MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 702     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 28 decembrie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 175 din 26 septembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare

 

Decizia nr. 198 din 17 octombrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în Proprietatea statului

 

Decizia nr. 205 din 17 octombrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modicările ulterioare

 

Decizia nr. 216 din 14 noiembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Decizia nr. 237 din 21 noiembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Decizia nr. 252 din 28 noiembrie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 175

din 26 septembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1)din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare

 

Lucian Mihai - presedinte

Kozsokár Gábor – judecător

Ioan Muraru – judecător

Nicolae Popa – judecător

Lucian Stângu – judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu – procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr: 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Editura Atac la Persoană" - S.A. din Bucuresti si de Dumitru Dragomir în Dosarul nr. 4.416/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 19 septembrie 2000, în prezenta părtilor si a reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea la data de 26 septembrie 2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 decembrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 4.416/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Editura Atac la Persoană" - S.A. din Bucuresti si de Dumitru Dragomir.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei sustin că "art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 contravine dispozitiilor art. 4 alin. (2) si art. 16 alin. (1) din Constitutie. Or, dispozitiile art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997, de care se prevalează reclamantul pentru a nu-si timbra actiunea, instituie o discriminare pozitivă, în favoarea unui grup restrâns de persoane - de regulă, demnitarii. Acest text reprezintă modalitatea prin care un personaj politic a înteles să ocrotească imunitatea parlamentară de care se bucura un alt personaj politic. Astfel că legea poate fi numită, din această perspectivă, o lege de spetă. De aceea, a da, în aceste conditii, în care marea majoritate a populatiei este nevoită să suporte cheltuielile actului de justitie, o lege care să îi scutească de la plata taxei de timbru pe câtiva demnitari ce îsi evaluează prejudiciul de imagine după criterii numai de ei stiute, este un act nu numai neconstitutional, dar si profund imoral. Este, în orice caz, neconstitutională o lege care creează asemenea inegalităti între oamenii care se adresează justitiei, favorizându-i tocmai pe aceia care nu numai că nu au nevoie, dar nu au nici dreptul la o protectie specială. Legea are, prin definitie, vocatie la universalitate, fiind chemată să reglementeze o totalitate de relatii sociale, si nu să favorizeze un grup de indivizi care sunt, deja, prin pozitia lor socială si politică, privilegiati". Totodată autorii exceptiei, prin reprezentant, au ridicat în sedinta de judecată a Curtii Constitutionale din 19 septembrie 2000 exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1998, în legătură cu care se sustine că încalcă dispozitiile art. 114 alin. (4) din Legea fundamentală.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia ridicată este întemeiată, textul de lege criticat contravenind dispozitiilor art. 4 alin. (2) si ale art. 16 alin. (1) din Constitutia României. Astfel, se consideră că "modificarea legii taxei de timbru introdusă prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1998 nu justifică cu nimic aplicarea unui regim preferential, sub aspectul timbrajului, persoanelor care solicită acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice, aceasta, deoarece în contextul celorlalte prevederi cuprinse în art. 15 din Legea nr. 146/1997, care justifică o astfel de înlesnire, asigurând accesul la justitie unor persoane îndreptătite la acest lucru (persoane deposedate în mod abuziv de imobile în regimul comunist, persoane condamnate pe nedrept sau cauze ce privesc interesele minorilor), prezentul text de lege nu are în vedere nici un considerent de această natură". Se apreciază că prevederea legală în discutie este neconstitutională, cu atât mai mult cu cât repararea unor astfel de daune morale, atât timp cât este solicitată în cadrul unui proces penal, este scutită de plata taxei de timbru. Or, în majoritatea cauzelor aflate pe rolul instantelor astfel de despăgubiri sunt solicitate ca urmare a săvârsirii unor fapte ce vizează sfera Codului penal (calomnie, insultă) si dovedirea lor implică proba veritătii, probă admisă în procesul penal numai în anumite conditii. Ca urmare, atâta timp cât astfel de despăgubiri pot fi solicitate pe calea unei actiuni penale si sunt scutite de plata taxei de timbru, nimic nu justifică scutirea de plata acestei taxe legale atunci când acestea sunt valorificate pe cale civilă, cu atât mai mult cu cât cuantumul lor este adesea evaluat la sume ce depăsesc sute de milioane".

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor dbuă Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece: Legea nr. 146/1997 recunoaste tuturor cetătenilor care se consideră vătămati prin atingeri aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei lor dreptul de a cere despăgubiri în justitie fără plata vreunei taxe, neinstituind discriminări de nici un fel; principiul egalitătii în fata legii trebuie înteles în sensul că aceeasi normă legală nu poate fi aplicată diferit, discriminatoriu de la un caz la altul, în functie de criteriile enumerate la art. 4 alin. (2) din Constitutie, si nicidecum în sensul că legea n-ar putea prevedea măsuri diferentiate în functie de categoria de subiecte cărora li se adresează sau de sfera relatiilor sociale pe care o reglementează. În concluzie, se apreciază că nu au fost încălcate dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 4 alin. (2) si art. 16 alin. (1).

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

I. Prin Încheierea din 7 decembrie 1999 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă Curtea Constitutională a fost sesizată cu excepta de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, dispozitii introduse prin pct. 4 al art. I din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998 si modificate prin Legea nr. 112/1998 privind aprobarea acestei ordonante (lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998). Aceste dispozitii au următoarea redactare: "Sunt scutite de taxe judiciare de timbru: actiunile si cererile, inclsiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: [..]

f1)  stabilirea si acoddarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice; "

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prin Ordonanta de urgenlă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, s-au adus modificări literei f1) a art. 15 din Legea nr. 146/1997, care are în prezent următorul cuprins: "stabilirea si acordarea de despăgubiri persoanei fizice pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii, reputatiei, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine;"

În practica sa jurisdictională Curtea Constitutională a statuat în mod constant că, atunci când după ridicarea exceptiei de neconstitutionalitate dispozitia legală a fost modificată, exceptia poate să fie examinată, dacă textul legal, în noua sa redactare, conservă substanta reglementării initiale. De aceea, având în vedere că această cerintă este îndeplinită, Curtea urmează să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 în forma modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000.

II. Pentru a stabili în ce măsură exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, Curtea urmează să examineze prevederea legală criticată, spre a constata dacă aceasta este în concordantă cu dispozitiile art. 4 alin. (2), potrivit cărora "România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială, precum si cu cele ale art. 16 alin. (1) din Constitutie, conform cărora "Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că instituirea unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru (scutiri de plata taxei) nu constituie o discriminare sau o atingere adusă acestui principiu constitutional. Potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie, "Impoziteel, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin leg”, fiind asadar la latitudinea legiuitorului să stabilească scutiri de taxe sau impozite, având în vedere situatii diferite, fără ca prin aceasta să se aducă atingere principiului egalitătii în drepturi. Plata unor taxe sau impozite nu reprezintă un drept, ci o obligatie constitutională a cetătenilor, prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea fundamentală, conform căruia "Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice". Asa fiind, nu se poate considera că prin textul de lege criticat ar fi fost lezate prevederile art. 4 alin. (2) si ale art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală.

Curtea constată ca fiind neîntemeiat si argumentul potrivit căruia prin textul de lege criticat s-ar institui o discriminare pozitivă în favoarea unui grup restrâns de persoane (demnitarii). Aceasta deoarece prin art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 este scutită de plata taxei de timbru orice persoană fizică în cazul formulării de actiuni si cereri având ca obiect stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii, reputatiei, vietii intime, familiale sau private ori dreptului la imagine.

III. Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, Curtea constată că aceasta a fost ridicată direct în fata sa, iar nu a instantei judecătoresti care a fost învestită cu solutionarea cauzei.

Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională "hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si ordonantelor”. Rezultă, pe cale de interpretare, că instanta de contencios constitutional nu hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate direct în fata sa. Solutia contrară nu poate fi primită si pentru aceea că astfel s-ar încălca prevederile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, conform cărora părtile trebuie să-si exprime punctele de vedere în legătură cu exceptia de neconstitutionalitate, depunând dovezile si probele pe care le consideră necesare si exercitându-si astfel drepturile procesuale ce le apartin. Mai mult, însăsi instanta de judecată este obligată să-si exprime opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată si să sesizeze, prin încheiere motivată, Curtea Constitutională. De asemenea, Curtea Constitutională hotărăste asupra exceptiei de neconstitutionalitate nu numai pe baza sesizării prin încheierea instantei de judecată, dar si în limitele acestei sesizări. Orice învestire a Curtii Constitutionale dincolo de limitele sesizării ar avea drept consecintă ignorarea prevederilor constitutionale si ale legii sale organice privind imposibilitatea sesizării ei din oficiu.

În acest sens este si jurisprudenia Curtii Constitutionale (de exemplu, Decizia nr. 97 din 24 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 17 ianuarie 1996, precum si Decizia nr. 150 din 3 iunie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 21 august 1997).

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Editura Atac la Persoană" - S.A. din Bucuresti si de Dumitru Dragomir în Dosarul nr. 4.416/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 septembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 198

din 17 octombrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile

cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Ioan Muraru – judecător

Nicolae Popa – judecător

Lucian Stângu – judecător

Florin Bucur Vasilescu – judecător

Romul Petru Vonica – judecător

Paula C. Pantea – procuror

Marioara Prodan - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Alice Livia Teodorescu si Paraschiva Teodorescu în Dosarul nr. 2.635/1999 al Judecătoriei Ploiesti, judetul Prahova.

La apelul nominal se prezintă Alice Livia Teodorescu, personal si în calitate de reprezentant al Paraschivei Teodorescu, ambele autoare ale exceptiei, lipsind celelalte părti (Teodor Dinu Adrian Teodorescu, Consiliul Judetean Prahova, Comisia judeteană Prahova pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 si Consiliul Local Ploiesti), fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Alice Livia Teodorescu, personal si în calitate de reprezentant al Paraschivei Teodorescu, solicită suspendarea solutionării exceptiei până la intrarea în vigoare a noii legi a caselor nationalizate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de suspendare, ca fiind inadmisibilă si incompatibilă cu natura procedurii în fata Curtii Constitutionale, în temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată.

Curtea, examinând cererea formulată de autorii excepiiei privind suspendarea solutionării cauzei, precum si dispozitiile art. 16 din Legea nr. 47/1992, republicată, si pe cele ale art. 25 din Regulamentul de organizare si functionare a Curiii Constitutionate, constată că dispozitiile art. 242-244 din Codul de procedură civilă referitoare la suspendarea judecătii nu sunt compatibile cu natura procedurii în fata Curtii si, prin urmare, sunt inaplicabile. În consecintă, se dispune respingerea cererii de suspendare.

Autorul exceptiei solicită, în nume personal si în calitate de reprezentant al celui de al doilea autor al exceptiei, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, considerând că dispozitiile art. 2 alin. 1 si cele ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 sunt neconstitutionale, întrucât încalcă prevederile cuprinse în art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 16, art. 41 alin. (2), precum si în art. 135 alin. (1) si (6) din Legea fundamentală. Se sustine că prin textele de lege criticate se creează două categorii de cetăteni: o categorie de persoane care sunt integral despăgubite si alta care beneficiază doar de despăgubiri partiale. Se arată că în acest mod un număr important de cetăteni care au fost alungati din propriile locuirrte în timpul fostului regim nu pot fi despăgubiti prin restituirea în natură a imobilelor, deoarece, evident, nu ar fi fost posibil să le fi ocupat la data de 22 decembrie 1989. Se mai consideră că dispozitiile legale criticate încalcă dreptul de proprietate al autorilor exceptiei, mostenitori ai fostilor proprietari deposedati abuziv de imobilele lor, chiar cu încălcarea decretului de nationalizare emis de regimul comunist, drept garantat de art. 41 si 135 din Constitutie. Se invocă în sprijinul acestor sustineri jurisprudenta Curtii Constitutionale (Decizia nr. 2 din 3 februarie 1998 si Decizia nr. 72 din 5 mai 1998), precum si aceea a Curtii Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea pronuntată în cauza "Brumărescu contra României”, 1999), arătându-se că despăgubirile partiale nu sunt recunoscute de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În final se subliniază că trebuie să se asigure un tratament juridic egal pentru toti cetătenii români aflati în aceeasi situatie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind neîntemeiată, considerând că dispozitiile art. 2 alin. 1 si cele ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 nu contravin prevederilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 16, art. 41 alin. (2) si art. 135 alin. (1) si (6), deoarece dispozitiile legale criticate nu creează două categorii distincte de cetăteni. Solutiile legislative diferite reprezintă o optiune a legiuitorului, care nu poate forma obiectul controlului de constitutionalitate. Se mai arată că textele de lege criticate au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, invocându-se în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 73 din 19 iulie 1995, prin care exceptia de neconstitutionalitate vizând acelasi obiect a fost respinsă. În final se sustine că, asa cum a statuat Curtea prin numeroase decizii, principiul egalitătii nu înseamnă uniformitate, pentru situatii diferite fiind necesare reglementări juridice diferite.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 22 noiembrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 2.635/1999, Judecătoria Ploiesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Alice Livia Teodorescu si Paraschiva Teodorescu.

Prin cererea adresată instantei judecătoresti autorii exceptiei au sustinut neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, precum si a dispozitiilor art. 12 si ale art. 13 alin. 1 si 2 din aceeasi lege.

În temeiul art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, instanta de judecată a constatat că dispozitiile art. 12 si ale art. 13 alin. 1 si 2 din Legea nr. 112/1995 nu au relevantă în cauză si, în consecintă, a respins ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate referitoare la aceste texte, sesizând Curtea Constitutională numai cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, texte de care, în opinia instantei, depinde solutionarea cauzei. Obiectul cauzei îl constituie anularea Hotărârii nr. 13 din 13 ianuarie 1998 a Comisiei judetene de aplicare a Legii nr. 112/1995, prin care s-a stabilit dreptul familiei Teodorescu de a beneficia de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 112/1995 si restituirea în natură a unui imobil situat în municipiul Ploiesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că dispozitiile art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 încalcă prevederile art. 1 alin. (3), ale art. 4 alin. (2), referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor români, fără nici un fel de deosebiri, ale art. 16 care consacră principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, ale art. 41 alin. (2) care instituie principiul ocrotirii dreptului de proprietate si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, care consacră ocrotirea si inviolabilitatea proprietătii private. Se sustine în esentă că textele de lege criticate, prin care se prevede "restituirea în natură a imobilului nationalizat către fostul proprietar, numai în situatia în care acesta locuia la data de 22 decembrie 1989, în calitate de chirias, sanctionează proprietarii care nu mai locuiau în imobilele care le-au apartinut, desi au fost si situatii în care proprietarii au fost constrânsi să părăsească imobilele, cum este si cazul lor, care au fost evacuati fortat din casă în anul 1952.

Judecătoria Ploiesti, exprimându-si opinia, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât textele de lege criticate "încalcă prevederile constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi a tuturor cetătenilor (art. 16) si la garantarea si ocrotirea proprietătii private în mod egal, indiferent de titular (art. 41 )". Totodată instanta consideră că "aceste dispozitii legale nu au în vedere situatia în care fostii proprietari au fost alungati sau evacuati fortat din propriile locuinte, asa încât nu au mai avut, practic, posibilitatea de a ocupa, în calitate de chiriasi, aceste imobile".

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 este neîntemeiată, referindu-se si la jurisprudenta Curiii Constitutionale, care, prin Decizia nr. 73/1995, a stabilit, în cadrul controlului a priori, că art. 2 alin. 1 nu contravine Legii fundamentale, iar prin Decizia nr. 2 din 3 februarie 1998 a stabilit că nici art. 5 din Legea nr. 112/1995 nu este neconstitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, texte care au urrmătoarea redactare:

- art. 2 alin. 1: "Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de restituirea în natură, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi sau a celor care sunt libere iar pentru celelalte apartamente primesc despăgubiri în conditiile art. 12.";

- art. 5 alin. 1: "Dacă fostul proprietar sau mostenitorii acestuia locuiau la data de 22 decembrie 1989 în calitate de chiriasi în apartamentele trecute în proprietatea statului, ei devin proprietarii apartamentului locuit, în conditiile prezentei legi. "

Aceste dispozitii legale sunt considerate neconstitutionale de autorii exceptiei, în raport cu prevederile art. 1 alin. (3), ale art. 4 alin. (2), ale art. 16 alin. (1) si (2), ale art. 41 alin. (2) si ale art. 135 alin. (1) si (6) din Constitutie, care au următorul cuprins:

- art. 1 alin. (3): "România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă va/ori supreme si sunt garantate. " ;

- art. 4 alin. (2): "România este patria comună si indivizibilă a tuturor cetătenilor săi, fără deosebire de rasă, de nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială. "

- art. 16: "(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

- art. 41 alin. (2): "Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetătenii străini si apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor.”;

- art. 135 alin. (1) si (6): "(1) Statul ocroteste proprietatea. [...] " (6) Proprietatea privată este, în conditiile legii, inviolabilă. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a textelor de

lege criticate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, pentru următoarele argumente:

Adoptarea unor solutii legislative diferite de reparare a nedreptătilor săvârsite în timpul vechiului regim politic, prin trecerea în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, a unor imobile cu destinatia de locuinte, în cadrul Legii nr. 112/1995, în raport cu faptul că fostii proprietari locuiau sau nu, în calitate de chiriasi, în apartamentele care le-au apartinut ori dacă aceste apartamente erau sau nu libere, nu este de natură să determine caracterul neconstitutional al celor două texte de lege criticate, care exprimă optiunea legiuitorului cu privire la măsurile reparatorii.

Curtea retine că reglementarea cuprinsă în art. 2 alin. 1 si în art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 nu încalcă principiile generale cuprinse în art. 1 alin. (3) si în art. 4 alin. (2) din Constitutie, deoarece nu aduce atingere statului de drept, democratiei, demnitătii omului, drepturilor si libertâtilor cetătenilor sau altor valori supreme garantate prin Legea fundamentală si nici nu creează inegalităti între cetăteni pe criterii de rasă, nationalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenentă politică, de avere sau de origine socială.

Curtea constată, de asemenea, că dispozitiile legale criticate nu contravin nici prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 care consacră la alin. (1) principiul egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si nediscriminarea. Jurisprudenta Curtii Constitutionale, în deplin acord cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, a stabilit că acest principiu nu este sinonim cu uniformitatea si că pentru situatii diferite poate exista un tratament juridic deosebit, recunoscându-se dreptul la diferentă. În acest sens Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii, printre care se află Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, si Decizia nr. 139 din 19 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 20 ianuarie 1997.

Critica referitoare la încălcarea alin. (2) al art. 16 din Constitutie este, de asemenea, nefondată, deoarece nu este creată o reglementare "în afara legii", ci în cadrul legii, dar cu solutii legislative diferite, si fără a contine prevederi privind exceptarea anumitor persoane de la aplicarea legii.

Curtea constată că dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 41 alin. (2) si în art. 135 alin. (1) si (6), care prevăd protectia proprietătii private, nu sunt incidente în cauză, întrucât prin dispozitiile legale criticate nu se încalcă dreptul de proprietate al autorilor exceptiei, drept care nu mai există, bunurile respective intrănd în proprietatea statului cu titlu, ci, dimpotrivă, se prevăd măsuri reparatorii pentru fostii proprietari deposedati de aceste imobile cu destinatia de locuinie. Încălcarea dreptului lor de proprietate s-a produs deja în momentul trecerii în proprietatea statului a locuintelor care le-au apartinut, la data cănd s-au constituit titlurile respective, într-un alt regim constitutional.

De altfel, dispozitiile art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 au mai format obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curte. Astfel, prin Decizia nr. 73 din 19 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 8 august . 1995, în cadrul controlului de constitutionalitate exercitat conform art. 144 lit. a) din Constitutie, dispozitiile art. 2 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 au fost declarate constitutionale. În considerentele acestei decizii Curtea a retinut că "legea nu numai că nu realizează «exproprierea individuală» a locuintelor, aflate în proprietatea statului, dar înfăptuieste, cu mijloace specifice si tinând seama de realitătile economice din prezent, o reparatie în folosul fostilor proprietari, persoane fizice".

De asemenea, Curtea s-a pronuntat si cu privire la dispozitiile art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, text a cărui constitutionalitate a fost, de asemenea, contestată, constatând că acestea nu contravin prevederilor Constitutiei (Decizia nr. 2 din 3 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 10 aprilie 1998, si Decizia nr. 72 din 5 mai 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 mai 1996). Astfel, în considerentele Deciziei nr. 2 din 3 februarie 1998 Curtea a retinut că, "În ceea ce priveste art. 5 din Legea nr. 112/1995, care consacră restituirea în natură a imobilelor proprietate de stat, tinând seama de însusi temeiul constitutional invocat în motivarea exceptiei - art. 41 privind protectia proprietătii private si art. 135 alin. (6) din Constitutie privind inviolabilitatea acestei proprietăti, rezultă că exceptia este nefondată. Apare contradictoriu să se sustină că garantia constitutională a dreptului de proprietate a fost încălcată de o dispozitie legală ce asigură restituirea în natură a proprietătii fostului proprietar".

Considerentele care au stat la baza solutiilor pronuniate de Curtea Constitutională cu referire la constitutionalitatea celor două texte de lege îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neexistând motive pentru a se reveni asupra acestei jurisprudente.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. 1 si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Alice Livia Teodorescu si Paraschiva Teodorescu în Dosarul nr. 2.635/1999 al Judecătoriei Ploiesti, judeiul Prahova.

Definitivă si obligatorie.

Pronuniată în sedinta publică din data de 17 octombrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 205

din 17 octombrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Ioan Muraru – judecător

Nicolae Popa – judecător

Lucian Stângu – judecător

Florin Bucur Vasilescu – judecător

Romul Petru Vonica - judecător Paula Pantea - procuror

Cristina Radu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulteritoare, exceptie ridicată de Ralu Traian Filip în Dosarul nr. 2.971/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor (Ralu Traian Filip, ziarul "Curierul National", Gheorghe Mocuta si Ioan Doru Cristescu), fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, considerând că prevederile art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru nu contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3) si în art. 54, deoarece, potrivit art. 58 alin. (1) din Constitutie, Parlamentul, ca unică autoritate legiuitoare a tării, are latitudinea de a stabili prin lege anumite categorii de persoane sau de litigii scutite de plata taxei judiciare de timbru, fără ca prin aceasta să fie încălcate drepturile si libertătile cetătenesti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 iunie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 2.971/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Ralu Traian Filip.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece încalcă prevederile art. 1 alin. (3) si ale art. 54 din Constitutie. Autorul exceptiei consideră că regimul derogator al textului de lege invocat nu corespunde cerintelor statului de drept si garantării dreptătii, întrucât se creează un regim de inegalitate intre cei care pretind daune evaluabile în bani, ca urmare a unor prejudicii morale, în raport cu cei care au suferit prejudicii materiale. Se sustine că astfel justitia devine un instrument de presiune asupra libertătii de exprimare, iar prerogativele legiuitorului de a stabili competenta materială a instantelor judecătoresti sunt transferate reclamantului care, prin simplul fapt al "autoevaluării" morale, alege competenta de primă instantă. De asemenea, se sustine că derogarea de la regimul general al actiunilor în justitie facilitează în mod direct arbitrariul si abuzul de drept, transformând institutia daunelor morale într-o sursă de venituri si, mai grav, într-un instrument de presiune asupra libertătii de exprimare si dreptului de informare, ambele garantate de Constitutie. Se apreciază că această anomalie a devenit posibilă si datorită neconstitutionalitătii textului indicat, fapt rezultat si din adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 53 din 19 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă, exprimându-si opinia, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se consideră că "art. 1 alin. (3) din Constitutia României, denumit marginal statul român, nu interzice nici prin literă si nici prin spirit degrevarea unor categorii de cetăteni de plata unor taxe, inclusiv a taxelor de timbru, iar scutirea introdusă la lit. f1) se înscrie în ansamblul scutirilor de taxe judiciare de timbru, introduse prin art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997, modificată prin Ordonanta de urgentă nr. 53 din 23 mai 2000". Se apreciază că "puterea judecătorească nu se transformă într-un instrument de presiune asupra libertătii de exprimare a judecătorului, nestirbindu-i-se cu nimic din independenta, suveranitatea supunerii sale, exclusiv fată de lege, prevăzută în art. 123 din Constitutie". Prin art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 - se arată în continuare – nu este interzisă libera exprimare a cetăteanului si nici nu este impus un comportament legal substantial al instantei, de favoare fată de cei ce ar pretinde daune morale. De asemenea, textul invocat nu introduce o noutate în materia evaluării obiectului pricinii, privind competenta materială, întrucât dreptul comun în această materie este art. 112 alin. 1 pct. 3 din Codul de procedură civilă, care stabileste că evaluarea obiectului se va face după pretuirea reclamantului. Instanta consideră că nici abuzul de drept nu este încurajat, deoarece buna-credintă este o atitudine prezumată la orice justitiabil, iar art. 15 lit. f1) nu contine în substanta sa germenul abuzului de drept, fiind o normă de facilitare a accesului la justitie, urmând ca reclamantul să-si desfăsoare întreaga activitate procedurală în limitele impuse de Codul de procedură civilă, orice abuz de drept fiind sanctionat conform aceluiasi cod. În fine, instanta consideră că argumentul potrivit căruia daunele morale ar echivala cu veniturile ilicite nu apare ca fiind convingător, deoarece obligarea la plata unor daune morale printr-o hotărâre judecătorească are ca izvor legea si, pe cale de consecintă, aceste venituri nu pot fi decât legale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prin textul de lege criticat nu s-au încălcat dispozitiile art. 1 alin. (3) si ale art. 54 din Constitutie. În acest sens se arată că exceptiile de la regula timbrării actiunilor sunt cele stabilite de legiuitor, ratiunea fiind crearea unui regim egal pentru acces la justitie al tuturor acelora care, în situatiile prevăzute de textul invocat, îsi exercită cu bunăcrediniă dreptul de a pretinde daune morale.

Presedintii celor două Camere ale Pârlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

I. Prin Încheierea din 7 iunie 2000 a Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, dispozitii introduse prin pct. 4 al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1998 si modificate prin Legea nr. 112/1998 privind aprobarea acestei ordonante (lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 9 iunie 1998). Aceste dispozitii au următoarea redactare: "Sunt scutite de taxe judiciare de timbru: actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: […] f1) stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii sau reputatiei unei persoane fizice; "

Curtea constată însă că anterior sesizării sale acest text a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 23 mai 2000, astfel încât în prezent textul de lege criticat are următoarea redactare: "stabilirea si acordarea de despăgubiri persoanei fizice pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii, reputatiei, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine; "

În jurisprudenta sa Curtea. Constitutională a statuat în mod constant că atunci când dispozitia legală invocată a fost modificată exceptia poate să fie examinată, dacă textul legal în noua sa redactare conservă substanta din reglementarea initială.

II. Autorul exceptiei sustine că textul legal criticat încalcă dispozitiile art. 1 alin. (3) din Constitutie, potrivit cărora "România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate, precum si dispozitiile constitutionale ale art. 54, conform cărora "Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.” Examinând exceptia de neconstitutionalitate sub aspectul criticii privind încălcarea dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Constitutie, Curtea contată că instituirea unor exceptii de la regula generală a plătii taxelor judiciare de timbru (scutiri de plata taxei) este o prerogativă exclusivă a legiuitorului. Potrivit art. 138 alin. (1) din Constitutie, "Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege". Stabilirea unor exceptii de la plata taxelor de timbru trebuie corelată cu prevederile art. 53 alin. (1) din Constitutie, text potrivit căruia ". Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice, în măsura în care, în situatii diferite, această obligatie este prevăzută prin lege. Întrucât legiuitorului îi apartine prerogativa de a reglementa cu privire la taxe si impozite, acesta are libertatea de a aprecia asupra unor scutiri de taxe în conditii pe care le consideră justificate, fără ca prin aceasta să se aducă atingere prevederilor constitutionale privitoare la statul de drept.

Curtea constată ca fiind neîntemeiat si argumentul potrivit căruia prin textul de lege criticat s-ar institui un instrument de presiune asupra libertătii de exprimare si s-ar aduce astfel atingere principiului exercitării cu bună-credintă a drepturilor si libertătilor, prevăzut la art. 54 din Constitutie. Astfel, Curtea retine că libertatea de exprimare nu este absolută, întrucât, conform art. 30 alin. (6) din Legea fundamentală, aceasta "nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viata particulară a persoanei si nici dreptul la propria imagine”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. f1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Ralu Traian Filip în Dosarul nr. 2.971/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 octombrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Cristina Radu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 216

din 14 noiembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu – judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Mariana Trofimescu - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Maria Apăscăloaie, Carol Apăscăloaie si Lucia Plesca în Dosarul nr. 18.481/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal răspund autorii exceptiei, prin avocat Svetlana Gorcea. De asemenea, este prezent Doru Adrian Cerchez. Lipsesc Maria Magda Elena Maigut si Mihai Cerchez, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul autorilor exceptiei solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, sustinând că dispozitiile art. 10 alin. (3) si cele ale art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 sunt neconstitutionale, deoarece institutia ordonantei presedintiale este reglementată prin art. 581 din Codul de procedură civilă, care este o lege organică; or, potrivit art. 114 alin. (1), Guvernul poate fi abilitat de Parlament printr-o lege specială să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. În sustinere sunt depuse, de asemenea, note scrise.

Doru Adrian Cerchez, luând cuvântul, solicită respingerea exceptiei, arătând că în întelesul art. 72 din Constitutie Codul de procedură civilă nu este o lege organică. Se mai arată că prin Decizia nr. 34/1998 Curtea Constitutională a statuat că "este constitutional ca Guvernul să facă modificări si unor legi organice pe calea ordonantelor de urgentă". În sustinere sunt depuse, de asemenea, note scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu contravin Constitutiei, ci, dimpotrivă, aceste dispozitii au scopul de a proteja chiriasii din imobilele restituite fostilor proprietari atât în baza Legii nr. 112/1995, cât si prin hotărâre judecătorească. De asemenea, se arată că prin ordonantă de urgentă se poate reglementa în domenii rezervate legii organice. În acest sens este evocată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 30 martie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 18.481/1999, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Maria Apăscăloaie, Carol Apăscăloaie si Lucia Plesca.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guverriului nr. 40/1999 contravin prevederilor art. 114 din Constitutie.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti, exprimăndu-si opinia, arată că "prin dispozitiile art. 10 alin. (3) si art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 s-au modificat dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă, deci dispozitiile unei legi organice, ci în mod expres este prevăzut că dispozitiile art. 581 din Codul de procedură civilă pot fi aplicate si în cazul evacuării pentru lipsa de titlu a chiriasilor din casele nationalizate".

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra sxceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, cu sustinerea că potrivit art. 1 14 alin. (1) si (2) din Constitutie Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. În ceea ce priveste ordonantele de urgentă, acestea pot fi emise în orice domeniu, dacă este îndeplinită conditia existentei unor situatii exceptionale. În sprijinul acestor sustineri este invocată Decizia Curtii Constitutionale nr. 34/1998. Referitor la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, în punctul de vedere al Guvernului se arată că adoptarea ei a fost determinată de expirarea termenului prevăzut de Legea nr. 1771994, precum si de necesitatea solutionării litigiilor apărute ca urmare a aplicării Legii nr. 112/1995, a căror nerezolvare ar fi putut genera conflicte sociale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Cu ocazia dezbaterii, avocatul autorilor exceptiei a invocat si neconstitutionalitatea prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgeniă a Guvernului nr. 40/1999. Cu privire la acest aspect Curtea nu se poate însă învesti, întrucât, conform practicii sale constante, o exceptie de neconstitutionalitate nu poate fi ridicată direct în fata Gurtii Constitutionale, art. 144 lit. c) din Constitutie referindu-se expres numai la exceptiile "ridicate în fata instantelor judecătoresti". Asadar, Curtea urmează să se pronunte exclusiv asupra dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999, al căror continut este următorul: "Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale. "

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate critică textul de lege mentionat, cu motivarea că Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante numai în domenii care nu fac obiectul legilor organice, or, institutia ordonantei presedintiale este reglementată prin lege organică, modificarea ei printr-o ordonantă de urgentă contravenind art. 114 din Constitutie, care are următorul cuprins: "(i) Parlamentul poate adoptă o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.

(5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3)."

Curtea Constitutională retine că, în privinia acestor argumente, prin Decizia nr. 34 din 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998, s-a statuat că dispozitiile art. 114 din Constitutie nu prevăd interdictia de a se emite ordonante de urgentă în domeniul legilor organice, deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unor măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, nu numai ordinare, care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitătii constitutionale a institutiei.

De asemenea, prin Decizia nr. 718. din 29 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 31 decembrie 1997, Curtea Constitutională a statuat că dispozitiile Codului de procedură civilă nu sunt de natura legii organice, deoarece Constitutia reglementează expres si limitativ domeniul rezervat acestei categorii de legi, între care nu figurează dispozitiile legaie privind procedura civilă.

Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile promovate prin deciziile sus-amintite îsi mentin valabilitatea si în această cauză, astfel că exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c),  al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Maria Apăscăloaie, Carol Apăscăloaie si Lucia Plesca în Dosarul nr. 18.481/1999 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 noiembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 237

din 21 noiembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2), din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

 

Lucian Mihai – presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Ioan Muraru – judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica – judecător

Gabriela Ghită – procuror

Marioara Prodan - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Adrian Rotaru, Rosemarie Rotaru, Mihaela Rotaru, Alexandra Rotaru si Paula Rotaru în Dosarul nr. 1.374/2000 al Judecătoriei Sibiu.

La apelul nominal se constată lipsa autorilor exceptiei, precum si a celorlalte părti (Matilda Păcurar si Gheorghe Păcurar), fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 nu încalcă prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 aprilie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 1 .374/2000, Judecătoria Sibiu a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile de locuit cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Adrian Rotaru, Rosemarie Rotaru, Mihaela Rotaru, Alexandra Rotaru si Paula Rotaru.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 sunt neconstitutionale, deoarece încalcă prevederile art. 114 din Constitutie, referitoare la delegarea legislativă, prin aceea că reglementează într-un domeniu ce face "obiectul exclusiv al legilor organice, cum este Codul de procedură civilă". În opinia autorilor exceptiei legalizarea posibilitătii proprietarilor de a obtine evacuarea neconditionată a chiriasilor pe calea ordonantei presedintiale interverteste integral natura juridică a institutiei "ordonanta presedintială", întrucât evacuarea nu este o măsură provizorie în esenta sa, ci una definitivă, care solutionează însusi fondul dreptului. Or, aceasta are semnificatia abrogării implicite a dispozitiilor art. 581 si 582 din Codul de procedură civilă. Se mai sustine că prin aceleasi dispozitii legale criticate sunt încălcate, de asemenea, si prevederile art. 48 alin. (1) din Constitutie, referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, deoarece în cadrul procedurii ordonantei presedintiale chiriasii nu îsi pot valorifica unele drepturi (dreptul de retentie asupra investitiilor efectuate la imobil, dreptul de a obtine o locuintă corespunzătoare nevoilor locative ale familiei), fiind astfel prejudiciati în mod ireversibil. Totodată se invocă încălcarea, prevederilor constitutionale cuprinse în art. 54, privind exercitarea drepturilor si a libertătilor, considerându-se că prin posibilitatea recurgerii la calea ordonantei presedintiale proprietarii si-ar exercita cu rea-credintă dreptul de proprietate, limitând drepturile chiriasilor, precum si a dispozitiilor cuprinse în art. 16, referitoare la egalitatea în drepturi, prin favorizarea proprietarilor si crearea unor privilegii, infirmându-se astfel însăsi ratiunea emiterii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 care

în titulatură cuvintele "privind protectia chiriasilor".

Judecătoria Sibiu, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate, ci, dimpotrivă "îsi au temeiul constitutional în prevederile art. 43 alin. (1) si în cele ale art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie". Instanta face referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale cu privire la constitutionalitatea textului de lege criticat.

Potrivit art. 24 alin. (1) din tegea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul, în punctul său de vedere; apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se face referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale care a stabilit că în cazul ordonantelor de urgentă nu se aplică limitarea prevăzută la art. 114 alin. (1) din Constitutie numai pentru ordonantele emise în baza unei legi de abilitare a Parlamentului, limitare care priveste domeniul legilor organice. De asemenea, se consideră că prin textul de lege criticat nu sunt încălcate nici prevederile art. 16 si nici cele ale art. 54 din Constitutie, întrucât este sanctionată atitudinea chiriasului care, prin refuzul nejustificat de a încheia un nou contract de închiriere cu proprietarul căruia i s-a restituit imobilul, foloseste în mod abuziv locuinta. Această situatie este asimilată cu ocuparea abuzivă a locuiniei, cu privire la care practica judecătorească a apreciat că este admisibilă procedura ordonantei presedintiale pentru evacuare. Pe de altă parte, se arată că "institutia ordonantei presedintiale face parte din ansamblul procedurilor de judecată stabilite de lege, astfel cum prevede art. 125 alin. (3) din Constitutie, si nu se poate sustine că prin instituirea acestei proceduri se aduce atingere dreptului privind accesul la justitie". În final, se consideră că prevederile art. 48 alin. (1) din Constitutie nu au nici un fel de incidentă în cauză, întrucât vizează controlul legalitătii actelor administrative, iar nu controlul constitutionalitătii legilor si ordonantelor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, sustinerile autorilor exceptiei, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul acestei exceptii îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinie, care au următorul cuprins: "Lipsa unui răspuns scris sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificării îl îndreptăteste pe proprietar să ceară în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale. "

Criticile de neconstitutionalitate vizează încălcarea prin textul de lege criticat a prevederilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, în art. 48 alin. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, în art. 54 privind exercitarea drepturilor si a libertătilor, precum si a prevederilor cuprinse în art. 114 privind delegarea legislativă. Aceste texte Iegale au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): "Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.";

- Art. 48 alin. (1): "Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptătită să obtină recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.";

- Art. 54: "Cetătenii români, cetătenii străini si apatrizii trebuie să-si exercite drepturile si libertătile constitutionale cu bună-credintă, fără să încalce drepturile si libertătile celorlalti.";

- Art. 114: "(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

(3) Dacă legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.

(5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3)."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu pot fi primite criticile referitoare la încălcarea prevederilor constitutionale cuprinse în art. 114 alin. (1), deoarece restrictia emiterii ordonantelor în domenii care fac obiectul legilor organice nu este aplicabilă Guvernului în cazurile exceptionale la care se referă art. 114 alin. (4) din Constitutie. În aceste situatii Guvernul poate adopta ordonante de urgentă în absenta unei legi de abilitare, chiar si în domeniul legilor organice, deci fără să se aplice restrictia de reglementare prevăzută de art. 114 alin. (1) din Constitutie. De altfel, constitutionalitatea dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 a mai fost examinată de Curtea Constitutională, prin raportare la prevederile art. 114 din Constitutie, constatându-se, prin Decizia nr. 111 din 13 iunie 2000 si prin Decizia nr. 112 din 13 iunie 2000, că exceptia este neîntemeiată. Întrucât nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele continute în deciziile amintite îsi mentin valabilitatea si în această cauză.

Pe de altă parte, Curtea constată că dispozitiile Codului de procedură civilă nu se referă la un domeniu care face obiectul de reglementare al legilor organice, domenii prevăzute în mod expres si limitativ de Constitutie, sustinerile autorilor exceptiei fiind, si sub acest aspect, neîntemeiate.

Curtea retine, de asemenea, că textul de lege criticat nu contravine nici prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie referitoare la egalitatea în drepturi, deoarece nu instituie nici un fel de privilegii sau discriminări între proprietari sau între chiriasi. În ceea ce priveste pretinsa inegalitate dintre proprietari si chiriasi, constând în "favorizarea proprietarilor" prin constituirea unui cadru legislativ ce le conferă privilegii, Curtea observă că dispozitiile legale criticate pentru neconstitutionalitate sanctionează doar conduita contrară legii a unor chiriasi.

Referitor la invocarea de către autorii excepiiei de neconstitutionalitate a încălcării art. 48 din Constitutie, Curtea constată că acesta nu are incidentă în cauză, deoarece reprezintă temeiul constitutional al răspunderii autoritătilor publice pentru vătămările produse cetătenilor printr-un act administrativ, prin încălcarea sau ignorarea drepturilor acestora.

Curtea retine că nu poate fi primită nici sustinerea referitoare la încălcarea prin dispozitiile legale criticate a prevederilor art. 54 din Constitutie privind exercitarea drepturilor si a libertătilor, întrucât acestea consacră principiul exercitării cu bună-credintă a drepturilor si a libertătilor constitutionale, principiu care nu este contrazis, sub nici o formă, prin textul art. 11 alin. (2) din ordonanta amintită. Dreptul proprietarului de a cere în justitie evacuarea neconditionată a locatarilor si plata unor daune-interese pe calea ordonantei presedintiale nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune exercitarea cu bună-credintă de către proprietar a dreptului constitutional al accesului liber la justitie prevăzut la art. 21. Ideea sustinută de autorii exceptiei privind legalizarea exercitării cu rea-credintă a dreptului de proprietate nu are nici un temei, întrucât textul de lege criticat nu contine dispozitii de asemenea natură.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, exceptie ridicată de Adrian Rotaru, Rosemarie Rotaru, Mihaela Rotaru, Alexandra Rotaru si Paula Rotaru în Dosarul nr. 1.374/2000 al Judecătoriei Sibiu.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 noiembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 252

din 28 noiembrie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit

 

Lucian Mihai – presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Ioan Muraru – judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica – judecător

Gabriela Ghită – procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

                 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, ridicată de Nicolae Stoicescu în Dosarul nr. 6.940/2000 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 21 noiembrie 2000 si au fost consemnate în încheierea din acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la 28 noiembrie 2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 16 iunie 2000, pronuntată în Dosarul nr. 6.940/2000, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit. Exceptia a fost ridicată de Nicolae Stoicescu într-o cauză ce are ca obiect contestatia formulată împotriva măsurii luate de Societatea Comercială "Tubal" - S.A. din Bucuresti de a retine impozit pe salariul său pentru perioada ianuarie - aprilie 2000.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 86 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 73/19.99 este neconstitutional "fată de dispozitiile art. 53 alin. (3) din Constitutie, care prevăd că orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale". De asemenea, se arată că neconstitutionalitatea acestor dispozitii legale "rezultă si din faptul că Hotărârile si Ordonantele Guvernului (asa cum prevăd dispozitiile art. 107 alin. (2) din Constitutie) se emit pentru organizarea executării legilor si în temeiul unei legi speciale, în limitele si în conditiile prevăzute de aceste legi".

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia este admisibilă si întemeiată. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 a fost emisă cu respectarea prevederilor art. 114 alin. (1) din Constitutie, în temeiul Legii nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 86 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, dispozitii potrivit cărora: "Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă: (…) - prevederile art. 6 alin. (1) referitoare la scutirea de impozit pe salariu din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998, modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 9/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999. "

Autorul exceptiei consideră că, deoarece acest text de lege abrogă art. 6 alin. (1) din Decretul-lege nr. 1 18/1990, prin care anumite categorii de persoane au fost scutite de plata impozitului pe salarii, sunt încălcate următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 53 alin. (3): "Orice alte prestatii sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în situatii exceptionale.";

- Art. 107: "(2) Hotărările se emit pentru organizarea executării legilor.

(3) Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si în conditiile prevăzute de aceasta.";

- Art. 114 alin. (1): "Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice. "

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că nu se poate retine vreo legătură între dispozitiile legale criticate si prevederile constitutionale ale art. 53 alin. (3) si cele ale art. 107 alin. (2), deoarece acestea din urmă nu sunt incidente în cauză.

Nici critica privind încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 107 alin. (3) si ale art. 114 alin. (1) nu poate fi primită, întrucât ordonanta criticată a fost emisă pe baza unei legi speciale de abilitare, adoptată de Parlament, si anume Legea nr. 140/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 22 iulie 1999, care la art. 1 lit. D pct. 13 cuprinde "Reglementări privind impunerea pe venit, impunerea pe venitul global.”

Regula generală privind plata impozitelor si a altor taxe este cuprinsă în art. 53 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia "Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice, iar conform art. 138 alin. (1) din Constitutie, "Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.

Din aceste reglementări constitutionale rezultă dreptul exclusiv al legiuitorului de a stabili impozite datorate bugetului de stat, precum si cuantumul acestora. De aceea numai legiuitorul poate acorda anumite scutiri sau reduceri de impozite în favoarea anumitor categorii de contribuabili si în anumite perioade de timp, în functie de situatiile conjuncturale, dar, evident, si în raport cu situatia

economico-financiară a tării în perioadele respective. Nici o dispozitie constitutională nu interzice ca printr-o lege nouă să fie retrase scutirile acordate printr-o lege anterioară. Ordonantele Guvernului emise pe baza unei legi de abilitare au putere de lege până la eventuala lor respingere de către Parlament.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si a) art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, ridicată de Nicolae Stoicescu în Dosarul nr. 6.940/2000 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronun tată în sedinta publică din data de 28 noiembrie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Doina Suliman