MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr. 683     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 20  decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

                  Decizia nr. 170 din 26 septembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

280. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

1.327. - Hotărâre privind derularea împrumutului extern sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externă de capital, denominată în euro

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 170

din 26 septembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Ioan Muraru - presedinte

Costică Bulai - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu- judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Maria Bratu- magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Petruta Dinu si Aurelian Dinu în Dosarul nr. 9.790/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde, pentru Petruia Dinu si Aurelian Dinu, avocatul Mirela Elian. Este prezentă, personal, Ileana Maria Teodorescu. Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 încalcă în mod flagrant dispozitiile principiale ale Constitutiei cu privire la egalitatea în drepturi a cetătenilor, Declaratia Universală a Drepturilor Omului, dreptul de acces la justitie dreptul la viată si integritate fizică si psihică, dreptul de acces la căile de atac în justitie, obligativitatea respectării legilor.

Ileana Maria Teodorescu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că în motivarea sustinerii a depus note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu sustinerea că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu contravine prevederilor constitutionale, ci, dimpotrivă, aceste dispozitii au scopul de a proteja chiriasii din imobilele restituite fostilor proprietari atât în baza Legii nr. 112/1995, cât si prin hotărâri judecătoresti.

 

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 19 octombrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 9.790/1999, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Petruta Dinu si Aurelian Dinu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 contravin dispozitiilor art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1) art. 21 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51, 54, art. 114 alin. (4) si art. 128 din Constitutie. Se mai sustine că dispozitiile ordonantei "încalcă flagrant dispozitiile principiale ale Constitutiei cu privire la egalitatea în drepturi a cetătenilor, egalitatea acestora în fata legii, Declaratia Universală a Drepturilor Omului, accesul liber la justitie, dreptul la viată si integritate fizică si psihică, dreptul la un nivel de trai decent, obligativitatea respectării legilor, dreptul la acces la căile de atac în justitie".

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, exprimându-si opinia, consideră că, prin dispozitiile sale, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu încalcă prevederile constitutionale privind drepturile fundamentale ale cetătenilor.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprimă punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată în raport cu dispozitiile art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1)  (2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1) art. 51, 54, art. 114 alin. (4) si art. 128 din Constitutie. Se arată că dispozitiile ordonantei au drept scop protectia chiriasilor, fără a încălea dreptul de proprietate, ale cărui continut si limite sunt stabilite prin lege, închirierea fiind un act de administrare care nu afectează dispozitiă ca prerogativă a dreptului de proprietate. Se arată, de asemenea, că ordonanta nu contravine art. 21 si 128 din Constitutie, deoarece cuprinde prevederi potrivit cărora litigiile dintre proprietari si chiriasi legate de schimbul obligatoriu de locuintă sau, cu privire la nivelul si plata chiriei se solutionează de către instantele judecătoresti, iar în cazul prevăzut la art. 25 din ordonantă este reglementată calea de atac a recursului. Referirea la art. 22 si 49 din Constitutie este considerată neconcludentă. În privinta încălcării art. 51 si 54 se consideră că aceste dispozitii nu sunt încălcate, deoarece dispozitiile ordonantei asigură atât protectia chiriasilor cât si dreptul de proprietate asupra imobilelor restituite fostilor proprietari. În final Guvernul consideră că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a fost adoptată cu respectarea conditiilor de emitere a ordonantelor de urgentă, prevăzute la art. 114 alin. (4) din Constitutie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

 

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999.

Principala critică de neconstitutiohalitate priveste încălcarea dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutie, referitoare la conditiile în care Guvernul poate adopta ordonanie de urgentă. Potrivit acestor dispozitii, "În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu”.

Examinând sub acest aspect exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a fost adoptată cu respectarea cerintelor prevăzute la art. 114 alin. (4) din Legea fundamentală. Cazul exceptional avut în vedere de Guvern la adoptarea acestei ordonante a fost determinat de necesitatea reglementării de urgentă a prelungirii contractelor de închiriere a căror valabilitate expira la data de 8 aprilie 1999, conform Legii nr. 17/1994, tergiversarea reglementării putând crea conflicte sociale.

În legătură cu această problemă - existenta situatiei exceptionale care a impus măsura de urgentă a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 - Curtea Constitutională s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 88 din 4 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 21 august 2000, si a statuat că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a fost adoptată cu respectarea cerintelor art. 114 alin. (4) din Constitutie.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia consideră că dispozitiile ordonantei contravin si dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 4 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 49 alin. (1), art. 51, 54 si 128.

Prin Decizia nr. 88/2000 Curtea Constitutională s-a pronuntat asupra exceptiei de  neconstitutionalitate a prevederilor din ordonantă si sub acest aspect. Cu acel prilej, respingând exceptia, Curtea a constatat că nu a fost încălcată nici una dintre dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei. Aceste considerente sunt pe deplin aplicabile si în prezenta cauză.

 

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

 

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, excepiie ridicată de Petruta Dinu si Aurelian Dinu în Dosarul nr. 9.790/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 septembrie 2000.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei nr. 3/11 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

 Art. I. - Anexa nr. 3/11 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 bis din 14 decembrie 2000, se modifică în sensul că bugetul Secretariatului General al Guvernului se suplimentează la capitolul 51.01 "Autorităti publice", titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii", articolul 33 "Fondul primului-ministru", cu suma de 1,5 miliarde lei, prin diminuarea în mod corespunzător a Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. II. - Se autorizează Ministerul Finantelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgentă în bugetul Secretariatului General al Guvernului si în structura bugetului de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 280.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind derularea împrumutului extern

sub forma unei emisiuni de obligatiuni pe piata externă de capital, denominată în euro

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 18 lit. b) din Legea datoriei publice nr. 81 /1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă lansarea de către Ministerul Finantelor a unei emisiuni de obligatiuni pe piata externă de capital, denominată în euro, în limita sumei de 150 milioane euro, necesară în vederea finantării deficitului bugetului de stat. Lansarea emisiunii se face cu discont fată de valoarea nominală, pentru atingerea randamentului acceptabil pentru investitori la momentul lansării emisiunii, si este administrată de consortiul format din băncile de investitii ING Barings si Schroder Salomon Smith Barney, conform prospectului de emisiune elaborat de Ministerul Finantelor.

Art. 2. - Valuta obtinută din acest împrumut, mai putin valoarea discontului si costurile legate de emisiune, care se deduc din valoarea împrumutului, va fi virată în contul de valută al Ministerului Finantelor, deschis la Banca Natională a României, si va fi utilizată de Ministerul Finantelor pe măsura necesitătilor privind finantarea deficitului bugetului de stat.

Art. 3. - Plata dobânzilor, a ratelor de capital si a altor costuri aferente se suportă din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 14 decembrie 2000.

Nr. 1.327.