MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 677    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 19 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

273. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

 

274. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, precum si persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive

 

275. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

1.298. - Hotărâre privind modificarea Hotărării Guvernului nr. 669/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii A9ricole - S.A.

 

1.299. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2000 privind alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pe anul 2000 pentru modernizarea drumului de interes local din comuna Tufeni, judetul Olt

 

1.301. - Hotărâre privind transmiterea cu plată a imobilului "Extindere clădire administrativă P+3" din patrimoniul Societătii Comerciale "Institutul Naiional al Lemnului" S.A. Bucuresti - Sucursala Brasov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

1.302. - Hotărâre privind efectuarea unui schimb de drept de administrare a unor imobile între Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

 

1.303. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unui imobil, împreună cu bunurile si terenul aferent, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Industriei si Comertului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 54 alineatul 1 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naiionale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Capitalul Băncii Nationale a României, fondul de rezervă si provizioanele constituite, monedele si alte obiecte din aur, argint si alte metale si pietre pretioase sunt scutite de taxe si impozite."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României, Cristian Popa

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 273.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitătii de luptător în rezistenta anticomunistă persoanelor condamnate pentru infractiuni săvârsite din motive politice, precum si persoanelor îrnpotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive

                 

În temeiul prevederilor art. 114 alin (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 5. – (1) Cererea poate fi introdusă de persoana condamnată sau supusă unei măsuri administrative abuzive ori, după decesul acesteia, de sotul sau rudele până la gradul al patrulea inclusiv ori de o asociatie având drept si va avea următorul cuprins: scop promovarea drepturilor victimelor represiunii comuniste, în termen de un an si 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justitiei,

Flavius Baias,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 274.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Se aprobă amendarea Protocolului nr. 4 privind definirea notiunii de "produse originare" si metodele de cooperare administrativă, anexă la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 31 ianuarie 1997 si aprobată prin Legea nr. 51/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 10 aprilie 1997, cu modificările ulterioare, conform prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 275.

 

ANEXĂ

 

1. Articolul 1 litera i) va avea următorul continut:

"i) valoarea adăugată va fi considerată pretul de uzină al produsului, din care se scade valoarea în vamă a fiecăruia dintre materialele încorporate care sunt originare din alte tări la care se face referire în art. 3 si 4 sau, în cazul în care valoarea în vamă nu este cunoscută sau nu poate fi determinată, primul pret verificabil plătit pentru materiale în Comunitate sau în România."

2. Articolul 7 va avea următorul continut:

 

"ARTICOLUL 7

Operatiuni de prelucrare sau transformare insuficiente

 

1. Fără a prejudicia paragraful 2, următoarele operatiuni sunt considerate prelucrări sau transformări insuficiente pentru a conferi statutul de produse originare, indiferent dacă cerintele art. 6 sunt sau nu îndeplinite:

a) operatiuni pentru asigurarea păstrării în bune conditii a produselor în timpul transportului si depozitării;

b) desfacerea si asamblarea pachetelor;

c) spălare, curătare, îndepărtarea prafului, a oxidului, a uleiului, a vopselelor sau a altor acoperitori;

d) călcarea sau presarea textilelor;

e) simple operatiuni de vopsire si lustruire;

f) cojire, albire partială sau totală, lustruire si glazurare a cerealelor si orezului;

g) operatiuni de colorare a zahărului sau formare a bucătilor de zahăr;

h) înlăturarea pielitei, scoaterea sâmburilor si cojirea fructelor, nucilor si legumelor;

i) ascutirea, simpla măcinare sau zdrobire sau simpla tăiere;

j) cernerea, trierea, sortarea, clasificarea, încadrarea, îmbinarea (inclusiv alcătuirea seturilor de mărfuri);

k) simpla îmbuteliere în sticle, flacoane, introducerea în cutii de conserve, ambalarea în saci, cutii, lăzi, fixarea pe plansete sau panouri si toate celelalte operatiuni simple de ambalare;

l) aplicarea sau imprimarea pe produse sau pe ambalajele lor de mărci, etichete, embleme si alte semne distinctive similare;

m) simplul amestec de produse, chiar din categorii diferite;

n) simpla asamblare a părtilor de articole pentru a constitui un articol complet sau dezasamblarea produselor în părti;

o) cumulul a două sau mai multor operatiuni dintre cele specificate în subparagrafele a)-n);

p) sacrificarea animalelor.

2. Toate operatiunile efectuate fie în Comunitate, fie în România asupra unui anumit produs vor fi considerate împreună atunci când se determină dacă prelucrarea sau transformarea suferită de acel produs urmează să fie considerată ca insuficientă în sensul paragrafului 1."

3. La articolul 15, paragraful 6 ultimul alineat va avea următorut continut:

"Prevederile, acestui paragraf se vor aplica până la data de 31 decembrie 2001."

4. După articolul 20 se va introduce un nou articol, 20 a), care va avea următorul continut:

 

"ARTICOLUL 20 a)

Separarea contabilă

 

1. În cazul în care apar costuri considerabile sau dificultăti materiale în timpul operatiunilor de păstrare a stocurilor separate de materiale originare si neoriginare care sunt identice si interschimbabile, autoritătile vamale, la cererea scrisă a celor în cauză, pot să autorizeze asa-numita "separare contabilă", metodă utilizată pentru administrarea acestor stocuri.

2. Această metodă trebuie să garanteze că, pentru o perioadă de referintă specifică, numărul produselor obtinute care pot fi considerate "originare" este acelasi cu cel al produselor care ar fi putut fi obtinute în cazul în care ar fi existat o separare fizică a stocurilor.

3. Autoritătile vamale pot acorda o astfel de autorizatie, supusă oricăror conditii considerate corespunzătoare.

4. Această metodă este înregistrată si se aplică pe baza principiilor generale contabile aplicabile în tara în care produsul a fost fabricat.

5. Beneficiarul acestei facilităti poate emite sau solicita dovada de origine, după caz, pentru cantitatea de produse care pot fi considerate "originare". La solicitarea autoritătilor vamale beneficiarul va furniza o declaratie referitoare la modul în care au fost administrate cantitătile.

6. Autoritătile vamale vor monitoriza utilizarea autorizatiei si o pot retrage oricând în cazul în care beneficiarul nu o utilizează corespunzător sau nu îndeplineste oricare dintre celelalte conditii mentionate în acest protocol."

5. În articolul 22 paragraful 1 prima propozitie, după cuvântul "exportator" se va introduce:

"la care se face referire în continuare ca «exportator autorizat»,"      

6. Articolul 30 va avea următorul continut:

 

"ARTICOLUL 30

Sumele exprimate în euro

 

1. În scopul aplicării prevederilor art. 21 subparagraful 1 b) si ale art. 26 paragraful 3, în cazurile în care produsele sunt facturate în altă monedă decât euro, sumele exprimate în monedele nationale ale tărilor la care se face referire în art. 3 si 4, echivalente cu sumele exprimate în euro, vor fi fixate anual de către fiecare tară în cauză.

2. Un transport va beneficia de prevederile art. 21 subparagraful 1 b) sau ale act. 26 paragraful 3 cu referire la moneda în care este emisă factura, în conformitate cu suma fixată de către tara în cauză.

3. Sumele ce vor fi utilizate, în orice monedă natională dată, vor reprezenta echivalentul în acea monedă al sumelor exprimate în euro din prima zi lucrătoare a lunii octombrie. Sumele vor fi comunicate Comisiei Europene până la 15 octombrie, si se vor aplica începând cu data de 1 ianuarie a anului. următor. Comisia Europeană va notifica tuturor tărilor vizate sumele respective.

4. O tară poate rotunji, în plus sau în minus, suma rezultată în urma conversiei în moneda natională a unei sume exprimate in euro. Suma rotunjită însă nu trebuie să difere de suma rezultată în urma conversiei cu mai mult de 5%.

O tară poate mentine neschimbată o sumă în moneda natională, echivalentă unei sume exprimate în euro, dacă, la momentul corectării anuale prevăzute la paragraful 3, conversia acestei sume, înaintea oricărei rotunjiri, conduce la o crestere mai mică de 15% a sumei respective exprimate în echivalentul monedei nationale. Echivalentul în moneda natională poate rămâne neschimbat dacă conversia va rezulta dintr-o descrestere a acelei valori echivalente.

5. Sumele exprimate in euro vor fi revizuite de către Comitetul de Asociere la cererea Comunitătii sau a României. La realizarea acestei revizuiri Comitetul de Asociere va avea în vedere mentinerea efectelor limitelor respective în termeni reali. În acest scop el poate hotărî modificarea sumelor exprimate în euro."

7. Anexa nr. II va fi amendată după cum urmează:

Regula de la pozitia 5309 la 5311 va fi înlocuită cu:

 

“5309 la 5311

Tesături din alte fibre vegetale;

Tesături din fire de hârtie:

 

 

- care contin fire de cauciuc

- altele

Fabricare din fire simple (1)

Fabricare din (1):

- fire de nucă de cocos,

- fire de iută,

- fibre naturale,

- fibre sintetice sau artificiale discontinue necardate, nepieptănate sau altfel prelucrate pentru filare,

- materiale chimice sau paste textile, sau

- hârtie

sau

Imprimarea este însotită de cel putin două operatiuni de pregătire sau de finisare (cum ar fi: spălare, albire, mercerizare, termofixare, scămosare, calandrare, contractie, finisare permanentă, remaiere, impregnare si curătare de noduri), cu conditia ca valoarea tesăturilor neimpregnate să nu depăsească 47,5% din pretul de uzină al produsului

(1) Pentru conditiile speciale referitoare la produsele fabricate dintr-un amestec de materiale textile a se vedea Nota introductivă nr. 5."

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 669/1997

pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societătilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr, 669/1997 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Băncii Agricole - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 noiembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Punctul 8 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"8. Eugen Constantin Iordăchescu - reprezentant al Ministerului Finantelor."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Mihai David

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr.1.298.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2000 privind alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pe anul 2000 pentru modernizarea drumului de interes local

din comuna Tufeni, judetul Olt

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 20 din Legea finantelor publice nr. 72/1996, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2000 privind alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pe anul 2000 pentru modernizarea drumului de interes local din omuna Tufeni, judetul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 31 octombrie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2000 cu suma de 3.500.000 mii lei pentru judetul Olt, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, si alocarea acesteia Consiliului Local al Comunei Tufeni, judetul Olt, pentru finantarea lucrărilor de modernizare a drumului de interes local din comuna Tufeni, judetul Olf."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si structura bugetului de stat pe anul 2000."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.299.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată a imobilului "Extindere clădire administrativă P+3"

din patrimoniul Societătii Comerciale "Institutul National al Lemnului" – S.A. Bucuresti Sucursala Brasov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată a imobilului luat în municipiul Brasov, str. Closca nr. 15, judetul Brasov, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din rezenta hotărâre, din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului" - S.A. Bucuresti Sucursala Brasov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Plata în sumă de 3.094.000 mii lei, care include si T.V.A., se asigură de Ministerul de Interne din sursele bugetare si extrabugetare, aprobate conform legii.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Ministerul de Interne va lua măsuri în vederea punerii în sigurantă împotriva seisme

lor si incendiilor a imobilului preluat, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.301.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din patrimoniul Societătii Comerciale “Institutul National al Lemnului" - S.A. Bucuresti - Sucursala Brasov în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului de Interne

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Brasov, str. Closca nr. 15, judetul Brasov

Societatea Comercială “Institutul

National al Lemnului" - S.A. Bucuresti Sucursala Brasov

Ministerul de Interne

Suprafata totală construită = 151,8 m2 Suprafata totală desfăsurată = 607,2 m2

Suprafata terenului aferent = 190 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind efectuarea unui schimb de drept de administrare a unor imobile

între Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Vest din Timisoara.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Educatiei Nationale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în proprietatea publică a statului si în administrarea Ministerului Apărării Nationale.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.302.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor proprietate publică a statului, situate în municipiul Timisoara,

care fac obiectul schimbului dreptului de administrare între Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Educatiei Nationale

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Timisoara, str. Popa Sapcă nr. 5, judetul Timis

Ministerul Apărării Nationale

Ministerul Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

Pavilionul A – administrativ

- suprafata construită = 1.510 m2

- suprafata desfăsurată = 6.040 m2

1/2 Pavilionul F1 – magazie

- suprafata construită = 232 m2

- suprafata desfăsurată = 232 m2

Suprafata terenului, inclusiv constructiile = 4.687 m2

2. Municipiul Timisoara, str. Matei Millo nr. 2A, judetul Timis

Ministerul Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Vest din Timisoara

 

Ministerul Apărării Nationale

Pavilionul cămin de nefamilisti

- suprafata construită = 600 m2

- suprafata desfăsurată = 3.000 m2

Suprafata terenului, inclusiv constructiile = 750 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unui imobil, impreună cu bunurile si terenul aferent, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

în administrarea Ministerului Industriei si Comertului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al staului în domeniul public al statului a imobilului "Vila nr. 32" din Snagov-Sat, judetul Ilfov, împreună cu bunurile si terenl aferent, prevăzute la pozitia nr. 26 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 854f2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si transmiterea fără plată a acestuia din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Industriei si Comertului.

Art. 2. - Datele de identificare a imobilului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, între Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si Ministerul Industriei si Comertului.

Art. 4. - Personalul de întretinere a imobilului prevăzut la art. 1, din cadrul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", va fi preluat de Ministerul Industriei si Comertului si se consideră transferat începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, beneficiind de drepturile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 5. - Patrimoniul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea imobilului transmis.

Art. 6. - Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.303.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând bunurile si terenul aferent imobilului "Vila nr. 32" din Snagov-Sat, judetul Ilfov bunuri proprietate publică a statului, care se transmit fără plată din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Industriei si Comertului

 

Nr.

crt.

Denumirea

U.M.

Valoarea de inventar

din care, amortizată

1.

Imobilul "Vila nr. 32" din Snagov-Sat, judetul Ilfov, cu împrejmuirea si anexele aferente

lei

173.851.374

20.105.504

2.

Mijloace fixe aferente

lei

1.309.061

614.862

3.

Obiecte de inventar aferente imobilului

lei

1.575.844

-

4.

Obiecte de inventar aferente anexei

lei

3.809

-

5.

Suprafata de teren, din care:

 

 

 

 

- suprafata totală a terenului

m2

5.109

 

 

- suprafata construită

m2

443

 

6.

Valoarea terenului

lei

197.466.876