MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 398    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 25 august 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Ordonantă pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

Acord-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze

 

671. - Hotărâre privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitătilor de jocuri de noroc

 

684. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

 

685. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-7 Sud Craiova, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Sterling Resources (UK) Limited

 

686. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Prodagremin" - S.R.L.

 

687. - Hotărâre privind autorizarea garantării în proportie de 100% a creditului extern acordat de CITIBANK pentru finantarea proiectului "Modernizarea fabricatiei de fitinguri" din cadrul Societătii Nationale "Romarm" - S.A. - Filiala Societatea Comercială "Carfil" - S.A.

 

688. - Hotărâre privind aprobarea unei licenie de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Asociatia "Mina Borod"

 

689. - Hotărâre privind schimbul unui teren situat în orasul Predeal, judetul Brasov

 

690. - Hotărâre privind aprobărea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Ceramica" - S.A.

 

691. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Sitrom 97" - S.A.

 

692. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activităiii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Somaco" - S.A.

 

693. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A.

 

694. - Hotărâre privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Geaba" - S.R.L.

 

695. - Hotărâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Drumuri" - S.A.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Acordului-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Articol unic. - Se ratifică Acordul-cadru asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze, semnat la Kiev la 22 iulie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara,

Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

p. Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

p. Ministrul finantelor,

Valentina Siclovan,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 67.

 

ACORD-CADRU

asupra cadrului institutional pentru crearea sistemelor interstatale de transport de petrol si gaze*)

 


*) Traducere.

 

Statele părti la prezentul acord, denumite în continuare părti,

recunoscând că securitatea retelelor de transport al gazelor si petrolului către pietele mondiale va fi importantă pentru prosperitatea viitoare si pentru securitatea energetică a părtilor,

constiente de faptul că în luarea deciziilor privind transportul, inclusiv tranzitul petrolului sau al gazelor naturale si/sau al produselor finite obtinute din ele, trebuie luati în considerare toti factorii de ordin juridic, tehnic, comercial, de mediu si financiar, în cooperare cu alte state interesate, precum si cu companiile locale si străine care investesc în domeniul exploatării hidrocarburilor,

respectând regulile economiei de piată în sectoarele petrolier si al gazelor naturale, respectiv regulile si reglementările aplicabile în statele Uniunii Europene, si dorind să contribuie la dezvoltarea regulilor si practicilor internationale ce guvernează activitătile de tranzit în sectorul petrolier si al gazelor naturale,

constiente că statele au un rol important în reducerea riscurilor în domeniul investitor si al tranzitului, considerând că protectia, promovarea si tratamentul, aplicate investitiilor străine si investitorilor conform standardelor internationale acceptabile si cu respectarea regulilor dreptului economic international, reprezintă măsuri corespunzătoare de dezvoltare a sectorului de transport al petrolului si gazelor,

            hotărâte să stabilească mecanisme si reguli comune în vederea asigurării functionării eficiente a sistemelor de transport interstatal al petrolului si gazelor, în conformitate cu regulile si practicile existente în industria mondială a petrolului si gazelor naturale,

luând în considerare principiile enuntate în Tratatul privind Carta energiei, au convenit după cum urmează:

 

Definitii si titluri

 

1. În sensul celor prevăzute în prezentul acord:

I. Constructie se referă la construirea unor noi sisteme de transport al petrolului si gazelor sau a oricărei sectiuni noi din Sistemul de transport interstatal al petrolului si gazelor.

II. Comitetul de urgentă, astfel cum este descris în art. 8 paragraful 4, este comitetul compus din reprezentantii autorizati ai tuturor părtilor participante, împuterniciti să facă recomandări cu privire la coordonarea tuturor etapelor, măsurilor si actiunilor comune care trebuie să fie luate de guvernul fiecărei părti participante pe teritoriul acesteia, pentru asigurarea securitătii si protectiei infrastructurii Sistemului de transport interstatal al petrolului si gazelor împotriva unor evenimente de tipul dezastrelor naturale, cutremure1or, contaminării chimice sau radioactive, revoltelor interne, actelor de terorism sau sabotaj, actiunilor criminale sau împotriva altor evenimente de aceeasi natură.

III. Forma integrată de realizare a proiectului reprezintă forma de cooperare selectată de părtile participante pentru stabilirea unui sistem de transport interstatal al petrolului si gazelor, care alcătuieste o singură entitate juridică sau un grup de entităti juridice, cu două sau mai multe functii separate, cum sunt cele descrise în art. 7, sau orice altă formă de integrare.

IV. Comitetul interstatal, astfel cum este descris în art. 8 paragraful 3, este comitetul compus din reprezentantii autorizati ai tuturor părtilor participante, împuternicit să monitorizeze, în numele si în interesul acestor părti, aplicarea deciziilor acestora de stabilire a unuia sau mai multor sisteme de transport interstatal al petrolului si gazelor.

V. Sistemul de transport interstatal al petrolului si gazelor reprezintă un sistem de transport al petrolului sau gazelor naturale si/sau al produselor prelucrate ale acestora, care traversează teritoriul unuia sau mâi multor state.

VI. Întretinerea înseamnă activitătile tehnice necesare pentru mentinerea unui sistem de transport interstatal al petrolului si gazelor sau a oricărei părti a infrastructurii acestuia în stare bună de functionare, conform scopului acestuia si cu respectarea standardelor tehnice, de sigurantă si de mediu aplicabile.

VII. Entitatea de întretinere reprezintă o entitate juridică sau un grup de entităti juridice create sau selectate conform prevederilor prezentului acord pentru asigurarea functiei de întretinere a unui sistem de transport interstatal al petrolului si gazelor sau a oricărei sectiuni a acestuia.

VIII. Operarea reprezintă ansamblul activitătilor care sunt necesare pentru functionarea continuă, neîntreruptă, corespunzătoare si eficientă a Sistemului de transport interstatal al petrolului si gazelor, în conformitate cu regulile si reglementările aplicabile.

IX. Entitatea operatională este o entitate juridică sau un grup de entităti juridice stabilite sau selectate conform prevederilor prezentului acord pentru asigurarea operării sistemului de transport interstatal al petrolului si gazelor.

X. Alte entităti juridice implicate, la care se face referire în art. 3 si 6, reprezintă entitătile competente autorizate, descrise în art. 13.

XI. Părtile participante înseamnă părtile pe teritoriile cărora trece Sistemul de transport interstatal al petrolului si gazelor, realizat în conformitate cu prezentul acord.

XII. Practicile sau uzantele la care se face referire în preambul si în art. 3 sunt formele si modalitătile de desfăsurare a activitătilor financiare, comerciale si tehnice specifice, în cadrul unei industrii sau al unei piete specifice, rezultate din experienta comună si respectate de către cei care îsi desfăsoară activitatea în cadrul aceleiasi industrii sau piete.

XIII. Proiectul reprezintă planificarea si realizarea unui număr de activităti specifice în cadrul sistemului de transport interstatal al petrolului si gazelor, stabilit prin prezentul acord.

XIV. Managementul proiectului înseamnă mobilizarea unei echipe multidisciplinare, în scopul implementării întregului proiect de reabilitare sau constructie a unui sistem de transport interstatal al petrolului si gazelor, supervizării si coordonării activitătilor privind realizarea, achizitionarea, monitorizarea tehnică si supervizarea, managementul constructiei si contractarea unui asemenea proiect, în conformitate cu obiectivele aferente în materie de scadente, calitate si costuri.

XV. Entitatea de management al proiectului este o entitate juridică sau un grup de entităti juridice stabilite ori selectate conform prezentului acord, în scopul realizării functiei de management al proiectului.

XVI. Entitatea de management al proiectului si Entitatea operatională ar putea reprezenta două entităti diferite, actionând în două etape distincte ale realizării proiectului si operării, în conformitate cu prevederile prezentului acord, în conditiile în care functia dublă a managementului proiectului (înainte de data limită) si a operării proiectului (după data limită) nu este încredintată unei singure entităti juridice sau unui grup de entităti juridice conform prevederilor art. 6 paragraful 2.

XVII. Protocol sau protocoale reprezintă orice acord sau acorduri ulterioare încheiate între două sau mai multe părti, în spiritul si pentru aplicarea prezentului acord, în conformitate cu principiile de bază, regulile si procedurile stabilite prin prezentul acord, si care trebuie anexate la acesta.

XVIII. Reabilitare înseamnă revitalizarea, reconstructia, refacerea, extinderea sau modificarea oricărui sistem de transport interstatal al petrolului si gazelor existent sau a oricărei sectiuni a acestui sistem de transport.

XIX. Acord-cadru reprezintă prezentul acord ce stabileste cadrul necesar în ceea ce priveste principiile de bază, regulile si procedurile pentru aplicarea sa efectivă, precum si pentru protectia tertilor care operează în cadrul institutional stabilit de acesta.

2. Titlurile din prezentul acord sunt folosite doar ca element de referintă si nu pot fi considerate ca având vreun efect asupra interpretării prevederilor acestuia.

 

ARTICOLUL 1

Angajamente generale

 

Părtile vor coopera, în sensul celor prevăzute de pre­zentul acord, pentru a stabili, în conditii si la termene reciproc acceptabile, unul sau mai multe sisteme de transport interstatal al petrolului si gazelor prin reabilitarea sistemului/sistemelor existent/existente de transport al petrolului si gazelor, prin constructia - acolo unde este necesar - a unui/unor sistem/sisteme de transport interstatal al petrolului si, gazelor si prin operarea si întretinerea acestui/acestor sistem/sisteme de transport interstatal al petrolului si gazelor.

 

ARTICOLUL 2

Aria de aplicare

 

1. În sensul art. 1, părtile sunt de acord să înceapă sau să continue negocieri bilaterale sau multilaterale cu alte părti pentru a stabili, printr-un protocol separat, sectiunile sistemelor de transport interstatal al petrolului si gazelor, existente sau aflate în constructie, ce traversează teritoriul acestora, pe care doresc să le utilizeze ca părti integrante ale unuia sau mai multor sisteme de transport interstatal al petrolului si gazelor ce vor fi constituite, întretinute sau operate conform prezentului acord, precum si sectiunile noi ce vor fi construite, operate si mentinute pe teritoriul acestora ca părti integrante ale sistemelor de transport mentionate anterior.

2. Fără să fie prejudiciată stabilirea interconexiunilor din­tre două sau mai multe sisteme de transport interstatal al petrolului si gazelor create în conformitate cu prevederile prezentului acord, asemenea sisteme de transport ar putea fi considerate ca proiecte separate, ce urmează să fie con­cepute, finantate, reabilitate, construite, operate si întretinute conform unor prevederi distincte de ordin tehnic, commercial, financiar si de protectie a mediului. Fiecare parte poate conveni cu alte părti asupra stabilirii mai multor sisteme de transport interstatal al petrolului si gazelor.

 

ARTICOLUL 3

Operarea

 

1. Fără să fie prejudiciate prevederile art. 7 paragraful 2 si luându-se în considerare necesitatea stabilirii de reguli care să asigure functionarea eficientă a oricărui sistem de transport interstatal al petrolului si gazelor, stabilit în baza prezentului acord, operarea oricărui astfel de sistem, dacă părtile participante convin asupra acestui lucru, poate fi încredintată unei entităti comune de operare, care urmează să fie stabilită sau selectată conform principiilor, proceduri­lor si regulilor ce vor fi negociate si convenite de părtile participante si, dacă este cazul, de alte entităti juridice implicate.

2. Entitatea de operare ar putea realiza un acord comun asupra operării cu părtile participante si, în functie de necesităti, cu alte entităti juridice implicate, precizând principiile si regulile după care va opera sistemul interstatal de transport al petrolului si gazelor stabilit de părti.

3. Fără să fie prejudiciate prevederile art. 7 si în absenta unor prevederi exprese contrare ale unui protocol ce va fi ulterior anexat, o entitate operatională comună ar putea furniza numai servicii de transport pentru cumpărător si/sau furnizorii de petrol si gaze si pentru orice altă enti­tate legală, care au dreptul la astfel de servicii în baza

unui acord specific, în conformitate cu acordurile privind transportul petrolului si gazelor, respectând standardele si uzantele internationale din industria petrolieră si a gazelor naturale.

 

ARTICOLUL 4

Reabilitare si constructie

 

1 . În absenta unor prevederi exprese contrare în pre­zentul acord, fiecare parte, în cadrul procesului de apreci­ere a deciziei a două sau mai multor părti în legătură cu stabilirea unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului si gazelor, îsi păstrează dreptul si responsabilitatea de a reabilita sistemul interstatal de trans­port al petrolului si gazelor care îi traversează teritoriul, în conformitate cu legislatia, regulile si reglementările interne ale respectivei părti.

2. Prevederile paragrafului 1 nu afectează dreptul unei părti de a încheia un acord diferit cu alte părti participante, în scopul reabilitării si constructiei sectiunilor sistemului interstatal de transport al petrolului si gazelor ce traver­sează teritoriul acestora. În acest scop două sau mai multe părti pot decide să încredinteze proiectarea, reabilitarea si constructia lucrărilor de pe propriul teritoriu unei entităti juri­dice sau unui grup de entităti juridice, stabilite sau selec­tate de comun acord de părtile participante.

3. În vederea asigurării omogenitătii tehnice si eficienteii operationale a unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului si gazelor ce urmează să fie reali­zate între mai multe părti participante, acestea sunt de acord să aplice, în momentul initierii unor contracte, con­form paragrafelor 1 si 2, reabilitarea si constructia sectiuni­lor nationale ale unuia sau mai multor sisteme de transport al petrolului si gazelor, specificatiile tehnice convenite de comun acord, care sunt recunoscute pe plan international în domeniul industriei petroliere si al gazelor naturale.

 

ARTICOLUL 5

Întretinerea

 

 

1. Prevederile art. 4 se aplică în mod similar întretinerii sectiunilor reabilitate sau nou-construite ale unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului si gazelor, realizate conform prevederilor prezentului acord.

2. În conformitate cu prevederile art. 3 paragraful 1 , atunci când o entitate operatională comună asigură opera­rea unui sistem interstatal de transport al petrolului si gazelor realizat conform prezentului acord si dacă întretine­rea unui astfel de sistem va fi încredintată unei entităti juri­dice sau unui grup de entităti juridice, diferite de entitatea operatională comună descrisă în art. 3, entitatea juridică sau grupul de entităti juridice răspunzătoare pentru întretinerea unui astfel de sistem de transport va actiona sub controlul si supervizarea entitătii operationale comune, în conformitate cu prevederile exprese ale acordului de întretinere ce va fi încheiat în baza acestui articol si ale acordului privind operarea comună, prevăzut la art. 3 paragraful 2.

 

ARTICOLUL 6

Managementul proiectului

 

1. În aplicarea deciziei lor de a stabili un sistem inter­statal de transport al petrolului si gazelor, conform prezen­tului acord, părtile participante si, dacă este cazul, alte entităti juridice implicate, dacă vor conveni astfel, pot decide să încredinteze responsabilitatea generală pentru studiul de fezabilitate, proiectarea si supervizarea reabilitării si constructiei unui asemenea sistem de transport unei entităti comune de management al proiectului ce urmează să fie stabilită sau selectată de părtile participante si, dacă este necesar, de alte entităti juridice implicate, conform principiilor, regulilor si procedurilor reciproc acceptate, care vor fi negociate si convenite de părtile participante si, dacă este cazul, de alte entităti juridice implicate.

2. Fără să fie prejudiciate prevederile art. 7 paragraful 2, nu se interzice părtilor si, dacă este cazul, altor entităti juridice implicate să încredinteze functia entitătii de management al proiectului unei entităti de operare comune, descrisă în art. 3 paragraful 1.

 

ARTICOLUL 7

Forme integrate de realizare a proiectului

 

1. Luând în considerare cerintele specifice de natură tehnică, comercială si financiară pentru crearea oricărui sistem interstatal de transport al petrolului si gazelor în conformitate cu prevederile prezentului acord, părtile participante pot conveni să delege două sau mai multe functii dintre cele descrise separat în art. 3-6 unei singure entităti juridice sau unui grup de entităti juridice, care urmează să fie stabilite sau selectionate de părtile participante, după cum se precizează în:

a) art. 4 paragraful 2, coroborat cu art. 5 paragraful 1, în ceea ce priveste functiile de reabilitare/constructie si de întretinere;

b) art. 3 paragraful 1, coroborat cu art. 5 paragraful 2, în ceea ce priveste functiile de întretinere si de operare;

c) art. 6 paragraful 2, în ceea ce priveste functiile de

management al proiectului si de operare; si

d) art. 6 paragraful 2, coroborat cu art. 5 paragraful 2, în ceea ce priveste functiile de management al proiectului, de operare si întretinere.

2. Păriile pot adopta orice altă formă integrată de realizare a proiectului, inclusiv operarea comună, fără să se limiteze la aceasta, în vederea aplicării deciziei lor de a înfiinta unul sau mai multe sisteme interstatale de transport al petrolului si gazelor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 8

Aspecte referitoare la jurisdictia exclusivă a părtilor

 

1. În aplicărea deciziei de înfiintare a unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului si gazelor în conformitate cu prevederile prezentului acord părtile participante vor stabili, prin protocol separat, regulile care să guverneze aspectele referitoare la exercitarea de către fiecare parte participantă a jurisdictiei sale exclusive asupra teritoriului propriu, precum si asupra persoanelor fizice si juridice care operează pe acest teritoriu, referitor la aspecte incluzând, dar nelimitându-se la, protectie socială si legislatia muncii, reglementările referitoare la constructie, procedurile de licentiere, reglementările referitoare la protectia muncii si sănătate, aspecte fiscale si vamale si legislatia referitoare la protectia mediului, la proiectarea, finantarea, reabilitarea, constructia, întretinerea si operarea sectiunilor nationale dintr-un sistem interstatal de transport al petrolului si gazelor constituit în conformitate cu prevederile prezentului acord.

2. În absenta unor prevederi exprese contrare ale prezentului acord, sau ale protocoalelor anexate ulterior la acesta, nici o parte nu îsi va modifica legislatia natională astfel încât aceasta să aducă atingere conditiilor de proiectare, finantare, reabilitare, constructie, întretinere si operare ale unui sistem interstatal de transport al petrolului si gazelor constituit în conformitate cu prevederile prezentului acord sau ale protocoalelor anexate ulterior la acesta, după intrarea în vigoare a prezentului acord sau a protocoalelor anexate ulterior la acesta. În cazul neconcordantei dintre prevederile prezentului acord sau ale oricărui protocol anexat ulterior la acesta si legislatia natională a părtilor prevederile acestui acord vor prevala.

3. Părtile vor coopera în vederea constituirii, printr-un protocol anexat ulterior, a unui comitet interstatal autorizat care să fie împuternicit să monitorizeze, în numele părtilor participante, aplicarea deciziilor lor de a crea unul sau mai multe sisteme interstatale de transport al petrolului si gazelor în conformitate cu prevederile prezentului acord.

4. Părtile vor coopera pentru a stabili, printr-un protocol anexat ulterior, constituirea unui comitet de urgentă, autorizat să emită recomandări cu privire la coordonarea tuturor etapelor, măsurilor si actiunilor comune care urmează să fie stabilite de guvernul fiecărei părti participante pe propriul teritoriu, necesare pentru asigurarea securitătii si protectiei componentelor sistemului interstatal de transport al petrolului si gazelor, în conformitate cu acest acord, împotriva evenimentelor de genul dezastrelor naturale, cutremurelor, contaminării chimice sau radioactive, revoltelor sociale, actelor de terorism sau sabotaj, prejudiciilor criminale, precum si împotriva oricăror alte evenimente de natură similară. Astfel de evenimente, precum si functiile si competentele comitetului de urgentă vor fi determinate de părtile participante, de comun acord, pentru fiecare sistem interstatal individual de transport al petrolului si gazelor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

5. Protocoalele convenite ulterior la prezentul acord vor constitui parte integrantă a acestuia si vor fi aplicate doar de părtile care le-au semnat.

 

ARTICOLUL 9

Protectia mediului încopjurător

 

În aplicarea prezentului acord părtile consimt să dezvolte o mai strânsă cooperare interguvernamentală, în vederea creării de institutii comune care să actioneze în conformitate cu regulamentele internationale de tipul celor prevăzute în Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice si în Protocolul la Carta energiei privind eficienia energetică si aspectele referitoare la mediul înconjurător, cu luarea în considerare a conditiilor locale de mediu, precum si în vederea aplicării unor politici comune menite să protejeze mediul înconjurător împotriva oricărui efect dăunător provocat de proiectarea, constructia, reabilitarea, întretinerea si operarea unuia sau mai multor sisteme interstatale de transport al petrolului si gazelor, în conformitate cu prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

Transpunerea în legislatia natională

 

1. Părtile vor lua toate măsurile necesare în vederea încorporării si aplicării prevederilor prezentului acard în legislatiile lor nationale.

2. În cazul în care prezentul acord stipulează sau face referire la concluziile unui protocol aparte care urmează să fie anexat la acest acord, un astfel de protocol sau astfel de protocoale vor fi negociate si convenite de părtile participante, luând în considerare cerintele specifice realizării oricărui proiect individual ce urmează să se deruleze în baza prezentului acord. Încorporarea si aplicarea unui astfel de protocol sau unor astfel de protocoale în legislatia internă a părtilor trebuie să fie conformă cu prevederile legale si constitutionale ale acestor părti.

3. O parte nu poate invoca prevederile legislatiei interne pentru a justifica neîndeplinirea obligatiilor care îi revin în baza prezentului acord si a protocoalelor sale anexate ulterior.

 

ARTICOLUL 11

Garantarea statală si interstatală a executiei

 

Fiecare parte garantează executarea corespunzătoare si la timp a obligatiilor ce îi revin prin prezentul acord si prin protocoalele convenite ulterior fată de toate celelalte părti, precum si fată de orice tertă parte semnatară a unui contract sau acord cu respectiva parte cu privire la proiectarea, reabilitarea, constructia, finantarea, operarea si întretinerea unui sistem interstatal de transport al petrolului si gazelor constituit ca urmare a prezentului acord.

2. Prevederile prezentului acord nu pot fi interpretate ca modificând sau anulând orice alt tratat international în vigoare în sectorul tranzitului de petrol si gaze si nici alte tratate internationale încheiate de părti cu alte state, al căror scop vizează protectia, tratamentul si promovarea pe teritoriul părtilor a investitiilor străine originare din aceste state.

 

ARTICOLUL 12

Reglementarea diferendelor

 

Orice diferend care apare între părti cu privire la interpretarea si aplicarea prezentului acord si a protocoalelor convenite ulterior, precum si orice diferend care apare între una dintre părti si o tertă parte cu privire la interpretarea si aplicarea oricărui contract sau acord stabilit între respectiva parte si respectiva tertă parte privind aplicarea prezentului acord si a protocoalelor convenite ulterior trebuie să fie reglementat în spiritul normelor ce vor fi stabilite de părti printr-un protocol separat.

 

ARTICOLUL 13

Entitătile competente autorizate

 

1. Fiecare parte va desemna si va notifica celorlalte părti autoritatea natională, agentia, întreprinderea de stat sau orice altă entitate juridică autorizată care va fi responsabilă, în conformitate cu legislatiâ internă, de aplicarea prezentului acord în fiecare dintre sectoarele (petrol si gaze) acoperite de prezentul acord.

2. Părtile âcceptă si garantează obligatiile ce revin acestor entităti pentru aplicarea prezentului acord si a protocoalelor anexate ulterior, ca fiind propriile lor obligatii.

 

ARTICOLUL 14

Relatia cu alte tratate internationale

 

1. Prevederile prezentului acord nu restrâng dreptul părtilor  de a recurge la alte forme de cooperâre interguvernamentală în sectorul de tranzit al petrolului si gazelor.

 

 

ARTICOLUL 15

Prevederi finale

 

1. Prezentul acord are o durată nelimitată.

2. Prezentul acord va fi deschis pentru semnare de la 22 iulie 1999 până la 1 ianuarie 2000. Acordul va fi supus spre ratificare Parlamentului sau altor institutii competente ale statelor semnatare. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la depozitare.

Depozitarul prezentului acord va fi Guvernul Ucrainei.

3. Prezentul acord va intra în vigoare la 30 de zile de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare de către un stat care este semnatar al acestuia. Prezentul acord va fi deschis pentru aderare de la data la care semnarea acestuia se încheie. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar. Pentru fiecare parte care va depune propriile instrumente de ratificare sau de aderare după intrarea în vigoare a prezentului acord acesta va intra în vigoare la data depunerii acestor instrumente la depozitar.

4. Prezentul acord se supune principiilor generale ale dreptului international, inclusiv Conventiei de la Viena asupra dreptului tratatelor.

 

ARTICOLUL 16

Texte autentice

 

Drept câre subsemnatii plenipoteniiari având depline puteri în acest scop, au semnat prezentul acord în limba engleză si în limba oficială a fiecărei părti. În cazul unor diferende, textul în limba engleză va prevala.

Prezentul acord este depus la depozitar, care îl va păstra în arhivele sale. Fiecare parte va primi de la depozitar o copie de pe prezentul acord. Depozitarul acestui acord va trebui să transmită o copie autentificată de pe prezentul acord secretarului general al Natiunilor Unite pentru înregistrare, conform art. 102 al Cartei Natiunilor Unite.

Semnat la Kiev la 22 iulie 1999.

Republica Armenia

Republica Azerbaidjan

Republica Belarus Republica Bulgaria

Georgia

Republica Kazahstan

Republica Kîrgîzstan

Republica Moldova

România

Republica Tadjikistan

Republica Turkmenistan

Ucraina

Republica Uzbekistan

Semnat la Bucuresti la 19 septembrie 1999.

Republica Albania

Republica Croatia

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind actualizarea nivelului taxelor pentru eliberarea documentelor

de autorizare a activitătilor de jocuri de noroc

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitătilor din domeniul jocurilor de noroc, aprobată si modificată prin Legea nr. 166/1999, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 . - Taxele pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitătilor de jocuri de noroc se actualizează si sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Agentii economici care organizează si exploatează activităti de jocuri de noroc, deja autorizati la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt obligati să actualizeze corespunzător nivelul taxelor lunare rămase de achitat, conform noilor niveluri prevăzute în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 671.

 

TAXELE ANUALE DE AUTORIZARE

pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc

 

1. Pentru fiecare masină mecanică sau electronică cu câstiguri:

- 16.695.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

· 5.460.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,

iar diferenta de

· 11.235.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

2. Pentru fiecare masă de joc de noroc din cazinou:

a) în municipiul Bucuresti:

- masă tip ruletă

- 991.244.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

· 57.248.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,

iar diferenta de

· 933.996.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;

- masă de joc cu cărti sau zaruri

- 668.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

· 44.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,

iar diferenta de

· 624.000.000 lei se achită în rate egale lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;

b) în provincie:

- masă tip ruletă

- 532.000.000 lei - taxa anuală de autorizare, din care:

· 31.300.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,

iar diferenta de

· 500.700.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare;

- masă de joc cu cărti sau zaruri

- 334.000.000 lei - taxa anuafă de autoriZare, din care:

· 22.000.000 lei se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare,

iar diferenta de

· 312.000.000 lei se achită în rate egale, lunar, până la data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare.

3. Pentru o sală de joc de tip "bingo", "keno" si altele asemenea:

- 208.700.000 lei - taxa anuală de autorizare, care se achită înainte de eliberarea documentelor de autorizare; si

- 7% din valoarea nominală a cartoanelor achizitionate de la Regia Autonomă "Imprimeria Natională", care se achită în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.

4. Pentru alte tipuri de jocuri:

- 5% din încasările estimate, dar nu mai putin de 104.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;

- 15% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai putin de 334.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie, precum si alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotărâre a Guvernului;

- 18% din încasările anuale estimate la data avizării, dar nu mai putin de 532.000,000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficientă prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin retelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.

În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăsesc încasările estimate prin documentatia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei

procentuale stabilite asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite în alineatele precedente.

Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăsirea încasărilor estimate. Diferenta dintre taxa datorată pentru încasările efective cumulate si taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira până la data de 25 a lunii următoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului,

din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, proprietate publică a statului, situat în municipiul Făgăras, str. Nicolae Bălcescu nr. 20, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, situată în municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 24, judetul Sibiu, în scopul desfăsurării activitătii Seminarului Teologic "Constantin Brâncoveanu" si a Scolii de cântăreti bisericesti din cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Sibiu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae I. Brânzea,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 684.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului situat în municipiul Făgăras, str. Nicolae Bălcescu nr. 20, judetul Brasov, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

 

Municipiul Făgăras, str. Nicolae Bălcescu nr. 20, judetul Brasov

Ministerul Apărării Nationale

Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

I. Imobil:

- subsol = 74,37 m2

- parter = 21.9,51 m2

- etaj = 9,51 m2

- valoarea contabilă = 396.000 lei (în anul 1920)

II. Terenul aferent = 1.941 m2, din care 228 m2 constructia

- valoarea contabilă = 120.000 lei (în anul 1920)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E lll-7 Sud Craiova, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania Sterling Resources (UK) Limited

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-7 Sud Craiova, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Sterling Resources (UK) Limited, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, aprobat potrivit art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 685.


*) Anexa se comunică semnatarilor acordului si institutiilor abilitate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune

a activitătii miniere de expioatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Prodagremin" - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Prodagremin" - S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul Cilibia I, judetul Buzău, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărări în Monitorul Oficial al României, Partea I.      

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 686.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea garantării în proportie de 100% a creditului extern acordat de CITIBANK pentru finantarea proiectului "Modernizarea fabricatiei de fitinguri" din cadrul Societătii Nationale "Romarm" - S.A. - Filiala Societatea Comercială "Carfil" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (1) si. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

Guvernul Romăniei adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Ministerul Finantelor garantează în numele statului, pentru Societatea Natională "Romarm" - S.A. Filiala Societatea Comercială "Carfil" - S.A., un credit extern în valoare de 26.209.000 DM, precum si dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente, în vederea finantării proiectului "Modernizarea fabricatiei de fitinguri".

Art. 2. - Se autorizează Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comeri Exterior ca, prin derogare de la dispozitiile art. 2 si 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 293/1992, cu modificările ulterioare, să aprobe garantarea în proportie de 100% a creditului extern prevăzut la art. 1, credit acordat de CITIBANK.

Art. 3. - Rambursarea creditului extern prevăzut la art. 1, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente va fi asigurată de Societatea Natională "Romarm" - S.A. Filiala Societatea Comercială "Carfil" - S.A. din surse proprii, din alocatii bugetare si din credite interne, corespunzător termenelor si conditiilor specifice ale contractului de credit.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 687.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune

a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Asociatia "Mina Borod"

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Asociatia "Mina Borod", în calitate de concesionar, în perimetrul Borod - Sector central, judetul Bihor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 688.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbul unui teren situat în orasul Predeal,

judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 4, art. 8 alin. (1 ) si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea terenului, identificat potrivit anexei nr. 1, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea schimbului acestuia cu terenul având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Serviciul Român de Informatii va efectua demersurile necesare pentru efectuarea schimbului de terenuri prevăzut la art. 1, potrivit legii.

Art. 3. - Terenul, proprietate privată a statului, dobândit de Serviciul Român de Informatii ca urmare a schimbului, trece în proprietatea publică a statului si în administrarea acestei institutii.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Costin Georgescu

Ministrul lucrărilor publice

si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 689.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Detinătorul actual al terenului

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice si vecinătătile

Serviciul Român de Informatii

Orasul Predeal, Bd Libertătii nr. 22, judetul Brasov

- Suprafata terenului: St = 694,6 m2

- nord: parcela din Bd Libertătii nr. 16

- est: parcela din Bd Libertătii nr. 20, nr. topo 952

- sud: parcela din Bd Libertătii nr. 22, nr. topo 953

- vest: str. Mihai Eminescu

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului cu care se efectuează schimbul

 

Detinătorul actual al terenului

Locul unde este situat terenul

Caracteristicile tehnice si vecinătătile

Misăilă Teodor

Orasul Predeal, Bd Libertătii nr. 20, judetul Brasov

- Suprafata terenului: St = 694,6 m2

- nord: parcela din Bd Libertătii nr. 20

- est: Bd Libertătii

- sud: parcela din Bd Libertătii nr. 22, nr. topo 953

vest: parcela din Bd Libertătii nr. 22, nr. topo 953

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune

a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Ceramica" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Ceramica" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Dealul Blănarului-Vlădiceni, judetul Iasi, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesionare a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 690.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Sitrom 97" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de coricedent, si Societatea Comercială "Sitrom 97" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Galsa, judetul Arad, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 691.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune

a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Somaco" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agenti Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Somaco" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrul Borsec, judetul Harghita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 692.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune

a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A.

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Lafarge Romcim" - S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele: Hoghiz-Cuciulata (Dealul Măgura) si Hoghiz-Lupsa, judetul Brasov; Bârsesti-Dealul Calului si Suseni-Târgu Jiu, judetul Gorj; Hotar si Alesd-Subpiatră, judetul Bihor; Birtz, judetul Cluj, si Luminita-Tasaul, judetul Constanta, prevăzute în anexele nr. 1 -8*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.         

Art. 2. - Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 693.


 

*) Anexele nr. 1-8 se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei licente de concesiune a activitătii

miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială "Geaba" - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială "Geaba" - S.R.L., în calitate de concesionar, în perimetrul Potlogeni-Vale, judetul Dâmbovita, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 694.


*) Anexa se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor licente de concesiune a activitătii miniere de exploatare,

încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială „Drumuri" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 . - Se aprobă licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare, încheiate între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Drumuri” – S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Dontu-Buhoci, Orbeni si Radomiresti, judetul Bacău, prevăzute în anexele nr. 1-3*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Licentele de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Gheorghe Lazea

 

Bucuresti, 17 august 2000.

Nr. 695.


 

*) Anexele nr. 1-3 se comunică institutiilor interesate.