MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 412      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Miercuri, 30 august 2000 

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            76. - Ordonantă pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

            Rezolutia A.747(18) (Aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere)

 

            78. - Ordonantă privind rutiere si eliberarea cărtii în vederea admiterii în publice din România omologarea vehiculelor de identitate a acestora, circulatie pe drumurile publice din România

 

            722. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărăre judecătorească a Societătii "Canadian Executive Service Organization" (CESO) din Canada

 

            732.- Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgentă

 

            734. - Hotărâre privind aprobarea efectuării unei donatii către Consiliul Orăsenesc Sofia, Bulgaria

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.281/C. - Ordin al ministrului de stat, ministrul justitiei pentru modificarea structurii organizatorice a Directiei generale legislatie, studii, relatii internationale, integrare europeană si agent guvernamental

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru acceptarea Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. 1. - România acceptă aplicarea prevederilor Rezolutiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

            Art. 2. - Prevederile cuprinse în Rezolutia A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat se aplică în toate porturile maritime si fluvio-maritime românesti, la toate navele petroliere, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, care se supun prevederilor Conventiei MARPOL 73/78 si ale Conventiei internationale asupra măsurării tonajului navelor, 1969, încheiată la Londra la 23 iunie 1969.

Art. 3. - În Certificatul international de tonaj (1969), la rubrica "Observatii" se înscrie, pentru toate navele petroliere sub pavilion român care au tancuri de balast separat, următoarea mentiune:

"Tancurile de balast separat corespund prevederilor regulii 13 din anexa nr. I la Conventia internatională pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, iar tonajul total al tancurilor care sunt destinate exclusiv transportului de balast separat este de ........ .

Tonajul brut redus care trebuie utilizat pentru calculul tarifelor bazate pe tonaj este de ........ .

Art. 4. - (1) Pentru prestatiile efectuate navelor petroliere cu tancuri de balast separat de către autoritătile portuare si de societătile de pilotaj, ale căror tarife au ca bază de calcul tonajul brut al navei, contravaloarea prestatiei se stabileste luându-se în calcul valoarea tonajului brut redus, astfel cum acesta este indicat la rubrica “Observatii" din Certificatul international de tonaj (1969) al navei.

(2) În cazul în care nu se mentionează valoarea, tonajului brut redus, tarifele utilizate de autoritătile portuare si de societătile de pilotaj sunt mai mici cu cel putin 17% din valoarea tarifelor aplicate navelor petroliere fără taricuri de balast separat având acelasi tonaj brut.

(3) În cazul în care autoritătile portuare si societătile de pilotaj folosesc pentru determinarea tarifelor aplicate navelor petroliere alte metode de calcul, diferite de cele prevăzute la alin. (1.) si (2), nivelul tarifelor aplicate navelor petroliere cu tancuri de balast separat va fi cel putin la fel de favorabil ca si cel rezultat din aplicarea metodelor de calcul prevăzute la alin. (1) sau (2), după caz.

(4) Pentru navele petroliere cu tancuri de balast separat, oricare ar fi ele, autoritătile portuare si societătile de pilotaj pot aplica numai una dintre cele trei metode descrise îa alin. (1), (2) si (3).

Art. 5. - Autoritătile portuare si societătile de pilotaj raportează anual Ministerului Transporturilor situatia operărilor cu nave petroliere cu tancuri de balast separat.

Art. 6. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

de stat, ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 76.

 

REZOLUTIA A.747(18)*)

adoptată la 4 noiembrie 1993 –

 


*Traducere

 

Aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere

Adunarea, invocând art. 15(j) din Conventia Organizatiei Maritime Internationale în legătură cu functiile Adunării privind reglementările si liniile directoare referitoare la siguranta maritimă, prevenirea si controlul poluării de către nave,

invocând, de asemenea, Rezolutia 9 a Conferintei internationale a poluării marine, 1973, referitoare la măsurarea tonajului tancurilor de balast separat al navelor petroliere,

invocând în plus Rezolutia A.722(17) prin care guvernele sunt invitate să aplice recomandarea referitoare la măsurarea tonajului spatiilor de balast la navele cu tancuri de balast separat, stabilită în anexa la această rezolutie,

întelegând nevoia urgentă pentru stabilirea principiilor privind tratamentul corespunzător al tonajului rezultat al tancurilor de balast separat al navelor petroliere care detin Certificat international de tonaj (1969),

întelegând, de asemenea, nevoia urgentă pentru aplicarea unificâtă a măsurării tonajului pentru spatiile de balast separat la navele petroliere,

întelegând în plus necesitatea privind promovarea folosirii navelor petroliere care îndeplinesc cerintele regulii 13F din anexa nr. I la MARPOL 73/78, astfel cum a fost amendată, ca nave petroliere cu tancuri de balast separat,

observând obiectul limitat al Rezolutiei A.722(17) si considerându-l corespunzător în cazul în care autoritătile de pilotaj sunt incluse în obiectul rezolutiei, chiar dacă este folosită altă bază pentru stabilirea tarifelor de pilotaj,

considerând recomandările făcute de Comitetul securitătii maritime la a 62.-a sesiune si de Comitetul de protectie a mediului marin la a 34-a sesiune,

1. Adoptă recomandarea cu privire la măsurarea tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, precizată în anexa la prezenta rezolutie.

2. Invită guvernele să recomande autoritătilor portuare să aplice această recomandare atunci când stabilesc tarifele bazate pe tonajul brut redus pentru toate navele petroliere cu tancuri de balast separat, în conformitate cu regula 13 din anexa nr. I la MARPOL 73/78.

3. Invită, de asemenea, guvernele să recomande autoritătilor de pilotaj să ia măsuri în conformitate cu această recomandare.

4. Cere secretarului general să invite toate guvernele interesate să furnizeze informatii cu privire la experienta câstigată din implementarea acestei rezolutii.

5. Revocă Rezolutia A.722(17).

 

ANEXĂ

la Rezolutia A. 747(18)

 

RECOMANDARE

cu privire la măsurarea tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere

           

Pentru a favoriza introducerea unei baze uniforme privind aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat se recomandă administratiilor să accepte următoarele principii:

1. Nava este certificată ca petrolier cu tancuri de balast separat, astfel cum se mentionează în paragraful 5 al suplimentului la certificatul international de prevenire a poluării cu hidrocarburi, amplasarea acestor tancuri fiind indicată în paragraful 5.2 al acestui supliment.

2. Tancurile de balast separat sunt acele tancuri utilizate exclusiv pentru transportul balastului separat, astfel cum este definit în regula 1 (17) a anexei nr. I la MARPOL 73/78. Tancurile de balâst separat trebuie să aibă un circuit separat de pompare si tubulaturi amenajate astfel încât să fie admisă numai apa de mare, iar balastul să fie evacuat numai în mare. Nu trebuie să existe nici o racordare între tancurile de balast separat si circuitul de apă dulce. Nici un tanc de balast separat nu trebuie să fie utilizat pentru transportul mărfurilor sau pentru depozitarea proviziilor si materialelor de la bord.

3. În Certificatul international de tonaj (1969), la rubrica "Observatii" se va face următoarea mentiune privind tonajul tancurilor de balast separat al navelor petroliere:

"Tancurile de balast separat corespund prevederilor regulii 13 din anexa nr. I la Conventia internatională pentru prevenirea poluării de către nave, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, iar tonajul total al tancurilor care sunt destinate exclusiv transportului de balast separat este de ............ .

Tonajul brut redus care-trebuie utilizat pentru calculul tarifelor bazate pe tonaj este de ................. ."

4. Tonajul total al tancurilor de balast separat, meniionat mai sus, trebuie să fie calculat cu ajutorul următoarei formule:

K1 x Vb,

în care:

K1 = 0,2 + 0,02 x loglO V (K1 poate fi obtinut, de asemenea, cu ajutorul tabelului prevăzut în anexa nr. II la Conventia internatională asupra măsurării tonajului navelor, 1969);

V = volumul total al tuturor spatiilor închise ale navei, exprimat în metri cubi, conform definitiei date de regula 3 din Conventia internatională asupra măsurării tonajului navelor, 1969;

Vb = volumul total al tancurilor de balast separat, calculat în metri cubi, conform regulii 6 din Conventia internatională asupra măsurării tonajului navelor, 1969.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 6 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romăniei adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Vehiculele rutiere pot fi înmatriculate în România numai după omologarea pentru circulatia pe drumurile publice de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.

Art. 2. - Documentul care atestă omologarea oricărui vehicul rutier pentru circulatia pe drumurile publice este cartea de identitate a vehiculului, prevăzută cu elemente de securizare, eliberată de R.A.R. persoanelor fizice si juridice.

Art. 3. - Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice este de tip sau individuală.

Art. 4. - Omologarea pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere se solicită de producătorii sau reprezentantii autorizaii ai acestora ori, după caz, de persoanele juridice sau fizice române care le importă sau le introduc în România ori le construiesc din piese detasate.

Art. 5. - (1) Omologarea individuală se acordă pentru vehiculele rutiere care au fost anterior înmatriculate în alte tări, celor noi, construite în tară sau importate în serie de cel mult zece bucăti de acelasi tip pe an, precum si celor construite din piese detasate.

(2) Omologarea individuală se acordă de către R.A.R., prin reprezentantele judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, în functie de localitatea în care îsi are domiciliul sau sediul persoana care solicită omologarea.

Art. 6. - (1) Omologarea de tip se acordă de către R.A.R. pentru vehiculele rutiere noi, construite în tară sau importate în serie mai mare de zece bucăti. de acelasi tip pe an.

(2) Dacă tipul de vehicul rutier corespunde normelor tehnice de sigurantă a circulatiei si de protectie a mediului înconjurător, precum si folosintei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează un certificat de omologare pentru circulatie, continând descrierea sumară a elementelor care caracterizează acest tip de vehicul.

Art. 7. - Producătorii sau reprezentantii autorizati ai acestora trebuie să mentioneze în cartea de identitate, primită de la R.A.R. conform art. 2, pe care o eliberează pentru fiecare vehicul rutier pe care îl livrează, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulatie.

Art. 8. - Eliberarea certificatelor de omologare internatională pentru vehicule rutiere si componentele acestora se face în conformitate cu Acordul de la Geneva din 1958 privind adoptarea de prescriptii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roti, echipamentelor si componentelor ce pot fi montate sau utilizate pe vehicule cu roti, la care România a aderat prin Decretul nr. 371/1976, Ministerul Transporturilor si R.A.R. fiind desemnate de Guvernul României, parte la acordul din 1958, ca "departament administrativ" si, respectiv, "serviciu ethnic”.

Art. 9. - (1) Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atestă, pentru persoana mentionată ca detinător, dreptul de proprietate asupra vehiculului.

(2) La înstrăinarea vehiculului detinătorul acestuia va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului.

Art. 10. - (1) Cartea de identitate a vehiculului contine date despre vehicul si despre persoanele pe numele cărora acesta a fost înmatriculat succesiv.

(2) Datele despre vehicul se înscriu de către R.A.R. si, după caz, de producătorul vehiculului sau reprezentantul autorizat al acestuia, pe baza omologării individuale, respectiv de tip.

(3) Datele despre detinător se înscriu de către organele de politie care efectuează înmatricularea, potrivit legii.

Art. 11. - Eliberarea cărtii de identitate se face în următoarele conditii:

a) în cazul omologării individuale, precum si în cazul vehiculelor deja înmatriculate, dacă vehiculul corespunde normelor tehnice de sigurantă a circulatiei si de protectie a mediului înconjurător, precum si folosintei căreia îi este destinat, R.A.R. eliberează cartea de identitate a vehiculului;

b) în cazul omologării de tip, R.A.R. eliberează, la cerere, detinătorilor omologării, producători sau reprezentantii autorizati ai acestora, cărtile de identitate corespunzătoare tipului omologat, acestia trebuind să mentioneze în cartea de identitate, pentru fiecare vehicul pe care îl livrează, conformitatea cu caracteristicile tehnice cuprinse în certificatul de omologare pentru circulatie, precum si datele de identificare unice ale vehiculului livrat.

Art. 12. - Vehiculele rutiere care nu pot fi identificate de către R.A.R. datorită alterării sau lipsei numerelor de identificare a acestora, poansonate de constructor, nu vor fi omologate pentru circulatie. Se exceptează vehiculele rutiere pentru care politia poate stabili provenienia legală a acestora.

Art. 13. - (1) Vehiculele rutiere, cu exceptia celor noi, care urmează să fie înmatriculate vor fi supuse certificării autenticitătii si verificării tehnice de către R.A.R.

(2) Pentru vehiculele rutiere aflate la prima înmatriculare în România certificarea autenticitătii si verificarea tehnică sunt incluse în procedura de omologare.

(3) Vehiculele rutiere ce urmează să fie reînmatriculate vor fi supuse certificării autenticitătii de către ultimul detinător mentionat în cartea de identitate a vehiculului.

(4) Termenul de valabilitate al certificării autenticitătii este de 30 de zile, iar cel al verificării tehnice în vederea înmatriculării este similar cu cel corespunzător termenului pentru efectuarea inspectiei tehnice periodice, în functie de categoria de vehicul.

Art. 14. - Se exceptează de la prevederile privind înmatricularea vehiculele apartinând Ministerului Apărării Nationale.

Art. 15. - Pe lângă atributiile prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2000, Ministerul Transporturilor, prin R.A.R., îndeplineste următoarele atributii referitoare la omologarea de tip:

a) controlează, la producător sau la reprezentantii autorizati ai acestuia, conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere comercializate cu tipul omologat pentru circulatie si retrage omologarea în caz de neconformitate;

b) solicită producătorului sau reprezentantilor autorizati ai acestuia remedierea gratuită a defectiunilor de fabricatie, constatate în mod repetat la mai multe vehicule rutiere de acelasi tip si care pun sau pot pune în pericol siguranta circulatiei sau protectia mediului; în functie de gravitatea defectiunilor constatate poate solicita producătorului măsuri privind retragerea lotului de vehicule, cu interdictia folosirii până la remediere sau cu retragerea din circulatie a acestora.

Art. 16. - Cărtile de identitate eliberate de R.A.R. înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante sunt si rămân valabile pe toată durata existentei vehiculului sau până la epuizarea spatiului destinat înscrierii

caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori ale datelor de identitate ale detinătorilor.

Art. 17. - (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va emite reglementările si normele tehnice privind omologarea vehiculelor rutiere si eliberarea cărtii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România.

(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în functie de evolutia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere.

Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă art. 5-7, art. 8 lit. f) si g), art. 9 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (2) din Hotărârea Guvernuiui nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice de către autovehiculele si remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, cu modificările si completările ulterioare, art. 81 si art. 82 alin. (2) din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, republicat, cu modificările ulterioare, precum si alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărăre judecătorească a Societătii "Canadian Executive Service Organization" (CESO) din Canada

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si ale art. 76 si 81 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României a Societătii "Canadian Executive Service Organization" (CESO), persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul real în 175 Bloor Street East, South Tower, Suite 400, Toronto, Ontario M4W 3R8, Canada.

Art. 2. - Societatea "Canadian Executive Service Organization" (CESO) are scopul de a acorda asistentă agentilor economici în procesul de privatizare, la cerere, de a asigura asistentă si consultantă întreprinderilor mici si mijlocii în procesul de rentabilizare a productiei si promovare a exporturilor în domeniile industriei, energiei, agriculturii, comertului, turismului, serviciilor, sănătătii, de a sprijini, la cerere, întreprinderile mici si mijlocii în aplicarea conceptelor si tehnicilor moderne de marketing, management,

contabilitate, comunicatii si altele asemenea, de a asigura specialisti, potrivit solicitărilor celor interesaii din industrie, agricultură, comert, sănătate, turism si servicii, de a sprijini dezvoltarea relatiilor de afaceri între firmele românesti asistate si firmele canadiene interesate.

Art. 3. - Societatea "Canadian Executive Service Organization" (CESO) va functiona printr-un birou, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Ritmului nr. 2A, bl. 439A, et. 6, ap. 20, sectorul 2.

Art. 4. - Societatea "Canadian Executive Service Organization" (CESO) îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociaiiilor si fundatiilor.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 460/1992 privind autorizarea functionării în România a filialei Societătii "Canadian Executive Service Organization", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 7 septembrie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei

Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

Ministru de stat, presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 august 2000.

Nr. 722.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare de urgentă social

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgentă în valoare totală de 20,5 milioane lei, din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru un număr de 10 familii din orasul Zlatna, judetul Alba, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

 

Bucuresti, 22 august 2000.
Nr. 732.

 

ANEXĂ

 

Beneficiarul

Adresa

Suma acordată

(milioane lei)

Mihaltan Livia

Zlatna, str. Horea nr. 17

1,5

Olalau Maria Agaftea

Zlatna, satul Fenes nr. 129

5

Stoica Eleonora

Zlatna, satul Podu lui Paul nr. 24

1,5

Grozav Viorel

Zlatna, str. 1 Mai, căminul de nefamilisti, camera 103

3

Pădurean Elisabeta

Zlatna, str. Horea nr. 9

1,5

Puscau Ana

Zlatna, satul Vâltori nr. 75

1,5

Irimie Salvina

Zlatna, satul Galati nr. 36

1,5

Mertan Vasile Florin

Zlatna, str. Valea Poienii nr. 7

1,5

Bogani Sofia

Zlatna, str. Horea bl. 17

1,5

Todea Maria

Zlatna, str. Mărăsesti bl. 1, ap. 24

2

TOTAL:

20,5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării unei donatii către Consiliul Orăsenesc Sofia, Bulgaria

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului a bunului «Placa comemorativă "Mihai Eminescu"».

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Culturii ca în numele statului român să doneze Consiliului Orăsenesc Sofia, Bulgaria, bunul prevăzut la art. 1, aflat îrt administrarea Ministerului Culturii.

Art. 3. - Patrimoniul Ministerului Culturii se diminuează cu valoarea de 17.005.100 lei, reprezentând valoarea bunului prevăzut la art. 1.

Art. 4. - Cheltuielile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 2 vor fi suportate din bugetul alocat Ministerului Culturii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 august 2000.

Nr. 734.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea structurii organizatorice a Directiei generale legislatie, studii, relatii internationale, integrare europeană si agent guvernamental

 

Ministru de stat, ministrul justitiei,

în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se modifică structura organizatorică a Directiei generale legislatie, studii, relatii internationale, integrare europeană si agent guvernamental, care va cuprinde:

- Directia relatii internationale;

- Directia agentului guvernamental si drepturile omului;

- Directia de studii, elaborarea actelor normative, integrare europeană si euroatlantică si documentare;

- Directia legislatie si avizare;

- Biroul cetătenie.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării lui.

 

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 iunie 2000.

Nr. 1.281/C.