MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 662             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 15  decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

263. - Ordonantă de urgentă privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale "C.U.G." S.A. Cluj-Napoca

 

264. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea participării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării

 

265. - Ordonantă de urgentă privind desfiintarea unilaterală a regimului de vize pentru cetătenii apartinând statelor membre ale Uniunii Europene

 

266. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

268. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

1.281. - Hotărâre privind declararea zonei Copsa Mică, judetul Sibiu, ca zonă defavorizată

 

1.282. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul -Finantelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Călan de la Banca Comercială Română - S.A.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind majorarea capitalului social al Societătii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1 . - (1) Se aprobă ca Fondul Proprietătii de Stat să majoreze participarea statului la capitalul social al Societătii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca cu suma de 130 miliarde lei.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi destinată exclusiv finantării programului de retehnologizare a sectoarelor metalurgice si de deservire a acestora din cadrul Societătii Comerciale "C.U.G." - S.A. Cluj-Napoca, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - Prin derogare de la dispozitiile art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, se va diminua viramentul Fondului Proprietătii de Stat la bugetul statului cu suma mentionată la art. 1 alin. (1).

Art. 3. - Fondul Proprietătii de Stat va îndeplini dispozitiile prevăzute la art. 1 si 2 în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 263.

 

ANEXĂ

 

Nr. crt.

Măsura

Efort financiar

(dolari S.U.A.)

1.

Amplasarea cuptorului electric cu arc de 5 t la Sectia turnătorie de fontă, inclusiv a aparaturii de determinare a temperaturii, a analizei chimice si a gradului de nodulizare

432.000

2.

Dotarea activitătii de topire a otelului în cuptorul electric cu arc de 5 t cu aparat de măsură si control al temperaturii otelului lichid           

40.000

3.

Dotatea sectorului de elaborare din Sectia turnătorie de fontă cu un aparat de tip MULTILAB QUIK-CUP      

30.000

4.

Modernizarea sistemului de cântărire a elementelor de primă fuziune si, respectiv, a metalului lichid ce se utilizează la obtinerea Fgn si, respectiv, pentru turnare           

6.400

5.

Retehnologizarea liniei 1 mecanizate din Sectia turnătorie de fontă prin utilizarea unui nou amestecător pentru prepararea amestecului de formare TURBOMIX tip R si a unei masini de formare prin curent de aer de înaltă presiune, tip SEATSCU, model HSP2

408.000

6.

Retehnologizarea liniei 4 din Sectia turnătorie de fontă prin utilizarea unui nou sistem de preparare a amestecurilor de formare cu răsini autoîntăritoare

99.000

7.

Reabilitarea tehnologică a Sectiei otelărie electrică, asigurarea conditiilor de implementare a sistemului de asigurare a calitătii

443.500

8.

Modernizarea cuptoarelor de încălzire si tratament termic, a manipulatorului de 32 tf si a statiei hidraulice din Atelierul forjă grea

597.400

9.

Reabilitarea prin retehnologizare a Sectiei sculărie si acoperiri metalice, a Statiei de neutralizare a reziduurilor chimice rezultate de la linia tehnologică de acoperiri metalice

74.400

10.

Realizarea contorizării si gestionării consumului de gaze naturale pe contoare cu turbină pe întreaga platformă industrială C.U.G.

52.240

11.

Cresterea gradului de sigurantă în exploatare a Statiei de transformare de înaltă tensiune racord adânc (SRA) 110/30/6kV

10.800

12.

Reabilitarea prin modernizare si echipare tehnică a dotărilor si fluxului tehnologic în Atelierul forjă usoară si matritare      

1.431.400

13.

Reabilitarea prin retehnologizare a Sectiei sculărie

640.000

14.

Înlocuirea retelelor exterioare subterane de apă potabilă si industrială din otel cu conducte din polietilenă de înaltă densitate si. contorizarea întregului sistem pe consumatori

138.402

15.

Modernizarea actualului sistem de încălzire, prin realizarea unei centrale termice pe gaze naturale si puncte de schimb termic, dotate cu schimbătoare de căldură cu plăci la fiecare hală de productie, cu efect direct de diminuare a consumului de gaze naturale

88.640

16.

Balotarea (presarea) fierului vechi

500.000

 

TOTAL:

4.992.182

                                                                                                                       

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea participării României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Fondul international pentru deblocarea senalului Dunării, constituit în cadrul Comisiei Dunării, cu o contributie de 200.000 euro.

Art. 2. - Contravaloarea în lei a contributiei, prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul de stat pe anul 2001, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

   Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 264.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind desfiintarea unilaterală a regimului de vize pentru cetătenii apartinând statelor membre ale Uniunii Europene

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Începând cu data de 1 ianuarie 2001 se desfiintează regimul de vize pentru cetătenii apartinând statelor membre ale Uniunii Europene: Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Republica Italiană, Irlanda, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Tărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 265.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu modificările si completările, ulterioare, se completează, după articolul 14, cu articolele 141 si 142 cu următorul cuprins:

”Art. 141. - (1) Organizatiile nonprofit, asociatiile profesionale, cultele religioase si lăcasurile de cult religios, legal înfiintate, pot înfiinta si organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale, furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale înfiintate în conditiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

(3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3) si ale art. 7 si 12 cabinetelor medicale organizat în conditiile asociatiei în structura se aplică în mod corespunzător înfiintate în conditiile alin. (1).

Art. 142. - Cabinetul medical art. 141 poate realiza venituri din:

a) finantarea organizatiei sau căreia functionează;

b) servicu medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donatii sau sponzorizări;

d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate judeieană, respectiv a municipiului Bucuresti, ori cu alte persoane fizice sau juridice;

e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale în vigoare."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Gheorghe Man,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 266.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă..

 

Articol unic. - Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(3) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din presedintii consiliilor judetene si din câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăsenesti si comunale, desemnati din fiecare judet pe durata mandatului. În cazul regiunii de dezvoltare Bucuresti-Ilfov consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din presedintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului Bucuresti, din câte un reprezentant al fiecărui consiliu local de sector si din reprezentanti ai consiliilor locale din judetul Ilfov, la paritate cu reprezentantii sectoarelor,municipiului Bucuresti."

2. Litera e) a articolului 11 va avea următorul cuprins:

"e) aprobă utilizarea fondurilor structurale si de tip structural alocate României de către Comisia Europeană, în conformitate cu actele normative emise în acest sens de Guvern;"

3. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - (1) Pentru finantarea activitătilor de dezvoltare regională în România se constituie Fondul national pentru dezvoltare regională din suma care se alocă anual prin bugetul de stat ca pozitie distinctă pentru politica de dezvoltare regională. Sumele din Fondul national pentru dezvoltare regională neutilizate în executia bugetară curentă se reportează în anul următor."

4. La articolul 15 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) Pentru finantarea cheltuielilor de asistentă tehnică necesare în vederea selectiei si monitorizării programelor si proiectelor de dezvoltare regională se poate aloca un anumit procent din bugetele programelor si proiectelor respective."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea zonei Copsa Mică, judetul Sibiu, ca zonă defavorizată

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată si modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Zona Copsa Mică, judetul Sibiu, se declară zonă defavorizată.

Art. 2. - Aria geografică strict delimitată a zonei Copsa Mică, judetul Sibiu, o reprezintă orasul Copsa Mică, ca unitate administrativ-teritorială în suprafată de 2.579 ha, conform anexei nr. 1.

Art. 3. - Perioada pentru care zona prevăzută la art. 1 se declară zonă defavorizată este de 10 ani.

Art. 4. - Pe perioada existentei zonei defavorizate, declarată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, se acordă facilitătile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - Domeniile de interes pentru realizarea de investitii în zonă sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 6. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.281.

 

ANEXA Nr. 2

 

Societătile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice române, precum si întreprinzătorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, care îsi au sediul si îsi desfăsoară activitatea în zona defavorizată, beneficiază pentru investitiile nou-create de următoarele facilităti:

a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale si a taxei pe valoarea adăugată pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile care se importă în vederea efectuării de investitii în zonă;

- taxei pe valoarea adăugată pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile produse în tară în vederea efectuării si derulării de investitii în zonă;

b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate, necesare în vederea realizării productiei proprii în zonă;

c) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata existentei zonei defavorizate;

d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizării investitiei;

e) acordarea din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 59/1997 privind destinatia sumelor încasate de Fondul Proprietătii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societătilor comerciale la care statul este actionar, sau din alte surse aflate la dispozitia Guvernului, alocate anual, a unor sume pentru finantarea unor programe speciale aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

ANEXA Nr. 3

 

DOMENII DE INTERES

pentru realizarea de investitii, conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997

 

Sectiunea

Denumirea

A

AGRICULTURĂ

B

SILVICULTURĂ, EXPLOATAREA FORESTIERĂ SI ECONOMIA VÂNATULUI

C

PESCUITUL SI PISCICULTURA

D

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

E

INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Exceptii:

- Clasa 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distillate

- Clasa 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

F

ENERGIA ELECTRICĂ SI TERMICĂ, GAZE SI APĂ

G

CONSTRUCTII

H

COMERT CU RIDICATA SI CU AMĂNUNTUL, REPARAREA SI ÎNTRETINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE

 

Exceptii:

 

- Comercializarea produselor care nu sunt realizate prin activitătile desfăsurate în zona defavorizată

I.

HOTELURI SI RESTAURANTE

 

Exceptii:

 

- Grupa 553 Restaurante

 

- Grupa 554 Cafenele si baruri

 

- Grupa 555 Cantine si alte unităti de preparare a hranei

J

TRANSPORT SI DEPOZITARE

 

Exceptii:

 

- Grupa 633 Activităti ale agentiilor de turism

 

- Grupa 634 Activităii ale altor agentii de transport

 

- activitătile care se desfăsoară în afara zonei defavorizate

M

TRANZACTII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI SI ACTIVITĂTI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR

 

Exceptii:

 

- Grupa 703 Activităii imobiliare, pe bază de tarife sau contracte

 

- Diviziunea 71 Închirierea masinilor si echipamentelor fără operator si a bunurilor personale si gospodăresti

 

- Grupa 741 Activităti juridice, contabilitate si revizie contabilă, consultatii referitoare la impunere; activităti de studii de piaiă si de sondaj; consultatii pentru afaceri si management

P

SĂNĂTATE SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

R

ALTE ACTIVITĂTI DE SERViCII COLECTIVE, SOCIALE SI PERSONALE

 

Exceptii:

 

- Diviziunea 91 Activităti asociative diverse

 

- Diviziunea 92 Activităti recreative, culturale si sportive

 

- Diviziunea 93 Alte activităti de servicii

                                                                                                                                               

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor a unui credit intern contractat de Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Călan de la Banca Comercială Română - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 27 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Călan a unui credit intern, în valoare totală de 9 milioane dolari S.U.A. echivalent, de la Banca Comercială Română - S.A., exclusiv în vederea finantării investitiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" si pentru modernizarea statiei de dozare si a furnalelor 1 si 2.

Art. 2. - Ministerul Finantelor garantează irevocabil, neconditionat si în proportie de 100%, în numele si în contul statului, creditul în valoare de 9 milioane dolari S.U.A. echivalent, precum si dobânzile si costurile aferente acestuia. Modelul scrisorii de garantie va fi cel întocmit si utilizat de Banca Comercială Română - S.A., potrivit normelor si uzantelor bancare.

Art. 3. - Utilizarea totală sau partială de către Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Călan a creditului acordat în conditiile prevăzute la art. 1 si 2, în alte scopuri decât cele prevăzute, este interzisă si se sanctionează cu plata, în termen de 5 zile de la data constatării schimbării destinatiei, a sumei acordate, precum si a unei dobânzi penalizatoare calculate pe perioada cuprinsă între momentul încasării sumei acordate si momentul constatării schimbării destinatiei. Dobânda penalizatoare este stabilită la nivelul taxei de scont a Băncii Nationale a României.

Art. 4.  Ministerul Finantelor, prin organele sale de specialitate, si Fondul Proprietătii de Stat, prin reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor la Societatea Comercială "Sidermet" - S.A. Călan, precum si cenzorii acestei societăti vor controla respectarea destinatiei creditului si vor lua toate măsurile pentru realizarea programului pentru care s-a acordat finantarea, în vederea finalizării obiectivului de investitii prevăzut la art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.282.