MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 394    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri , 23 august 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            63. - Ordonantă pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

            Acord de împrumut între România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            192. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 15/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

            228. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat CR5-2000

 

            254. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea personalului care execută examinări nedistructive la instalatii mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat, CRl1 – 2000

 

            668/R.T. - Ordin al ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului privind identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            44. - Hotărâre privind aprobarea modificării si completării Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 13 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. 1. - (1) Se ratifică Acordul de împrumut, în valoare de 11,0 milioane dolari S.U.A., dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie

si Dezvoltare (B.I.R.D.) privind finantarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucuresti la 27 martie 2000, prezentat în traducere în ranexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

            (2) Derularea Proiectului si realizarea obiectivelor se fac prin Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.) care s-a constituit în acest scop la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei. A

            (3) Ministerul Finantelor va încheia cu Ministerul Agriculturii si Alimentatiei un acord de împrumut subsidiar prin care va transfera acestuia obligatiile si răspunderile care decurg din aplicarea acordului de împrumut prevăzut la alin. (1).

            (4) Se acordă efectuarea de operatiuni în valută pe teritoriul României -pentru plata bunurilor si serviciilor necesare în vederea realizării Proiectului, finantate din împrumutul B.I.R.D. si contractate cu persoane juridice sau fizice rezidente.

            (5) Taxa pe valoarea adăugată, taxele vamale si orice alte impozite aferente bunurilor si serviciilor necesare pentru realizarea Proiectului finantat de B.I.R.D., precum si costurile curente aferente personalului auxiliar implicat în derularea Proiectului reprezintă contributia Guvernului României la realizarea Proiectului si vor fi suportate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

            (6) Contributia Guvernului României la realizarea Proiectului finantat de B.I.R.D. este de 3,86 milioane dolari S.U.A.,în echivalent lei si constituie sursă locală de finantare a cheltuielitor prevăzute la alin. (5).

            Art. 2. - (1) Fondurile necesare pentru rambursarea împrumutului, dobânzilor si comisioanelor se vor asigura de la bugetul ds stat prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

            (2) La data intrării în vigoare a acordului de împrumut prevăzut la art. 1 alin. (1 ) Guvernui României va achita din resursele valutare ale statului comisionul initial de 1 % aplicat la suma împrumutului.

            Art. 3. - Achizitiile de bunuri si servicii în cadrul Proiectului finantat de B.I.R.D. se desfăsoară în conformitate cu procedurile B.I.R.D., prin Unitatea de Mangement a Proiectului.

            Art. 4. - Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor, de comun acord cu B.I.R.D., să introducă, pe parcursul derulării acordului de împrumut, amendamentele la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii si componente, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de B.I.R.D. sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 63.

 

Împrumut nr. 4533-RO

 

ACORD DE ÎMPRUMUT

Acord, datat 27 martie 2000, între România (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)

 

            Având în veaere că Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în legătură cu fezabilitatea si prioritatea realizării Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finantarea Proiectului,

            ărtile convin, pentru aceasta, prin prezentul acord următoarele:

 

ARTICOLUL I

Conditii generale. Definiti

 

            Sectiunea 1.01. - "Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (modificate la 2 decembrie 1997) (Conditiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord.

            Sectiunea 1.02. - În afara cazului în care contextul reclamă altfel, termenii definiti în Conditiile generale si în preambulul la prezentul acord vor avea întelesurile respective, iar următorii termeni aditionali vor avea întelesurile următoare:

            a) A.N.C.A. înseamnă Agentia Natională de Consultantă Agricolă, înfiintată în cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin Hotărârea Guvernului nr. 676/1998; responsabilă pentru servicii de consultantă agricolă;

            b) C.I.S.S.A. înseamnă Consiliul Independent pentru Sprijinirea Serviciilor în Agricultură, un comitet tehnic înfiintat în cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru administrarea Schemei de granturi competitive;

            c) S.G.C. înseamnă Schema de granturi competitive, înfiintată în conformitate cu Manualul pentru scopurile părtii A a Proiectului;

            d) categorii eligibile înseamnă categoriile (1), (2), (3),(4) si(5), prezentate în tabelul părtii A.1 din anexa nr. 1 la acest acord;

            e) cheltuieli eligibile înseamnă cheltuielile făcute pentru bunurile si serviciile la care se face referire în sectiunea 2.02 a) din acest acord;

            f) grant înseamnă un fond nerambursabil acordat pentru cercetare sau extensie agricolă în cadrul părtii A a Proiectului;

            g) M.A.A. înseamnă Ministerul Agriculturii si Alimentatiei al Împrumutatului;

            h) Manual înseamnă manualul adoptat de C.I.S.S.A. pentru administrarea S.G.C.;

            i) U.M.P. înseamnă Unitatea de Mariagement a Proiectului înfiintată în cadrul M.A.A. pentru administrarea implementării Proiectului;

            j) raport de management al Proiectului înseamnă fiecare raport pregătit în concordantă cu prevederile sectiunii 4.02 din acest acord;

            k) C.C.P. înseamnă Comitetul de Coordonare a Proiectului, la care se face referire în partea A (1) din anexa nr. 5 la acest acord;

            l) cont special înseamnă contul la care se face referire în partea B din anexa nr. 1 la acest acord;

            m) acord subsidiar înseamnă acordul la care se face referire în sectiunea 3.01 c) din acest acord.

 

ARTICOLUL II

Împrumutul

 

            Sectiunea 2.01. - Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii si în conditiile prezentate său la care se face referire în acordul de împrumut, o sumă echivalentă cu unsprezece milioane dolari S.U.A. (11.000.000 $).

            Sectiunea 2.02. - Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord pentru cheltuieli făcute (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează să fie făcute) în concordantă cu costul rezonabil al bunuritor si serviciilor necesare pentru Proiect si finantate din împrumut.

            Sectiunea 2.03. - Data închiderii va fi 31 decembrie 2004 sau orice dată ulterioară, după cum va hotărî Banca. Banca va comunica cu promptitudine Împrumutatului această dată.

            Sectiunea 2.04. - La data intrării în vigoare sau imediat după această dată Împrumutatul va plăti Băncii un comision de 1% din suma împrumutului.

            Sectiunea 2.05. - Împrumutatul va plăti Băncii un comision de angajament anual de 0,75% la suma împrumutului netrasă periodic.

            Sectiunea 2.06. - a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumei trase si nerambursate din împrumut, la o rată pentru fiecare perioadă de dobândă egală cu rata cu baza LIBOR plus marja totală LIBOR.

            b) Pentru scopurile acestei sectiuni:

(i) perioada de dobândă înseamnă perioada initială de la si incluzând data acestui acord până la, dar excluzând prima dată de plată a dobânzii survenind după aceasta si după perioada initială, fiecare perioadă de la si incluzând o dată de plată a dobânzii până la, dar excluzând data de plată a dobânzii imediat următoare;

(ii) data de plată a dobânzii înseamnă orice, dată specificatâ în sectiunea 2.07 din acest acord.

(iii) rata cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piata interbancară londoneză pentru depozitele în dolari S.U.A. pe 6 luni, valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei initiale de dobândă, valabilă pentru data de plată a dobânzii care survine sau care precedă imediat primei zile a unei astfel de perioade de dobândă), astfel cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă si exprimată ca procent pe an;

(iv) marja totală LIBOR, înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru o astfel de perioadă de dobândă sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancară londoneză sau alte rate de referintă la depozite pe 6 luni, cu privire la împrumuturile nerambursate de Bancă, sau părtile din acestea, alocate de Bancă pentru finantarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la părtile din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de Bancă si exprimată ca procent pe an.

c) Banca va natifica cu promptitudine Împrumutatului despre rata cu baza LIBOR si marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de plată a dobânzii, de îndată ce o va determina.

d) Ori de câte ori, în perspectiva schimbărilor în practicile pietei, ce afectează determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în sectiunea 2.06 din acest acord, Banca consideră că este în interesul împrumutatilor săi, ca un tot, si al Băncii să aplice o bază pentru determinarea ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, altele decât cele prevăzute în sectiunea mentionată, Banca poate modifica bazele pentru determinarea ratelor dobânzii aplicabile împrumutului nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Împrumutatului cu privire la noua bază. Noile baze vor deveni efective la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care Împrumutatul înstiintează Banca, în decursul perioadei mentionate, despre obiectiile sale, caz în care modificarea mentionată nu se va aplica împrumutului.

Sectiunea 2.07. - Dobânda si alte taxe vor fi plătite semianual, la 15 mai si la 15 noiembrie ale fiecărui an.

Sectiunea 2.08. - Împrumutatul va rambursa suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la acest acord.

 

ARTICOLUL III

Executarea Proiectului

 

Sectiunea 3.01. - a) Împrumutatul declară angajamentul său fată de obiectivele Proiectului si, în acest scop, actionând prin M.A.A. va aduce la îndeplinire Proiectul, cu atentia si eficienta cuvenite si în conformitate cu practicile corespunzătoare din punct de vedere administrativ, financiar si tehnic si va furniza cu promptitudinea necesară fondurile, facilitătile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.

b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni si cu exceptia cazului în care Împrumutatul si Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, actionând prin M.A.A., va realiza Proiectul în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.

c) Împrumutatul, actionând prin Ministerul Finantelor, va încheia cu M.A.A. un acord (Acodul subsidiar) prin care i se va transfera M.A.A. responsabilitatea utilizării si administrării împrumutului pentru scopurile Proiectului si se vor stabili angajamentele în scopuri bugetare pentru plătile serviciului datoriei publice cerute de prevederile Acordului de împrumut.

Sectiunea 3.02. - a) Cu exceptia cazului în care Banca va conveni altfel, achizitionarea de bunuri si servicii de consultantă cerute pentru partea B a Proiectului si care urmează să fie finantate din împrumut vor fi supuse prevederilor anexei nr. 4 la acest accord.

b) Cu exceptia cazului în care Banca va conveni altfel, achizitionarea de bunuri, lucrări si servicii cerute pentru partea A a Proiectului si care urmează să fie finantate din suma împrumutului se vor supune prevederilor manualului.

Sectiunea 3.03. - Pentru scopurile sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul, actionând prin M.A.A.:

a) va pregăti si va furniza Băncii, pe baza unor modele acceptabile, acesteia, nu mai târziu de 6 luni după data  închiderii sau o altă dată ulterioară, asupra căreia Împrumutatul si Banca vor cădea de acord în acest scop, un plan pentru viitoarele operatiuni ale Proiectului;

b) va acorda Băncii ocazia (rezonabilă) de a schimba puncte de vedere cu Împrumutatul asupra planului mentionat mai sus.

Sectiunea 3.04. - Împrumutatul, actionând prin M.A.A.:

a) va mentine politicile si procedurile adecvate care să îi permită să monitorizeze si să evalueze pe baza procedurilor în vigoare, în conformitate cu indicatorii acceptabili Băncii, executarea Proiectului si îndeplinirea obiectivelor acestuia;

b) va pregăti si va furniza Băncii, în conformitate cu termenii de referintă satisfăcători Băncii, la sau până la 31 decembrie 2002, un raport privind rezultatele monitorizării si evaluării activitătilor desfăsurate în conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, privind progresul înregistrat în executarea Proiectului în perioada care precedă datei raportului mentionat si prezentarea măsurlor recomandate pentru a asigura executarea eficientă a Proiectului si îndeplinirea obiectivelor acestuia în perioada care urmeazâ acestei date; si

c) va analiza împreună cu Banca, până la 31 martie 2003 sau la o altă dată, după cum Banca va solicita, raportul la care se face referire în paragraful b) al acestei sectiuni si după aceea va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea eficientă a Proiectului si îndeplinirea obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si recomandărilor raportului mentionat si a opiniilor Băncii referitoare la această problemă.

 

ARTICOLUL IV

Clauze financiare

 

Sectiunea 4.01. - a) Împrumutatul, actionând prin M.A.A., va mentine un sistem de management financiar incluzând înregistrări si conturi si va pregăti declaratii financiare într-un format acceptabil Băncii, adecvat reflectării operatiunilor, resurselor si cheltuielilor la care se face referire în Proiect.

b) Împrumutatul, actionând prin M.A.A.:

(i) va tine evidentele, înregistrările contabile si cheltuielile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni si înregistrările contabile pentru contul special pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate corespunzător de către auditori independenti acceptabili Băncii;

(ii) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni după sfârsitul fiecărui astfel de an: (A) copii certificate de pe declaratiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni pentru fiecare an astfel auditat; si (B) o opinie asupra acestor declaratii, înregistrări si conturi si raportul unei astfel de auditări, întocmit de auditorii mentionati, în scopul si cu detaliile pe care Banca le va fi solicitat în mod rezonabil; si

(iii) va furniza Băncii orice alte informatii referitoare la evidentele si conturile mentionate si la auditul lor pe care Banca le va fi solicitat periodic, în mod rezonabil.

c) Pentru toate cheltuielile pentru care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza Raportului de management al Proiectului sau a declaratiilor de cheltuieli, Împrumutatul:

(i) va tine sau va lua măsuri pentru tinerea, în conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, înregistrări  si conturi separate care să reflecte aceste cheltuieli; si

(ii) va retine, cel putin încă un an după ce Banca a primit raportul de audit pentru anul financiar în care a fost făcută ultima tragere din contul de

împrumut, toate înregistrările (contracte, ordine, comenzi, facturi, chitante sau alte documente) care evidentiază astfel de cheltuieli;

(iii) va permite reprezentantilor Băncii examinarea unor astfel de înregistrări; si

(iv) va asigura ca aceste înregistrări si conturi să fie incluse în auditul anual mentionat în paragraful b)al acestei sectiuni si ca raportul asupra acestui audit să contină o opinie separată a auditorilor mentionati asupa faptului că atât rapoartele de management al Proiectului, cât si declaratiile privind cheltuielile angajate în decursul unui astfel  de an financiar, împreună cu procedurile si controlul intern implicat în pregătirea for, pot consitui baza de încredere pentru acordarea tragerilor mai sus mentionate.

Sectiunea 4.02.  - a) Fără a limita prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul, actionând prin M.A.A., va realiza un plan de actiune pe timp limitat, acceptabil Băncii pentru întărirea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al sectiunii 4.01, pentru a permite Împrumutatului, nu mai târziu de 31 decembrie 2000 sau la o dată ulterioară pe care Banca o va accepta, să pregătească rapoartele trimestriale de management al Proiectului, acceptabile Băncii, fiecare dintre ele prezentând:

(i) (A) stabilirea surselor actuale si cererilor de fonduri pentru Proiect, atât cumulativ, cât si pentru perioada la care se face referire în raportul mentionat, precum si a surselor previzionate si cererilor de fonduri pentru Proiect pentru perioada de 6 luni care urmează după perioada la care se face referire în raportul mentionat; si, (B) separat cheltuieli  finantate din suma împrumutului în timpul perioadei la care se face referire în raportul mentionat si cheltuielile propuse să fie finaniate din suma împrumutului în perioada de 6 luni care urmează perioadei la care face referire raportul;

(ii) (A) descrierea progresului fizic în implementare Proiectului, atât cumulativ, cât si pentru perioada la care se face referire în raportul mentionat; si (B) explicarea diferentelor dintre scopurile previzionate si cele actuale ale implementării Proiectului; si

(iii) stabilirea stadiului achizitiilar în cadrul Proiectului si al cheltuielilor efectuate în cadrul contractelor finantate din suma împrumutului la sfârsitul perioadei la care se face referire în raportul mentionat.

b) La finalizarea planului de actiune la care se face referire în paragraful a) al acestei sectiuni Împrumutatul, actionând prin M.A.A., va pregăti si va furniza Băncii, în conformitate cu prevederile acceptabile acesteia, nu mai

târziu de 45 de zile după terminarea fiecărui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru o astfel de perioadă.

 

ARTICOLUL V

Intrarea în vigoare. Terminarea Proiectului

 

Sectiunea 5.01. - Următoarele conditii sunt specificate ca fiind aditionale intrării în vigoare a acordului de  împrumut, în scopurile sectiunii 12.01 c) din Conditii generale:

a) să fi fost selectat un aditor independent acceptabil Băncii pentru efectuarea auditului la care se face referire în sectiunea 4.01 b) din acest acord;

b) să fi fost înfiintat un sistem de management financiai al Proiectului, incluzând proceduri de control al auditului intern, satisfăcătoare Băncii; si

c) să fi fost încheiat un acord subsidiar între M.A.A. si Ministerul Finantelor.

Sectiunea 5.02. - Termenul. de o sută douăzeci (120) de zile după semnarea acestui acord este specificată aici pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

 

ARTICOLUL VI

Reprezentantii Împrumutatului. Adrese

 

Sectiunea 6.01. - Ministrul finantelor din tara Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.

Sectiunea 6.02. - Următoarele adrese sunt specificate pentru, scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:

Pentru Împrumutat:

Ministerul Finantelor  

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti România

Telex: 1 1239

Pentru Bancă:

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Str. 1818 H, N.W.

Washington, D.C. 20433

Statele Unite ale Americii

Telegraf: INTBAFRAD Washington, D.C.

Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)

Pentru certificarea celor de mai sus părtile prezente, actionând prin reprezentantii lor autorizati, au convenit ca acest acord să fie semnat în numele lor, în districtul Columbia, Statele Unite ale Americii, în ziua si în anul specificate mai sus.

 

ROMÂNIA

De către

Decebal Traian Remes,                                     Reprezentant  autorizat ministrul finantelor

 

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

De către

Andrew Vorkink,                                                         Reprezentant autorizat

director de tară

Unitatea pentru Bulgaria si România

Europa si Regiunea Asia Centrală

 

ANEXA Nr. 1

 

TRAGERI DIN ÎMPRUMUT

 

Cadru general

1. Tabelul de mai jos stabileste categoriile de articole care urmează să fie finantat din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum si procentul de cheltuieli pentru articolele ce urmează să fie finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma alocată din împrumut

(exprimată în dolari S.U.A.)

Procent (%) din cheltuieli care urmează să fie finantate

(1) Fonduri nerambursabile în cadrul părtii A a Proiectului

8.000.000

75%

(2) Bunuri în cadrul părtii B a Proiectului

100.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost ex-factory) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă instruire aferente părtii B a Proiectului

1.280.000

100%

(4) Servicii tehnice pentru tipăriri

80.000

100% din cheltuielile externe

(5) Costuri curente de operare

380.000

100% (exceptând bunurile procu rate pe plan local -85%)

(6) Nealocat

1.160.000

 

TOTAL:

11.000.000

 

                                               

2. Pentru scopurile acestei anexe:

a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în valuta oricărei tări, alta decât cea a Împrumutatului, pentru bunurile si serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei  tări, alta decât cea a Împrumutatului;

b) termenul cheltuieli interne înseamnă cheltuieli în valuta Împrumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; si

c) termenul costuri curente de operare înseamnă salariile personalului U.M.P., rechizite si consumabile de birou, costuri de operare si întretinere ale vehiculelor, echipament de birou, transport local pentru U.M.P. si costuri pentru audit.

3. În pofida prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată în cadrul oricărei categorii prezentate în tabelul din paragraful 1 al acestei anexe până când nu a fost plătită taxa la care se face referire în sectiunea 2.04 din acest acord.

4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuieli referitoare la: a) instruire; b) bunuri, lucrări si servicii pentru contracte în cadrul părtii A a Proiectului; c) bunuri în cadrul contractelor cu un cost mai mic de 100.000 $ echivalent fiecare; si d) servicii în cadrul contractelor cu un cost mai mic de 100.000 $ echivalent fiecare, pentru angajarea firmelor de consultantă si în cadrul contractelor cu un cost mai mic de 20.000 $ fiecare pentru angajarea consultantilor individuali pe baza termenilor si conditiilor pe care Banca le va comunica Împrumutatului.

B. Contul special

1. Împrumutatul va deschide si va mentine un cont special de depozit în dolari la o bancă comercială, în termeni si conditii satisfăcătoare Băncii, incluzând o protectie corespunzătoare împotriva compensări, sechestrării si confiscării.

2. După ce Banca a primit o evidentă satisfăcătoare asupra deschiderii în mod corespunzător a contului special, tragerile din contul împrumutului ale sumelor ce urmează să fie depozitate în contul special se vor efectua după cum urmează:

a) până când Banca va fi primit: (i) primul raport de management al Proiectului la care se face referire în sectiunea 4.02 b) din acest acord; si (ii) o cerere din partea Împrumutatului pentru efectuarea de trageri pe baza rapoartelor de management al Proiectului, tragerile vor fi făcute în conformitate cu prevederile anexei A la âceastă anexă; si

b) la primirea de către Bancă a raportului de management al Proiectului în conformitate cu sectiunea 4.02 b) din acest acord, însotit de o cerere din partea Împrumutatului pentru efectuarea de trageri pe baza rapoartelor de management al Proiectului, toate tragerile viitoare vor fi făcute în conformitate cu prevederile anexei B la această anexă.

3. Plătile din contul special vor fi făcute exclusiv pentru cheltuieli eligibile. Pentru fiecare plată făcută de Îrprumutat din contul special Împrumutatul va furniza Băncii, atunci când aceasta va solicita în mod rezonabil, acele documente si evidente care să indice că acele plăti au fost făcute în exclusivitate pentru cheltuieli eligibile.

4. În pofida prevederilor părtii B.2 a acestei anexe, Băncii nu i se va putea solicita să facă depozite în continuare în contul special:

a) dacă în orice moment Banca stabileste că orice raport de management al Proiectului nu furnizează într-un mod adecvat informatiile solicitate în conformitate cu sectiunea 4.02 din acest acord;

b) dacă în orice moment Banca stabileste că toate tragerile viitoare ar putea fi făcute de către Împrumutat direct din contul împrumutului; sau

c) dacă Împrumutatul nu a reusit să furnizeze Băncii în perioada specificată în sectiunea 4.01 b) (ii) din acest acord orice rapoarte de audit solicitate să fie prezentate Băncii conform prevederilor sectiunii mentionate, audit referitor la: (A) înregistrările si conturile pentru contul special; sau (B) înregistrările si conturile reflectând cheltuielile pentru care au fost efectuate tragerile pe baza rapoartelor de management al Proiectului.

5. Banca nu va fi obligată să facă depozite ulterioare în contul special în conformitate cu prevederile părtii 2 a acestei anexe, dacă în orice moment Banca îl va fi înstiintat pe Împrumutat în leqătură cu intentia sa de a suspenda în întregime sau partial dreptul Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului conform sectiunii 6.02 din Conditiile generale. Referitor la o astfel de notificare Banca va stabili unilateral dacă mai pot fi făcute depozite în contul special si ce proceduri pot fi urmate pentru efectuarea unor astfel de depozite si îl va înstiinta pe Împrumutat în legătură cu decizia luată.

6. a) Dacă Banca stabileste în orice moment faptul că orice plată din contul special a fost făcută pentru o cheltuială care nu este considerată cheltuială eligibilă sau care nu a fost justificată prin evidenta furnizată Băncii, Împrumutatul va furniza imediat după înstiintarea primită de la Bancă o evidentă suplimentară, asa cum Banca o poate solicita, sau va depozita în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va restitui Băncii) o sumă egală cu suma acelei plăti. În afara cazului în care banca va stabili altfel, Banca nu va facet depozite ulterioare în contul special până când Împrumutatul nu va furniza o astfel de evidentă sau nu va face un astfel de depozit ori nu va restitui suma respectivă, după caz.

b) Dacă Banca stabileste în orice moment faptul că orice sumă netrasă din contul special nu va fi necesară pentru acoperirea plătilor pentru cheltuieli eligibile în perioada de 6 luni care urmează după această hotărâre, Împrumutatul va rambursa imediat după notificarea de către Bancă o astfel de sumă rămasă neutilizată.

c) Împrumutatul, pe baza notificării din parteal Băncii, poate restitui Băncii toate fondurile depozitate în contul special sau o parte din ele.

d) Restituirile către Bancă, făcute, conform subparagrafelor a), b) sau c) din acest paragraf, vor fi creditate în contul împrumutului pentru tragerile ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile acorduluide împrumut.

 

ANEXA A la anexa nr. 1

 

Functionarea contului special atunci când tragerile nu sunt făcute

pe baza rapoartelor de management al Proiectului

1. Pentru scopurile acestei anexe:

- Termenul alocatie autorizată înseamnă o sumă egală cu 500.000 $ ce urmează să fie trasă din contul împrumutului si depozitată în contul special conform prevederilor paragrafului 2 al acestei anexe, cu conditia ca, dacă Banca nu va stabili altfe1, alocatia autorizată să fie limitată la o sumă egală cu 350.000 $ până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a angajamentelor speciale asumate de Bancă conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale va egala sau va depăsi echivalentul a 2.000.000 $.

2. Tragerile alocatiei autorizate si tragerile ulterioare pentru realimentarea contului special se vor face după cum urmează:

a) pentru tragerile alocatiei autorizate Împrumutatul va furniza Băncii o cerere sau cereri de depunere în contul special a unei sume sau a unor sume care în total nu vor depăsi alocatia autorizată. Pe baza fiecărei astfel de cereri

Banca, în numele Împrumutatului, va efectua trageri din contul împrumutului si va depune în contul special suma solicitată de către Împrumutat;

b) pentru alimentarea contului special Împrumutatul va furniza Băncii cererile pentru depozite în contul special la intervalele solicitate de Bancă. Înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri Împrumutatul va furniza Băncii documentele si celelalte evidente solicitate conform părtii B.3 din anexa nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plătile pentru care se solicită alimentarea contului special. Pe baza fiecărei astfel de cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depune în contul special acea sumă solicitată de Împrumutat care va fi fost demonstrată prin documentele mentionate, si prin alte  evidente că a fost efectuată din contul special pentru plata cheltuielilor eligibile. Fiecare astfel de depozit efectuat în contul special var fi tras de Bancă din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.

3. Băncii nu i se va solicita efectuarea de depozite ulterioare în contul special atunci când suma totală netrasă din împrumut minus suma totală a tuturor angajamentelor speciale denuse la ancă, conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egală cu dublul echivalentului sumei alocatiei autorizate. Ca urmare, tragerea din contul împrumutului a sumelor rămase netrase va urmări acele proceduri ae Băncii pe care aceasta le va notifica Împrumutatului. Astfel de trageri viitoare vor fi făcute numai după si în măsura în care Banca se va declara satisfăcută că toate sumele rămase în depozitul contului special la data înstiintării vor fi utilizate în efectuarea plătilor pentru cheltuielile eligibile.

 

 

ANEXA B la anexa nr. 1

 

Functionarea contului special atunci când tragerile sunt făcute pe baza rapoartelor de management al Proiectului

 

1. Cu exceptia cazului în care Banca stabileste altfel, prin notificarea Împrumutatului, tragerile din contul împrumutului vor fi depuse la Bancă în contul special, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de Bancă din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multe categorii eligibile.

2. Fiecare aplicatie pentru o tragere din contul împrumutului pentru depozite în contul special va fi efectuată pe baza raportului de management al Proiectului.

3. La primirea fiecărei aplicatii pentru tragerea unei sume din împrumut Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depune în contul special o sumă egală cu mai putin decât: a) suma astfel solicitată; b) suma pe care Banca a stabilit-o pe baza raportului de management al Proiectului, însotit de aplicatia mentionată, solicitată pentru depunere în scopul finantării cheltuielilor eligibile în perioada de 6 luni care urmează după data unui asfel de raport, cu conditia ca suma astfel depozitată, atunci când se adună la suma rămasă în contul special, indicată prin raportul de management al Proiectului, să nu depăsească echivalentul a 2.200.000 $.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Obiectivele Proiectului sunt: a) furnizarea tehnologiei, informatiei si instruirii necesare fermierilor si prelucrătorilor de produse agricole; b) îmbunătătirea eficientei, a costurilor si a credibilitătii clientului în managementul cercetării agricole si al extensiei.

Proiectul este format din următoarele părti componente, care pot fi supuse modificărilor, asa cum Împrumutatul si Banca pot conveni de comun acord, periodic, pentru îndeplinirea acestor obiective:

Partea A: Cercetare aplicativă si extensie

Implementarea măsurilor de îmbunătătire a cercetării aplicative si extensiei, incluzând:

(1) echipament si sprijin pentru personalul C.I.S.S.A.;

(2) formularea de către C.I.S.S.A. a prioritătilor pentru servicii de cercetare si extensie

(3) implementarea de Către C.I.S.S.A. a Schemei de granturi competitive; si

(4) solicitarea si evaluarea de către C.I.S.S.A. a propunerilor pentru servicii de cercetare si extensie si acordarea în cadrul S.G.C. a unor granturi pentru implementarea propunerilor aprobate, toate acestea în concordantă cu procedurile prezentate în manual.

Partea B: Sprijin institutional:

(1) implementarea măsurilor, incluzând furnizarea de asistentă tehnică, instruire si echipament pentru întărirea capacitătii C.I.S.S.A. si A.N.C.A.;

(2) dezvoltarea si distribuirea prin A.N.C.A. (si cu asistentă din partea consultantilor): a) a programului de extensie cu impact rapid; b) a unui manual de management al fermei; si c) extinderea mesajelor pentru distribuirea prin programe mass-media (radio si alte mijloace de comanicare);

(3) întocmirea unui plan anual de lucru pentru A.N.C.A.;

(4) întocmirea unui plan de actiune pentru implementarea unui sistem informatic de cunostinte agricole;

(5) prevederea sprijinului pentru  implementarea Proiectului.

Se asteaptă ca Proiectul să fie încheiat până la data de 30 iunie 2004.

 

ANEXA Nr. 3

 

GRAFICUL DE RAMBURSARE

 

Data scadentă

Rata de capital

(exprimată în dolari S.U.A.))

15 mai 2005

15 noiembrie 2005

15 mai 2006

15 noiembrie 2006

15 mai 2007

15 noiembrie 2007

15 mai 2008

15 noiembrie 2008

15 mai 2009

15 noiembrie 2009

15 mai 2010

15 noiembrie 2010

15 mai 2011

15 noiembrie 2011

15 mai 2012

15 noiembrie 2012

15 mai 2013

15 noiembrie 2013

15 mai 2014

15 noiembrie 2014

15 mai 2015

15 noiembrie 2015

15 mai 2016

15 noiembrie 2016

15 mai 2017

15 noiembrie 2017

15 mai 2018

15 noiembrie 2018

15 mai 2019

15 noiembrie 2019

225.000

235.000

240.000

250.000

255.000

265.000

275.000

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

330,000

340.000

350.000

360.000

370.000

380.000

395.000

405.000

420.000

430.000

445.000

460.000

475.000

490.000

505.000

520.000

535.000

545,000


 

*) Cifrele din această coloană reprezintă suma în dolari S.U.A. care urmează fie plătită, exceptând prevederile sectunii 4.04 d) din Conditiile generale.

 

ANEXA Nr. 4

 

ACHIZITII

 

Sectiunea 1

Achizitionarea de bunuri

 

Partea A: Generalităti

Bunurile vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile sectiunii I din Instructiunile pentru achizitionare în cadrul împrumuturilor B.I.R.D. si al creditelor IDA, publicate de Bancă în luna ianuarie 1995 si revizuite în lunile ianuarie si august 1996, septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul) si următoarele prevederi ale sectiunii I din această anexă

Partea B: Licitatia internatională competitivă

Cu exceptia cazului în care se prevede altfel în partea C a acestei sectiuni, bunurile vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în concordantă cu sectiunea II din Ghid si cu prevederile pararafului 5 din anexa nr. 1 la acesta.

Partea C: Alte proceduri de achizitionare

1. Cumpărări internationale

Bunurile (incluzând servicii tehnice) cu un cost estimat de 100.000 $ echivalent pe contract sau mai putin, până la o sumă care să nu depăsească 315.000 $ echivalent, pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare internationale, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.

2. Cumpărări nationale

Bunurile (incluzând servicii tehnice) cu un cost estimat de 50.000 $ echivalent pe contract sau mai putin, până la o sumă care să nu depăsească 206.000 $ echivalent, pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpărare nationale; în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.

3. Fonduri nerambursabile

Bunurile si lucrările ce urmează să fie finantate din suma fondurilor nerambursabile, prevăzute în partea A a Proiectului, vor fi achizitionate de beneficiarii unor astfel de fonduri nerambursabile sub supravegherea generală a C.I.S.S.A., prin proceduri de cumpărare locale, asa cum sunt descrise în Manual. În acest scop U.M.P., în cooperare cu C.I.S.S.A., va asigura: a) includerea în fiecare contract acordat din fondurile nerambursabile a unei descrieri a bunurilor si lucrărilor care urmează să fie finantate din suma fondului nerambursabil, o estimare a costului acestora si procedurile care vor fi urmate pentru achizitionarea lor; si b) pregătirea pentru includerea în rapoartele de progres la care se face referire în paragraful (2) f) din partea A a anexei nr. 5 la acest acord a situatiei privind achizitiile efectuate din fondurile nerambursabile.

Partea D: Verificarea de către Bancă a deciziilor de achizitie

1. Planificarea achizitiilor

Înaintea emiterii oricărei invitatii pentru licitarea contractelor planul de achizitionare propus pentru Proiect va fi prezentat Băncii pentru verificare si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghid.

Achizitionarea tuturor bunurilor va fi efectuată în conformitate cu un astfel de plan de achizitie, asa cum a fost aprobat de Bancă si în conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat mai sus.

2. Verificarea anterioară

a) Cu privire la fiecare contract adjudecat în conformitate cu prevederile părtii B a sectiunii I din aceast anexă se vor aplica prevederile prezentate în paragrafele 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.

b) Cu privire la primele două contracte ce urmează să fie încheiate în concordantă cu prevederile la care se face referire în părtile C1 si C2 ale sectiunii I din această anexă se vor aplica următoarele proceduri:

(i) înaintea selectării oricărui furnizor în cadrul procedurilor de cumpărare Împrumutatul va furniza Băncii un raport referitor la compararea si evaluarea cotatiilor primite;

(ii) înaintea executării oricărui contract încheiat prin proceduri de cumpărare Împrumutatul va furniza Băncii o copie de pe specificatiile si de pe proiectul de contract; si

(iii) se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 2 f), 2 g) si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.

3. Postevaluare

Cu privire la fiecare contract care nu se încadrează în prevederile paragrafului 2 din această parte, se vor aplica procedurile prezentate în paragraful 4 din anexâ nr. 1 la ghid.

 

Sectiunea a II-a

Angajarea consultantilor

 

Partea A: Cadru general

Serviciile consultantilor vor fi contractate în conformitate cu prevederile introducerii si ale sectiunii IV din Ghid: Selectarea si angajarea consultantilor de către împrumutatii Băncii Mondiale, publicat de Bancă în luna ianuarie 1997 si revizuit în lunile septembrie 1997 si ianuarie 1999 (Ghidul consultantilor) si cu prevederile sectiunii a II-a din aceast anexă.

Partea B: Selectie pe bază de calitate si cost

Cu exceptia cazului în care se specifică altfel în partea C a acestei sectiuni, serviciile consultantilor vor fi achizitionate în cadrul contractelor încheiate în conformitate cu prevederile sectiuhii  II-a din Ghidul consultantilor, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta si cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 din acesta, aplicabile selectiei consultantilor pe bază de calitate si cost.

Partea C: Alte proceduri pentru selectarea consultantilor

1. Calificarea consultantilor

Serviciile pentru auditul împrumutului vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghidul consultantilor.

2. Consultantii individuali

Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerintele prezentate în paragraful 5.1 din Ghidul consultantilor vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1-5.3 din Ghidul consultantilor.

Partea D: Verificarea de către Bancă a selectării consultantilor

1. Verificarea anterioară

a) Referitor la fiecare contract pentru angajarea firmelor de consultantă, cu un cost estimat de 100.000 $ sau mai mult, se vor aplica procedurile prezentate în paragrafele 1,2 [altele decât al treilea subparagraf al paragrafului 2 a)] si 5 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor.

b) Referitor la fiecare contract pentru angajarea de consultanti individuali, la un cost estimat de 20.000 $ sau mai mult, calificarea, xperienta, termenii de referintă si termenii de angajare a consultantilor vor fi furnizate Băncii pentru verificare si aprobare. Contractul va fi adjudecat numai după ce va fi aprobat.

2. Postevaluarea

Referitor la fiecare contract care nu intră sub incidenta paragrafului 2 din această parte se vor aplica procedurile prezentate în paragraf 4 din anexa nr. 1 la Ghidul consultantilor.

 

ANEXA Nr. 5

 

PROGRAMUL DE IMPLEMENTARE

 

A. Responsabilităti pentru implementarea si supervizarea Proiectului

(1) Împrumutatul va convinge M.A.A. să mentină C.C.P. până la realizarea Proiectului, îi va repartiza C.C.P. responsabilitatea coordonării si îi va facilita actiunile necesare la nivel politic, pentru scopurile implemntării Proiectului.

(2) Împrumutatul va convinge M.A.A. să mentină U.M.P. cel putin până la realizarea Proiectului, în conformitate cu astfel de termeni de referintă si astfel de personal, facilităti si alte resurse, asa cum vor fi ele necesare pentru U.M.P. în vederea îndeplinirii de către aceasta a responsabilitătilor sale în cadrul Proiectului, incluzând: a) pregătirea planurilor de lucru anuale, inclusiv estimări de solicitări de fonduri pentru implementarea Proiectului si prezentarea acestora spre a fi aprobate de C.C.P.;. b) tinerea evidentelor Proiectului si a înregistrărilor contabile si pregătirea acestora pentru audit; c) administrarea contului special; d) verificarea pregătirii licitatiei si a documentelor contractuale în adrul Proiectului; e) verificarea activitătilor de implementare si a contractelor în cadrul Proiectului; si f) pregătirea si prezentarea la C.C.P. si la Bancă a rapoartelor trimestriale în legătură cu progresul înregistrat în implementarea Proiectului.

(3) Împrumutatul va convinge M.A.A. să mentină C.I.S.S.A. cu personalul, facilitătile si celelalte resurse, asa cum va fi solicitat de acesta pentru implementarea părtii A a Proiectului.

B. Solicitări seciale

(1) Manualul: Împrumutatul va convinge M.A.A. să mentină Manualul cel putin până la îndeplinirea Proiectului si nu îl va revoca, abroga sau modifica substantial fără aprobarea prealabilă a Băncii.

(2) Fonduri nerambursabile în cadrul părtii A a acestui Proiect

C.I.S.S.A. se va asigura că:

a) propunerile pentru fondurile nerambursabile acordate din S.G.C. pentru servicii de cercetare si extensie în cadrul părtii A a Proiectului vor fi solicitate si evaluate în conformitate cu principiile si procedurile prezentate în Manual;

b) primul grup al propunerilor pentru acordarea fondurilor nerambursabile acordate din S.G.C. va fi furnizat Băncii  pentru verificare si aprobare; si

c) acordarea fondurilor nerambursabile se va face în conformitate cu forma contractuală standard inclusă în Manual, unde: (i) propunerea pentru realizarea câreia a fost solicitat grantul este descrisă în mod adecvat; (ii) beneficiarului unui fond nerambursabil i se va solicita să realizeze propunerea astfel descrisă în cadrul limitelor de buget stabilite prin contract si să achizitioneze bunurile si serviciile necesare pentru realizarea propunerii în conformitate cu prevederile stabilite sau la care se referă contractul; si (iii) C.I.S.S.A. va fi împuternicit, în cazul esecului înregistrat de un astfel de beneficiar în îndeplinirea obligatiilor pe care le are în cadrul contractului, să rezilieze un astfel de contract, să înceteze utilizarea fondului nerambursabil furnizat în cadrul acestuia si să solicite alte daune potrivite, valabile din punct de vedere legal.

(3) C.I.S.S.A.

Împrumutatul se va asigura că M.A.A. va consulta în mod adecvat Banca înainte de a efectua o schimbare în componenta sau în functiile C.I.S.S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CETRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 15/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

· solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

· prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

· prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;

· Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, e-mail <mianas@namr.ro>, oferă, în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile Legii minelor nr. 61/1998 si ale hotărârilor Guvernului nr. 639/1998 si nr. 14/1999, perimetrele de explorare cuprinse în  anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului si cu drept de preemtiune la obtinerea licentei de exploatare.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 45 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 15/2000 explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati, prin termenii ofertelor lor, pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse  Minerale. Data si ora sedintei publice de deschidere a plicurilor se anunt la depunerea ofertelor. Nerespectarea continului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 15/2000 - explorare, si a coordonatelor perimetrului oferit" determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertantilor respinsi, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertantii pot face contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

N. 192.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de explorare - Runda 15/2000

 

Nr.

crt.

Denumirea

Localizarea perimetrului de explorare (judetul)

Suprafata

(km2)

Coordonate- Stereo‘70

Resursele minerale

Observatii

 

x

y

 

1.

Zăbrani 2

Arad

10

520 500

228 000

Nisip si pietris

Cu exceptia următoarelor perimetre

 

 

 

 

 

520 500

521 540

521 540

520 390

519 700

520 210

519 220

518 000

518 000

229 000

229 000

229 950

229 750

231 000

231 100

232 440

232 440

228 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

520 560

228 800

 

 

 

 

 

 

 

 

520 735

228 930

 

 

 

 

 

 

 

 

520 760

229 075

 

 

 

 

 

 

 

 

520 650

229 170

 

 

 

 

 

 

 

 

520 480

229 170

 

 

 

 

 

 

 

 

520 360

229 010

 

 

 

 

 

 

 

 

520 360

228 800

 

 

 

 

 

 

 

 

519 200

231 780

 

 

 

 

 

 

 

 

518 900

232 450

 

 

 

 

 

 

 

 

518 615

232 515

 

 

 

 

 

 

 

 

518 600

232 225

 

 

 

 

 

 

 

 

518 470

232 100

 

 

 

 

 

 

 

 

518 500

231 850

 

 

 

 

 

 

 

 

518 550

231 740

 

 

 

 

 

 

 

 

518 640

231 640

 

 

 

 

 

 

 

 

518 750

231 600

 

 

 

 

 

 

 

 

518 900

231 600

 

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat CR5-2000

 

Ministrul industriei si comertului,  

în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienteior sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptiile tehnice pentru autorizarea personalului de deservire a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat CR5-2000), Colectia ISCIR.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 28 iulie 2000.

Nr. 228.


*) Prescriptiile tehhice vor fi publicate la Editura Tehnică.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea personalului care execută examinări nedistructive la instalatii mecanice sub presiune

si la instalatiile de ridicat, CR 11 –2000

 

Ministrul industriei si comertului,

în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptiile tehnice pentru autorizarea personalului care execută examinări nedistructive la instalatii mecanice sub presiune la instalatiile de ridicat, CR11 -2000*), Colectia ISCIR.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

p. Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 august 2000.

Nr. 254.

 


*) Prescriptiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnică.

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

privind identificarea terenurilor forestiere exceptate

de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,  

având în vedere propunerea administratorului Regiei Nationale a Pădurilor privind identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, avizată în sedinta din data de 15 iunie 2000 de comisia numită prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 452, din 18 aprilie 2000,

în baza prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, ale art. 24 alin. (2),(3) si (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si ale art. 73 din Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 180/2000,

în temeiul art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizara si functionarea Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă identificarea terenurilor forestiere exceptate de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente, conform prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-g) din Legea nr. 1/2000, prevăzute în anexele nr. 1 -6*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Unitătile si subunitătile din structura Regiei Nationale a Pădurilor vor delimita suprafetele de terenuri forestiere prevăzute la art. 1, precum si pe cele prevăzute la art. 24 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.  

Nr. 668/R.T.


*) Anexele nr. 1-6 se comunică de către Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului comisiilor judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum si celorlalti factori interesati.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării si completării Statutului Casei Nationale de asigurări de Sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.932 din 14 iulie 2000 al Departamentului politici bugetare - Directia salarizare, organizare, tarife a modificării si completării art. 37 alin. (1) si art. 39 alin. (1) din cap. VIII - Drepturile salariale ale angajatilor din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, modificat si completat prin Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 48 din 20 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000,

în temeiul dispozitiilor:

- art. 103 alin. (4) din Legea nr. 145/1997 a asigurărilor sociale de sănătate, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/1998;

- art. 10 alin. (1) si art. 35 alin. (3) din Statutul Casei Nationle de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, modificat si completat prin Hotărârea Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 48 din 20 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84/2000,

având în vedere art. 97 alin. (2) si (3) din Lega nr. 145/1997, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/1998, si art. 3 alin. (3 din cap. II, coroborat cu art. 6 alin. (2) din cap. III din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Consiliul de adm         inistratie al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, întrunit în sedinta din data de 18 iulie 2000, h o t ă r ă s t e :

Art. I. - (1) Se aprobă majorarea cu 10% a valorii de referiniă prevăzute la art. 39 alin. (1) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, astfel:

"Art. 39. - (1) Salariile de bază ale personalului încadrat pe functii de executie se calculează pe baza coeficientilor de multiplicare a salariilor si a valorii de referintă 1,000, care este egală cu 1.346.868 lei."

(2) Salariile stabilite conform noii valori de referintă sunt prevăzute în anexa*) la prezenta hotărâre, iar nivelurile respective se vor aplica începând cu data aprobării prezentei hotărâri si cu încadrarea în fondurile aprobate pentru cheltuieli de personal.

Art. II. - Departamentul politici bugetare si Directia resurse umane vor aduce la îndeplinire prevederile rezentei hotârâri.

Art. III. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedinte,

prof. dr. Alexandru Ciocâlteu

Vicepresedinti,

Cristel Cretu Valeriu Simion

 

Bucuresti, 18 iulie 2000.

Nr. 44.


*) Anexa va fi transmisă caselor de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si celor asimilate acestora.