MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 407      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 29 august 2000 

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

69. - Ordonantă pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

70. - Ordonantă pentru modificarea Ordonaniei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 

72. - Ordonantă privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

73. - Ordonantă privind organizarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulatie internatională

 

74. - Ordonantă pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

75. - Ordonantă privind autorizarea expertilor criminalisti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            491. - Ordin al ministrului tineretului si sportului privind modalitătile de plată a rentei viagere acordate unor sportivi de performantă

 

Rectificare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru asigurarea finantării actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Finantarea actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 169/1997, se asigură din fondurile alocate anual cu această destinatie Ministerului Agriculturii si Alimentatiei prin legea bugetului de stat.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judetene de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol, care răspund de angajarea si efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiilor aprobate, precum si de receptia lucrărilor executate si decontate.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor vor supune spre adoptare Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 4. - TermenuL de finalizare a actiunilor de punere în aplicare a dispozitiilor Legii nr. 18/1991, republicată, si ale Legii nr. 1/2000 se prelungeste până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

           

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rorpâniei si ale art. 1 lit. N pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"2. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit în continuare contract - acordul de vointă dintre agentia de turism si turist, care are ca obiect cumpărarea unui pachet de servicii turistice de către turist si eliberarea documentelor de plată si a documentelor de călătorie de către agentia de turism."

2. Punctul 3 al articolului 2 se abrogă.

3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL II

Informarea turistului"

 

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Informatiile scrise, furnizate turistilor de către agentiile de turism, trebuie să fie astfel formulate încât să nu permită interpretări echivoce cu privire la pretul, continutul pachetului de servicii si la alte conditii ce urmează să fie incluse în contractul dintre agentia de turism si turist.

(2) Informatiile privind serviciile turistice pat fi prezentate turistului sub forma unui catalog, pliant sau a unui alt înscris."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Agentia de turism are obligatia să furnizeze turistilor, în scris, în vederea încheierii contractului, informatii referitoare la:

a)localitatea de destinatie;

b) ruta de parcurs;

c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate), caracteristicile si categoria acestuia/acestora;

d) tipul unitătilor de cazare, adresele si categoriile de crasificare a acestora;

e) serviciile de masă oferite si categoria de clasificare a unitătilor de alimentatie;

f) durata programului, cu indicarea datei sosirii si a plecării;

g) informatii generale privind regimul pasapoartelor si al vizelor, precum si al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie si sejur;

h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum si termenul pentru efectuarea restului de plată;

i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului si termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;

j) posibilităti de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistentă în caz de boală, accidente si altele asemenea."

6. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

 

"CAPITOLUL III

Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice"

 

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Agentia de turism touroperatoare sau detailistă este obligată să furnizeze turistului un bon de comandă numai în cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agentiei de turism.

(2) Contractul ia nastere în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisă a rezervării, transmisă de organizatorul sau detailistul călătoriei turistice - care actionează în numele organizatorului - în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă:

(3) În cazul în care continutul bonului de comandă diferă de continutul confirmării călătoriei turistice sau dacă această confirmare nu s-a făcut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnării bonului de comandă, turistul poate considera că voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediată a tuturor sumelor deja plătite.

(4) Pentru oferta turistică pusă în vânzare de agentia de turism contractul ia nastere la data semnării acestuia de agentia de turism organizatoare si de către turist.

(5) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedică încheierea cu întârziere a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, indiferent de perioada rămasă până la plecare, dacă părtile sunt de acord."

8. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Bonul de comandă cuprinde următoarele elemente:

a) destinatia/destinatiile călătoriei turistice, durata si datele de sosire si de plecare;

b) mijlocul/mijloacele de transport si categoria;

c) tipul si categoria structurilor de primire;

d) serviciile de masă (pensiune completă/demipensiune/mic dejun) si categoria unitătilor de alimentatie publică;

e) programul turistic solicitat;

f) numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârsta si actele de identificare ale acestora;

g) alte solicitări speciale.

(2) Contractul cuprinde cel putin următoarele clauze:

a) destinatia/destinatiile călătoriei turistice si, în cazul perioadelor de sejur, durata si datele de sosire si de plecare;

b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile si categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele si locurile de plecare/sosire, la ducere si la întoarcere;

c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include si cazarea, adresa si categoria de clasificare a structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementările tărilor de primire;

d) serviciile de masă furnizate - pensiune completă, demipensiune, mic dejun - si categoria de clasificare a unitătilor de alimentatie publică;

e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesită un număr minim de persoane, data limită de informare a turistului privind anularea călătoriei turistice comandate;

f) ruta;

g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în pretul total convenit al pachetului de servicii turistice;

h) denumirea si adresa agentiei/agentiilor de turism organizatoare si, după caz, a agentiei de turism: detailiste si a societătii de asigurări;

i) pretul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, si tarifele pentru anumite servicii - taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi si pe aeroporturi, taxe de turist -, dacă acestea nu sunt incluse în pretul pachetului de servicii turistice;

j) termenele si modalitatea de plată;

k) solicitările speciale ale turistului, făcute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii si acceptate de cele două părti;

l) termenele în care turistul trebuie să transmită o eventuală reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului călătoriei turistice;

m) conditiile de modificare si de reziliere a contractului;

n) obligatiile agentiei/agentiilor de turism în cazul anulării călătoriei, al înlocuirii sau neasigurării unor servicii;

o) posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terte persoane si modul de realizare a acestuia;

p) eventualele modificări pe care agentia de turism le poate aduce serviciilor cumpărate;

r) răspunderea agentiei si despăgubirea turistului în cazul nerespectării clauzelor contractuale.

(3) În toate cazurile agentia de turism are obligatia să înmâneze turistului un exemplar din contract.

(4) Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă turistul este informat despre aceasta si dacă documentul contine informatiile prevăzute la alin. (2)."

9. Alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Deficientele constatate de către turist la fata locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât prestatorului de servicii, cât si agentiei de turism de la care turistul a cumpărat pachetul de servicii turistice."

10. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Agentia de turism este obligată să încheie polite de asigurare cu societăti de asigurare în favoarea turistului, prin care se asigură, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de către turist, precum si a celor necesare repatrierii acestiaia.

(2) Sistemul prin polite de asigurare se va aplica începând cu data de 1 octombrie 2000 pentru agentiile de turism nou-înfiintate, iar pentru celelalte agentii de turism, esalonat, pe măsura expirării termenului de valabilite a scrisorilor de garantie bancară sau a angajamentelor de plată în favoarea Autoritătii Nationale pentru Turism, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2001.

11. În cuprinsul articolului 23 termenul contract de călătorie turistică se înlocuieste cu termenul contract de comercializare a pachetului de servicii turistice.

12. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - Controlul respectării dispozitiilor prezentei ordonante se face de către Autoritatea Natională pentru Turism, prin Oficiul de Autorizare si Control în Turism, precum si de către organele de specialitate ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, împreună cu reprezentantii Autoritătii Nationale pentru Turism."

Art. II. - Termenul consumator din cuprinsul ordonantei se înlocuieste cu termenul turist.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Turism,

Floare Comsa

Oficiul pentru Protectia Consumatorilor

Eliade Mihăilescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 70.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri apartinând cultelor religioase din România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. U din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Unitătile apartinând cultelor religioase recunoscute din România, precum si unitătile si institutiile de învătământ teologic autorizate si acreditate potrivit legii, din subordinea acestora, neintegrate în învătământul de stat, primesc de la bugetul de stat un sprijin sub formă de contributii, care să asigure o completare a drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unitătilor de cult centrale si locale respective.

Sprijinul financiar de la bugetul de stat se asigură pentru personalul neclerical angajat în unitătile ce apartin cultelor religioase din România, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, în limita prevederilor bugetare anuale, după cum urmează:

a) 17.000 de contributii pentru personalul neclerical angajat în unitătile de cult din tară prevăzute la alin. 1, o contributie echivalentă cu 700.000 lei lunar;

b) 20 de contributii pentru personalul neclerical trimis să deservească asezămintele Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu functiile pe care este încadrat personalul român trimis să îsi desfăsoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a României în străinătate.

Art. 2. - Cuantumul contributiilor prevăzute la art. 1 alin. 2 se va indexa periodic prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - Fondurile de la bugetul de stat pentru contributiile prevăzute la art. 1 alin. 2, inclusiv cele pentru plata contributiei la Fondul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurări de sănătate, aferente, se vor asigura prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte începând cu data de 1 octombrie 2000.

Art. 4. - De la bugetul de stat se pot aloca, de asemenea, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte sume pentru completarea fondurilor proprii, necesare în vederea întretinerii si functionării unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse, precum si pentru sustinerea unor actiuni cu caracter international realizate de cultele religioase din România.

Art. 5. - Influentele financiare ce derivă din aplicarea prezentei ordonante pentru anul 2000 se asigură din fondurile aprobate Secretariatului de Stat pentru Culte prin Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000 si prin legile rectificative ulterioare.

Art. 6. Respectarea destinatiei fondurilor de la bugetul de stat este supusă controlului Secretariatului de Stat pentru Culte si celorlalte organe cu drept de control, stabilite prin lege.

Art. 7. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la data de 1 octombrie 2000.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 4/1993 privind acordarea de contributii de la bugetul de stat pentru completarea salarizării personalului unitătilor de cult din tară si a personalului deservent al cultului ortodox care îsi desfăsoară activitatea în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 30 iulie 1993, aprobată prin Legea nr. 88/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 26 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, Ordonanta Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri si acordarea de indemnizatii unor ierarhi si cadre din conducerea cultelor, cu exceptia prevederilor art. 1 alin. 1 (la care face referire art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 203/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 19 august 1994 si aprobată prin Lagea nr. 130/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 21 decembrie 1994, si Hotărârea Guvernului nr. 12/1998 privind aprobarea majorării numărului de posturi din unitătile de cult cu venituri mici sau fără venituri, pentru care se acordă contributii de la bugetul de stat, cu respectarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 38/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Culte

Nicolae I. Brânzea,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 72.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind organazarea în universităti a unor formatiuni de studiu complet în limbi moderne de mare circulatie internatională

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. I pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Senatele universitare pot decide, în cazul specializărilor acreditate, înfiintarea unor formatiuni de studiu - cursuri, seminarii, grupe, sectii de specializare - cu predare într-o limbă modernă de mare circulatie internatională.

Art. 2. - Universitătile organizatoare de studii postuniversitare - masterat si doctorat - pot constitui, în baza autonomiei universitare, formatiuni de studiu - cursuri, seminarii, grupe, sectii de specializare, masterate si doctorate - în limbi moderne de mare circulatie internatională.

Art. 3. - (1) Universităiile care organizează formatiuni de studiu potrivit art. 1 si 2 pot intra în relatii de parteneriat cu universităti similare din străinătate, pe baza unor acorduri de cooperare.

(2) Parteneriatul se poate finaliza cu o diplomă în cotutelă si poate include cooperări curriculare, cooperări didactice, mobilităti ale cadrelor didactice si studeniilor, cooperări în învătământul la distantă.

Art. 4. - În cadrul formatiunilor de studiu mentionate la art. 1 si 2 se desfăsoară programe de studii în limbi modeme de mare circulatie, pentru studenti români sau din diferite tări, conduse de profesori care predau în limbi moderne de mare circulatie, în temeiul unor acorduri de cooperare interuniversitare.

Art. 5. - Ministerul Educatiei Nationale va stabili măsuri pentru stimularea programelor care se desfăsoară în limbi moderne de mare circulatie internatională.

Art. 6. - (1) La stabilirea alocatiilor bugetare pentru finantarea de bază a programelor de studiu în limbi moderne de mare circulatie internatională se va lua în considerare un indice de echivalare dublu fată de cel utilizat pentru programele similare în limba română, cu încadrarea în sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei Nationale pentru finantarea de bază.

(2) Numărul studentilor si cursantilor scolarizati la programele de studiu în limbi moderne de mare circulatie internatională, cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului o dată cu aprobarea cifrei de scolarizare pentru învătământul superior de stat.

Art. 7. - (1) Pe lângă locurile finantate de la bugetul de stat, la aceste programe pot participa studenti români si străini care vor plăti o taxă de studiu. Cuantumul taxei plătite de studentii români va fi stabilit de senatele universitare conform legii. Senatele universitare decid cuantumul taxei plătite de studentii străini între limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului, conform art. 61 alin. (2) din Legea învătăriiântului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Senatele universitare pot decide finantarea din resurse proprii a unui număr de locuri în cadrul programelor de studiu în limbi moderne de mare circulatie internatională.

Art. 8. - Admiterea în cadrul formatiunilor de studiu cu predare în limbi moderne de mare circulatie internatională se face tinându-se seama de criteriile generale elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, precum si de criteriile specifice stabilite de fiecare universitate.

Art. 9. - Sumele obtinute din taxele de scolarizare a cetăienilor străini care participă la programe de studiu în limbi moderne de mare circulatie internatională rămân la dispozitia universitătilor care pregătesc studentii sau cursantii respectivi.

Art. 10. - Înscrierea la studii a cetătenilor străini se face direct la universităti. Certificarea legalitătii actelor de studii ale cetătenilor străini se face de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din Ministerul Educatiei Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 4 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Articol unic. - Articolul 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în Monitorul Oficial al Româmei, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează în functie de lungimea drumurilor astfel:

a) 60% pentru drumurile nationale;

b) 30% pentru drumurile judetene si comunale;

c) 10% pentru străzile din Municipiul Bucuresti."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 74.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind autorizarea expertilor criminalisti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - (1) Expertizele criminalistice se efectuează de experti oficiali în institutele si laboratoarele de expertiză criminalistică, înfiintate potrivit dispozitiilor legale.

(2) La efectuarea expertizelor criminalistice de către experti oficiali pot participa si experti numiti de organele judiciare, la cererea părtilor si recomandati de acestea, autorizati în conditiile prezentei ordonante.

Art. 2. - (1) Calitatea de expert criminalist autorizat în una dintre specialitătile mentionate la alin. (2) se dobândeste pe bază de examen, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 4.

(2) Specialitătile în care se poate obtine calitatea de expert criminalist autorizat sunt: expertiza grafică si tehnică a documentelor, expertiza dactiloscopică, expertiza traseologică, expertiza balistică judiciară, expertiza fizico-chimică a probelor materiale, expertiza criminalistică în accidentele de trafic, expertiza criminalistică în explozii si incendii, expertiza vocii si vorbirii, expertiza fotografiilor si a înregistrărilor video, expertiza biologică, expertiza tehnicii de calcul, expertiza mijloacelor de telecomunicatii, expertiza pentru detectia comportamentului simulat (poligraf).

Art. 3. - (1) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează de Ministerul Justitiei si are scopul de a verifica cunostintele în specialitatea pentru care se candidează, gradul de cunoastere a dispozitiilor legale în vigoare referitoare la expertiza criminalistică si la drepturile si obligatiile expertilor, de către o comisie formată din reprezentanti ai institutiilor în domeniu, în functie de specialitatea pentru care se candidează.

(2) Examenul de expert criminalist autorizat se organizează si se desfăsoară potrivit regulamentului aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Pentru înscrierea la examenul de expert criminalist autorizat candidatii plătesc o taXă.

(4) Sumele încasate din taxa prevăzută la alin. (3) constituie venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei. Cuantumul taxei si modul de utilizare a veniturilor extrabugetare se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei.

(5) Sumele prevăzute la alin. (4), neutilizate până la finele anului, se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 4. - (1) Dobândeste calitatea de expert criminalist autorizat persoana care îndeplineste următoarele conditii:

a)      este cetătean român si cunoaste limba română;

b) are capacitate de exercitiu deplină;

c) a absolvit studii superioare, dovedite cu diplomă;

d) a desfăsurat o activitate de cel putin 4 ani sau are studii de specialitate, dovedite cu diploma, în domeniul genului de expertiză criminalistică pentru care candidează;

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea calitătii de expert;

f) nu a suferit o condamnare definitivă pentru o infractiune săvârsită în împrejurări legate de exercitarea profesiei;

g) a fost declarat reusit la examenul organizat în acest scop.

(2) Îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - (1) Persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 este înscrisă, la cerere, în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati, din rândul cărora părtile interesate pot solicita experti autorizati care să îi asiste pe expertii oficiali.

(2) Tabelul nominal este întocmit pe specialităti de către Ministerul Justitiei.

(3) Calitatea de expert criminalist autorizat si specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert, eliberată de Ministerul Justitiei.

(4) Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati, cu datele de identificare, întocmit pe specialităti, se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si se transmite instantelor si parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 6. - Persoanele care au avut calitatea de expert criminalist oficial minimum 4 ani pot fi incluse, la cerere, fără examen, în Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati.

Art. 7. – (1) Expertii autorizati, numiti de organele judiciare, la cererea părtilor, participă personal la efectuarea expertizelor prin observatii cu privire la obiectul expertizei, modificarea sau completarea acestuia, verificarea si completarea materialului necesar pentru efectuarea expertizei, precum si prin obiectii la raportul de expertiză, adresate organului judiciar.

(2) Participarea expertilor autorizati numiti de organele judiciare se consemneazâ în partea introductivă a raportului de expertiză întocmit de expertul oficial.

(3) Expertii autorizati, numiti de organele judiciare, la cererea părtilor si recomandati de acestea au dreptul să ia cunostintă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei.

Art. 8. - (1) Partea din proces care solicită ca, pe lângă expertul oficial, să participe la efectuarea expertizei si un expert criminalist autorizat recomandat de ea va achita acestuia un onorariu stabilit de comun acord.

(2) Sumele provenind din impozitele încasate din onorariile expertilor criminalisti autorizati constituie venituri la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, având destinatia prevăzută la art. 25 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Pierderea calitătii de expert criminalist autorizat poate interveni în următoarele cazuri:

a) la cerere, prin renuntare făcută în scris, depusă la Ministerul Justitiei;

b) prin deces;

c) când persoana nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), b) si e);

d) în urma condamnării definitive pentru comiterea unei infractiuni săvârsite în împrejurări legate de exercitarea profesiei.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) numele expertului criminalist autorizat se radiază din Tabelul nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati.

Art. 10. - Expertii criminalisti autorizati pot să îsi exercite activitatea individual sau în societăti comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate participarea la efectuarea de expertize criminalistice.

Art. 11. - (1) În scopul apărării drepturilor si intereselor lor expertii criminalisti autorizati se pot constitui în asociatii profesionale, în conditiile legii.

(2) În cadrul asociatiilor profesionale expertii criminalisti autorizati pot să îsi elaboreze statutul lor profesional.

Art. 12. - Coordonarea activitătii de autorizare si de evidentă a expertilor criminalisti autorizati se realizează în cadrul Ministerului Justitiei, priri compartimentul de specialitate, care are următoarele atribuiii:

a) organizarea examenului în scopul dobândirii calitătii de expert criminalist autorizat;

b) tinerea evidentei expertilor criminalisti autorizati;

c) întocmirea si revizuirea periodică a Tabelului nominal cuprinzând expertii criminalisti autorizati;

d) eliberarea legitimatiilor de expert criminalist autorizat;

e) constatarea pierderii calitătii, de expert criminalist autorizat.

Art. 13. - Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 14. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea examenului de expert criminalist autorizat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias, secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 75.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modalitătile de plată a rentei viagere acordate unor sportivi de performantă

 

Ministrul tineretului si sportului,

având în vedere dispozitiile art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 239/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Sportivii de performantă medaliati la Jocurile Olimpice si/sau medaliati cu aur la campionatele mondiale/europene de seniori în probe olimpice, retrasi din activitatea sportivă, au dreptul la plata rentei viagere de la data de 1 ianuarie a anului următor retragerii din activitate.

(2) Pentru sportivii retrasi din activitate în anii anteriori anului 2000 plata rentei viagere urmează să se facă de la clata depunerii cererii la registratura Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 2. - Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se face prin casieria Ministerului Tineretului si Sportului sau, la solicitarea beneficiarilor, prin mandat postal ori prin virare în cont curent personal, în termen de cel mult 7 zile de la data comunicării salariului mediu brut pe economie pentru

luna anterioară de către Comisia Natională pentru Statisticâ.

Art. 3. - Realitatea rezultatelor obtinute de sportivii de performantă, în vederea acordării rentei viagere, se confirmă de federatiile sportive nationale, la solicitarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 4. – Încadrarea probelor sportive disputate la campionatele mondiale/europene de seniori în alte conditii decât cele desfăsurate la Jocurile Olimpice în categoria probelor olimpice, precum si determinarea perioadei în care unele probe sportive au făcut parte din categoria probelor olimpice se efectuează de Comitetul Olimpic Român, la solicitarea Ministeruiui Tineretului si Sportului.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul tineretului si sportului,

Crin Antonescu

 

Bucuresti, 4 august 2000.

Nr. 491.

 

RECTIFICARE

 

În anexa la Decizia nr. 3/2000, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.024/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 17 august 2000, se face următoarea rectificare:

- la pct. 3 (pag. 30), în loc de: ...... prevăzute la pct. 1 atin. (1) si (2) ........ se va citi: ......... prevăzute la pct. 1 alin. (1) si la pct 2.