MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr.  636    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 7 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

247. - Ordonantă de urgentă privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pen­tru "Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I

 

1.172. - Hotărâre privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială "Siderca" - S.A. din administrarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

 

            1.210.  - Hotărâre privind acoperirea unor cheltuieli ale unor institutii si unităti de interes public

 

1.211.  - Hotărâre privind transmiterea pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale "Transport local" - S.A. Târgu Mures de la Fondul Proprietătii de Stat la municipiul Târgu Mures

 

1.213. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor uni­versitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

1.220. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii în vamă a mărfurilor importate

 

            1.241.  - Hotărâre privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Asociatiei Universitătilor Populare Germane din Republica Federală Germania

 

1.251.  - Hotărâre privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

rivind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor necesare pentru "Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei Hidroelectrice Portile de Fier I"

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se scutesc de la plata taxelor vamale importurile de materiale, utilaje, instalatii si echipamente necesare în vederea realizării lucrărilor si activitătilor privind "Reparatia capitală cu modernizare pentru cresterea sigurantei si capacitătii Centralei­ Hidroelectrice Portile de Fier I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 247.

 

HOTĂRÂRE

privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială "Siderca" - S.A. din administrarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 921, 928 si 95 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si cvmpletările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Actiunile detinute de stat la Societatea Comercială "Siderca" - S.A. se transferă din administrarea Fondului Proprietătii de Stat în administrarea Ministerului Finantelor.

(2) Ministerul Finantelor este împuternicit să exercite în numele statului toate drepturile actionarului la Societatea Comercială "Siderca" - S.A., cu sediul în localitatea Călărasi, prelungirea Bucuresti nr. 162, judetul Călărasi.

(3) Actiunile transferate se administrează de către Ministerul Finantelor pe durata exercitării procedurilor de stingere a creantelor tiugetare, dar nu mai mult de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Ministerul Finantelor poate mentine persoanele desemnate de Fondul Proprietătii de Stat ca reprezentanti în adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială "Siderca" - S.A., mandatându-i în mod corespunzător.

Art. 2. - În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri administratorul Societătii Comerciale "Siderca" - S.A. va lua toate măsurile care se impun în vederea efectuării mentiunilor corespunzătoare în registrul de evidentiere a actionarilor.

Art. 3. - (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri organele de specialitate ale titularilor de creante bugetare, inclusiv ale unitătilor teritori­ale ale Ministerului Finantelor, raportează Ministerului Finantelor datoriile bugetare restante ale Societătii Comerciale "Siderca" - S.A., pe categorii de bugete si, în cadrul acestora, defalcat pe fiecare impozit, taxă, contributie etc., cu evidentierea distinctă a penalitătilor si majorărilor de întârziere, obligatii datorate si neachitate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si numerele de cont în care se varsă aceste contributii în momentul recuperării lor.

(2) Raportările datelor prevăzute la alin. (1) se transmit Ministerului Finantelor în forma prevăzută în «Situatia privind datoriile bugetare ale Societătii Comerciale "Siderca" - S.A. la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri», prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Toate procedurile de executare silită pornite pentru realizarea creantelor bugetare, precum si orice pro­cedură de privatizare sau de lichidare initiată de Fondul Proprietătii de Stat, în cazul Societătii Comerciale "Siderca" ­S.A., se suspendă pe durata exercitării procedurilor de stingere a creantelor bugetare, dar nu mai mult de 180 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. De asemenea, pe această durată se suspendă si orice amânări si esalonări privmd plata obligatiilor bugetare datorate de Societatea Comercială "Siderca" - S.A.

Art. 5. - Pentru obligatiile bugetare restante ale Societătii Comerciale "Siderca" - S.A., de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu se mai calculează si nu se mai datorează penalităti si majorări de întârziere.

Art. 6. - Penalitătile si majorările de întârziere aferente tuturor obligatiilor bugetare reprezentând debite la bugete, astfel cum sunt definite în art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, apro­bată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările si completările ulterioare, datorate de Societatea Comercială "Siderca" - S.A. la data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, se anulează.

Art. 7. - (1) Ministerul Finantelor este împuternicit să încheie contractul de mandat cu consultantii care au întoc­mit raportul de evaluare a Societătii Comerciale "Siderca"  S.A., pentru vânzarea actiunilor detinute de stat la această societate comercială, în scopul stingerii creantelor bugetare.

(2) Ministerul Finantelor mandatează consultantii să aplice modalitătile de stingere a creantelor bugetare prevăzute la art. 922 alin. 1 lit. a), b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.

Art. 8. - Dispozitiile privind încheierea contractelor de vânzare a actiunilor prin negociere sau pe pietele organi­zate, plata actiunilor, garantiile de bună executare a con­tractului de mandat, termenele de virare a sumelor obtinute prin vânzarea actiunilor la tezoreria statului, precurn si celelalte dispozitii ale Hotărârii Guvernului nr. 269/1999 pri­vind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind exe­cutarea creantelor bugetare se aplică în mod corespunzător.

 Art. 9. - Ministerul Finantelor este împuternicit să reprezinte interesele celorlalti creditori bugetari si să distri­buie sumele obtinute din vânzarea actiunilor detinute de stat la Societatea Comercială "Siderca" - S.A., cu respec­tarea proportională a cuantumului creantelor bugetare comunicate de creditorii bugetari, după ce vor fi acoperite în totalitate sumele avansate de Ministerul Finantelor pentru realizarea procedurilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/1998.

Art. 10. - În cazul în care actiunile preluate de la Fondul Proprietătii de Stat nu s-au vândut până la împlini­rea termenului de 180 de zile prevăzut la art. 1 alin. (3), actiunile statului se transferă de la Ministerul Finantelor la Fondul Proprietătii de Stat la împlinirea acestui termen, pre­vederile art. 2 aplicându-se în mod corespunzător.

Art. 11. - În termen de 10 zile de la încheierea actiunii de stingere a creantelor bugetare sau la data împlinirii termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) Ministerul Finantelor informează Guvernul despre rezultatele obtinute.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de stat,

Radu Sârbu

Presedintele Agentiei Nationale

pentru DezvoltareRegională,

Mihai David

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

 

Bucuresti, 28 noiembrie 2000.

Nr. 1.172.

 

ANEXA

 

Antetul titularutui de creante bugetare (după caz)

Nr. registratură ...................../........................ 2000

Referitor la datoriile bugetare ale Societătii Comerciale

"Siderca" - S.A., cu sediul în localitatea Călărasi,

prelungirea Bucuresti nr. 162, judetul Călărasi,

Cod fiscal 1916090

 

SITUATIA

privind datoriile bugetare ale Societătii Comerciale "Siderca" - S.A. la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri

 

- lei ­-

Nr. crt.

Bugetul

Impozite taxe, contributii, si alte venituri bugetare

(enumerate distinct)

Titularul de creantă si numărul contului (pentru fiecare impozit, taxă, contributie, alte venituri bugetaqre,enumerate distinct)

Creante bugetare E

Confirmarea realitătii informatiilor (numele si semnătura

reprezentantului titularului de creante care a întocmit procesul-verbal de control)

Total

Din care

Impozite taxe,contributii,si alte venituri bugetare scadente (până la data publicării Hotărârii Guvernului ) si neachitate

Majorări de întârziere aferente calculate (până la data publicării Hotărârii Guvernuluisi nachitate

Total

Din care :

esalonate sau amânate

Total

Din care : esalonate sau amânate

A

B

C

D

1=2+4

2

3

4

5

F

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general,

.................................

 

Întocmit,

………………

 

HOTĂRÂRE

privind acoperirea unor cheltuieli ale unor institutii si unităti de interes public

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 5 alin. (1) lit. d) si j) si ale alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea unor sume în cuantu­murile si pentru institutiile si unitătile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Plata sumelor se asigură din Fondul national de solidaritate, fond special, administrat si gestionat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare revine directiilor generale de muncă si protectie socială teritoriale.

Art. 4. - Sarcina controlului si a respectării legislatiei referitoare la achizitiile publice revine beneficiarilor si ordo­natorilor principali de credite ai acestora.

Art. 5. - Sumele se vor acorda în transe, în functie de disponibilitătile Fondultai national de solidaritate si de docu­mentele justificative prezentate.

Art. 6. - În cazul lucrărilor de reparatii, amenajări, modernizări si constructii ale intitutiilor de interes public directiile generale de muncă si protectie socială teritoriale vor acorda, de preferintă, sumele aprobate fiurnizorilor s executantilor.

 Art. 7. - Pozitia nr. 28 din anexa la Hotărărec Guvernului nr. 925/2000, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 507 din 16 octombrie 2000, va fi înlocuită cu pozitia vr. 5 din anexa la prezenta hotărăre,

Art. 8. - Pozitia nr. 17 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 15 noiembrie 2000, va fi înlocuită cu pozitia nr. 35 din anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând sumele acordate pentru acoperirea unor cheltuieli ale unor institutii si unităti de interes public

 

Nr. crt

Beneficiarul

Sumele acordate (milioane lei)

1.

Primăria Orasului Anina, judetul Caras-Severin

178,92

2.

Primăria Municipiului Târgu Mures

282

3.

Inspectoratul de stat pentru persoanele cu handicap al judetului Călărasi

Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică Plătăresti, judetul Călărasi

700

4.

Societatea Natională de Cruce Rosie din România

Filiala de Cruce Rosie Vrancea, 5300 Focsani, str. Dimitrie Cantemir nr. 5, judetul Vrancea

495,39

5.

Inspectoratul scolar judetean Tulcea

Scoala specială cu clasele I-VIII pentru copii cu deficiente grave Zebil, comuna Sarichioi, judetul Tulcea

120

6.

Primăria Orasului Sulina, judetul Tulcea

 

1.459,6

7.

Primăria Comunei Mica, judetul Mures

 

80

8.

Primăria Comunei Vintileasca, judetul Vrancea

Scoala cu clasele I-VIII, comuna Vintileasca, judetul Vrancea

82,81

9.

Consiliul Local al Comunei Chiochis, judetul Bistrita-Năsăud

Scoala generală cu clasele I-IV, localitatea Manic, comuna Chiochis, judetul Bistrita-Năsăud

410,80

10.

Protoieria Focsani, judetul Vrancea

 

15.518,33

11.

Consiliul Local al Comunei Urmenis, judetul Bistrita-Năsăud

 

500

12.

Consiliul Local al Comunei Târlisua, judetul Bistrita-Năsăud

 

300

13.

Consiliul Local al Comunei Zagra, judetul Bistrita-Năsăud

 

400

14.

Consiliul Local al Comunei Spermezeu, judetul Bistrita-Năsăud

 

400

15.

Parohia Adjud, judetul Vrancea

 

5.139

16.

Consiliul Local al Comunei Lesu, judetul Bistrita-Năsăud

-

600

17.

Consiliul Local al Comunei Nuseni, judetul Bistrita-Năsăud

 

100

18.

Primăria Comunei Bivolari, judetul Iasi

Scoala generală Solonet

1.030

19.

Primăria Comunei Mădârjac, judetul Iasi

Scoala generală Bojila

412

Scoala generală Mădârjac

360,50

Scoala generală Frumusica

810

20.

Primăria Comunei Comarna, judetul Iasi

Scoala generală Stânca

956,2

21.

Primăria Comunei Siretel, judetul Iasi

Scoala generală nr. 1 Siretel

772,5

22.

Primăria Comunei Popesti, judetul Iasi

Scoala generală Doroscani

779,3

23.

Primăria Comunei Tibana, judetul Iasi

Scoala generală Domnita

550,1

24.

Primăria Comunei Dagâia, judetul Iasi

Grădinita Dagâta

500

25.

Primăria Comunei Tibănesti, judetul Iasi

Scoala generală Jigoreni

816,7

26.

Primăria Comunei Bordesti, judetul Vrancea

 

5.322,28

27.

Primăria Comunei Costuleni, judetul Iasi

Grădinita Costuleni

437,80

28.

Primăria Comunei Tomesti, judeiul Iasi 

Scoala generală Goruni

499,50

29.

Primăria Comunei Oteleni, judetul Iasi

Scoala generală Hândresti

2.484

30.

Primăria Comunei Cristesti, judetul Iasi 

Scoala generală Heresti

162

31.

Primăria Comunei Snagov, judetul Ilfov

 

24.900

32.

Inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele

Centrul de îngrijire si asistentă cu handicap al judetului Neamt Târgu-Neamt, str. Stefan cel Mare nr. 155, judetul Neamt

1.069

33.

Uniunea Teatrală din România, str. George Enescu nr. 2-4, Bucuresti

 

3.000

34.

Primăria Comunei Olteni, judetul Teleorman

Centrul de îngrijire si asistentă Olteni, judetul Teleorman

            25

35.

Primăria Comunei Lunca Ilvei, judetul Bistrita-Năsăud

Dispensarul medical uman din comuna Lunca Ilvei

1.000

36.

Directia generală de muncă si protectie socială a judetului Mehedinti

Unitatea de tratament balnear Bala

4.000

37.

Directia generală de muncă si protectie socială a judetului Timis

Unitatea de tratament balnear Buzias

10.800

38.

Directia generală de muncă si protectie socială a judetului Arad

Unitatea de tratament balnear Moneasa

6.000

39.

Directia generală de muncă si proteciie socială a judetului Iasi

Unitatea de tratament balnear Nicolina

7.500

40.

Directia generală de muncă si protectie socială a judetului Vâlcea 

Unitatea de tratament balnear Olănesti  

7.500

41.

Directia generală de muncă si protectie socială a judetului Buzău

Unitatea de tratament balnear Sărata Monteoru

5.000

42.

Directia generală de muncă si protectie socială a judetului Sibiu

Căminul de pensionari Sibiu

6.000

43.

Directia generală de muncă si protectie socială a judetului Maramures

Centrul de zi pentru vârstnici Baia Mare

1.744

44.

Primăria Comunei Bran judetul Brasov

 

24.154,7


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea pachetului majoritar de actiuni al Societătii Comerciale

"Transport local" - S.A. Târgu Mures de la Fondul Proprietătii de Stat la municipiul Târgu Mures

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea pachetutui majoritar de actiuni de 71,216% din capitalul social al Societătii comerciale "Transport local" - S.A. Târgu Mures, repre­zentând un număr de 149.930 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, de la Fondul Proprietătii de Stat la municipiul Târgu Mures.

Art. 2. - Patrimoniul Fondului Proprietătii de Stat se iminuează cu valoarea actiunilor transmise municipiului Târgu Mures, iar patrimoniul municipiului Târgu Mures se majorează în mod corespunzător.

Art. 3. - Transmiterea pachetului majoritar de actiuni potrivit art. 1 se face pe bază de protocol de predare-pri­mire încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

p. Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Eros

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.211.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului

nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de invătământ superior de stat

si particular

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 4.7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 31 octombrie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

"4.7. - Contabilitate si informatică de gestiune"

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Gorun,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Gheorghe Man,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.213.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărării Guvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii în vamă

a mărfurilor importate

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se abrogă Hotărârea Cauvernului nr. 392/1999 privind controlul valorii în vamă a mărfurilor importate, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, precum si Ordinul ministrului finantelor, ministrului industriei si comertului si al ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 1.005/236/ 138.929/1999 privind sursele si procedura de constituire completare si modificare a bazei de date statistice import, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din, 24 septembrie 1999, si Decizia directorului general al Directiei Generale a Vămilor nr. 1.804/1999 pri­vind aprobarea Metodologiei de control al valorii în vamă a mărfurilor importate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 2 noiembrie 1999, emise în aplicarea acestei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.
Nr. 1.220.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Asociatiei Universitătilor Populare Germane din Republica Federală Germania

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 43 alin. (2) din Legea nr. 105/1992 cu privire la eglementarea raporturilor de drept international privat, precum si ale art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea pe teritoriul României Asociatiei Universitătilor Populare Germane, persoană juridică germană de drept privat, fără scop lucrativ, cu sediul real în Republica Federală Germania, Obere Wilhelmstr. 32, Bonn.

Art. 2. - Asociatia Universitătilor Populare Germane are sopul de a promova actiuni privind educatia si perfectiona­rea adultilor, precum si activităti educative si de formare desfăsurate în universitătile populare.

Art. 3. - În România Asociatia Universitătilor Populare Germane va functiona cu o sucursală cu sediul în munici­piul Bucuresti, str. Slănic nr. 12, sectorul 3.

Art. 4. - Asociatia Universitătilor Populare Germane îsi va desfăsura activitatea, cu respectarea legii române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Gorun,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.241

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 125 de ani

de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Anul 2001 se declară Anul Brâncusi, pen­tru aniversarea a 125 de ani de la nasterea sculptorului Constantin Brâncusi.

(2) Actiunile si manifestările ce urmează să se desfăsoare în perioada 1 ianuarie 2001 - 31 decembrie 2001 constituie Programul national "Anul 2001 - Anul Brâncusi".

Art. 2. - (1) Pentru buna desfăsurare a actiunilor si manifestărilor mentionate la art. 1 alin. (2) se constituie Comitetul de coordonare "Anul Brâncusi".

(2) Comitetul de coordonare "Anul Brâncusi", denumit în continuare comitet, va fi format din:

1. primul-ministru, presedinte de onoare;

2. ministrul culturii;

3. ministrul educatiei nationale;

4. ministrul afacerilor externe;

5. ministrul finantelor;

6. ministrul justitiei;

7. ministrul functiei publice;

8. ministrul tineretului si sportului;

9. ministrul transporturilor;

10. ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului;

11. presedintele Autoritătii Nationale pentru Turism;

12. presedintele Academiei Române;

13. presedintele Consiliului Judetean Gorj;

14. presedintele Consiliului Judetean Dolj;

15. primarul municipiului Târgu-Jiu;

16. Barbu Brezianu, istoric si critic de artă;

17. Andrei Plesu, istoric de artă;

18. Dan Hăulică, istoric de artă;

19. Pavel Susară, istoric de artă;

20. Ioana VIasiu, istoric de artă;

21. Gheorghe Vida, istoric de artă;

22. Magda Cârneci, istoric de artă;

23. Dorana Cosoveanu, istoric de artă;

24. Rodica Matei, istoric de artă;

25. Cornel Radu Constantinescu, critic de artă;

26. Dragos Ghiorghiu, arhitect;

27. Sorana Gorjan;

28. Mircea Spătaru, sculptor;

29. Cristian Velescu, istoric de artă;

30. Ion Pogorilovschi, etnolog

31. Radu Ionescu, critic de artă;

 32. Radu Bogdan, istoric de artă.

(3) La solicitarea ministrului afacerilor externe si a minis­trului culturii, în comitet pot fi cooptati si specialisti din străinătate, de reputatie internatională, exegeti ai creatiei brâncusiene.

(4) Membrii comitetului vor asigura armonizarea actiuni­lor si manifestărilor incluse în Programul national "Anul 2001 - Anul Brâncusi".

Art. 3. - (1) Cheltuielile necesare pentru organizarea actiunilor si manifestărilor prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi suportate de la bugetul de stat pe anul 2001 si, după caz, din bugetele locale.

Art. 4. - (1) În vederea bunei desfăsurări a manifestărilor din anul 2001 institutiile implicate pot invita delegati din străinătate.

(2) Cheltuielile de transport vor fi suportate de partea română.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Maria Berza,

secretar de stat

Ministrul educatiei nationale,

Adrian Gorun,

secretar de stat

p. Ministrul de stat,

ministrul afacerilor externe,

Stelian Oancea,

secretar de stat

Ministrul tineretului si sportului,

Crin Antonescu

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.251