MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 372   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 10 august 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.003C/1999. - Ordin al ministrului de stat, ministrul justitiei, pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Arbitrajului de pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

97. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 117/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman

 

113. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, precum si a nivelului sumelor percepute pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine

 

122. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

 

256. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice/RACR-C1

 

412. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului care lucrează în transportul rutier si concură la siguranta circulatiei

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

82. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. C 1.588 din 3 iunie 1998, acordată Societătii Comerciale "Astracom" - S.R.L.

 

84. - Decizie privind retragerea Licentei de emisie nr. C 392 din 29 martie 1994, acordată Societătii Comerciale "Koax Electro" - S.R.L.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Arbitrajului

de pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

Ministru de stat, ministrul justitiei,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de dispozitiile art. 86 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind activitatea Arbitrajului de pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală organizate, resurse umane si relatia cu Ministerul Public va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministru de stat,ministrul justitiei,

Flavius Baias,

secretar de stat

Avizat,

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Alexandru Ciocâlteu

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 20 decembrie 1999.

Nr. 3.003C.

 

REGULAMENT

privind activitatea Arbitrajului de pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În temeiul art. 85-87 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, Casa Natională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România, prin ordin comun constituie Comisia Centrală de Arbitraj de pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

La propunerea Comisiei Centrale de Arbitraj, prin ordinul comun prevăzut la alin. 1 se organizează comisii de arbitraj teritoriale, potrivit prezentului regulament.

Art. 2. - Comisia Centrală de Arbitraj este o institutie permanentă de arbitraj, fără personalitate juridică. Ea are ca scop organizarea solutionării prin arbitraj a litigiilor privind drepturile si obligatiile ce se stabilesc, potrivit legii, în cadrul asigurărilor sociale de sănătate, în afară de cazurile în care legea sau alte reglementări date în baza acesteia prevăd în mod expres altfel*).

Art. 3. - Nu pot forma obiect al arbitrajului litigiile privind drepturi de care părtile, potrivit legii, nu pot dispune.

Art. 4. - Arbitrajul se desfăsoară la cererea reclamantului si în baza conventiei părtilor cu privire la solutionarea litigiului prin arbitraj.

Dacă părtile nu au convenit altfel, procedura arbitrajului va fi cea prevăzută la art. 340-3703 din Codul de procedură civilă si de prezentul regulament.

Art. 5. - Arbitru poate fi persoana fizică de cetătenie română, cu domiciliul în România, care are capacitate deplină de exercitiu, cunoaste limba română, este licentiată în drept, în economie sau în medicină, are o recunoscută experientă în, activitatea profesională, este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, nu are antecedente penale si se bucură de o bună reputatie.

Art. 6. - Arbitrii sunt independenti si impartiali în îndeplinirea atributiilor lor. Ei sunt datori să asigure exercitarea drepturilor părtilor, cu respectarea principiului egalitătii în fata legii si al contradictorialitătii, a cerintelor celorlalte dispozitii legale de principiu privind solutionarea litigiilor civile, precum si confidentialitatea arbitrajului cauzei.

Casa Natională de Asigurări de Sănătate si Colegiul Medicilor din România sau orice altă persoană juridică ori persoană fizică nu au dreptul să intervină ori să influenteze în vreun mod activitatea tribunalului arbitral privind luarea hotărârilor.

Art. 7. - În orice stadiu al arbitrajului arbitrii vor stărui pentru solutionarea litigiului pe baza întelegerii părtilor, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile în cauză.

Art. 8. - Pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea si desfăsurarea arbitrajului, inclusiv pentru plata onorariilor cuvenite arbitrilor, Comisia Centrală de Arbitraj percepe o taxă arbitrală pentru cererea de solutionare a fiecărui litigiu, stabilită în raport cu valoarea obiectului cererii de arbitrare si cu complexitatea cauzei.

Cuantumul taxelor datorate pentru cererile de arbitrare, ca regulă, se recomandă să nu depăsească 60-70% din cuantumul maxim al taxelor judiciare de timbru, prevăzute de normele în vigoare aplicabile pentru aceleasi cereri în cazul în care sunt introduse la instantele judecătoresti competente.

Taxele arbitrale vor putea fi actualizate de Comisia Centrală de Arbitraj în raport cu evolutia nivelului taxelor judiciare de timbru, păstrându-se proportia prevăzută la alin. 2.

Art. 9. -  Taxa arbitrală se achită 1a iratroducerea cererii, aneicându-se dovada plătii.

Taxa arbitrală este supusă reducerii după cum urmează:

a) cu 25%, în cazul solutionării litigiului de arbitru unic;

b) cu 50%, dacă la primul termen de înfătisare se constată încetarea litigiului ca urmare a împăcării părtilor sau a renuntării la arbitrare;

c) cu 75%, în cazul în care reclamantul si-a retras cererea de arbitrare mai înainte de emiterea citatiilor pentru primul termen de înfătisare ori tribunalul arbitral pronuntă o hotărâre prin care constată necompetenta arbitrajului.

Dacă reclamantul îsi reduce pretentiile mai înainte de primul termen la care părtile au fost citate, taxa arbitrală se recalculează la valoarea obiectului cererii astfel redus.

În cazul în care instanta judecătorească anulează hotărârea arbitrală pentru necompetenta arbitrajului, taxa arbitrală se restituie în proportie de 95%.

Art. 10. - Partea căreia i s-a încuviintat etectuarea unei expertize, administrarea altei probe, efectuarea de traduceri, prezentarea de copii de pe acte ori obtinerea oricăror relatii consemnate în scris sau în alt mod este obligată să avanseze suma necesară în vederea realizării acestora.

Dacă măsurile prevăzute la alin. 1 sunt dispuse din oficiu, tribunalul arbitral, potrivit art. 359 alin. 4 din Codul de procedură civilă, va putea obliga părtile sau numai una dintre  ele la avansarea sumei respective, stabilind totodată proportia plătii ce revine fiecărei părti.

Art. 11. - Comisia Centrală de Arbitraj emite îndrumări tehnice cu privire la exercitarea drepturilor si obligatiilor părtilor în litigiul arbitral, la stabilirea si plata onorariilor arbitrilor si a celorlalte cheltuieli de arbitrare, la îndeplinirea atributiilor comisiilor de arbitraj, precum si cu privire la orice alte probleme ce interesează buna desfăsurare a arbitrajului în conditiile legii.

Art. 12. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, în conditiile convenite cu Colegiul Medicilor din România, ia măsurile necesare de ordin administrativ si financiar pentru buna organizare si functionare a Comisiei Centrale de Arbitraj si a comisiilor de arbitraj teritoriale.

Art. 13. - Sediul Comisiei Centrale de Arbitraj de pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate se află la sediul acestei Case din municipiul Bucuresti, Str. Ministerului nr. 1-3, sectorul 1.

Sediul Colegiului Medicilor din România este în municipiul Bucuresti, str. Visarion nr. 4-6, sectorul 1.

 

CAPITOLUL II

Comisia Centrală de Arbitraj si comisiile de arbitraj teritoriale

 

Art. 14. - Comisia Centrală de Arbitraj este formată din 3 arbitri. Un arbitru este delegat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate., unul de Colegiul Medicilor din România, iar unul va fi presedinte al comisiei respective, acceptat ca atare de ambele părti.

Arbitrii Comisiei Centrale de Arbitraj sunt acreditati si înregistrati de Ministerul Justitiei, la solicitarea în scris a conducerilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Colegiului Medicilor din România. O dată cu această solicitare se vor comunica, pentru fiecare persoană, datele privind starea civilă, domiciliul, studiile efectuate, profesiunea, locul de muncă, precum si datele referitoare la îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 5.

După confirmarea în scris a acreditării si înregistrării mentionate la alin. 2 cel în cauză va putea fi desemnat ca arbitru, respectiv ca presedinte al Comisiei Centrale de Arbitraj.

În conditiile prezentului articol si ale art. 5 vor fi desemnati câte 2 supleanti ai fiecărui arbitru, inclusiv pentru cel acceptat ca presedinte al Comisiei Centrale de Arbitraj.

Art. 15. - Comisia Centrală de Arbitraj solutionează, potrivit procedurii arbitrale mentionate la art. 4, litigiile prevăzute la art. 2 dintre Casa Natională de Asigurări de Sănătate si si Colegiul Medicilor din România, dintre acestea si casele de asigurări de sănătate judetene ori casele asimilate acestora  sau numai dintre casele de asigurări de sănătate judetene ori  casele asimilate acestora.

Celelalte litigii prevăzute la art. 2, altele decât cele  prevăzute la alin. 1, cu aceeasi procedură mentionată în acest alineat se solutionează de către comisiile de arbitraj  teritoriale.

 Art. 16. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate împreună cu Colegiul Medicilor din România sau numai una dintre aceste părti poate sesiza în scris Comisia Centrală de  Arbitraj cu privire la divergentele dintre ele în legătură cu îndeplinirea atributiilor comune ce le revin în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Comisia Centrală de Arbitraj convoacă părtile, examinează sustinerile lor, stăruie pentru rezolvarea divergentelor pe cale amiabilă si pentru identiticarea si acceptarea în acest mod a solutiilor reglementare.

Dacă părtile nu convin potrivit alin. 2, Comisia Centrală de  Arbitraj va stabili, prin hotărâre, modul de rezolvare a divergentelor, tinând seama de dispozitiile legale aplicabile în materie.

Art. 17. - Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj, conform a art. 87 din Legea nr. 145/1997, sunt obligatorii atât pentru  casele de asigurări de sănătate, cât si pentru Colegiul Medicilor din România.

Art.18. - În afara celor prevăzute la art. 11. si 15. Comisia Centrală de Arbitraj are si următoarele atributii prin- cipale:

a) stabileste localitătile în care este necesar să functioneze  comisii de arbitraj teritoriale si ia măsuri pentru organizarea acestora, tinând seama de volumul de activitate si de posibilitătile existente în localităfile respective;

b) prepune Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Colegiului Medicilor din România confirmarea, prin ordin  comun, ca arbitri pentru comisiile de arbitraj teritoriale a persoanelor selectate dintre solicitantii care îndeplinesc conditiile  prevăzute la art. 5;

c) tine evidenta arbitrilor confirmati potrivit celor arătate la lit. b), întocmeste lista acestora si o aduce la cunostintă publicului;

d) asigură constituirea tribunalului arbitral în componenta stabilită prin conventia părtilor sau potrivit regulilor prevăzute de Codul de procedură civilă si de prezentul regulament;

e) în temeiul art. 3531 din Codul de procedură civilă, exercită toate atributiile referitoare la numirea arbitrilor si supraarbitrilor, la recuzarea ori înlocuirea acestora din orice motiv;

f) asigură legătura cu instanta judecătorească prevăzută la art. 342 din Codul de procedură civilă, competentă să solutioneze cererile privind înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi în organizarea si desfăsurarea arbitrajului;

g) organizează un sistem de informare si documentare privind legislatia, doctrina si jurisprudenta din domeniul arbitrajului;

h) colaborează permanent cu Departamentul de jurisdictie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru coordonarea activitătii potrivit atributiilor, precum si cu arbitrajele din alte sectoare, în vederea informării si documentării de specialitate.

Art. 19. - Comisia Centrală de Arbitraj are un secretariat compus din asistenti arbitrali, precum si, în măsura în care este necesar, din alt personal auxiliar.

Stabilirea atributiilor secretariatului si numirea personalului prevăzut la alin. 1 se fac prin ordin comun emis de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si de presedintele Colegiului Medicilor din România, la propunerea presedintelui Comisiei Centrale de Arbitraj.

În conditiile prezentului articol se asigură activitatea de secretariat si pentru comisiile de arbitraj teritoriale.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii comune

 

Art. 20. - În desfăsurarea arbitrajului ce intră în competenta Comisiei Centrale de Arbitraj de pe lângă Casa Natională de Asigurări de Sănătate, precum si a comisiilor de arbitraj teritoriale sunt aplicabile dispozitiile Cărtii a IV-

"Despre arbitraj' din Codul de procedură civilă, cu exceptia prevederilor cap. I si II din prezentul regulament.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) A se vedea art. 37 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/7998.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 117/1998

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

văzând Referatul de aprobare nr.96.021 din 24 mai 2000, întocmit de Agentia Natională Sanitară veterinară,

în baza prevederilor Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 117/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea si certificarea cărnii proaspete destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 15 ianuarie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Marcarea cărnii si a organelor provenite de la animalele din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline si păsări se efectuează cu o stampilă de formă ovală, cu diametrul mare de 6,5 cm si cu diametrul mic de 4,5 cm.

Stampila care se aplică pe carnea si pe organele destinate consumului uman pentru piata internă cuprinde următoarele informatii incriptionate cu caractere perfect lizibile:

- în partea superioară: numele tării - România - cu majuscule;

- în centru: codul judetului, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare sanitară veterinară a unitătii. Imediat sub acesta se înscrie numărul de identificare a medicului veterinar oficial care a efectuat inspectia cărnii;

- în partea inferioară: mentiunea "controlat sanitar veterinar", cu majuscule.

Stampila care se aplică pe carnea si pe organele destinate exportului în statele membre ale Uniunii Europene si în alte tări cuprinde:

- în partea superioară: numele tării exportatoare, cu majuscule;

- în centru: numărul de aprobare acordat de administratia veterinară centrală pentru efectuarea unor activităti de export;

-în partea inferioară: mentiunea "inspectia guvernamentală", cu majuscule.

Inscriptiile de pe stampilă se efectuează în limba engleză sau franceză.

Caracterele au înăltimea de 0,8 cm pentru litere, 1 cm pentru cifre si 0,8 cm pentru numărul de identificare a medicului veterinar oficial."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 7. - Marcarea cărnii de vânat sălbatic se efectuează cu o stampilă de formă pentagonală.

Stampila care se aplică pe carnea de vânat sălbatic, destinată consumului uman pentru piata internă, cuprinde următoarele informatii inscriptionate cu caractere perfect lizibile:

- în partea superioară: numele tării - România - cu majuscule;

- în centru: codul judetului, urmat fără întrerupere de numărul de autorizare sanitară veterinară. Imediat sub acesta se înscrie numărul de identificare a medicului veterinar oficial care a efectuat inspectia vănatului sălbatic;

- în partea inferioară: mentiunea "controlat sanitar veterinar", cu majuscule.

Stampila care se aplică pe carnea de vânat sălbatic, destinată exportului în statele membre ale Uniunii Europene si în alte tări, cuprinde:

- în partea superioară: numele tării exportatoare, cu majuscule;

- în centru: numărul de aprobare acordat de administratia veterinară centrală pentru efectuarea unor activităti de export;

- în partea inferioară: mentiunea "inspectia guvernamentală", cu majuscule.

Inscriptiile de pe stampilă se efectuează în limba engleză sau franceză.

Înăltimea literelor si a cifrelor este precizată la art. 6. În functie de optiunea tării importatoare si cu acordul Agentiei Nationale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, inscriptiile de pe stampilă pot fi efectuate în altă limbă de circulatie internatională."

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - Atestarea executării examenului trichineloscopic, cu rezultat negativ, la carnea provenită de la animale din speciile receptive se efectuează prin aplicarea pe fata internă a pulpei si pe fata laterală a capului a unei stampile de formă rotundă, cu diametrul de 2,5 cm, în care sunt cuprinse următoarele informatii inscriptionate cu caractere perfect lizibile:

- în centru: litera T, majusculă, cu înăltimea de 1 cm si cu, lătimea de 0,2 cm.

Stampila se aplică cu tus sau prin foc. În cazul cărnii conditionate sau ambalate stampila însoteste marca de sănătate."

4. Anexa nr. I la norma sanitară veterinară se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

5. Anexa nr. III la norma sanitară veterinară se înlocuieste cu anexa nr. II la prezentul ordin.

Art. II. - Agentia Natională Sanitară Veterinară si directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iunie 2000.

Nr. 97.

 

ANEXA Nr.I

 

MODELE DE STAMPILE PENTRU MARCAREA CARNII

 

Figura nr. 1- Modelut stampilei de sănătate pentru marcarea cărnii destinate utilizării în tară

Figura nr. 2 -Modelul stampilei de sănătate pentru marcarea cărnii destinate

Figura nr. 3. -Modelul stampilei de sănătate pentru marcarea cărnii de vânat sălbatic

Figura nr. 4-Modelul stampilei de sănătate pentru marcarea cărnii de vânat sălbatic destinate exportului

Figura nr. 5-Modelul stampilei pentru marcarea exportului suplimentară a cărnii de cabaline

Figura nr. 6-Modelul stampilei pentru marcarea suplimentară a cărnii de cabaline destinate exportului

destinate utilizării în tară

Figura nr. 7-Modelul stampilei de atestare a examenului pentru decelarea Trichinella spiralis, cu rezultat

negativ, utilizată pentru marcarea cărnii

 

ANEXA Nr. II

 

CODUL JUDETELOR

 

Judetul

Codul

ALBA

AB

ARAD

AR

ARGES

AG

BACĂU

BC

BIHOR

BH

BISTRITA-NĂSĂUD

BN

BOTOSANI

BT

BRASOV

BV

BRĂILA

BR

BUZĂU

BZ

CARAS-SEVERIN

CS

CĂLĂRASI

CL

CLUJ

CJ

CONSTANTA

CT

COVASNA

CV

DÂMBOVITA

DB

DOLJ

DJ

GALATI

GL

GIURGIU

GR

GORJ

GJ

HARGHITA

HR

HUNEDOARA

HD

IALOMITA

IL

IASI

IS

ILFOV

IF

MARAMURES

MM

MEHEDINTI

MH

MURES

MS

NEAMT

NT

OLT

OT

PRAHOVA

PH

SATU MARE

SM

SĂLAJ

SJ

SIBIU

SB

SUCEAVA

SV

TELEORMAN

TR

TIMIS

TM

TULCEA

TL

VASLUI

VS

VÂLCEA

VL

VRANCEA

VR

MUNICIPIUL BUCURESTI

B

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea structurii organizatorice a Oficiului National al Denumirilor de Origine

pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, precum si a nivelului sumelor percepute pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

văzând referatul de aprobare al Directiei generale strategii, sinteze, politici agroalimentare si politici comerciale europene,

în baza prevederilor art. 32 si 35 din Legea viei si vinului nr. 67/1997, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2000, si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 314/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei si vinului nr. 67/1997,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, denumit în continuare ONDOV, institutie publică cu personalitate juridică si cu finantare bugetară si extrabugetară aflată în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă nivelul sumelor percepute de ONDOV conform pct. 94 din Regulamentul de aplicare a

Legii viei si vinului nr. 67/1997, pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine si a certificatului de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 113.

 

ANEXA Nr 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

 

Nr.

crt.

Sediul ONDOV/ Denumirea posturilor

Numărul de posturi

Judetele în care

se exercită controlul

1.

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - ONDOV

5

Toate judetele

 

- director general

1

 

- inspector-sef

1

 

- contabil

1

 

- jurist

1

 

- casier

1

2.

ICVV Valea Călugărească

 

Prahova

 

- inspectori

2

3.

SCVV Blaj

 

Alba, Bistrita-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Mures, Sălaj, Sibiu

 

- inspectori

2

4.

SCVV Bujoru

 

Brăila, Galati

 

- inspector

1

5.

SCVV Drăgăsani

 

Olt, Vâlcea

 

- inspectori

2

6.

SCVV Iasi

 

Botosani, Iasi, Neamt, Vaslui

 

- inspectori

2

7.

SCVV Minis

 

Arad, Bihor, Caras-Severin, Maramures, Satu Mare, Timis

 

- inspector

1

8.

SCVV Murflatar

 

Constanta, Tulcea

 

- inspectori

2

9.

SCVV Odobesti

 

Bacău, Vrancea

 

- inspectori

2

10.

SCVV Pietroasa

 

Buzău

 

- inspector

1

11.

SCVV Stefănesti

 

Arges, Dâmbovita, Teleorman

 

- inspectori

2

12.

Statiunea Didactică Banu Mărăcine

 

Dolj, Gorj, Mehedinti

 

- inspectori

2

TOTAL:

24

 

ANEXA Nr. 2

 

NIVELUL

sumelor percepute pentru eliberarea autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine

si a certificatelor de atestare a dreptului de comercializare a vinului cu denumire de origine

 

Nr. crt.

Sursa de finantare

U.M.

Nivelul sumei percepute

1.

Autorizatie de producător de vinuri cu denumire de origine

lei/ha

150.000

2.

Certificat de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, inlusiv pentru export

lei/litru

1.000

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National

al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

văzând referatul de aprobare al Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole si având în vedere prevederile art. 35 din Legea viei si vinului nr. 67/1997, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2000, si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 314/1999 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii viei si vinului nr. 67/1997,

în conformitate cu prevederile pct. 103 lit. h) din Regulamentul de aplicare a Legii viei si vinului nr. 67/1997, emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 iulie 2000.

Nr. 122.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Oficiului National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri

si Alte Produse Vitivinicole

 

CAPITOLUL I

Organizarea Oficiului National al Denumirilor de Origine

pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

 

Art. 1. - Oficiul NaTional al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole, denumit în continuare ONDOV, este institutie publică în subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu personalitate juridică si cu finantare bugetară si extrabugetară.

Art. 2. - ONDOV are structură organizatorică în Ministerul Agriculturii si Alimentatiei - 5 posturi si în teritoriu - 19 posturi, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 113/2000.

Art. 3. - La nivelul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei structura organizatorică a ONDOV este alcătuită după cum urmează:

- director general 1 post

- inspector-sef 1 post

- contabil 1 post

- jurist 1 post

- casier 1 post.

Directorul general este numit prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, celelalte posturi urmând să fie ocupate prin concurs.

Art. 4. - Sediul ONDOV este la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, bd Carol I nr. 24.

 

CAPITOLUL II

Atributiile ONDOV

 

Art. 5. - ONDOV îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează norme tehnice pentru producerea vinurilor cu denumire de origine, a altor produse vitivinicole cu

denumire de origine, precum si a băuturilor alcoolice naturale cu denumire de origine;

b) eliberează decizii privind acordarea dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine si a altor produse vitivinicole, precum si a băuturilor alcoolice naturale cu denumire de origine;

c) eliberează autorizatii de producător de vinuri cu denumire de origine, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament, în baza cererilor întocmite de detinătorii de plantatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezentul regulament;

d) eliberează certificate de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine, conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentul regulament, în baza cererilor întocmite de producătorii de vinuri cu denumire de origine, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament;

e) analizează contestatiile depuse în legătură cu deciziile de retragere a certificatelor mentionate anterior;

f) controlează împreună cu Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol si al Băuturilor Alcoolice Naturale cu Denumire de Origine modul de aplicare si de respectare a prevederilor legale în legătură cu regimul denumirilor de origine pentru vinuri, produse vitivinicole si băuturi alcoolice naturale;

g) retrage temporar sau definitiv documentele de atestare în cazul în care se constată nerespectarea de către producător a prevederilor deciziei de denumire de origine sau a documentelor de atestare pentru anumite loturi de produse, sesizând Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol si al Băuturilor Alcoolice Naturale cu Denumire de Origine în vederea constatării infractiunilor sau a contraventiilor la lege;

h) asigură, prin intermediul specialistilor împuterniciti, numiti prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, semnarea documentelor de atestare a calitătii vinurilor si a celorlalte băuturi provenite din must si vin, destinate exportului;

i) eliberează instructiuni privind metodologia de control si atestare a altor produse vitivinicole cu denumire de origine, precum si a băuturilor alcoolice naturale cu denumire de origine;

j) îndeplineste si alte atributii stabilite de actele normative în vigoare.

Art. 6. - Personalul angajat al ONDOV va avea legitimatii de control conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament.

Art. 7. – Modelul stampilei ONDOV, precum si a inspectorilor este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament.

 

CAPITOLUL III

Mijloace materiale si financiare

 

Art. 8. - ONDOV este institutie publică cu finantare bugetară si extrabugetară, cu personalitate juridică si cu cont bancar.

Art. 9. - Partea bugetară a finantării se referă la cheltuielile de functionare si organizare a ONDOV până la alimentarea contului cu veniturile extrabugetare.

Art. 10. - Veniturile extrabugetare provin din taxele plătite de producătorii de vinuri, alte produse vitivinicole si băuturi alcoolice naturale cu denumire de origine, a căror valoare este stabilită prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei.

Art. 11. - Activitatea financiară a ONDOV se execută în baza bugetului anual de venituri si cheltuieli care se aprobă de ministrul agriculturii si alimentatiei.

Dările de seamă contabile trimestriale si anuale se depun la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

 

ANEXA Nr.1

la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

OFICIUL NATIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE

PENTRU VINURI SI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE


Seria ............. nr. .

 

AUTORIZATIE

de producător de vinuri cu denumire de origine

 

În conformitate cu prevederile Legii viei si vinului nr. 67/1997, ale Hotărârii Guvernului nr. 314/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2000, se acordă prezenta autorizatie detinătorului plantatiei viticole:…

conform datelor mentionate în anexa care face parte integrantă din prezenta autorizatie .

Autorizatia este valabilă din momentul eliberării ei până la aparitia unor modificări în structura

plantatiei sau a conditiilor de producere a strugurilor si vinurilor.

 

Bucuresti .........................

Director general,

 

ANEXĂ

la autorizatia de producător de vinuri cu denumire de origine nr. ...................

din data de ...............................

 

Detinătorul plantatiei viticole

Denumirea de origine ce poate fi folosita......................................................................................

Plantatiile recunoscute:

 

Parcela

Suprafata

Soiul

Categoria vinului

Productia maximă

struguri

Vin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul unde se realizează fazele procesului tehnologic: .

- vinificatie .......................................................... . ....... . . .

- fermentatie ..........................................,............................... .

- procesare ...

- învechire .... . .................................. . . ... . .

- îmbuteliere si etichetare.................................................................. . . ........ .

Inspector ONDOV,

(data si locul)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

Detinătorul plantatiei viticole ............................................

 (date de identificare)

Către

Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

 

În conformitate cu prevederile Legii viei si vinului nr. 67/1997, cu modificările ulterioare, si ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 314/1999 solicităm prin prezenta cerere controlul suprafetelor de vie mentionate mai jos, în vederea obtinerii autorizatiei de producător de vinuri cu denumire de origine. Taxele prevăzute de lege le voi achita în prealabil în conturile ONDOV.

 

Parcela

Suprafata

Soiul

Numărul de butuci/ha

Anul plantării

Categoria vinului

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul unde se realizează fazele procesului tehnologic:

- vinificatie ..........................................................................................

- fermentatie ......................................................................

- procesare ...

- învechire .................................................................... .

- îmbuteliere si etichetare........................................................... ........ .

 

(data si locul)                                                                                                                                                    (semnătura si calilatea)

 

 ANEXANr.3

 la regulament

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

OFICIUL NATIONAL AL DENUMIRILOR DE ORIGINE

PENTRU VINURI SI ALTE PRODUSE VITIVINICOLE


Seria ............. nr. .....................

CERTIFICAT

de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu denumire de origine

 

În conformitate cu prevederile Legii viei si vinului nr. 67/1997, ale Hotărârii Guvernului nr. 314/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 34/2000, se acordă prezentul certificat producătorului de vinuri:..

Conform datelor mentionate în anexa care face parte integrantă din prezentul certificat.

Certificatul este valabil doar pentru cantitătile de vin verificate si autorizate în anexa la certificat.

 

Bucuresti

Director general,

 

ANEXĂ

la certificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor

cu denumire de origine nr. ................. din data de .....................

 

Producătorul de vinuri .............................................................................................

 

Nr. crt.

Soiul(Sortimentul)

Provenienta vinului

Categoria vinului

Anul recoltei

Cantitatea posibilă de realizat(mii butelii)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

1. Se va specifica, dacă este cazul, pentru fiecare pozitie, unde se vor executa îmbutelierile.

2. Pentru fiecare categorie de calitate se vor anexa buletine de analiză separate.

 

Inspector ONDOV,

(data si locul)

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

Producătorul de vinuri ............................................

(date de identificare)

 

Către

Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole

 

În conformitate cu prevederile Legii viei si vinului nr. 67/1997 cu modificările ulterioare, si ale regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 314/1999, solicităm prin prezenta cerere controlul cantitătilor de vin mentionate mai jos, în vederea analizării lor si a eliberării certificatului de atestare. Taxele prevăzute de lege le voi achita în prealabil în conturile ONDOV.

 

Nr. crt.

Soiul(Sortimentul)

Provenienta vinului

Categoria de calitate

Cantitatea posibilă de realizat

1.

 

 

 

 

 

NOTĂ:

1. Dacă îmbutelierile se execută în localuri diferite, se va mentiona unde anume.

2. Pentru fiecare categorie de calitate se vor anexa buletine de analiză.

 

(data si locul)                                                                                                                                 (semnătura si calitatea)

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

MODEL DE LEGITIMATIE

pentru inspectorii ONDOV

ROMÂNIA

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

OFICIUL NATIONAL AL DENUMIRILOR DE ORlGINE PENTRU VINURI

SI ALTE PRODUSE VlTIVINlCOLE

 

LEGITIMATIE DE CONTROL Nr. ..................

Numele................................................................

Prenumele ..........................................................

Functia ................................................................

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,                                                                                                              Foto

(verso)

  Posesorul prezentei legitimatii este abilitat să aplice prevederile

  Hotărârii Guvernului nr. 314/1999, referitoare la activitatea ONDOV,

                                                                        în judetele ...

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

MODEL

de stampile pentru ONDOV si pentru inspectorii ONDOV

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române privind autorizarea

organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice/RACR-C1

 

Ministrul transporturilor,

pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul art. 12 lit. i) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, al art.5, 63 si 64 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 3 pct. 32 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 4 pct. 4.3 din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Aeronautice Civile Române, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Reglementările aeronautice civile române privind autorizarea organizatiilor distribuitoare de produse aeronautice/RACR-C1, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea. A  rt. 4. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin..

 

p. Ministrul transporturilor,

Adrian Gheorghe Marinescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 3 aprilie 2000.

Nr. 258.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati de către Regia Autonomă ,Autoritatea Aeronautică Civilă Română".

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Nomenclatorului de functii ale personalului care lucrează în transportul rutier

si concură la siguranta circulatiei

 

            Ministrul transporturilor,

în conformitate cu prevederile art. 12 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, si ale art. 3 alin. (1) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 3 pct. 20 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul de functii ale personalului care lucrează în transportul rutier si concură la siguranta circulatiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Personalul prevăzut la art. 1 trebuie să fie apt din punct de vedere medical si psihologic pentru îndeplinirea atributiilor în siguranta circulatiei, în acest scop fiind examinat atât la angajare, cât si periodic de către unitătile specializate din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor.

(2) În afara examinărilor prevăzute la alin. (1), examinarea medicală si psihologică se va efectua si în situatiile prevăzute de reglementările specifice în vigoare.

Art. 3. - Directia generală a transporturilor rutiere si Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor de transport rutier, posesori de licente; precum si agentilor economici care desfăsoară activităti de transport rutier sau alte activităti care concură la siguranta circulatiei.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează  aplicabilitatea.

 

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 iunie 2000.

Nr. 412.

 

Nr.

crt.

Functia

Examene

La numirea în functie

Periodice

Medical

Psihologic

Medical

Psihologic

1.

Persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activitatea de transport si/sau persoana cu atributii specifice în siguranta circulatiei

da

da

-

-

2.

Instructor de conducere auto

da

da

da

da

3.

Conducător auto care efectuează transport public de personae cu autovehicule până la 8+1 locuri

da

da

da

da

4.

Conducător auto care efectuează transport de personae cu autovehicule peste 8+1 locuri

da

da

da

da

5.

Conducător auto care efectuează transport de marfă cu autovehicule a căror masă maximă autorizătă depăseste 3,5 tone

da

da

da

da

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

privind retragerea Licentei de emisie nr. C 1.588 din 3 iunie 1998,

acordată Societătii Comerciale "Astracom" - S.R.L.

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. C 1.588 din 3 iunie 1998 pentru televiziune prin cablu, acordată Societătii Comerciale "Astracom" - S.R.L.. din localitatea Deda, judetul Mures, în temeiul art. 37 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Această măsură a fost luată de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului că Societatea Comercială "Astracom" - S.R.L. nu a obtinut avizul ethnic "prealabil.

Potrivit art. 22 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 48/1992: "Dreptul rezultat din licenta de emisie se stinge dacă beneficiarul licentei nu solicită, în cel mult un an de la obtinerea acesteia, eliberarea avizului tehnic prealabil, dacă nu asigură realizarea conditiilor tehnice pentru emiterea în termen a deciziei de autorizare si la expirarea termenului de valabilitate a acesteia."

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 28 iunie 2000.

Nr. 82.

 

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

 

DECIZIE

 privind retragerea Licentei de emisie nr. C 392 din 29 martie 1994,

acordată Societătii Comerciale "Koax Electro" - S.R.L.

 

În conformitate cu dispozitiile art. 29 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

 

Consiliul National al Audiovizualului d e c i d e :

 

Articol unic. - Se retrage Licenta de emisie nr. C 392 din 29 martie 1994 pentru televiziune ,prin cablu, acordată Societătii Comerciale "Koax Electro" - S.R.L. din localitatea Sovata, judetul Mures, în temeiul art. 37 lit. d) din Legea audiovizualului nr. 48/1992.

Această măsură a fost luată de Consiliul National al Audiovizualului ca urmare a faptului că Societatea Comercială "Koax Electro" - S.R.L. difuzează 11 programe si nu detine contracte decât cu MTV 2, nu a trimis raportul anual conform Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 100 din 8 iulie 1999 referitoare la Normele privind obligatiile titularilor de licente de emisie de a actualiza datele cuprinse în dosarul de licentă si de a prezenta anual un raport privind activitatea desfăsurată în conditiile prevăzute în licentă.

Pe canalul CARTOON după ora 20,30 se difuzează casete video fără a avea aprobare pentru serviciul "b". Societatea Comercială "Koax Electro" - S.R.L. a mai fost sanctionată pentru aceleasi fapte cu somatie publică

prin Adresa nr. 3.706 din 1 noiembrie 1999.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI,

MIRCEA SORIN MOLDOVAN

 

Bucuresti, 28 iunie 2000.

Nr. 84.