MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 365    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 7 august 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

642. - Hotărâre privind alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru copii

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

2. - Hotărâre privind aprobarea modelului cererii continutului dosarului, procedurii de înscriere si cuantumului tarifului de înscriere în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România

 

Rectificare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare

de asistentă socială pentru copii

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată si modificată prin Legea nr. 13/1995 si ulterior modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 33/1997 aprobată prin Legea nr. 161/1997;

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile bugetare de asistentă socială pentru copii sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele corespunzătoare majorării alocatiilor de hrană vor fi suportate din aceleasi fonduri din care sunt finantate unitătile bugetare de asistentă socială.

Art. 2. - Necesarul minim de substante nutritive pentru alimentatia zilnică a copiilor, pe grupe de vârstă si pe categorii de deficiente si afectiuni, se stabileste, în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art.3. - Prezenta hotărâre abrogă prevederile aplicabile copiilor din Hotărârea Guvernului nr. 302/2000 privind alocatiile de hrană pentru consumurile colective din unitătile buget de asistentă socială precum si orice află dispozitie contrară

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap

Gabriela Popescu,

secretar de stat

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Protectia Drepturilor Copilului

Teodora Bertzi

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Bucuresti,. 31 iulie 2000.

Nr. 642.

 

ALOCATIA DE HRANA

pentru consumurile colective din Unitătile bugetare de asistentă socială pentru copii

                                                                      - lei/asistat/zi -

Centre de plasament pentru:

 

- copii intre 0-6 luni inclusiv

22.000

- copii între 6-12 luni inclusiv

23.000

- copii între 1-4 ani inclusiv

24.000

- copii intre 4-18 ani inclusiv

32.000

Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap  si centre de primire pentru minori

 

28.000

Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori

28.000

Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică

32.000

Centre de integrare si terapie ocupatională

32.000

Asistati bolnavi TBC stabilizat, cancer si neoplazii, hepatită

64.000

Asistati bolnavi SIDA si infectie HIV

64.000

Centre maternale (mama protejată)

32.000

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR DIN ROMÂINIA

 

HOTĂRARE

privind aprobarea modelului cererii, continutului dosarului, procedurii de înscriere si cuantumului tarifului de înscriere

în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România

 

În temeiul art. 89 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 iulie 2000.

Comitetul provizoriu al Camerei Auditorilor din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă:

a) modelul cererii pentru dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România, conform anexelor nr. 1A si 1B; .

b) continutul dosarului de înscriere, ouprinzând documentele prevăzute în modelul cererii pentru dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din  România;

c) procedura de înscriere în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Audilorilor diri România, conform anexei nr. 2.

Art. 2. - Cuantumul tarifului de înscriere în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România este de 500.000 lei, care se achită în contul 25110103174, deschis la Sucursala C.E.C. sector 5 - Agentia Cotroceni, pe seama Camerei Auditorilor din România.

Art. 3. - Anexele nr.  1A, 1B si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Sebastian Vlădescu,

presedinte

Eugen Nicolaescu,

vicepresedinte

Doina Leonte,

membru

Maria Manolescu,

Membru

Florea Cojoc,

membru

Eugeniu Turlea,

membru

Gheorghe Savu,

membru

Constantin Teculescu,

membru

David Trow,

membru

Bucuresti, 28 iulie 2000. 

Nr. 2.

 

ANEXA Nr. 1A

CERERE

pentru dobândirea calitătii de membru provizoriu al

Camerei Auditorilor din România

 

Subsamnatul/subsemnata …………………… (numele si prenumele), născut/născută la data de..................... în .. …………………. (localitatea, judetul)  cu domiciliul în ... .. ... ..... ....... (localitatea, str. nr. bl. ,sc. ,et. ,ap. , sectorul/judetul), codul numeric personal posesor al buletinului/cardul de identitate/pasaportului*) seria ... nr. ..., eliberat de ..... la data de ......... solicit dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România si înscrierea ca membru în Registrul provizoriu al membrilor.

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc conditiile prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România pentru dobândirea calitătii de membru provizoriu. În acest sens anexez următoarele documente:

- fotocopie de pe carnetul de expert contabil;

- fotocopie de pe diploma de studii economice superioare;

- adeverintă din care rezultă că am exercitat sau exercit calitatea de cenzor timp de 3 ani din ultimii 5 ani;

- cazier judiciar valabil sau declaratie pe propria răspundere autentificată la un notar public;

- dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul provizoriu al membrilor;

- 3 fotografii color tip legitimatie.

Mentionez că numărul de telefon la care pot fi contactat este .........................

................                                                                            .................

 (data )                                                                                  (semnătura)

 

ANEXA Nr. 1B

CERERE

pentru dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România

 

 Subsemnatul/subsemnata ...........……………... (numele si prenumele), născut/născută la data de.................... în .............…………, (localitatea, judetul)cu domiciliul în ………………………………………………………(localitatea, str. ,nr., bl. , sc. , et. , ap. , sectorul/judetul)

codul numeric personal .............., posesor al buletinului/cărtii de identitate/pasaportului*) seria ... nr. ..., eliberat de ......... la data de ....... solicit dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România si înscrierea ca  membru în Registrul provizoriu al membrilor.

Declar pe propria răspundere că îndeplinesc conditiila prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România pentru dobăndirea calitătii de membru provizoriu în acest sens anexez următoarele documente:

- fotocopie de pe diploma de studii economice superioare;

- copie de pe carnetul de muncă din care rezultă că am exercitat timp de 15 ani activităti profesionale si stiintifice ce mi-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase în domeniu;

- curriculum vitae;

- cazier judiciar valabil sau declaratie pe propria răspundere, autentificată la un notar public;

- dovada achitării tarifului de înscriere în Registrul provizoriu al membrilor;

- 3 fotografii color tip legitimatie.

Mentionez că numărul de telefon la care pot fi contactat este ..........................                 

...................                                                          ..........................

(data)                                                                      (semnătura)


*) Datele din pasaport sunt necesare doar în cazul cetătenilor străini.

 

ANEXA Nr. 2

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

în Registrul provizoriu al membrilor Camerei Auditorilor din România

 

Pe perioada 7 august - 19 septembrie 2000, în care Registrul provizoriu al membrilor este deschis, persoanele care solicită dobândirea calitătii de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România vor depune cererea, însotită de dosarul de înscriere, la sediul Camerei Auditorilor din România din Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, etajul 5, camera 458 B, personal, prin reprezentant sau prin postă, de luni până vineri între orele 9,00 - 17,00.

În situatia respingerii cererii solicitantul poate face contestatie, cu conditia ca aceasta să se încadreze în perioada în care Registrul provizoriu al membrilor este deschis. Camera Auditorilor din România este obligată să notifice în scris solicitantului respingerea cererii sau răspunsul la contestatie, în termen de până la 5 zile de la primirea cererii, respectiv a contestatiei.

 


RECTIFICARE

În anexa la Hotărârea Guvernului nr. 593/2000 privind acordarea unor ajutoare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 11 iulie 2000, se face următoarea rectificare:

- La nr. crt. 7, în loc de: Năstase Gabriel se va citi: Năstase Gabriela.

- După nr. crt. 7 se introduce următorul text: "Sumele se vor acorda în lei prin intermediul Directiei de sănătate publică competente, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării plătii."