MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 413      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE      Miercuri, 30 august 2000 

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            79. - Ordonantă privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

 

            80. - Ordonantă privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

 

            81. - Ordonantă privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

 

            82. - Ordonantă privind autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

 

            736. - Hotărâre privind aprobarea cMeltuielilor de organizare a celei de-a patra reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare - Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere, desfăsurată la Bucuresti în perioada 17-21 iulie 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.187. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000

 

ORDONANTE SI HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind regimul navigatiei pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 1 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

            Art. 1. - (1 ) Canalul Dunăre-Marea Neagră si Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari, denumite în continuare canale navigabile, sunt ape nationale ale României si se află sub suveranitatea si jurisdictia exclusivă a statului

român.

            (2) Navigatia pe canalele navigabile este deschisă tuturor navelor de transport de mărfuri si călători, indiferent de pavilionul acestora.

            Art. 2. - (1) Canalul Dunăre-Marea Neagră are o lungime de 64,410 km si este situat între Portul Constanta-Sud-Agigea, km 0 al canalului si confluenta cu fluvial Dunărea, în dreptul localitătii Cernavodă, km 64+410 al canalului, respectiv km 299,300 al Dunării.

            (2) Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari are o lungime de 27,500 km si este situat între Portul Midia, km 0 al canalului, si confluenta cu Canalul Dunăre-Marea Neagră la km 29+41 al acestuia, în dreptul localitătii Poarta Albă, respectiv km 27+500 al Canalului Poarta Albă-Midia Năvodari.

            (3) La km 3 al Canalului Poarta Albă-Midia-Năvodari se află bifurcatia ce face legătura cu Portul Luminita printr-un canal cu o lungime de 5,5 km, parte integrantă a Canalului Poarta Albă-Midia-Năvodari.

            Art. 3. - Porturile Medgidia si Basarabi situate pe Canalul Dunăre-Marea Neagră si porturile Ovidiu si Luminita situate pe Canalul Poarta Albă-Midia-Năvodari fac parte integrantă din canalele navigabile.

            Art. 4. - (1) La trecerea prin canalele navigabile navele românesti si străine sunt obligate să respecte reglementările de navigatie, sanitare vamale, de folosire a bazirielor si instalatiilor portuare, -de prevenire si combatere a poluării, precum si celelalte reguli privind exploatarea si întretinerea canalelor navigabile, prevăzute de legislatia română în vigoare.

            (2) Controlul navelor se efectuează de autoritătile publice competente, potrivit legii.

            Art. 5. - În scopul asigurării stabilitătii sectiunii transversale realizate-proiectate si a conditiilor normale de exploatare si întretinere a căilor navigabile interioare se instituie zona de sigurantă si de proteciie a canalelor navigabile.

            Art. 6. - (1) Zona de sigurantă a canalelor navigabile cuprinde fâsia de teren de 10 m lătime, situată de o parte si de alta a amprizei canalelor, măsurată de la muchia superioară a taluzului realizat în debleu (în săpătură), respectiv 1 m lătime de la muchia exterioară a santului de desecare în zonele cu diguri.

            (2) Zonele de sigurantă constituie domeniu public al statului.

            Art. 7. - (1) Zona de protectie cuprinde terenurile limitrofe, situate de o parte si de alta a amprizei canalelor, pe o lătime de 100 m, indiferent de forma de proprietate a acestora.

            (2) Zona de protectie este destinată:

            a) instalării semnelor si semnalizatoarelor de navigatie necesare pentru asigurarea conditiilor de navigatie în sigurantă;

            b) accesului pentru supraveghere si interventii vizând siguranta navigatiei si pentru asigurarea vizibilitătii în scopul desfăsurării navigatiei în conditii de sigurantă;

            c) interventiilor în cazul producerii unor accidente navale sau de poluare a apei din canal;

            d) efectuării lucrărilor de reparatii, întretinere, consolidări si protectii la canalele navigabile si la constructiile hidrotehnice aferente.

            Art. 8. - În zona de protectie a canalelor navigabile se pot executa lucrări numai cu avizul Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta si cu aprobarea Ministerului Transporturilor.

            Art. 9. - Se interzice detinătorilor de terenuri situate în zonele de protectie efectuarea oricăror lucrări, amenajări, consolidări si constructii care, prin natura lor, ar afecta siguranta constructiilor si instalatiilor aferente canalelor navigabile, calitatea apei din aceste canale sau ar putea împiedica vizibilitatea si deteriora semnalele de navigatie.

            Art. 10. - Prevederile art. 8 si 9 se aplică si în cazul în care zona de protectie a canalelor navigabile se interferează cu alte zone de protectie instituite conform reglementărilor în vigoare.

Art. 11. - Pentru trecerea navelor prin canalele navigabile, pentru punerea la dispozitie a infrastructurii si pentru asigurarea facilitătilor portuare administratorul prevăzut la art. 13 percepe tarife stabilite în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Art. 12. - Utilizarea apei tranzitate pentru navigatia prin canale navigabile, inclusiv pentru ecluzări, este scutită de plata oricăror tarife, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. - Canalele navigabile se atribuie direct, prin contract de concesiune, Companiei Nationale "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta, în vederea administrării si exploatării, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Regulile de navigatie pe canalele navigabile se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, în conformitate cu reglementările interne si cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

(2) Ministerul Transporturilor va emite regulile de navigatie prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Legea nr. 1/1984 cu privire la regimul de navigatie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 27 din 27 martie 1984, Decretul nr. 384/1984 privind aprobarea Regulilor de navigatie pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 82 din 29 octombrie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 8 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Echipamentele, piesele de schimb si materialele produse în tară sau importate, destinate utilizării la vehicule rutiere, care contribuie la siguranta circulatiei si la protectia mediului, pot fi comercializate numai dacă sunt certificate si/sau omologate din punct de vedere tehnic de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", organism tehnic desemnat de Ministerul Transporturilor în acest scop.

Art. 2. - Certificarea si/sau omologarea se solicită de către producători, importatori sau de reprezentantii autorizati ai acestora.

Art. 3. - Produsele certificate si/sau omologate vor fi inscriptionate cu însemne prin care să se poată identifica producătorul, data fabricatiei, certificatul de conformitate sau de omologare si emitentul acestuia. În cazul în care produsul nu poate fi inscriptionat, datele de identificare se înscriu pe ambalajul acestuia.

Art. 4. - Echipamentele, piesele de schimb si materialele produse în tară sau importate, prevăzute la art. 1, vor fi însotite de un certificat de garantie si de o declaratie de conformitate, întocmite de producători, importatori sau de reprezentantii autorizati ai acestora, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 5. - Documentele de certificare si/sau de omologare emise de Ministerul Transporturilor si de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" sunt singurele care permit din punct de vedere tehnic comercializarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor prevăzute la art. 1.

Art. 6. - (1) Comercializarea de echipamente, piese de schimb si materiale, produse în tară sau importate, necertificate si/sau neomologate, constituie contraventie în măsura în care, potrivit legii penale, nu este considerată infractiune si se sanctionează potrivit art. 41 liniuta a patra din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 105/2000.

(2) Personalul împuternicit de Ministerul Transporturilor să constate contraventia prevăzută la alin. (1) poate dispune, în functie de gravitatea faptei care constituie contraventie, oprirea definitive sau temporară a fabricării, importului sau comercializării de produse necertificate si/sau neomologate în conditiile prezentei ordonante.

Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările si normele tehnice privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor  de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, completat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 170/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 20 mai 1999.

(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în functie de evolutia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale parcului national de vehicule rutiere.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - Vehiculele rutiere înmatriculate pot circula pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică corespunde reglementărilor nationale de sigurantă rutieră si de protectie a mediului înconjurător.

Art. 2. - (1) Vehiculele rutiere înmatriculate sunt mentinute în circulatie numai dacă sunt supuse de către proprietarii acestora inspectiilor tehnice periodice, după cum urmează:

a) autoturismele folosite ca taximetre, microbuzele si autobuzele, precum si autovehiculele destinate învătării conducerii, la cel mult 6 luni;

b) vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, cu exceptia celor prevăzute la lit. a), la cel mult un an;

c) vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată până la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia celor prevăzute la lit. a), la cel mult 2 ani.

(2) Inspectia tehnică periodică cuprinde, ca parte componentă, si inspectia tehnică pentru poluare. Inspectia tehnică pentru poluare poate fi executată si separat de inspectia tehnică periodică.

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. a) se supun primei inspectii tehnice periodice la cel mult un an, dacă la data primei înmatriculări sunt noi.

(4) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu exceptia motocicletelor si mopedelor, se supun inspectiei tehnice pentru poluare la cel mult un an.

(5) Termenul pentru efectuarea primei inspectii tehnice periodice si/sau a primei inspectii tehnice pentru poluare se socoteste începând cu data primei înmatriculări, iar pentru următoarea inspectie tehnică periodică si/sau pentru următoarea inspectie tehnică pentru poluare, de la data celei precedente.

Art. 3. - În intervalul dintre două inspectii tehnice proprietarul vehiculului rutier are obligatia de a asigura mentinerea acestuia într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în cerintele legale privitoare la siguranta circulatiei rutiere si la protectia mediului.

Art. 4. - (1) Inspectiile tehnice periodice se efectuează de persoanele juridice care detin statii de inspectie tehnică autorizate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" denumită în continuare R.A.R., organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor.

(2) Inspectiile tehnice periodice se execută de persoanele juridice prevăzute la alin. (1), pe baza unui contract de franciză încheiat cu R.A.R., sub marca acestuia. Persoanele juridice care au încheiat cu R.A.R. contracte de franciză pentru inspectia tehnică periodică nu au dreptul să încheie, la rândul lor, contracte de franciză cu alti beneficiari, în scopul cesionării activitătii de inspectie tehnică.

(3) Aparatura de inspectie tehnică utilizată în statiile de inspectie tehnică autorizate trebuie să fie avizată metrologic si certificată de R.A.R.

(4) Atestarea personalului care efectuează inspectia tehnică se face de către R.A.R.

(5) Supravegherea tehnică a statiilor de inspectie tehnică autorizate, detinute de persoane juridice, se asigură de R.A.R.

Art. 5. - (1) Inspectia tehnică la vehiculele rutiere supuse certificării în vederea transportului de mărfuri periculoase, la autospecializatele pentru transport de butelii de gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile, la autovehiculele pentru competitii sportive si la vehiculele rutiere cu caracteristici speciale se efectuează de R.A.R. în statiile reprezentantelor sale.

(2) Inspectia tehnică la anumite categorii de vehicule rutiere se efectuează numai de personalul R.A.R., în statiile de inspectie tehnică autorizate ale agentilor economici sau în statiile reprezentantelor sale, conform reglementărilor elaborate de Ministerul Transporturilor.

(3) Inspectia tehnică la vehiculele rutiere destinate transportului public, aflate în parcul propriu al detinătorului statiei de inspectie tehnică autorizate, se efectuează numai de personalul R.A.R. în respectiva statie de inspectie tehnică autorizată sau în statiile reprezentantelor R.A.R.

Art. 6. - (1) Inspectia tehnică constă în verificarea stării tehnice a vehiculelor rutiere fără demontare, utilizându-se aparatura adecvată.

(2) În cazul în care vehiculul rutier corespunde reglementărilor specifice, statia de inspectie tehnică consemnează în anexa la certificatul de înmatriculare data până la care trebuie efectuată următoarea inspectie tehnică periodică si/sau următoarea inspectie tehnică pentru poluare si aplică ecusonul de inspectie tehnică periodică si/sau ecusonul de inspectie tehnică pentru poluare pe placa de înmatriculare din spate, respectiv din fată.

(3) În cazul în care starea tehnică nu corespunde în totalitate reglementărilor specifice, statia poate permite circulatia pe o perioadă care nu poate depăsi 30 de zile.

Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările si normele tehnice privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnică periodică, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 353/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 bis din 3 august 1998.

(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate periodic în functie de evolutia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale parcului national de vehicule rutiere.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă art. 1-4, art. 8 lit. a), b), c), d) si e), art. 9 alin. (1) lit. c), d), e), f) si g), alin. (2) si art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 594/1991 privind verificarea îndeplinirii conditiilor tehnice de către autovehiculele si remorcile acestora care circulă pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 13 septembrie 1991, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind autorizârea agentilor economici care prestează servicii de reparatie, de reglare si/sau desfăsoară activitate de reconstructie a vehiculelor rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 lit. F pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

Art. 1. - (1) Agentii economici pot presta servicii de reparatii si/sau de reglare pentru vehicule rutiere numai în ateliere specializate, în baza autorizatiei tehnice de functionare.

(2) Autorizatia tehnică de functionare este documentul prin care se atestă capabilitatea tehnică a agentului economic de a presta, în conformitate cu legislatia în vigoare, servicii de calitate de reparatii si/sau de reglare care să asigure siguranta circulaiiei si protectia mediului.

(3) Prestarea de servicii de reparatii si/sau de reglare include si montarea sistemelor de alimentare cu gaze de petrol lichefiate pe autovehicule omologate cu alt carburant si certificate pentru functionarea cu gaze de petrol lichefiate, precum si lucrări de revizii si/sau de reparatii ale autovehiculelor pe care au fost montate astfel de sisteme de alimentare.

Art. 2. - (1) Autorizatia tehnică de functionare pentru agentii economici care prestează servicii de reparatii si/sau de reglare se eliberează de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, în baza raportului de evaluare a capabilitătii tehnice, întocmit de personalul propriu certificat pentru evaluarea conformitătii.

(2) Autorizatia tehnică de functionare se acordă agentilor economici care îndeplinesc conditiile de dotare tehnică corespunzătoare, au angajat personal calificat corespunzător lucrărilor pe care le execută, iar conducătorul activitătii de reparatii si/sau de reglare îndeplineste conditiile de onorabilitate si de capacitate profesională.

(3) Autorizatia tehnică de functionare diferentază agentii economici pe clase, în functie de complexitatea activitătii de reparatii pe care o execută si/sau de mărcile sau tipurile de vehicule pentru care au abilitarea din partea producătorului.

(4) Agentii economici care prestează servicii de reparatii în termen de garantie trebuie să aibă si abilitarea din partea producătorului vehiculului rutier respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia.

(5) Valabilitatea autorizatiei tehnice de functionare este conditionată de mentinerea de către titularul acesteia a capabilitătii tehnice corespunzătoare conditiilor de acordare a autorizatiei.

Art. 3. - Lucrările de reparatii si/sau de reglare executate se verifică cu echipamente si tehnologii specifice, care să garanteze că vehiculul supus reparatiei sau, după caz, reglării corespunde prevederilor legale privind siguranta circulatiei si protectia mediului.

Art. 4. - Echipamentele, piesele de schimb si materialele care pot afecta siguranta circulatiei si/sau protectia mediului, utilizate de agentii economici care prestează servicii de reparatii pentru vehiculele rutiere, trebuie să fie certificate si/sau omologate în conformitate cu legislaiia în vigoare.

Art. 5. - Agentii economici care prestează servicii de reparatii si/sau de reglare pentru vehicule rutiere sunt obligati să elibereze beneficiarului certificate de calitate si certificate de garantie pentru lucrările executate, care să includă, dacă este cazul, si duratele de garantie aferente componentelor înlocuite, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 6. - Activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere, asa cum este definită în anexa nr. 1 "Definitii" la Ordonantâ Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 105/2000, se poate efectua numai de agenti economici care desfăsoară o activitate de productie industrială în domeniu si care au implementat un sistem de management al calitătii, în conformitate cu modelul aplicabil din seria de standarde SR EN ISO 9000 si certificat de Organismul de certificare sisteme ale calitătii din cadrul Regiei Autonome "Registrul Auto Român" (R.A.R.-OCS).

Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Transporturilor va actualiza reglementările si normele tehnice privind autorizarea agentilor economici care prestează servicii de reparatii, reglare si/sau desfăsoară activitatea de reconstructie a vehiculelor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Reglementările si normele tehnice prevăzute la alin. (1) se vor actualiza periodic în functie de evolutia legislatiei Uniunii Europene si a caracteristicilor tehnice ale parcului national de vehicule rutiere.

(3) Autorizatiile eliberate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante sunt si rămân valabile până la primul audit de supraveghere.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 24 august 2000.

Nr. 82.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor de organizare a celei de-a patra reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare - Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere, desfăsurată la Bucuresti în perioada 17-21 mlie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă cheltuielile de organizare a celei de-a patra reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea infractionalitătii transfrontaliere, desfăsurată la Bucuresti în perioada 17-21 iulie 2000.

Art. 2. - Cheltuielile aferente actiurtii prevăzute la art. 1, în sumă totală de 91.160.000 lei, se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guverriului si se transferă, cu majorarea corespunzătoare a indicatorilor, în proportie de 50% în bugetul Ministerului de Interne, capitolul 55.01 "Ordine publică si sigurantă natională", titlul "Cheltuieli materiale si servicii" si, respectiv, 50% în bugetul Ministerului Finantelor - Directia Generală a Vămilor, capitolul 72.01 "Alte actiuni", titlul "Cheltuieli materiale si servicii".

Art. 3. - Utilizarea sumelor pentru desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 august 2000.

Nr. 736.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000

 

Ministrul finantelor

în baza Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998 si ale Actului adiiional nr. 8.013/1/2000, încheiate între Ministerul Finanielor si Banca Natională a României, precum si ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat derulate de către Banca Natională a României în calitatea sa de agent al statului,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntă programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont lansate în luna septembrie 2000, destinate finantării si refinantării datoriei publice interne, astfel:

 

Seria

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Numărul de zile

Valoarea emisiunii – lei -

1 08.03.2001

5 septembrie 2000

7 septembrie 2000

8 martie 2001

182

1.344.750.000.000

2 08.03.2001

5 septembrie 2000

11 septembrie 2000

8 martie 2001

178

1.000.000.000.000

3 15.03.2001

12 septembrie 2000

14 septembrie 2000

15 martie 2001

182

1.954.100.000.000

4 22.03.2001

19 septembrie 2000

21 septembrie 2000

22 martie 2001

182

2.779.810.000.000

5 28.12.2000

26 septembrie 2000

28 septembrie 2000

28 decembrie 2000

91

500.000.000.000

29.03.2001

26 septembrie 2000

28 septembrie 2000

29 martie 2001

182

1.464.300.000.000

 

Ministerul Finantelor îsi rezervă dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei să fie majorate sau micsorate până la anularea emisiunilor, în functie de necesitătile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.

Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele mentionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Oferta de cumpărare va cuprinde valoarea nominală, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.

Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se următoarele formule:

 

P = 1-(d x r)/360

si

y= r/P

 

în care

P = pretul certificatului de trezorerie cu discont, exprimat cu sase zecimale;

d = numărul de zile până la scadentă;

r = rata discontului;

y = randamentul (rata dobânzii).

Art. 3. - Băncile pot depurie oferte competitive atât în cont propriu, cât si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Fiecare bancă poate să depună maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertă competitivă va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.

Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adresează persoanelor juridice nerezidente în România.

Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Art. 4. - Valoarea nominală individuală, a unui certificat de trezorerie, cu discont este de 10.000.000 lei.

Art. 5. - Ofertele de ctampărare se depun la Banca Natională a României în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 6. - Rezultatul licitatiei va fi stabilit în aceeasi zi,la sediul Băncii Nationale a României, de comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpărătorului, deschis la Banca Natională a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cu discont cumpărate.

Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadentei, prin creditarea contului detinătorului cu suma reprezentând valoarea nominală totală a certificatelor de trezorerie cu discont.

Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiază de facilităti fiscale.

Art. 9. - Directia generală a datoriei publice si administrarea patrimoniului statului va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 28 august 2000.

Nr. 1.187.