MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 404    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti , 29 august 2000

 

 SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            14. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică

 

            204. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică

 

            Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

            în temeiul art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată,

            în baza art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, cu modificările si completările ulterioare,

            emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Se aprobă Normele fundamentale de securitate radiologică, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia generală centrale nuclearoelectrice si ciclul combustibil, Directia generală aplicatii radiatii ionizante, Directia generală supravegherea radioactivitătii mediului si Directia generală dezvoltare si resurse din cadrul Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 1-86, 107-120 si 122 din Normele republicane de securitate nucleară - Norme de radioprotectie, aprobate prin Ordinul comun al presedintelui Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară, ministrului sănătătii si presedintelui Consiliului National al Apelor nr. 122/133/26/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 48 din 24 mai 1976.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Dan Cutoiu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2000.

Nr. 14.


 *) Anexa se publică ulterior.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Natională

pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale

 

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, având în vedere:

            - Legea petrolului nr. 134/1995;

            - Legea minelor nr. 61/1998;

            - Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la exploatarea de titei si gaze în România;

            - Hotărârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;

            - Nota de fundamentare privind propunerile de tarife pentru actele emise în baza Legii petrolului nr. 134/1995 si Legii minelor nr. 61/1998;

            - avizele Oficiului Concurentei nr. 928 din 17 mai 2000 si nr. 1.428 din 29 iunie 2000,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă tarifele percepute pentru actele emise de Agentia Natională pentru Resurse Minerale în exercitarea atributiilor sale, prevăzute în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Actele emise de Ageritia Natională pentru Resurse Minerale, prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 , vor fi încadrate în functie de clasificarea actelor si de gradul de complexitate al categoriei de zăcământ, conform prevederilor anexei nr. 2, în tariful corespunzător de către directia de specialitate responsabilă cu elaborarea actului, iar emiterea facturii se face de către Directia generală analize tehnico-economice, buget, finante. Încadrarea se face pe baza îndeplinirii a minimum 4 dintre conditiile gradului de complexitate al categoriei de zăcământ.

            Art. 3. - Solicitarea emiterii actelor prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 se face printr-o scrisoare-comandă, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, care va însoti documentatia tehnico-economică prevăzută în normele si în instructiunile de aplicare a Legii petrolului nr. 134/1995 sau a Legii minelor nr. G1/1998, după caz. Pentru fiecare solicitare directia de specialitate care execută comanda are obligatia să întocmească fisa de urmărire a modului de rezolvare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

            Art. 4. - Actele vor fi eliberate numai după ce solicitantul face dovada că a achitat tariful prevăzut la lit. A din anexa nr. 1 sau tariful stabilit de Agentia Natională pentru Resurse Minerale conform prevederilor art. 2, după caz.

            Art. 5. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 6. - Prezentul ordin abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 72 din 16 septembrie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 22 octombrie 1997, Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 145 din 4 noiembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998, si Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 196 din 12 noiembrie 1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 20 decembrie 1999.

            Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Sorin Horia Rădulescu

 

Bucuresti, 5 iulie 2000.

Nr. 204.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTE

eliberate în baza prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 si ale Legii minelor nr. 61/1998

 

            A. Acte care nu se încadrează în prevederile art. 2 din prezentul ordin:

- lei -

1. Permis de prospectiune

(Legea petrolului nr. 134/1995, Legea minelor nr. 61/1998)

663.400

2. Permis de exploatare

(Legea minelor nr. 61/1998)

1.458.000

3. Licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru explorare

(Legea minelor nr. 61/1998)

2.041.000

4. Licentă de dare în administrare sau în concesiune pentru exploatare

(Legea minelor nr. 61/1998)

4.874.100

5. Acordul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru asocierea titularului de acord petrolier sau al licentei cu alte persoane juridice (Legea petrolului nr. 134/1995, Legea minelor nr. 61/1998)

156.000

6. Aprobarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru transferul unui acord petrolier sau al unei licente de concesiune de explorare ori de exploatare (Legea petrolului nr. 134/1995, Legea minelor nr. 61/1998)

- pentru licenta de explorare     

663.400

- pentru licenta de exploatare

1.312.200

 

            B. Acte care se încadrează în prevederile art. 2 din prezentul ordin:

 - lei

Categoria de tarif  în functie de complexitatea actelor emise

Categoria de zăcământ

I. Acte de complexitate redusă

790.000

790.000

790.000

790.000

II. Acte de complexitate medie

2.370.000

3.160.000

8.017.000

10.295.000

III. Acte de complexitate ridicată:

x

x

x

x

- confirmarea resurselor geologice si a rezervelor de petrol

9.530.000

13.500.000

19.650.000

26.000.000

- celelalte acte

10.700.000

15.060.000

21.405.000

28.145.000

 

ANEXA Nr. 2

 

            A. Criterii de clasificare a zăcămintelor

            Existenta unei mari diversităti a zăcămintelor de petrol, respectiv de substante minerale utile, din punctul de vedere al dimensiunii, al substantelor pentru care se evaluează rezerve, al tectonicii, al numărului de sonde săpate, al numărului de obiective pentru care se elaborează dinamici de productie etc., a condus la stabilirea a 4 categorii de zăcăminte cărora le corespund patru grade de complexitate a documentatiilor ce se analizează în vederea emiterii actelor de confirmare a rezervelor de petrol, respectiv de înregistrare a rezervelor de substante minerale utile, precum si pentru emiterea celorlalte acte si avize prevăzute de lege, definite după cum urmează:

            Categoria A:

            - zacăminte comerciale (structuri) de mică dimensiune, cu 1-5 orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice, respectiv zăcăminte comerciale de roci utile în constructii cantonate în albia (minoră sau majoră) a râurilor, sau resurse de ape minerale si geotermale cantonate în structuri geologice simple;

            - se evaluează rezerve pentru 1-2 tipuri de substante;

            - maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic;

            - maximum 5 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie;

            - maximum 20 de sonde săpate pe structură;

            - documentatia nu necesită completări.

 

            Categoria B:

            - zacăminte comerciale (structuri) de mică dimensiune, cu 1-5 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice de petrol sau zăcăminte comerciale (structuri) de substante minerale utile cantonate în structuri geologice cu formă simplă de masiv sau tabulare, netectonizate, de mică dimensiune, cu variatii reduse (sub 20%) ale grosimii;

            - se evaluează rezerve pentru 1-2 tipuri de substante, iar substanta minerală este continuă sau cu întreruperi regulate, cu forme geometrice ce pot fi usor conturate;

            - maximum 5 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau două boltiri secundare în cadrul structurii, iar substanta minerală utilă este continuă, sau, în cazul discontinuitătilor, acestea sunt regulate si pot fi usor conturate;

            - 6-10 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie în cazul resurselor de petrol, respectiv delimitarea diferitelor zone de sorturi calitativ deosebite este usor realizabilă, continutul în elemente utile si alte caracteristici calitative sunt cvasiuniforme cu un coeficient de variatie având valori de până la 100%, în cazul substantelor minerale utile;

            - 21-100 de sonde săpate pe structură;

            - documentatia nu necesită completări.

 

            Categoria C:

            - zăcăminte comerciale (structuri) de dimensiune medie, cu 6-10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice de petrol sau zăcăminte comerciale de substante mmerale utile cu alcătuire geologică, conditii de zăcământ si formă geologică complicată. Zăcămintele tabulare au coeficientii de variatie a grosimii între 80-120%.

            - se evaluează rezerve pentru mai mult de 2 tipuri de substante, iar continuitatea substantei minerale utile este întreruptă fie de o tectonică complicată, fie prin aparitia unor zone sterile sau necorespunzătoare calitativ;

            - 6-10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau 3 boltiri secundare si/sau maximum 2 sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic, respectiv diferitele sorturi calitativ deosebite sunt răspândite neregulat si sunt dificil de delimitat;

            - 11-15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie în cazul resurselor de petrol, respectiv continutul în elemente utile si alte caracteristici calitative sunt neuniforme, cu un coeficient de variatie cu valori cuprinse între 100-150% definind mai multe orizonturi sau obiective de exploatare în cadrul aceluiasi zăcământ;

            - 21-100 de sonde săpate pe structură;

            - documentatia necesită completări minore.

 

            Categoria D:

            - zăcăminte comerciale (structuri) de mari dimensiuni, cu peste 10 pachete/orizonturi pentru care se evaluează resurse geologice de petrol sau zăcăminte comerciale de substante minerale utile cu alcătuire geologică, conditii de zăcământ si formă foarte complicată. Coeficientul de variatie a grosimii la zăcămintele tabulare este mai mare de 120%;

            - se evaluează rezerve pentru mai mult de 2 tipuri de substante, iar mineralizatia este accentuat discontinuă ca urmare a tectonicii foarte complicate sau a alternantelor frecvente de substantă utilă si steril;

            - peste 10 blocuri tectonice separate hidrodinamic si/sau mai mult de 3 boltiri secundare si/sau mai mult de 2 sectoare separate din punct de vedere structural-tectonic, respectiv diferitele sorturi calitative de substantă minerală utilă se întrepătrund si au o răspândire atât de complicată încât nu pot fi localizate spatial ci doar estimate statistic.

            - peste 15 obiective de exploatare pentru care se elaborează dinamici de productie, respectiv continutul în elemente utile si alte caracteristici calitative sunt neuniforme, cu un coeficient de variatie mai mare de 150%, definind mai multe orizonturi sau obiective de exploatare în cadrul aceluiasi zăcământ;

            - peste 100 de sonde săpate pe structură;

            - documentatia necesită completări majore.

 

            B. Clasificarea actelor

            I. Acte de complexitate redusă:

            - atestarea competentei tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică, exploatare a petrolului si a resurselor minerale si de expertizare, precum si a persoanelor fizice care întocmesc documentatii si/sau execută lucrări de cercetare geologică si de expertizare, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999;

            - avizarea amplasamentelor pentru obiective civile si industriale de utilitate publică, a planurilor de urbanism si a schitelor de sistematizare, precum si a lucrărilor ingineresti, conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999;

            - autorizare de începere a lucrărilor miniere, conform art. 12 din Legea minelor nr. 61/1998;

            - autorizatie pentru începerea operatiunilor petroliere, conform art. 14 din Legea petrolului nr. 134/1995;

            - aviz pentru săparea/sistarea/conservarea/abandonarea/trecerea în exploatare a sondelor de explorare.

 

            II. Acte de complexitate medie:

            - aviz al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la programul de lucrări de explorare, conform art. 9, 29 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

            - aviz al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru lucrări de injectare în subteran a apelor uzate;

            - aviz al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la planul anual de dezvoltare a exploatării, conform art. 28 din Legea petrolului nr. 134/1995 si art. 10, 29 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

            - document de constatare a epuizării rezervelor de substante minerale utile, conform art. 40 din Legea minelor nr. 61 /1998.

 

            III. Acte de complexitate ridicată:

            - aviz al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la proiectul de exploatare (pentru resurse de petrol), conform art. 33 din Legea petrolului nr. 134/1995;

            - aviz al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la documentatii de închidere a minelor, conform art. 29, 37 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

            - document de verificare si înregistrare a resurselor minerale si a rezervelor de substante minerale utile, conform art. 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

            - actele de confirmare a resurselor geologice si a rezervelor de petrol, conform Legii petrolului nr. 134/1995.

 

 

ANEXA Nr. 3

A. Model de scrisoare-comandă1)

Agentul economic ............................................

Adresa/Sediul ...................................................

Codul fiscal ................/ Autorizatia nr. ...........

Telefon/Fax .......................................................

 

Agentia Natională pentru Resurse Minerale

            Având în vedere prevederile ...................2), ale ........…..3) si ale instructiunilor specifice emise de  Agentia Natională pentru Resurse Minerale, vă transmitem anexat documentatia tehnicoeconomică necesară în vederea obtinerii ..................... 4) pentru perimetrul .................5).

            Tariful perceput de Agentia Natională pentru Resurse Minerale pentru emiterea actului mentionat va fi achitat ................... 6) la data eliberării acestuia.

            Prezenta scrisoare tine loc de comandă fermă.

                        Director general,                                   Director economic,

             (semnătura si stampila)                                      (semnătura)

 

Încadrarea documentatiei7)

            Documentatia se încadrează în gradul de complexitate .... si se tarifează cu suma de .... lei, conform anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. ..../...., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. ... din ..

................................                                         Director,

(data) ...........                                       ..................................

 

B. Fisa de urmărire a solicitării

 

            I. Solicitantul

            II. Tipul actului

            III. Numărul si data de înregistrare a solicitării la comisia de evaluare

            IV. Rezultatul evaluării documentatiei tehnico-economice

Seful comisiei de evaluare,

                                                            ..…..………………….......

                                                (numele, prenumele si semnătura)

            V. Numărul si data scrisorii de comunicare către solicitant

            VI. Tipul actului emis, numărul si data înregistrării la Agentia Natională pentru Resurse Minerale

            VII . Confirmarea de primire a actului de către solicitant.

 

            1) Se completează si se transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale numai în cazul solicitării eliberării actelor prevăzute la art. 2 lit. B din anexa nr. 1.

            2) Se completează cu “Legii petrolului nr. 134/1995” respectiv “Legii minelor nr. 61/1998” după caz.

            3) Se completează cu “Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995”, respectiv “Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998”, după caz.

            4) Se completează cu una dintre denumirile actului solicitat, conform lit. B din anexa nr. 2.

            5) Se completează cu tipul perimetrului - prospectiune/explorare/exploatare, după caz, si cu denumirea acestuia.

            6) Se mentionează "în numerar", "filă cec" sau "transfer bancar", după caz. În cazul în care plata nu se efectuează în numerar la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, data eliberării actului va fi ziua lucrătoare imediat următoare datei la care sumele ce constituie plăti au intrat efectiv în contul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

            7) Se completează de Agentia Natională pentru Resurse Minerale.