MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 659      LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 15 decembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

45. - Hotărăre pentru aprobarea componentei Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 

DECRETE

 

514. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce              

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

259. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar

 

1.230. - Hotărâre pentru aprobarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României pentru anul 2001

 

1.238. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a unui imobil, clădire cu anexe si terenul aferent, din patrimoniul Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Bucuresti, filiala Societatea Comercială "Plopeni" - S.A., în domeniul public al orasului Plopeni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Plopeni, judetul Prahova

 

1.259. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998

 

Acord-cadru de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică între Guvernul României si Guvernul Republicii Chile

 

1.267. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si darea în folosintă gratuită a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A

 

1.268. - Hotărâre privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale "Electronica" S.A. Bucuresti, inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

1.272. - Hotărâre privind alocarea unei subventii anuale pentru functionarea si dezvoltarea Centrului European UNESCO pentru Învătământul Superior (UNESCO-CEPES) din Bucuresti

 

1.273. - Hotărâre privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

1.274. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

1.276. - Hotărâre privind aprobarea Actului aditional la Acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" S.A. Medias, cu referire la Perimetrul Transilvania Sud, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială de Explorare, Productie si Înmagazinare a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias

 

1.284. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietătii de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 788/1999

 

1.285. - Hotărâre pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2000 privind suplimentarea bugetului Presedintiei României din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componentei Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 

În temeiul art. 3 si 4 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă componenta Comisiei de validare a mandatelor de senatori, astfel cum a rezultat din alegerile parlamentare din 26 noiembrie 2000, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 decembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE DE VÂRSTĂ AL SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Bucuresti, 11 decembrie 2000. Nr. 45.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de validare a mandatelor de senatori

 

1. Tărăcilă Doru Ioan    - P.D.S.R.       

2. Predescu Ion - P.D.S.R.

3. Iorgovan Antonie - P.D.S.R.

4. Matei Viorel - P.D.S.R.

5. Prichici Emilian - P.D.S.R.

6. Roibu Aristide - P.D.S.R.

7. Cârciumaru Ion - P.R.M.     

8. Badea Dumitru - P.R.M.      

9. Florescu Eugeniu Constantin - P.R.M.          

10. Vornicu Sorin Adriari - P.D.          

11. Popa Nicolae Vlad - P.N.L.          

12. Seres Denes - U.D.M.R.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Steaua României

în grad de Mare Cruce

 

În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. I si al art. 11 alin. (1) pct. I din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - De Ziua Natională a României se conferă Ordinul National Steaua României în grad de Mare Cruce domnului MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU, prim-ministru al României.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2000.

Nr. 514.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de cercetare medicală în sectorul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Rezidentiatul este organizat de Ministerul Sănătătii sub forma rezidentiatului pe post si/sau a rezidentiatului pe locuri.

Art. 2. - (1) Rezidentiatul pe post se organizează în functie de numărul de posturi solicitate de unitătile sanitare din reteaua Ministerului Sănătătii, precum si de ministerele cu retea sanitară proprie, pe specialitătile prevăzute în Nomenclatorul specialitătilor medicale si farmaceutice.

(2) Rezidentiatul pe locuri se organizează în functie de necesitătile de medici si farmacisti specialisti, estimate de Ministerul Sănătătii, tinându-se seama de normativele de personal si de propunerile spitalelor clinice sau ale altor unităti sanitare clinice.

Art. 3. - (1) Medicii si farmacistii rezidenti care ocupă prin concurs posturile pentru care se organizează rezidentiat în conditiile art. 2 alin. (2) încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară care a solicitat postul respectiv.

(2) După obtinerea diplomei de medic, de stomatolog sau de farmacist specialist acestia sunt obligati să lucreze cel putin 5 ani la unitatea sanitară cu care au încheiat contractul individual de muncă.

(3) Contractul individual de muncă încheiat între rezident si unitatea sanitară în conditiile alin. (1) va cuprinde o clauză conform căreia nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (2) atrage răspunderea materială a rezidentului, în sensul obligării acestuia la plata unei sume echivalente cu cel putin 36 de salarii medii pe economie, sumă calculată la data încetării contractului individual de muncă din initiativa rezidentului.

(4) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (2) poate atrage si sanctiunea retragerii autorizatiei de liberă practică a medicului sau a farmacistului în culpă. Retragerea autorizatiei de liberă practică se dispune pe perioadă determinată de Ministerul Sănătătii, la propunerea colegiului judetean al medicilor.

Art. 4. - Medicii si farmacistii rezidenti care au obtinut, ca urmare a concursului pe locuri, confirmarea în rezidentiat încheie contract individual de muncă pe perioada rezidentiatului cu spitalele clinice sau cu alte unităti sanitare clinice.

Art. 5. - Rezidentii efectuează pregătirea de specialitate în unitătile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătătii, tinând seama de propunerile universitătilor de medicină si farmacie si de capacitătile de pregătire ale unitătilor sanitare clinice, precum si de cele ale ministerelor cu retea sanitară proprie.

Art. 6. - Drepturile salariale ale medicilor si farmacistilor rezidenti se acordă, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare, de unitătile sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă.

Art. 7. - La încheierea contractelor între casele de asigurări de sănătate si furnizorii de servicii medicale care pregătesc rezidenti în conditiile prezentei ordonante de urgentă se iau în considerare si serviciile medicale prestate de rezidenti, cuprinse în curricula de pregătire.

Art. 8. - Stagiatura cu durata de un an pentru absolventii facultătilor de medicină si farmacie se desfiintează începând cu promotia 2001.

Art. 9. - (1) Medicii si farmacistii din promotiile anterioare anului 2001, care efectuează stagiatura în conditiile legale în vigoare, încheie contract individual de muncă pe perioadă determinată cu unitătile sanitare, inclusiv cu cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu modificările si completările ulterioare, în care îsi desfăsoară activitatea.

(2) Unitătile sanitare care au încheiat contract individual de muncă cu medicii si farmacistii stagiari asigură plata drepturilor ce li se cuvin acestora în conditiile legii.

Art. 10. - Ministerul Sănătătii, precum si ministerele cu retea sanitară proprie pot acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special pentru sănătate publică spitalelor clinice si altor unităti sanitare clinice care au încheiat contract individual de muncă potrivit art. 4 si art. 9 alin. (2), în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Activitatea de cercetare stiintifică, clinică si de medicină preventivă, care se organizează si se desfăsoară în cadrul unitătilor din sectorul sanitar, se finantează din bugetul unitătii sanitare respective.

(2) Ministerul Sănătătii poate acorda fonduri suplimentare din sume alocate de la bugetul de stat sau din fondul special pentru sănătate publică pentru activităti de cercetare care se desfăsoară în cadrul unitătilor sanitare, pe bază de programe aprobate în conditiile legii.

(3) Activitătile de cercetare stiintifică fundamentală în domeniul medical se realizează prin Academia de Stiinte Medicale Bucuresti si se finantează de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii.

(4) Ministerul Sănătătii împreună cu Academia de Stiinte Medicale Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă, vor defini prin ordin al ministrului sănătătii, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, domeniile cercetării stiintifice clinice, de medicină preventivă si fundamentale, colectivele de cercetare, precum si institutiile sanitare în care se desfăsoară activitate de cercetare stiintifică.

Art. 12. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor referitoare la plata drepturilor rezidentilor, stagiarilor si personalului din cercetare, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001, dată până la care se aplică prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2000 privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitătile sanitare.

Art. 13. - Hotărârea Guvernului nr. 325/1997 privind introducerea stagiului de pregătire practică cu durata de un an pentru absolventii facultătilor de medicină si farmacie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 259.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea denumirii si clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României

pentru anul 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 3 din Conventia internatională privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a mărfurilor, încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, la care România a aderat prin Legea nr. 98/1996, si ale art. 8 pct. 3 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Denumirea si clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României pentru anul 2001 sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.230.


*) Anexa se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a unui imobil, clădire cu anexe si terenul aferent,

din patrimoniul Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Bucuresti,

filiala Societatea Comercială "Plopeni" - S.A., în domeniul public al orasului Plopeni

si în administrarea Consiliului Local al Orasului Plopeni, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a imobilului, clădire cu anexe si terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul Companiei Nationale Romarm" -S.A. Bucuresti, filiala Societatea Comercială "Plopeni" - S.A., cu acordul adunării generale a actionarilor, în domeniul public al orasului Plopeni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Plopeni, judetul Prahova.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol încheiat între Compania Natională Romarm" S.A., Bucuresti, filiala Societatea Comercială "Plopeni" - S.A., si Consiliul Local al Orasului Plopeni, judetul Prahova, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, valoarea de transmitere a bunurilor fiind de 3,385 miliarde lei, fără T.V.A.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comeriului,

Radu Berceanu

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2000.

Nr. 1.238.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE  IDENTIFICARE

a imobilului, clădire cu anexe si terenul aferent, care se transmite din patrimoniul

Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Bucuresti, filiala Societatea Comercială

"Plopeni" - S.A., în domeniul public al orasului Plopeni si în administrarea Consiliului

Local al Orasului Plopeni, judetul Prahova

 

Denumirea imobilului care se transmite

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite

Clădire spital (S+P+1) cu anexe

Orasul Plopeni, Str. Republicii nr. 8, judetul Prahova

Compania Natională

"Romarm" - S.A. Bucuresti, filiala Societatea Comercială "Plopeni" - S.A.

Consiliul Local al Orasului Plopeni, judetul Prahova.

· Suprafata construită a clădirii spital = 1.041,70 m2

· Suprafata desfăsurată a clădirii spital = 1.980,20 m2

· Suprafata construită a anexelor (garaj, centrală termică, cabină portar, magazie, depozit oxigen) = 105,03 m2

· Suprafata totală a terenului aferent imobilului cu anexe = 5.291,77 m2

 

HOTĂRÂRE

pentru aprabarea Acordului-cadru de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică dintre Guvernul Romăniei

si Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul-cadru de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Chile, semnat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998.

Art. 2. - Cheltuielile privind punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord-cadru vor fi suportate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare,

Mircea Puscă

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.259.

 

ACORD-CADRU

de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică între Guvernul României si Guvernul Republicii Chile

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Chile, denumite în continuare părti,

animate de dorinta de a întări relatiile de prietenie si cooperare si convinse de multiplele avantaje care ar rezulta dintr-o colaborare reciprocă,

recunoscând importanta pe care cooperarea tehnică, stiintifică si tehnologică o reprezintă pentru intensificarea actiunilor în domeniul economic si social din ambele tări,

evidentiind necesitatea de a stimula, de a armoniza si de a moderniza infrastructura tehnică, stiintifică si tehnologică din tările lor, pentru a se adapta la cerintele viitorului, într-o viziune globală,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Scop

1. Ambele părti sunt de acord ca, în limitele competentelor lor, să dea un nou impuls actiunilor de cooperare, pe baza principiilor avantajului mutual, reciprocitătii, respectării suveranitătii si neamestecului în treburile interne. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv fundamental părtile sunt hotărâte să încurajeze dezvoltarea cooperării tehnice, stiintifice si tehnologice în interesul dezvoltării ambelor tări.

2. Toate programele, proiectele specifice si activitătile de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică convenite între cele două părti vor fi îndeplinite conform prevederilor generale ale prezentului acord-cadru.

 

ARTICOLUL II

Institutii împuternicite

1. Coordonarea, programarea si urmărirea îndeplinirii activitătilor prevăzute în prezentul acord-cadru revin organelor competente din fiecare tară, conform legislatiei interne. În acest sens părtile desemnează ca institutii responsabile:

- partea română: Ministerul Cercetării si Tehnologiei;

- partea chiliană: Agentia pentru Cooperare Internatională.

2. Părtile pot solicita de comun acord participarea tertilor atât la finantarea, cât si la executarea programelor si proiectelor care vor apărea din formete de cooperare prevăzute în prezentul acord-cadru.

 

ARTICOLUL III

Activităti

Pentru realizarea obiectivelor de cooperare tehnică, stiintifică si tehnologică părtile, conform legislatiei în vigoare din fiecare tară, vor depune eforturi în vederea promovării următoarelor activităti:

a) executarea unor programe comune de cercetare si/sau dezvoltare;

b) schimburi de specialisti, cercetători, cadre universitare si experti;

c) schimb de informatii stiintifice si tehnologice, documentatie, echipamente de cercetare si materiale consumabile si accesul la baza de date "Cercetare-Dezvoltare" si la retelele internationale, pentru fiecare caz;

d) înfiintarea si punerea în functiune a unor institutii de cercetare, laboratoare sau centre de cercetare si perfectionare, de interes comun, la care pot participa si terti, cu acordul ambelor părti;

e) organizarea si participarea la seminarii, colocvii, mese rotunde si conferinte pe teme de interes reciproc;

f) furnizarea de servicii de consultantă;

g) proiecte comune de dezvoltare tehnologică, care să asigure legătura dintre cercetare, industrie si alte unităti economice;

h) dezvoltarea de activităti comune de cooperare cu tări terte, cu acordul ambelor părti;

i) orice altă modalitate de cooperare asupra căreia părtile convin.

 

ARTICOLUL IV

Transfer tehnologic

În vederea obtinerii unei colaborări efective în ceea ce priveste aspectele transferului de tehnologie părtile vor selectiona, de comun acord,, sectoarele în care va avea loc cooperarea, precum si procedeele adecvate pentru asigurarea unei participări ample si a unei colaborări posibile între personalul tehnic si stiintific din centrele lor de cercetare.

Această cooperare îsi propune ca obiectiv să contribuie, într-o formă generală, la dezvoltarea economiei, la îmbunătătirea calitătii vietii cetătenilor lor, în mod deosebit la punerea în valoare a:

- resurselor umane, prin crearea conditiilor pentru sporirea locurilor de muncă, precum si a productivitătii muncii, incluzând dezvoltarea activitătilor de formare si pregătire a personalului de specialitate;

- tehnologiei, prin încurajarea dezvoltării activitătilor stiintifice si tehnologice, a transferului de tehnologie, a cresterii capacitătii de cercetare tehnologică.

 

ARTICOLUL V

Formarea resurselor umane

Părtile vor propune programe specifice de formare si pregătire a personalului în domeniile de interes reciproc. Actiunile de pregătire a personalului vor tine seama de aportul noilor tehnologii în domeniu.

Părtile convin realizarea actiunilor necesare pentru promovarea formării si pregătirii de experti, tehnicieni si cercetători, acordând prioritate celor care au ca efect sporirea numărului personalului care va forma noi specialisti. Această cooperare se va realiza prin îndeplinirea de programe specifice referitoare la schimbul de experti, de informatii si de materiale între institutii de pregătire a specialistilor si centre de cercetare din ambele tări, în special în sectoarele profesionale de specialitate, tehnice si stiintifice.

 

ARTICOLUL VI

Punerea în aplicare a acordului-cadru

1. În vederea coordonării măsurilor de realizare a prevederilor prezentului acord-cadru si a asigurării celor mai bune conditii de aplicare, părtile vor stabili o comisie mixtă compusă din reprezentanti ai institutiilor interesate în cooperarea tehnică si stiintifică dintre cele două tări.

2. Comisia mixtă se va reuni la fiecare 2 ani, alternativ în orasul Bucuresti si în orasul Santiago de Chile, pentru:

a) evaluarea si definirea domeniilor prioritare în care se pot realiza proiecte specifice de cooperare tehnică si stiintifică;

b) analiza, evaluarea, aprobarea si revizuirea programelor de cooperare tehnică si stiintifică;

c) supravegherea bunei desfăsurări a realizării prevederilor prezentului acord-cadru si comunicarea către părti a recomandărilor care se apreciază că sunt necesare;

d) supravegherea continuării proiectelor aprobate si luarea măsurilor necesare în vederea realizării lor în perioada prevăzută.

3. Părtile îsi pot propune reciproc, oricând, proiecte specifice de cooperare tehnică si stiintifică spre studiu si aprobare. De asemenea, părtile pot convoca, de comun acord si când consideră necesar, sesiuni extraordinare ale comisiei mixte.

4. Comisia mixtă va conveni un protocol bienal de activităti, în care vor fi stabilite obiectivele specifice, resursele financiare si tehnice si programele de lucru ce urmează să fie îndeplinite.

 

ARTICOLUL VII

Instrumente si mijloace pentru realizarea cooperării

1. Părtile vor lua măsurile necesare pentru intrarea în tară, sederea si iesirea din tară a personalului care, în mod oficial, este implicat în derularea proiectelor de cooperare. Acest personal se va supune reglementărilor în vigoare în tara primitoare si nu se poate angaja în alte activităti în afara functiilor sale fără autorizarea prealabilă a celor două părti.

2. Echipamentele, materialele si instrumentele livrate sub orice formă unei părti de către cealaltă parte în cadrul prezentului acord-cadru vor fi exceptate de obligatiile de vamă si de alte prevederi privind importul lor, conform legislatiei în vigoare din fiecare tară.

 

ARTICOLUL VIII

Dispozitii financiare

1. Cheltuielile pentru schimburile de experti, oameni de stiintă si alti specialisti, care rezultă din prezentul acord-cadru, vor fi suportate după cum urmează: partea trimitătoare va plăti transportul international între capitalele celor două state, iar partea primitoare va suporta cheltuielile de transport intern pe teritoriul tării gazdă, în conformitate cu programul de lucru, si cheltuielile de sedere (cazare, diurnă), conform întelegerilor dintre partenerii de cooperare si reglementărilor legale în vigoare în fiecare stat.

 

ARTICOLUL IX

Intrarea în vigoare si durata

1. Prezentul acord-cadru va intra în vigoare la data ultimei notificări la care una dintre părti notifică celeilalte, pe cale diplomatică, îndeplinirea formalitătilor pentru aprobarea sa internă.

2. Acordul-cadru va avea o valabilitate de 5 ani si se va prelungi în mod tacit pentru perioade egale, cu conditia ca nici una dintre părti să nu îl fi denuntat în scris, pe cale diplomatică, cu 6 luni înainte de expirareA perioadei respective.

3. Prezentul acord-cadru poate fi modificat de către părti de comun acord. Modificările convenite vor intra în vigoare conform aceleiasi proceduri prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol.

4. În cazul în care prezentul acord-cadru îsi încetează valabilitatea, programele si proiectele în executie vor fi finalizate, cu exceptia cazurilor în care părtile convin în alt mod:

Încheiat la Santiago de Chile la 20 noiembrie 1998, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si spaniolă, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Andrei Plesu,

ministrul afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Chile,

Mariano Fernandez Amunategui,

ministru ad-interim al afacerilor externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

si darea în folosintă gratuită a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 10 alin. (1) si (2) si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor terenuri situate în perimetrul Aeroportului International Bucuresti-Otopeni, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si identificate conform datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă darea în folosintă gratuită, pentru o perioadă de 49 de ani, Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A. a terenurilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 în conformitate cu art. 2 se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Protocolul va cuprinde si obligatiile care revin Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul lucrărilor publice

si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministrul functiei publice

Ioan Onisei

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.267.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si care se dau în folosintă gratuită Companiei Nationale "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

 

Nr. crt.

Denumirea terenurilor terenurile

Locul unde sunt situate terenurile

Persoana juridică de la care se transmit terenurile

Persoana juridică la care se transmit terenurile

Caracteristicile tehnice ale terenurilor (ha)

1.

Amplasamentul nr. 1

Aeroportul International

Ministerul Transporturilor

Compania Natională "Aeroportul Bucuresti-Otopeni International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

2,2271

2.

Amplasamentul nr. 2

Aeroportul International

Ministerul Transporturilor

Compania Natională "Aeroportul Bucuresti-Otopeni International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

1,0000

3.

Amplasamentul nr. 3

Aeroportul International

Ministerul Transporturilor

Compania Natională "Aeroportul Bucuresti-Otopeni International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

4,1000

4.

Amplasamentul nr. 4

Aeroportul International

Ministerul Transporturilor

Compania Natională "Aeroportul Bucuresti-Otopeni International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

5,0912

5.

Amplasamentul nr. 5

Aeroportul International

Ministerul Transporturilor

Compania Natională "Aeroportul Bucuresti-Otopeni International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

5,1000

6.

Amplasamentul nr. 6

Aeroportul International

Ministerul Transporturilor

Compania Natională "Aeroportul Bucuresti-Otopeni International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

1,8322

7.

Amplasamentul nr. 7

Aeroportul International

Ministerul Transporturilor

Compania Natională "Aeroportul Bucuresti-Otopeni International Bucuresti-Otopeni" - S.A.

6,5123

 

TOTAL GENERAL:

25,8628

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale "Electronica" - S.A. Bucuresti,

inclusă în componenta "Privatizarea a 50 de societăti comerciale cu capital majoritar de stat, grupate în pachete", din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 41 alin. (2) lit. b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează Fondul Proprietătii de Stat să implementeze strategia de privatizare a Societătii Comerciale "Electronica" - S.A. Bucuresti, respectiv vânzarea pachetului majoritar de actiuni, detinut de Fondul Proprietătii de Stat în proportie de 50,577% din capitalul social, către un investitor strategic/consortiu de investitori, prin metoda de negociere.

Art. 2. - Se mandatează Ministerul Finantelor să ceară suspendarea procedurii de executare silită imobiliară a Societătii Comerciale "Electronica" - S.A. până la data de 30 iunie 2001, în vederea implementării strategiei de privatizare a Societătii Comerciale "Electronica" - S.A., în conformitate cu prevederile art. 1.

Art. 3. - Se aprobă esalonarea la plată a obligatiilor bugetare restante si scutirea de la plata penalităiilor si/sau a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cuantumurile existente la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare de către creditorii bugetari, conform legii, pentru Societatea Comercială "Electronica" - S.A. Bucuresti, în vederea sporirii atractivitătii societătii comerciale la privatizare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Kerekes Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Victor Eros

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei subventii anuale pentru functionarea si dezvoltarea

Centrului European UNESCO pentru Învătământul Superior (UNESCO-CEPES) din Bucuresti

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul bunei functionări si al dezvoltării activitătilor Centrului European UNESCO pentru Învătământul Superior (UNESCO-CEPES) din Bucuresti, se alocă anual, începând cu anul 2001, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, o subventie egală cu echivalentul în lei, la cursul zilei, al sumei de 30.000 dolari S.U.A., pentru acoperirea cheltuielilor curente de întretinere, functionare si comunicare, precum si pentru sprijinirea proiectelor de cooperare europeană care implică participarea institutiilor de învătământ superior din România.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 766/1992 privind finantarea dezvoltării Centrului European al UNESCO pentru Învătământul Superior (CEPES) din Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.272.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare Plan national.

Art. 2. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale coordonează activitatea de aplicare a Planului national.

(2) În plan teritorial Ministerul Muncii si Protectiei Sociale colaborează cu prefecturile si cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, în vederea aplicării si evaluării programelor derulate conform planului national.

Art. 3. - Ministerele, în raport cu domeniile lor de activitate, vor introduce în programele proprii măsurile corespunzătoare ariilor de interventie mentionate în Planul national.

Art. 4. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale avizează proiectele actelor normative care se supun spre adoptare Guvernului, care au ca obiect egalitatea de sanse între femei si bărbati si eliminarea oricăror discriminări în aplicarea politicilor sectoriale în materie.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Liviu Lucian Albu

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.273.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE

pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati

 

Art. 1. - România respectă conventiile internationale referitoare la drepturile omului, inclusiv cele privind statutul si rolul femeii si protectia copilului, precum si la egalitatea de sanse si de tratament în domeniul muncii, în conformitate cu prevederile Constitutiei României.

Art. 2. - Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati este expresia angajamentului politic de asigurare si garantare a egalitătii între toti cetătenii si marchează deschiderea si eforturile Guvernului României în vederea eliminării oricărei discriminări bazate pe deosebirile de rasă, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenentă politică, avere sau origine socială, potrivit art. 4 alin. (2) din Constitutia României.

Art. 3. - Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati are rolul de a sustine prin măsuri concrete principiul potrivit căruia atât femeile, cât si bărbatii trebuie să participe în mod egal la identificarea si transpunerea în practică a celor mai eficiente solutii pentru realizarea unei democratii reale în România.

Art. 4. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Directia pentru egalitatea sanselor, în colaborare cu celelalte ministere, cu alte institutii, cu organizatii neguvernamentale care derulează programe în domeniul drepturilor omului si drepturilor femeii ca parte integrantă a acestora, al egalitătii de sanse între femei si bărbati, va realiza si va aplica Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati.

Art. 5. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Directia pentru egalitatea sanselor, reprezintă mecanismul guvernamental responsabil cu elaborarea strategiilor si politicilor în domeniul promovării egalitătii de sanse între femei si bărbati si eliminării oricăror forme de discriminare pe criterii de gen; în acest domeniu el se constituie drept partener de dialog cu structurile de specialitate existente la nivelul organismelor internationale (O.N.U., Uniunea Europeană, Consiliul Europei, Organizatia Internatională a Muncii etc.).

Art. 6. - Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati identifică următoarele arii de interventie: cadrul legislativ, drepturile sociale, economia, participarea la decizie, constiinta civică.

Art. 7. - (1) În aria de interventie denumită cadrul legislativ obiectivul major îl constituie reflectarea principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati.

(2) Obiectivul operational îl constituie completarea legislatiei prin armonizarea cadrului juridic national cu legislatia internatională în domeniul egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati.

(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) continuarea si accelerarea procesului de armonizare a legislatiei nationale cu cea internatională, inclusiv europeană, în conformitate cu Programul national de aderare a României la Uniunea Europeană (PNAR), prin adoptarea legii egalitătii de sanse si elaborarea unor acte normative specifice;

b) completarea cadrului legislativ care să asigure egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati în relatiile concrete de muncă si în activitatea profesională;

c) monitorizarea dezvoltării structurilor de implementare a legislatiei privind egalitatea de gen.

Art. 8. - (1) În aria de interventie denumită drepturile sociale obiectivul major îl constituie accesul si beneficiul egal al femeilor si bărbatilor la drepturile sociale (referitoare la muncă si la viata de familie) stipulate în legislatie.

(2) Primul obiectiv operational îl constituie accelerarea eforturilor de eliminare a oricăror forme de discriminare pe bază de sex în domeniul muncii.

(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) initierea si desfăsurarea unor programe de informare asupra drepturilor sociale egale ale bărbatilor si femeilor;

b) încurajarea preocupărilor pentru pregătirea profesională continuă a femeilor si bărbatilor în vederea facilitării accesului lor egal la toate sectoarele de activitate;

c) perfectionarea mecanismelor de control în ceea ce priveste aplicarea măsurilor de eliminare a comportamentelor si atitudinilor discriminatorii în relatiile de muncă, lărgirea capacitătilor de sanctionare a actelor de discriminare bazate pe sex.

(4) Al doilea obiectiv operational îl constituie integrarea egalitătii de gen în sfera protectiei sociale a familiei si în programele de măsuri pentru prevenirea si combaterea marginalizării.

(5) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (4) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) sprijinirea programelor care facilitează accesul egal al femeilor si bărbatilor la educatie, asistentă medicală, servicii pentru îngrijirea copiilor si bătrânilor, drepturi reproductive, proprietate, justitie;

b) respectarea principiului egalitătii între femei si bărbati în aplicarea politicilor familiale, prin sustinerea implicării active a bărbatilor în viata de familie si prin cresterea rolului economic al femeilor;

c) reconsiderarea conceptului referitor la familie prin multiplicarea măsurilor de protectie socială si economică a noilor tipuri de unităti familiale (familii monoparentale, cupluri de uniune consensuală);

d) reconsiderarea socială a activitătilor casriice si identificarea unor surse de recompensare a persoanelor (femei si bărbati) care le desfăsoară;

e) extinderea măsurilor de prevenire si combatere a fenomenului de violentă în familie si diversificarea serviciilor de asistentă pentru victime; distribuirea echilibrată a acestora la nivel national.

Art. 9. - (1) În aria de interventie denumită economia obiectivul major îl constituie promovarea egalitătii de sanse între femei si bărbati în viata economică.

(2) Primul obiectiv operational îl constituie dezvoltarea strategiilor de încurajare a abordării integratoare a egalitătii de gen în politicile economice.

(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) integrarea analizei de gen (prin utilizarea rezultatelor cercetărilor si prelucrarea datelor statistice relevante) în politicile de elaborare, implementare si evaluare a măsurilor necesare în vederea dezvoltării economice si reducerii sărăciei;

b) dezvoltarea cooperării agentilor economici cu partenerii sociali pentru a contribui la realizarea egalitătii de gen în relatiile de muncă;

c) perfectionarea structurilor manageriale si pregătirea actorilor acestora la nivelul unitătilor economice pentru accelerarea procesului de implementare a principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati.

(4) Al doilea obiectiv operational îl constituie includerea dimensiunii de gen în elaborarea si aplicarea strategiilor de ocupare a fortei de muncă.

(5) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (4) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) crearea conditiilor necesare pentru accesul egal al femeilor si bărbatilor la măsurile active de integrare a lor pe piata muncii;

b) crearea unor programe speciale de reconversie profesională a fortei de muncă feminine si orientarea femeilor spre sectoarele de activitate traditional deficitare (în mod deosebit, sectoarele care utilizează tehnologii de comunicare si de formare);

c) stimularea agentilor economici pentru atragerea fortei de muncă feminine în sectoarele de activitate în care există decalaje de reprezentare între bărbati si femei.

(6) Al treilea obiectiv operational îl constituie reconcilierea vietii profesionale cu viata de familie prin dezvoltarea programelor de sprijinire a familiei.

(7) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (6) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) încurajarea distribuirii în mod egal a responsabilitătilor în familie prin cresterea accesului la concediile parentale si stimularea bărbatilor să participe la rezolvarea problemelor familiei;

b) dezvoltarea, prin acorduri între partenerii sociali, a programelor de ocupare flexibile si cu timp partial de lucru, la care să aibă acces egal femeile si bărbatii;

c) extinderea serviciilor de îngrijire a copiilor si bătrânilor, precum si multiplicarea serviciilor publice si particulare de activităti gospodăresti.

Art. 10. - (1) În aria de interventie denumită participarea la decizie obiectivul major îl constituie participarea si reprezentarea echilibrată la decizie a femeilor si bărbatilor.

(2) Obiectivul operational îl reprezintă constituirea unor structuri nationale si teritoriale care să pună în practică principiul egalitătii de sanse între femei si bărbati.

(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) monitorizarea progreselor în distribuirea echilibrată a rolurilor femeilor si bărbatilor în structurile decizionale;

b) multiplicarea activitătilor de crestere a constiintei publice referitoare la importanta respectării echilibrului de gen în organismele publice decizionale de la toate nivelurile;

c) stimularea programelor care încurajează cariere profesionale de înalt nivel managerial pentru femei.

Art. 11. - (1) În aria de interventie denumită constiinta civică obiectivul major îl constituie implementarea principiului egalitătii de sanse în constiinta civică.

(2) Primul obiectiv operational îl constituie coordonarea interventiilor vizând sensibilizarea societătii la problemele egalitătii de gen din diverse domenii de activitate cu impact asupra constiintei civice.

(3) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (2) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) cresterea volumului de informatii referitoare la importanta respectării principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati în procesul de democratizare;

b) facilitarea accesului la cunoasterea problematicii de gen prin instrumente si mijloace formative moderne;

c) diseminarea sistematică a informatiilor privind egalitatea de sanse;

d) concertarea contributiilor principalilor actori sociali pentru promovarea principiului egalitătii de sanse în constiinta socială.

(4) Al doilea obiectiv operational îl constituie eliminarea prejudecătilor culturale existente si a stereotipurilor de rol ale femeilor si bărbatilor în vederea instituirii egalitătii de gen.

(5) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la alin. (4) se vor întreprinde următoarele actiuni:

a) încurajarea integrării perspectivei egalitătii între femei si bărbati în domenii ca: instructie si formare profesională, cultură, stiintă, cercetare, sport, media, pentru schimbarea în timp a comportamentului, atitudinilor, normelor si valorilor care definesc si influentează rolurile de gen;

b) sprijinirea programelor de înlocuire a imaginilor negative stereotipe ale femeii, în special prin mass-media si, îndeosebi, prin publicitate, precum si prin materiale educative, cu modele si exemple care pot oferi alternative realiste referitoare la rolurile multiple ale femeilor si bărbatilor într-o societate democratică;

c) încurajarea schimbului de experiente si practici reusite în promovarea egalitătii de gen atât în spatiul national, cât si în cel international.

Art. 12. - Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati este un document-cadru în care sunt identificate ariile de interventie cărora trebuie să li se acorde prioritate.

Art. 13. - Realizarea obiectivelor operationale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati reprezintă o obligatie pentru toate institutiile implicate. Continutul actiunilor se concretizează prin elaborarea si adoptarea de acte normative, programe nationale specifice si cu caracter interministerial, proiecte-pilot, metodologii si standarde.

Art. 14. - În aplicarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati vor fi valorificate experienta si sprijinul organizatiilor internationale care desfăsoară în România activităti de promovare a egalitătii de sanse între femei si bărbati.

Art. 15. - Implementarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati se realizează prin implicarea autoritătilor publice centrale si locale în ariile de interventie mentionate, utilizându-se resursele bugetare alocate acestora în conformitate cu atributiile pe care le au, precum si resurse extrabugetare.

Art. 16. - (1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Directia pentru egalitatea sanselor, actionează în parteneriat atât cu factorii guvernamentali, cât si cu cei neguvernamentali pentru concretizarea Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati.

(2) Comisia consultativă interministerială în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CODES), prin atributiile sale stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 967/1999, urmăreste aplicarea prevederilor Planului national de actiune pentru egalitatea de sanse între femei si bărbati în politicile sectoriale si monitorizează progresele realizate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor persoane

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias,

secretar de stat

Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.274.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române în temeiul art. 10 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată

 

1. Telcean Gabriel, apatrid, născut la 13 august 1956 în localitatea Anina, judetul Caras-Severin, România, fiul lui Gheorghe si Elena, cu domiciliul actual în România, Bucuresti, Str. Fizicienilor nr. 5, bl. D3A, sc. B, ap. 60, sectorul 3.

2. Daboczi Gyözö-Stefan, cetătean suedez, născut la 1 iunie 1951 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, fiul lui Eugen si Marta, cu domiciliul actual în Suedia, 692 34 Kumla, Bondgardsgatari 14 D.

3. Mihai Ionel, apatrid, născut la 19 septembrie 1968 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiul lui Mihai loan si Căldăras Elena, cu domiciliul actual în Frania, 03000 Moulins, Champmilan BAT E 208.

4. Mihai Maricica (Pavel), apatrid, născută la 7 iunie 1969 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Drăghici Bubi si Pavel Elena, cu domiciliul actual în Franta, 03000 Moulins, Champmilan BAT E 208.

5. Vitalyos Agnes, cetătean suedez, născută la 5 octombrie 1941 în localitatea Ojdula, judetul Covasna, România, fiica lui Mihail si Agnes, cu domiciliul actual în Suedia, 21440 Malmö, Bodekullsgatan 31 B.

6. Redha Cibelia-Emilia, cetătean suedez, născută la 23 noiembrie 1963 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, fiica lui Timis Gavrilă si Onoria, cu domiciliul actual în Suedia, 213 68 Malmö, Ramels väg 23, Igh 17.

7. Dragomir Nela, apatrid, născută la 30 martie 1970 în Bucuresti, România, fiica lui Hristache Dumitru si Dragomir Elena, cu domiciliul actual în Franta, 92800 Puteaux, 6, Victor Hugo.

8. Niculescu Costel, apatrid, născut la 5 iulie 1960 în Bucuresti, România, fiul lui Scarlat si Gheorghita, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Ianca nr. 8, bl. V18, sc. 2, et. 6, ap. 40, sectorul 3.

9. Buse Doina, cetătean suedez, născută la 13 mai 1944 în localitatea Sighisoara, judetul Mures, România, fiica lui Ursu Alexandru si Floarea, cu domiciliul actual în Suedia, 213 71 Malmo, von Lingens väg 68.

10. Chaineau Nămoianu Georgeta, cetătean francez, născută la 11 martie 1947 în Bucuresti, România, fiica lui Nămoianu Marin si Elena, cu domiciliul actual în Franta, Saint-Gervais-les-Trois-Clochers (Vienne).

11. Ignea Ana, apatrid, născută la 1 aprilie 1956 în localitatea Recas, judetul Timis, România, fiica lui Mihai Nicolae si Cârpaci Darinca, cu domiciliul actual în România, localitatea Timisoara, str. Demetriade nr. 10, judetul Timis.

12. Simsheuser Liliana, cetătean german, născută la 15 martie 1942 în localitatea Lugoj, judetul Timis, România, fiica lui Constantinescu Nicolae si Elisaveta, cu domiciliul actual în Germania, 45359, Essen, Frintroperstr. 64.

13. Sterpu Miorita, cetătean suedez, născută la 12 mai 1949 în localitatea Câmpina, judetul Prahova, România, fiica lui Popa Gheorghe si Silvia, cu domiciliul actual în Suedia, 164 72 Kista, Sibeliusgangen 46/5 TR.

14. Kanalas Izabella, apatrid, născută la 3 mai 1972 în localitatea Carei, judetul Satu Mare, România, fiica lui Alexandru si Ilona, cu domiciliul actual în România, localitatea Timisoara, str. Muntele Mic nr. 6, judetul Timis.

15. Parastie Grigore-Sorin, cetătean italian, născut la 29 august 1961 în localitatea Sighetu Marmatiei, judetul Maramures, România, fiul lui Gligor si Stela-Marcela, cu domiciliul actual în Italia, Vignolo, Via Dei Rododendri 1.

16. Olah Stefan, cetătean sud-african, născut la 20 aprilie 1940 în localitatea Suseni, judetul  Harghita, România, fiul lui Stefan si Maria, cu domiciliul actual în Africa de Sud, Durban 4001, Oliver Lea Drive 436, Umbilo.

17. Popescu-Dolj Claudia, cetătean german, născută la 30 septembrie 1969 în Bucuresti, România, fiica lui Ceausu Florian si Vlădulescu Maria, cu domiciliul actual în Germania, 76137 Karlsruhe, Meidingerstr. 7.

18. Kustrak Aneta, cetătean german, născută la 15 martie 1941 în

localitatea Turnu Severin, judetul Mehedinti, România, fiica lui Panduru Nicolae si Ioana, cu domiciliul actual în Germania, 86633 Neuburg an der Donau, Gerhart Hauptmannstr. 35.

19. Decu Ionella, cetătean german, născută la 15 martie 1966 în localitatea Greaca, judetul Giurgiu, România, fiica lui Benghe Constantin si Steliana, cu domiciliul actual în Germania, 75173 Pforzheim, Dillsteinerstr. 29.

20. Berari Eugenia, apatrid, născută la 16 martie 1972 în localitatea Lipova, judetul Arad, România, fiica lui Berari Trifu si Ciurar Elisabeta, cu domiciliul actual în Franta, 95100 Argenteuil, 223 Avenue Jean Jaures.

21. Lauff Vera-Maria, apatrid, născută la 4 iunie 1961 în localitatea Vorumloc, judetul Sibiu, România, fiica lui Moldovan Ioan si Maria, cu domiciliul actual în Germania, 53804 Much, Wellerscheid 150.

22. Tesan Petru-Florin, apatrid, născut la 1 septembrie 1967 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, fiul lui Valeriu si Aurica, cu domiciliul actual în Germania, 65719 Hofheim am Taunus, Zur Burg 3.

23. Schmelmer Sanda-Maria, apatrid, născută la 5 iunie 1942 în localitatea Constanta, judetul Constanta, România, fiica lui Achim Vasile si Elisabeta, cu domiciliul actual în Germania, 83059 Kolbermoor, Ammerseestr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului aditional la Acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare,

dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias, cu referire la Perimetrul Transilvania Sud, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială de Explorare, Productie si Înmagazinare a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Actul aditional la Acordul de concesiune a 14 perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Medias, cu referire la Perimetrul Transilvania Sud, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială de Explorare, Productie si Înmagazinare a Gazelor Naturale "Exprogaz" - S.A. Medias, cu sediul în municipiul Medias, Str. Unirii nr. 4, judetul Sibiu, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actul aditional la Acordul de concesiune a perimetrelor de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, prevăzut la art. 1, intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.276.


*) Anexa se comunică semnatarilor actului si institutiilor publice abilitate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Fondului Proprietătii de Stat,

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 788/1999

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Fondului Proprietătii de Stat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 788/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 6 octombrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - (1) Pentru desfăsurarea activitătii pe principiul descentralizării Fondul Proprietătii de Stat are 8 sucursale regionale. Conducerea sucursalelor regionale este asigurată de un comitet de directie format din 3 membri, respectiv un membru al Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat, directorul sucursalei regionale respective si un director de directie din cadrul Fondului Proprietătii de Stat.

(2) Membrii comitetului de directie al sucursalei regionale sunt numiti sau, după caz, revocati de presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat, cu acordul acestui consiliu. Durata exercitării functiei se stabileste prin decizia de numire.

(3) Deciziile comitetului de directie se iau cu votul a cel putin 2 din numărul membrilor săi."

2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Comitetul de directie al sucursalei regionale are principala obligatie de a aproba vânzarea actiunilor/părtilor sociale detinute de stat sau de autoritătile administratiei publice locale la societătile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici si mijlocii.

(2) În acest scop comitetul de directie al sucursalei regionale are următoarele atributii principale:

a) adoptă proiectul programului anual de privatizare a sucursalei si îl supune aprobării Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat;

b) aprobă negocierea si vânzarea la pretul pietei, pe baza raportului dintre cerere si ofertă, a actiunilor emise de societătile comerciale incluse în programul anual de privatizare sau a părtilor sociale ale acestora;

c) stabileste sistemul de evaluare a actiunilor emise de societătile comerciale prevăzute la alin. (1), dacă acestea nu sunt cotate la bursele de valori sau pe alte piete organizate;

d) dispune publicarea în presa scrisă si/sau în sistem electronic, pe plan intern sau international, a anunturilor de vânzare a actiunilor/părtilor sociale detinute la societătile comerciale care se privatizează;

e) aduce la îndeplinire deciziile Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat, emise în conformitate cu strategia aprobată de Guvern;

f) aprobă angajarea si efectuarea de cheltuieli, în limita competentelor stabilite."

Art. II. - La articolele 8, 12 lit. d) si e), 13 lit. b) si 25 lit. c) cuvintele sucursalelor teritoriale si directiilor judetene se înlocuiesc cu cuvintele sucursalelor regionale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.284.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2000 privind suplimentarea

bugetului Presedintiei României din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României ale art. 72 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.068/2000 privind suplimentarea bugetului Presedintiei României din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 14 noiembrie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

"Art. 1. - (1) Se aprobă alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului a sumei de 7 miliarde lei pentru finantarea cheltuielilor aferente confectionării decoratiilor si însemnelor în anul 2000, potrivit Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare.

(2) Executarea decoratiilor, a însemnelor si a anexelor la acestea pentru ordinele nationale Steaua României, Serviciul Credincios, Pentru Merit, a ordinelor civile pe domenii de activitate, a ordinelor militare de pace si a crucilor si medaliilor nationale se va face prin negociere directă cu Regia Autonomă “Monetăria Statului”, cu încadrare în suma totală de 5 miliarde lei.

(3) Realizarea si tipărirea brevetelor de acordare a decoratiilor se vor face prin negociere directă cu Compania Natională a Imprimeriilor «Coresi», - S.A., companie cu capital integral de stat, cu încadrare în suma totală de 2 miliarde lei."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.285.