MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 678    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 19 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

276. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

 

1.296. - Hotărâre privind înfiintarea Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca

 

1.304. - Hotărâre privind darea în folosintă gratuită pe termen de 49 de ani, Comitetului Olimpic Român, a imobilului "Vila «Pod»", investitie neterminată, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

1.305. - Hotărâre privind transmiterea cu plată din patrimoniul Societătii Comerciale "Neptun-Olimp" S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a imobilului Complex "Doina Neptun, judetul Constanta

 

1.309. - Hotărâre privind aprobarea dotării Centrului National de Formare a Managerilor din Învătământul Preuniversitar (C.N.F.M.I.P.) cu un autoturism si un microbuz pentru activităti specifice

 

1.315. - Hotărâre privind unele măsuri pentru proteciia drepturilor copilului prin adoptie

 

1.318. - Hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.394. - Ordin al ministrului finantelor pentru aprobarea calitătii de auditor financiar persoanelor fizice care au obtinut calificarea în străinătate

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de combustibili pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, se aprobă scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantitătilor de 1.000.000 tone cărbune energetic si 150.000 tone păcură, care vor fi acordate Societătii Comerciale "Termoelectrica" - S.A.

Art. 2. - În cazul nerestituirii împrumutului la termenul prevăzut la art. 1, pentru facturare valoarea produselor si a T.V.A., aferent se calculează de Administratia Natională a Rezervelor de Stat la preturile pietei, iar după aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 82/1992, republicată, Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. va suporta în continuare pentru fiecare zi de întârziere la plată si penalitătile prevăzute de lege pentru creantele bugetare, până la lichidarea debitului respectiv.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si comertului,

Constantin Isbăsoiu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2000.

Nr. 276.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Institutul Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Sănătătii, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca Str. Croitorilor nr. 19-23, prin reorganizarea Spitalului de adulti Cluj-Napoca, din subordinea Directiei de sănătate publică a judetului Cluj, care se desfiintează.

(2) Institutul Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările ulterioare, si cu regulamentul de organizare si functionare prevăzut la art. 3 alin. (4).

Art. 2. - Institutul Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca are ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de specialitate, activităti de cercetare medicală si de învătământ medical.

Art. 3. - (1) Conducerea Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca este asigurată de un consiliu de administratie numit prin ordin al ministrului sănătătii.

(2) Consiliul de administratie este alcătuit din 7 membri, după cum urmează: 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii, dintre care unul este directorul general al institutului si îndeplineste si functia de presedinte al consiliului de administratie, 2 reprezentanti ai universitătilor de medicină si farmacie din municipiul Cluj-Napoca, 2 reprezentanii ai Consiliului Judetean Cluj si un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale Bucuresti, desemnati la propunerea autoritătii si institutiilor respective.

(3) Conducerea executivă a Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca se asigură de directorul general, directorul stiintific, directorul medical, directorul de îngrijiri, directorul administrativ, financiar-contabil, în conditiile legii.

(4) Structura organizatorică si Regulamentul de organizare si functionare a Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 4. - Institutul Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca urmează să fie acreditat potrivit Legii nr. 146/1999, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Personalul Spitalului de adulti Cluj-Napoca se consideră transferat în interesul serviciului la Institutul Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca.

Art. 6. - (1) Patrimoniul Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000, se preia de la Spitalul de adulti Cluj-Napoca cu întregul activ si pasiv, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Institutul Clinic "Octavian. Fodor" Cluj-Napoca va prelua toate drepturile si va fi tinut de toate obligatiile Spitalului de adulti Cluj-Napoca, potrivit reglementărilor legale sau contractuale.

Art. 7. - Finantarea Institutului Clinic "Octavian Fodor" Cluj-Napoca se asigură din fondul de asigurări de sănătate în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, din transferuri de la bugetul de stat în cadrul programelor nationale de sănătate organizate si finantate de Ministerul Sănătătii sau pentru dotarea cu aparatură de mare performantă, precum si din surse proprii, în conditiile legii.

Art. 8. - Anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unitătile subordonate Ministerului Sănătătii" la Hotărârea Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 3 iunie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu nr. crt. 40. Institutul Clinic "Oetavian Fodor" Cluj-Napoca.

Art. 9. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hájdú Gábor

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.296.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în folosintă gratuită pe termen de 49 de an, Comitetului Olimpic Român,

a imobilului "Vila «Pod» ", investitie neterminată, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în folosintă gratuită pe termen de 49 de ani, Comitetului Olimpic Român, a imobilului "Vila «Pod»", investitie neterminată, situat în comuna Snagov, judetul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului care se dă în folosintă gratuită potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

p. Ministrul tineretului si sportului,

Ion Dobrescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.304.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului "Vila «Pod»", investitie neterminată, aflat în administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care se dă în folosintă gratuită pe termen

de 49 de ani Comitetului Olimpic Român

 

Adresa imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Snagov, judetul Ilfov

Vila "Pod", compusă din:

I. Constructie:

- suprafata construită = 2.198 m2

- suprafata construită desfăsurată = 7.494 m2

- valoarea de inventar = 694.869.036 lei

II. Terenul aferent:

- suprafata = 12.904 m2

- valoarea de inventar = 498.749.768 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu plată din patrimoniul Societătii Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A.

în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a imobilului Complex "Doina" Neptun, judetul Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea cu plată din patrimoniul Societătii Comerciale "Neptun-Olimp" - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat a imobilului Complex "Doina" Neptun, compus din hotel, restaurant, policlinică si terenul aferent, împreună cu mijloacele fixe si bunurile de inventar din dotare, situat în localitatea Neptun, judetul Constanta, având datele de identificare prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul public al statului a imobilului Complex "Doina" Neptun se face cu plată, până la valoarea actualizată conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, plata făcându-se din fondurile de investitii ale Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 3. - Bunurile ce constituie baza materială din cadrul Policlinicii "Doina" Neptun se transmit în administrarea Ministerului Apărării Nationale - Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti.

Art. 4. - (1) Personalul angajat care administrează si deserveste hotelul si restaurantul “Doina" Neptun se preia de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si se consideră transferat, beneficiind de toate drepturile conferite de reglementările legale în vigoare.

(2) Personalul medical care deserveste baza materială din cadrul Policlinicii "Doina" Neptun rămâne angajat al Ministerului Apărării Nationale - Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti, beneficiind în continuare de toate drepturile conferite de reglementările legale în vigoare.

Art. 5. - (1) Serviciile si prestatiile medicale realizate în baza materială a Complexului "Doina" Neptun vor face obiectul contractelor anuale de prestatii încheiate între Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si ceilalti beneficiari si tur-operatori din turism.

(2) Preturile si tarifele anuale pentru serviciile si prestatiile medicale în baza de tratament se determină în mod liber, pe baza cererii si ofertei.

Art. 6. - Patrimoniul proprietate publică a statului, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", se majorează cu valoarea bunurilor prevăzute la art. 1.

Art. 7. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat

între părti, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Emanuel Albu

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hájdú Gábor

p. Ministru de stat presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Streiber

Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.305.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

imobilului care se transmite cu plată în proprietatea publică a statului si în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Neptun, judetul Constanta

Societatea Comercială"Neptun-Olimp" - S.A.

Statul român - proprietar;

Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" -  administrator

1. Complex "Doina" (hotel + restaurant)

· suprafata construită 5.124,50 m2

· suprafata desfăsurată 13.424,60 m2

· suprafata retelelor 519,20 m2

· suprafata de transport 1.375,78 m2

· suprafata liberă 11.578,32 m2 SUPRAFATA TOTALĂ: 18.597,80 m2

Localitatea Neptun, judetul Constanta

Societatea Comercială"Neptun-Olimp" - S.A.

Statul român proprietar;

Ministerul Apărării Nationale - administrator

2. Policlinica .,Doina" (+ bazin)

· suprafata construită 2.749,50 m2

· suprafata desfăsurată 4.896,00 m2

· suprafata retelelor 284,50 m2

· suprafata de transport 1.777,54 m2

· suprafata liberă 1.815,64 m2

SUPRAFATA TOTALĂ: 6.627,18 m2

SUPRAFATA TOTALĂ (1+2): 25.224,98 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dotării Centrului National de Formare a Managerilor din Învătământul Preuniversitar (C.N.F.M.I.P.) cu un autoturism si un microbuz pentru activităti specifice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale alin. 1 si 3 din nota la anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă dotarea Centrului National de Formare a Managerilor din Învătământul Preuniversitar (C.N.F.M.I.P.) cu un autoturism si un microbuz pentru desfăsurarea activitătilor specifice determinate de realizarea obiectivelor si atributiilor prevăzute de Ordonanta de

urgentă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului national de formare a personalului din învătământul preuniversitar.

Consumul normat de carburant este de 300 litri/lună/autoturism.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.309.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri pentru protectia drepturilor copilului prin adoptie

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În situatiile prevăzute la art. 12 alin. (4) din Ordonanta de urgeniă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adoptiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/1998, Comitetul Român pentru Adoptii poate repartiza sarcina identificării unei persoane sau familii adoptive pentru copiii aflati în evidenta sa unor organisme private române autorizate să desfăsoare activităti în domeniul protectiei drepturilor copilului prin încheierea unei conventii de cooperare cu Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului si, cu consiliul judetean sau, după caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, în a cărui rază urmează să fie aplicat programul respectiv.

Art. 2. - (1) Conventiile prevăzute la art. 1 vor avea ca obiect:

a) activitatea de prevenire a abandonului de copii prin sustinerea financiară si consilierea familiilor care nu pot asigura cresterea, educarea si întretinerea copilului aflat în dificultate; prin sustinere financiară se întelege ajutorul constând în bunuri materiale si plată unor servicii, precum întretinere, gaze, energie electrică si termică, necesare în vederea asigurării pentru copil a unor conditii de viată corespunzătoare;

b) activitatea de prevenire a abuzului si a neglijării sub orice formă a copilului, precum si a tuturor fenomenelor care determină intrarea copilului în dificultate;

c) activitatea de reintegrare a copiilor în familie, care să asigure cresterea, educarea si întretinerea copilului de către părinti sau, după caz, de către unul dintre acestia ori de către o altă rudă a copilului în linie dreaptă sau în linie colaterală până la gradul al patrulea inclusiv, în conditiile legii;

d) programe din Strategia natională de reformă a sistemului de protectie a drepturilor copilului.

(2) Conventiile prevăzute la art. 1 vor contine în mod detaliat indicatorii de performantă care urmează să fie atinsi în realizarea proiectului si care să permită evaluarea concretă a activitătii organismului privat român autorizat.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului poate cofinanta programele prevăzute la art. 1 din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul propriu si în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului monitorizează si controlează derularea programelor prevăzute la art. 1, realizează evaluarea proiectelor din cadrul acestor programe si a activitătilor astfel desfăsurate, după cum urmează:

a) evaluarea initială a proiectelor care fac obiectul conventiilor încheiate potrivit art. 1;

b) evaluarea intermediară a stadiului de realizare a proiectelor;

c) evaluarea finală a îndeplinirii indicatorilor de performantă prevăzuti în conventie.

(2) Pe baza evaluării prevăzute la alin. (1) Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului întocmeste si actualizează evidenta organismelor private române autorizate cărora li se poate repartiza sarcina identificării unei persoane sau familii adoptive.

Art. 5. - (1) Comitetul Român pentru Adoptii poate repartiza sarcina identificării unei persoane sau familii adoptive numai organismelor private române autorizate, aflate în evidenta Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, potrivit art. 4 alin. (2).

(2) Toate sumele privind serviciile pentru adoptii vor fi derulate de către organismele private române autorizate în exclusivitate prin conturi bancare deschise în România.

Art. 6. - Comitetul Român pentru Adoptii va face repartizarea copiilor adoptabili numai pe baza unei liste unice.

Art. 7. - În cazul în care în urma evaluării finale a activitătii Agentia Naiională pentru Proteciia Drepturilor Copilului constată că obligatiile asumate prin conventie nu au fost executate sau nu au fost îndeplinite în mod corespunzător, aceasta va putea cere Comitetului Român pentru Adoptii suspendarea sau, după caz, retragerea autorizaiiei organismului privat român respectiv.

Art. 8. - Prevederile prezentei hotărâri nu afectează procedurile aflate în curs de desfăsurare si nici repartitiile, care vor continua până la intrarea în vigoare a programelor de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pe anul 2001.

Art. 9. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Comitetul Român pentru Adoptii va adopta o hotărâre, cu avizul Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, privind metodologia pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri, care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,

Vlad Mihai Romano

p. Ministrul functiei publice,

Ioan Onisei

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 decembrie 2000.

Nr. 1.315.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea

Ministerului Finantelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului Finantelor de garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătătii, în vederea finantării achizitionării de sisteme informatice de înaltă performantă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Se autorizează Ministerul Sănătătii să aplice procedura de achizitie prin negociere cu o singură sursă, respeetiv consortiul format de firmele COMPAQ COMPUTER ROMANIA - S.R.L. si Siemens Business Service GmbH&Co, pentru extinderea proiectului-pilot din judetul Neamt în judetele prevăzute la art. 1."

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hájdú Gábor

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2000.

Nr. 1.318.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea calitătii de auditor financiar persoanelor fizice

care au obtinut calificarea în străinătate

 

Ministrul finantelor,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 33 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de auditor financiar si ale art. 14 din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 591/2000,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Aprobă calitatea de auditor financiar persoanelor fizice care au obtinut calificarea de auditor financiar în străinătate, prevăzute în lista-anexă la prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 octombrie 2000.

Nr. 1.394.

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care au calificarea de auditor financiar obtinută în străinătate si calitatea de auditor financiar dobândită în România

 

Nr. crt.

Numărul dosarului

Numele si prenumele

1.

4025

Bumbăcea Dinu Mihail

2.

1642

Cara Marius

3.

4020

Cazanacli Donatela

4.

4018

Coca Ovidiu

5.

4015

Collins R. Garry

6.

4021

Iancu Dan

7.

4028

Ionescu Carmen

8.

4027

Iuga Vasile

9.

4019

Lupea Alexandru

10.

4026

Lupu Florina Cristina

11.

4010

Mostoflei Lăcrămioara

12.

4023

Petrescu Marian

13.

4022

Petreseniuc Roxana

14.

4008

Pîrvulescu Horatiu Alexandru

15.

4024

Spiteri Kenneth

16.

4009

Toma Victor

17.

0009

Trow David