de vedere al echipei de investigatie referitor la aceste observatii si că în cadrul audierii părtile implicate au adus completări în sustinerea opiniilor exprimate în observatiile transmise;

7. la data de 4 mai 2000 s-a desfăsurat sedinta de deliberare, în cadrul căreia Plenul Consiliului Concurentei, după analizarea raportului de investigatie, a observatiilor la acesta si a declaratiilor făcute în timpul audierii, a adoptat prezenta decizie,

 

III. luând în considerare că:

1. societatea achizitoare - BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH - este controlată în proportie de 100% de Grupul elvetian HOLDERBANK;

2. la momentul notificării Grupul HOLDERBANK era prezent pe piata românească ca actionar majoritar la Societatea Comercială "Cimentul" - S.A. Turda, societate ce are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea cimentului;

3. societatea achizitionată - Societatea Comercială "Alcim" - S.A. - este fosta sucursală Alesd a Societătii Comerciale "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti si este controlată de către aceasta;

4. Societatea Comercială "Alcim" - S.A. Alesd are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea de materiale de constructii cum sunt: cimentul, varul, betonul, mortarul si elementele din beton, din ciment si din ipsos;

5. Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti desfăsoară activităti de producere si de comercia-

lizare a cimentului prin sucursalele sale: Medgidia, Hoghiz si Târgu Jiu; .

6. în urma realizării operatiunii de concentrare economică Grupul HOLDERBANK va detine controlul asupra Societătii Comerciale "Cimentul" - S.A. Turda si Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd, ambele societăti comerciale fiind producătoare de ciment;

7. din analiza pietelor produselor, pe care sunt prezente părtile implicate, si a ponderilor activitătilor acestora în cifrele lor de afaceri a rezultat că activitatea în cadrul căreia pot apărea eventuale efecte ale operatiunii de concentrate economică este aceea de producere si de comercializare a cimentului;

8. produsul pe piata căruia se realizează concentrarea economică este cimentul si că, în ceea ce priveste caracteristicile, utilitatea si pretul, cimentul nu este un produs substituibil;

9. tinându-se seamă de specificul activitătii de producere si comercializare a cimentului, piata geografică aferentă operatiunii a fost definită ca reuniunea suprafetelor descrise de cercuri cu raza de 200 km în jurul fabricilor din localitătile Alesd si Turda;

10. piata geografică afectată de concentrarea economică a fost definită ca zona în care se află cei mai multi beneficiari ai fabricilor din localitătile Alesd si Turda, piată pe care pot apărea efectele anticoncurentiale ale operatiunii analizate. Această zonă este reprezentată de judetele Maramures, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj si Bistrita-Năsăud;

11. la momentul notificării, pe piata relevantă afectată erau prezente următoarele societăti comerciale producătoare de ciment, producători activi: Societatea Comercială "Cimentul" - S.A. Turda, Societatea Comercială "Alcim" - S.A. Alesd si Societatea Comercială "Casial" - S.A. Deva;

12. pe piata definită în cadrul acestei analize nu există în prezent retele de distributie;

13. în zona analizată importurile ce pot apărea au ca sursă fabricile producătoare din Ungaria si Ucraina. Eventualele importuri din Ungaria ar proveni de la fabrici controlate sau la care detin participatii grupurile HOLDERBANK si HEIDELBERGER ZEMENT AG. Importurile de ciment provenite din Ungaria si Ucraina pe piata relevantă afectată definită nu au avut o pondere semnificativă;

14. principalii beneficiari ai producătorilor de ciment sunt: societătile comerciale producătoare de betoane, societătile comerciale de constructii-montaj care execută constructii civile si industriale, drumuri, căi ferate, poduri, hidrocentrale etc.;

15. diminuarea volumului investitiilor din ultimii ani a antrenat reducerea activitătii în acest domeniu de activitate, producătorii nelucrănd la întreaga capacitate;

16. în momentul analizei consumul de ciment înregistra valori foarte scăzute, dar pentru perioada următoare se întrevede o revigorare a sectorului investitiilor, ceea ce va conduce la cresterea consumului;

17. înainte de realizarea concentrării economice cotele de piată detinute de societătile comerciale prezente pe piata relevantă afectată erau următoarele:

· Societatea Comercială "Cimentul" - S.A. Turda - 33%, Societatea Comercială "Alcim" - S.A. Alesd - 32% si Societatea Comercială "Casial" - S.A. Deva - 35%, calculate în functie de cifra de afaceri realizată din activitatea legată de ciment; si

· Societatea Comercială "Cimentul" - S.A. Turda - 21%, Societatea Comercială "Alcim" - S.A. Alesd - 25% si Societatea Comercială "Casial" - S.A. Deva - 54%, calculate in functie de capacitatea de productie în functiune (utilizată);

18. ca efect al operatiunii de concentrare economică numărul concurentilor prezenti pe piata relevantă afectată se va reduce, rămânând doar LASSELSBERGER HOLDING INTERNATIONPL GmbH cate controlează Societatea Comercială "Casial" - S.A. Deva si Grupul HOLDERBANK care va detine controlul asupra Societătii Comerciale "Cimentul" - S.A. Turda si Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd.

19. după realizarea concentrării economice cota de piată detinută de Grupul HOLDERBANK rezultată prin însu-  marea cotelor de piată ale Societătii Comerciale "Cimentul" - S.A. Turda si Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd, va avea următoarele valori:

· 65%, în situatia în care cota este calculată în functie de cifra de afaceri realizată din activitatea de ciment; si

· 46%, în situatia în care cota este calculată în functie de capacitatea de productie în functiune (utilizată)

20. pe piata relevantă barierele la intrare sunt semnificative, prin urmare nu se întrevăd intrări de noi concurenti pe această piata în viitorul apropiat;

21. în judetele din sudul pietei relevante afectate (Bihor, Sălaj, Cluj si Bistrita-Năsăud) concurenta este asigurată prin existenta a doi producători· Grupul HOLDERBANK (cu fabricile Societatea Comercială Alcim" - S.A. Alesd si Societatea Comercială "Cimentul" - S.A. Turda) si societatea LASSELSBERGER HOLDING INTERNATIONAL GmbH cu fabrica Societatea Comercială "Casial" - S.A. Deva;

22. în judetele Maramures si Satu Mare pot apărea efecte negative ale concentrării economice în situatia în care, prin manifestarea pozitiei sale dominante, Grupul HOLDERBANK va practica preturi discriminatorii în comparatie cu preturile pentru beneficiarii din alte judete;

23. în prezent Societatea Comercială "Alcim" - S.A. Alesd si Societatea Comercială "Cimentul" - S.A. Turda practică preturi în conditii de livrare Ex Works, pretul de desfacere al cimentului fiind acelasi pentru toti beneficiarii, indiferent de zona din care acestia provin.

24. desi în prezent nu se fac discriminări prin pret între zone geografice acest fenomen poate apărea ca urmare a dezvoltării unor sisteme de distributie pe zone geografice diferite din aceste ratiuni fiind necesar să fie prevăzute măsuri care să împiedice discriminarea prin pret de către Grupul HOLDERBANK;

25. analiza criteriilor de stabilire a compatibilitătii concentrării economice cu un mediu concurential normal, prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, a evidentiat următoarele:

a) Grupul HOLDERBANK se angajează să realizeze un program de investitii în valoare totală de ............. USD. Modernizarea fabricii de ciment de la Alesd va conduce la cresterea eficientei, ameliorarea productiei distributiei si progresului tehnic si la cresterea competitivitătii la export a Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd, putând oferi astfel beneficii consumatorilor,, prin practicerea unor preturi reale mai scăzute”.

b) efectele benefice ale realizării concentrării economice pot fi considerate atât prin prisma realizării investitiilor asumate, cât si a extinderii pietei. În aceeasi măsură această operatiune contribuie la dezvoltarea economică a regiunii, la crearea locurilor de muncă si la ameliorarea conditiilor acestora. Ca efect, consumatorii vor putea beneficia de avantajul practicării de către producători a unor preturi reale mai scăzute;

c) Grupul HOLDERBANK ar putea oferi reale beneficii consumatorului, care va beneficia de activitatea Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd la preturi mai scăzute după ce investitiile si modernizarea vor fi realizate, în temeiul art. 21 alin. (4) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996,

 

DECIDE:

 

Art. .1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 3.1 lit. c) din partea a II-a a cap. I din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice se autorizează conditionat operaTiunea de concentrare economică realizată prin achizitionarea de către BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH a 99,84% din capitalul social al Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd.

Art. 2. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea concurentei nr. 21%1996 se stabilesc conditiile ce trebuie îndeplinite pentru ca operatiunea realizată de BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH prin achizitionarea a 99,84% din capitalul social al Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd să fie compatibilă cu un mediu concurential normal. Acestea constau în:

1. Societatea Comercială BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH are obligatia să realizeze, în cadrul Societătii Comerciale "Alcim" - S.A. Alesd, investitii în val are de ,...... USD. Acestea reprezintă investitii suplimentare si nu sunt parte din valoarea de …. USD, investitii pe care Societatea Comercială "Lafarge România" - S.A. Bucuresti s-a angajat să le realizeze in cadrul fabricilor ce fac parte din Societatea Comercială "Romcim" - S.A. Bucuresti, prin contractul nr. 1.310 din 24 septembrie 1997, încheiat cu Fondul Proprietătii de Stat. Realizarea suplimentară a acestor investitii s-a asumat prin declaratiile făcute de Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti în cadrul sedintei de audiere din data de 26 aprilie 2000 si s-a mentionat la pct. 11.1 "Efecte pozitive pentru consumator" din Memoriul de răspuns la Raportul Consiliului Concurentei din România, prezentat de Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti, după cum urmează: "contrar celor indicate în raport, în ceea ce priveste fabrica de la Alesd aceste investitii ale HOLDERBANK vor veni în plus, si nu în locul celor pe care LAFARGE s-a angajat să le realizeze".

Realizarea unor investitii:

· în valoare de .………... USD, în cadrul Societătii Comerciale "Alcim" - .S.A. Alesd, de către Grupul , HOLDERBANK în perioada 2000-2001; si

· în valoare de ..... USD, în cadrul fabricilor rămase la Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti, de către Grupul LAFARGE în perioada 1998-2001 reprezintă un real avantaj al realizării concentrării economice, contribuind la cresterea eficieniei economice, la ameliorarea productiei, cresterea competitivitătii la export si la protectia mediului.

Aceste investitii, făcute atât la Societatea Comercială "Alcim" - S.A. Alesd, cât si la fabricile din localitătile Târgu Jiu, Hoghiz si Medgidia ale concurentului Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti, vor asigura mentinerea si dezvoltarea concurerttei pe piata relevantă a cimentului aferentă operatiunii de concentrare economică.

2. Grupul HOLDERBANK nu va vinde ciment de aceeasi calitate de la fabricile sale de la Alesd si Turda la cumpărători diferiti cu preturi diferite, cu următoarele exceptii:

a) această conditie nu va interzice Grupului HOLDERBANK să vândă ciment franco destinatie. În acest caz însă pretul total facturat trebuie defalcat pe pret ciment si pret transport. În acelasi timp beneficiarul  poate opta pentru conditia de livrare Ex Works, cu transportul efectuat pe cont propriu sau franco destinatie, cu transportul asigurat de către furnizor;

b) această conditie nu împiedică Grupul HOLDERBANK să aplice disconturi beneficiarilor, pe criterii cum ar fi cantitatea vândută sau frecventa vânzărilor, cu conditia ca acestea să fie făcute cunoscute si să fie aplicate oricărui client eligibil după criteriile mentionate mai sus;

c) această conditie nu împiedică Grupul HOLDERBANK să participe la licitatii organizate de beneficiarii din judetele Maramures si Satu Mare, cu conditia ca ofertele să nu contină preturi mai mari decât cele obisnute la cea mai recentă licitatie câstigată de grup, vizând vânzarea de ciment de la aceeasi fabrică în alte judete. În cazul în care pretul de vânzare al cimentului livrat de Grupul HOLDERBANK a crescut fată de cea mai recentă licitatie câstigată, pretul de ofertă va fi ajustat cu aceeasi sumă ca si cresterea de pret. În situatia în care cheltuielile de transport sunt incluse în prejul de ofertă, cheltuielile de transport aferente judetelor Maramures si Satu Mare vor fi calculate în acelasi mod ca si cheltuieiile de transport către alte judete.

3. Pentru a permite Consiliului Concurentei să verifice respectarea conditiilor prevăzute la pct. 2 Grupul HOLDERBANK va pune la dispozitie acestuia listele cuprinzând preturile pentru vânzarea cimentului de la fabricile din localitătile Alesd si Turda, precum si dimensiunile si criteriile de acordare a disconturilor aplicate, pe o perioadă de 5 ani de la comunicarea prezentei decizii. De asemenea, Grupul HOLDERBANK va transmite o copie datată de pe lista de preturi, în cazul aparitiei oricăror modificări ale acesteia, imediat ce noile preturi devin efective. Grupul HOLDERBANK va păstra copii de pe toate facturile emise pe o durată de 5 ani de la data comunicării deciziei si le va pune la dispozitie Consiliului Concurentei, la cererea acestuia.

Art. 3. - Neîndeplinirea de către părtile implicate a conditiilor stabilite prin prezenta decizie atrage aplicarea sanctiunilor prevăzute în Legea concurentei nr. 21/1996.

Art. 4. - În temeiul dispozitiilor art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH va plăti taxa de autorizare în valoare de 373.602.65e lei. Suma mentionată va fi plătită cu ordin de plată catre beneficiar B.C.R. Centrala, cod SWIFT RNCBROBU, în contul nr. 61280039300/20170103, deschis la Trezoreria municipiului Oradea, cu mentiunea "Taxă de autorizare în baza Legii concurentei nr. 21/1996". O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă imediat Consiliului Concurentei.

Art. 5. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data primirii de către Consiliul Concurentei a unei copii de pe ordinul de plată a taxei de autorirare.

Art. 6. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată conform dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ.

Art. 7. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin.. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH.

Art. 8. - Prezenta decizie se comunică părtilor, conform art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 9. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general al Consiliului Concurentei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 10. - Prezenta decizie se comunică:

1. Societătii achizitoare:

BREITENBURGER AUSLANDSBETEILIGUNGS GmbH Adresa:. Ost-West-Strasse 69, D-20457 Hamburg, Germania

Telefon: +49(0) 40 36 35 84 Fax: +49(0) 40 36 33 11

Prin împuternicit: avocat Laurentiu Victor Pachiu

Telefon: 228 88 88

Fax: 223 44 44

2. Societătii achizitionate:

Societatea Comercială "Alcim" - S.A. Alesd

Adresa: localitatea Alesd, judetul Bihor, Str. Fabricii nr. 1 Prin împuternicit: Nestor & Nestor SCPA

Avocati: Mihaela Rosca, Ilinca Popovici, Alexandru Harsany

Telefon: 224 08 90

Fax: 224 08 91

3. Societătii vânzătoare:

Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti

Adresa: Bucuresti, str. Radu Calomfirescu nr. 8, sectorul 3

Telefon: 312 51 01, 310 08 80

Fax: 310 26 10, 312 09 45

Prin împuternicit: Nestor & Nestor SCPA

Avocati: Mihaela Rosca, Ilinca Popovici, Alexandru Harsany

Telefon: 224 08 90

Fax: 224 08 91

nr. stiizauusa;suuizuiiuiu:t, aescms la Irezorena rax: zz4 us s1

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

VIOREL MUNTEANU

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIA Nr.250

din 18 mai 2000

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

I. în baza:

1. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliutui Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-3 din 10 ianuarie 2000;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-3 din 10 ianuarie 2000;

9. Notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

II. luând în considerare că: .

1. concentrarea economică s-a realizat prin dobândirea de către Societatea Comercială "Lafarge Ramcim" - S.A. Bucuresti a controlului unic direct asupra Societătii Comerciale "Romet" - S.A. Baia Sprie. Aceasta a rezultat prin achizitionarea pachetului de 68% din actiunile Societătii Comerciale "Romet" - S.A. Baia Sprie, conform Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. 15 din 29 martie 1999; încheiat cu Fondul Proprietătii de Stat. Ulterior, prin cumpărarea prin ofertă publică Societatea Comercială Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti si-a mărit participatia la 81,88% din actiunile Societătii Comerciale "Romet" - S.A. Baia Sprie (devenită ulterior, prin Hotărârea adunării generale a actionarilor nr. 4 diri 15 iulie 1999, Societatea Comercială "Lafarge Romet" - S.A. Baia Sprie);

2. Societatea Comercială Lafarge Romcim" - S.A.  Bucuresti (producător si comerciant de ciment, var, ipsos, elemente prefabricate, betoane si mortare) este controlată în proportie de 91,18% de societăti apartinând Grupului francez  LAFARGE, renumit pentru performantele sale în domeniul producerii si comercializării materialelor de constructii;

3. piata relevantă a fost definită ca fiind piata agregatelor minerale de carieră în zona judetelor Maramures, Satu Mare, Suceava, Iasi si Botosani. Pe această piată relevantă nici Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti si nici o altă societate din cadrul Grupului (alta decât Societatea Comercială "Lafarge Romet" - S.A. Baia Sprie) nu au fost si nu sunt prezente;

4. cele mai importante societăti producătoare de agregate minerale de carieră prezente pe piata relevantă sunt Societatea Comercială "Grandemar" Cluj-Napoca si Societatea Comercială "Ilsom" Năsăud. Structura pietei nu a fost modificată;

5. cota de piată, calculată în functie de valoarea vânzărilor detinută de Societatea Comercială "Lafarge Romet" - S.A. pe piata agregatelor minerale de carieră în zona judetelor Maramures, Satu Mare, Suceava, Iasi si Botosani este de 46,8%;

6. cererea de agregate minerale de carieră este scăzută în comparatie cu oferta;

7. operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

ia următoarea decizie:

 

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 20.517.885 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat în contul nr. 20 17 01 03, deschis pe seama directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat la Trezoreria sectorului 3 al municipiului Bucuresti. O copie de pe ordinul de piată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data primirii de către Consiliul Concurentei a unei copii de pe ordinul de plată a taxei de autorizare.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de conterncios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996 prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale "Latarge Romcim" - S.A. Bucuresti.

Art. - 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică părtilor, conform art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 8. - Prezenta decizie se comunică: l..Societătii achizitoare:

Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A. Bucuresti

Adresa: municipiul Bucuresti, str. Radu Calomfirescu nr. 8, sectorul 3

Telefon: 312 09 51, 313 31.14 ,

Fax: 310 26 10

2. Societătii achizitionate:

Societatea Comercială "Lafarge Romet" - S.A. Baia Sprie

Adresa: Baia Sprie, Str. Cărămizilor nr. 55, judetul Maramures

Telefon: 062/43 10 1 1

Fax: 062/43 10 40

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,

VIOREL MUNTEANU