MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 397    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 24 august 2000

 SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

696. - Hotărâre pentru înlocuirea anexelor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

697. - Hotărâre privind cartea de alegător

 

698. - Hotărâre privind achizitionarea unui stoc de urgentă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfăsurarea alegerii Camerei Deputaiilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

 

699. - Hotărâre privind garantarea  de către Ministerul  Finantelor a unui credit comercial în produse tip GSM - 103, în vederea achizitionării unor sfocuri de urgentă de produse agroalimentare

           

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

552. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 288/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale

 

1.112/411. - Ordin al ministrului de interne si  al ministerului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie în vederea executării de lucrări în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

 

HOTĂRÂRI

 

75. - Hotărâre privind aprobarea Listei cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2000 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru înlocuirea anexălor nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializărilor

din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 535/1999 privind autorizarea de functionare provizorie sau acreditarea specializărilor din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular, publicată în Monitorul Oficlal al României, Partea 1, nr. 24 din 7 iulie 1999, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

 Bucuresti,l7 august 2000.

 Nr. 696.

                       

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind cartea de alegător

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 14 alin. (2) si ale art. 83 alin. (1) din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1 ) Cartea de alegător este documentul pe baza căruia cetătenii înscrisi în listele electorale permanente îsi execută dreptul de vot.

(2) Cetătenii români aflati în străinătate pot vota si fără carte de alegător.

(3) Cetătenii români cu domiciliul în străinătate, înscrisi în listele electorale permanente, pot vota în tară pe baza pasaportului.

Art. 2. - Cartea de alegător se întocmeste de Ministerul de Interne, prin formatiunile de evidentă informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea, pentru toti alegătorii înscrisi în listele electorale permanente ale localitătii în care domiciliază.

Art. 3. - (1 ) Cărtile de alegător sunt valabile pentru toate consultările electorale, potrivit numărului de scrutine prevăzut în cuprinsul lor.

(2) Numărul fiecărui scrutin din cartea de alegător se aprobă prin hotărâre a Guvernului, o dată cu stabilirea datei alegerilor.

Art. 4. - (1) Cartea de alegător contine următoarele  informatii: numele si prenumele alegătorului, codul numeric personal, domiciliul, seria si numărul cărtii de identitate, fotografia color, codul formatiunii emitente, seria si numărul cărtii de alegător si data emiterii.

(2) Modelul cărtii de alegător este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 5. - Fiecare alegător primeste o singură carte de alegător. Cartea de alegător nu este transmisibilă, se păstrează si se foloseste numai de către titular.

Art. 6. - (1 ) Cartea de alegător se editează de Ministerul de Interne si se eliberează titularului pe baza actului de identitate, prin formatiunile de evidentă informatizată a persoanei.

(2) Pentru cetătenii cu drept de vot, posesori ai buletinului de identitate, cărtile de alegător se eliberează concomitent cu cărtile de identitate, în conditiile legii.

Art. 7. - Ministerul de Interne organizează actiunea de eliberare a cărtilor de alegător, scop în care aduce la cunostintă publică, prin orice mijloc de publicitate, sediul formatiunii de evidentă informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea respectivă, precum si programul stabilit.

Art. 8. - (1 ) Eliberarea cărtii de alegător se face pe baza actului de identitate, sub semnătura titularului, de către:

a) formatiunea de evidentă informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea de domiciliu;

b) formatiunea de evidentă informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea de resedintă a titularului. În acest scop solicitantul adresează  sefului formatiunii de evidentă informatizată a persoanei o cerere, care va contine datele de identificare: numele si prenumele, domiciliul, seria si numărul actului de identitate, codul numeric personal. Acesta solicită sefului formatiunii de evidentă informatizată a persoanei, la care este arondată localitatea de domiciliu, trimiterea cărtii de alegător;

c) biroul electoral al sectiei de votare din localitatea. în care alegătorul îsi exercită dreptul de vot, pentru cărtile de alegător neridicate. În acest scop cărtile de alegător neridicate si tabelele de evidentă a acestora se predau de către formatiunea de evidentă informatizată a persoanei, primarilor, respectiv prirnarilor sectoarelor municipiului. Bucuresti, cu 3 zile înainte de data alegerilor, pe bază de proces-verbal, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. Primarul le va preda presedintilor sectiiior de votare pe bază de proces-verbal. Presedintele sectiei de votare le va elibera alegătorilor în ziua votării.

(2) Pentru distribuirea cărtilor de alegător,, formatiunile de evidentă informatizată a persoanei, sunt sprijinite, la nevoie, de formatiunile de ordine publică din cadrul inspectoratelor judetene de politie, Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, precum si de alte structuri ale Ministerului de Interne.

(3) În situatia în care se organizează al doilea tur de scrutin ori în cazul balotajului, presedintele sectiei de votare predă primarului, pe bază de proces-verbal, cărtile de alegător neridicate, inclusiv tabelele de evidentă a acestora. Primarul are obligatia de a asigura păstrarea lor în conditii de sigurantă. Cu 24 de ore înaintea celui de-al doilea tur de scrutin primarul predă documentele respective presedintelui sectiei de votare în aceleasi conditii.

(4) Cărtile de alegător neridicate de la sectiile de votare, împreună cu procesul-verbal prevăzut în anexa nr. 2 si cu tabelele de evidentă a acestora se restituie formatiunilor de evidentă informatizată a persoanei, de către primar în termen de 5 zile de la încheierea votării.

Art. 9. - (1) În cazul pierderii , distrugerii, deteriorării sau furtului cărtii de alegător, formatiunea de evidentă informatizată a persoanei eliberează, la cerere si pe baza declaratiei pe propria răspundere a solicitantului, un duplicat.

(2) Formatiunea de evidentă informatizată a persoanei face mentiunea privind eliberarea duplicatului în tabelul de evidenta a cărtii de alegător.

(3) Pentru cetătenii care votează pe baza duplicatului cărtii de alegător se face precizarea la rubrica "Mentiuni" din lista electorală permanentă.

(4) Cartea de alegător declarată pierdută, furată, distrusă sau deteriorată este nulă de drept. Utilizarea unei astfel de cărti de alegător se pedepseste conform legii.

Art. 10. - (1) Persoanelor cu drept de vot, în cazul în care li se eliberează o nouă carte de identitate, li se va

elibera si o nouă carte de alegător, potrivit datelor înscrise  în noua carte de identitate.

(2) În situatia eliberării unei noi cărti de alegător, cea veche se anulează si se retine la formatiunea de evidentă informatizată a persoanei care a emis noua carte, făcând  mentiune despre aceasta în tabelul de evidentă a eliberării cărtilor de alegător si în lista electorală permanentă.

Art. 11. - Cărtile de alegător anulate se distrug de formatiunea de evidentă informatizată a persoanei, anual, încheindu-se în acest scop un proces-verbal.

Art. 12. - Evidenta cărtilor de alegător si a duplicatelor eliberate se tine de către Ministerul de Interne la formatiunile de evidentă informatizată a persoanei. În acest scop formatiunile de evidentă informatizată a persoanei

întocmesc tabelele "Evidenta eliberării cărtilor de alegător" potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 13. - Sesizările privitoare la datele înscrise în cărtile de alegător se solutionează cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.

Art. 14. - În vederea exercitării dreptului de vot posesorii cărtilor de alegător vor prezenta si actul de identitate.

Art. 15. - (1 ) Pentru efectuarea cheltuielilor privind editarea, actualizarea si distribuirea cărtilor de alegător, aferente alegerilor parlamentare si prezidentiale din anul 2000, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului de Interne cu suma de 33 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, din care: 3,23 miliarde lei la  titlul “Cheltuieli de personal", 15,47 miliarde lei la titlul Cheltuieli materiale si serviciile , 14,3 miliarde lei la titlul "Cheltuieli de capital".

(2) Achizitia hârtiei, a materialelor consumabile si a echipamentelor necesare în vederea prelucrării datelor si editării cărtilor de alegător se efectuează centralizat, de către Ministerul de Interne, prin Directia generală de evidentă informatizată a persoanei, dintr-o singură sursă, cu  aplicarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

(3) Sumele puse la dispozitie Ministerului de Interne potrivit alin.(1), rămase neutilizate, se restituie la bugetul de stat în vederea reîntregirii Fondului de rezervă bugetară . La dispozitia Guvernului, în termen de cel mult 30 zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.

Art. 16. - Cărtile de alegător întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 729/1992 privind organizarea activitătii de întocmire si eliberare a cărtii de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 325 din 14 decembrie 1592, cu modificările ulterioare, si Hotărârii Guvernului nr. 758/1993 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea si eliberarea cărtilor de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 1 februarie 1994, cu modificările ulterioare, sunt declarate nule, iar cele aflate în păstrarea primăriilor se predau pentru topire agentilor economici specializati, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. - (1 ) Pentru alegerile parlamentare si prezidentiale din anul 2000 Ministerul de Interne asigură întocmirea si eliberarea cărtilor de alegător numai pentru cetătenii posesori ai cărtii de identitate.

(2) Cetătenii care nu detin carte de identitate, respectiv carte de alegător, îsi vor exercita dreptul de vot, după caz,  pe baza buletinului de identitate, a adeverintei care tine loc de buletin de identitate, pasaportului diplomatic sau de serviciu ori a carnetului de serviciu militar.

Art. 18. - Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările  corespunzătoare în bugetul Ministerului de Interne si în bugetul de stat pe anul 2000.

Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTATIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca,

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 17 august 2000.

 Nr. 697.         

 

Anexa nr. 1

MODELUL CĂRTII DE ALEGĂTOR

 

-Fată-

 

- Verso –

Se utilizează începând cu alegerile generale din anul 2000

 

Scrutin nr. 1

Data .......

Scrutin nr. 2

Data .....

Scrutin nr. 3

Data ....

Scrutin nr. 4

 Data .........

Scrutin nr. 5

Data .........

Scrutin nr. 6

Data .........

Scrutin nr. 7

Data .........

Scrutin nr. 8

Data .......

Se utilizează pentru alegerile partiale

Scrutin nr. 9

Data ........

Scrutin nr. 10

Data .........

Scrutin nr. 11

Data .........

Scrutin nr. 12

Data .........

 

                                                                      

- Dimensiuni: 105 mm lungime x 74 mm lătime ,

- Continut fată: nume, prenume, cod numeric personal, seria si numărul cărtii de identitate, domiciliul, foto color, codul formatiunii emitente, numărul cărtii de alegător, data emiterii

            -Continut spate: carotaj cu 12 scrutinuri pentru aplicarea stampilei de vot si datei

- Notă: pentru duplicat, se face mentiunea corespunzătoare pe cartea de alegător

                                               

Anexa nr. 2                                                    

-model -

 

Antet emitent (predător)

Nr. .......................... din ..........                                                                                                                                             

 

PROCES-VERBAL

DE PREDARE-PRIMIRE

 

Subsemnatul ........................................ reprezentând ..............................,si subsemnatul .......................................... reprezentând ......................,am procedat la predarea, respectiv primirea cărtilor de alegător neridicate si a tabelului privind evidenta eliberării cărtilor de alegător, în baza prevederilor din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului,cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:  

 

- pentru sectia de votare nr. . ... .. . ....

-număr de cărti de alegător neridicate ............                                                                          

-evidenta eliberării C.A. ......... file                                            

 

- pentru sectia de votare nr. …….                                                                   

-număr de cărti de alegător neridicate                                                   

-evidenta eliberării C.A. ........... file

 

- pentru sectia de votare nr. .............   

-număr de cărti de alegător neridicate

-evidenta eliberării C.A. ........... file

 

- pentru sectia de votare nr. ......          

-număr de cărti de alegător neridicate

-evidenta eliberării C.A. ........... file

 

- pentru sectia de votare nr. .............   

-număr de cărti de alegător neridicate

-evidenta eliberării.C.A. .......... file

 

- pentru sectia de votare nr. .............   

-număr de cărti de alegător neridicate

-evidenta eliberării C.A. …... file                                                          

 

- pentru sectia de votare nr. …..

-număr de cărti de alegător neridicate

-evidenta eliberării C.A. ........... file

 

- pentru sectia de votare nr. .............   

-număr de cărti de alegător neridicate

-evidenta eliberării C.A. ........... file

 

Pocesul-verbal s-a întocmit în 2 exemplare, din care fiecare parte a primit câte unul.

 

Am predat                                                                                                                                                                    Am primit

 

Anexa nr.3

- model -

pag. nr.........

 

Judetul...............

Circumscriptia electorală nr.

Municipiul/Orasul/Comuna .. ......

Sectia de votare nr………. .Denumirea .... .....

 

Tabel privind evidenta eliberării  cărtilor de alegător

Sat/Str. ...

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele

Serie si număr

C. I.

Domiciliul         ( număr, bloc, scară, etaj, apartament, sector)

Data înmânării

Semnătura de primire

Observatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef formatiune de evidentă informatizată a persoanei,                                                                   Întocmit,

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind achizitionarea unui stoc de urgentă de hârtie, în vederea utilizării la tipărirea buletinelor de vot si a celorlalte documente necesare pentru desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României în anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 7 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat va achizitiona ca stoc de urgentă cantitatea de 1.800 tone hârtie necesară pentru desfăsurarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului, precum si a Presedintelui României.

Art. 2. - (1) Finantarea achizitiei se va efectua de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din disponibilul în lei si în valută, constituit în conditiile art. 8 alin. 1 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Recuperarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea hârtiei, a celorlalte cheltuieli efectuate cu ocazia achizitiei, transportului, depozitării si distribuirii, precum si a taxei pe valoarea adăugată se va face prin facturare, de la Ministerul Functiei Publice.

(3) Termenul scadentei facturilor emise pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se va prevedea în contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Ministerul Functiei Publice, în conditiile Legii nr. 82/1992, republicată, cu completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale nationale pentru împrospătarea produselor si valorificarea celor disponibile, aprobată si modificată prin Legea nr. 69/1995.

(4) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Functiei Publice pe anul 2000, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, cu suma de 50 miliarde lei, capitolul "Autorităti publice", titlul "Cheltuieli materiale si servicii".

(5) Sumele rămase neutilizate se restituie de către Ministerul Functiei Publice la bugetul de stat până la data de 15 decembrie 2000, pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 3. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va achizitiona produsul prevăzut la art. 1 , în conformitate cu specificatiile privind cantitatea, calitatea si dimensiunile stabilite de prefecti si centralizate de Ministerul Functiei Publice; utilizând procedura licitatiei publice restrânse, în conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice.

(2) În cazul în care este necesar importul total sau partial al produsului, Administratia Natională a Rezervelor de Stat va încheia contracte de achizitie cu ofertantul câstigător, persoană juridică română sau străină, după caz, în conditiile prevăzute la alin. (1).

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetul ,de stat si în bugetul Ministerului Functiei Publice pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

p. Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 Bucuresti, 17 august 2000.

 Nr. 698.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerului Finantelor a unui credit comercial în produse tip GSM-103, în vederea achizitionării unor stocuri de urgentă de produse agroalimentare

 

În temeiul prevederilor Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României h o t ă r ă s t e:

 

Art. 1. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit comercial extern pentru produse tip GSM-103, în valoare de până la 100 milioane dolari S.U.A., acordat Guvernului României de către Guvernul Statelor Unite ale Americii, în vederea achizitionării unor stocuri de urgentă de produse agroalimentare destinate consumului intern.

Achizitia se efectuează în conditiile de livrare CIF Constanta.

Art. 2. - Garantia se emite în favoarea Departamentului Agriculturii al S.U.A. - Commodity Credit Corporation, pentru acoperirea importurilor efectuate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

Art. 3. - Păstrarea stocurilor de urgentă se va face la agentii economici, pe bază de contracte de depozit-custodie. Agentii economici depozitari vor fi stabiliti de Administratia Natională a Rezervelor de Stat pe bază de criterii de economicitate.

Art. 4. - Produsele agroalimentare importate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sunt exceptate de la plata taxefor vamale.

Art. 5. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Ministerul Finantelor vor stabili prin licitatie publică agentii economici care vor efectua importul pe bază de contract de comision si expedierea produselor către agentii economici depozitari.

Art. 6. - Cheltuielile de transport pe parcurs intern, taxele de manevră, comisioanele de import, spezele bancare, prestările portuare, alte cheltuieli efectuate până la receptionarea produselor la agentii economici depozitari, precum si tarifele de păstrare vor fi suportate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat din alocatii bugetare cu această destinatie, în limita acestora.

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Finantelor ca la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 să suplimenteze cheltuielile materiale din bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat cu sumele necesare pentru efectuarea plătilor prevăzute la art. 6.

Art. 8. - Valorificarea pentru consumul intern a produselor din aceste stocuri de urgentă se va face prin licitatii publice organizate de Administratia Natională a Rezervelor de Stat, cu participarea Ministerului Finantelor, la solicitarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu aprobarea primului ministru.

La stabilirea pretului de pornire a licitatiiilor se va urmări recuperarea cheltuielilor efectuate pentru constituirea stocurilor, iar nivelul acestuia nu va fi mai mic decât cotatia internatională de bursă a produsului din data organizării licitatiei.

Art. 9. - Sumele rezultate din valorificarea produselor vor fi virate într-un cont special al trezoreriei statului în maximum 5 zile de la încasarea acestora, cu mentiunea "rambursare credit GSM – 103”.

Art. 10. - Ministerul Finantelor va rambursa la scadente creditul comercial extern, inclusiv dobânda si celelalte

obligatii de plată externă, din sumele aflate în contul special al trezoreriei statului si, în completare, de la bugetul de stat.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în  vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Finantelor va elabora Normele metodologice pentru înregistrarea în contabilitatea bugetară a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat a operatiunilor ocazionate de derularea acestui credit si a eventualelor regularizări financiare.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile 'Hotărârii Guvernului nr. 9/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea. I, nr. 12 din 14 ianuarie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Ghită

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 699.

 

ANEXĂ

 

PRODUSELE

scutite de la plata taxelor vamale până la data de 1 iunie 2001

 

Pozitia tarifară

Denumirea produsului

1005 90 00

Porumb

1512 11 91

Ulei brut de floarea-soarelui

1206 00

Seminte de floarea-soarelui, chiar sfărâmate

 

Altele:

1206 00 91

- în coajă; în coji cu dungi albe sau gri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALI.TATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor

nr. 288/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale

 

Ministrul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) si ale art. 13 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind  transporturile, aprobată si modificată prin Legea nr. 197/1998 si republicată, ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilă, ale art. 5 lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Registrul Naval Român aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 302/1991, precum si ale art. 3 pct. 4 si 56 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 288/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru constructii navale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 2 iulie 1999, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Norma tehnică pentru constructii navale privind Încercarea constructiilor de protectie contra incendiilor, cod MT.RNR-NT 3/2-99 se înlocuieste cu Norma tehnică pentru constructii navale privind Încercarea constructiilor de protectie contra incendiilor, cod MT.RNR-NT 3/2-2000, prevăzută, în anexa nr. 1.

2. După Norma tehnică referitoare la Prescriptii privind autorizarea firmelor care execută lucrări de întretinere la stingătoare la nave, cod MT.RNR-NT 3/8-99 si înainte de Norma tehnică referitoare la Prescriptii privind cerintele constructive si de încercare a grupurilor de propulsie pentru bărci de salvare si urgentă cod MT.RNR-NT 4/1-99, se introduce Norma tehnică pentru constructii navale privind Metoda de determinare a inflamabilitătii cazarmamentului, cod MT.RNR-NT 3/9-2000, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. II. - Supravegherea tehnică si inspectiile prin care se certifică respectarea Normelor tehnice prevăzute la art. I pct. 1 si 2 se efectuează de Regia Autonomă "Registrul Naval Român".

Art. III. - Anexele nr. 1 si 2 *) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV. - Regia Autonomă "Registrul Naval Român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 28 iulie 2000.

Nr. 552.


*) Anexele nr. 1 si 2 se pun la dispozitie celor interesati prin grija Regiei Autonome "Registrul Naval Român".

 

MINISTERUL DE INTERNE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.112/4 aprilie 2000

Nr. 411/8 iunie 2000

 

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie în vederea executării de lucrări în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului

 

Ministrul de interne si ministrul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 5 din Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile, publice, republicat, ale art. 4 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicat cu modificările ulterioare, si ale art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, si republicată,

în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne,

în temeiul art. 3 pct. 56 si al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind conditiile de închidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie în vederea executării de lucrări în zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Autonomă "Administratia Natională a Drumurilor din România" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin si va asigura tipărirea si distribuirea, contra cost, a normelor metodologice prevăzute la art. 1.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Instructiunile comune ale Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor si ale Ministerului de Interne nr. 630/2.330 din 20 aprilie 1985 privind conditiile de închidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice, nepublicate.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul  Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul de interne,

Mircea Muresan,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

 

HOTĂRÂRI

JUDETUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCSANI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei cuprizând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică,

care înfiintează si administrează unităti de asistenta socială ce beneficiază de subventii în anul 2000 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora

 

Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în sedintă ordinară,

Văzând proiectul de hotărâre initiat de primarul municipiului Focsani, prin care se propune aprobarea Listei cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2000 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora, raportul Directiei economice înregistrat la nr. 10.251 din 15 mai 2000, procesul-verbal al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor care pot primi subventii de la bugetul local pentru anul 2000, precum si avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii si liberă initiativă;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, ale Hotărârii Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor  române cu personalitate ridică care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/1999,

în baza art.. 20 alin. (1 ) si alin. (2) lit. e) si r) si în temeiul art. 28 alin. (1 ) si (3) din  Legea nr. 69/1991 privind administratia publică locală, republicată,

h o t ă r ă s t e :

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2000 din bugetul local al municipiului Focsani, precum si nivelul acestora, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Listâ cuprinzând asociatiile si fundatiile prevăzute la art. 1 va fi publicată, conform prevederilor legale, în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, primarului municipiului Focsani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administratie publică locală, Secretariat si Directia economică.

 

Presedinte de sedintă,

Bozna Tudor

Contrasemnează:

E.L. Nicolau,

secretarul municipiului Focsani

 

Bucuresti, 25 mai 2000.

Nr. 75

 

JUDETUL VRANCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCSANI

 

LISTA

cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridică, care înfiintează si administrează unităti de asistentă socială ce beneficiază de subventii în anul 2000

din bugetul local al municipiului Focsani si nivelul acestora

 

 - mii lei-

Nr. crt.

Asociatia/Fundatia

 

Suma

1.

Fundatia "Lumea Copiilor"

40.500