MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 650   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 12  decembrie 2000

 

  SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE CENTRALE

 

1.431. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicării Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, cu modificările copletările ulterioare

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea colegiului Medicilor din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea formularisticii necesare în vederea aplicării Ordonantei Guvernului

nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, cu modificările si completările ulterioare

 

Ministrul finantelor,

în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, aprobată prin Legea nr. 228/1998 si modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 93/2000, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul, continutul si instructiunile de completare ale formularelor:

- Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalitate juridică - formular IMP 1.1, M.F. cod 14.13.01.10/1;

- Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalitate juridică formular IMP 1.2, M.F. cod 14.13.01.11/1;

- Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul în România - formular IMP 1.3, M.F. cod 14.13.01.10/2;

- Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România - formular IMP 1.4, M.F. cod 14.13.01.11/2;

- Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România - formular IMP 1.5, M.F. cod 14.13.01.10/3;

- Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România - formular I.MP 1.6, M.F. cod 14.13.01.11/3;

- Declaratie de înregistrare fiscală/de mentiuni pentru institutii publice - formular IMP 1.7, M.F. cod 14.13.01.12/10.11, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare ale formularelor mentionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Modelul formularelor "Declaratie de înregistrare fiscală", "Declaratie de mentiuni" si "Declaratie de înregistrare pentru institutii publice", astfel cum au fost aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.103/1998, pot fi utilizate la înregistrarea contribuabililor persoane juridice si institutii publice până la epuizarea stocurilor existente la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000.

Art. 4. - Formularele prevăzute la art. 1 vor fi editate de Ministerul Finantelor si vor fi distribuite gratuit, la solicitarea contribuabililor.

Art. 5. - Formularele prevăzute la art. 1 vor fi însotite de acte doveditoare privind informatiile înscrise, după caz, astfel:

a) Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul în România:

- copie de pe buletinul/cartea de identitate;

- copie de pe autorizatia eliberată de autoritatea competentă care atestă dreptul de exercitare a activitătii;

- copie de pe contractul de prestări de servicii, de comision, de mandat sau de pe alte asemenea contracte;

- copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului, pentru comercianti;

- copie de pe dovada privind încasarea venitului;

- copie de pe contractul, în baza căruia se obtine venitul;

b) Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România:

- copie de pe documentul eliberat de Ministerul de Interne;

- copie de pe permisul de muncă eliberat de Ministerul Muncii si Protectiei Spciale;

- copie de pe pasaport;

- orice alt document considerat de organul fiscal teritorial ca fiind edificator în vederea înregistrării fiscale;

c) Formularele "Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România" si "Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România" vor fi însotite de copii de pe actele doveditoare care atestă modificările intervenite.

Copiile de pe documente vor fi certificate pe fiecare pagină de organul fiscal teritorial pentru conformitate cu origirialul.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Directia proceduri fiscale si asistarea contribuabililor, Directia generală tehnologia informatiei si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor nr. 2.103/1998 pentru aprobarea formularisticii necesare aplicării Ordonantei Guvemului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 28 decembrie 1998.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 31 octombrie 2000.

Nr. 1.431.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODELUL, CONTINUTUL SI INSTRUCTIUNILE DE COMPLETARE ALE FORMULARELOR

 

ROMANIA

MF

MINISTERUL

FINANTELOR

DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIATII FAMILIALE SI ASOCIATII CIVILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

IMP 1.1

 

1. Date de identificare ale plătitorului

1.1  Denumire _________________________________________________

 

1.2 Judet __________________ Sector ____

1.3 Localitate _________________________

1.4 Stradă ___ Nr. __ Bloc __ Scara ­___

Cod postal ___ Etaj ____ Ap. ___

1.5 Telefon ________ Fax ________ Email __________________

1.6 persoană juridică cu scop lucrativ __

persoană juridică fară scop lucrativ __

asociatie familială __

asociatie civilă fară personalitate juridică __

2. Număr de înmatriculare la Registrul Comertului  __________________

sau număr act autorizare sau hotărâre judecătorească ________________

 

3. Cod CAEN ___________ Cod statistic SIRUES _____________

4. Felul sediului

4.1. Plătitor cu sediul central în România

sediul central __ sucursală __ reprezentantă __ alte subunităti __

codul de înregistrare fiscală al unitătii înfiintatoare _____________________

4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate

filială __ sucursală __reprezentantă __alte subunităti __reprezentat fiscal __

Codul de înregistrare fiscală al reprezentatului fiscal ___________ tara ____________

4.3. Codul de înregistrare fiscală al unitătii divizate _______________

5. Forma juridică _________________________________________        

6. Forma de proprietate_________________________________

7. Banca__________________ Cont __________________

8. Venituri anuale estimate din operatiuni impozabile ___________________________

8.1. Realizati exclusiv operatiuni scutite de T.VA. ? … ___

8.2. Doriti să optati pentru plata T. V A. ? … ___

 

9. Plătitor de accize ………………………… ___

10. Plătitor de impozit pe titei si pe gaze naturale din productia internă ……….. … ___

11. Plătitor de taxa pentru jocuri de noroc …………… ___

12. Plătitor de taxe si redevente în activitatea petrolieră si minieră …………… ___

 

Declar că cele mentionate sunt adevărate si corecte.

 

Numele persoanei care face declaratia...............................................

Titlul persoanei care face declaratia..................................................

 

Semnătura.................................          

Valabil fără stampilă.................................

Data :..../....../....................                  

TALON 1

 

Se completează de personalul organului fiscal


 

Denumire organ fiscal....................................................................        Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat...............................      

Marca...............................                                                                                            TALON 2


 

 

 

 

 


 

Se detasează si se înmânează persoanei care face declaratia


 

Plătitorul............................................................................……………………………………

a depus DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ.

Număr de înregistrare........................... Data înregistrării :..../....../....................

 

Stampila

 


 

TALON 3

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului "Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalitate juridică", IMP 1.1

 

Se completează la masina de scris sau la echipamente similare.

 

1. Date de identificare a plătitorului

1.1.-1.5. Se completează cu denumirea si adresa plătitorului. În cazul în care declaratia este completată de reprezentantul fiscal, se vor înscrie denumirea si adresa persoanei juridice străine reprezentate.

1.6. Se marchează cu “X” de către plătitori, în functie de forma de organizare.

2. Număr de înmatriculare la registrul comertului sau număr act autorizare sau hotărâre judecătorească

În cazul în care declaratia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie numărul de înregistrare a deciziei de aprobare a calitătii de reprezentant fiscal, potrivit legii.

3. Cod CAEN

Se va înscrie codul CAEN al activitătii desfăsurate.

Cod statistic SIRUES

Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitătii desfăsurate.

4. Felul sediului

4.1. Plătitor cu sediul central în România - se marchează cu "X" felul sediului pentru plătitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau pentru sediul central.

4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate - se marchează cu "X" felul sediului.

În cazul în care declaratia este completată de reprezentantul fiscal, se va completa si codul de înregistrare fiscală al acestuia pentru activitatea proprie.

4.3. Codul de înregistrare fiscală al unitătii divizate - se completează în cazul în care înfiintarea plătitorului se face prin divizare.

5. Forma juridică

Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor, existent la sediul organului fiscal.

6. Forma de proprietate

Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor, existent la sediul organului fiscal.

7. Banca

Se completează numai de plătitorii care au cont deschis la bancă.

8. Venituri anuale estimate din operatiuni impozabile

Se va completa de contribuabili prin înscrierea venitului anual pe care estimează să îl realizeze din operatiuni impozabile în anul fiscal în care se face înregistrarea.

8.1. Realizati exclusiv operatiuni scutite de T.V.A.?

Se marchează cu "X" de către plătitorii care efectuează operatiuni scutite de T.V.A. potrivit legii.

8.2. Doriti să optati pentru plata T.V.A.?

Se marchează cu "X" de către plătitorii care optează pentru plata T.V.A.

9. Plătitor de accize

Se marchează cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de accize.

10. Plătitor de impozit pe titei si gaze naturale din productia internă

Se marchează cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de impozit pe titei si gaze naturale din productia internă.

11. Plătitor de taxă pentru jocuri de noroc

Se marchează cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de taxă pentru jocuri de noroc.

12. Plătitor de taxe si redevente în activitatea petrolieră si minieră

Se marchează cu "X" numai de către plătitorii care, conform legilor în vigoare, devin plătitori de taxe si redevente în activitatea petrolieră si minieră.

TALON 2

Denumire organ fiscal - denumirea unitătii fiscale în a cărei rază teritorială îsi are sediul/domiciliul plătitorul Număr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaratiei; unic la nivel de an în cadrul unei unităti fiscale Marca - codul persoanei care a verificat si a înregistrat declaratia

TALON 3

Se completează de organul fiscal care înregistrează declaratia.

 

ROMÂNIA

MF

MINISTERUL

FINANTELOR

DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU PERSOANE JURIDICE, ASOCIATII FAMILIALE SI ASOCIATII CIVILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ

IMP 1.2

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

Cod de înregistrare fiscală  ______________________________________

Denumire ______________________________________

Localitate ___________ Judet ________ Sector ________ 

Stradă ______________ Nr. ___ Bloc ___ Scara ­___ Etaj ____ Ap. ___

Telefon _____________ Fax ____________ Email ______________

Cod postal _______

 

   1. Modificări ale datelor initiale

1.1 Denumire ______________________________________________________

1.2 Judet _______________________________ Sector __________________

1.3 Localitate ___________

1.4 Stradă ______________ Nr. ___ Bloc ___ Scara ­___

Cod postal ___________ Etaj ______ Ap. ______

1.5 Telefon _____________ Fax ____________ Email ______________

 2. Număr de înmatriculare la Registrul Comertului  _______________

sau număr act autorizare sau hotărâre judecătorească ______________

 

3. Cod CAEN _________________Cod statistic SIRUES ___________________

4. Felul sediului

4.1. Plătitor cu sediul central în România

sediul central ­___sucursală ­___reprezentantă ­___ alte subunităti ­___

codul de înregistrare fiscală al unitătii înfiintatoare ­_______________________

4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate

filială ­___sucursală ­___ reprezentantă ­___alte subunităti ­___reprezentat fiscal ­___

Codul de înregistrare fiscală al reprezentatului fiscal _______________________

tara _______________________

4.3. Codul de înregistrare fiscală al unitătii divizate ________________________

5. Forma juridică __________________________________________________  

6. Forma de proprietate _____________________________________________

 

7. Banca

Cont

 

 

 

 

 

 

 

8. Plătitor de TVA

8.1. Înregistrare prin depăsirea plafonului__

Începând cu data __/__/____

8.2. Înregistrare prin optiune __

Începând cu data __/__/____

8.3. Scoatere din evidentă __

Începând cu data __/__/____

9. Plătitor de accize

9.l. Luare în evidentă __

Începând cu data __/__/____

9.2. Scoatere din evidentă __

Începând cu data __/__/____

10. Plătitor de impozit pe titei si pe gaze naturale din productia internă

10.1.Luare în evidentă __

Începând cu data __/__/____

10.2.Scoatere din evidentă__

Începând cu data __/__/____

11. Plătitor de taxa pentru jocuri de noroc.

11.1 Luare în evidentă __

Începând cu data __/__/____

11.2. Scoatere din evidentă __

Începând cu data __/__/____

12. Plătitor de taxe si redevente în activitatea minieră

12.1 Luare în evidentă __

Începând cu data __/__/____

12.2. Scoatere din evidentă __

Începând cu data __/__/____

 

STARE PLĂTITOR

 

13. Plătitor cu statut de comerciant

13.1 INACTIVITATE TEMPORARĂ

Suspendare activitate __ De la data __/__ /____

Reluare activitate __ De la data __/__ /____

13.2 DIZOLVARE CU LICHIDARE

Începerea procedurii de lichidare __ De la data __/__ /____

Radiere __ De la data __/__ /____

13.3 DIZOLVARE FĂRĂ LICHIDARE

Divizare __ De la data __/__ /____

Fuziune __ De la data __/__ /____ 

Codul de înregistrare fiscală al unitătii rezultate în urma fuziunii ______

14. Alte categorii de plătitori

Radiere __ De la data __/__ /____

 


Declar că cele mentionate sunt adevărate si corecte.

 

Numele persoanei care face declaratia...............................................

Titlul persoanei care face declaratia..................................................

 

Semnătura.................................        Valabil fără stampilă.................................

Data :..../....../....................               

TALON 1

 

Se completează de personalul organului fiscal

 

Denumire organ fiscal....................................................................    

Număr de înregistrare........................... Data înregistrării :..../....../....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat...............................   

Marca...............................                                                                                         TALON 2


 

Se detasează si se înmânează persoanei care face declaratia.

 

Plătitorul........................................................................................

a depus DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ.

Număr de înregistrare........................... Data înregistrării :..../....../....................

 

Stampila

 

TALON 3

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului "Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalltate juridică", IMP 1.2

 

Formularul se completează la masina de scris sau la echipamente similare.

Date de identificare a plătitorului

Se completează în mod obligatoriu cu datele înscrise în certificatul de înregistrare fiscală.

1. Modificări ale datelor initiale

Se completează numai rubricile ale căror informatii au suferit modificări.

1.1 -1.5. Denumire - se completează cu denumirea plătitorului. În cazul în care declaratia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie denumirea persoanei juridice străine reprezentate.

            Localitate, stradă - se completează cu adresa plătitorului. În cazul în care declaratia este completata de reprezentantul fiscal, se va înscrie adresa persoanei juridice străine reprezentate.            

2. Număr de înmatriculare la registrul comertului sau număr act autorizare sau hotărâre judecătorească             

În cazul în care declaratia este completată de reprezentantul fiscal, se va înscrie numărul de înregistrare al deciziei de aprobare a calitătii de reprezentant fiscal, potrivit legii.  

3. Cod CAEN            

Se va înscrie codul CAEN al activitătii desfăsurate.       

Cod statistic SIRUES           

Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitătii desfăsurate.    

4. Felul sediului         

4.1. Plătitor cu sediul central în România - se marchează cu "X" felul sediului pentru plătitorii cu statut de subunitate de tip secundar sau sediul central.         

4.2. Plătitor cu sediul central în străinătate - se marchează cu "X" felul sediului.  

În cazul în care declaratia este completată de reprezentantul fiscal, se va completa si codul de înregistrare fiscală al acestuia pentru activitatea proprie.        

5. Forma juridică       

Se înscrie forma juridică conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor, existent la sediul organului fiscal.            

6. Forma de proprietate        

Se înscrie forma de proprietate conform nomenclatorului difuzat de Ministerul Finantelor, existent la sediul organului fiscal.   

7. Banca         

Se completează numai de plătitorii care au conturi deschise la bănci.     

8. Plătitor de T.V.A.  

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: înregistrare (prin depăsirea plafonului sau prin optiune) sau scoatere din evidentă.  

Data înregistrării sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legislatiei în vigoare în materie de T.V.A.          

9. Plătitor de accize   

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: luare în evidentă sau scoatere din evidentă.   

Data luării în evidentă sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legilor în vigoare.

10. Plătitor de impozit pe titei si gaze naturale din productia internă        

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: luare în evidentă sau scoatere din evidentă.   

Data luării în evidentă sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legilor în vigoare.

11. Plătitor de taxă pentru jocuri de noroc  

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: luare în evidentă sau scoatere din evidentă.   

Data luării în evidentă sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legilor în vigoare.

12. Plătitor de taxe si redevente în activitatea petrolieră si minieră         

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: luare în evidentă sau scoatere din evidentă.   

Data luării în evidentă sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legilor în vigoare.

STARE PLĂTITOR

13. Plătitor cu statut de comerciant

13.1. Inactivitate temporară - se completează în cazul în care se declară încetarea temporară a activitătii, respectiv reluarea activitătii.        

Se marchează cu "X" una dintre optiuni.            

Se completează data înscrierii mentiunii în registrul comertului.   

13.2. Dizolvare cu lichidare - se completează în cazul în care se declară începerea procedurii de lichidare, respectiv radierea din registrul comertului.           

Se marchează cu "X" una dintre optiuni.            

Se completează data înscrierii mentiunii în registrul comertului.   

13.3. Dizolvare fără lichidare - se completează numai în cazul dizolvării fără lichidare.    

Se marchează cu "X" una dintre optiuni.            

Se completează data înscrierii mentiunii în registrul comertului.   

În cazul în care plătitorul se dizolvă prin fuziune se va completa si codul de înregistrare fiscală al unitătii rezultate în urma fuziunii.    

14. Alte categorii de plătitori            

Se completează data cu care se solicită radierea.          

TALON 2      

Denumire organ fiscal - denumirea unitătii fiscale în a cărei rază teritorială îsi are sediul/domiciliul plătitorul          

Număr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaratiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităti fiscale        

Marca - codul persoanei care a verificat si a înregistrat declaratia          

TALON 3      

Se completează de organul fiscal care înregistrează declaratia.

 

 

ROMANIA

MF

MINISTERUL

FINANTELOR

DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ

PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

IMP 1.3

 

1. Date de identificare ale plătitorului

1.1  Nume_______________ Initiala tatalui ___ Prenume _______________

Cod numeric personal ___________________

1.3 Localitate _________________________

1.4 Stradă ___ Nr. __ Bloc __ Scara ­___

Cod postal ___ Etaj ____ Ap. ___

1.5 Telefon ________ Fax ________ Email __________________

2. Cod CAEN ________________ Cod statistic SIRUES _______________

3. Felul activitătii

3.1. Comerciale                      

3.11 Fapte de comert __

Autorizatie nr...........data ...../...../.........organ emitent …………….......................       

Nr. înmatriculare la registrul comertului _________________  

3.12 Prestări servicii __

Autorizatie nr...........data ...../...../.........organ emitent .......................   

Contract nr...........data ....../...../.........

3.13 Meserii __           

Autorizatie nr...........data ...../...../.........organ emitent .......................   

3.14 Contract de prestări servicii de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte __

Contract nr..........data....../...../.........

3.2. Profesii liberale ___

Autorizatie nr...........data ...../...../.........organ emitent .......................   

3.3. Drepturi de proprietate intelectuală __

3.4. Altele __

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

4. Cont bancar

Banca____________________ Nr. cont __________________

5. Sediul principal  de desfăsurare a activitătii

Localitate _________________ Judet _____________ Sector ____________

Stradă ____________________ Nr. ____ Bloc ____ Scara ­____ Etaj ____ Ap. ___

1.5 Telefon ________ Fax ________ Email __________________ Cod postal ____

6. Venit anual estimat

____________________________________________________________________

6.1. Realizati exclusiv operatiuni scutite de T.VA. ?… __

6.2. Doriti să optati pentru plata T. V A. ?…………… __

7. Plătitor de accize…………………………….…… __

8. Date de identificare reprezentant fiscal

Nume, prenume/Denumire ______________________________________________

Adresa : Judet _____________________ Sector ___ Localitate _________________

Stradă ______________ Nr. _____ Bloc _____ Scara ­_____ Etaj ____ Ap. ________

Cod postal _____________

 

 

Cod de înregistrare fiscală/______________________

Cod numeric personal


Declar că cele mentionate sunt adevărate si corecte.

 

Numele persoanei care face declaratia

……………………………………………………………...............................................

……………………………………………………………………………………………

 

Semnătura................................. Valabil fără stampilă.................................

Data :..../....../....................                  

TALON 1

 

 

Se completează de personalul organului fiscal

 

Denumire organ fiscal....................................................................       

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat...............................      

Marca...............................                                                                                            TALON 2


 

Se detasează si se înmânează persoanei care face declaratia.

 

Plătitorul........................................................................................

a depus DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ.

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

 

Stampila

 

TALON 3

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului "Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române cu domiciliul în România", IMP 1.3

 

1. Date de identificare a plătitorului

Se completează de toti plătitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentantii fiscali desemnati de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele de identificare a plătitorului care solicită înregistrarea.

Adresa - se va completa cu adresa de domiciliu a plătitorului.

Cod numeric personal - se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plătitorului.

2. Cod CAEN

Se va înscrie codul CAEN al activitătii desfăsurate.

Cod statistic SIRUES

Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitătii desfăsurate.

3. Felul activitătii

3.1. Comerciale

3.11. Fapte de comert

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură, în mod individual, din activităti care constituie fapte de comert.

Autorizatie - se vor înscrie numărul autorizatiei de functionare care atestă dreptul plătitorului de a desfăsura activitatea comercială, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.

3.12. Prestări servicii

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităti de prestări de servicii, potrivit legii.

Autorizatie - se vor înscrie numărul autorizatiei de functionare care atestă dreptul plătitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.

Contract - se vor înscrie numărul si data contractului.

3.13. Meserii

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităti desfăsurate pe baza liberei initiative, din practicarea unei meserii.

Autorizatie - se vor înscrie numărul autorizatiei de functionare care atestă dreptul plătitorului de a practica meseria, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii, autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.

3.14. Contract de prestări servicii de comision, de mandat de reprezentare si alte asemenea contracte

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităti desfăsurate în baza unui contract de prestări de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contraete încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.

Contract - se vor înscrie numărul si data contractului.

3.2. Profesii liberale

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din prestări de servicii în domeniile stiintific, literar, artistic si educativ, precum si din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic, contabil, expert etc.

Autorizatie - se completează de toti plătitorii care desfăsoară o profesie liberală, în mod individual;

- se înscriu numărul autorizatiei care atestă dreptul contribuabilului de a exercita o profesie liberală, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.

3.3. Drepturi de proprietate intelectuală

Se marchează cu "X" de către plătitorii care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală (valorificarea drepturilor industriale: brevete de inventii, know-how, mărci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor si altele).

3.4. Altele

Se marchează cu "X" de către plătitorii care realizează venituri din desfăsurarea altor activităti, altele decât cele enuntate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activităti.

4. Cont bancar

Se completează de plătitorii care au conturi bancare.

5. Sediul principal de desfăsurare a activitătii

Se va completa adresa domiciliului sau sediului principal de desfăsurare a activitătii. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfăsurare a activitătii.

6. Venit anual estimat

Se va înscrie de către contribuabil venitul anual estimat să fie realizat în anul fiscal în care se face înregistrarea.

6.1. Realizati exclusiv operatiuni scutite de T.V.A.?

Se marchează cu "X" de către plătitorii care efectuează numai operatiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.

6.2. Doriti să optati pentru plata T.V.A.?

Se marchează cu "X" de către plătitorii care optează pentru plata T.V.A.

7. Plătitor de accize

Se marchează cu "X" de către plătitorii care, conform legii, devin plătitori de accize.

8. Date de identificare a reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care declaratia de înregistrare se întocmeste si se depune de reprezentantii fiscali desemnati de plătitori.

TALON 2

Denumire organ fiscal - denumirea unitătii fiscale în a cărei rază teritorială îsi are sediul/domiciliul plătitorul

Număr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaratiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităti fiscale

Marca - codul persoanei care a verificat si a înregistrat declaratia

TALON 3

Se completează de organul fiscal care înregistrează declaratia.

 

ROMÂNIA

MF

MINISTERUL

FINANTELOR

DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU PENTRU PERSOANE FIZICE ROMÂNE CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

IMP 1.4

 

 

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

Nume ___________________________ Initiala tatălui __Prenume ______________

Cod numeric personal ______________

Localitate ___________ Judet ________ Sector ________ 

Stradă _____________ Nr. ___ Bloc ___ Scara ­___ Etaj ____ Ap. ___

Telefon _____________ Fax ___________ Email _____________Cod postal ______

 

1. Modificări ale datelor initiale

1.1.Nume ______________ Initiala tatălui __Prenume ______________

Cod numeric personal ______________

1.2 Judet _______________________________ Sector __________________

1.3 Localitate ___________

1.4 Stradă ______________ Nr. ___ Bloc ___ Scara ­___

Cod postal ___________ Etaj ______ Ap. ______

1.5 Telefon _____________ Fax ____________ Email ______________

2. Cod CAEN _____________________ Cod statistic SIRUES ____________________

 

3. Felul activitătii

3.1. Comerciale                      

3.11 Fapte de comert ___

Autorizatie nr...........data...../...../.........organ emitent     .......................            

Nr. înmatriculare la registrul comertului _________      

3.12 Prestări servicii ___         

Autorizatie nr...........data...../...../.........organ emitent     .......................

Contract nr...........data....../...../.........  

3.13 Meserii ___         

Autorizatie nr...........data...../...../.........organ emitent     .......................

3.14 Contract de prestări servicii de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte ___

Contract nr..........data....../...../.........

3.2. Profesii liberale ___

Autorizatie nr...........data...../...../.........organ emitent     .......................

3.3. Drepturi de proprietate intelectuală ___

3.4. Altele ___

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

4. Cont bancar

Banca__________________   Nr. cont __________________

5. Sediul principal  de desfăsurare a activitătii

Localitate ___________

Stradă ______________ Nr. ___ Bloc ___ Scara ­___ Etaj ____ Ap. ___

Telefon _____________ Fax ____________ Email ______________

Cod postal ___________

6. Plătitor de TVA

 

6.1. Înregistrat prin depăsirea plafonului __

Începând cu data __/__/____

6.2. Înregistrat prin optiune __

Începând cu data __/__/____

3.3. Scoatere din evidentă __

Începând cu data __/__/____

7. Plătitor de accize

7.l. Luare în evidentă __

Începând cu data __/__/____

7.2. Scoatere din evidentă __

Începând cu data __/__/____

 

8. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Nume, prenume/Denumire ______________________________

Adresa : Judet ________ Sector ___ Localitate ______________

Stradă ___ Nr. ___ Bloc __ Scara ­___ Etaj ____ Ap. ________

Cod postal __________

 

Cod de înregistrare fiscală/__________________

Cod numeric personal


Declar că cele mentionate sunt adevărate si corecte.

 

Numele persoanei care face declaratia...............................................

 

Semnătura.................................          

Valabil fără stampilă.................................

Data :..../....../....................                  

TALON 1

 

Se completează de personalul organului fiscal

 

Denumire organ fiscal....................................................................       

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat...............................      

Marca...............................                                                                                            TALON 2


 

Se detasează si se înmânează persoanei care face declaratia.

 

Plătitorul........................................................................................

a depus DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ.

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

 

Stampila                                                                                                                      TALON 3

 

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului "Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România", IMP 1.4

 

Date de identificare a plătitorului

Se completează de toti plătitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentantii fiscali desemnati de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.

Adresa - se va completa cu adresa de domiciliul a plătitorului.

Cod numeric personal - se va înscrie codul numeric personal din cartea/buletinul de identitate a/al plătitorului.

1. Modificări ale datelor initiale

Se completează de toti plătitorii persoane fizice române cu domiciliul în România sau de reprezentantii fiscali desemnati de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.

2. Cod CAEN 

Se va înscrie codul CAEN al activitătii desfăsurate.

Cod statistic SIRUES

Se va înscrie codul statistic SIRUES al activitătii desfăsurate.

3. Felul activitătii

3.1. Comerciale

3.11. Fapte de comert

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează venituri în bani si/sau în natură, în mod individual, din activităti care constituie fapte de comert.

Autorizatie - se vor înscrie numărul autorizatiei de functionare care atestă dreptul plătitorului de a desfăsura activitatea comercială, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care eliberat autorizatia.

3.12. Prestări servicii

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităti de prestări de servicii, potrivit legii.

Autorizatie - se vor înscrie numărul autorizatiei de functionare care atestă dreptul plătitorului de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.

Contract - se vor înscrie numărul si data contractului.

3.13. Meserii

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din activităii desfăsurate pe baza liberei initiative, din practicarea unei meserii.

Autorizatie - se vor înscrie numărul autorizatiei de functionare care atestă dreptul plătitorului de a practica meseria, în conformitâte cu prevederile legale, data emiterii autorizatiei, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.

3.14 - Contract de prestări de servicii de comision de mandat de reprezentare si alte asemenea contracte

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri dm activităti desfăsurate în baza unui contract de prestări de servicii, de comision, de mandat, de reprezentare si alte asemenea contracte încheiate în conformitate cu prevederile Codului comercial.

Contract - se vor înscrie numărul si data contractului.

3.2. Profesii liberale

Se marchează cu "X" de către persoanele fizice care realizează în mod individual venituri din prestări de servicii în domeniile stiintific, literar, artistic si educativ, precum si din alte profesii, cum ar fi: notar, avocat, medic contabil, expert etc.

Autorizatie - se completează de toti plătitorii care desfăsoară o profesie liberală, în mod individual.

- se înscriu numărul autorizatiei care atestă dreptul contribuabiluiui de a exercita o profesie liberală, data emiterii acesteia, precum si denumirea organului care a eliberat autorizatia.

3.3. Drepturi de proprietate intelectuală

Se marchează cu "X" de către plătitorii care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (valorificarea drepturilor industriale: brevete de inventii, know-how, mărci înregistrate, franciza, drepturi de autor, inclusiv a drepturilor conexe de autor si altele).

3.4. Altele

Se marchează cu "X" de către plătitorii care realizează venituri din desfăsurarea altor activităti, altele decât cele enuntate mai sus. Se va înscrie denumirea acestei activităti.

4. Cont bancar

Se completează de plătitori care au conturi bancare.

5. Sediul principal de desfăsurare a activitătii

Se va completa adresa domiciliului sau a sediului principal de desfăsurare a activitătii. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se va completa cu adresa sediului principal de desfăsurare a activitătii.

6. Plătitor de T.V.A.

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: înregistrare (prin depăsirea plafonului sau prin optiune) sau scoatere din evidentă.

Data înregistrării sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legilor în vigoare.

7. Plătitor de accize

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: luare în evidentă sau scoatere din evidentă. Data luării în evidentă sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legilor în vigoare.

8. Date de identificare a reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care declaratia de mentiuni se întocmeste si se depune de reprezentantii fiscali desemnati de plătitori.

TALON 2

Denumire organ fiscal - denumirea unitătii fiscale în a cărei rază teritorială îsi are sediul/domiciliul plătitorul

Număr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaratiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităti fiscale

Marca - codul persoanei care a verificat si a înregistrat declaratia

TALON 3

Se completează de organul fiscal care înregistrează declaratia.

 

ROMÂNIA

MF

MINISTERUL

FINANTELOR

DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALA PENTRU PENTRU PERSOANE FIZICE STRAINE SI PERSOANE FIZICE ROMÂNE FARA DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

IMP 1.5

 

Persoană străină __ Persoană română fără domiciliu în România __

 

1. Date de identificare a persoanei fizice străine sau persoanei fizice române fără domiciliul în România

1.1 Nume   ______________________________________________________________

1.2 Prenume  ____________________________________________________________

1.3 Prenume mama _______________________________________________________

1.4 Prenume tată _________________________________________________________

1.5 Data nasterii    Ziua ________ Luna: _______ Anul: ______

1.6 Domiciliul actual : Localitate ___________

Regiune administrativă (regiune, judet, etc.) ___________

Stradă _____________ Nr. ______

Tara _____________________

            1.7 Act identificare       Pasaport seria:________________ nr. ________________   

Emis de (tara):________Data emiterii: ______________        

2. Resedinta din România    

pentru persoana fizică străină sau persoana fizică română fără domiciliu în România

1.3 Localitate ___________  Judet ___________________ Sector ____

1.4 Stradă ______________ Nr. ___ Bloc ___ Scara ­___ Etaj ____ Ap. ___

1.5 Telefon _____________ Fax ____________ Email ______________

Cod postal ___________

3. Venit anual estimat _____________________________________________________

3.1 Realizati exclusiv operatiuni scutite de T.VA. ? __

3.2. Doriti să optati pentru plata T. V A. ? __

4. Reprezentant fiscal

Nume, prenume/Denumire ______________________________

Adresa : Judet ________ Sector ___ Localitate ___________

Stradă ___ Nr. __ Bloc __ Scara ­___

Etaj ____ Ap. ________

Cod postal ___

 

Cod de înregistrare fiscală/_______________________________

Cod numeric personal

 

Declar că cele mentionate sunt adevărate si corecte.

 

Numele persoanei care face declaratia...............................................

 

Semnătura.................................           Valabil fără stampilă.................................

Data :..../....../....................                  

TALON 1

 

Se completează de personalul organului fiscal

 

Denumire organ fiscal....................................................................       

Număr de înregistrare........................... Data înregistrării :..../....../....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat...............................      

Marca...............................                                                                                            TALON 2


 

Se detasează si se înmânează persoanei care face declaratia.

 

Plătitorul........................................................................................

a depus DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ.

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

 

Stampila

 

TALON 3

 

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului "Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România", IMP 1.5

 

1. Date de identificare a persoanei fizice străine sau a persoanei fizice române fără domiciliu în România

Se completează de toti plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România si persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită înregistrarea.

2. Resedinta din România pentru persoana fizică străină sau persoana fizică română fără domiciliu în România

Se completează de toti plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România si persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele de identificare a plătitorulul care solicită modificarea.

3. Venit anual estimat

Se va completa de plătitor, înscriind venitul anual pe care estimează să îl realizeze în anul fiscal în care se face înregistrarea.

3.1. Realizati exclusiv operatiuni scutite de T.V.A.?

Se marchează cu "X" de către plătitorii care efectuează numai operatiuni scutite de T.V.A., potrivit legii.

3.2. Doriti să optati pentru plata T.V.A.?

Se marchează cu "X" de către plătitorii care optează pentru plata T.V.A.

4. Reprezentant fiscal

Se completează numai în cazul în care declaratia de înregistrare se întocmeste si se depune de reprezentantii fiscali desemnati de plătitori.

TALON 2

Denumire organ fiscal - denumirea unitătii fiscale în a cărei rază teritorială îsi are resedinta plătitorul

Număr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaratiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităti fiscale

Marca - codul persoanei care a verificat si a înregistrat declaratia

TALON 3

Se completează de organul fiscal care înregistrează declaratia.

 

 

ROMÂNIA

MF

MINISTERUL

FINANTELOR

DECLARATIE DE MENTIUNI PENTRU PENTRU PERSOANE FIZICE STRAINE SI PERSOANE FIZICE ROMÂNE FARA DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA

IMP 1.6

 

Persoană străină __ Persoană română fără domiciliu în România __

 

1. Date de identificare a persoanei fizice străine sau persoanei fizice române fără domiciliul în România

1.1  Nume de identificare fiscală   ____________________________________________

1.2  Nume  ______________________________________________________________

1.3 Prenume  ____________________________________________________________

1.4 Prenume mama _______________________________________________________

1.5 Prenume tată _________________________________________________________

1.6 Data nasterii    Ziua ________ Luna: _______ Anul: ______

1.7 Domiciliul actual : Localitate ___________

Regiune administrativă (regiune, judet, etc.) ________

Stradă _____________ Nr. __

Tara _____________________

            1.8 Act identificare       Pasaport seria:________________                 

Emis de (tara):________Data emiterii: ______________        

2. Modificări privind datele de identificare ale persoanei fizice străine sau persoana fizice română fără domiciliu în România

2.1.Nume  ______________________________________________________________

2.2 Prenume  ____________________________________________________________

2.3. Prenume mama _______________________________________________________

2.4. Prenume tată _________________________________________________________

2.5. Data nasterii    Ziua ________ Luna: _______ Anul: ______

2.7. Domiciliul actual : Localitate ___________

Regiune administrativă (regiune, judet, etc.) ________

Stradă _____________ Nr. __

Tara _____________________

            2.8 Act identificare       Pasaport seria:________________                 

Emis de (tara):________Data emiterii: ______________        


3. Resedinta din România

pentru persoanei fizice străine sau persoana fizice română fără domiciliu în România

 

Localitate ___________ Judet __________________ Sector_____

Stradă ______________ Nr. ___ Bloc ___ Scara ­___ Etaj ____ Ap. ___

Telefon _____________ Fax ____________ Email ______________

Cod postal ___________

4. Plătitor de TVA

 

4.1. Înregistrare prin depăsirea plafonului __

Începând cu data __/__/____

4.2. Înregistrare prin optiune __

Începând cu data __/__/____

4.3. Scoatere din evidentă __

Începând cu data __/__/____

 

5. Reprezentant fiscal

Nume, prenume/Denumire ______________________________

Adresa : Judet ________ Sector ___ Localitate ______________

Stradă ___ Nr. ___ Bloc __ Scara ­___ Etaj ____ Ap. ________

Cod postal __________

Telefon ________ Fax ____ Email ______

 

Cod de înregistrare fiscală/_____________________________________

Cod numeric personal

 

Declar că cele mentionate sunt adevărate si corecte.

 

Numele persoanei care face declaratia...............................................

 

Semnătura.................................          

Valabil fără stampilă.................................

Data :..../....../....................                  

TALON 1
 

Se completează de personalul organului fiscal

 

Denumire organ fiscal.................................................................….

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat...............................      

Marca...............................      

TALON 2

 

Se detasează si se înmânează persoanei care face declaratia.

 

Plătitorul........................................................................................

a depus DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ.

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

 

Stampila

 

TALON 3

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului "Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România", IMP 1.6

 

1. Date de identificare a persoanei fizice străine sau persoanei fizice române fără domiciliu în România

Se completează de toti plătitorii psrsoane fizice române fără domiciliu în România si persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.

2. Modificări privind datele de identificare a persoanei fizice străine sau a persoanei fizice române fără domiciliu în România

Se completează de toti plătitorii persoane fizice rornâne fără domiciliu în România si persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.

3. Resedinta din România pentru persoana fizică străină sau persoana fizică română fără domiciliu stabil în România

Se completează de toti plătitorii persoane fizice române fără domiciliu în România si persoane fizice străine sau de reprezentantul fiscal desemnat de acestia, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele de identificare a plătitorului care solicită modificarea.

4. Plătitor de T.V.A.

Se marchează cu "X" în functie de tipul modificării: înregistrare (prin depăsirea plafonului sau prin optiune) sau scoatere din evidentă.

Data înregistrării sau scoaterii din evidentă se stabileste conform legilor în vigoare.

5. Reprezentant fiscal

Se completează numai în cazul în care declaratia de mentiuni se întocmeste si se depune de reprezentantii fiscali desemnati de plătitori.

TALON 2

Denumire organ fiscal - denumirea unitătii fiscale în a cărei rază teritorială îsi are resedinta plătitorul

Număr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaratiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităti fiscale

Marca - codul persoanei care a verificat si a înregistrat declaratia

TALON 3

Se completează de organul fiscal care înregistrează declaratia.

 

ROMÂNIA

MF

MINISTERUL

FINANTELOR

DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALA/ DE MENTIUNI PENTRU INSTITUTII PUBLICE

IMP 1.7

 

1. Felul declaratiei

1.1 Declaratie de înregistrare ca plătitor ____

1.2 Declaratie de modificare a datelor initiale ____

1.3 Declaratie de fuziune ____

1.4 Declaratie de încetare a activitătii ____


2. Date de identicare a institutiei

2.1 Cod de înregistrare fiscală _____________________________________________

2.2 Denumire __________________________________________________________

2.3 Judet ________ Sector ___

2.4 Localitate ___________

2.5 Stradă ______________ Nr. __ Bloc __ Scara ­___

Cod postal ________Etaj ____ Ap. ________

2.6 Telefon _____________ Fax __________ Email __________

2.7 Act normativ de înfiintare ______________________________________________

2.8 Cod statistic SIRUES ________________________

2.9 Felul ordonatorului de credite: principal __ secundar __ tertiar __


3. Sectorul de activitate

3.1 Învătamînt ___

3.2 Sănătate  ___

3.3 Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret ___

3.4 Asistentă socială, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii ___

3.5 Servicii si dezvoltare publică si locuinte ___

3.6 Apărare natională ___

3.7 Ordine publică sigurantă natională ___

3.8 Autorităti publice ___

3.9 Transporturi si comunicatii ___

3.10 Mediu si ape ___

3.11 Industrie ___

3.12 Agricultură ___

3.13 Cercetare stiintifică ___

3.14 Alte activităti ___


4. Sistemul de finantare

4.1 Integral din bugetul de stat sau bugetele locale, după caz, în functie de subordonarea acestora ___

4.2 Din veniturile extrabugetare si alocatii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale, în functie de subordonare ___

4.3 Integral din venituri extrabugetare ___

4.4 Din fonduri cu destinatie specială stabilite prin lege a se finanta din aceste fonduri ___


5. Organ tutelar

5.1 MINISTERUL SAU INSTITUTIA CENTRALĂ (din clasificatia bugetară)

Denumire ____________________ Cod ______

5.2 CONSILIUL JUDETEAN (din clasificalia bugetară)

Denumire ____________________ Cod ______

5.3 CONSILIUL LOCAL

Denumire ____________________ Cod ______

6. Data încetării activitătii __/__/____

7. Codul de înregistrare fiscală al unitătii rezultate în urma fuziunii _________________


Declar că cele mentionate sunt adevărate si corecte.

 

Numele persoanei care face declaratia...............................................

 

Semnătura.............................……………

Valabil fără stampilă.................................

Data :..../....../....................                  

TALON 1

 

Se completează de personalul organului fiscal

 

Denumire organ fiscal....................................................................       

Număr de înregistrare........................... Data înregistrării :..../....../....................

Numele si prenumele persoanei care a verificat...............................      

Marca...............................      

TALON 2

 

Se detasează si se înmânează persoanei care face declaratia.

 

Plătitorul........................................................................................ a depus

DECLARATIE DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ.

Număr de înregistrare...........................

Data înregistrării :..../....../....................

 

Stampila

 

TALON 3


 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului "Declaratie de înregistrare fiscală/de mentiuni pentru institutii publice" IMP 1.7

 

Formularul se completează la masina de scris sau echipamente similare.

 

1. Felul declaratiei

Se marchează cu "X" unul dintre pct. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, după caz.

Declaratia tip 1.2 se completează când se modifică una dintre datele înscrise în cap. 2-5 inclusiv.

În cazul încetării activitătii se completează declaratia tip 1.4, respectiv cap. 2 si cap. 6.

În cazul fuzionării institutia care încetează să existe completează declaratia tip 1.3.

 

2. Date de identificare a institutiei

Se completează în mod obligatoriu pentru declaratiile tip 1.2, 1.3 si 1.4.

Se completează în mod obligatoriu de toti declarantii pct. 2.2-2.5 si 2.7.

 

3. Sectorul de activitate

Se marchează cu "X" unul dintre sectoarele de activitate.

 

4. Sistemul de finantare

Se marchează cu "X" unul dintre sisteme.

 

5. Organ tutelar (ordonator principal sau secundar de credite, după caz)

5.1. Ministerul sau institutia centrală (din clasificatia bugetară) - se completează denumirea si codul institutiei.

5.2. Consiliul judetean (din clasificatia bugetară) - se completează denumirea si codul judeiului.

5.3. Consiliul local - se completează codul primăriilor, atribuit pe plan local de directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat, de la 001 la 999.

 

7. Codul de inregistrare fiscală al unitătii rezultate în urma fuziunii

Se completează numai în cazur declaratiei tip 1.4.

 

TALON 2

Denumire organ fiscal - denumirea unitătii fiscale în a cărei rază teritorială îsi are sediul/domiciliul plătitorul

Număr de înregistrare - numărul de înregistrare al declaratiei, unic la nivel de an în cadrul unei unităti fiscale

Marca - codul persoanei dare a verificat si a înregistrat declaratia

 

TALON 3

Se completează de organul fiscal care înregistrează declaratia.

 

ANEXA Nr. 2

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE, MODUL DE DIFUZARE, DE UTILIZARE SI DE PĂSTRARE ALE FORMULARELOR

 

1. Denumire: Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalitate juridică

 

2. Cod: 14.13.01.10/1 

 

3. Format: A4/t2X2

 

4. Caracteristici de tipărire: file duble

 

5. Se difuzează: gratuit

 

6. Se utilizează la: atribuirea codului de înregistrare fiscală si eliberarea certificatului de înregistrare fiscală

 

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

                                       de: plătitorii de impozite si taxe, persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fără personalitate uridică sau de către reprezentantul fiscal 

 

8. Circulă: - originalul - la organul fiscal

       - copia - la contribuabil

 

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabililor 

 

1. Denumire: Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalitate juridică

2. Cod: 14.13.01.11/1

3. Format: A4/t2x2

4. Caracteristicile tipărire: file duble

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: actualizarea informatiilor despre plătitori de impozite si taxe persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalitate juridical, care au fost înregistrati

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

                            de: plătitorii de impozite si taxe persoane juridice, asociatii familiale si asociatii civile fără personalitate juridical sau de reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul - la organul fiscal

       - copia - la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabililor

 

1. Denumire: Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române fără domiciliu în România

2. Cod: 14.13.01.10/2

3. Format: A4/t2x2

4. Caracteristicile tipărire: file duble

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: înregistrarea fuscalăa persoanelor fiice române pentru organizarea, potrivit codului numeric personal, a persoanelor fizice române cu dominciliu în România sau eliberarea certificatului de înregistrare fiscală care va contine codul numeric personal precedat de litera “R”, pentru persoane fizice plătitoare de T.V.A.

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

                                       de: plătitorii de impozite si taxe persoane fizice române cu domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul - la organul fiscal

       - copia - la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabililor

 

1. Denumire: Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România

2. Cod: 14.13.01.11/2

3. Format: A4/t2x2

4. Caracteristicile tipărire: file duble

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: actualizarea informatiilor despre persoane române cu domiciliu în România ca plătitori de impozite si taxe

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

                de: plătitorii de impozite si taxe persoane fizice române cu domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul - la organul fiscal

       - copia - la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabililor

 

1. Denumire: Declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România

2. Cod: 14.13.01.10/3

3. Format: A4/t2x2

4. Caracteristicile tipărire: file duble

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: atribuirea numărului de identificare fiscală si eliberarea certificatului de înregistrare fiscală pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

                            de: plătitorii de impozite si taxe persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul - la organul fiscal

       - copia - la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabililor

 

1. Denumire: Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România

2. Cod: 14.13.01.11/3

3. Format: A4/t2x2

4. Caracteristicile tipărire: file duble

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: actualizarea informatiilor despre persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România ca plătitori de impozite si taxe

7. Se întocmeste în: 2 exemplare de: plătitorii de impozite si taxe persoane fizice străine si persoane fizice române fără domiciliu în România sau de reprezentantul fiscal

8. Circulă: - originalul - la organul fiscal - copia - la contribuabil

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabililor

 

1. Denumire: Declaratie de înregistrare fiscală/de mentiuni pentru institutii publice

2. Cod: 14.13.01.12/10.11

3. Format: A4/t2x2

4. Caracteristici de tipărire: file duble

5. Se difuzează: gratuit

6. Se utilizează la: atribuirea codului de înregistrare fiscală peritru institutiile publice si eliberarea certificatului de înregistrare fiscală, precum si la actualizarea informatiilor despre acestea

7. Se întocmeste în: 2 exemplare

    de: institutiile publice

8. Circulă: - originalul - la organul fiscal - copia - la institutia publică

9. Se arhivează: la dosarul fiscal al institutiei publice

 

REPUBLICĂRI

 

L E G E A Nr. 74/1995*)

privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea

Colegiului Medicilor din România

 

*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 192 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 10 noiembrie 2000.

Legea nr. 74 din 6 iulie 1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 14 iulie 1995.

 

CAPITOLUL I

Exercitarea profesiunii de medic

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Exercitarea profesiunii de medic este un drept al oricărei persoane fizice, cetătean român, posesoare a diplomei de medic, eliberată de o institutie de învătământ universitar medical din România ori din străinătate, echivalată potrivit legii. Exercitarea profesiunii de medic este avizată de Colegiul Medicilor din România si autorizată de Ministerul Sănătătii.

Art. 2. - Profesiunea de medic are ca scop asigurarea sănătătii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sănătătii individului si a colectivitătii.

Art. 3. - (1) În exercitarea profesiunii medicul trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament si respect fată de fiinta umană.

(2) Medicul nu este functionar public în timpul exercitării profesiunii medicale, prin natura umanitară si liberală a acesteia.

Art. 4. - (1) Medicul este absolvent al unei institutii de învătământ universitar medical recunoscută de lege. Independenta profesională conferă medicului dreptul de initiativă si decizie în exercitarea actului medical si deplina răspundere a acestuia.

(2) La absolvirea institutiei de învătământ medicul va depune jurământul, în conformitate cu formularea modernă a jurământului lui Hippokrates, adoptat de Asociatia Medicală Mondială în cadrul Declaratiei de la Geneva din anul 1975:

"O dată admis printre membrii profesiunii de medic:

Mă angajez solemn să-mi consacru viata în slujba umanitătii;

Voi păstra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate;

Voi exercita profesiunea cu constiintă si demnitate;

Sănătatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacră;

Voi păstra secretele încredintate de pacienti chiar si după decesul acestora;

Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic;

Colegii mei vor fi fratii mei;

Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasă, religie, partid sau stare socială;

Voi păstra respectul deplin pentru viata umană de la începuturile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitătii.

Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!"

Art. 5. - (1) Profesiunea de medic poate fi exercitată de către cel care îndeplineste următoarele conditii:

a) este cetătean român, cu domiciliul în România;

b) este licentiat al unei institutii de învătământ universitar medical, în conditiile legii;

c) nu se găseste în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege;

d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii.

(2) Profesiunea de medic poate fi exercitată în România si de medici cetăteni străini, în conditiile prevăzute de prezenta lege si pe baze de reciprocitate stabilite prin conventii la care România este parte.

 

SECTIUNEA a 2-a

Nedemnităti si incompatibilităti

 

Art. 6. - Este nedemn de a exercita profesiunea de medic:

a) medicul care a fost condamnat definitiv, chiar dacă a fost reabilitat, pentru săvârsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitătii sau vietii, în împrejurări legate de exercitarea profesiunii de medic, cu exceptia celor condamnati în temeiul Decretului nr. 770/1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii;

b) medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesiunea, pe durata stabilită, prin hotârâre judecătorească sau disciplinară.

Art. 7. - Exercitarea profesiunii de medic este incompatibilă cu:

a) comertul cu produse farmaceutice;

b) oricare profesiune sau ocupatie de natură a aduce atingere demnitătii profesionale de medic sau bunelor moravuri;

c) starea de sănătate necorespunzatoare profilului medical, atestată ca atare prin certificat medical eliberat de comisia de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă, potrivit legii;

d) folosirea cu bună stiintă a cunostintelor medicale în defavoarea sănătătii bolnavului sau în scop criminal.

 

SECTIUNEA a 3-a

Autorizarea de liberă practică a profesiunii de medic

 

Art. 8. - (1) Exercitarea profesiunii de medic se face pe baza autorizatiei de liberă practică, care se acordă de Ministerul Sănătătii.

(2) Autorizarea de liberă practică a profesiunii de medic se acordă pe baza următoarelor acte:

a) diploma eliberată de o institutie de învătământ universitar medical acreditată, în conditiile legii;

b) certificatul de cazier judiciar;

c) certificatul de sănătate;

d) avizul Colegiului Medicilor din România.

Art. 9. - (1) Medicii au dreptul la pensie pentru munca depusă si limită de vârstă la împlinirea vârstei de 60 de ani femeile si 65 de ani bărbatii, cu exceptia doctorilor în medicină care pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii.

(2) Academicienii, profesorii, conferentiarii universitari si cercetătorii stiintifici gradul I si II pot continua, la cerere, activitatea până la vârsta de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii. Mentinerea în activitate, după îndeplinirea acestor vârste, se face cu avizul Senatului universitar al Colegiului Medicilor din România si cu aprobarea Ministerului Sănătătii si a Ministerului Învătământului*).


*) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 690/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, Ministerul Învătământului a fost reorganizat, iar noua sa denumire este "Ministerul Educatiei Nationale".

 

(3) Persoanele mentionate la alin. (1) pot cere pensionarea la vârsta de 60 de ani bărbatii si 55 de ani femeile, dacă este îndeplinită conditia de vechime în muncă, precum si celelalte conditii prevăzute de legislatia de asigurări sociale de stat.

(4) Medicii care au depăsit vârstele prevăzute la alin. (1) si (2) pot profesa si în continuare, la cerere, cu autorizatie de liberă practică, acordată anual în conditiile art. 8, numai în sectorul privat.

(5) Medicii din reteaua sanitară de stat, care au împlinit vârsta de pensionare - 60 de ani femeile si 65 de ani bărbatii - nu pot detine functii administrative de conducere: director în Ministerul Sănătătii, director al directiei sanitare judetene, director de spital, cu exceptia celor de la spitalele clinice si de la institutele de cercetare.

(6) Medicii detinuti sau internati din motive politice, aflati în situatiile prevăzute la art. 1 alin. 1 si 2 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate, până la împlinirea vârstei de 65 de ani femeile si 70 de ani bărbatii. Aceste prevederi se aplică si medicilor care, din motive politice, au fost obligati să îsi întrerupă studiile o anumită perioadă, obtinându-si licenta cu întârziere, ori celor care au fost împiedicati să îsi reia activitatea profesională.

Art. 10. - În cazul în care un medic îsi întrerupe activitatea profesională pe o perioadă mai mare de 5 ani, Colegiul Medicilor din România atestă competenta profesională a acestuia în vederea reluării activitătii, cu respectarea prevederilor art. 8 din prezenta lege.

Art. 11. - (1) Controlul si supravegherea exercitării profesiunii de medic se realizează de Ministerul Sănătătii si de Colegiul Medicilor din România.

(2) Colegiul Medicilor din România, prin presedintele consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si al Consiliului National al Colegiului Medicilor din România, este în drept să exercite actiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele judiciare si autoritătile competente pentru urmărirea si trimiterea în judecată a persoanelor care îsi atribuie sau care întrebuintează fără drept titlul sau calitatea de medic, care practică în mod ilicit medicina si să se constituie ca parte civilă sau parte vătămată, după caz, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea, organizarea si functionarea

Colegiului Medicilor din România

 

SECTIUNEA 1

Caracteristici generale

 

Art. 12. - (1) Colegiul Medicilor din România se "înfiintează ca organizatie profesională, neguvernamentală, cu personalitate juridică, apolitică si fără scop patrimonial, care reprezintă interesele profesiunii de medic. Colegiul Medicilor din România actionează pentru dezvoltarea acestei profesiuni si a prestigiului ei în cadrul vietii sociale.

(2) Colegiul Medicilor din România are autonomie institutională si îsi exercită atributiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.

(3) Colegiul Medicilor din România cuprinde toti medicii, cetăteni români, domiciliati în România, autorizati să practice profesiunea de medic. Medicii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt autorizati si îsi desfăsoară activitatea în unităti ale Ministerului Sănătătii sau ale altor ministere cu retea sanitară proprie, precum si în sectorul privat, sunt membri ai Colegiului Medicilor din România de la această dată.

(4) Sediul Colegiului Medicilor din România este în municipiul Bucuresti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Colegiului Medicilor din România

 

Art. 13. - Colegiul Medicilor din România are următoarele atributii:       

a) apără demnitatea si promovează drepturile si interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea si independenta profesională a medicului în exercitarea profesiunii, asigură respectarea de către medici a obligatiilor ce le revin fată de bolnav si de sănătatea publică;

            b) asigură aplicarea legilor si regulamentelor care organizează si reglementează exercitiul profesiunii;       

c) elaborează, adoptă si supraveghează respectarea Codului de deontologie medicală;

d) avizează eliberarea autorizatiei de liberă practică medicală;

e) sustine activitatea si dezvoltarea cercetării stiintifice medicale si organizează manifestărî stiintifice;

f) reprezintă pe membrii săi în relatiile cu asociatii stiintifice si cu sindicatele;

g) colaborează cu Ministerul Sănătătii la formarea, specializarea si perfectionarea pregătirii profesionale a medicilor;

h) elaborează, în colaborare cu Ministerul Sănătătii, metodologia de acordare a gradului profesional si tematica de concurs;

i) actionează, alături de institutiile sanitare centrale si teritoriale, ca în unitătile medicale publice si particulare (cabinete, policlinici, spitale) să fie asigurată calitatea actului medical;

j) organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională si de deontologie medicală, în calitate de organ de jurisdiciie profesională;

k) sprijină institutiile si actiunile de prevedere si asistentă medico-socială pentru medici si familiile lor;

l) promovează relatiile pe plan extern cu organizatii si formatiuni similare;

m) în cadrul Colegiului Medicilor din România functionează comisii care reprezintă specialitătile medicale;

n) în cadrul Colegiului Medicilor din România functionează o comisie care reprezintă medicii care lucrează în sistemul de asigurări de sănătate;

o) avizează autorizarea de instalare a cabinetelor medicale particulare si se pronuntă în legătură cu demersurile întreprinse în vederea interzicerii instalării si functionării acestora, tinând seama de exercitarea activitătii medicale în concordantă cu competenta profesională a medicului, de dotarea tehnică, precum si de respectarea normelor de igienă;

p) avizează licentele de înlocuire temporară sau definitivă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Membrii Colegiului Medicilor din România. Drepturi si obligatii

 

Art. 14. - (1) Membrii Colegiului Medicilor din România sunt înscrisi într-un registru care se publică periodic:

(2) Medicii ajunsi la vârsta pensionării rămân înscrisi, la cerere, în Colegiul Medicilor din România.

(3) Medicii perisionari, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot înscrie în Colegiul Medicilor din România.

Art. 15. - Veniturile Colegiului Medicilor din România se constituie din:

a) taxa de înscriere, cotizatiile lunare ale membrilor, alte fonduri rezultate din manifestări culturale si stiintifice;

b) donatii si sponsorizări din partea unor persoane fizice si juridice, legate, drepturi editoriale, în conditiile legii;

c) alte surse.

Art. 16. - Fondurile bănesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administratie (salarizare personal, procurare de fonduri fixe, material gospodăresc), finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse prin concurs medicilor, întrajutorarea medicilor cu venituri mici si a familiilor lor, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific si altele, care se stabilesc de Consiliul National al Colegiului Medicilor din România.

Art. 17. - Membrii Colegiului Medicilor din România sunt obligati:

a) să respecte regulamentele în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de medic;

b) să respecte si să aplice în orice împrejurare normele de etică profesională si deontologia medicală;

c) să acorde cu promptitudine îngrijirile medicale de urgentă ca o îndatorire fundamentală profesională si civică;

d) să respecte Statutul Colegiului Medicilor din România;

e) să aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul, specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semnează.

 

SECTIUNEA a 4-a

Organizare si functionare

 

Art. 18. - Colegiul Medicilor din România este organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 19. - Forurile de corducere ale Colegiului Medicilor din România, la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generală, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.

Art. 20. - (1) Consiliul judetean are un număr de membri proportional cu numărul medicilor înscrisi în evidentă, alesi de adunarea generală, după cum urmează:

- până la 500 de medici înscrisi în registru, 11 membri;

- între 501 si 1.000 de medici înscrisi în registru, 13 membri;

- între 1.001 si 2.000 de medici înscrisi în registru, 19 membri;

- peste 2.000 de medici înscrisi în registru, 21 de membri.

(2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 23 de membri.

(3) Consiliul judetean are un număr de 3-11 membri supleanti, alesi de adunarea generală.

Art. 21. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, va alege dintre membrii săi un birou format din presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar.

(2) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu:

a) functia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional;

b) functia de director si de director adjunct al directiei sanitare;

c) functii de conducere în structura Ministerului Sănătătii (ministru, secretar de stat, sef de departament, director general, director general adjunct, director si director adjunct).

Art. 22. - (1) Membrii consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe o perioadă hotărâtă de adunarea generată a reprezentantilor pe tară a Colegiului Medicilor din România.

(2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simplă, prin participarea a minimum două treimi din numărul total al medicilor înscrisi. Dacă nu se va realiza proportia de două treimi din numărul total al medicilor, la conferinta pentru alegerea conducerii consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, se va organiza, după două săptămâni, o altă conferintă de alegeri, indiferent de numărul participantilor.

(3) Membrii primului consiliu judeiean, respectiv al municipiului Bucuresti, titulari si supleanti, se aleg pe o durată de 2 ani.

Art. 23. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se întruneste la convocarea presedintelui, în sedinte ordinare, la interval de dou.ă luni. În mod exceptional, la solicitarea a două treimi din numărul membrilor săi, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, poate fi convocat în sedinte extraordinare.

(2) Deciziile consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul total al membrilor.

Art. 24. - (1) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, exercită atributiile prevăzute de lege, date în competenta sa, la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, prin regulamentul de functionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor din România.

(2) În vederea exercitării atributiilor, consiliul judetean, respectiv al municipiului, Bucuresti, îsi desfăsoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală respectivă, pe domenii de activitate sau pe specialităti medicale, în conformitate cu regulamentul de functionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Medicilor din România.

Art. 25. - Conducerea Colegiului Medicilor din România, la nivel national, se exercită de către:

a) adunarea generală;

b) consiliul national;

c) biroul executiv.

Art. 26. - (1) Adunarea generală a Colegiului Medicilor din România este alcătuită din reprezentantii alesi de adunarea generală din fiecare judet si din municipiul Bucuresti, prin vot direct si secret. Norma de reprezentare este de 1 la 100.

(2) Adunarea generală a Colegiului Medicilor din România se întruneste anual.

Art. 27. - Adunarea generală adoptă Codul de deontologie medicală si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din România, în prezenta a cel putin două treimi din numărul reprezentantilor alesi.

Art. 28. - Colegiul Medicilor din România, între sesiunile adunării generale, este condus de Consiliul National.

Art. 29. - (1) Consiliul National al Colegiului Medicilor din România este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui judet, din 3  reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din câte un reprezentant al medicilor din fiecare minister care are retea sanitară proprie. În afară de acestia, Consiliul National al Colegiului Medicilor din România poate fi asistat, cu rol consultativ, de câte un reprezentant al Academiei de Medicină, Ministerului Sănătătii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Justitiei.

(2) Pentru constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor din România este necesară prezenta a cel putin două treimi din numărul reprezentaniilor stabiliti la afin. (1).

Art. 30. - Deciziile Consiliului National al Colegiului Medicilor din România sunt validate prin votul a cel putin două treimi din numărul membrilor acestuia.

Art. 31. - Atributiile Consiliului National al Colegiului Medicilor din România sunt:

a) elaborează Codul de deontologie medicală, precum si Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor din România, în termen de 6 luni de la constituirea Consiliului National al Colegiului Medicilor din România;

b) fixează cotizatia care trebuie plătită obligatoriu de către fiecare medic consiliului judetean sau al municipiului Bucuresti, stabilind partea din această cotizatie care trebuie virată către Consiliul National al Colegiului Medicilor din România;

c) gestionează bunurile Colegiului Medicilor din România si poate să creeze si să subventioneze actiuni interesând profesiunea medicală, actiuni de întrajutorare sau de sponsorizare;

d) controlează gestiunea consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care trebuie să îl informeze cu privire la toate actiunile financiare;

e) solutionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, ca instantă superioară, contestatiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în conformitate cu regulamentele proprii.

Art. 32. - În cadrul Consiliului National al Colegiului Medicilor din România functionează mai multe comisii al căror număr, competente, precum si regulamentul de functionare sunt stabilite de către acesta.

Art. 33. - (1) Biroul executiv al Colegiului Medicilor din România asigură activitatea permanentă a acestuia, în conformitate cu legea si regulamentele proprii.

(2) Biroul executiv este alcătuit dintr-un presedinte, 3 vicepresedinti si un secretar general.

Art. 34. - Consiliul National al Colegiului Medicilor din România va fi consultat de către Ministerul Sănătătii în elaborarea programelor de sănătate si a actelor normative.

Art. 35. - (1) Contractul de muncă al persoanei care exercită o functie de conducere în biroul executiv al consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si al Consiliului National al Colegiului Medicilor din România se suspendă, la cererea persoanei în cauză, pe perioada cât îndeplineste functia respectivă, cu mentinerea locului de muncă.

(2) Persoana aflată într-o situatie prevăzută la alin. (1) beneficiază de vechime în muncă, perioada respectivă fiind astfel considerată.

 

SECTIUNEA a 5-a

Proceduri si sanctiuni

 

Art. 36. - Prin comisia de deontologie si prin comisiile de specialitate ale consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si ale Consiliului National, Colegiul Medicilor din România judecă litigiile si abaterile deontologice si disciplinare ale medicilor.

Art. 37. - (1) Membrii Colegiului Medicilor din România, care încalcă jurământul depus, legile si regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de medic si nu respectă Codul de deontologie medicală, răspund disciplinar în functie de gravitatea abaterii si li se va aplica una dintre următoarele sanctiuni:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) vot de blam;

d) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a calitătii de membru al Colegiului Medicilor din România;

e) retragerea calitătii de membru al Colegiului Medicilor din România si propunerea către Ministerul Sănătătii pentru retragerea autorizatiei de practică a profesiunii de medic.

(2) Sanctiunile prevăzute la lit. a)-c) se aplică de către consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru membrii lor.

(3) Sanctiunile prevăzute la lit. d) si e) se aplică de către Consiliul National al Colegiului Medicilor din România, numai după efectuarea unei expertize de specialitate de către o comisie alcătuită din cel putin cinci specialisti, din specialitatea persoanei în cauză, aprobată de acesta, la propunerea comisiilor de specialitate.

(4) Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunică în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu, Ministerului Sănătătii si persoanei juridice cu care medicul sanctionat a încheiat contractul de muncă si care decid, după caz, pe baza acestora, cu privire la autorizatia de liberă practică a profesiunii de medic, precum si cu privire la contractul de muncă.

(5) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, reprezintă prima instantă, iar Consiliul National al Colegiului Medicilor din România, instanta de recurs, pentru orice litigiu sau abatere comisă de medic.

Art. 38. - (1) Împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. a)-c) se poate introduce contestatie la comisia deontologică competentă, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

(2) Împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. d) si e) se poate introduce contestatie la judecătoria în raza căreia îsi desfăsoară activitatea medicul sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.

Art. 39. - Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Medicitor din România, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contraventională, civilă sau materială, conform prevederilor legale.

Art. 40. - După un interval de un an de la emiterea deciziei de suspendare a autorizatiei de liberă practică medicală, medicul în cauză poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o nouă cerere nu poate fi făcută decât după un an.

Art. 41. - Practicarea profesiunii de medic de către o persoană care nu are această calitate constituie infractiune si se pedepseste conform legii penale.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 42. - Ministerul Sănătătii are obligatia de a pune la dispozitie comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Medicilor din România evidenta nominală a medicilor din România, conform anexei la prezenta lege, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 43. - (1) Până la alegerea primului consiliu judetean al Colegiului Medicilor din România, respectiv al municipiului Bucuresti, cererile de înscriere în colegiu se depun la comisiile electorale respective, urmând ca, în termen de 6 luni de la aceeasi dată, Ministerul Sănătătii, să elibereze autorizatia de liberă practică medicală.

(2) Primele alegeri vor fi organizate de comisii electorale desemnate, în care directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti, pe de o parte, si filialele judetene ale sindicatelor medicilor, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe de altă parte, au un număr egal de reprezentanti. Comisiile electorale sunt alcătuite din 6 membri.

(3) La nivelul tării se va organiza o comisie electorală centrală, în care Ministerul Sănătătii va avea 3 reprezentanti, sindicatele medicilor, în ansamblul lor, 3 reprezentanti si ministerele cu retea sanitară proprie câte un reprezentant. Activitatea acestei comisii constă în validarea alegerilor judetene si în organizarea alegerilor pe tară; activitatea ei încetează o dată cu constituirea legală a primei adunări generale a Colegiului Medicilor din România.

Art. 44. - Administratia locală, prin consiliile judetene, va asigura spatiile corespunzătoare pentru consiliile judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Colegiului Medicilor din România, cât si pentru Consiliul National al Colegiului Medicilor din România, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 45. - Atributiile Colegiului Medicilor din România nu pot fi exercitate de nici o altă asociatie profesională medicală. Membrii Colegiului Medicilor pot face parte si din alte asociatii profesionale.

Art. 46. - Anexa face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 47. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 48. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 79 alin. (1), art. 80 si 81 din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătătii populatiei, Hotărârea Guvernului nr. 220/1992 privind aprobarea principiilor de bază ale Statutului medicului din România, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

ANEXA

 

Numele si prenumele medicului ……………………..

Data nasterii ……………………..…………………..

Specialitatea si gradul profesional……………………

Titlul stiintific ……………………..…………………

Promotia ……………………..……………………..

Locul de munca ……………………..………………

Adesa si numarul de telefon ……………………..……